Page 1

Pag. 3

eveniment

Pag. 4

1

30

Pag. 6

SROLWLFă

Ciprian Dobre vQYL]LWăOD6LJKLúRDUD

5HSRUWDM&DQDO$UWH GHVSUH6085'

director fondator

OHL

religie

Pag. 11

&DUGLQDOXO7RGHD FRPHPRUDWOD5HJKLQ în curs de auditare BRAT

Aurelian GRAMA

DGPLQLVWUDĠLH

$VIDOWăULGHPLOLRDQH GHHXUROD/XGXú www.zi-de-zi.ro

7kUJX0XUHú

1 eur 1 usd 1 gr. aur

26 0C 26 0C 0C 0C

6 7interesante ,5,

-RLPDL Anul VII, nr. 1967

7J0XUHú‡5HJKLQ‡6LJKLúRDUD

SDJLQL

7URIHXSLHUGXW GH³PXQLFLSDOH´ )&0 7kUJX0XUHú D SLHUdut ieri, scor 0-1, finala Cupei României la fotbal feminin, GLVSXWDWă OD %XFXUHúWL vQ IDĠD IRUPDĠLHL 2OLPSLD &OXM 8QLFXO gol al întâlnirii a fost înscris de 9ăWDIX FX R H[HFXĠLH vQ YLQFOX GH OD GH PHWUL UHXúLWă SHQWUX FDUH D IRVW UHFRPSHQVDWă FX WLWOXO GH ÄFHD PDL EXQă MXFăWRDUHDILQDOHL´(S.T.)

Adresa redactiei 6WU3ULPăULHLQU Targu-Mures, Tel: 0265 215 612 redactia@zi-de-zi.ro publicitate@zi-de-zi.ro

Abonamente 3HQWUXDERQDPHQWHvĠLVWăPOD GLVSR]LĠLHODVHGLXOUHGDFĠLHLVDXOD telefon 

=LOHOH&XOWXULL*HUPDQH OD6LJKLúRDUD În perioada 31 mai-3 iunie VH YD GHVIăúXUD HYHQLPHQtul Zilele Culturii Germane OD 6LJKLúRDUD 7HPD DFHVWHL HGLĠLLRUJDQL]DWHFDGHRELFHL GH )LOLDOD 6LJKLúRDUD D )RUXmului Democrat German în parteneriat cu Municipiul 6LJKLúRDUD HVWH ³3H XUPHOH VLJKLúRUHQLORU´ D SUHFL]DW $QFD 6LOYLD 5DĠLX SXUWăWRU GH FXYkQW DO 3ULPăULHL 6L JKLúRDUD(S.T.)

Carte despre 1RXO&RG&LYLO &HUFXOGHGUHSWSULYDW³-XV&LYLOH´ GLQ FDGUXO 8QLYHUVLWăĠLL ³3HWUX 0DLRU´ 7kUJX0XUHú RUJDQL]HD]ă YLQHULPDLGHODRUDODQVDUHDOXFUăULLÄ&RPHQWDULLOH1RXOXL &RG &LYLO´ DSăUXWă OD (GLWXUD &+%HFNGLQ%XFXUHúWLvQPDUWLH (YHQLPHQWXOYDDYHDORFvQ VDORQXO³1LFRODH7RQLW]D´GLQ+RWHOXO &RQWLQHQWDO úL VH YD EXFXUD GHSUH]HQĠDSURIXQLYGU(XJHQ &KHODUXDXWRUVLFRRUGRQDWRUúL OHFWRU XQLY GU /DFULPD 5RGLFD %RLOăDXWRU(S.T.)

WWW.ZI-DE-ZI.RO Întrebarea zilei

La intrebarea de ieri

6XQWHĠLLQWHUHVDĠL VăDFKL]LRQDĠL DFĠLXQL)DFHERRN"

6XQWHĠLGHDFRUGFXOHJHDSULYLQGUHĠLQHUHDGDtelor generate sau prelucrate de furnizorii de UHĠHOHSXEOLFHGHWUD¿FGHWHOHIRQLHúLLQWHUQHW"

GLQDFĠLXQLOH$]R VFRDVHODYkQ]DUH &RPLVLD 1DĠLRQDOă D 9DORULORU 0Rbiliare (CNVM) a aprobat, ieri, docuPHQWXOGHRIHUWăSXEOLFăGHSUHOXDUH REOLJDWRULHD6&$]RPXUHú6$7kUJX 0XUHú LQLĠLDWă GH FăWUH 3HOLFDQ )HUtilizers GmbH. 3RWULYLW XQXL FRPXQLFDW UHPLV GH CNVM pe site-ul Bursei de Valori %XFXUHúWL RIHUWD DUH XUPăWRDUHOH FDUDFWHULVWLFL QXPăUXO GH DFĠLXQL care fac obiectul ofertei este de 126.895.887 reprezentând 24,123% GLQ FDSLWDOXO VRFLDO DFHVWHD DYkQG YDORDUHDQRPLQDOăGHOHLúLSUHĠXO GH FXPSăUDUH GH OHLDFĠLXQH Perioada de derulare a ofertei este 5 26 iunie 2012, locurile de subscriere ¿LQGRULFHVHGLXGHĠLQXWGHLQWHUPHGLDULL DXWRUL]DĠL GH &190 ³2IHUWD SXEOLFă GH SUHOXDUH VH YD GHUXOD FX XWLOL]DUHDH[FOXVLYăDVLVWHPHORUSLHĠHL SH FDUH VH WUDQ]DFĠLRQHD]ă DFĠLXQLOH 6& $]RPXUHú 6$ 7kUJX0XUHú SHU PLĠkQG DVWIHO DFFHVXO QHvQJUăGLW úL QHOLPLWDW DO WXWXURU SRWHQĠLDOLORU YkQ ]ăWRULSHUVRDQH¿]LFHúLMXULGLFHIăUăDNU

VHGHWHUPLQDvQYUHXQIHOSHUVRDQHOH FăURUD OH HVWH DGUHVDWă DVLJXUkQGX VHSRVLELOLWăĠLHJDOHGHUHFHSWDUH´VH SUHFL]HD]ăvQFRPXQLFDW Intermediarul ofertei este SSIF ING Bank NV Amsterdam, sucursala %XFXUHúWL $OH[727+ DOH[WRWK#]LGH]LUR

Editorial

0HPRULDFHORUFDUH QXUHQXQĠăQLFLRGDWă Alin ZAHARIE ³1X FDWHGUDOHOH DX FUHDW ORFXUL GH SHOHULQDMFLORFXULOHvQFDUHVDVXIHULW SHQWUXFUHGLQĠăDXFUHDWFDWHGUDOHOH´ VSXQHDvQXUPăFXDQL&DUGLQDOXO7RGHD GH OD D FăUXL WUHFHUH vQ QH¿LQĠă s-au împlinit pe 21 mai, zece ani, PRPHQWPDUFDWGHvQWUHDJD%LVHULFă *UHFR&DWROLFăGHODQRL(SLVFRSvQ FODQGHVWLQLWDWH úL vQ GHWHQĠLH &DUGLQDOXO7RGHDDIRVWFHOFDUHDSOăWLWFX DQLGHWHPQLĠăJUHDOD6LJKHWSHQWUX UHIX]XOGHDVHGH]LFHGHELVHULFăúLGH FUHGLQĠă5HJKLQXOLDIRVWFDVăGXSă FHL DQL GH SXúFăULH FRPXQLVWă SkQă FH UăSXV GH R JUHD VXIHULQĠă VD VWLQV SH PDL $ DYXW PHUHXFXUDMXOúLFUHGLQĠDGHDPHUJH vQDLQWHDOăWXULGHELVHULFăúLFXYkQWXO lui Dumnezeu, pe care l-a transmis PDL GHSDUWH PLLORU GH FUHúWLQL GLQ 5HJKLQúLvPSHMXULPL 6DvQJULMLWvQVSHFLDOGHWLQHULVăVH DSURSLHGHFHOHV¿QWH$DYXWPHUHX puterea de a-i ierta pe cei care l-au XPLOLWvQWHPQLĠăÌQVHULDOXO³0HPRULDOXOGXUHULL³VSXQHDGHVSUHHL³PL

HUDPLOăGHHLFăVXQWDúDGHLQXPDQL 'DFă RU WUăL YRU WUHEXL Vă SOăWHDVFă VFXPSúLQRLYDWUHEXLVăLDSăUăP³ $FRQWLQXDWVăVSHUHSkQăvQXOWLPD FOLSă D YLHĠLL Fă JUHúHOLOH WUHFXWXOXL YRU¿FKLDUúLvQPLFăSDUWHUHSDUDWH $WUăLWFXFRQYLPJHUHDFăELVHULFDSH FDUHDVOXMLWRVHYDvQăOĠDGLQQRXSH VXSRUWXO PDULORU VăL vQDLQWDúL SULQWUH FDUH GXKRYQLFXO VăX GH VXÀHW SăULQWHOH,XOLX+RVX 6XQW ]HFH DQL GH FkQG DFHVW L]YRU GH VLPSOLWDWH vQĠHOHSFLXQH úL LHUWDUH D SOHFDW GH OkQJă QRL 1H GăP VHDPD GH FHDP SLHUGXW Yă]kQG FH QHUH]HUYăSUH]HQWXOFXVXWDQHFDUH FRFKHWHD]ă FX XQ DOW PHVDM FDUH IDF PDL QRX SHOHULQDMH SH OD ODQVăUL GH FDQGLGDĠL 0DUH GLIHUHQĠă vQWUH DFHO EăWUkQHO VLPSOX FDUH vO vPEUăĠLúD VXIHULQG ¿LQG vQ VFDXQXO FX URWLOH pe Papa Ioan Paul al II-lea, în1999, OD/LWXUJKLD3RQWL¿FDOăGLQ&DWHGUDOD 6I ,RVLI GLQ %XFXUHúWL úL DOĠL SUHODĠL FDUH vPEUăĠLúHD]ă VH SDUH FX WRWXO DOWHYDORUL

Declaratia zilei

3URLHFWXOOXL&RUQHO%ULúFDUX WUHEXLHVXVĠLQXW

5ăVSXQVXULOHYRDVWUHDXIRVW

DA

ron ron ron

Reghin 6LJKLúRDUD /XGXú 7kUQăYHQL

RSDUWHGLQYLDĠDWD

6LWXDĠLHLQFUHGLELOăOD'HGDFRPXQăUăPDVăIăUăSULPDUGDWRULWăVXVSHQGăULL GLQIXQFĠLHD/XFUHĠLHL&DGDU Ä&RQVLGHUFăWRWFHHDFHVDIăFXWVDIăFXWDEX]LYQHvQWHPHLDWúLQHOHJDO´VXVĠLQH SULPăULĠDFDUHvúLYDFăXWDGUHSWDWHDvQMXVWLĠLH 9LGXODGPLQLVWUDWLYJHQHUDWGHOLSVDXQXLYLFHSULPDUúLúHGLQĠHOHIăUăFYRUXP DOH&RQVLOLXOXL/RFDO ³1RLFRQVLGHUăPFăvQPRPHQWXOGHIDĠăGRDPQDVHFUHWDUSRDWHVăSUHLDDWULEXĠLLOH SULPDUXOXLSkQăODUH]ROYDUHDSUREOHPHORU´DVSXVVXESUHIHFWXO0DQXHO%XWLXOFă

ZZZPXUHV]LGH]LUR Curs valutar

120C 260C

Pag. 2

FXOWXUă

Meteo

NOAPTEA ZIUA

/XFUHĠLD&DGDUIăUăPDQGDW 'HGDFRPXQDIăUăSULPDU

Pag. 12

Concert Byron OD-¶DL%LVWURW

 Profesor dr. Radu Deac


2

32/,7,&Ă 24 mai 2012

/XFUHĠLD&DGDUIăUăPDQGDW 'HGDFRPXQDIăUăSULPDU 9LG DGPLQLVWUDWLY vQ FRPXQD 'HGD XQGH SULPDUXO/XFUHĠLD&DGDUDIRVWVXVSHQGDWă GLQ IXQFĠLH SULQWUXQ RUGLQ VHPQDW PDUĠL PDL GH VXESUHIHFWXO 0DQXHO %XWLXOFă 'HFL]LD ,QVWLWXĠLHL 3UHIHFWXOXL -XGHĠXO 0XUHú D IRVW OXDWă FD XUPDUH D IDSWXOXL Fă /XFUHĠLD &DGDU VD vQVFULV vQ FXUVD HOHFWRUDOă SHQWUX XQ QRX PDQGDW GLQ SDUWHD ³$OLDQĠHL SHQWUX 0XUHú´ vQ FRQGLĠLLOHvQFDUHvQDQXODIRVWDOHDVă vQ IXQFĠLH SH OLVWD 3DUWLGXOXL 1DĠLRQDO /L EHUDO Ä$WULEXĠLLOH SULPDUXOXL YRU ¿ H[HU FLWDWHGHGUHSWSkQăODDOHJHUHDQRXOXLSUL PDUGHFăWUHYLFHSULPDUXOFRPXQHL'HGD VDXFăWUHXQFRQVLOLHUORFDOGHOHJDWvQDFHVW VHQV´VHDUDWăvQGRFXPHQW

6HFDXWăvQORFXLWRU 3RWULYLW DUWLFROXOXL GLQ /HJHD GLQ SULYLQG DGPLQLVWUDĠLD SXEOLFă ORFDOă ÄÌQ FD] GH YDFDQĠă D IXQFĠLHL GH SULPDU SUHFXP úL vQ FD] GH VXVSHQGDUH GLQIXQFĠLHDDFHVWXLDDWULEXĠLLOHFHvLVXQW FRQIHULWH SULQ SUH]HQWD OHJH YRU ¿ H[HU FLWDWH GH GUHSW GH YLFHSULPDU VDX GXSă FD] GH XQXO GLQWUH YLFHSULPDUL GHVHP QDW GH &RQVLOLXO /RFDO FX YRWXO VHFUHW DO PDMRULWăĠLLFRQVLOLHULORUvQIXQFĠLH´ 6LPSOX OD SULPD YHGHUH GDU H[WUHP GH FRPSOLFDW vQ UHDOLWDWH GHRDUHFH FR PXQD 'HGD QX DUH YLFHSULPDU LDU úHGLQĠDH[WUDRUGLQDUăD&RQVLOLXOXL/RFDO GHVIăúXUDWă vQ PDL OD GRXă RUH GH OD HPLWHUHDRUGLQXOXLGHFăWUH3UHIHFWXUăQX DDYXWORFGLQOLSVăGHFYRUXP $VWIHOODúHGLQĠDUHVSHFWLYăDXSDUWLFLSDW

GRDU FRQVLOLHULL 2YLGLX ,OLHú ,RDQ 0DUFX úL/LYLX%XQDvQFRQGLĠLLOHvQFDUHHUDQH YRLHGHSUH]HQĠDDFHOSXĠLQúDVHGLQFHL FRQVLOLHULORFDOL³&RQVLOLXO/RFDO'HGDDUH ORFXUL GDU VLWXDĠLD H XQD GH H[FHSĠLH GHRDUHFHXQQXPăUGHFLQFLFRQVLOLHULDX GHPLVLRQDW GDWRULWă SăUăVLULL SDUWLGHORU SHOLVWDFăURUDDXIRVWDOHúLLDUYDOLGDUHD FRQVLOLHULORU VXSOHDQĠL VH SRDWH IDFH GRDU vQ úHGLQĠă RUGLQDUă PRWLY SHQWUX FDUH H DSURDSH LPSRVLELOă vQWUXQLUHD FYRUXPX OXLQHFHVDU´DGHFODUDW/XFUHĠLD&DGDU

2UGLQFRQWHVWDWvQMXVWLĠLH 3ULPDUXOVXVSHQGDWGLQIXQFĠLHDD¿UPDW FăvúLYDFăXWDGUHSWDWHDvQMXVWLĠLHDUJX PHQWkQGFăRUGLQXO3UHIHFWXULLSULQFDUH DIRVWVXVSHQGDWăGLQIXQFĠLHHVWHQHOHJDO Ä&RQVLGHUFăWRWFHHDFHVDIăFXWVDIăFXW DEX]LY QHvQWHPHLDW úL QHOHJDO $FHVW RU GLQPLDIRVWDGXVODFXQRúWLQĠăGHFăWUH FRQVLOLHUXOPHXSHUVRQDOGRPQXO'XPL WUX,DFREODGDWDGHPDLODRUD &RQVLGHU Fă DFHVW RUGLQ WUHEXLD vQPkQDW SHUVRQDO úL GH DVHPHQHD FUHG Fă RUJDQHOH GH MXVWLĠLH vúL YRU IDFH GDWR ULD vQ VHQVXO DQXOăULL DFHVWXL RUGLQ GDU Pă vQWUHE FH VH YD vQWkPSOD SkQă DWXQFL SHQWUX Fă vQ DFHVW PRPHQW QX H[LVWă YL FHSULPDUOD'HGD1RLQXDPDYXWYLFHS ULPDU úL QX H[LVWă R SHUVRDQă FDUH Vă ¿ SUHOXDWDWULEXĠLLOHSULPDUXOXLvQSHULRDGD FDUHXUPHD]ăGLQPRPHQWFHHXDPIRVW VXVSHQGDWăúLPLDvQFHWDWPDQGDWXO$P SURFHGDW OD HIHFWXDUHD XQHL FRQWHVWDĠLL FăWUH,QVWLWXĠLD3UHIHFWXOXL-XGHĠXO0XUHú vQUHJLVWUDWăvQPDLúLRDFĠLXQHvQ MXVWLĠLH OD 7ULEXQDOXO 0XUHú VHFĠLD FRQ WHQFLRV DGPLQLVWUDWLY &RQVLGHU Fă D WUH EXLWVăIDFDFHVWHGHPHUVXULDYkQGvQYH GHUHQHOHJDOLWDWHDRUGLQXOXLFDUHVDHPLV YLVDYLVGHvQFHWDUHDPDQGDWXOXLPHXGH SULPDU´DGHFODUDW/XFUHĠLD&DGDU

³ÌQSUH]HQWFRPXQD'HGD HVWHvQDHU´

6XESUHIHFWXO0DQXHO%XWLXOFă VSXQHFăRUGLQXOSHFDUH ODVHPQDWHVWHOHJDO

ÌQWUHEDWă FH VH YD vQWkPSOD vQ SHULRDGD XUPăWRDUH SkQă OD FODUL¿FDUHD VLWXDĠLHL /XFUHĠLD&DGDUQXDSXWXWRIHULXQUăVSXQV FRQFUHW D¿UPkQG Fă vQ SUH]HQW FRPXQD 'HGD HVWH vQ DHU GLQ SXQFW GH YHGHUH DG PLQLVWUDWLY Ä&RQVLOLXO ORFDO WUHEXLD Vă VH vQWkOQHDVFă D IRVW FRQYRFDW OHJDO GH FăWUH VHFUHWDUXO FRPXQHL GDU GLQ OLSVă GH FYRUXP QX VD SXWXW GHOHJD XQ FRQ VLOLHUFDUHVăSUHLDVDUFLQLOHúLVăFRQGXFă SUREOHPHOHFRPXQHL(RVLWXDĠLHVSHFLDOă SHQWUX Fă WUHEXLH Vă H[LVWH R SHUVRDQă FDUH Vă VH RFXSH GH RUJDQL]DUHD úL EXQD GHVIăúXUDUHDDOHJHULORU3HQWUXPLQHDFHVW RUGLQHVWHFXDWkWPDLGHQHvQĠHOHVFXFkW WUHEXLH VHPQDWH R VHULH GH GRFXPHQWH úL

/XFUHĠLD&DGDUD¿UPăFăvúLYDFăXWDGUHSWDWHDvQLQVWDQĠă QX H[LVWă VSHFLPHQ GH VHPQăWXUă SHQWUX DOWă SHUVRDQă ÌQ DO GRLOHD UkQG QX H[LVWă R SHUVRDQă FDUH Vă VH RFXSH GH OXFUăULOH FDUHVXQWvQGHVIăúXUDUHVHOXFUHD]ăODWUR WXDUHFDQDOL]DUHXUPHD]ăDVIDOWDUHDXQRU GUXPXUL 3UHFL]H] Fă VXQW vQ FRQFHGLX GH RGLKQăúLFăSULQGLVSR]LĠLDSULPDUXOXLVDU FLQLOH DX IRVW DWULEXLWH FRQVLOLHUXOXL PHX SHUVRQDO &RQVLGHU Fă vQ SUH]HQW FRPXQD 'HGDHVWHvQDHUvQFHHDFHSULYHúWHFRQGX FHUHD HL úL DVLJXUDUHD RUGLQLL úL UH]ROYăULL SUREOHPHORU FDUH ĠLQ GH RUJDQL]DUHD úL GHVIăúXUDUHDDOHJHULORU´DVXEOLQLDWSULPD UXOVXVSHQGDWDOFRPXQHL'HGD

6XESUHIHFWXOVXVĠLQH OHJDOLWDWHDGHFL]LHL 6XESUHIHFWXO MXGHĠXOXL 0XUHú 0DQXHO %XWLXOFă D GHFODUDW Fă VXVSHQGDUHD GLQ IXQFĠLHDSULPDUXOXLGLQ'HGDDIRVWIăFXWă FXUHVSHFWDUHDOHJLLLDUvQMXGHĠXO0XUHú VDX vQUHJLVWUDW SDWUX DVHPHQHD FD]XUL Ä6XVSHQGDUHD GLQ IXQFĠLH D GRDPQHL /XFUHĠLD&DGDUDIRVWIăFXWăSRWULYLWSUH YHGHULORUOHJDOHFDUHVSXQFăvQPRPHQWXO vQFDUHXQSULPDUDFDQGLGDWSHOLVWDXQXL SDUWLGúLvúLGăGHPLVLDvúLSLHUGHFDOLWDWHD GHSULPDU(XFkQGDPYHQLWvQ3UHIHFWXUă DFHDVWă SUREOHPă H[LVWD GH PDL ELQH GH GRXăVăSWăPkQLúLVHWăUăJăQD$FHVWDQX HVLQJXUXOFD]GLQMXGHĠSHOkQJăGRDPQD &DGDUDXPDLIRVWvQFăWUHLSULPDULSHQWUX FDUHVDXHPLVRUGLQGHvQFHWDUHGHGUHSWD PDQGDWXOXLGHSULPDUOD8QJKHQLùLQFDL úL0LFD´DH[SOLFDW0DQXHO%XWLXOFă

6HFUHWDUXOWUDQVIRUPDW vQSULPDU" 6XESUHIHFWXOMXGHĠXOXL0XUHúDPDLVSXV FăGHúLDvQFHUFDWVăJăVHDVFăVROXĠLLSHQ WUXUH]ROYDUHDSUREOHPHLDFHVWOXFUXQXD

