Page 1

3DJ

HYHQLPHQW

6WUkQJHUHGHIRQGXUL SHQWUX3DUFXO+,)$ 6HGLVWULEXLHvPSUHXQăFX =LDUXOGH0XUHú

3DJ

VRFLDO

0kQFDUHJUDWLV SHQWUXQHYRLDúL

3DJ

VSRUW

9LFWRULHSHQWUX %&1RYD9LWD

ZZZ]LGH]LUR

$XUHOLDQ*5$0$

LQFXUVGHDXGLWDUH%5$7

GLUHFWRUIRQGDWRU

3DJ

HFRQRPLF

3DUFVRODULQDXJXUDW vQ&KLULOHX

3DJ

PRQGHQ

/DXUD*DQHDúWLH VHFUHWXOIUXPXVHĠLL

HXU XVG JUDXU

7kUJX0XUHú

&XUVYDOXWDU

0HWHR

12$37($ =,8$

& & & & & &

URQ URQ URQ

5HJKLQ 6LJKLúRDUD /XGXú 7kUQăYHQL

SDJLQL

7J0XUHú‡5HJKLQ‡6LJKLúRDUD

/XQLRFWRPEULH $QXO9,,,QU

RSDUWHGLQYLDĠDWD

([MXUQDOLVWXO%LUR=VROW %XLFX)UăWHDQúL*OLJD FDQGLGDĠLL36'SHQWUX3DUODPHQW SUHúHGLQWHDO3&0 )RVWXO GLUHFWRU GH úWLUL OD UHGDFĠLD GH OLPEă PDJKLDUă GH OD 5DGLR 7kUJX0XUHú%LUR=VROWDIRVWDOHV VkPEăWă RFWRPEULH vQ IXQFĠLD GH SUHúHGLQWH DO 3DUWLGXOXL &LYLF 0DJKLDU 3&0 FX GH YRWXUL SHQWUXúLvPSRWULYă6FUXWLQXOD IRVW RUJDQL]DW FX RFD]LD &RQVLOLXO 1DĠLRQDO([WUDRUGLQDUDO3&0FDUH DDYXWORFOD2GRUKHLX6HFXLHVF 1RXOOLGHUDO3&0DUHYkUVWDGH GH DQL vL VXFFHGH OXL 6]DV] -HQR IRQGDWRUXO 3&0 FăUXLD L VD SUR SXVRIXQFĠLHOD%XGDSHVWDúLDSUR PLV GHOHJDĠLORU SUH]HQĠL Fă GXSă DOHJHULOH SDUODPHQWDUH GLQ GH FHPEULH YD UHDGXFH SH WDSHW SUREOHPD vQ¿LQĠăULL ğLQXWXOXL 6H FXLHVF³'XSăFXPúWLĠLODVIkUúLWXO OXQLL VHSWHPEULH vQ 6HQDW D IRVW UHVSLQV SURLHFWXO GH DXWRQRPLH D ğLQXWXOXL 6HFXLHVF 1RL VSHUăP Fă GXSă GHFHPEULH FRPXQL WDWHDPDJKLDUăYDDYHDGHSXWDĠLvQ 3DUODPHQWXO 5RPkQLHL SULQ FDUH

6RFLDOGHPRFUDĠLLGLQ0XUHúúLDXVWDELOLWLHULOD%DWRúWUHLGLQFHLFLQFLFDQGLGDĠLODDOHJHULOH SDUODPHQWDUHGLQGHFHPEULH $FWXDOXOSUHIHFWDOMXGHĠXOXL0XUHú$OH[DQGUX3HWUX)UăWHDQYDLQWUDvQOXSWăSHQWUX DFFHGHUHDvQ6HQDWGLQ&ROHJLXOQU 3HQWUX&DPHUD'HSXWDĠLORUDXIRVWDFFHSWDWHFDQGLGDWXULOHOXL)ORULQ%XLFXvQ&ROHJLXOQUúL 9DVLOH*OLJDvQ&ROHJLXOQU ³3HQWUX&ROHJLXOQU6HQDWúL&ROHJLXOQU&DPHUD'HSXWDĠLORUVXQWFkWHGRXăQXPHvQFRPSHWLĠLH 0kLQH OXQLQU VHYDVWDELOLFLQHYRU¿DFHúWLD´DGHFODUDW9DVLOH*OLJDSUHúHGLQWHOH36'0XUHú

6 7LQWHUHVDQWH ,5, ³)HVWLYDOXOWRDPQHL´ OD3URPHQDGD0DOO 3URPHQDGD 0DOO GLQ 7kUJX 0XUHú úL 0DOLR &RPSDQ\ RUJD QL]HD]ă vQ SHULRDGD RFWRPEULH ³)HVWLYDOXO WRDP QHL´ HYHQLPHQW VXVĠLQXW GH 3ULPăULD PXQLFLSLXOXL 7kUJX 0XUHú3RWULYLWD¿úXOXLR¿FLDODO PDQLIHVWăULL GLQ RIHUWD IHVWLYD OXOXLQXYRUOLSVLIUXFWHúLOHJXPH SURDVSHWH EUkQ]HWXUL úL SUR GXVHWUDGLĠLRQDOHYLQXULDOHVHúL PHúWHULSRSXODUL 67

