Liturgie ZidZ slotavond 2015

Page 1

ZINGEN IN DE ZOMER 2015 nummer 8 • woensdag 26 augustus

8

THEMA:

ZINGEN VAN... GODS ZEGEN MEDEWERKING:

Soli Deo Gloria

& Jaap Kramers ‘Vocal Group’ o.l.v. Jaap Kramer MEERE ORGEL

Marco den Toom

VLEUGEL

Johan Bredewout

SYNTHESIZER

Henk Doest

SLAGWERK

Peter Doest

BAS

Mark Dekkers

GESPROKEN WOORD

ds. K.J. van der Sloot

LEIDING

Jan de Boer


Zingen in de Zomer gaat over zingen. Iets wat wij vooral samen kunnen doen. Uit de mond. Uit het hart. We delen het goede nieuws van de genade van God. We roepen het uit. Dit jaar al voor de 40ste keer. Daarom heeft deze jubileum-editie van Zingen in de Zomer als thema:

Zingen van... 26 augustus - ZINGEN VAN... GODS ZEGEN We sluiten het jubileumjaar af met zingen van GODS ZEGEN. Zichtbaar teken van Gods nabijheid. Die zegen was er achter ons en zal er voor ons zijn!

‘Soli Deo Gloria’

Ook tijdens deze slotavond zal het koor zich weer van zijn beste kant laten zien. De ongeëvenaarde koorklank en de inhoudsvolle teksten van de liederen maken de slotavond tot een onvergetelijke ervaring. Ook zal dirigent Jaap Kramer weer de nodige verrassingen in petto hebben. We verklappen nog niks, maar dat deze avond een onvergetelijke en muzikale aanrader wordt, is zeker. Een afsluiting van een bijzonder jubileumjaar. 29 augustus: instrumen-

10 oktober: Opname sa-

17 oktober: Wij vieren:

taal concert door Martin

menzang cd, Jaap Kramer

Soli Deo Gloria, Laudate,

Zonnenberg en Jaap

orgel, Ichthuskerk Urk.

Zon en Zegen, Glorify.

Kramer in de Ichthuskerk

Komt allen!

Grote kerk, Harderwijk

op Urk.

Aanvang: 20:00 uur

Aanvang: 20:00 uur

Aanvang: 20:00 uur 4

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...


Voorprogramma

vanaf 19:00 uur

Willemijn zingt Muzikaal intermezzo vleugel, orgel, band Samenzang met Jaap Kramers Vocalgroup a. Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door Hem. Altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer. Juist omdat we ‘t al niet brengen in gebed tot onze Heer.

b.

Heer wat een voorrecht Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht. c.

Op die heuvel daarginds Op die heuvel daar ginds stond een ruwhouten kruis Het symbool van vervloeking en schuld; Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaarst kleinood, Daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...

5


Refrein: ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, Tot de Heer komt en met Hem het loon; Als die groote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis Dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon. d. Hij is Heer

Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is opgestaan want Jezus, Hij is Heer. Elke knie zal zich buigen, elke tong zal belijden, want Jezus, Hij is Heer.

Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is opgestaan want Jezus, Hij is Heer. Elke knie zal zich buigen, elke tong zal belijden, want Jezus, Hij is Heer.

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

e. Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

f. Lichtstad met Uw paarlen poorten 1.

6

Lichtstad met uw paarlen poorten. Wondre stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deez’ aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...


Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

Zang Jeanette en Marco Samenzang:

Als op ’s levenszee, de stormwind om u loeit, als ge tevergeefs, uw arme hart vermoeit. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één en ge zegt verwonderd, Hij liet nooit alleen.

Refrein: Tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen, tel ze alle, noem ze één voor één en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Samenzang: 1. Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in ‘t bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godd’lijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. 2.

Treed vrolijk voort op ‘s Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. ‘t Wordt eind’lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...

7


Samenzang: 1. Heer! Ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer; laat ook van die milde regen, dropp’len vallen op mij neer; ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij. 2.

Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gans van zonden vrij; vloeit de stroom van zegen verder, zegen and’ren, maar ook mij. Ja, ook mij, ja ook mij, zegen and’ren, maar ook mij.

Samenzang: 1. Zegen ons Heer, zegen ons Heer, U die hemel en aarde gemaakt heeft, zegen ons Heer. 2. De Heer zegene u, de Heer zegene u, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, zegene u. 3. Dank U Heer, dank U Heer, U die hemel en aarde gemaakt heeft, dank U Heer.

Soli Deo Gloria zingt

8

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...


Samenzang: 1. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleug’len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven. 2.

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent

Opening Samenzang: 2.