³=,/(/(7Ì5*8085(ù(1(´ 7Æ5**(1(5$/0$,±,81,( &DPHUD GH &RPHUĠ úL ,QGXVWULH 0XUHú vPSUHXQă FX 3ULPăULD 0XQL FLSLXOXL 7vUJX 0XUHú RUJDQL]HD]ă úL vQ DFHVW DQ SDUWHD HFRQRPLFă D 6ăUEăWRULLRUDúXOXLÄ=LOHOH7vUJX0XUHúHQH´ ([SR]LĠLDFXYkQ]DUHVHYDGHVIăúXUDvQSHULRDGD 0$,±,81,(DFSHVWUDGD³%8/(9$5'8/&(7Ăğ,,´ &HLLQWHUHVDĠLVăSDUWLFLSHODDFHVW7kUJ*HQHUDOVXQWUXJDĠLVăVHDGUHVH]H &DPHUHL GH &RPHUĠ VWU 3ULPăULHL QU 7J 0XUHú SR]LĠLRQDUHD¿UPHORU IăFkQGXVHvQRUGLQHDVROLFLWăULLVSDĠLLORUGHH[SXQHUH ,QIRUPDĠLLODWHO  ID[ HPDLOH[SR#FFLDPVUR WHOPRELO WHO

IRVW SRVLELO DFX]kQGR GH UHD YRLQĠă SH /XFUHĠLD &DGDU 'H DVHPHQHD 0DQXHO %XWLXOFă D D¿UPDW Fă GLQ SXQFWXO GH YH GHUHDOLQVWLWXĠLHLSHFDUHRUHSUH]LQWăvQ PRPHQWXOGHIDĠăVROXĠLDFHDPDLRSWLPă HVWHFDVHFUHWDUXOSULPăULHL'HGDVăSUHLD DWULEXĠLLOH GH SULPDU ³$P DYXW R vQWkO QLUH FX VHFUHWDUXO SULPăULHL FX FRQVL OLHUXOSHUVRQDODOGRDPQHL&DGDUGHúLQX H QRUPDO FD XQXL FRQVLOLHU SHUVRQDO Vă vL ¿HGHOHJDWHDWULEXĠLLOHGHSULPDU$PGLV FXWDWFXGkQúLLDXSURPLVVăYRUUH]ROYD SUREOHPDGDU&RQVLOLXO/RFDOQXDUHXúLW VăVHvQWUXQHDVFă1RLDFXPOHYRPH[SH GLDRDOWăDGUHVăSULQFDUHOHRIHULPRDOWă VROXĠLH 1RL FRQVLGHUăP Fă vQ PRPHQWXO GH IDĠă GRDPQD VHFUHWDU SRDWH Vă SUHLD DWULEXĠLLOH SULPDUXOXL SkQă OD UH]ROYD UHD SUREOHPHORU 7RWRGDWă VSHUăP Fă VH YRU IDFH GHPHUVXULOH QHFHVDUH SHQWUX D VH vQWUXQL &RQVLOLXO /RFDO 'HGD SHQ WUX Fă GLQ FkWH DP vQĠHOHV GLQ UHD YRLQĠă QX VH vQWUXQHúWH DFHVW &RQVLOLX /RFDO 7HOHIRQLF GRDPQD &DGDU PD VXQDW LHUL PDUĠL±QU úLPLDSURPLVFăYDUH]ROYD SUREOHPD GDU vQ PRPHQWXO GH IDĠă QX YăG QLFLR UH]ROYDUH D SUREOHPHL ED GLQ FRQWUăGRDPQDDFRQWHVWDWúLRUGLQXOSULQ FDUH LD vQFHWDW PDQGDWXO úL DWXQFL FKLDU FRQVLGHU Fă HVWH UHD YRLQĠă GLQ SDUWHD GkQVHLSHQWUXFăGXPQHDHLSULQRDPHQLL SH FDUH vL DUH vQ &RQVLOLXO /RFDO UHXúHVF VăvQWUXQHDVFăDFHOFYRUXPFDVăSRDWăVă QXPHDVFăXQQRXYLFHSULPDU´DSUHFL]DW 0DQXHO%XWLXOFă 2 QRXă úHGLQĠă H[WUDRUGLQDUă D &RQVLOL XOXL /RFDO 'HGD D IRVW FRQYRFDWă SHQWUX ]LXDGHD]LGHODRUD $OH[727+ DOH[WRWK#]LGH]LUR

6&75$16,/9$1,$ *583%86,1(6665/

DQJDMHD]ăFRQWDELO FXH[SHULHQĠăvQGRPHQLX VDODULXPRWLYDQWIXOOWLPH &9XULOHVHGHSXQvQ7J0XUHú VWU3ULPăULHLQUFDPVDX SHHPDLOSXEOLFLWDWH#]LGH]LUR facebook.com/zidezi


3

EVENIMENT

6085'7kUJX0XUHú vQWUXQUHSRUWDMDO&DQDO$UWH 6LVWHPXO PHGLFDO GH XUJHQĠă GLQ 7kUJX 0XUHúDDMXQVvQYL]RUXOIUDQFH]LORUSHQ WUXUHDOL]DUHDXQXLUHSRUWDM GH FăWUH WHOH YL]LXQHD &DQDO $UWH GHVSUH VLVWHPHOH GH XUJHQĠăGLQvQWUHDJD(XURSă 6085' 7kUJX0XUHú HVWH XQ SXQFW GH UHIHULQĠăDOVLVWHPXOXLPHGLFDOGHXUJHQĠă URPkQHVFPRWLYSHQWUXFDUHDIRVWFXSULQV vQWUXQ UHSRUWDM DO WHOHYL]LXQLL IUDQFH]H ³$X ¿OPDW WRW VLVWHPXO 838 DPEXODQĠH HOLFRSWHUXO GLVSHFHUDWXO WRWXO (L IDF UHSRUWDMXO úL YRP YHGHD FkQG YD ¿ GLIX ]DWvQVHSWHPEULHVDXRFWRPEULHFXPHVWH VLVWHPXOGHDLFLúLFHOGLQDOWHĠăUL6LVWHPXO GLQ5RPkQLDHVWHXQVLVWHPFXQRVFXWFDUH D DMXQV vQ YL]RUXO PXOWRUD FRODERUăP FX PDLPXOWHĠăUL(VWHXQVLVWHPFDUHDWUDJH DWHQĠLD SULQ PRGXO OXL GH RUJDQL]DUH úL ELQHvQĠHOHVH[LVWăXQVFKLPEGHH[SHULHQĠH SHUPDQHQWvQWUHQRLúLFROHJLLGLQ)UDQĠD 0DUHD%ULWDQLH*HUPDQLD´DGHFODUDWGU 5DHG$UDIDWVXEVHFUHWDUXOGHVWDWQ0LQ LVWHUXO6ăQăWăĠLLúLIRQGDWRUXO6085' (FKLSD WHOHYL]LXQLL IUDQFH]H D ¿OPDW LQ FOXVLYQRXOVHGLXDO6085'GHODSDUWHUXO 6SLWDOXOXL -XGHĠHDQ GH 8UJHQĠă 7kUJX 0XUHúFDUHSRWULYLWGU$UDIDWVHDÀăvQ

Dr. Raed Arafat, fondatorul SMURD SURFHQWGH¿QDOL]DW Ä$FXPVHPRQWHD]ăDSDUDWHOHFRQVWUXFĠLD HVWHvQSURSRUĠLHGH¿QDOL]DWă$X PDL IRVW PRGL¿FăUL GDU DFXP VXQWHP SH XOWLPLL]HFHPHWULGHSDUFXUV´DPDLVSXV GU$UDIDW 3DFLHQĠLL FDUH YRU DMXQJH vQ QRXO VHGLX

6085'YRUDYHDSDUWHQXQXPDLGHVHUYL FLLPHGLFDOHODVWDQGDUGHPRGHUQHFLúLGH R DWPRVIHUă úL XQ SHLVDM GLIHULW WRWDO IDĠă GHFHOFXFDUHVDXRELúQXLWvQDFWXDOXOVH GLXODEDUDFă $ULQD02/'29$1

Ì36,ULQHXVOXMEăSHQWUXHURLLGHOD2DUEDGH0XUHú =LXD (URLORU YD ¿ PDUFDWă úL OD ,HUQXW PDQLIHVWăULOH FXOPLQkQG MRL PDL FX GHSXQHULOH GH FRURDQH GLQ SDUWHD R¿FLDOLWăĠLORUúLvQDOĠLORURDVSHĠLOD0RQX PHQWXO (URLORU 2DUED GH 0XUHú ORFXO XQGHvúLGXFVRPQXOGHYHFLSHVWH GH PLOLWDUL URPkQL Fă]XĠL vQ OXSWHOH FHOXL GHDOGRLOHDUă]ERLPRQGLDO =LXD (URLORU YD GHEXWD FX GHSXQHUL GH FRURDQH OD DWkW OD ,HUQXW OD 0RQXPHQ WXO (URLORU FăW úL vQ VDWHOH DSDUĠLQăWRDUH /HFKLQĠD6ăOFXGúL'HDJÌQFHSkQGFXRUD PDQLIHVWăULOHOHJDWHGH=LXD(URLORUYRU ¿ FRQFHQWUDWH OD 2DUED GH 0XUHú FX GH SXQHULGHFRURDQHGLQSDUWHDR¿FLDOLWăĠLORU ORFDOL úL MXGHĠHQL ³(VWH DúWHSWDW OD HYHQL PHQWÌ36,ULQHX$UKLHSLVFRSXO$OED,XOLHL QRXO VXESUHIHFW DO MXGHĠXOXL 0XUHú 0DQ XHO %XWLXOFă úL UHSUH]HQWDQĠLL LQVWLWXĠLLORU SXEOLFH D SDUWLGHORU SROLWLFH XQLWăĠL GH vQYăĠăPkQWGLQ,HUQXWÌQWRWGHDXQD2DUED GH0XUHúUHSUH]LQWăXQSXQFWGHUHSHULP SRUWDQWODQLYHOXO,HUQXWXOXLvQFHSULYHúWH FLQVWLUHD FHORU FDUH DX VFULV LVWRULH ,VSD

VXO ¿LQG úL =LXD (URLORU RFXSă XQ ORF GH FLQVWH vQ FLQVWLUHD FHORU Fă]XĠL SH FkPSXO GHOXSWă0RQXPHQWXO(URLORUGHOD2DUED GH0XUHú¿LQGXQXOGLQFHOHPDLPDULGLQ ĠDUăFXRvQFăUFăWXUăHPRĠLRQDOăSXWHUQLFă 3ULPăULD ,HUQXW RUJDQL]HD]ă GH WUHL RUL SH DQDVWIHOGHPRPHQWHFRPPHPRUDWLYHGH ,VSDV =LXD (URLORU SH VHSWHPEULH vQ FKHLHUHDEăWăOLHLGHOD2DUEDGH0XUHúúLSH RFWRPEULHGH=LXD$UPDWHL´DGHFODUDW ,RDQ1LFRDUăSULPDUXORUDúXOXL,HUQXW

0RQXPHQWXO în circuitul turistic &XRLVWRULHvQVSDWH0RQXPHQWXO(URLORU GHOD2DUEDGH0XUHúVHGRUHúWHGLQSDUWHD 3ULPăULHL ,HUQXW Vă ¿H LQFOXV vQ FLUFXLWXO WXULVWLF XUPăQG D ¿ IăFXW XQ GHPHUV vQ DFHVWVHQV³'RULPFDDFHVWPRQXPHQWGH OD 2DUED GH 0XUHú Vă ¿H LQFOXV FD úL LWL QHUDU WXULVWLF DO MXGHĠXOXL 0XUHú HO ¿LQG WRWXúLXQRELHFWLYLVWRULFGHRLPSRUWDQĠă QDĠLRQDOă ÌQ FD]XO vQ FDUH GXSă LXQLH YDUăPkQHDFHHDúLIRUPXOăODFRQGXFHUHD

SULPăULHLYRPIDFHXQGHPHUVSHQWUXUH DELOLWDUHD DWkW D PRQXPHQWXOXL FăW úL LQ FOXGHUHD DFHVWXLD vQ FLUFXLWXO WXULVWLF´ D PHQĠLRQDW,RDQ1LFRDUă $OLQ=$+$5,(

7LFKHWHSHQWUXFăUĠLGHGHHXURSHQWUXEXJHWDUL /XQL 6HQDWXO D DSUREDW WDFLW R SURSXQH UH OHJLVODWLYă FDUH SUHYHGH DFRUGDUHD GH WLFKHWHSHQWUXVDODULDĠLLGLQGRPHQLXOEXJH WDU vQ YHGHUHD DFKL]LĠLHL GH FăUĠL 9DORDUHD DFHVWRUDHVWHGHGHHXURDQXDOúLQXLP SXQHUHVWULFĠLLSXWkQG¿DVWIHODFKL]LĠLRQDWH FăUĠLGLQRULFHGRPHQLX

6WDWXO¿VFDOFDFHO DOWLFKHWHORUGHPDVă 3URSXQHUHDDIRVWvQDLQWDWăvQXUPăFXGRL DQLGHGRLGHSXWDĠL36'$GULDQ1ăVWDVHúL 9LFWRU6RFDFLXúLSULPLVHDYL]QHJDWLYGLQ SDUWHD*XYHUQXOXLSHPRWLYFăSURSXQHUHD QXLDvQFDOFXOLPSDFWXOEXJHWDUDOPăVXULL FDUH FRQIRUP HVWLPăULORU GH DWXQFL HFKL YDODFXGHPLOLRDQHGHOHLDQXDODGLFă DSURDSH GLQ 3,% 7LFKHWHOH SHQWUX FDUWH YRU DYHD DFHODúL VWDWXW ¿VFDO FD úL WLFKHWHOH GH PDVă úL YRU SXWHD ¿ XWLOL]DWH WLPS GH XQ DQ GH OD GDWD HPLWHULL SHQWUX ¿QDQĠDUHDFRVWXULORUGHDFKL]LĠLHDFăUĠLORU LQGLIHUHQWGHGRPHQLXSUR¿OVDXWHPDWLFă

&ăUĠLVDXEDQLODVDODULX" 0XUHúHQLL ¿H Fă VXQW HOHYL SURIHVRUL OL EUDULVDXVLPSOLFLWLWRULSDUVă¿HvQFkQWDĠL GH LQLĠLDWLYă úL FRQVLGHUă EHQH¿Fă R DVWIHO GH PăVXUă ³&D LGHH SHQWUX FD OXPHD Vă FLWHDVFă HVWH IRDUWH EXQă /D IHO úL SHQ

%XJHWDULLYRUSXWHDDFKL]LĠLRQD FăUĠLLQGLIHUHQWGHGRPHQLX SUR¿OVDXWHPDWLFă WUX QRL FD VWLPXODUH D YkQ]ăULORU 1X úWLX FkW vL YD LQWHUHVD SH EXJHWDUL DFHVW DVSHFW 'DFăDU¿vQWUHEDĠLSUREDELODUUăVSXQGHFă SUHIHUăVăOLVHDGDXJHFHYDODVDODULXGHFkW VăOLVHGHDWLFKHWHGHFDUWH%LQHvQĠHOHVGLQ SXQFWXOQRVWUXGHYHGHUHHVWHRLGHHEXQă 6ăYHGHPGDFăVHYDúLPDWHULDOL]D«´DGH FODUDW5ă]YDQ3HUĠDOLEUDUvQFDGUXOPDJD ]LQHORU ³'LYHUWD´ ³$U ¿ PLQXQDW $úD DU PDLFUHúWHJUDGXOGHFLYLOL]DĠLHGHFXOWXUă´ HVWHGHSăUHUH6DQGD%XQJăUGHDQFLWLWRU

&ăUĠLúLSHQWUXHOHYL &XWRDWHDFHVWHDHOHYLLFKHVWLRQDĠLVHVLPW RDUHFXP GLVFULPLQDĠL IDĠă GH EXJHWDUL úL LPSOLFLWGH³IDYRDUHD´FDUHDXSDUWHSUR

IHVRULL ORU ³6XQW GH DFRUG FD SURIHVRULL Vă SULPHDVFă DFHVWH WLFKHWH SHQWUX DúL FXPSăUD FăUĠL 3ăUHUHD PHD HVWH Fă DFHV WHDDUWUHEXLIRORVLWHúLGHFăWUHHOHYL1XDU ¿FRUHFWFDDFHVWHWLFKHWHVă¿HIRORVLWHFX DOWH VFRSXUL VDX Vă ¿H IăFXWH FDGRX (VWH YRUED GH FăUĠL úL HOH SRW ¿ IRORVLWRDUH úL HOHYLORU´DGHFODUDW1DWDOLD&RPDQHOHYă vQFODVDD,;D*OD*UXSXOùFRODU³/XFLDQ %ODJD´GLQ5HJKLQ³&ăUĠLOHQXDUWUHEXLIR ORVLWHvQVFRSSHUVRQDOFLSHQWUXDvQGUX PD úL SH DOĠLL Vă FLWHDVFă´ HVWH GH SăUHUH %HQF]H+LOGHHOHYăvQFODVDD,;D*

3OăFHUHDGHDGHVFRSHULRFDUWH ÌQ GH¿QLWLY OHFWXUD DU SXWHD SULPL R VWLPXODUH vQ DFHVW FD] ,XELWRULL GH OHFWXUă DúWHDSWă DFXP DFRUGXO &DPH UHL 'HSXWDĠLORU SHQWUX FD SURSXQHUHD OHJLVODWLYăVăGHYLQăOHJH³6XQWGHDFRUG GHRDUHFHFăUĠLOHVXQWRLQHSXL]DELOăVXUVă GH LQIRUPDUH úL FXQRDúWHUH $U ¿ GH SUH IHUDWFDOXPHDVăVHvQWRDUFăODSOăFHUHDGH DGHVFRSHULRFDUWHGHFkWVăSLDUGăWLPSXO QDYLJkQG FX VDX IăUă IRORV SH LQWHUQHW´ D GHFODUDW 'DQD 6HEDVWLDQ SURIHVRU GH OLPED HQJOH]ă OD *UXSXO ùFRODU ³/XFLDQ %ODJD´GLQ5HJKLQ 2DQD0Ă5*,1($1

ùWLUL

interesante )HVWLYDOVWXGHQĠHVFOD830 /LJD 6WXGHQĠLORU 830 RUJDQL]HD]ă IHVWLYDOXOVWXGHQĠHVF830vQSHULRDGD PDL LXQLH XQ HYHQLPHQW FH vúL SURSXQHUHDOL]DUHDXQXLHYHQLPHQWGH DPSORDUH FH DUH FD VFRS SURPRYDUHD úL VXVĠLQHUHD VWXGHQĠLORU GDU úL GH] YROWDUHD UHODĠLLORU LQWHUXPDQH vQWUH DFHúWLD SULQ SDUWLFLSDUHD OD GLIHULWH FRPSHWLĠLL 3H SDUFXUVXO D ]LOH IHV WLYDOXOYDvQJOREDDFWLYLWăĠLOHFXOWXUDOH DUWLVWLFHVSRUWLYHúLúWLLQĠL¿FHFHLPDL EXQLVWXGHQĠLXUPkQGD¿SUHPLDĠLOD ¿QDOXO HYHQLPHQWXOXL vQWUXQ FDGUX IHVWLY ÌQ GDWD GH PDL YD DYHD ORF GHVFKLGHUHD R¿FLDOă D DYHQLPHQWX OXLGXSăFDUHSURJUDPXOYDFXSULQGH ODQVDUH GH FDUWH FRQFXUV GH SHV FXLW R VăSWăPkQă VSRUWLYă FX GLIH ULWH FRPSHWLĠLL FRQFXUV GH EDQFXUL FRQIHULQĠă VWXGHQĠHDVFă FRQFHUWH vQ DHUOLEHUúLVHYDWHUPLQDvQGDWDGH LXQLHFXXQFRQFXUVGH0LVV830GH FHUQDUHDSUHPLLORUODFRQFXUVXULOHGLQ ]LOHOHSUHFHGHQWHúLXQVXSHUFRQFHUWvQ &OXE7LQHUHW7kUJX0XUHú(A.M.)

3URLHFWSHQWUXLQWHUYHQĠLL GHXUJHQĠă &RQVLOLXO -XGHĠHDQ 0XUHú vPSUH XQă FX $VRFLDĠLD GH 'H]YROWDUH ,QWHU FRPXQLWDUă Ä&HQWUXO 7UDQVLOYDQLHL´ YD LPSOHPHQWD SURLHFWXO Ä(FKLSDPHQWH SHQWUX vPEXQăWăĠLUHD LQWHUYHQĠLLORU vQ VLWXDĠLL GH XUJHQĠă´ &RQWUDFWXO GH ¿QDQĠDUH D SURLHFWXOXL D IRVW VHPQDW vQFXUVXOOXQLLPDUWLHGHODGDWDGH PDUWLH vQFHSkQG LPSOHPHQWDUHD DFHVWXLD ÌQ FDGUXO SURLHFWXOXL YRU ¿ DFKL]LĠLRQDWH HFKLSDPHQWH VSHFL¿FH DPEXODQĠHúLDXWRVSHFLDOH Ä3URLHF WXO HVWH ¿QDQĠDW SULQ 3URJUDPXO 2SHUDĠLRQDO 5HJLRQDO 9DORDUHDWRWDOăHVWHGH OHL GLQ FDUH OHL UHSUH ]LQWă DVLVWHQĠD ¿QDQFLDUă QHUDP EXUVDELOă úL DUH R GXUDWă GH GH OXQL´ D SUHFL]DW 6]DER $USDG YLFH SUHúHGLQWHOH &RQVLOLXOXL -XGHĠHDQ 0XUHú3URLHFWXOYD¿SUH]HQWDWDVWă]L GHODRUDOD6DODPLFăGHúHGLQĠH D3DODWXOXL$GPLQLVWUDWLY( A.M.)

&DQGLGDĠLLODGH]EDWHUH cu ONG-urile &DQGLGDĠLLODIXQFĠLLOHGH3ULPDUDOPX QLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú 3UHúHGLQWH DO &RQVLOLXOXL -XGHĠHDQ 0XUHú FRQ VLOLHUL ORFDOL úL MXGHĠHQL VXQW LQYLWDĠL OD R PDVă URWXQGă XQGH YRU GH]EDWH FX UHSUH]HQWDQĠLL RUJDQL]DĠLLORU GLQ GRPHQLXO VRFLDOPHGLFDO VROLFLWăULOH 21*XULORU LQFOXVH vQ DQJDMDPHQWXO GHVXVĠLQHUHSURSXVVSUHD¿VHPQDWGH FăWUH FDQGLGDĠL ,QYLWDĠLD HVWH ODQVDWă vQ QXPHOH RUJDQL]DĠLLORU LQLĠLDWRDUH )XQGDĠLD$OSKD7UDQVLOYDQă$VRFLDĠLD +,)$ 5RPkQLD úL 2UJDQL]DĠLD &DUL WDV $OED ,XOLD D VFULVRULL GHVFKLVH VXVĠLQXWă GH FăWUH RUJDQL]DĠLL QHJXYHUQDPHQWDOH GLQ GRPHQLXO VR FLDOPHGLFDO DGUHVDWă FDQGLGDĠLORU OD DOHJHULOHORFDOHODQLYHOXOPXQLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú úL D MXGHĠXOXL 0XUHú (YHQLPHQWXO YD DYHD ORF DVWă]L vQ WUH RUHOH  OD &DVD 'HXV 3URYLGHELWGLQ7kUJX0XUHú(A.M.)