$GUHVDUHGDFWLHL 6WU3ULPăULHLQU 7kUJX0XUHú7HO UHGDFWLD#]LGH]LUR SXEOLFLWDWH#]LGH]LUR

$ERQDPHQWH 3HQWUXDERQDPHQWHvĠLVWăPOD GLVSR]LĠLHODVHGLXOUHGDFĠLHLVDXOD WHOHIRQ

6H ODQVHD]ă ³&+5,67DOO /RJRGQDúLFXQXQLD vPSUHXQă 4XDUWHW9RFHD7D´ 3DODWXO &XOWXULL GLQ 7kUJX 0XUHú YD Jă]GXL VkPEăWă RFWRPEULHGHODRUDFRQ FHUWXO GH ODQVDUH D SULPXOXL &' ³&+5,67DOO4XDUWHW9RFHD7D´ HYHQLPHQW RUJDQL]DW GH (06 0HGLD 3RWULYLW D¿úXOXL R¿FLDO SULQWUH LQYLWDĠL VH QXPăUă +DU PRQ\.LGVúL/XL]D6SLULGRQLDU ELOHWHOHSRW¿DFKL]LĠLRQDWHGHOD FDVD GH ELOHWH D 3DODWXOXL &XO WXULL'HWDOLLVXSOLPHQWDUHSRW¿ REĠLQXWHODDGUHVDGHHPDLOHPV PHGLD#\DKRRFRP 67

/RJRGQD UHOLJLRDVă VH YD SXWHD R¿ FLD GRDU RGDWă FX 6IkQWD 7DLQă D &XQXQLHL DX DQXQĠDW UHSUH]HQWDQĠLL %LVHULFLL2UWRGR[H5RPkQH´6IkQWXO 6LQRG DO %LVHULFLL 2UWRGR[H 5RPkQH DKRWăUkWFDORJRGQDUHOLJLRDVăVă¿H R¿FLDWă QXPDL vPSUHXQă FX 6IkQWD 7DLQă D &XQXQLHL ÌQ KRWăUkUHD VLQRGDOăVHPDLSUHFL]HD]ăFăvQFKHL HUHDORJRGQHLFLYLOHQXREOLJă%LVHUL FDVăR¿FLH]HDFHDVWăLHUXUJLHVHSDUDW GH6IkQWD7DLQăD&XQXQLHLSHFDUH RSRWSULPLGRDUFUHGLQFLRúLLFUHúWLQL RUWRGRFúL FDUH IDF GRYDGD vQFKHLHULL FăVăWRULHL FLYLOH´ VH DUDWă SH VLWHXO ZZZSDURKLDVIDQDUR $0 

Z :::=,'(=,52 6XQWHĠLGHDFRUGFXFRQFHGLHULOH GHODWHOHYL]LXQHDSXEOLFă"

(RLGHHEXQăFD SULPDUXOPXQLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú VăFDQGLGH]H SHQWUX6HQDW"

/DLQWUHEDUHDGHLHUL

,QWUHEDUHD]LOHL

5ăVSXQVXULOHYRDVWUHDXIRVW

'$18YRP vQDLQWD GLQ QRX DFHVW SURLHFW GH OHJH 'DFă QX VH SRDWH vQDLQWD SULQ GHSXWDĠL DWXQFL YD WUHEXL Vă DSHOăP OD LQLĠLDWLYD FHWăĠHQHDVFă OD VWUkQJHUHD D GH PLL GH VHPQăWXUL´DVSXVIRVWXOFDQGLGDW DO3&0SHQWUX&RQVLOLXO-XGHĠHDQ 0XUHúFLWDWGH$JHUSUHV 3RWULYLWDFHOHLDúLVXUVHGHOHJDĠLLOD &RQVLOLXO1DĠLRQDO([WUDRUGLQDUDO 3&0DXDGRSWDWRKRWăUkUHSULYLQG LQGHSHQGHQĠD SDUWLGXOXL SRWULYLW FăUHLD IRUPDĠLXQHD HVWH GHVFKLVă OD FRDOLĠLL FX SDUWLGHOH FDUH DX DFHOHDúL SULQFLSLL VDX VLVWHPH GH YDORULGDUQXIX]LRQHD]ă $OH[727+