1. Zegen ons Algoede, neem ons in Uw hoede en verhef Uw aangezicht, over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede, in ons hart Uw vrede, en vervul ons met de kracht, van Uw Geest bij dag en nacht.

Gebed Nathanaël zingt:

Heer, hoor mijn gebed

Samenzang:

Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Steekt hen de hete middagzon in ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen, een regen, die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt.

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...

9


Soli Deo Gloria zingt: a. Stil (verberg mij nu) 1.

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer. Houd mij vast in uw sterke hand.

Refrein: Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met U hoog boven de storm. Vader, U bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil; U bent mijn God. 2. Vind rust mijn ziel in God alleen. Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. Refrein b. Swing low Refrein: Swing low, sweet chariot Coming for to carry me home Swing low, sweet chariot Coming for to carry me home

Refrein: Kom omlaag, strijdwagen Kom, om me naar huis te brengen Oh kom omlaag, strijdwagen Kom om me naar huis te brengen

1. I looked over Jordan, and what did I see Coming for to carry me home A band of angels coming after me Coming for to carry me home Refrein

Ik keek over de Jordaan en wat zag ik Kom om me naar huis te brengen een groep van engelen die achter me kwamen Komend om mijn naar huis te brengen Refrein

10

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...


Samenzang: 1. Ai ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat zonen Van ‘t zelfde huis, als broeders, samen wonen, Daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd; ‘t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd, De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, Die door haar reuk het hart verblijdt. 2. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En ‘t leven tot in eeuwigheid.

Jaap Kramers Vocalgroup zingt:

O Happy Day

Samenzang: 1. Dat ‘s HEEREN zegen op u daal’; Zijn gunst uit Sion u bestraal’; Hij schiep ‘t heelal, Zijn naam ter eer; Looft, looft dan aller heren HEER.

Schriftlezing: Numeri 6 : 22-27 De priesterlijke zegen De Here nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij Mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...

11


Samenzang:

Beveel gerust uw wegen, al wat u ‘t harte deert, der trouwe hoed’ en zegen van Hem, die ‘t al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan.

Overdenking:

Zingen van... Gods Zegen

Marleen zingt:

Ik zal er zijn… (Sela) Couplet 5 zingen we samen

1.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2.

Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

12

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...


Couplet 5 zingen we samen 5. O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 6.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Samenzang:

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord in Christus verbonden tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord

Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal door liefde gedreven om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Soli Deo Gloria zingt:

Thy Word

Thy word is a lamp unto my feet

Uw woord is een lamp voor mijn voeten

and a light unto my path.

en een licht op mijn pad.

Thy word is a lamp unto my feet

Uw woord is een lamp voor mijn voeten

and a light unto my path.

en een licht op mijn pad.

When I feel afraid,

Wanneer ik bang ben,

think I’ve lost my way,

en denk dat ik verdwaalt ben,

still, you’re there right beside me.

bent u nog steeds naast me.

And nothing will I fear

Ik zal nergens bang voor zijn

as long as you are near.

zolang u bij me bent.

Please be near me to the end.

Blijf alstublieft bij me tot het eind.

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...

13


Thy word is a lamp unto my feet

Uw woord is een lamp voor mijn voeten

and a light unto my path.

en een licht op mijn pad.

Thy word is a lamp unto my feet

Uw woord is een lamp voor mijn voeten

and a light unto my path.

en een licht op mijn pad.

I will not forget

Ik zal nooit vergeten

Your love for me and yet,

Uw liefde voor mij.

my heart forever is wandering.

mijn hart is voor altijd zwervend.

Jesus, be my guide,

Jezus, wees mijn gids,

and hold me to your side;

en houd me bij Uw zij;

and I will love you to the end.

en ik zal van U houden tot het eind.

Thy word is a lamp unto my feet

Uw woord is een lamp voor mijn voeten

and a light unto my path.

en een licht op mijn pad.

Thy word is a lamp unto my feet

Uw woord is een lamp voor mijn voeten

and a light unto my path;

en een licht op mijn pad;

and a light unto my path;

en een licht op mijn pad;

and a light unto my path.

en een licht op mijn pad.

Thy word, Thy word.

Uw woord, Uw woord.

Soli Deo Gloria zingt:

I’m feeling fine

1. Well, I woke up this morning feeling fine,

Ik werd vanmorgen wakker met een fijn gevoel;

I woke up with heaven on my mind.

ik werd wakker met de hemel in gedachten.

I woke up with joy in my soul,

Ik werd wakker met blijdschap in mijn hart,

‘cause I knew my Lord had control.

omdat ik wist dat mijn Heer over me had ge waakt.