&RQFXUVXULVSRUWLYH SHQWUXFRSLL 'LUHFĠLD SHQWUX 6SRUW úL 7LQHUHW 0XUHú YD RUJDQL]D &XSD LXQLH XQ FRQFXUVGHELFLFOHWHUROHúLWURWLQHWH OD WUHL FDWHJRULL GH YkUVWă UHVSHFWLY úLDQLIHWHúLEăLHĠL&RQFXU VXOYDDYHDORFvQGDWDGHPDLGH ODRUDOD6DOD6SRUWXULORUÌQ VFULHULOHVHIDFODQUGHWHOHIRQ OD DGUHVD GH HPDLO EHOD NRRV#\DKRRFRPVDXODIDĠDORFXOXL @QWUHRUHOH&kúWLJăWRULL YRU¿SUHPLDĠLFXPHGDOLLPDWHULDOH VSRUWLYHMXFăULLúLGXOFLXUL(A.M.)


4

32/,7,&Ă 24 mai 2012

ùWLUL

interesante 2II5RDG0XUHú7URSK\ OD,EăQHúWL $VRFLDĠLD 2II5RDG &OXE 0XUHú RUJDQL]HD]ă vQ SHULRDGD LXQLH HGLĠLD D ]HFHD D FRQFXUVXOXL DX WRPRELOLVWLF 2II5RDG 0XUHú 7URSK\ Ä3HQWUX DFHVW DQ ORFDĠLD GH FDPSDUH HVWHvQWDEăUDGHFRUWXULGHOD,EăQHúWL 3ăGXUH FRPXQD ,EăQHúWL 2II5RDG 0XUHú 7URSK\ YD DOLQLD OD VWDUW FODVHOH ([WUHP 2SHQ úL 6WDQGDUG´ VH DUDWă vQWUXQ FRPXQLFDW GH SUHVă UHPLV GH RUJDQL]DWRUL ÌQVFULHULOH vQ FRPSHWLĠLH VH SRW UHDOL]D RQOLQH DF FHVkQG VLWHXO RIIURDGFOXEPXUHVFRP VDXGLUHFWODORFXOGHFDPSDUHvQGDWD GHLXQLH7D[DGHSDUWLFLSDUH SHUFRQFXUHQWHVWHGHGHOHLúLFX SULQGHWD[DVSRUWLYăORFXOGHFDPSDUH úLPDVD PLFGHMXQúLFLQăSUkQ] LDU WD[D GH SDUWLFLSDUH SHQWUX vQVRĠLWRU HVWHGHGHOHLúLFXSULQGHORFXOGH FDPSDUH úL PDVD PLF GHMXQ úL FLQă SUkQ] (S.T.)

%RPEăSHVWUDGD5HPHWHD (FKLSD SLURWHKQLFă D ,QVSHFWRUDWX OXL SHQWUX 6LWXDĠLL GH 8UJHQĠă ,68 Ä+RUHD´ DO MXGHĠXOXL 0XUHú D LQWHU YHQLW PDUĠL PDL SHQWUX DVDQDUHD XQRU HOHPHQWH GH PXQLĠLH vQ PXQL FLSLXO 7kUJX0XUHú VWUDGD 5HPH WHD /D IDĠD ORFXOXL PHPEULL HFKLSHL SLURWHKQLFH DX LGHQWL¿FDW úL ULGLFDW R ERPEă GH DUXQFăWRU GH FDOLEUXO PP XQ SURLHFWLO H[SOR]LY FDOLEUXO PP Ä0XQLĠLD SURYLQH FHO PDL SUR EDELO GLQ DO 'RLOHD 5ă]ERL 0RQGLDO DFHDVWD ¿LQG ULGLFDWă WUDQVSRUWDWă úL GHSR]LWDWă vQ VLJXUDQĠă XUPkQG Vă ¿H GLVWUXVă ÌQ GHFXUVXO DQXOXL HFKLSD SLURWHKQLFă D IRVW VROLFLWDWă OD GHPLVLXQLSHQWUXDVDQDUHDWHULWR ULXOXL GH PXQLĠLH QHH[SORGDWă ¿LQG GHVFRSHULWHQRXăSURLHFWLOHERPEH GH DUXQFăWRU úDVH JUHQDGH GH PkQă GHIHQVLYHúLSHVWHGHFDUWXúHGHLQ IDQWHULH úL DOWH HOHPHQWH GH PXQLĠLH´ D SUHFL]DW OW /LYLX 'DQFLX SXUWăWRU GHFXYkQWDO,68Ä+RUHD´DOMXGHĠXOXL 0XUHú 67

&DQGLGDĠLL86/5HJKLQ VHODQVHD]ă $OLDQĠD SROLWLFă 8QLXQHD 6RFLDO /LEHUDOă 5HJKLQ vúL YD ODQVD YLQHUL PDLGHODRUDFDQGLGDĠLLSHQ WUX3ULPăULDúL&RQVLOLXO/RFDO5HJKLQ 3HQWUX 3ULPăULD 5HJKLQ GLQ SDUWHD 86/FDQGLGHD]ăDFWXDOXOYLFHSULPDUDO PXQLFLSLXOXL0DULD3UHFXS/DQVDUHD FDQGLGDĠLORU86/5HJKLQYDDYHDORFOD &DVD GH &XOWXUă Ä(XJHQ 1LFRDUă´ GLQ 5HJKLQ(S.G.)

$FFLGHQWUXWLHUOD%ăOăXúHUL ,QVSHFWRUDWXO SHQWUX 6LWXDĠLL GH 8U JHQĠă ,68 Ä+RUHD´DOMXGHĠXOXL0XUHú DIRVWDQXQĠDWPLHUFXULPDLODRUD GHSURGXFHUHDXQXLDFFLGHQWUX WLHUvQORFDOLWDWHD%ăOăXúHUL*DUGDGH LQWHUYHQĠLHGLQFDGUXO'HWDúDPHQWXOXL GHSRPSLHUL7kUJX0XUHúVDGHSODVDW ODORFXOVROLFLWăULLFXRDXWRVSHFLDOăGH GHVFDUFHUDUH úL R DPEXODQĠă 6085' GH WHUDSLH LQWHQVLYă PRELOă ÄÌQ VSUL MLQ DX IRVW VROLFLWDWH XQ HFKLSDM FX R DXWRVSHFLDOă GH OD VHUYLFLXO YROXQWDU SHQWUXVLWXDĠLLGHXUJHQĠă%ăOăXúHULúL DPEXODQĠD 6kQJHRUJLX GH 3ăGXUH ÌQ PRPHQWXOVRVLULLODORFXODFFLGHQWXOXL VDFRQVWDWDWFăXQ7,5DLQWUDWvQWUXQ FRSDF vQ XUPD LPSDFWXOXL úRIHUXO ¿ LQGvQFDUFHUDWRDGRXDSHUVRDQă¿LQG GHFHGDWă (FKLSDMXO GH GHVFDUFHUDUH D HOLEHUDW YLFWLPD EăUEDW vQ YkUVWă GH GH DQL DFHDVWD ¿LQG SUHOXDWă GH HFKLSDMXO 6085' úL WUDQVSRUWDWă OD VSLWDO 6968 %ăOăXúHUL D DVLJXUDW PăVXULOH36,´DSUHFL]DWOW/LYLX'DQ FLXSXUWăWRUGHFXYkQWDO,68Ä+RUHD´ DOMXGHĠXOXL0XUHú(S.T.)

'REUHGL[LW„Patronatul VHPLúFăELQHOD6LJKLúRDUD´ &LSULDQ 'REUH FDQGLGDWXO 8QLX QLL 6RFLDO /LEHUDOH 86/ OD SUH úHGLQĠLD &RQVLOLXOXL -XGHĠHDQ 0XUHú VD DÀDW PLHUFXUL OD 6LJKLúRDUD XQGH D DYXW vQWkOQLUL FX SURGXFăWRULL DJULFROL ORFDOL úL FX DQJDMDĠLL GLQ GRXă vQWUHSULQ GHULGLQ]RQă9(6úL.ROGWH[/D RUDvQFKLGHULLHGLĠLHLGHSXWDWXOVH vQGUHSWD VSUH FRPXQD 5ăVWROLĠD XQGH YD SDUWLFLSD DOăWXUL GH SULPDUXO FRPXQHL *KHRUJKH 0RJLOăODRvQWUXQLUHFXORFDOQL &LSULDQ'REUHDIRVWvQVRĠLWODSLDĠăGHSULPDUXO'RULQ'ăQHúDQ FLL SHQWUX D OH DÀD DúWHSWăULOH úL ULLDIRVWFă3ULPăULD$OEHúWLQXDVSULMLQLW SUREOHPHOH $OXDWSXOVXODIDFHULORU &LSULDQ 'REUH FDQGLGDWXO 86/ OD úH¿D MXGHĠXOXL FRQ¿UPă DGHYăUXO SURYHU EXOXL Ä&LQH VH VFRDOă GH GLPLQHDĠă GH SDUWH DMXQJH´ SHWUHFkQGXúL GLPLQHDĠD GH PLHUFXUL vQ SLDĠD DJURDOLPHQWDUă GLQ 6LJKLúRDUD ÌQVRĠLW GH SULPDUXO 'RULQ 'ăQHúDQ FDUH HVWH úL FDQGLGDWXO 86/ SHQWUXFHOGHDOSDWUXOHDPDQGDWvQIUXQ WHD DGPLQLVWUDĠLHL SXEOLFH ORFDOH &LSULDQ 'REUHDGLVFXWDWFXSURGXFăWRULLDJULFROL GLQ 6LJKLúRDUD úL ]RQHOH vQYHFLQDWH SUH FXP úL VLJKLúRUHQLL FDUH vúL IăFHDX SLDĠD Ä0LDX IRVW VHPQDODWH WUHL PDUL SUR EOHPHvQDFHODúLWLPSVROLFLWăULGLQSDUWHD FHWăĠHQLORUSHFDUHLDPvQWkOQLWVSULMLQXO SHQWUX SURGXFăWRULL DJULFROL ORFXULOH GH PXQFăúLSDUFXULOHGHMRDFă´DVSXV&LSUL DQ'REUH

7XUQHXO HOHFWRUDO DO FDQGLGDWXOXL 86/ OD 6LJKLúRDUDDFRQWLQXDWDSRLOD9(6ELQH FXQRVFXWDvQWUHSULQGHUHGHYDVHHPDLODWH $LFL SDUODPHQWDUXO D GLVFXWDW DWkW FX GLUHFWRULL úL UHSUH]HQWDQĠLL &RQVLOLXOXL GH $GPLQLVWUDĠLH D FRPSDQLHL FkW úL FX PDLúWULLúLPXQFLWRULLÄ$XRSURGXFĠLHFDUH VHH[SRUWăvQSURFHQWGHDQXODFHVWD VSHUă Vă DMXQJă OD  úL vQ XUPăWRULL GRL DQL GH ]LOH Vă H[SRUWH FKLDU MXPăWDWH GLQSURGXFĠLH´DVSXVFDQGLGDWXO86/OD SUHúHGLQĠLD&RQVLOLXOXL-XGHĠHDQ 9L]LWD GH FDPSDQLH D OXL &LSULDQ 'REUH vQ]RQD6LJKLúRDUDVDvQFKHLDWOD$OEHúWL OD IDEULFD GH FRQIHFĠLL .ROGWH[ FDUH HVWH RULHQWDWăVSUHSURGXFĠLDGHFăPăúLDYkQG GH DQJDMDĠL vQ VSHFLDO IHPHL Ä2 SUREOHPă VWUDQLH SH FDUH PLD DGXVR OD FXQRúWLQĠăFKLDUGLUHFWRDUHDvQWUHSULQGH

R OD LQWURGXFHUHD FDQDOL]ăULL OD IDEULFă´ D VSXV 'REUH 'H DVHPHQHD FDQGLGDWXO 86/ODIRWROLXOGHSUHúHGLQWHDO&-0XUHú D PDL VXVĠLQXW Fă UHSUH]HQWDQĠLL ¿UPHL YRU Vă VH H[WLQGă úL Vă FUHH]H DOWH FkWHYD ]HFL GH ORFXUL GH PXQFă DYkQG FKLDU R SURSXQHUHvQDFHVWVHQVÄ,QWUHJUDUHDGLQ úFRDODSURIHVLRQDOăvQÀX[XOGHSURGXFĠLH D DFHVWRU IDEULFL GH FRQIHFĠLL $ UHXúLW Vă YRUEHDVFă FX PDL PXOWH ¿UPH Vă IRU PH]H XQ IHO GH FRQVRUĠLX úL DX Fă]XW GH DFRUG DVXSUD XQRU FKHVWLXQL UHIHULWRDUH ODúFRODUL]DUHúLSUDFWLFăDDFHVWRUPXQFL WRUL´&RQFOX]LDGHSXWDWXOXLDIRVWFăSD WURQDWXOVHPLúFăELQHOD6LJKLúRDUDúLFă LQLĠLWLYDSULYDWăWUHEXLHVSULMLQLWă 7XUQHXOHOHFWRUDODOOXL&LSULDQ'REUHVD vQFKHLDWvQFRPXQD5ăVWROLĠD /DYLQLD0817($1

)ORUHDGL[LWÄ$GRXD]LUHJUHWHOHYRU¿WkU]LL´ 0DUĠLVHDUDvQSDUFXOUHFHQWUHDEL OLWDW GLQ IDĠD $QVDPEOXOXL 0XUHúXO GLQ 7kUJX0XUHú VXWH GH ORFXLWRUL GLQ FDUWLHUXO 'kPEX 3LHWURV VDX DGXQDW FD VăO DVFXOWH SH SULPDUXO 'RULQ )ORUHD DÀDW vQ FDPSDQLH HOHFWRUDOă3HVFHQDDPHQDMDWăVXE JHDPXULOH JDUVRQLHUHL VDX DOLQLDW FDQGLGDĠLL SHQWUX FRQVLOLXO ORFDO GLQ SDUWHD $OLDQĠHL SHQWUX 0XUHú DOăWXUL GH 0DULXV 3DúFDQ FDQGLGDW ODSUHúHGLQĠLD&RQVLOLXOXL-XGHĠHDQ 0RGHUDWRUXO HYHQLPHQWXOXL DFWRUXO 1LFX 0LKRFQXDDYXWSUHDPXOWGHOXFUXSUL PDUXO FX ELQH FXQRVFXWD VD YHUYă PHUHX DYkQG GH DGăXJDW vQFă XQ PLF GHWDOLX UHOXkQGXúLPHUHXORFXOODPLFURIRQ³'DĠL PLQRWDFDUHRPHULW´vLvQGHPQDSHDOHJăWRUL úLFDXQPLFGHWDOLXDDGăXJDWSHOkQJăOLVWD UHDOL]ăULORUGLQXOWLPLLDQL³SDUFăVXQWHPúL PDL IUXPXúHL GHFkW DLDODOĠL´ GDFă PDL HUD QHYRLHGHXQDUJXPHQW 6RERUXO GH SUHRĠL SURWRSRSXO ùLQFDQ SDURKXO /XGXúDQ úL SUHRWXO 0LKHĠ QX DX FRPHQWDW GDU DX DSODXGDW DOăWXUL GH ,RDQD 5RPDQ 9DVLOH )LOLPRQ &ODXGLX 0DLRU úL FHLODOĠL FDQGLGDĠL FX FDUH DFWXD OXOSULPDUDUYUHDVăDLEăXQFRQVLOLXFXP

QDPDLDYXW³'RDPQHDMXWăVăQăWDWHúL QRURFúL'XPQH]HXVăQHDMXWH´PDLVSXV FDVăUHYLQăDSRLFXXQDOWGHWDOLX9ăURJ DQXQĠDĠLYă FRSLLL DQXQĠDĠLYă IDPLOLLOH GRDU XQ VLQJXU WXU $ GRXD ]L UHJUHWHOH YRU ¿ WkU]LL 'RDU XQ VLQJXU WXU DúDL úL QRUPDODúDúLYUHDXVăYăFRPSRUWDĠL´ $FHVWH FXYLQWH DX UHĠLQXW FX FHUWLWXGLQH WRĠLFHLSUH]HQĠLODIHOúL³FăLQĠD´IRVWXOXL SUHIHFWFDUHDUHSHWDWúLGHDVWăGDWăFăQX VDIăFXWGHUkVFăVDPkQGULWSHVWHWRWvQ ĠDUăFXUHDOL]ăULOHSULPDUXOXL)ORUHDúLVă QXXLWăPFăVXEPDQGDWXOVăXDIRVWIăFXW GUXPXO 5HJKLQ7RSOLĠD ÌQ DFRUGXULOH

FkQWHFXOXLFXWH[WELOLQJYFXvQGHPQXOFD vPSUHXQă Vă vO YRWăP SH )ORUHD GXSă FH WRĠLFRSLLLFDUHVHXUFDVHUăOkQJăSULPDU DXIRVWUHFXSHUDĠLGHSHVFHQăDOHJăWRULL VDX UHWUDV VSUH VWDĠLD GH DXWREXV &HL FDUHDXDYXWQRURFDXSULQVFkWHRPLQJH DOEDVWUă DUXQFDWă GLQWUR PDúLQă OD IHO GHDOEDVWUăGHXQXOGLQWUHFRQWURORULLGH ELOHWHGHOD6LOHWLQD'HWHDPDSORLLFHVH DQXQĠD FX QRUL JUHL GLQVSUH FHQWXUă RD PHQLLVDXGXVFăWUHFDVHOHORUIUHGRQkQG UHIUHQXOFkQWHFXOXLGHFDPSDQLH (ULND0Ă5*,1($1

)UXQGDSURPLWHVSULMLQ )UXQGD*\|UJ\FDQGLGDWXO8'05OD3ULPăULD7kUJX0XUHúD DYXWPLHUFXULGRXăvQWkOQLULXQDFXPHGLXOGHDIDFHULGLQPX QLFLSLXFHDGHDGRXDFXPHPEULDLFOXEXOXL5RWDU\ÌQFDGUXO GLVFXĠLLORUGHOD7HFK+XE)UXQGDúLDPDQLIHVWDWLQWHQĠLDGH D VSULMLQL GLQ SR]LĠLD GH HGLOúHI DO RUDúXOXL vQWUHSULQ]ăWRULL SULYDĠL ³ÌQ MXGHĠXO 0XUHú DYHP GH FRPSDQLL GH ,7 FHHD FH UHSUH]LQWă DSUR[LPDWLY GH ORFXUL GH PXQFă ,QWHQĠLRQăP FRQVWUXLUHD XQXL FHQWUX ,7 SH GH PHWUL SăWUDĠL´±DVXEOLQLDWDFHVWDFDUHDVSXVFăSHQWUXHOFHUFHWD UHDUHSUH]LQWăRSULRULWDWHDEVROXWă)UXQGDDPDLSURPLVGLQ SDUWHDPXQLFLSDOLWăĠLLXQUHJLP¿VFDOSUHIHUHQĠLDODOFRPSDQL LORUGH,7/DvQWkOQLUHDFX&OXEXO5RWDU\)UXQGDúLDSUH]HQWDW SURLHFWXOSHQWUXXUPăWRULLSDWUXDQLGHDGPLQLVWUDĠLHOD7kUJX 0XUHúSUHFXPúLHFKLSDGHFRQVLOLHULÌQFDGUXOvQWUHYHGHULL

VDXDERUGDWSUREOHPHOHJDWHGHORFXULOHGHPXQFăGLQ7kUJX 0XUHúDXGLWXO¿QDQFLDUDO3ULPăULHLSUHFXPúLVXELHFWHSUH FXPSURWHFĠLDPHGLXOXLVDXHGXFDĠLDHOHPHQWDUă(S.G.)

IDFHERRNFRP]LGH]L


5

Ì19ĂğĂ0Æ17

2ULHQWDUHSURIHVLRQDOăSHQWUXUURPLLGLQ*ORGHQL 7LQHULLGLQFRPXQLWDWHDURPăGLQ FRPXQD *ORGHQL YRU EHQH¿FLD GH FXUVXUL GH LQIRUPDUH SULYLQG QHFHVLWDWHD vQYăĠăULL FRQWLQXH SHQWUXJăVLUHDXQXLORFGHPXQFă vQFDGUXOXQXLSURLHFWFX¿QDQĠDUH GLQSDUWHD&RPLVLHL(XURSHQHGH UXODWGH/LJD3UR(XURSDLQWLWXODW Ä3URPRYDUHDLQFOX]LXQLLVRFLDOHD WLQHULORUGLQFRPXQLWăĠLOHUXUDOHúL PDUJLQDOL]DWH´

3URLHFWXO VH GHVIăúRDUă vQ WUHL ĠăUL5RPkQLD%XOJDULDúL5HSXE OLFD0DFHGRQLDDSOLFDQWXOSULQFL SDO¿LQGRRUJDQL]DĠLHGHURPLGLQ %XOJDULD 3URLHFWXO VH YD vQFKHLD vQ VHSWHPEULH úL YL]HD]ă FUHDUHD vQ FHOH WUHL ĠăUL D XQRU FHQWUHFDUHVăSURPRYH]HLQFOX]L XQHDWLQHULORUURPLúLQHURPLFDUH VXQW H[FOXúL GH SH SLDĠD PXQFLL VXE IRUPD XQXL SURLHFW SLORW Ä'DFă DFHVWH FHQWUH SLORW FUHDWH vQ FDGUXO SURLHFWXOXL YRU DGXFH UH]XOWDWH FRQYLQJăWRDUH &RPLV LD (XURSHDQă LQWHQĠLRQHD]ă Vă SURSXQă FHORU GH VWDWH PHP EUH DOH 8QLXQLL Vă GHVFKLGă DVHPHQHD ELURXUL vQ PDL PXOWH UHJLXQLvQVSHFLDOvQDFHVWHVWDWH XQGH H[LVWă R SRSXODĠLH PDUH GH UURPLVDXLPLJUDQĠLH[FOXúLGHSH SLDĠDPXQFLL´DGHFODUDW6PDUDQ GD (QDFKH FRSUHúHGLQWHOH /LJLL 3UR(XURSD

7LQHULLUURPLPRWLYDĠL VăvQYHĠHFRQWLQXX 3URLHFWXOYL]HD]ăFDSHSDUFXUVXO D GH OXQL Vă RIHUH XQXL JUXS ĠLQWă GH WLQHUL GLQ FRPXQLWDWHD ORFDOă GLQ *ORGHQL SRVLELOLWDWHD Vă vQYHĠH FXP VăúL JăVHDVFă XQ ORF GH PXQFă Ä9RU vQYăĠD GH FH HVWH LPSRUWDQW Vă DL R SURIHVLH vQ YLDĠă XQ SURJUDP SURSULX GH GH]YROWDUH ÀH[LELOLWDWH SH SLDĠD PXQFLL FXP Vă SRĠL Vă WH DSUR SLL GH DFHDVWă SLDĠă FkQG HúWL XQ WkQăUFDUHWUăLHúWHvQWURFRPXQL WDWHUXUDOăVăUDFăvQFDUHDFFHVXO OD LQIRUPDĠLH DMXQJH PDL JUHX 9RU¿ĠLQXWHFXUVXULGHSUHJăWLUH GH FăWUH RULHQWDWRUL SURIHVLRQDOL FDUH QX QHDSăUDW vL YD FDOL¿FD vQWUR SURIHVLH GDU vL YD PRWLYD VăFRQúWLHQWL]H]HFăDXQHYRLHVă vQYHĠH DQXPLWH OXFUXUL SULYLQG RFXSDUHD XQXL ORF GH PXQFă´ D SUHFL]DW6PDUDQGD(QDFKH