(GLWRULDO

&kWYDORUHD]ăRYLDĠăGHRP SHQXPH6HUJLX$UGHOHDQ" $OLQ=$+$5,( &D]XO6HUJLX$UGHOHDQUHYLQHvQDF WXDOLWDWHUHDGXVGHDFHDVWăGDWăGH GHFL]LDLQVWDQĠHORUGHMXGHFDWăFDUH DXKRWăUkWFDFHOFDUHvQGLPLQHDĠD ]LOHL GH LXQLH vO vQMXQJKLD PRU WDO SH 6HUJLX Vă ILH FRQGDPQDW OD WUHLDQLFXVXVSHQGDUHúLHOLEHUDWvQ FXUVXO ]LOHL GH YLQHUL &kQG OXFUX ULOHSăUHDXVăVHOLQLúWHDVFăDYHQLW úL DFHDVWă VHQWLQĠă D MXVWLĠLHL FDUH SDUH Vă WHQVLRQH]H úL PDL WDUH VSL ULWHOHODDIODUHDXQHLDVWIHOGHYHúWL vQFDUHRSHUVRDQăHVWHHOLEHUDWăFX RVHQWLQĠăPRGLFăIDĠăGHJUDYLWDWHD IDSWHLFRPLVH &H H WULVW H Fă SHQWUX XQLL DWkW D DMXQVVăYDORUH]HRYLDĠăGHRPWUHL OXQLGHSHGHDSVăúLDFHHDSHWUHFXWă vQ OLEHUWDWH ([LVWă ULVFXO FD VHQWL PHQWXO SULQ FDUH DFWXO GH MXVWLĠLH QXPDLYDORUHD]ăFLQHúWLHFHvQ]LXD GH D]L Vă ¿H vQWLSăULW úL vQ PHQWDOXO FHORU WLQHUL úL Fă LQÀXHQĠD úL EDQLL XQRUD SRW Vă WUDQúH]H vQ IDYRDUHD ORURMXVWLĠLHFDUHVHSDUHFăQXPDL

HVWHSHQWUXWRDWăOXPHDFLGRDUSHQ WUX ³XQLL´ vQ GHWULPHQWXO ³DOWRUD´ 6H YRU vQWUHED RDUH FRSLL OD úFRDOă Fă WRW VD GHPDUDW FDPSDQLD FX WL WOXO ³6HUJLX $UGHOHDQ´ 6HUJLX QX H WLSXODFHODFDUHDIRVWRPRUkWLDUSH IăSWDú SDUFă ODP Yă]XW LHUL OD ¿OP FXFkĠLYDSULHWHQL" $WLWXGLQHD IDĠă GH DVSHFWXO QHVL JXUDQĠHL SH VWUă]L WLQGH Vă VH PXWH SH WăUkPXO QHVLJXUDQĠHL DFWXOXL GH MXVWLĠLH 6XWH GH UHJKLQHQL VDX UX JDW VăO PHQĠLQă SH 6HUJLX vQ YLDĠă &KLQH]X VD OXSWDW FX YLDĠD WLPS GH R OXQă GDU vQ ]DGDU LDU DFXP YLQH R QRXă OXSWă FHD FX QHGUHSWDWHD MXVWLĠLHL FDUH D GHFLV GXSă UHJXOL GRDU GH XQLL úWLXWH FD XQ FULPLQDO Vă ¿H HOLEHUDW 3HQWUX PXOĠL SULQ DFHVWă GHFL]LH D LQVWDQĠHL 6HUJLX D IRVW vQMXQJKLDW GLQ QRX PRUWDO OD DSURDSH WUHL OXQL GXSă FH D vQFKLV RFKLLGH¿QLWLYFXĠLWSHFDUHvOUHVLPW WRĠLFHLFDUHWLQGVăFUHDGăFăWUăLP vQWURĠDUăvQFDUHH[LVWăGUHSWDWH

'HFODUDWLD]LOHL

&RQVLGHUăPFăRUHOHGHSHGDJRJLHPX]HDOă VXQWIRDUWHLPSRUWDQWHSHQWUXFăDFHVWDH PRGXOGHDDGXFDSXEOLFXO'DFăvLRELúQXLHúWL GHPLFLFXPX]HXOYRUYHQLFDWLQHULúLFD DGXOĠLLDUGDFăQXQX $QJHOD6ăSOăFDQ
&8/785Ă RFWRPEULH

ùWLUL

LQWHUHVDQWH ³(IHFWXO*HQRYHVH´OD6DOD0LFă /XQL RFWRPEULH GH OD RUD OD6DOD0LFăD7HDWUXOXL 1DĠLRQDOGLQ7kUJX0XUHúVH YD MXFD VSHFWDFROXO ³(IHFWXO *HQRYHVH´GH$OLQD1HOHJD vQ UHJLD OXL *DEL &DGDULX 2 SRYHVWH D ]LOHORU QRDVWUH VSHFWDFROXO FKHDPă OD UHJkQ GLUHD YDORULORU SH FDUH QH FOăGLP YLDĠD D UăVSXQGHULL IDĠă GH FHLODOĠL GH WUHFXWXO úL SUH]HQWXO URPkQHVF &X SDUWLFLSDUHDH[WUDRUGLQDUă D &ăWăOLQHL 0XVWDĠă úL ODQVkQG vQWUXQ URO LP SRUWDQW R WDOHQWDWă Wk QăUă DFWULĠă 'LDQD $YUăPXĠ FX VXVĠLQHUHD H[SHULPHQWDWăDDFWRUXOXL1LNL&ULVWDFKHúLvQFR ODERUDUHFXVWXGHQĠLLIDFXOWăĠLLGHWHDWUXGLQ7kUJX 0XUHú³(IHFWXO*HQRYHVH´HVWHXQVSHFWDFROGHOLFDW GDU SOLQ GH IRUĠă vQ VFHQRJUD¿D OXL %DUWKD -y]VHI úLvQVSDĠLXOVRQRUFUHDWGHPX]LFLDQXODPHULFDQGH RULJLQHURPkQă/XFLDQ%DQ $=