Well, I knew I was walking in the light,

Ik wist dat ik in het licht had gewandeld,

‘cause I’d been on my knees in the night

omdat ik ‘s nachts op mijn knieÎn had gelegen

And I’d prayed ‘til the Lord gave a sign,

en had gebeden tot de Heer mij een teken gaf,

and now I’m feeling mighty fine.

en nu voel ik mij buitengewoon goed.

REFREIN:

REFREIN:

Well, I’m feeling mighty, fine

Ik voel me buitengewoon goed;

I’ve got heaven on my mind.

ik heb de hemel in gedachten

Don’t you know I want to go

Ik wil gaan

14

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...


where the milk and honey flow.

naar waar de melk en honing vloeien.

There’s a light that always shines

Daar is een licht dat altijd schijnt

down inside this heart of mine.

diep in dit hart van mij.

I’ve got heaven, heaven on my mind

Ik heb de hemel, de hemel in gedachten

and now I’m feeling mighty fine.

en nu voel ik mij buitengewoon goed.

2. I’ve been walking with Jesus all the time, Ik heb altijd met Jezus gewandeld. We’re walking and talking as we climb.

We wandelen en praten terwijl we klimmen.

We’re trav’ling a road to the sky,

We bewandelen het pad naar de hemel

where I know I’ll live when I die.

waar ik, zo weet ik, eeuwig zal leven wanneer

He’s been telling me all about that land,

and He tells me that ev’rything is grand,

Hij heeft me alles over dat land verteld

and He says that a home will be mine,

en Hij heeft me verteld dat alles daar prachtig is,

and now I’m feeling mighty fine.

en Hij heeft me beloofd dat daar ook een plaats

ik sterf.

voor mij zal zijn,

en nu voel ik me buitengewoon goed. REFREIN

REFREIN

I’ve got heaven, heaven on my mind

Ik heb de hemel, de hemel in gedachten

and now I’m feeling mighty fine.

en nu voel ik me buitengewoon goed.

Samenzang:

Wijze: ‘O Heer die onze Vader zijt’ - A.C. Bronswijk

Gods zegen wil een akker zijn een grond waar leven groeit, de wijngaard van een goede wijn, waardoor de mens écht mens kan zijn en in hem liefde bloeit God zegen is een bron van kracht, een baken in de zee. Hij gaat bij stormen en in nacht, zelfs in de allerlaatste wacht, als Loodsman met ons mee.

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...

15


Willemijn zingt:

JEZUS LIEFDE VOOR MIJ

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft. Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft. U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus’ liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt. Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft. Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg. 3e couplet zingen we samen: Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen. U heeft mij de liefde verklaard, die mijn hart veroverd heeft. U bent mijn bewondering waard: U bent alles waar ik voor leef! 16

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus’ liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij. Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...


Soli Deo Gloria zingt: You are my all You are my strength when I am weak

U bent mijn kracht als ik zwak ben

You are the treasure that I seek

U bent de schat die ik zoek

You are my all in all

U bent mijn alles in allen

Seeking You as a precious jewel

Ik ben op zoek naar U als een kostbaar juweel

Lord, to give up I’d be a fool

Heer, om op te geven maakt mij een dwaas

You are my all in all

U bent mijn alles in allen

Jesus, Lamb of God Worthy is Your name Jezus, Lam van God Heilig is Uw naam Jesus, Lamb of God Worthy is Your name Jezus, Lam van God Heilig is Uw naam Oh, Your name is worthy Taking my sin, my cross, my shame

Het opnemen van mijn kruis mijn zonde mijn schaamte

Rising again I bless Your name

Opnieuw te stijgen ik prijs uw naam

You are my all in all

U bent mijn alles in allen

When I fall down You pick me up

Toen ik viel ving U mij op

When I am dry You fill my cup

Toen ik op was vulde U mijn beker

You are my all in all

U bent mijn alles in allen

Jesus, Lamb of God Worthy is Your name Jezus, Lam van God Heilig is Uw naam Jesus, Lamb of God Worthy is Your name Jezus, Lam van God Heilig is Uw naam You’re my everything

U bent mijn kracht als ik zwak ben

The beginning and the end

U bent de schat die ik zoek

The first, the last You are

U bent mijn alles in allen

The great I am

Toen ik viel ving U mij op Toen ik op was vulde U mijn beker

Jesus, Lamb of God Worthy is Your name U bent mijn alles in allen Jesus, Lamb of God Worthy is Your name Jezus, Lam van God Worthy is Your name

Heilig is Uw naam, laat gaan

Worthy is Your name

Jezus, Lam van God Heilig is Uw naam

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...

17


Koor en samenzang (Tevens wordt de collecte gehouden) 1. Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken. Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart ten allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

2.