Coordonatorii roiectului privind consilierea profesionala a WLQHULORUURPLVSHUDFDDFHVWLDVD¿HLQFOXVLFDWPDLFXUDQGLQ FXUVXULGHFDOL¿FDUHVDXGLIHULWHIRUPHGHLQYDWDPDQW

/D DFHVWH FXUVXUL YRU ¿ FXSULQúL FLUFDGHWLQHULGHHWQLHURPă GDU úL URPkQL úL PDJKLDUL DÀDĠL vQVLWXDĠLHGHH[FOX]LXQH 7LQHULL YRU XUPD DFHVWH FXUVXUL VXVĠLQXWH GH WUDLQHUL GLQ 7kUJX 0XUHú&OXM1DSRFDúL%XFXUHúWLvQ ¿HFDUHVăSWăPkQăvQ]LOHOHGHOXQL PLHUFXULúLYLQHULvQWUHRUHOH Ä$PDOHVDFHDVWDFRPXQLWDWH

SHQWUXFăDUHRWUDGLĠLHDPXQFLLD vPSOHWLWXULLGHFRúXULúLDOWHRELHFWH GLQQXLHOHGDUvQDFHODúLWLPSúLGH FROHFWDUHD ¿HUXOXL YHFKL úL PDWH ULDOHUHFLFODELOHvQVăHVWHSODIRQDWă PDUHDPDMRULWDWHODDFHVWHPHVHULL WUDGLĠLRQDOHFDUHQXGDXVDWLVIDFĠLH SHQWUX WRĠL PHPEULL FRPXQLWăĠLL´ DFRQFKLV(QDFKH $ULQD02/'29$1

6SHFWDFRODUWLVWLF OD*LPQD]LXO³*HRUJH&RúEXF´ *LPQD]LXO ³*HRUJH &RúEXF´ GLQ 7kUJX 0XUHúRUJDQL]HD]ăFDvQ¿HFDUHDQVSHF WDFROXO úFROLL XQ ³6SHFWDFRO GH 0X]LFă 'DQVúL3RH]LH´ÌQDFHVWDQPDQLIHVWDUHD DMXQJH OD FHD GHD SDWUD HGLĠLH YD DYHD ORF vQ GDWD GH LXQLH úL VH YD GHVIăúXUD vQ6DOD)HVWLYăD&ROHJLXOXL1DĠLRQDO³$O 3DSLX,ODULDQ´2UDODFDUHVHYDGHVIăúXUD QX HVWH vQFă GH¿QLWLYă GDU RUJDQL]DWRULL RVFLOHD]ăvQWUHúL³&RSLLLGLQ úFRDOăYRUFkQWDYRUGDQVDúLUHFLWD(OHYLL VXQWH[WUDRUGLQDUGHLPSOLFDĠLOHSODFHIR DUWHPXOWúLVHSUHJăWHVFSHQWUXDFHVWHYH QLPHQW $P DYXW úL JUXSXUL GH GDQVDWRUL FDUH úLDX SOăWLW LQVWUXFWRU (VWH GH QHL PDJLQDW FkWă PXQFă HVWH vQ VSDWHOH XQXL GDQV´DGHFODUDW0DULD/DVORGLUHFWRDUHD *LPQD]LXOXL³*HRUJH&RúEXF´

ÌQFRQIRUPLWDWHFXDUWGLQ2*UHSXEOLFDWDFKHOWXLHOLOHSHQWUXIRU PDUHDSURIHVLRQDODDVDODULDWLORUVHGHGXFGXSDFD]GLQLPSR]LWXOSHSUR¿WVDX GLQLPSR]LWXOSHYHQLW

&856'(35(*Ă7,5(,163(&7255()(5(17 5(6856(80$1( RUH

&XUVXOVHD[HD]DSHPRGL¿FDULOHOHJLVODWLYHGLQDQXOVLLQPRG GHRVHELWSHRSHUDUHDLQ5HYLVDO

LXQLH±LXOLH ÌQFRQIRUPLWDWHFXPRGL¿FDULOHSUHYD]XWHDVHRSHUDLQ&RGXO0XQFLL LQVWLWXĠLLOH SXEOLFH úL RSHUDWRULL HFRQRPLFL YRU DYHD REOLJDĠLD VD QX PHDVFDSULQGHFL]LHLQSRVWXOGHUHVSRQVDELOFXUHVXUVHOHXPDQHQX PDLSHUVRDQHDXWRUL]DWHFRQIRUPOHJLL

6SHFWDFROGHVWLQDWúLSăULQĠLORU ÌQ DQLL SUHFHGHQĠL VSHFWDFROXO HUD LQFOXV vQ FDGUXO ³=LOHORU ùFROLL´ vQVă vQ DFHVWHD DX IRVW LQFOXVH vQ VăSWăPkQD ³ùFRDOD $OWIHO´ LDU ³6SHFWDFROXO ùFROLL´ D UăPDV VWDELOLW SHQWUX ]LXD GH LXQLH ³ÌQ DFHVW DQ H H[LVWDW ÄùFRDOD $OWIHO´ LDU vQ DQLL WUHFXWL DP DYXW Ä=LOHOH ùFROLL´ vQ FDUHWLPSGHRVăSWăPkQăVHGHVIăúXUDX DOWIHO GH DFWLYLWăĠL 3RW Vă VSXQ Fă QRL DYHDPÄùFRDOD$OWIHO´vQ¿HFDUHDQ'XSă RUH GHVIăúXUDP GLIHULWH DFWLYLWăĠL FRQ FXUVXUL vQWUHFHUL VSRUWLYH SH WHUHQXO GH VSRUW LDU DFHVW VSHFWDFRO vQFKHLD DFHDVWă VăSWăPkQă´ D DGăXJDW 0DULD /DVOR 'L UHFWRUXOXQLWăĠLLGHFODUăFăDFHVWVSHFWDFRO HVWHGHVWLQDWúLSăULQĠLORUFDUHVXQWLQYLWDĠL úLvQDFHVWDQDGHYăUDĠLSDUWLFLSDQĠLDFWLYL

Maria Laslo, directoarea *LPQD]LXOXL³*HRUJH&RúEXF´ GLQ7kUJX0XUHú vQ HGLĠLLOH SUHFHGHQWH VDOD OLFHXOXL ³3D SLX´GHYHQLQGQHvQFăSăWRDUH 2DQD0Ă5*,1($1

ùWLUL

interesante 3URJUDPVSHFLDO SHQWUXFăUĠLGHLGHQWLWDWH 3HUVRDQHOH FX GRPLFLOLXO vQ 7kUJX0XUHú úLORFDOLWăĠLOHDURQGDWHSHOLQLHGHHYLGHQĠă D SHUVRDQHORU FDUH GRUHVF Vă OL VH HOL EHUH]H FăUĠL GH LGHQWLWDWH vQ VăSWăPkQD SUHPHUJăWRDUH DOHJHULORU ORFDOH YRU DYHD OD GLVSR]LĠLH XQ SURJUDP VSHFLDO SXV OD GLVSR]LĠLH GH 6HUYLFLXO (YLGHQĠD 3HU VRDQHORU $VWIHO vQ SHULRDGD LXQLH SURJUDPXOYD¿vQWUHRUHOHvQ GDWDGHLXQLHvQWUHRUHOHLDU vQGDWDGHLXQLHvQWUHRUHOH 9RU¿VROXĠLRQDWHFHUHULOHSHQWUXREĠLQHUHD DFWHORUGHLGHQWLWDWHFDXUPDUHDH[SLUăULL WHUPHQXOXLGHYDODELOLWDWHSLHUGHULLIXUWX OXLGLVWUXJHULLVDXGHWHULRUăULLVFKLPEăULL GRPLFLOLXOXL VFKLPEăULL QXPHOXLSUHQX PHOXLWLWXODUXOXLSUHVFKLPăULLEXOHWLQHORU

GH LGHQWLWDWH úL VFKLPEăULL GHQXPLULL VDX UDQJXOXL ORFDOLWăĠLORU úL D VWUă]LORU D UHQXPHURWăULL LPRELOHORU D vQ¿LQĠăULL ORFDOLWăĠLORUVDXVWUă]LORU(A.M.)

*ăVLWVSkQ]XUDW SHVWUDGD0XUHúXOXL 'HWDúDPHQWXO GH SRPSLHUL 7kUJX 0XUHú D LQWHUYHQLW PDUĠL PDL OD RUD vQ ORFDOLWDWHD 7kUJX0XUHú VWUDGD 0XUHúXOXL SHQWUX GHJDMDUHD XQHL SHUVRDQH JăVLWă VSkQ]XUDWă vQWU XQFRSDF³3HQWUXGHJDMDUHDSHUVRDQHL EăUEDWvQYkUVWăGH GH DQLPLOLWDULL VDXXUFDWvQFRSDFFXDMXWRUXOVFăULLGH IHUHDVWUă´ D SUHFL]DW OW /LYLX 'DQFLX SXUWăWRU GH FXYkQW DO ,QVSHFWRUDWXOXL SHQWUX 6LWXDĠLL GH 8UJHQĠă ³+RUHD´ DO MXGHĠXOXL0XUHú(S.T.)

&RQGLĠLLGHSDUWLFLSDUH ‡6WXGLLOLFHDOHPLQLP 3URJUDPXOOXQLVLMRLGHODRUHOHODVHGLXO&&,0XUHú 3HQWUXvQVFULHUHWUHEXLHDGXVHGLQWLPSXUPăWRDUHOHDFWH ‡&RSLH[HUR[GXSDDFWXOGHLGHQWLWDWHFHUWL¿FDWGHFăVăWRULHGDFDHFD]XO ‡&RSLH[HUR[GXSăGLSORPDVWXGLLORUGRYHGLWRDUHFRQGLĠLHLGHSDUWLFLSDUH ‡$GHYHULQĠăPHGLFDOăWLSGHODPHGLFXOGHIDPLOLH /HFWRULLQVSHFWRUL,QVSHFWLD0XQFLL &HUWL¿FDWXOGHDEVROYLUHFXUHFXQRDúWHUHQDĠLRQDOăHVWHHPLVGH 00)(6VL0(&

&856'(,1,ğ,(5(,163(&7253527(&ğ,(&,9,/Ă RUH

LXQLHLXOLH ÌQFRQIRUPLWDWHFXDUWDUWVLDUWGLQ/HJHDQUSULYLQGSUR WHFWLD FLYLOă RUJDQL]DUHD SURWHFĠLHL FLYLOH OD QLYHOXO XQLWăĠLORU DGPLQ LVWUDWLYWHULWRULDOH DO LQVWLWXĠLLORU SXEOLFH DO DJHQĠLORU HFRQRPLFL úL DO RUJDQL]DĠLLORU QHJXYHUQDPHQWDOH VH UHDOL]HD]ă vQ UDSRUW FX FOD VL¿FDUHD DFHVWRUD GLQ SXQFW GH YHGHUH DO SURWHFĠLHL FLYLOH úL FRQVWă vQ vQFDGUDUHD LQVSHFWRULORU úLVDX D SHUVRQDOXOXL GH VSHFLDOLWDWH vQ GRPHQLXO SURWHFĠLHL FLYLOH QXPDL GXSă REĠLQHUHD XQXL FHUWL¿FDW GH FRPSHWHQĠH SURIHVLRQDOH vQ FRQGLĠLLOH VWDELOLWH SULQ PHWRGRORJLD HPLVăGH,QVSHFWRUDWXO*HQHUDOSHQWUX6LWXDĠLLGH8UJHQĠă $XWRULWăĠLOHDGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHFHQWUDOHúLORFDOHLQVWLWXĠLLOHSXEOLFHRUJDQL ]DĠLLOHQHJXYHUQDPHQWDOHúLDJHQĠLLHFRQRPLFLLQGLIHUHQWGHIRUPDGHSURSULHWDWH UăVSXQGGHDSOLFDUHDPăVXULORUGHSURWHFĠLHFLYLOăVWDELOLWHSULQSUH]HQWDOHJH &RQGLĠLLGHSDUWLFLSDUH ‡6WXGLLOLFHDOHPLQLP 3URJUDPXOOPPMYGHODRUHOHODVHGLXO&&,0XUHú 3HQWUXvQVFULHUHWUHEXLHDGXVHGLQWLPSXUPăWRDUHOHDFWH ‡&RSLH[HUR[GXSDDFWXOGHLGHQWLWDWHFHUWL¿FDWGHFăVăWRULHGDFDHFD]XO ‡&RSLH[HUR[GXSăGLSORPDVWXGLLORUGRYHGLWRDUHFRQGLĠLHLGHSDUWLFLSDUH ‡$GHYHULQĠăPHGLFDOăWLSGHODPHGLFXOGHIDPLOLH /HFWRULR¿ĠHULFXH[SHULHQĠăLQGRPHQLXOVLWXDĠLLORUGHXUJHQĠă &HUWL¿FDWXOGHDEVROYLUHFXUHFXQRDúWHUHQDĠLRQDOăHVWHHPLVGH 00)(6VL0(& ,QIRUPDĠLLúLvQVFULHUL]LOQLFvQWUHRUHOHODVHGLXO&&,0XUHúGLQ 7J0XUHúVWU3ULPăULHLQUVDXODQXPHUHOHGHWHOHIRQID[ PRELOHPDLOIRUPDUH#FFLDPVUR


6

RELIGIE 24 mai 2012

&DUGLQDOXO7RGHDFRPHPRUDWOD5HJKLQ Pe 22 mai 2002, Cardinalul Alexandru Todea era chemat GH'XPQH]HXFUHúWLQăWDWHDURPkQHDVFăSLHU]kQGXQXOGLQ VLPEROXULOHFUHGLQĠHLFHOFDUHQXVDGH]LVGHDFHDVWDQLFL vQDQLLJUHLDLSHULRDGHLFRPXQLVWHHO¿LQGRPDJLDWGH%L VHULFD*UHFR&DWROLFăOD]HFHDQLGLVWDQĠăGHODWUHFHUHDVD vQQH¿LQĠă

³,DSUHJăWLWSHWLQHULvQVSLULWXOFUHGLQĠHL´

Cardinalul Alexandru Todea, cinstit prin UXJăFLXQHGHFUHúWLQLLJUHFRFDWROLFLGLQ5HJKLQ

&RPXQLWDWHD JUHFR FDWROLFă GLQ 5HJKLQ ORFXO XQGH &DUGLQDOXO 7RGHD VD VWDELOLW vQ GXSă LHúLUHD GLQ WHPQLĠD FRPXQLVWă OD FRPHPRUDW vQ &DVD 0HPRULDOă GHSHVWUDGD$SDOLQHLSH&DUGLQDOXO7RGHD 3UHDV¿QĠLD6D&ODXGLXHSLVFRSXO&XULHL$UKLHSLVFRSLHL0D MRUHGLQ%ODMDR¿FLDW6IkQWD/LWXUJKLHVROHPQăXUPDWăGH VOXMED3DUDVWDVXOXLvQPHPRULD&DUGLQDOXOXL7RGHD³3HQWUX vQWUHDJDELVHULFă&DUGLQDOXO$OH[DQGUX7RGHDDIRVWRSHU VRQDOLWDWHSXWHUQLFăFDUHDUHXúLWVăĠLQăFUHGLQĠDDSULQVă FXWRDWHFKLQXULOHSULQFDUHDWUHFXW1XDFHGDWDEVROXWGH ORFDIRVWvQFKLVSHQWUXFUHGLQĠăQXSHQWUXDOWHSUREOHPH SROLWLFHSHQWUXIDSWXOFăQXDYUXWVăúLSăUăVHDVFăFUHGLQĠD 0XOĠLGLQFHLvQYkUVWăGLQ5HJKLQODXDYXWGUHSWSDURKúL SURWRSRSGDUúLWLQHULLDXDYXWRLPSRUWDQĠăGHRVHELWăvQ DFWLYLWDWHDVD,DSUHJăWLWSHWLQHULvQVSLULWXOFUHGLQĠHLSH DFHL WLQHUL FDUH DVWă]L VXQW FUHGLQFLRúLL DGHYăUDĠL ( PDUH QHYRLHGHHOvQSUH]HQWvQUXJăFLXQLOHQRDVWUHvOSRPHQLP PHUHXúLQHvQWkUHúWHSULQH[HPSOXOSHFDUHODGDW6SHUăP FăGHDFRORGHXQGHHVWHVăQHDMXWHvQWRWFHHDFHIDFHP vQVSHFLDOVăWHUPLQăPFDWHGUDODJUHFRFDWROLFăGLQ5HJKLQ &X DMXWRUXO OXL 'XPQH]HX YUHP FD DQXO DFHVWD Vă LQWUăP vQQRXDELVHULFă´DGHFODUDWSăULQWHOH%RLWRú,JQDW)ORULQ SURWRSRSDO5HJKLQXOXL

OXFUDWúLFRQWLQXăVăRIDFăvQFRQWLQXDUH´DXIRVWFXYLQWHOH 3UHDV¿QĠLHL 6DOH &ODXGLX 3RS HSLVFRSXO &XULHL $UKLHSLV FRSLHL0DMRUHGLQ%ODMFDUHDPDLSUHFL]DWFăDGHYăUDWHOHYD ORULDOHYLHĠLLúLFUHGLQĠHLDXIRVWFHOHFDUHDXIăFXWFDOXFUDUHD 'RPQXOXLúăúLJăVHDVFăXQVOXMLWRUGHQăGHMGHvQSHUVRDQD &DUGLQDOXOXL7RGHD³&DUGLQDOXO7RGHDHRSLOGăSHQWUXFHL WLQHULGHRDUHFHDGXFHDPLQWHGHDGHYăUDWHOHYDORULDOHYLHĠLL $VWă]L DFHVWH YDORUL VXQW FDP DPHVWHFDWH WRWXO WUHEXLH Vă ¿HUDSLGúLLPHGLDW&DUGLQDOXO$OH[DQGUXQHDGXFHDPLQWH GHRYLDĠăFUHúWLQăDXWHQWLFăvQFDUHVHvPELQăúLVXIHULQĠD úLEXFXULDGDUWRWXOWUDLWvQ'XPQH]HX&UHGFăDFHDVWDHVWH DGHYăUDWDYLDĠă´DD¿UPDW3UHDV¿QĠLD6D&ODXGLX3RS

³8QRPDOFUHGLQĠHL´ 'XSă FRPHPRUDUHD FHORU ]HFH DQL IăUă &DUGLQDOXO 7RGHD XUPHD]ăXQDOWPRPHQWvQFăUFDWGHVSLULWXDOLWDWHSHLXQLH VHvPSOLQLQGXVHGHODQDúWHUHDDFHVWXLDSULOHMFXFDUH YD¿GH]YHOLWăRSODFăFRPHPRUDWLYăODFDVDvQFDUHúLDSXU WDWFXFLQVWHFUHGLQĠDvQXOWLPLLDQLGHYLDĠăOD5HJKLQ³6XQW FkWHYDHYHQLPHQWHFDUHQHDGXFDPLQWHGH&DUGLQDOXO7R GHDvQDFHVWDQ]HFHDQLGHODWUHFHUHDODFHOHYHúQLFHúL GHDQLGHODQDúWHUH7RDWHDFHVWHHYHQLPHQWHSUHJăWHVFSH XQGHYDDQXOFUHGLQĠHLFDUHYDvQFHSHvQWRDPQDDFHVWXLDQ vQ WRDWă %LVHULFD &DWROLFă &DUGLQDOXO 7RGHD SXWHP VSXQH HVWHXQRPDOFUHGLQĠHLFDUHSUHJăWHúWHXQDQDOFUHGLQĠHL´D SUHFL]DWSăULQWHOH&ODXGLX3RS $OLQ=$+$5,(

³2SHUVRDQăSULQFDUH'XPQH]HXDOXFUDW´

3UHDV¿QĠLD6D&ODXGLX HSLVFRSXO&XULHL$UKLHSLVFRSLHL0DMRUHGLQ%ODM

³7RĠLFHLFDUHSOHDFăGLQWUHQRLOLSVHVFvQWUXQIHOVDXDOWXO 3HQWUXQRLFDúLFUHúWLQLH[LVWăRDOWIHOGHFRPXQLXQHFXFHL FDUHDXWUHFXWvQvPSăUăĠLDFHUXULORU&HHDFHVDvQWkPSODW DVWă]LDDYXWWRFPDLPHQLUHDVăPDQLIHVWHDFHDVWăFRPXQL XQHFDUHFRQWLQXă/LSVHVF¿]LFGDUUăPkQSUH]HQĠLvQWUHQRL vQPRGVSLULWXDOúLvQSOXVQHLQVSLUăúLFDPRGHOGHYLDĠă ¿LQGFăYLDĠD&DUGLQDOXOXL$OH[DQGUXDIRVWXQDH[HPSODUă OXPLQRDVă DWkW vQ WLPSXO SHUVHFXĠLHL FRPXQLVWH FkW úL GXSăDFHHD1HDPvQWkOQLWDLFLQHDPUXJDWQXGRDUSHQ WUXDQHDGXFHDPLQWHGHRSHUVRDQăFDUHDIRVWúLQXPDL HVWHQHDPUXJDWSHQWUXRSHUVRDQăSULQFDUH'XPQH]HXD

7DEORXOIDPLOLHLGLQ&DVD0HPRULDOă D&DUGLQDOXOX$OH[DQGUX7RGHDGLQ5HJKLQ

facebook.com/zidezi


7

32/,7,&Ă

6PDUDQGD(QDFKHYUHD VăUHSUH]LQWHIHPHLOHODGHFL]LL 6PDUDQGD (QDFKH FRSUHúHGLQWHOH /L JLL 3UR (XURSD VH DÀă GH GH DQL vQ VOXMED FRPXQLWăĠLL WkUJXPXUHúHQH HVWH ¿GHOă YDORULORU HXURSHQH vQ FDUH FUHGH úL PLOLWHD]ă SHQWUX GUHSWXULOH RPXOXL &DQGLGHD]ă LQGHSHQGHQW OD IXQFĠLD GH SULPDU DO PXQLFLSLXOXL 7kUJX 0XUHú FX VSHUDQĠD Fă YD UHXúL Vă vQOăWXUH FRUXSĠLD GLQVLVWHPXOSXEOLFVăRIHUHWUDQVSDUHQĠă FKHOWXULLEDQXOXLSXEOLFúLVăFUHH]HORFXUL GHPXQFă 5HSRUWHU &H YD GHWHUPLQDW Vă Yă GHSXQHĠL FDQGLGDWXUD SHQWUX IXQFĠLD GH SULPDU D PXQLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú" 6PDUDQGD(QDFKH&HHDFHSHQRLQHD H[DVSHUDW GHD OXQJXO DQLORU vQ OHJăWXUă FXDGPLQLVWUDĠLDSXEOLFăFXDFWXDOXOSUL PDU DO RUDúXOXL PRGXO vQ FDUH VDX OXDW GHFL]LL QHIDYRUDELOH FRPXQLWăĠLL QRDVWUH PRGXOvQFDUHFRQVLOLHULLORFDOLDXDYXWDF FHVODRVHULHGHDWULEXLULSHED]HSROLWLFH IHOXOGHFDUHFRQÀLFWXOGHLQWHUHVHDSXWXW VăLDIRUPHDVWURQRPLFHPRGXOvQFDUHDP Yă]XWFăVHFKHOWXLHEDQLLSXEOLFLQXSHQWUX R GH]YROWDUH GXUDELOă D 7kUJX0XUHúXOXL FL SHQWUX SHUSHWXD FLUFXODUH D EDQLORU vQ DVIDOWăUL SODQWăUL GH SRPL úL OXFUXUL FDUH LDXRFKLLúLFDUHVHUHSHWăFLFOLFSHQWUXFă VXQWIăFXWHSURVWúLFRVWăPHUHXEDQL