%DQLSHQWUXFXOWH 3HVWH OHL VH YRU DORFD vQ SHULRDGD XUPăWRDUH ELVHULFLORU GLQ 7kUJX0XUHú ÌQ úHGLQĠDGH&RQVLOLX/RFDOFHDDYXWORFYLQHULFRQ VLOLHULLDXDSUREDWODUHFWL¿FDUHDEXJHWDUăDORFDUă VXPHLGHOHLSHQWUXRSWSDURKLL´$YkQG vQ YHGHUH IDSWXO Fă XQLWăĠLOH GH FXOW QX GLVSXQ GH IRQGXUL VX¿FLHQWH SURSXQHP DORFDUHD GLQ EXJHWXOORFDODVXPHLGHOHLSHQWUX3DUR KLD5HIRUPDWă,,7kUJX0XUHúSHQWUXDQXO VXPD GH OHL SHQWUX %LVHULFD 3HQWLFRVWDOă QU 7kUJX0XUHú VXPD GH OHL SHQWUX 3DURKLD5RPDQă&DWROLFă9,7kUJX0XUHúVXPD GHOHLSHQWUX3DURKLD*UHFR&DWROLFăQU 7kUJX0XUHúVXPDGHOHLSHQWUX3DURKLD 2UWRGR[ă7kUJX0XUHú9,,,VXPDGHOHL SHQWUX3DURKLD2UWRGR[ă7kUJX0XUHú,9VXPD GH OHL SHQWUX 3DURKLD 2UWRGR[ă 7kUJX 0XUHú,,úLVXPDGHOHLSHQWUX3DURKLD *HFR&DWROLFăQU7kUJX0XUHú´VHDUDWăvQH[ SXQHUHDGHPRWLYHFHDIRVWSUH]HQWDWăFRQVLOLH ULORUORFDOL $0

/REE\SHQWUXSHGDJRJLH PX]HDOăOD³7kUJXOPX]HHORU´ 7UDGLĠLHODvQFHSXWGHGUXP

5HSUH]HQWDQĠLLPX]HHORUDXGLVFXWDW GHVSUHRSRUWXQLWăĠLGHFRODERUDUH úLvPEXQăWăĠLUHDDFWLYLWăĠLORU

5HSUH]HQWDQĠL DL PDL PXOWRU PX]HH GLQ 5RPkQLD DX SDUWLFLSDW VkPEăWă RFWRPEULH vQ LQFLQWD 3DODWXOXL &XOWXULL GLQ 7kUJX0XUHú OD ³7kUJXO PX]HHORU´ HYHQLPHQW DMXQV OD FHD GHDWUHLDHGLĠLHRUJDQL]DWGH0X]HXO -XGHĠHDQ 0XUHú FX VSULMLQXO &RQVLOL XOXL-XGHĠHDQ0XUHú³7kUJXOPX]HH ORU´HVWHXQHYHQLPHQWWkQăUDMXQVOD FHDGHDWUHLDHGLĠLHLDUDFXPVSHUăP Vă SULQGă FRQWXU 6XQWHP PXOĠXPLĠL GH FXP VD GHUXODW PDQLIHVWDUHD DP DYXW vQ VIkUúLW GLVFXĠLL SH WHPH GH LQWHUHV FRPXQ QHDP VWDELOLW XQ SODQ GH YLLWRU DP úL DYXW RDPHQL FX H[SHULHQĠă GH OD 0X]HXO %UXNHQWDO GLQ 6LELX 0X]HXO 6DWXOXL %ăQăĠHDQ GLQ 7LPLúRDUD 0X]HXO $VWUD GLQ 6L ELX 0X]HXO GH 0LQHUDORJLH GLQ %DLD 0DUH´ D GHFODUDW $QJHOD 6ăSOăFDQ PX]HRJUDIOD0X]HXOGHùWLLQĠHOH1D WXULLGLQ7kUJX0XUHú

'LVFXĠLLVSHFL¿FH 0X]HRJUD¿LDXDYXWXQGLDORJEHQH¿F SH WHPH VSHFL¿FH PHVHULHL ORU DVWIHO vQFkW FHD GHD WUHLD HGLĠLH D ³7kUJX

OXL PX]HHORU´ SRDWH ¿ FRQVLGHUDWă XQ VXFFHV ³$P DYXW GHVSUH FH Vă GLVFXWăPDPYRUELWGHVSUHSURPRYD UHD UHFLSURFă GHVSUH PRGDOLWăĠL GH D VFKLPED H[SR]LĠLL GHVSUH FH SXWHP IDFHPDLELQHvQYăĠkQGXQLLGHODDOĠLL GLQPRGDOLWDWHDGHDSURPRYDPX]HXO GH D RUJDQL]D H[SR]LĠLL PDL LQWHUH VDQWHGHDWUDJHUHDSXEOLFXOXLORFDOvQ PX]HHSHQWUXFăvQPRGSDUDGR[DOOD QRLvQPX]HHLQWUăPDLPXOWJUXSXULOH GH WXULúWL VWUăLQL LDU GLQWUH ORFDOQLFL FRSLLúLDGXOĠLFXRFD]LDHYHQLPHQWX OXL³1RDSWHDPX]HHORU´FkQGPX]HHOH VXQWSOLQHGHYL]LWDWRUL´DD¿UPDW$Q JHOD6ăSOăFDQ