Heer ontferm U over ons, Open Uwe Vaderarmen Stort Uw zegen over ons, Neem ons op in Uw erbarmen. Eeuwig blijft Uw trouw bestaan Laat ons niet verloren gaan

Samenzang: Allen 1. Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd, stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft.

Allen Refrein: Stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer.

Vrouwen 2. Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, op de valleien en bergen, zal er nieuw leven dan zijn. Refrein

Mannen 3. Er komen stromen van zegen, zend ons die heilstroom nu neer, geef ons die grote verkwikking, geef z’ ons voortdurend, o Heer. Refrein

Dankgebed Jaap Kramers Vocalgroup zingt:

Zegen mij

Solo Pia 1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

18

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...


Refrein: Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Samenzang: 2.

Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

Refrein: Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Samenzang: (Wijze: ‘De ware kerk des Heren’) 1. Omring ons met Uw zegen: ga lichtend voor ons uit. Wees troost op onze wegen: Nabijheid, die beduidt dat wij geborgen leven, ontferming raakt ons aan. Uw trouw, met ons verweven, omringt ons in ’t bestaan.

2.

Omring ons met Uw zegen: genade, zo nabij en inspireer ons leven tot vrede, elk terzij’. Dat wij uw zegen delen en dragen door de tijd: een lichtpunt zijn voor velen, dichtbij en wereldwijd.

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...

19


Soli Deo Gloria zingt:

Rock me Lord

REFREIN

Refrein:

Why don’t you swing down,

Waarom kom je niet naar beneden,

sweet chariot;

strijdwagen

Stop and let me ride?

Stop en laat me meerijden

Swing down chariot,

Kom naar beneden strijdwagen

Stop and let me ride?

Stop en laat me meerijden

Rock me lord, rock me lord,

Verras me Heer, verras me Heer

Calm and easy

Kalm en rustig

I’ve got a home on the other side!

Ik heb een huis aan de andere kant

1. Well Ezekial went out

Ezechiel ging uit

in the middle of the field

naar het veld

He said he saw an angel

Hij zei dat hij een engel

with a chariot wheel.

met een strijdwagen wiel zag

‘t was nothing too particular,

Het was niets meer bijzonders

that the chariot wheel

dan een strijdwagen wiel

He just wanted to see

Hij wou alleen maar zien

how a chariot feel.

hoe een strijdwagen voelde.

Refrein

Refrein

2. Well, Ezekial went down

Ezechiel ging naar beneden

and he got on board

en klom aan boord

The chariot went a bumpin’

De strijdwagen ging stotend

up and down the road.

op en neer op weg

‘t was nothing too particular,

Het was niets meer

‘bout bumpin’ down the road

dan stotend op de weg

He just wanted to lay down his heavy load

Hij wou alleen zijn zware last neer leggen.

Refrein

Refrein

Muzikale afsluiting Sluiting 20

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...


een lichtpunt zijn voor velen, dichtbij en wereldwijd.

Soli Deo Gloria zingt You are my all-in all

Koor en samenzang: Muzikale afsluiting Vocal group zingt het Zegenlied eerst eenstemmig, dan vierstemmig Vervolgens Sluiting zingen we het Zegenlied met z’n allen eenstemmig. Samenzang Zegenlied Vocal Raak mij, raak aan.eerst eenstemmig, dan vierstemmig group zingt het mij Zegenlied Vervolgens zingen we Leg uw hand op mij.het Zegenlied met z’n allen eenstemmig Geef mij uw zegen. Dan zal ik leven.

Zegen Slotlied: 1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen, Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.

Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. (Let op de dirigent)

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...

21


Vriendenkring Zingen in de Zomer Graag zou dhr./mevr.: Adres: Postcode: Plaats: E-mail: Door de Nieuwsbrief en het Kruispunt op de hoogte blijven van het werk van Zingen in de Zomer.

NB:

"

Alleen invullen indien u nog niets ontvangt. Kruispunten van 2015 vindt u bij de ingang van de Bethelkerk.

Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers, of opsturen naar: Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’

"

t.a.v. Juul Hakvoort, Achteronder 22, 8322 AJ Urk.

"

CD’s bestellen Graag zou dhr./mevr.: Adres: Postcode: Plaats: E-mail:

CD van de avond van woensdag

(datum) ontvangen.

De kosten zijn € 12,50 voor een dubbel-CD incl. verzendkosten. Actie: alle avonden voor € 80,00 excl. verzendkosten.

Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers, of opsturen naar: Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’

22

t.a.v. Stijntje de Boer, Vooronder 9, 8322 AK Urk.

Zingen in de Zomer 2015 - Zingen van...

"

NB: Losse verkoop van CD’s van 2015 is niet mogelijk. De uitleverdata van de bestelde CD’s zijn week 37 en week 47.