UăVSXQGHUHSXEOLFăúLODWRDWHQLYHOHOHÌQ DFHDVWăFDPSDQLHQXPăVXVĠLQQXPDLSH PLQH FL úL GUHSWXO IHPHLORU GH D SDUWLFL SD OD GHFL]LL OD WRDWH QLYHOHOH 'LQ SăFDWH 5RPkQLDHVWHXQDGLQWUHVWDWHOHHXURSHQH FXFHDPDLUHGXVăUHSUH]HQWDUHDIHPHLORU vQ IXQFĠLLOH SXEOLFH vQ VSHFLDO vQ FHOH GH vQDOWQLYHO

5HS6XQWHĠLVLQJXUXOFDQGLGDWLQ GHSHQGHQWIHPHLH&HúDQVHFUHGHĠL FăDYHĠL" 60 (X QX DVFXQG Fă DP IăFXW SDUWH GHD OXQJXO FHORU GH DQL GH DFWLYLWDWH FLYLFă vQ IRDUWH PXOWH SURLHFWH úL PLúFăUL FDUH XUPăUHVF SURPRYDUHD IHPHLORU SH SLFLRU GH HJDOLWDWH vQ WRDWH IXQFĠLLOH GH

5HS6ăSUHVXSXQHPFăYHĠL¿DOHDVă &DUHHVWHSODQXOGXPQHDYRDVWUăGH GH]YROWDUH D PXQLFLSLXOXL 7kUJX 0XUHú" 60 2DPHQLL GRUHVF ORFXUL GH PXQFă LQFOXVLY SHQWUX FHL FDUH FUHVF FRSLL VDX SHQWUXSHQVLRQDUL/RFXULGHPXQFăÀH [LELOH'RUHVFLQYHVWLĠLLDHUFXUDWúLQHSR

6PDUDQGD(QDFKHFDQGLGDW ODIXQFĠLDGHSULPDUDOPXQLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú

OXDWSHQWUXFRSLLLORUúLGRUHVFFD7kUJX 0XUHúXO Vă GHYLQă XQ RUDú DWUDFWLY GLQ FDUHSRSXODĠLDQXVFDGHWLQHULLQXSOHDFă úLFDUHVăVH GH]YROWHúLGLQSXQFW GH YH GHUHGHPRJUD¿F3URLHFWXOPHXHVWHDFHOD GH D FRQWLQXD DGPLQLVWUDUHD RUDúXOXL SHQWUX R ORFXLUH FLYLOL]DWă úL vQ DFHODúL WLPS VXQW FRQúWLHQWă Fă DWUDJHUHD IRQ GXULORUHXURSHQHHVWHRSULRULWDWHúLDLFL SRW Vă VSXQ Fă DYkQG DYDQWDMXO XQXL RP FDUHDOXFUDWvQGLSORPDĠLHvQSURLHFWHvQ GHVWDWHDOHOXPLLYRUELWRDUHDPXOWRU OLPELVWUăLQHFUHGFăDúSXWHD¿vQDFHODúL WLPS QX QXPDL XQ EXQ DGPLQLVWUDWRU QHFRUXSW FL úL XQ DPEDVDGRU FUHGLELO SHQWUX Fă WUHEXLH Vă ĠLQHP FRQW GH IDS WXOFăGHVSUH5RPkQLDH[LVWăRSHUFHSĠLH QHJDWLYă vQ OXPH úL DQXPH Fă DLFL WRDWH FRQWUDFWHOH VXQW GRPLQDWH GH FRUXSĠLH 'HDFHHDIRQGXULOHHXURSHQHYLQvQQXPăU PDLPLFúLLQYHVWLĠLLOHODIHO 5HS &XP vQFHUFDĠL Vă FRQYLQJHĠL WkUJXPXUHúHQLL Fă PHULWDĠL Vă OH ¿ĠLSULPDU" 60(YHQLPHQWHOHSHFDUHOHDPJkQGLW HXSHQWUXDFHVWHFDPSDQLLVXQWPRGHVWH Pă YăG FX JUXSXUL PDL PLFL GH RDPHQL QX SDUFXUJ VWUă]LOH FHOH PDL LOXPLQDWH úL GLFKLVLWH GLQ RUDú FL PDL PXOW VXEXUELLOH úLRDPHQLLQHFăMLĠL/XPHDPăFXQRDúWHúL QX vQ XOWLPă LQVWDQĠă WUHEXLH Vă VSXQ Fă XQLQGHSHQGHQWGDFăYUHDVăUăPkQăLQ GHSHQGHQWQXSRDWHDFFHSWDIRQGXULPDUL úLPDLDOHVDQRQLPHSHQWUXFDPSDQLDVD DúDvQFkWHXQXGLVSXQGHVXPHFDUHPL DUSHUPLWHEDQQHUHXULDúHúLPLOLRDQHGH ÀXWXUDúL $FRQVHPQDW$ULQD02/'29$1

ùWLUL

interesante 'RULQ)ORUHDvúLDSăUăLGHLOH &DQGLGDWXO $OLDQĠHL SHQWUX 0XUHú OD 3ULPăULD 7kUJX0XUHú SUHúHGLQWHOH 3'/ 0XUHú 'RULQ )ORUHD VD DUăWDW QHPXOĠXPLW LHUL GH IDSWXO Fă PDL PXOĠL FRQWUDFDQGLGDĠL DX LQWURGXV vQ SURLHFWHOH HOHFWRUDOH SURSULL FUHDUHD XQHL UHJLXQL SXWHUQLFH FX FDSLWDOD OD 7kUJX0XUHú Ä&RQVWDW FX VXUSULQ GHUH Fă R EXQă SDUWH GLQ SURLHFWHOH FDQGLGDĠLORUODSRVWXOGHSULPDUDOPX QLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú SUHFRQL]HD]ă FUHDUHDXQHLUHJLXQLSXWHUQLFHDYkQG 7kUJX0XUHúXO GUHSW FDSLWDOă 9ă UHDPLQWHVF Fă DP SRUQLW DFHVW SUR LHFW vQ XUPă FX XQ DQ úL MXPăWDWH úL LDPLQYLWDWSHWRĠLSULPDULLGLQMXGHĠ SHQWUX D VWDELOL vPSUHXQă VWUDWHJLD GH RUJDQL]DUH DGPLQLVWUDWLYă D QRLL UHJLXQL FX FDSLWDOD OD 7kUJX0XUHú 0D vQJULMRUDW IDSWXO Fă OD YUHPHD UHVSHFWLYă LQLĠLDWLYD PHD QX D VWkU QLW QLFLR UHDFĠLH 0DL PXOW 8'05 31/ úL 36' DX LQWHU]LV SULPDULORU DSDUĠLQkQGDFHVWRUIRUPDĠLXQLSROLWLFH VăSDUWLFLSHODGLVFXĠLLLDUSURLHFWXOD IRVWUHVSLQVFXGXULWDWH´DD¿UPDW'R ULQ)ORUHD (S.T.)

“Ostinato” la J’ai Bistrot 7HDWUXO GLQ VXIUDJHULH UHYLQH OD -¶DL %LVWURWMRLPDLRUDFXVSHF WDFROXO ³2VWLQDWR´ GH &ULVWL -XQFX vQ UHJLD/DXUHL0ROGRYDQ8Q'RQ4XL MRWH IHPLQLQ DO ]LOHORU QRDVWUH LQWHU SUHWDWGH,RDQD&KHUHJLOXSWăFX0R ULOHGH9kQWPLQFLXQDYXOJDULWDWHD ODúLWDWHD QRQYDORDUHD ± vQWUR VRFLH WDWH vQ FDUH LGHDOXULOH VXQW RPRUkWH FXEUXWDOLWDWHFDOLWăĠLOHGHYLQGHIHFWH YDORULOHGLVSDUUHVSHFWXOQXH[LVWăLDU LXELUHDHVWHRVLPSOăLOX]LH(A.Z.)


8

32/,7,&Ă 24 mai 2012

ùWLUL

9RFLOHFHWăĠLL

interesante &LSULDQ'REUH IDYRULWXO(FRQWH[WUR 3RWULYLW(FRQWH[WURFDUHDIăFXWLHULSXEOLFă KDUWDSDUWLGHORUFDUHYRUFkúWLJDúH¿LOH&RQ VLOLLORU -XGHĠHQH GDFă DP DYHD DOHJHUL vQ DFHVWH]LOHvQMXGHĠXO0XUHúFkúWLJGHFDX]ă DUDYHDFDQGLGDWXO8QLXQLL6RFLDO/LEHUDOH &LSULDQ 'REUH FX VFRUXO GH ³(FRQ WH[WDVWUkQVVRQGDMHOHSHQWUX¿HFDUHMXGHĠ $X IRVW OXDWH vQ FDOFXO VRQGDMH UHDOL]DWH GH &856&623*HR32/&HQWUXOGH6WXGLLúL &HUFHWăUL,QIRSROLWLF &6&, $VRFLDĠLDSHQ WUX7UDQVSDUHQĠăúL/LEHUWDWHGH([SUHVLHúL PXOWHSXEOLFDĠLLORFDOH´DXSUHFL]DWFHLGHOD (FRQWH[WUR(S.T.)

%DQLSHQWUXH[SORDWDĠLLDJULFROH 6HVLXQHD GHSXQHULL SURLHFWHORU DIHUHQWH 0ă VXULL Ä0RGHUQL]DUHD H[SORDWDĠLLORU DJUL FROH´DIRVWSUHOXQJLWă)HUPLHULLSRWGHSXQH SURLFWHOHSkQăODLXQLHDIHUHQWH0ăVXULL Ä0RGHUQL]DUHDH[SORDWDĠLLORUDJULFROH´$ GHDGRXDVHVLXQHGHFHUHULGHSURLHFWHSHQ WUX 0ăVXUD VH GHVIăúRDUă vQ SHULRDGD DSULOLHLXQLH0ăVXUDDUHFDRELHFWLYH LQWURGXFHUHDúLGH]YROWDUHDGHWHKQRORJLLQRL GLYHUVL¿FDUHD SURGXFĠLHL DMXVWDUHD SUR¿OX OXLQLYHOXOXLúLFDOLWăĠLLSURGXFĠLHLODFHULQĠHOH SLHĠHLDGDSWDUHDH[SORDWDĠLLORUODVWDQGDUGHOH FRPXQLWDUHUHúWHUHDYHQLWXULORUH[SORDWDĠLLORU DJULFROHVSULMLQLWHúLvQFXUDMăULLIHQRPHQXOXL GHDVRFLHUHvQUkQGXOFUHVFăWRULORU(A.Z.)

1RLVWUXFWXUL vQ0LQLVWHUXO$JULFXOWXULL 0LQLVWHUXO $JULFXOWXULL YD DYHD vQ FRPSR QHQĠDVDRQRXăVWUXFWXUă'LUHFĠLDJHQHUDOă FRQWURO úL DQWLIUDXGă $VWIHO DFWLYLWDWHD GH FRQWURO GLQ PLQLVWHU YD ¿ RUJDQL]DWă VHSDUDW GH FHD GH LQVSHFĠLL GH VWDW QRXD Ä'LUHFĠLH JHQHUDOă FRQWURO úL DQWLIUDXGă´ UHXQLQG WRDWH VWUXFWXULOH GH FRQWURO GLQ FDGUXO LQVWLWXĠLHL FRQIRUP XQXL SURLHFW GH DFW QRUPDWLY SULYLQG UHRUJDQL]DUHD úL IXQFĠLRQDUHD 0$'5 QRXD RUJDQLJUDPă SUHYHGH úL GHV¿LQĠDUHD Ä'LUHFĠLHL JHQHUDOH SROLWLFL vQ VHFWRUXO YHJHWDO´ úL Ä'LUHFĠLHL JHQHUDOH SROLWLFL vQ ]RRWHKQLH úL LQGXVWULD DOLPHQWDUă´ GDU úL vQ¿LQĠDUHD DOWRU GRXă GLUHFĠLLJHQHUDOHUHVSHFWLYÄ'LUHFĠLDSROLWLFL DJULFROHúLVWUDWHJLL´úLÄ'LUHFĠLDJHQHUDOăLQ GXVWULHDOLPHQWDUă´ (A.Z.)

3URLHFWXOOXL&RUQHO %ULúFDUXWUHEXLHVXVĠLQXW 'XSăGRLVSUH]HFHDQLvQQRXOVH FROúLPLOHQLXGDFăVSHUDQĠHOHúL DúWHSWăULOH RDPHQLORU FHO SXĠLQ D FHORU GLQ DSURSLHUHD QRDVWUă vQ PLMORFXO FăURUD WUăLP QX VDX vQGHSOLQLW DOWH VSHUDQĠH úL DúWHSWăULHVWHMXVWL¿FDWVăDSDUă PDL vQDOWH PDL IUXPRDVH PDL UHDOLVWH 2DPHQLLQXWUHEXLHVăVHWHDPăGH VFKLPEDUHHLWUHEXLHvQFXUDMDĠLVă VSHUHVăVHDúWHSWHúLVăSUHWLQGă R YLDĠă PDL EXQă PDL VLJXUă vQ SURVSHULWDWH 'DFă FHL GH OD FDUH DúWHSWăP WRDWH DFHVWHD QHDX GH]PăJLW GDFă QX VDX ULGLFDW OD YL]LXQHDPRGDOLWăĠLOHGHUHDOL]DUH úLUH]XOWDWHOHSHFDUHOHDXSURPLV EDPDLPXOWDXLQYRFDWDOĠLIDFWRUL LQWHUQL VDX H[WHUQL SHQWUX IDSWXO FăQHDXGH]DPăJLWWUHEXLHVăQH JkQGLP OD R VFKLPEDUH PDMRUă SURIXQGă FDUH Vă FRQGXFă OD vQGHSOLQLUHDVSHUDQĠHORUúLSURP LVLXQLORUIăFXWHRDPHQLORU1XQX PDL FRQGLĠLLOH YLWUHJH DX SURGXV GH]DVWUXO vQ FDUH QH DÀăP FL GH IHFWHOH VWUXFWXUDOH DOH FHORU FDUH vQIXQFĠLLGHFRQGXFHUHDXDPăJLW DX vQúHODW DX SURPLV úL QX VDX ĠLQXW GH FXYkQW 2DPHQLL DX FRQ WLQXDW Vă PXQFHDVFă Vă VSHUH Vă UDEGH9LVHOHGHSURVSHULWDWHVDX vQGHSOLQLWQXPDLSHQWUXXQLLGLQ WUH QRL ,Q FRQVHFLQĠă WUHEXLH Vă DX]LPDOWHYRFLDOWHVSHUDQĠHDOWH SURPLVLXQLFHOSXĠLQ $FHDVWă VFKLPEDUH IDFH SDUWH GLQ HYROXĠLH RDPHQLL DX RFD ]LD FD vQ FXUkQG Vă vúL H[SULPH YRLQĠD FHO SXĠLQ SHQWUX DFHDVWă VFKLPEDUH 3URPLVLXQLOH FHORU FDUH GRUHVF Vă FRQGXFă WUHEXLH Vă ¿H PXOW PDL UHDOLVWH OHJDWH GH QHFHVLWăĠLOH VWULQJHQWH DOH

RDPHQLORU ± FRQGLĠLL GH YLDĠă úL GH PXQFă FRQGLĠLL GH HGXFDĠLH FXOWXUă LQIUDVWUXFWXUă GH]YRO WDUH HFRQRPLFă EXQă VWDUH PD WHULDOă 5HVXUVHOH DFHVWHL ĠăUL XPDQH úL PDWHULDOH VXQW PXOW SHVWH UHDOL]ăULOH FRQFUHWH DOH FH ORUFHFRQGXFLDUVSHUDQĠHOHRD PHQLORU VXQW MXVWL¿FDWH &HL FH GRUHVF Vă ¿H vQ VHUYLFLXO SXEOLF WUHEXLH Vă ¿H FRPSHWHQĠL SUR IHVLRQLúWL FX SUHJăWLUH vQ PDL PXOWH GRPHQLL UHVSRQVDELOL FX YL]LXQH úL FDOLWăĠL GH OLGHUL GH FRQGXFăWRUL RDPHQL GH FDUDF WHU úL GH FXYkQW FDSDELOL Vă vúL DVXPH UHVSRQVDELOLWDWHD D FHHD FHSURPLWúLPDLDOHVDU¿GHGRULW 2UDúXO úL MXGHĠXO QRVWUX PHULWă PDL PXOW GHFkW VD UHDOL]DW vQ XO WLPHOH GHFHQLL 1X GLVSXQHP GH FRQGLĠLLHOHPHQWDUHGHGH]YROWDUH FăL GH FRPXQLFDĠLH DHULHQH DXWRVWUă]L FDOH IHUDWă GH FDUH DOWH FRPXQLWăĠL EHQH¿FLD]ă PDL PXOW GHFkW QRL DOWH HOHPHQWH GH LQIUDVWUXFWXUă LQVWLWXĠLL DOH VWDWXOXL HFRQRPLH DJULFXOWXUă HGXFDĠLH FXOWXUă úL PXOWH DOWHOH $ YHQLW WLPSXO Vă QH WUH]LP Vă DOHJHP FRQúWLHQW úL LQIRUPDW Vă SUHWLQGHP DFHVWH FRQGLĠLL GH GH] YROWDUH 6ă LQRYăP Vă FUHăP OR FXULGHPXQFăVăDYHPLQLĠLDWLYă Vă GH]YROWăP LQWUHSULQGHUL úL LQVWLWXĠLL SURGXFăWRDUH GH YDORUL EXQXULPDWHULDOHúLVSLULWXDOH 3HQWUXWRDWHDFHVWHDDYHPQHYRLH OD FRQGXFHUH GH RDPHQL LQVWUXLĠL FX FDOLWăĠLOH DPLQWLWH PDL VXV 7UHEXLH FUHDW XQ FDGUX OHJLVOD WLYFRUHFW HYROXDWFDUHVăFXOWLYH HGXFDĠLDúLGHPRFUDĠLDYDORULOHHX URSHQH 1H WUHEXLH LQVWLWXĠLL FDUH

AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, LGHQWL¿FDWD FX &,) UHSUH]HQWDWD OHJDO SULQ SUDFWL FLDQ vQ LQVROYHQĠă 1LVWRU 0DQGDFKH ,RDQ vQ FDOLWDWH GH /,&+,'$725 -8',&,$5 DO GHELWRDUHL SC PUBLIFEROM SRL, LGHQWL¿FDWăFX&8,QU vQUHJ /D 5HJ&RP - DYkQG VHGLXO VRFLDOLQ&$/($9,&725,(,15(7$-$3 &$0(5$6(&725%8&85(67,SULQVHQWLQ WD FRPHUFLDOD GLQ SURQXQĠDWă LQ GRVDUXO DÀDWSHUROXO7ULEXQDOXOXL%XFXUHVWL 6HFWLDD9,,D&RPSOHWXOLQFRQIRUPLWDWHFXKRWD UDUHDDGXQDULLFUHGLWRULORUGLQYLQGHSULQ OLFLWDĠLHSXEOLFăEXQXULFRQIRUPFDLHWXOXLGHVDUFLQL 0HQWLRQDPFDSUHWXULOHGHSOHFDUHDOOLFLWDWLHLVXQWGH GLQYDORDUHDDFHVWRUDGLQFDLHWXOGHVDUFLQL 'RULWRULLSRWDFKL]LWLRQDFDLHWXOGHVDUFLQLGH ODVHGLXOOLFKLGDWRUXOXL /LFLWDĠLDVHYDDYHDORFODGDWHOHGH  OD %LURXO OLFKLGDWRUXOXL MX GLFLDU VLWXDW vQ %XFXUHúWL VWU*ULJRUH $OH[DQGUHVFX QUVHFWRUODRUD ,QIRUPDĠLLVXSOLPHQWDUHODWHOHIRDQHOH &DVăGHYkQ]DUHvQFRPXQD$OXQLV MXG0XUHú ]RQă FHQWUDOăVXSUDIDĠăWRWDOăPSFXUWHúLJUăGLQD DQH[H JRVSRGăUHVWL FDPHUH R EXFăWăULH PDUH VH SRDWHIRORVLúLFDVXIUDJHULHFmPDUDSRGSLYQLĠăEH WRQDWmSDUFKHWVREHGHWHUDFRWă 3UHW(XUR QHJRFLDELO 7HO Vând ARO 324,DQIDEULFDĠLH[WXUERFXWLH GH YLWH]H vQ WUHSWH VHUYR YHUL¿FDUH WHKQLFă SUHĠOHLQHJRFLDELO

Tel: 0265-433437

0HGLWH]FODVHOH,±,9 7HO

Vă YHJKH]H OD UHVSHFWDUHD OHJLORU OD DSOLFDUHD ORU ,QFRPSHWHQĠD LUHVSRQVDELODWHD QHFLQVWHD OLSVD GH PRUDOă QX PDL SRW ¿ WROHUDWH 7LQHULL úL VSHFLDOLúWLL GH]DPăJLĠL SOHDFă VSUH DOWH PHOHDJXUL 'DU QXYRPRSXWHDSOHFDWRĠLRDPHQLL DFHVWRUORFXUL3HQWUXDFHúWLDWUH EXLHUHDOL]DWăDFHDVWăVFKLPEDUH 3URJUDPXOGHGH]YROWDUHSUH]HQ WDW GH 8QLXQHD 6RFLDO /LEHUDOă vQGHSOLQHúWH VSHUăP PXOWH GLQ DFHVWH GRULQĠH úL GH]LGHUDWH 5H FRPDQGVăODQDOL]ăPVăOGH]ED WHPVăOvQGUHSWăPDFRORXQGHHVWH QHFHVDU úL PDL DOH VăO XUPăP GDFă VXQWHP GH DFRUG FX HO Vă VSULMLQLP SH FHL FH QH SURPLW vQGHSOLQLUHDOXL 6XVĠLQ FDQGLGDWXUD OXL &RUQHO %ULúFDUX GLQ SDUWHD 86/ OD 3ULPăULD 7kUJX0XUHú $P FLWLW SURLHFWXOVăXDPDYXWGLVFXĠLLFXHO úLVXQWvQFkQWDWFăH[LVWăDVWIHOGH RDPHQL FDUH SRW Vă VFKLPEH YLDĠD ORFXLWRULORUGLQDFHVWRUDú/XFUH] GHGHDQLvQ7kUJX0XUHúúLSRW VSXQHFăúWLXGHVSUHSUREOHPHOHúL GRULQĠHOHWvUJXPXUHúHQLORU 3URLHFWXO OXL &RUQHO %ULúFDUX WUH EXLH VWXGLDW úL VXVĠLQXW SHQWUX Fă HVWHEXQHVWHSHQWUXYLLWRU Profesor dr. Radu DEAC, 3URIHVRUDVRFLDWDO8QLYHUVLWăĠLL GH0HGLFLQăúL)DUPDFLHGLQ 7kUJX0XUHú 9LFHSUHúHGLQWHDO$FDGHPLHLGH 6WLLQĠH0HGLFDOHGLQ5RPkQLD 0HGLFSULPDUFKLUXUJLH FDUGLRYDVFXODUă&HQWUXO0HGL cal Nova Vita, 3UHúHGLQWHDO3DWURQDWXOXL &HQWUHORU0HGLFDOHúL6SLWDOHORU 3ULYDWHGLQ5RPkQLD