9L]LWDWRULLDGXOĠLIRUPDĠLGLQ FRSLOăULH 8QXO GLQ VXELHFWHOH DERUGDWH GH PX]HRJUD¿ VD UHIHULW OD RUJDQL]DUHD RUHORU GH SHGDJRJLH PX]HDOă FDUH VH GRUHVFVăDWUDJăúLVăIRUPH]HYLLWRULL YL]LWDWRUL DL PX]HHORU GLQ 5RPkQLD ³&RQVLGHUăP Fă RUHOH GH SHGDJR JLH PX]HDOă VXQW IRDUWH LPSRUWDQWH SHQWUX Fă DFHVWD H PRGXO GH D HGXFD

³,QWHQĠLD QRDVWUă HVWH GH D GH] YROWD DFHVW HYHQLPHQW Vă DYHP XQ LPSDFW úL PDL PDUH Vă GHYLQă XQ HYHQLPHQW GH UDQJ UHJLRQDO úL FX WLPSXO QDĠLRQDO $YHP R UHĠHD GHPX]HHúLIDSWXOFăDPUHXúLWVă ĠLQHPROHJăWXUăFRQVWDQWăFXPX ]HHOHvQVSHFLDOFHOHGLQ7UDQVLOYD QLDGDUúLFXPX]HHOHGLQ%XFXUHúWL 3ORLHúWL 'UREHWD 7XUQX 6HYHULQ 7XOFHD H LPSRUWDQW 1HDP JkQ GLW GDFă 7kUJX0XUHú UHXúHúWH Vă UHGHYLQăXQRUDúDOWkUJXULORUFXP HVWH úL DFHVW ³7kUJ DO PX]HHORU´ DPFRQWLQXDRWUDGLĠLHvQGHOXQJDWă úL LQWHQĠLRQăP FD QRL Vă ¿P DFHO ORFXQGHODPHQĠLRQDUHD³7kUJXOXL PX]HHORU´vQĠDUăVăVHúWLHFăDFHO ORFVHQXPHúWH7kUJX0XUHú´ 6RRV=ROWDQGLUHFWRUXO 0X]HXOXL-XGHĠHDQ0XUHú SXEOLFXO'DFăvLRELúQXLHúWLGHPLFLFX PX]HXOYRUYHQLFDWLQHULúLFDDGXOĠL LDU GDFă QX QX &RSLLL WUHEXLH DWUDúL FXDFWLYLWăĠLDOWFHYDGHFkWRH[SR]LĠLH FDUHSRDWHVă¿HSOLFWLVLWRDUH´DFRQ FKLV$QJHOD6ăSOăFDQ $OH[727+ $OLQ=$+$5,(

IDFHERRNFRP]LGH]L
(9(1,0(17

ùWLUL %XJHWXOORFDOUHFWL¿FDWFXSHVWHPLOLRDQHOHL LQWHUHVDQWH %XJHWXO 3ULPăULHL PXQLFLSLXOXL 7kUJX 0XUHú D IRVW UHFWL¿FDW FRQVLOLHULL ORFDOL YRWkQG vQ úHGLQĠD GH YLQHUL UHFWL¿FDUHD EXJHWXOXL ORFDO SH DQXO vQ VXPă WRWDOăGHSHVWHPLOLRDQHOHL 3RWULYLW QRWHL SUH]HQWDWH GH GLUHFWRUXO HFRQRPLF DO 3ULPăULHL 7kUJX0XUHú .LVV ,PROD YHQLWXULOH VDX UHFWL¿FDW FX VXPD WRWDOă GH OHL GLQ FDUH OHL UHSUH]HQWkQG YHQLWXUL SURSULL LDU OHL UHSUH]HQWkQG VXPH DORFDWH GH OD EXJHWXO GH VWDW ´(UD QRUPDO Vă IDFHP R UHFWL¿FDUH EXJHWDUă DWXQFL FkQG WH JkQGHúWL OD FHWăĠHQLL FDUH WUHEXLH Vă SULPHDVFă DFHL OHL SHQ WUX FHQWUDOH WHUPLFH FkQG WH JkQGHúWL OD FHWăĠHQLL FDUH WUHEXLH Vă SULPHDVFă ERQ XULOH GH PDVă DFHOH PHQLXUL GH WUHL RUL SH VăSWăPkQă 1H EXFXUăP Fă DP DYXW

GH XQGH Vă IDFHP UHFWL¿FDUHD EXJHWDUă úLDFXPFkWYDWLPSQHVSXQHDOXPHDQX DYHĠLGHXQGHVăIDFHĠLUHFWL¿FDUHEXJHWDUă úLDFXPDVHSXQHSUREOHPDGDFăRIDFHP VDXQXRIDFHP7UHEXLHVăOHPXOĠXPHVF WXWXURUFRQVLOLHULORUFDUHDXUăPDVvQVDOă FăDXYRWDW2SDUWHGLQEDQLDXIRVWEDQL SULPLĠLGHOD%XFXUHúWLLDURSDUWHGLQWUH HL DúWHSWăP Vă vL SULPLP GH OD &RQVLOLXO -XGHĠHDQ úL IRQGXULOH SH FDUH OH DWUD JHP SULQ YkQ]ăUL úL SULQ WRDWH SURLHFWHOH FkúWLJDWH vQ WLPSXO DQXOXL´ D GHFODUDW &ODXGLX 0DLRU FRQVLOLHUXO SULPDUXOXL PXQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú ÌQ XUPD UHFWL¿FăULL D IRVW DSUREDWă DOR FDUHD GH IRQGXUL SHQWUX vQYăĠăPkQW VăQăWDWH FXOWXUă UHFUHHUH úL UHOLJLH DVLJXUăULúLDVLVWHQĠDVRFLDOăHWF $ULQD02/'29$1

3XLHĠLSODQWDĠL OD3ăGXUHD3LĠLJRLORU

&ODXGLX0DLRUFRQVLOLHUXOSULPDUXOXL PXQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú

&HUHULOHSHQWUX³%DQLGHOLFHX´YHUL¿FDWHGHGLUHFWRUL ³%DQLGHOLFHX´HVWHXQSURJUDPQDĠLRQDO GH SURWHFĠLH VRFLDOă GHVWLQDW OLFHHQLORU SULQ FDUH HOHYLL DÀDĠL vQ vQWUHĠLQHUHD IDPLOLLORU DOH FăURU YHQLW EUXW OXQDU SH PHPEUXGHIDPLOLHUHDOL]DWSHXOWLPHOH WUHL OXQL DQWHULRDUH GHSXQHULL FHUHULL HVWHGHPD[LPGHOHL

/LVWDEHQH¿FLDULORU GLVSRQLELOăvQQRLHPEULH

VHYDUHDOL]DSkQăODGDWDGHRFWRP EULHSHQWUXFDR]LPDLWkU]LXvQGDWD GH RFWRPEULH OLVWD EHQH¿FLDULORU Vă SRDWă¿IăFXWăSXEOLFăSHLQWHUQHW'H SXQHUHD FRQWHVWDĠLLORU VH YD HIHFWXD vQ SHULRDGDRFWRPEULHQRLHPEULHLDU UH]ROYDUHD DFHVWRUD vQ SHULRDGD QRL HPEULHQRLHPEULH

&HUHULOHHJDOHFXEHQH¿FLDULL

3URJUDPXO XUPăUHúWH Vă YLQă vQ DMX WRUXOHOHYLORUFXSRVLELOLWăĠLUHGXVHFRQ WULEXLQG vQ DFHVW VHQV OD FRPEDWHUHD DEDQGRQXOXL úFRODU 3kQă OD GDWD GH RFWRPEULHVDUHDOL]DWGHSXQHUHD FHUHULORU LDU vQ SHULRDGD  RFWRP EULH VH HIHFWXHD]ă DQFKHWH VRFLDOH úL HYDOXDUHD HOLJLELOLWăĠLL FHUHULORU GHSXVH GH FăWUH FRPLVLL ³ÌQ ¿HFDUH OLFHX XQGH VDX GHSXV DVWIHO GH FHUHUL R FRPLVLH DOăWXUL GH GLUHFWRUXO XQLWăĠLL YD YHUL ¿FD YHULGLFLWDWHD DFHVWRU GRFXPHQWH´ D GHFODUDW &DUPHQ 1DWHD SXUWăWRU GH

&DUPHQ1DWHDSXUWăWRUGHFXYkQW vQFDGUXO,QVSHFWRUDWXOXLùFRODU -XGHĠHDQ0XUHú

FXYkQWvQFDGUXO,QVSHFWRUDWXOXLùFRODU -XGHĠHDQ0XUHú&HQWUDOL]DUHDFHUHULORU

³ÌQ DQXO úFRODU DQWHULRU vQ SURJUDPXO ³%DQLGHOLFHX´DXH[LVWDWGHFHUHUL GHSXVH úL WRW DWkĠLD EHQH¿FLDUL LDU HOHYLL DX SULPLW XQ FXDQWXP GH GH OHL SH OXQă´DDGăXJDW&DUPHQ1DWHD7UHEXLH PHQĠLRQDWIDSWXOFăODVWDELOLUHDYHQLWX OXL EUXW OXQDU SH PHPEUX GH IDPLOLH VH LDXvQFDOFXOWRDWHYHQLWXULOHFXFDUDFWHU SHUPDQHQW3ODWDVSULMLQXOXL¿QDQFLDUVH IDFH SULQ XQLWăĠLOH úFRODUH GLUHFW FăWUH HOHYLLEHQH¿FLDULDLDFHVWXLSURJUDP 2DQD0Ă5*,1($1