$181ğ 'HVROLFLWDUH$XWRUL]DĠLHGHPHGLX SC MULTI PROD IMPEX SRL, FXVHGLXOvQORFDOL WDWHD *RUQHúWL VWU 3ULQFLSDOă QU DQXQĠă GHSX QHUHDGRFXPHQWDĠLHLODDJHQĠLDGH3URWHFĠLHD0HGLXOXL 0XUHúvQWRFPLWăFRQIRUP25'DO00'' vQ YHGHUHD REĠLQHULL $XWRUL]DĠLHL GH 0HGLX SHQWUX REL HFWLYXO ³6WDĠLH GH VRUWDUHVSăODUH DJUHJDWH QDWXUDOH´ SH DPSODVDPHQWXO GLQ ORFDOLWDWHD *RUQHúWL IQ $FWLYLWDWHD FRQVWăvQ6RUWDUHúLFRQFDVDUHPDWHULDOH 2ULFH LQIRUPDĠLL VXJHVWLL úL FRQWHVWDĠLL SULYLQG LP SDFWXODVXSUDPHGLXOXLVHSRWREĠLQHODVHGLXO$JHQĠLHL SHQWUX3URWHFĠLD0HGLXOXL0XUHúVWU3RGHQLQU WHOHIRQ  ID[ vQ WHUPHQGH]LOHGHODSXEOLFDUH

6&DQJDMHD]ăIHWHSWSURPRĠLL vQPDJD]LQHúLGRPHQLXO SXEOLF7kUJX0XUHúRUH]L 7ULPLWHFYIRWROD HXURSURPRPXUHV#\DKRRFRP 5HFUXWăPSHUVRQDOKRWHOLHU úLUHVWDXUDQWvQ,WDOLD WHO 

0HGLWH]OLPEDúLOLWHUDWXUDURPkQD JLPQD]LX 7HO IDFHERRNFRP]LGH]L


9

Ì19ĂğĂ0Æ17

$QGUHHD%XGXEDVDUDEHDQFDGHOD³*HRUJH&RúEXF´ ùWLUL

interesante

$QGUHHDDOXDWFRQWDFWFX5RPkQLDúLFX VLVWHPXOGHvQYăĠăPkQWDXWRKWRQvQOXQD QRLHPEULHFkQGVDPXWDWFXIDPLOLD vQ 7kUJX0XUHú GLQ &KLúLQăX 5HSXEOLFD 0ROGRYD(OHYDvQFODVDD9,,D$OD*LP QD]LXO³*HRUJH&RúEXF´GLQ7kUJX0XUHú IDFHDFXPRFRPSDUDĠLHvQWUHVLVWHPXOGH vQYăĠăPkQWGLQWUHFHOHGRXăĠăUL

FX HO úL vĠL RIHUă vQFUHGHUH $LFL WH SRĠL H[SULPDOLEHUSRĠL¿VLQFHUIăUăVăvĠL¿H MHQăVDXIULFă´DGHFODUDW$QGUHHD%XGX

ÌLSODFWRDWHPDWHULLOH (OHYD UHFXQRDúWH Fă GLQFROR GH 3UXW HOHYLL QX YRUEHVF vQ WLPSXO RUHL &RQúWLHQWL]HD]ăFăHVWHIRDUWHLPSRUWDQW VăvQYHĠHúLRIDFHGLQSURSULDLQLĠLDWLYă ³'HRDUHFH vPL SODFH Vă vQYăĠ vPL SODF WRDWHPDWHULLOHFKLDUWRDWH´VSXQH$Q GUHHD3ăULQĠLLHLvLVSXQFăLVDUSRWULYL PHVHULD GH PHGLF GDU HD QX HVWH vQFă KRWăUkWă $QGUHHD UHFXQRDúWH Fă QX D SUHDSDUWLFLSDWODFRQFXUVXULvQDFHVWDQ GHFkW OD ³)UDQFRIRQLD´ GDWRULWă DFHVWHL PXWăUL 1X D H]LWDW vQVă Vă PHDUJă OD ROLPSLDGăODOLPEDIUDQFH]ă

1RURFRDVăGDWRULWăFROHJLORU $QGUHHD UHFXQRDúWH Fă vQ SULPD ]L OD úFRDOă D IRVW IRDUWH VSHULDWă vQVă SUL YLQG vQDSRL UHFXQRDúWH Fă VH VLPWH QRURFRDVă GDWRULWă FROHJLORU´ÌPL SODFH IRDUWHPXOWDLFLPDLDOHVGDWRULWăFROH JLORU SULQ IHOXO vQ FDUH PDX vQWkPSL QDW$PUăPDVH[WUHPGHXLPLWăSHQWUX FăODQRLvQ0ROGRYDDWXQFLFkQGDSDUH FLQHYDQRXvQFODVăDFHVWDHUHVSLQVLJ QRUDWLDUFRSLLLVXQWPDLUăL(VWHJUHXVă WHDFRPRGH]L´DH[SOLFDW$QGUHHD

Ä6ă¿HSXĠLQPDLOLEHUL´

³$LFLWHSRĠLH[SULPDOLEHU´ &XWRDWHFăOHSRDUWăXQGHRVHELWUHVSHFW IRúWLORUHLSURIHVRULúLVHLQWHJUDVHvQVLVWH PXOúLUHJXOLOHúFROLLGLQ&KLúLQăXHOHYD DFXPWkUJXPXUHúHDQFăHVWHvQFkQWDWăGH FHHDFHDvQWkOQLWDLFLúLVHEXFXUăGHOLEHU WDWHDSHFDUHRDUHUHODĠLDvQWUHHOHYúLSUR IHVRU ³/D &KLúLQăX DP vQYăĠDW vQWUXQ OLFHXXQGHHUDIRDUWHPXOWăVHYHULWDWHLDU SURIHVRULLDYHDXXQVWLOGHVWXOGHVWUHVDQW

Andreea Budu spune FăSURIHVRULLvLGDXvQFUHGHUH

3RDWHGHYLQăHúLLQÀXHQĠDUXVHDVFă$LFLH PDLPXOWăGHPRFUDĠLHOLEHUWDWHúLPLHvPL SODFHWDUHPXOW1XvPLGLVFUHGLWH]ĠDUDúL ORFXO QDWDO FL IDF GRDU R FRPSDUDĠLH ÌQ FHHDFHSULYHúWHUHODĠLDGLQWUHHOHYúLSUR IHVRUDLFLDLFXUDMVăvOvQWUHELVăGLVFXĠL

&H R XLPHúWH SH WkQăUD EDVDUDEHDQFă HVWH JăOăJLD FX FDUH YRUEHVF URPkQLL ³8QHRUL OH VSXQ XQRUD GLQWUH FRSLL Vă ¿H SXĠLQ PDL OLQLúWLĠL SHQWUX Fă VXQW H[WUHPGHDJLWDĠLúLYRUEHVFIRDUWHWDUH ÌLURJVăVHOLQLúWHDVFăSHQWUXFăPăGRU XUHFKLOH´$VWDúLDUGRULHDGHODURPkQL LDUSHPROGRYHQLLDUVIăWXLVăvQFHUFHVă ¿H SXĠLQ PDL OLEHUL PDL GHJDMDĠL Vă VH EXFXUHGHYLDĠă 2DQD0Ă5*,1($1

6RULQD/D]ăUDOHDVăSULQYRWúHIDFODVHL 6RULQD /D]ăU HVWH úHID FODVHL D 9,,D $ GH OD *LPQD]LXO ³*HRUJH &RúEXF´ GLQ 7kUJX0XUHú ÌQ DFHDVWă ³IXQFĠLH´ D IRVWDOHDVăSULQYRWLDUUHVSRQVDELOLWDWHD DIHUHQWă DFHVWHL SRVWXUL QX L VH SDUH R SRYDUă'LQFRQWUăHOHYDúWLHFXSUHFL]LH FXPVăLQWHUYLQăvQFD]XOXQXLFRQÀLFW

8QúHIDOFODVHLUHVSRQVDELO )LLQGúHIDFODVHLDOHDVăSULQYRW6RULQD HVWHGHSăUHUHFăvQFD]XOXQXLFRQÀLFW FROHJLLWUHEXLHVăLDPDLvQWkLDWLWXGLQH SHQWUXDDSODQDVLWXDĠLDúLGRDUSHXUPă VăVHDSHOH]H ODSURIHVRULVDXGLULJLQWH ³'DFă VH vQWkPSOă FHYD vQ FODVă HX VXQW vQWUHEDWă HX GDX H[SOLFDĠLL úL WUH EXLHVăúWLXvQWRWGHDXQDWRDWHGHWDOLLOH 5HSUH]LQWFODVDLDUvQPRPHQWXOvQFDUH VHIDFHRDGXQDUHFX&RQVLOLXO-XGHĠHDQ DO (OHYLORU SDUWLFLS 'LVFXWăP OXFUXUL RUJDQL]DWRULFH´DH[SOLFDWHOHYD

5HQXQĠDUHDODXQYLV 6RULQD D SDUWLFLSDW OD ROLPSLDGHOH GH PDWHPDWLFă úL OLPED URPkQă FDUH HVWH úL PDWHULD HL SUHIHUDWă (OHYD VSXQH Fă vL SODFH Vă FLWHDVFă vQGHRVHEL FăUĠL FX DFĠLXQH LDU vQ WLPSXO OLEHU SUHIHUă Vă

SOHFHVăFăOăWRUHDVFă'HDFHHDvLSODFH úLPLúFDUHDFXWRDWHFăQXSUDFWLFăQLFL XQVSRUW3ULQWUHSODQXULOHGHYLLWRUDOH HOHYHL VH UHJăVHD úL DPELĠLD úL GRULQĠD GHDGHYHQLDYRFDWÄÌQWUHWLPSPLDP VFKLPEDWSăUHUHDúLQXPDLDPDFHHDúL GRULQĠă3HOkQJăIDSWXOFăDU¿PXOWGH vQYăĠDWFHHDFHQXDU¿RSUREOHPăHVWH JUHXVăDMXQJLDFROR0XOWHSHUVRDQHVH DÀă vQ DFHDVWă VLWXDĠLH´ D GHFODUDW 6R ULQD/D]ăU

$7(1ğ,(/$7(50(18/ '(9$/$%,/,7$7( AL $&7(/25'(,'(17,7$7(

6HUYLFLXO 3XEOLF &RPXQLWDU /RFDO GH (YLGHQĠD 3HUVRDQHL 7vUJX 0XUHú DGXFH OD FXQRúWLQĠDFHWăĠHQLORUSRVHVRULGHDFWHGHLGHQWLWDWHH[SLUDWHFăvQFRQIRUPLWDWH FXOHJLVODĠLDvQYLJRDUHvQWHUPHQGH]LOHGHODH[SLUDUHDWHUPHQXOXLGHYDO DELOLDWHDDFWXOXLGHLGHQWLWDWHDXREOLJDĠLDVăVHDGUHVH]HVHUYLFLXOXLGHHYLGHQĠă DSHUVRDQHORUSHUD]DFăUXLDDXGRPLFLOLXOvQYHGHUHDSXQHULLvQOHJDOLWDWHFXXQ QRXGRFXPHQW ,QIRUPDĠLLVXSOLPHQWDUHVHSRWREĠLQHODQUGHWHOHIRQ ±VDXGLUHFWODVHGLXOVHUYLFLXOXLGLQ7vUJX0XUHúVWU&ăOăUDúLORU QU±GHOXQLSkQăYLQHULvQWUHRUHOH± ùHIVHUYLFLX 7ULI&ODXGLD

:::=,$58/'(085(652

&DVD&RUSXOXL'LGDFWLF0XUHúRUJDQL]HD]ă vQ SHULRDGD ± PDL &RQIHULQĠD 1DĠLRQDOă D SURIHVRULORU GH úWLLQĠH WHKQR ORJLFH vQ FDGUXO SURLHFWXOXL Ä)RUPDUHD FRQWLQXă D SURIHVRULORU GH ùWLLQĠH WHKQR ORJLFH vQ VRFLHWDWHD FXQRDúWHULL´ 3DUWH QHUL DL &DVHL &RUSXOXL 'LGDFWLF 0XUHú vQ GHVIăúXUDUHDDFWLYLWăĠLORUSURLHFWXOXLVXQW ,QVSHFWRUDWXO ùFRODU -XGHĠHDQ %DFăX 6& 6LYHFR 5RPkQLD 6$ &HQWUXO SHQWUX GH] YROWDUHúLLQRYDUHvQHGXFDĠLH7(+1(³/D DFHVWHYHQLPHQWYRU¿SUH]HQWDWHUH]XOWDWH úL H[HPSOH GH EXQă SUDFWLFă DOH DFWLYLWăĠLL GHIRUPDUHFRQWLQXăGHVIăúXUDWHvQFDGUXO SURLHFWXOXLH[SHULHQĠHSR]LWLYHvQGRPHQL XOúWLLQĠHORUWHKQRORJLFHúLPDWHULDOHSXEOL FDWHvQ*KLGXOGHEXQHSUDFWLFLDOSURLHFWX OXL /D &RQIHULQĠD 1DĠLRQDOă VXQW LQYLWDWH Vă SDUWLFLSH DSUR[LPDWLY GH FDGUH GLGDFWLFH IRUPDELOL IRUPDWRUL PHPEULL DL HFKLSHL GH LPSOHPHQWDUH D SURLHFWXOXL GLQUHJLXQHD&HQWUXUHJLXQHD1RUG(VWúL UHJLXQHD %XFXUHúWL,OIRY´ D GHFODUDW &ULV WLDQD&KLUDGLUHFWRUDO&DVHL&RUSXOXL'L GDFWLF0XUHú(O.M.)

2OLPSLFLLVXVĠLQ EDFDODXUHDWXOVSHFLDO 6SRUWLYLL PXUHúHQL PHPEUL DL ORWXUL ORU QDĠLRQDOH OăUJLWH úL ROLPSLFLL OD QLYHO QDĠLRQDO VXVĠLQ vQ DFHDVWă SHULRDGă SUR EHOH SHQWUX HYDOXDUHD FRPSHWHQĠHORU GH OLPEă URPkQă úL PDWHUQă XUPkQG FD vQ SHULRDGD±PDLDFHúWLDVăVXVĠLQăúL SUREHOHVFULVH(OHYLLPXUHúHQLFDUHVXVĠLQ DFHVWH[DPHQVXQWvQQXPăUGHúLSUR YLQGHOD/LFHXOFXSURJUDPVSRUWLYÄ6]DV] $GDOEHUW´GLQ7kUJX0XUHúúLRHOHYăGHOD &ROHJLXO1DĠLRQDOÄ8QLUHD´7HVWăULOHDXORF OD %DFăX LDU UH]XOWDWHOH ¿QDOH VH YRU D¿úD SkQăODGDWDGHLXQLH(O.M.)

3UHPLLOD³'HVHQHD]ă FăVXĠDFăVXĠHLWDOH´

³1XDúVFKLPEDSURIHVRULL´ 6RULQD DUH R VXULRDUă GH úDSWH DQL FDUH vQ WRDPQă YD PHUJH OD úFRDOă &X WRDWH Fă XQHRUL VH PDL FLRQGăQHVF 6R ULQDVSXQHFăvúLLXEHúWHPXOWVXULRDUD (OHYD DUH GH¿QLWH DWULEXWHOH SH FDUH WUHEXLH Vă OH IRORVHDVFă HOHYXO úL SURIH VRUXOvQUHODĠLDORU³1XFUHGFăDúYUHD QHDSăUDW Vă VH VFKLPEH FHYD OD úFRDOă vQ JHQHUDO 0L VH SDUH QRUPDO FH úL FkW vQYăĠăPÌQVăXQOXFUXHVWHVLJXUQXDú VFKLPEDSURIHVRULLSHQWUXFăvPLSODFH PRGXO GH SUHGDUH IHOXO FXP H[SOLFă úL vQĠHOHJIRDUWHELQHÌQFD]FRQWUDUvLSRW UXJDVăvPLH[SOLFHGLQQRXIăUăQLFLR SUREOHPă ( ELQH DúD´ HVWH GH SăUHUH

&RQIHULQĠă1DĠLRQDOă GHúWLLQĠHWHKQRORJLFH

6RULQHL/D]DUvLSODFHPRGXO GHSUHGDUHDSURIHVRULORUHL

HOHYD FODVHL D 9,,D 6RULQD vúL GRUHúWH FD SURIHVRUXO Vă ¿H GLVSXV Vă H[SOLFH R OHFĠLHRULGHFkWHRULHVWHQHYRLHúLVăvúL DGDSWH]HULWPXOODFHODOHOHYLORU³(OHYLL WUHEXLH Vă vQWUHEH Vă VH DGUHVH]H SUR IHVRULORU vQ FD]XO vQ FDUH DX QHOăPXULUL úLVă¿HGHVFKLúL´HVWHGHSăUHUH6RULQD /D]ăU 2DQD0Ă5*,1($1

&HQWUXO &RPHUFLDO $PELHQW GLQ 7kUJX 0XUHú vQ FRODERUDUH FX ,QVSHFWRUDWXO ùFRODURUJDQL]HD]ăvQSHULRDGD±PDL FRQFXUVXO GH GHVHQ FX WHPD ³'HVHQHD]ă FăVXĠD FăVXĠHL WDOH´ 7RDWH GHVHQHOH YRU ¿ H[SXVH SkQăvQGDWD GH LXQLH vQFDGUXO H[SR]LĠLHLRUJDQL]DWHvQ&HQWUXO&RPHUFLDO $PELHQW 7kUJX0XUHú 3UHPLXO , FRQVWă vQ MXFăULL úL GXOFLXUL vQ YDORDUH GH GH OHLSUHPLXO,,RIHUăDFHOHDúLEXQXULGDUvQ YDORDUHGHGHOHLLDUSUHPLXO,,,MXFăULL úLGXOFLXULvQYDORDUHGHGHOHL,DUSUH PLXOVSHFLDOFRQVWăvQWUXQDVSLUDWRUúLXQ H[SUHVRGHFDIHD&HLLQWHUHVDĠLSRWREĠLQH LQIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH OD VHFUHWDULDWHOH JUăGLQLĠHORU úL úFROLORU SDUWLFLSDQWH VDX OD %LRURXO GH ,QIRUPDĠLL &OLHQĠL GLQ &HQWUXO &RPHUFLDO$PELHQW7kUJX0XUHú(O.M.)

3ULPăULD7kUJX0XUHúYăLQYLWă ODFHDPDLPDUHVăUEăWRDUHD RUDúXOXLÄ=LOHOHWkUJXPXUHúHQH´

6SHFWDFROHDUWLVWLFHFRQFHUWHFRQFXUVXUL0LVVúL0LVWHU7kUJX 0XUHúH[SR]LĠLLHFRQRPLFHGLVWUDFĠLHúLPXOWăYRLHEXQăOD„Zilele WkUJXPXUHúHQH´ 6HYRUDÀDOD7kUJX0XUHúFHOHPDLvQYRJăúLLXELWHIRUPDĠLLURPk QHúWLúLVWUăLQHDOHPRPHQWXOXL6PLOH\+RORJUDI'XSOD.DYHúL =DQ]LEDU 8QJDULD 9ROWDM,ULVúL(GGD 8QJDULD PDL±LXQLH±Ä=LOHOHWkUJXPXUHúHQH´ 3ULPăULD7kUJX0XUHú YăDúWHDSWăFXGUDJ


10

32/,7,&Ă 24 mai 2012

ùWLUL

interesante ³1RDSWHD0X]HHORU´FRQWLQXă OD6LJKLúRDUD Din cauza vremii nefavorabile, organizatorii ³1RSĠLL 0X]HHORU´ OD 6LJKLúRDUD DX GHFLV FD VSHFWDFROXO SUHJăWLW GH FRSLL úL SURIHVRUL Vă FRQWLQXHSHVHFHQDFHYD¿DPSODVDWăvQ3LDĠD 2FWDYLDQ*RJDFXRFD]LD=LOHL,QWHUQDĠLRQDOHD &RSLOXOXLLXQLHGHODRUD³ÌQDFHDVWă QRDSWHGHSRYHVWHúLIXUWXQă0X]HXOGH,VWR ULHDIRVWYL]LWDWGHGHSHUVRDQHIDĠăGH GHYL]LWDWRULFkĠLDXIRVWDQXOWUHFXW8Q DSRUWGHRVHELWODRUJDQL]DUHODXDYXWYROXQ WDULL PDMRULWDWHD SDUWLFLSDQĠL OD SURJUDPHOH GHHGXFDĠLHPX]HDOăGHOD&ROHJLXO1DĠLRQDO ³0LUFHD (OLDGH $QGUHL *OLJD $QJHOR 0LKDL %DUGDú /RUHGDQD /XGX ,RQHOD 3RS 2OLYLD 'XPLWULX $QGUDGD 7XGRUDQ $PDOLD 0DWH 'DQLHOD 0LURQ $QD 0DULD 0DULDQ /DULVD $QGULHVFX /DXU 6FKLDX úL ,PROD *DOO GH OD ùFRDOD *HQHUDOă ³5DGX 3RSD´ &ULVWLQD %X FXU %HDWULFH $UKLUH &ăWăOLQD (OHQD 7R GHD ùWHIDQLD $QGUHHD 0XQWHDQX 6HEDVWLDQ )HOHJHDQ 'HQLVD ,XOLD 5HPHú *DEULHOOD &DUROL &ULVWLQD ,RDQD 1HDPĠX $OH[DQGUX &H]DU %LDQFD &KLú %HWLQD 0LKDL 7HRGRU %RGLX5ă]YDQ%RWD3DXOD+XOHD$GHOD6LO YLD )HOHFDQ 5DGX &ăOXJDU úL 5DXO &H]DU´ D SUHFL]DW$QFD6LOYLD5DĠLXSXUWăWRUGHFXYkQW DO3ULPăULHL6LJKLúRDUD(S.T.)

(úHFXULSHQWUX6&0XUHúXO 6&0XUHúXO7kUJX0XUHúDSLHUGXWLHULDOGRLOHD PHFLGLQFDGUXOEDUDMXOXLGHSURPRYDUHvQ/LJD 1DĠLRQDOăGHKDQGEDOIHPLQLQVFRUvQIDĠD IRUPDĠLHL$&6+DQGEDO=7HURP,DúLÌQSULPD ]LDWXUQHXOXLWkUJXPXUHúHQFHOHDXFHGDWVFRU vQ IDĠD IRUPDĠLHL 6&0 &UDLRYD (WDSD D WUHLDDWXUQHXOXLYDDYHDORFD]LIHWHOHOXL7HRGRU 5DG vQWkOQLQG IRUPDĠLD 5DSLG &)5 %XFXUHúWL &HOHODOWHUH]XOWDWHvQUHJLVWUDWHvQFHOHGRXă]LOH GH WXUQHX VXQW XUPăWRDUHOH $&6 +DQGEDO = 7HURP,DúL5DSLG%XFXUHúWLúL81HSWXQ &RQVWDQĠD6&0&UDLRYD(S.T.)