6WUkQJHUHGHIRQGXULSHQWUX3DUFXO+,)$ $VRFLDĠLD ³+,)$ 5RPkQLD $MXWRU SHQWUX WRĠL´ 7kUJX 0XUHú GHPDUHD]ă vQFHSkQG GH OXQL RFWRPEULH R FDP SDQLH GH VWUkQJHUH GH IRQGXUL SHQWUX UHDOL]DUHD XQXL SDUF SHQWUXSHUVRDQHFXGL]DELOLWăĠL vQ VDWXO 3ăFXUHQL FRPXQD *ORGHQL SULQ LQWHUPHGLXO FăUXLD VH GRUHúWH vQ¿LQĠDUHD D GH ORFXUL GH PXQFă SHQ WUX SHUVRDQH FX GL]DELOLWăĠL ³$VRFLDĠLD QRDVWUă OXFUHD]ă SHQWUX úL QX QXPDL SHQWUX VRFLHWDWHD WkUJXPXUHúHDQă GH DQL DMXWkQG QX QXPDL SHUVRDQH FX GL]DELOLWăĠL FL úL SHUVRDQHFXEROLFURQLFHúLSUR YHQLQGGLQPHGLLGHIDYRUL]DWH 2ELHFWLYXO FDPSDQLHL QRDVWUH HVWHvQ¿LQĠDUHD3DUFXOXL+,)$ FDUH YD ¿ XQ &HQWUX GH vQJUL MLUH úL DVLVWHQĠă VRFLDOă SHQWUX SHUVRDQHFXGL]DELOLWăĠL3DUFXO +,)$ YD ¿ FRQVWUXLW vQ VDWXO 3ăFXUHQL MXGHĠXO 0XUHú´ D SUHFL]DW 6LPRQ -XGLW *\RQJ\L SUHúHGLQWHOH $VRFLDĠLHL ³+,)$ 5RPkQLD $MXWRU SHQWUX WRĠL´ 7kUJX0XUHú

$PELDQĠăSOăFXWă OLQLúWHúLDUPRQLH 3RWULYLWDFHVWHLD3DUFXO+,)$ &HQWUX GH vQJULMLUH SHQWUX SHUVRDQH FX GL]DELOLWăĠL YD ¿ XQ ORF XQGH SHUVRDQHOH FX GL]DELOLWăĠL VH YRU VLPĠL FD DFDVă XQGH YRU DYHD SDUWH GH VHUYLFLL GH FDOLWDWH SHUVRQ DOL]DWH SRVLELOLWăĠL GH OXFUX

YLDĠă VXÀHWHDVFă úL VRFLR FXOWXUDOă Ä&HQWUXO YD SXWHD RIHUL SRVLELOLWDWHD FHORU FDUH ORFXLHVF DLFL Vă UHFXQRDVFă UHVXUVHOHSURSULLWUăLQGRYLDĠă LQGHSHQGHQWă vQ FRPXQLWDWH PXQFLQG vPSUHXQă FX DOĠLL úL SHQWUX DOĠLL GHVFKL]kQGXVH XQLL VSUH DOĠLL DMXWkQGXVH UH FLSURF 3H VXSUDIDĠD SDUFXOXL vQ FDVH VHSDUDWH FX DWPRVIHUă IDPLOLDOă FX DMXWRU GLQ DIDUă GDULQGHSHQGHQWDUSXWHDWUăL DFHVWHSHUVRDQHFXGL]DELOLWăĠL ORFRPRWRULL$PGRULVXSUDIHĠH FRQVWUXLWHFXFDUDFWHUQDWXUDO DPELDQĠă SOăFXWă DVLJXUkQG SHUVRDQHORU FDUH ORFXLHVF DLFL DWkW R GHSODVDUH IăUă REVWD FROHFkWúLOLQLúWHúLDUPRQLH´ DDUăWDW6LPRQ-XGLW*\RQJ\L

3ULPDUXO FRPX QHL 6kQJHRUJLX GH 0XUHú 6R IDOYL 6]DEROFV D SDUWLFLSDW VăS WăPkQD WUHFXWă OD R DFĠLXQH GH SODQWDUH D XQRU SXLHĠL vQ ]RQD 3ăGXULL 3LĠLJRLORU LQLĠLDWă GH$VRFLDĠLD7LQHULORUGLQ6kQJHRUJLX GH 0XUHú VXVĠLQXWă GH 3ULPăULH vQ VHPQGHSURWHVWIDĠăGHGHGHIULúDUHD XQRUEHQ]LGHGHPHWULGLQ3ăGXUHD 3LĠLJRLXOXL ³3UDFWLF D IRVW XQ SUR WHVW QHvQGUHSWDW vPSRWULYD FXLYD VDX D XQHL LQVWLWXĠLL DP YUXW GRDU Vă QH H[SULPăP QHPXOĠXPLUHD úL GH]DFRU GXO IDĠă GH IDSWXO Fă VH WDLH DFHD SăGXUH 'XSă FH VD WăLDW DP IRVW DQXQĠDĠL Fă HVWH R WăLHUH SURJUDPDWă IDFH SDUWH GLQ WăLHULOH RFROXOXL VLOYLF FDUHVHIDFSULQSURJUDPăULDQWHULRD UH 1DP IRVW vQ VFKLPE GH DFRUG FX IDSWXO Fă QDP IRVW vQúWLLQĠDĠL GH vQ FHSHUHD DFHVWHL DFĠLXQL úL QHD PDL GHUDQMDW IDSWXO Fă QX VD ĠLQXW FRQW Fă]RQDUHVSHFWLYăHVWHXQDSURWHMDWă GH DJUHPHQW FX IDUPHF DSDUWH FDUH DWUDJH WXULúWL FKLDU GDFă SăGXUHD UHVSHFWLYă DSDUĠLQH RFROXOXL VLOYLF´ D SUHFL]DW 6RIDOYL 6]DEROFV ³$P SODQ WDWSXLHĠLvQMXUXOSăGXULLSHSăúXQLOH FDUH VXQW SURSULHWDWHD 3ULPăULHL $P vQFHUFXLW DVWIHO SăGXUHD FD Vă VDOYăP PăFDU EHQ]LOH FDUH DX UăPDV Vă QX PDL¿HWăLDWH´DPDLVSXV6RIDOYL6]D EROFV 67