6LJKLúRUHQL OD³3ULPăYHULOXGXúHQH´ 6LJKLúRUHQLL VDX FDOL¿FDW úL vQ DFHVW DQ OD ID]D ¿QDOă D FRQFXUVXOXL GH FUHDĠLH OLWHUDUă ³3ULPăYHUL OXGXúHQH´ FDUH YD DYHD ORF vQ GDWDGHPDLDÀDWODFHDGHDQRXDHGLĠLH $FHúWLDVXQW'DQ$OH[DQGUDúL)OHúDU/DYLQ LDGHOD*LPQD]LXOGH6WDW³2FWDYLDQ*RJD´ 2QFLX/DULVDGHOD*LPQD]LXOGH6WDW³9LFWRU -LQJD´ &LRUEă $QGUHHD úL -XFDQ 'LDQD GH OD*LPQD]LXOGH6WDW ³=DKDULD%RLX´/XWVFK &DUOD &ODXGLX &UăFLXQ úL $QGUHHD &UHăFLXQ GH OD /LFHXO ³-RVHSK +DOWULFK´ ³/D VSHFWD FROXOFDUHYD¿RIHULWGHRUDúHOHSDUWLFLSDQWH YRUFRQWULEXLúLúDVHVLJKLúRUHQL.LVV0DULD 3XQMDQL 5LGGKL úL ,OLVLH 5DGX GH OD ùFRDOD *HQHUDOă ³5DGX 3RSD´ UHVSHFWLY &RQVWDQWLQ 9DOHQWLQ3HWUXúHO0DUFHOúL6XFLX+RULDGHOD *UXSXOùFRODU$JULFRO&DúLvQDQLLSUHFHGHQĠL PXQLFLSDOLWDWHDHVWHDOăWXULGHPLFLLFUHDWRUL úL YD DVLJXUD WUDQVSRUWXO DFHVWRU FRSLL úL DO vQGUXPăWRDUHL ORU SURIHVRDUD $QJHOD /XSX´ DSUHFL]DW$QFD6LOYLD5DĠLXSXUWăWRUGHFX YkQWDO3ULPăULHL6LJKLúRDUD(S.T.)

5URPLLúLDXODQVDWFDQGLGDWXUD )LOLDOD MXGHĠHDQă D $OLDQĠHL &LYLF 'HPR FUDWLFăGLQ5RPkQLD$&'5úLDSUH]HQ WDWLHULPDLFDQGLGDĠLL3HOkQJă SUH]HQWDUHD DVSLUDQĠLORU OD IXQFĠLLOH GH FRQVLOLHULODvQWUXQLUHODFDUHDXOXDWSDU WHPHPEULDL$&'5VDGLVFXWDWúLGHVSUH VWUDWHJLLOHúLVFRSXULOHXUPăULWH

&DQGLGDĠLL úLFXUDMXO$&'5XOXL /D ODQVDUH D IRVW SUH]HQW úL DFWRUXO 5XGL0RFD$FHVWDDIăFXWRSUH]HQWDUH DFDQGLGDĠLORUVDOXWkQGFXUDMXO$&'5 XOXLGHDDSăUHDvQIDĠDSUHVHLDDFHVWHL IRUPDĠLL QRX vQ¿LQĠDWH ³'XSă GH DQLSHQWUXSULPDGDWăRIRUPDĠLXQHD UURPLORUDUHFXUDMXODVXPăULLSUH]HQĠHL VDOHvQIDĠDSUHVHLPDLDOHVvQWUXQPR PHQWGHPDUHFXPSăQăFXPHVWHFHD D DOHJHULORU ORFDOH Vă VH SUH]LQWH SH VLQHVăvúLSUH]LQWHVWDIIXOVWUDWHJLDúL FDQGLGDĠLL OD DOHJHULOH ORFDOH GLQ LXQLH ´DGHFODUDW5XGL0RFD $XUPDWDSRLQRPLQDOL]DUHDDVSLUDQĠLORU ODIXQFĠLLOHSXEOLFH$FHúWLDVXQW%DUD EDV=ROWDQSULPYLFHSUHúHGLQWH$&'5 FDQGLGDW OD &RQVLOLXO -XGHĠHDQ 0XUHú +DMGX (OHPHU SULPYLFHSUHúHGLQWH $&'5 FDQGLGDW OD &RQVLOLXO /RFDO DO PXQLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú úL 0DUFHO 7LQFă YLFHSUHúHGLQWH $&'5 FDQGL GDW OD &RQVLOLXO /RFDO DO PXQLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú/DODQVDUHDFDQGLGDĠLORU DXPDLIRVWSUH]HQĠL*KHRUJKH&LQFD SUHúHGLQWH $&'5 0XUHú 'RUHO 5XV SUHúHGLQWH$&'5DVXE¿OLDOHLGLQ0LFD

/DODQVDUHDFDQGLGDĠLORUDIRVWSUH]HQWúLDFWRUXO5XGL0RFD 0DULXV/D]ăUSUHúHGLQWHDOVXE¿OLDOHL %DKQHDúL0DJGDOHQD%DUDEDVVHFUH WDUJHQHUDODO$&'5

3DWUXRELHFWLYHDOH$&'5 5HSUH]HQWDQĠLL $&'5 DX ĠLQXW Vă SUH FL]H]H Fă SH OkQJă YRLQĠă SXWHUH GH PXQFăFUHGLQĠăúLUHFXQRDúWHUHDHWQLHL FDUHVXQWDWXXULOHORUVHPDLGHRVHEHVF GHFRQWUDFDQGLGDĠLSULQIDSWXOFăQXDX DOLDQĠH úL LQWUă vQ DFHDVWă FRPSHWLĠLH SHQWUXDúLDUăWDYDORDUHD³$OLDQĠD&L YLF'HPRFUDWLFăGLQ5RPkQLDDUHSDWUX RELHFWLYH HGXFDĠLH VăQăWDWH ORFXUL GH PXQFă úL UHFRQYHUVLH VRFLDOă 'XSă XQ PDUNHWLQJ DO SLHĠHL úL vQ IXQFĠLH GH QH YRLOHHLYRPDWUDJHSURLHFWHúLYRPIDFH FDOL¿FăUL 'RULP Vă DWUDJHP SURLHFWH úL vQ HGXFDĠLH 9RP OXFUD OD XQ SURL HFW³ùFRDOăGXSăúFRDOă´FDUHDUSXWHD FXSULQGH PDL PXOWH HWQLL úL FDUH Vă ¿H

GHVWLQDW FHORU FX SUREOHPH VRFLDOH 'H DVHPHQHD VD DGXV vQ GLVFXĠLH SURE OHPD PHGLDWRULORU úFRODUL FDUH Vă IDFă OHJăWXUD vQWUH GLUHFWRU úL FRPXQLWDWHD GHURPL8QDOWRELHFWLYHVWHFRQVWUXLUHD D]LOHORU GH EăWUkQL´ D GHFODUDW &LQFD *KHRUJKHSUHúHGLQWH$&'50XUHú

³6ăVFRDWăURPLLGLQVăUăFLH´ $&'5 LQWHQĠLRQHD]ă FD SH YLLWRU Vă GHVFKLGăR¿OLDOăDJDERULORUFXSăOăULH VDX D URPLORU PDJKLDUL 'H DVHPH QHD PHPEUL DOLDQĠHL UHFXQRVF Fă QX VXQWGRULĠLGHDOWHSDUWLGHúLDXSULPLW DPHQLQĠăUL ³$YHP R VDUFLQă IRDUWH JUHD úL DQXPH DFHHD GH D GHPRQVWUD FHYD $&'5 DU SXWHD ¿ VFkQWHLD FDUH VăVFRDWăURPLLGLQVăUăFLH´DGHFODUDW %DUDEDV=ROWDQ 2DQD0Ă5*,1($1

&RUQHO%ULúFDUXPHPEUX$675$ &RUQHO%ULúFDUXFDQGLGDWXO8QLXQLL6R FLDO/LEHUDOHOD3ULPăULD7kUJX0XUHú DDFFHSWDWPLHUFXULRQRUDQWDSURSXQH UHGHD¿PHPEUXDO'HVSăUĠăPkQWXOXL $675$ 7kUJX0XUHú OD vQWkOQLUHD FX WkUJXPXUHúHQLL FDUH IDF SDUWH GLQ $VRFLDĠLDÄ&XOWXO(URLORU´ 'LPLQHDĠDFDQGLGDWXOXL86/ODIRWROLXO GHSULPDUDOPXQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú &RUQHO%ULúFDUXDvQFHSXWFXRvQWkOQL UH FX UHSUH]HQWDQĠLL $VRFLDĠLHL Ä&XOWXO (URLORU´ Ä0LDX SUH]HQWDW SURLHFWHOH ORUGHYLLWRUvQFHHDFHSULYHúWHD¿UPD UHD úL FRQVHUYDUHD LGHQWLWăĠLL QDĠLRQDOH úL SXQHUHD vQ YDORDUH D HYHQLPHQWHORU LPSRUWDQWH OD FDUH LQFOXVLY GRPQLLOH ORU DX SDUWLFLSDW FD úL FRPEDWDQĠL LQ GLIHUHQWGHIURQWXOSHFDUHDXWUHEXLWVă OXSWHGHDOXQJXODQLORU&XRFD]LDDFHV WHLvQWkOQLULDPDFFHSWDWSURSXQHUHDGH D LQWUD vQ UkQGXO PHPEULORU $675$ DP úL VHPQDW DGH]LXQHD´ D VSXV &RU QHO%ULúFDUX'LQFRORGHPRPHQWXORQ RUDQWFRQGXFHUHDDVRFLDĠLHLLDVHPQD ODWFkWHYDGLQWUHQHPXOĠXPLULOHSHFDUH OHDUHÄ$VRFLDĠLDÄ&XOWXO(URLORU´DUHvQ SULPXOUkQGRSUREOHPă YL]DYL GH FXP VXQW vQJULMLWH PRQXPHQWHOH HURLORU vQ SULQFLSDO GLQ PXQLFLSLX 3HQWUX Fă DúD

DPSODVDWăúLGHDQLQXVDvQWkPSODW QLPLF´DVSXVFDQGLGDWXO$FHVWDDPDL GHFODUDWFăPHPEULLDVRFLDĠLHLLDXPDL VHPQDODWFăGLQFDELQHWXOSULPDUXOXLD GLVSăUXWFROĠXOHURLORURFDUWHGHRQRDUH D HURLORU QHDPXOXL FDUH D IRVW PXWDWă SH KRO úL Fă QLFL SkQă vQ ]LXD GH DVWă]L HGLOLLQXDXJăVLWRVROXĠLHFDVWDWXLOHOXL ùWHIDQFHO0DUHúLDOXL,DQFXGH+XQH GRDUDVă¿HDPSODVDWHvQPXQLFLSLX

În cartiere

&DQGLGDWXO86/OD3ULPăULH 7kUJX0XUHú&RUQHO%ULúFDUX FXP úWLH WRDWă OXPHD FDUH SDUWLFLSă OD PDQLIHVWăULOH FRPHPRUDWLYH FHOH PDL PXOWH GLQ PRQXPHQWH VXQW GLVWUXVH úL QHvQJULMLWH /H SODFH FHORU FDUH FRQ GXFRUDúXOVăSDUWLFLSHODPDQLIHVWăULOH FRPHPRUDWLYHGDUGHvQJULMLWQXVHvQ JULMHVF GHORF $X FHUXW GH DSURDSH DQLGH]LOHFDOD0RQXPHQWHORU(URLORU GLQ &RUQLúD GH SH 6HUSHQWLQD 9HFKH Vă ¿H DPSODVDWă R ÀDFăUă GH YHJKH /L VDXSURPLVGHFăWUHSULPăULHFăRVă¿H

&DPSDQLD OXL &RUQHO %ULúFDUX D FRQ WLQXDWDSRLvQFDUWLHUHOHWkUJXPXUHúHQH $FHVWDDDYXWvQWkOQLULODFRUWXULOH86/ GLQFDUWLHUHOH'kPEX7XGRU8QLULLFX WkUJXPXUHúHQLLFXFDUHDGLVFXWDWúLSH FDUH LD UXJDW Vă vúL VFULH SUREOHPHOH SH FDUH OH DX vQ ]RQD vQ FDUH ORFXLHVF Ä$P WUHFXW GHMD GH GH IRUPX ODUHFRPSOHWDWHGHFăWUHWkUJXPXUHúHQL SHQWUX D VHVL]D SUREOHPHOH GLQ FDU WLHUH'HVăSWăPkQDDFHDVWDSH¿HFDUH WkUJXPXUHúHDQFDUHDvQĠHOHVVăvPLODVH XQPHVDMRVăvOVXQSHUVRQDOFDVăGLV FXWFXHO´DPDLVSXVFDQGLGDWXO86/OD 3ULPăULD7kUJX0XUHú&RUQHO%ULúFDUX /DYLQLD0817($1

facebook.com/zidezi


11

$'0,1,675$ğ,(

$VIDOWăULGHPLOLRDQHGHHXUROD/XGXú ùWLUL LQWHUHVDQWH 8QXOGLQWUHFHOHPDLLPSRU WDQWH SURLHFWH GHUXODWH GH DXWRULWăĠLOHORFDOHGLQ/XGXú vQ SHULRDGD HVWH FHO GH PRGHUQL]DUH D XQRU VWUă]LFXROXQJLPHWRWDOăGH NLORPHWULúLRYDORDUHGH PLOLRDQHGHHXURREĠLQXĠL SULQWUXQ FUHGLW GH FăWUH IRVWD DGPLQLVWUDĠLH ³/D ¿ QDOXO OXL DP UHXúLW Vă ¿QDOL]ăP &DUWLHUXO /XGXú (VWúLvQVWUDGD0DU WLH $LFL H[LVWă XQ WURQVRQ GH GH PHWUL FDUH QX VD DVIDOWDWGDWRULWăDOXQHFăULORU GH WHUHQ GLQ ]RQă OXFUăUL GH FRQVROLGDUH FDUH FRVWă PLOLDUGH GH OHL 'LQ SăFDWH D WUHEXLW Vă UHIDFHP DQX PLWH OXFUăUL DOH IRVWHL DGPLQLVWUDĠLL 'H H[HPSOX vQVWUă]LOH9kQăWRULORUúL8]L QHLGH$SăH[LVWăOXFUăULFDUH VXQWHPREOLJDĠLVăOHUHIDFH´ DSUHFL]DW)ORULQ8UFDQSUL PDUXORUDúXOXL/XGXú 3RWULYLW DFHVWXLD vQ DQXO VD DVIDOWDW úL VWUDGD 0LKDL (PLQHVFX vQ DFHDVWă SULPăYDUă XUPkQG Vă VH ¿ QDOL]H]H úL WURWXDUHOH ³'H

³3ULPXO FXYkQW FDUH vPL YLQH vQ PLQWH SHQWUX D FDUDF WHUL]D DFHVW PDQGDW GH SULPDU SH FDUH OXGXúHQLL PL ODX vQFUHGLQĠDW HVWH PXQFD )RDUWH PXOWă PXQFă OD WRDWH QLYHOHOHDGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHORFDOHÌPSUHXQăFXHFKLSDGH FRQVLOLHULORFDOLúLFXFHLGLQH[HFXWLYXOSULPăULHLDPUHXúLWVă JHVWLRQăPFRUHFWSUREOHPHOHRUDúXOXLúLVăUH]ROYăPXQHOH FDUHDXDúWHSWDWDQLEXQL'DUvQDGPLQLVWUDĠLHOLVWDSURE OHPHORUQXVHWHUPLQăQLFLRGDWăPHUHXDSDUDOWHOHQRL´ )ORULQ8UFDQSULPDUXORUDúXOXL/XGXú

DVHPHQHD RUDúXO /XGXú D DSOLFDWOD3URJUDPXO1DĠLRQDO GH 'H]YROWDUH D ,QIUDVWUXF WXULL SURJUDP VXVĠLQXW GH *XYHUQXO 5RPkQLHL FX DOWH OXFUăUL GH DVIDOWDUH GUXPXUL DVWIHODVIDOWDUH'-/XGXú 5RúLRUL GH OD IRVWXO &$3 SkQă OD LHúLUHD GLQ 5RúLRUL NLORPHWUL DYkQG R YDOR DUH GH GH OHL 0DL XUPăULP úL DVIDOWDUHD VWUă]LORU &kPSXOXL ,]YRUX OXL7UDLDQ)UăJDULORU$YUDP ,DQFX 3ULPăYHULL *ăULL 0LRULĠHL *UăGLQLORU 7UDQ GD¿ULORU 7RSLWRULHL 0DJQR OLHL ,RQ 9OăGXĠLX *DUR¿ĠHL 5kQGXQHOHORU %UDGXOXL FX R OXQJLPH WRWDOă GH NL ORPHWUL úL DYkQG R YDORDUH GHGHOHLÌQWRWDO RUDúXO/XGXúEHQH¿FLD]ăSULQ DFHVW SURJUDP GH SHVWH PLOLRDQH GH HXUR GH OD *X YHUQXO5RPkQLHL´DVXEOLQLDW )ORULQ8UFDQ 0RPHQWDQ OXFUăULOH VXQW VFRDVH OD OLFLWDĠLH XUPkQG VăvQFHDSăH[HFXWDUHDORUvQ DFHVWDQ $OH[727+

$GHYăUXULFDUHDUWUHEXLVăQHOXPLQH]H&LIUHOHQXPLQW

3HLXQLHYRPDOHJHvQWUHvQWUHXQLWDWHúLGH]ELQDUH ÌQ DOHJHULOH ORFDOH GLQ DQXO DX YRWDWSHVWHGHPLLGHPXUHúHQLGLQ FDUHGHPLLGHYRWXULDXIRVWDQXODWH ÌQDXIRVWFLQFLFDQGLGDĠLURPkQL úLGRLFDQGLGDĠLPDJKLDULODIXQFĠLDGH 3UHúHGLQWH DO &RQVLOLXOXL -XGHĠHDQ 0XUHú &HL FLQFL FDQGLGDĠL URPkQL DX IRVW YRWDWL GH DSURDSH GH PLL GH DOHJăWRUL PXUHúHQL &HL GRL FDQGLGDĠL PDJKLDUL DX REĠLQXW DSURDSH PLL YRWXULGLQFDUHGHPLLGHYRWXULDX IRVWDOHFDQGLGDWXOXL8'05 $FHDVWă UHSDUWLĠLH D YRWXULORU VH GDWR UHD]ă IDSWXOXL Fă SRSXODĠLD MXGHĠXOXL 0XUHú HVWH IRUPDWă GLQ URPkQL FLUFD PDJKLDUL FHLODOĠL ¿LQG UURPL VDX DOWH QDĠLRQDOLWăĠL ÌQ &LSULDQ 'REUHDREĠLQXWGHPLLGHYRWXULPDL PXOW FX GH PLL GH YRWXUL GHFkW WRĠL FHLODOĠLFDQGLGDĠLURPkQL

6LWXDĠLDGLQ ÌQDOHJHULOHORFDOHGLQSHQWUXIXQFĠLD GH SUHúHGLQWH DO &RQVLOLXOXL -XGHĠHDQ 0XUHú VDX vQVFULV vQ FXUVD HOHFWRUDOă GRL FDQGLGDĠL URPkQL úL GRL FDQGLGDĠL PDJKLDUL&LSULDQ'REUHHVWHVXVĠLQXWGH 8QLXQHD6RFLDO/LEHUDOă&LSULDQ'REUHD IRVWGHSXWDWGH0XUHúvQSHULRDGD úL SUHIHFW DO MXGHĠXOXL vQ SHULRDGD ¿LQGURPkQXOFHOPDLYRWDW GLQ LVWRULD MXGHĠXOXL 0XUHú ÌQ VRQGDMH FRQGXFH GHWDúDW FX SHVWH $OLDQĠD SHQWUX0XUHúIRPDWăGLQ3'/ SDUWLGXO OXL 7UDLDQ %ăVHVFX 8QLXQHD 1DĠLRQDOă SHQWUX 3URJUHVXO 5RPkQLHL 8135 úL 3DUWLGXO (FRORJLVW 5RPkQ 3(5 vO VXVĠLQHSHIRVWXOSUHIHFW0DULXV3DúFDQ SRHWúL¿OR]RIÌQVRQGDMHDUHvQWUHúL 8'05 FRQGXFH SULQ /RNRGL (PRNH MXGHĠXO 0XUHú úL &RQVLOLXO -XGHĠHDQ GH

DQLÌQVRQGDMHGHĠLQHvQWUHúL vQIXQFĠLHGHFLQHDIăFXWVRQGDMXO3DU WLGXO&LYLF0DJKLDUvOVXVĠLQHSHMXUQDOLV WXO%LUR=VROW1XVHSUHDúWLHFXPVWDvQ VRQGDMH¿LQGFăQXVHFXQRDúWHGDFăOD PăVXUDWFLQHYD

ÌQFRQFOX]LH 8QFDQGLGDWFDUHDUHvQWUHúLQX SRDWHFkúWLJDDOHJHULOH &LQH YRWHD]ă FX FHO PDL VODE FDQGLGDW URPkQ YRWHD]ă vQ UHDOLWDWH FDQGLGDWXO 8'05'DFăSHLXQLHYD¿DFHHDúL SUH]HQĠăODYRWFDúLvQvQVHDPQăFă WUHEXLHVăJkQGLPGH]HFHRULvQDLQWHGHD VWDPSLOD R VLQJXUă GDWă &LIUHOH QX PLQW QLFLRGDWă3HLXQLHYRPDOHJHvQ WUHvQWUHXQLWDWHúLGH]ELQDUH 6ăQHGHD'XPQH]HXvQĠHOHSFLXQHDGH DDOHJHXQLWDWHD /XFL%(/',ù$1

&RPSDFWFRQFHUWHD]ăvQ- % &OXMHQLLGHOD&RPSDFWYRUVXVĠLQHXQFRQFHUWvQ -D]] %OXHV&OXEPLHUFXULPDLvQFHSkQG FXRUD7UXSDVDvQ¿LQĠDWvQDQXOFkĠLYD DQLPDLWkU]LXGHYHQLQGXQDGLQFHOHPDLSRSX ODUHWUXSHGLQ5RPkQLD0HPEULLDFWXDOLDLWUX SHLVXQW3DXO&LXFL FKLWDUăVROR $XUHOÄ/HOXW´ 9DVLOHVFX WREH $GULDQ Ä&RFR´ 7LQFD FKLWDUă EDVV úL $GULDQ .LVHOHI FODSH $FFHVXO VH IDFH SH ED]ă GH ELOHW GH LQWUDUH vQ YDORDUH GH GH OHLFX6WXG&DUGOHL(A.Z.)

³+HLQHNHQSHQWUX&RPXQLWăĠL´ OD3OD]D 0LHUFXULPDLRUDOD+RWHO3OD]DGLQ 7kUJX0XUHú YRU ¿ DQXQĠDĠL FkúWLJăWRULL SUR JUDPXOXLGHUHVSRQVDELOLWDWHVRFLDOă³+HLQHNHQ SHQWUX&RPXQLWăĠL´HGLĠLD/DHYHQLPHQW YRU¿SUH]HQĠL$QQD0DULD9LNDULXVGLUHFWRUXO IDEULFLL GH EHUH +HLQHNHQ GLQ 8QJKHQL úL 6HU JLX 6HEHVL SUHúHGLQWH &65 1HVW 3URJUDPXO GH UHVSRQVDELOLWDWH VRFLDOă Ä+HLQHNHQ SHQWUX &RPXQLWăĠL´ ODQVDW GH +HLQHNHQ úL $VRFLDĠLD &651HVWIDFHSDUWHGLQDJHQGDGHVXVWHQDELOL WDWH D FRPSDQLHL SURGXFăWRDUH GH EHUH úL HVWH GHGLFDW VXVĠLQHULL úL GH]YROWăULL FRPXQLWăĠLL OR FDOH DGUHVkQGXVH WXWXURU RUJDQL]DĠLLORU QRQ JXYHUQDPHQWDOH SUHFXP úL LQVWLWXĠLLORU SXEOLFH GLQRUDúHOH7kUJX0XUHúúL8QJKHQL(A.Z.)

3LHUGHULOD7kUQDYD6LJKLúRDUD 6&7kUQDYD6$6LJKLúRDUDDvQUHJLVWUDWvQSULPXO WULPHVWUX DO H[HUFLĠLXOXL ¿QDQFLDU R SLHU GHUH QHWă GH OHL vQ VFăGHUH FRPSDUDWLY FXDFHHDúLSHULRDGăDDQXOXLFkQGSUR¿WXO QHW VD FLIUDW OD OHL ÌQ FHHD FH SULYHúWH FLIUDGHDIDFHULDFHDVWDDFUHVFXWGHOD OHLODGDWDGHPDUWLHODOHLOD GDWDGHPDUWLHÄ6DvQUHJLVWUDWRXúRDUă FUHúWHUHDFLIUHLGHDIDFHULvQSHULRDGDDQDOL]DWă IDĠăGHDFHHDúLSHULRDGăDDQXOXLSUHFHGHQWFX OHLGDUFDUHFRURERUDWăFXFUHúWHUHDFKHO WXLHOLORUGHH[SORDWDUHDGXVODvQUHJLVWUDUHDXQXL UH]XOWDW GLPLQXDW FX ÌQ DFHODúL WLPS FRQVWDWăP R GHSUHFLHUH D UH]XOWDWXOXL ¿QDQ FLDU DO VRFLHWăĠLL FDUH IDĠă GH DFHHDúL SHULRDGă DH[HUFLĠLXOXL¿QDQFLDUSUHFHGHQWVDWUDQVIRU PDWvQWURSLHUGHUHvQYDORDUHGHOHL3H IRQGXO DFHVWRU HYROXĠLL UH]XOWDWXO QHW vQUHJLV WUDWOD¿QHOHSULPXOXLWULPHVWUXDODQXOXL HVWHRSLHUGHUHvQYDORDUHGHOHL$FHDVWă HYROXĠLH VH GDWRUHD]ă GLPLQXăULL YHQLWXULORU ¿ QDQFLDUHúLFUHúWHULLFKHOWXLHOLORUGHH[SORDWDUH´ DSUHFL]DW&HFLOLD+kQFXGLUHFWRUJHQHUDODO6& 7kUQDYD6$6LJKLúRDUD 67

$181ğ 0XQLFLSLXO 7vUJX0XUHú RUJDQL]HD]ă vQ SHULRDGD FRQVXOWDUHDRSLQLHLSXEOLFHFXSULYLUHODGRFXPHQWDĠLDGHXUEDQLVP Ä3ODQXUEDQLVWLF]RQDODQVDPEOXUH]LGHQĠLDO]RQăGHSURGXFĠLHúLVHUYL FLL&DOHD6LJKLúRDUHLIQEHQH¿FLDU6&$QL&RQVWUXFW65/ &XDFHDVWăRFD]LHVHYRURUJDQL]DXUPăWRDUHOHHYHQLPHQWH

3ULPăULD0XQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú

2UDúXOWUHEXLHFRQGXV GXSăRYL]LXQHúLXQSODQFRHUHQW

'(=%$7(5(38%/,&Ă ÌQGDWDGHRUDODVHGLXO0XQLFLSLXOXL7vUJX0XUHú 3ĠD9LFWRULHLQUvQVDODGHùHGLQĠH&RQVLOLXQU 6XQWLQYLWDĠLVăSDUWLFLSHWRĠLFHLLQWHUHVDĠLFHWăĠHQLSHUVRDQH¿]LFHúLMXULGLFH RUJDQL]DĠLL DOH VRFLHWăĠLL FLYLOH RUJDQL]DĠLL QHJXYHUQDPHQWDOH UHSUH]HQWDQĠL DL LQVWLWXĠLLORUSXEOLFHLQWHUHVDWH3UH]HQWDUHDSURSXQHULORUYD¿VXVĠLQXWăGHFăWUH SURLHFWDQĠLLGRFXPHQWDĠLLORUGHXUEDQLVPVXSXVHGH]EDWHULL

(;32=,ğ,( ([WUDVHGLQGRFXPHQWDĠLLOHVXVPHQĠLRQDWHYRU¿H[SXVHvQKROXOFHQWUDO DO3ULPăULHLYLVDYLVGHFDPHUD 2ULFHSHUVRDQăSRDWHGHSXQHvQVFULVSURSULLOHRSLQLLúLSURSXQHULSULYL WRDUHODDFHVWHSURLHFWHODJKLúHXOGHUHODĠLLFXSXEOLFXODOGLUHFĠLHL$KLWUHFWùHI FDPSDUWHUVDXSHDGUHVDGHHPDLOXUEDQLVP#WLUJXPXUHVUR ,QIRUPDĠLLVXSOLPHQWDUHVHSRWREĠLQHODFHUHUHGHOD6HUYLFLXO8UEDQ LVP'H]YROWDUH'XUDELOă,QIRUPDWL]DUHFDPvQLQWHUYDOXORUDUGHUHODĠLLFX SXEOLFXOGHOXQLMRLVDXODWHOHIRQLQW %(1(),&,$5 6&$QL&RQVWUXFW65/

&RQVWDWFXVXUSULQGHUHFăREXQăSDUWHGLQSURLHFWHOHFDQGLGDĠLORUODSRVWXOGH SULPDU DO PXQLFLSLXOXL 7vUJX0XUHú SUHFRQL]HD]ă FUHDUHD XQHL UHJLXQL SXWHU QLFHDYkQG7vUJX0XUHúXOGUHSWFDSLWDOă 9ăUHDPLQWHVFFăDPSRUQLWDFHVWSURLHFWvQXUPăFXXQDQúLMXPăWDWHúLLDP LQYLWDWSHWRĠLSULPDULLGLQMXGHĠSHQWUXDVWDELOLvPSUHXQăVWUDWHJLDGHRUJDQL]DUH DGPLQLVWUDWLYăDQRLLUHJLXQLFXFDSLWDODOD7vUJX0XUHú0DvQJULMRUDWIDSWXOFă ODYUHPHDUHVSHFWLYăLQLĠLDWLYDPHDQXDVWkUQLWQLFLRUHDFĠLH0DLPXOW8'05 31/úL36'DXLQWHU]LVSULPDULORUDSDUĠLQkQGDFHVWRUIRUPDĠLXQLSROLWLFHVăSDU WLFLSHODGLVFXĠLLLDUSURLHFWXODIRVWUHVSLQVFXGXULWDWH &XH[FHSĠLDGXPQHDYRDVWUăDWkUJXPXUHúHQLORUQLPHQLQXPLDVWDWDOăWXULúL QX PD VSULMLQLW vQ UHDOL]DUHD XQXL RELHFWLY SHQWUX FDUH 7vUJX0XUHúXO GHĠLQH WRDWHDWXXULOHGLQSXQFWGHYHGHUHLVWRULFDGPLQLVWUDWLYúLHFRQRPLF%UXVF LGHHDDGHYHQLWDWUăJăWRDUH¿LQGUHSXVăSHWDSHWSULQYRUEHVIRUăLWRDUHúLSUR PLVLXQLWHOHYL]DWH 5ăPkQHFDGYVVăMXGHFDĠLGDFăEDODQĠDvQFOLQăVSUHYRUEHVDXVSUHIDSWH ÌQFHPăSULYHúWHDOWUXLVPXOPDFDUDFWHUL]DWDWkWFDGRFWRUFkWúLFDSULPDUGH DFHHDYăSURPLWFăGXSăDOHJHULvLYRLLQYLWDSHFHLFDUHDQXOWUHFXWPDXRQRUDW FX«DEVHQĠDODRGH]EDWHUHHVHQĠLDOăSHQWUXPXQLFLSLXOQRVWUXúLOHYRLSURSXQH VSUHGH]EDWHUHWHPHFODUHúLSUHFLVH 2UDúXOWUHEXLHFRQGXVGXSăRYL]LXQHúLXQSODQFRHUHQWGHXUPDW

:::=,'(=,52

'U'RULQ)ORUHD 3ULPDUXOPXQLFLSLXOXL7vUJX0XUHú


12

&8/785Ă 24 mai 2012

ùWLUL

interesante Ä&RORDQDQHVIkUúLWă´OD$ULHO 6kPEăWăPDLGHODRUDOD7HDWUXO$ULHOYD ¿SUH]HQWDWVSHFWDFROXO³/DFRORQQDLQ¿QLWD´ &R ORDQD QHVIkUúLWă vQ FDGUXO XQXL WXUQHX VXVĠLQXW GH &RPSDQLD ³7HOOXULV $VVRFLDWL´ GLQ ,WDOLD vQ 5RPkQLDÄ&RORDQDQHVIkUúLWă´DOXL0LUFHD(OLDGH DIRVWWUDGXVăvQOLPEDLWDOLDQăGH+RULD&RUQHOLX &LFRUWDú UHJLD VSHFWDFROXOXL ¿LQG VHPQDWă GH /HWWHULD *LXIIUp 3DJDQR 3LHVD DUH vQ SULP SODQ ¿JXUD VFXOSWRUXOXL URPkQ &RQVWDQWLQ %UkQFXúL LQWHUSUHWDWGH7D]LR7RUULQLVSHFWDFROXO¿LQGUHDO L]DWGHFRPSDQLDWRVFDQă7HOOXULV$VVRFLDWLvQFR ODERUDUHFX),5, )RUXPXO,QWHOHFWXDOLORU5RPkQL GLQ ,WDOLD ³/D FRORQQD LQ¿QLWD´ HVWH XQ UHFLWDO OD FHOHPDLvQDOWHFRWHDOHFDOLWăĠLLDUWLVWLFHvQLQWHUS UHWDUHDDFWRUXOXL7D]LR7RUULQLÌQVSHFWDFROWH[WXO úLFXYkQWXOGHYLQVXSUDIHĠHFHSRW¿FăOFDWHúLOR FXLWH ¿]LF FDOLJUD¿H vQ PLúFDUH 2SHUHOH VFXOSWR UXOXLURPkQ%UkQFXúLVXQWGHVFăUQDWHúLUHGXVHOD HVHQĠDORUGHIRUPHÀXFWXDQWHúLLPSDOSDELOHFDUH DSDUGRDUODUăVWLPSXULGLVORFDWHSHSODQXORQLUL FXOXLXQGHDUHORFvQWkOQLUHDvQWUHDFWRUúLVSHFWD WRU´DSUHFL]DW+RULD&RUQHOLX&LFRUWDú (A.Z.)

0DQLIHVWăULGH=LXD(URLORU OD6LJKLúRDUD ÌQ¿HFDUHDQODGH]LOHGHOD6¿QWHOH3DúWL%L VHULFD 2UWRGR[ă VăUEăWRUHVWH SUD]QLFXO ÌQăOĠăULL 'RPQXOXL 3ULQ KRWăUkULOH 6IDQWXOXL 6LQRG DO %L VHULFLL 2UWRGR[H 5RPkQH GLQ DQLL úL VăUEăWRDUHDÌQăOĠăULL'RPQXOXLDIRVWFRQVDFUDWăFD =LD(URLORUúL6ăUEăWRDUH1DĠLRQDOă%LVHULFHDVFă ÌQ DFHDVWă ]L VXQW SRPHQLĠL (URLL 1HDPXOXL LDU FORSRWHOH WXWXURU ELVHULFLORU DX EăWXW OD RUD vQ FLQVWHDFHORUPRUĠLSHQWUXFUHGLQĠăGUHSWDWHúLSD WULH³&XDFHVWSULOHMúLvQ6LJKLúRDUDYDDYHDORF FDGHRELFHLOD&HWHGUDOD2UWRGR[ăÄ6IkQWD7UHLPH´ R PDQLIHVWDUH GH FLQVWLUH D HURLORU RUJDQL]DWă GH PXQLFLSDOLWDWHvQFRODERUDUHFX8QLWDWHD0LOLWDUă /D FHUHPRQLH DX IRVW LQYLWDĠL RDPQHL GH FXOWXUă SDUWLGHSROLWLFHDJHQĠLHFRQRPLFLWRĠLVLJKLúRUHQLL FDUH GRUHVF Vă DGXFă XQ SULQRV GH UHFXQRúWLQĠă vQDLQWDúLORUSHQWUXMHUWIDORU 3URJUDPXOYDFXSULQGHLQWUDUHD*ăU]LLGHRQRDUH OD RUD SULPLUHD R¿FLDOLWăĠLORU OD RUD VOXMEă UHOLJLRDVă DORFXĠLXQL GHSXQHUH GH FRUR DQH úL UHFLWDO DO )DQIDUHL 6LJKLúRDUD´ D SUHFL]DW $QFD6LOYLD5DĠLXSXUWăWRUGHFXYkQWDO3ULPăULHL 6LJKLúRDUD (S.T.)

&RQFHUW%\URQFXL]GHVDOLQăOD-¶DL%LVWURW $X ¿OPDW vQ %DVWLRQXO 0ăFHODULORU OD 7HDWUX XQ '9' FDUH DSRL D IRVWVFRVSHSLDĠă$XFkQWDWSHVWHWRW XQGHVHSXWHDSHODQRLDXFRQFHUWDW OD3HQLQVXODOD7HDWUXO6WXGLRúLDQXO WUHFXWOD6HVLXQHDGHQRDSWHGLQ%DV WLRQXO 'RJDULORU 7UXSD %\URQ FăFL GHVSUHHDHYRUEDDFRERUkWDQXOWUH FXWvQVDOLQDGHOD7XUGDXQGHDX¿O PDWXQDOWPDWHULDOLQWLWXODW/LYH8Q GHUJURXQGùLDúD'DQ%\URQDOăWXUL GH &RVWLQ 2SUHD FKLWDUD HOHFWULFă  ¿QJHUV FODSH FKLWDUă DFXVWLFă YRFH /DV]OR 'HPHWHU EDVV 'DQ *HRUJHVFX WREH DXSRUQLWSULQĠDUă VăúLSURPRYH]HXOWLPXOORU'9'ÌQ GUXPXOORUVHYRURSULSUHĠGHRVHDUă IDLQăvQVXIUDJHULD-¶DL%LVWURWXQGH YRU VXVĠLQH XQ FRQFHUW VkPEăWă PDL vQFHSkQG FX RUD 3kQă DWXQFL 'DQ %\URQ UHVSRQVDELOXO FX YRFH FKLWDUă DFXVWLFă úL ÀDXWXO QHD UăVSXQVODFkWHYDvQWUHEăUL 5HSRUWHU &H D PDL PDL IăFXW WUXSD %\URQ GH OD XOWLPD SUH ]HQĠăOD7kUJX0XUHú" Dan Byron: 2 JUăPDGă GH FKHVWLL FHOH PDL LPSRUWDQWH ¿LQG ODQVDUHD '9'XOXL Ä/LYH 8QGHUJURXQG´ úL SUH]HQWDUHDXQHLSăUĠLGLQHOSH+%2 5HS$QXOWUHFXWOD³6HLXQHDGH QRDSWH´%\URQDIRVW³3HUIHFW´ &XPYD¿DFXPOD-´DL%LVWURW" D.B.:&XVLJXUDQĠă8QGHUJURXQG 5HS/D7kUJX0XUHúDĠLvQUHJ LVWUDW XQ '9' vQWUXQ WHDWUX DOWHUQDWLY$FXPDYHQLWFHOFX VDOLQD &ăXWDĠL PHUHX DVWIHO GH SURYRFăUL VDX HOH YLQ SXU úL

VLPSOX" D.B.: /H úL FăXWăP YLQ úL VLQJXUH ÌQFHW vQFHW QH IRUPăP RELFHLXO GH D VFRDWH FkWH XQ PDWH ULDO YLGHR FDUH Vă FRPSOHWH]H ¿HFDUHDOEXP ³ 3 H U I H F W ´ FUHG Fă YD ¿ H[FHSĠLD 3HQWUX ¿HFD UH PDWHULDO FăXWăP FkWH XQ ORF GHRVH ELW FDUH VăO vQWUHJHDVFă DW PRVIHULF(XWRW VSHU FD XU PăWRUXO Vă ¿H ¿OPDW vQWUR VDOă EXQă GH FRQFHUWH QXPDL Fă VH WUH]HúWHFkWHFLQHYDVăYLQăFXRLGHH PDLEXQă 5HS &XP H Vă FkQWDĠL vQWUR VDOLQă" D.B.:)RDUWHGL¿FLOGHRUJDQL]DW&R GUXĠ 'XPLWUHVFX PDQDJHUXO QRVWUX PHULWăRVWDWXLHvQIDĠDVDOLQHL$OWIHO GHVWXOGHIULJJUDGHLDUGXSă RUHOHVLPĠLúLPDLPLFL 5HS/D-¶DL%LVWURWQHYHĠLFkQ WD FHYD úL GH SH DOEXPHOH PDL YHFKL" D.B.: %LQHvQĠHOHV /LYH 8QGHU JURXQGXOHVWHED]DWSHVWUXFWXUDOXL ³$NLQGRIDOFKHP\´GDUYRPFkQWDúL GH SH ³)RUELGGHQ GUDPD´ úL FKLDU úL GH SH ³3HUIHFW´ &D Vă QXĠL VSXQ GH SLHVDQRXă«

5HS3XQHĠLGHXQDOEXPQRX6H SRDWHFkWHYDFXYLQWHGHVSUHHO" D.B.: ³5XQQLQJ LQ FLUFOHV´ úH QX PHVWH SLHVD QRXD GH FDUH YRUEHDP DOEXPXO QX DUH WLWOX vQFă 9RP LQ WUD vQ VWXGLR vQ YDUD DVWD VSHUkQG VăO WHUPLQăP SkQă vQ WRDPQă GDU ĠLQkQGFRQWFăDUHGHMDSLHVHSDU FD YăG Fă vO VFRDWHP DQXO YLLWRU 7RW vQ YDUD DVWD FkW GH FXUkQG YUHP Vă ODQVăPúLSULPXOVLQJOHGHSHDOEXP (vQSUHJăWLULGHMD 5HS&kWHYDYRUEHúLGHVSUHRD PHQLL IDLQL FDUH YRU YHQL Vă Yă YDGăúLDVFXOWDVkPEăWăVHDUD« D.B: 3XEOLFXO QRVWUX HVWH IRUPDW vQ JHQHUDO GLQ RDPHQL IRDUWH IDLQL $FXPFXPRU¿FHLGHVkPEăWăQDú SXWHDVăĠLVSXQ $FRQVHPQDW$OLQ=$+$5,(

8$7OD)HVWLYDOXO,QWHUQDĠLRQDOGH7HDWUXGLQ6LELX )HVWLYDOXO ,QWHUQDĠLRQDO GH 7HDWUX GH OD 6LELX DMXQV vQ DFHVW DQ OD FHD GHD ;,;D HGLĠLH HVWH FHO PDL LPSRUWDQW HYHQLPHQWGHJHQGLQ5RPkQLD

úLDOWUHLOHDHYHQLPHQWGHJHQ GLQ(XURSD,XELWRULLGHWHDW UX SRW OXD SDUWH vQ SHULRDGD PDLLXQLHODSHVWH GHHYHQLPHQWHFXSDUWLFLSDQĠL GLQGHĠăUL 3UH]HQĠD WHDWUXOXL PXUHúDQ OD SUHVWLJLRVXO IHVWLYDO GXSă VSHFWDFROHOH ³+RĠXO GH RDVH´ vQ UHJLD OXL 5DGX $IULP SURGXFĠLH 7HDWUX¶ D VSHFWDFROHORU Ä,QWLP´ UHJL]DW GH &ULVWLDQ %RMDQ Ä0DJD]LQXO GH ÀHDFXUL´ UH JLD %RWRV %DOLQW úL Ä3LVLFD YHUGH´vQUHJLDOXL5DUHú%X GLOHDQX VSHFWDFROH QăVFXWH GLQ SURLHFWXO GH SUDFWLFă WHDWUDOă GHPDUDW GH 7HDWUX µ úL &DUPLQD %XUDQD vQ UHJLD OXL *LJL &ăFLXOHDQX DGXV GH 7HDWUXO 1DĠLRQDO YLQH UkQGXO úL úFROLL GH WHDWUX WkUJXPXUHúHQH Vă ¿H SUH]HQWăOD6LELX

8QLYHUVLWDWHD GH $UWH GLQ 7kUJX0XUHú YD SDUWLFLSD SHQWUX SULPD RDUă FX WUHL VSHFWDFROH OD )HVWLYDOXO ,QWHUQDĠLRQDO GH 7HDWUX GH OD 6LELX $VWIHO vQ SULPD ]L D )HVWLYDOXOXL YLQHUL PDL RUD OD &HQWUXO GH &HUFHWăUL $YDQVDWH vQ 'R PHQLXO $UWHORU 6SHFWDFROX OXL &$9$6 VHYDMXFDVSHF WDFROXO ³2SHUD ĠăUăQHDVFă´ 3DUDV]WRSHUD  GH 3LQWpU %pOD úL 'DUYDV %HQHGHN vQ UHJLDOXL3RURJL'RUNDVSHF WDFRO DO VWXGHQĠLORU PDVWHU DQ]LDL8QLYHUVLWăĠLLGH$UWH GLQ 7vUJX0XUHú 6kPEăWă

PDLRUDWRWOD&$ 9$6VWXGHQĠLLPDVWHUDQ]LDL )DFXOWăĠLL GH $UWH vQ /LPED 5RPkQă YRU MXFD SH VFHQD VLELDQă VSHFWDFROXO ³,DGXO HVWH DPLQWLUHD IăUă SXWHUHD GH D PDL VFKLPED FHYD´ GH -RQDV*DUGHOOvQUHJLD'DQHL /HPQDUX'XPLQLFăPDL RUD vQ DFHHDúL ORFDĠLH VH YD MXFD VSHFWDFROXO ³%X]X QDUXO FX SkLQH´ .HQ\pUUHO D ]VHEEHQ GH 0DWHL 9LúQLHF UHJLD 3DWNy eYD VSHFWDFRO UHDOL]DW vQ FDGUXO $WHOLHUXOXL GH&UHDĠLHDO8QLYHUVLWăĠLLGH $UWHGLQ7kUJX0XUHú $OLQ=$+$5,(

24 mai  

24 mai zizi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you