7LFKHWHVRFLDOHSHQWUXVăUDFL 7kUJXPXUHúHQLL FX YHQLWXUL PLFL YRU SULPLúLvQDFHVWVH]RQUHFHWLFKHWHVR FLDOH vQ YDORDUH GH GH OHL SH OXQă ÌQXUPDUHFWL¿FăULLEXJHWXOXLORFDOvQ úHGLQĠD GH &RQVLOLX /RFDO GH YLQHUL 3ULPăULD7kUJX0XUHúYDRIHULDFHVWH WLFKHWH vQFHSkQG FX OXDQ QRLHPEULH ´'LQ OXQD QRLHPEULH YD vQFHSH GLV WULEXLUHD WLFKHWHORU VRFLDOH FăWUH FHL DSUR[LPDWLYGHFHWăĠHQLFDUHVH vQFDGUHD]ăSHQWUXDEHQH¿FLDGHDFHVW DMXWRU FH YLQH GLQ SDUWHD 3ULPăULHL 7kUJX0XUHú 3RWULYLW +RWăUkULL &RQ VLOLXOXL/RFDO0XQLFLSDOQUGLQ PDUWLH SHUVRDQHOH VLQJXUH VDX IDPLOLLOHFXYHQLWQHWOXQDUSHPHPEUX GHIDPLOLHGHSkQăODOHLOXQDUSUH FXPúLSHUVRDQHOHFXKDQGLFDSJUDYFX vQVRĠLWRU LQGLIHUHQW GH YHQLWXULOH UHD OL]DWHSULPHVFOXQDUWLFKHWHVRFLDOHvQ YDORDUHGHGHOHL´DSUHFL]DW&ODXGLX 0DLRU FRQVLOLHUXO SULPDUXOXL PXQLFL SLXOXL7kUJX0XUHú $0

7DQGHP$XVWULD(OYHĠLD OD)LODUPRQLFă -RLRFWRPEULHGHODRUD6DOD 0DUH D 3DODWXOXL &XOWXULL YD Jă]GXL FRQFHUWXO VLPIRQLF DO )LODUPRQLFLL LQYLWDĠLLVSHFLDOL¿LQGGLULMRUXO.DVSDU =HKQGHU (OYHĠLD úL SLDQLVWXO 6WHIDQ $UQROG $XVWULD 3URJUDPXOVHULLFX SULQGH 8YHUWXUD Ä5ăSLUHD GLQ VHUDL´ GH:$0R]DUW)DQWH]LDSHQWUXSLDQ úLRUFKHVWUăGH&'HEXVV\úL6LPIRQLD QUvQ/DPDMRUGH*(QHVFX $=

6SULMQGLQ$XVWULD úL8QJDULD $VRFLDĠLD VD vQ¿LQĠDW vQ DQXO OD7kUJX0XUHúQXPHOH SURYHQLQGGHOD+,)$$XVWULD úL +,)$ 8QJDULD VXVĠLQăWRULL PRUDOL úL VSLULWXDOL DL SUR LHFWXOXL ³+,)$ vQVHDPQă ³KLOIH IXU DOOH´ DGLFă DMXWRU SHQWUX WRĠL 9L]LXQHD QRDVWUă HVWH GH]YROWDUHD úL SăVWUDUHD GHPQLWăĠLLXPDQHIăUăDvQFHU FD VFKLPEDUHD FRQYLQJHULORU IXQGDPHQWDOH *UXSXO ĠLQWă VXQW SHUVRDQHOH DGXOWH FX GL]DELOLWăĠL úL EROQDYL FURQLFL FRSLL úL WLQHUL SURYHQLĠL GLQ PHGLL GHIDYRUL]DWH´ D VXEOLQ LDW6LPRQ-XGLW*\RQJ\L

3DUFXO+,)$DUXUPDVăDVLJXUHGHORFXULGHPXQFă SHQWUXSHUVRDQHFXGL]DELOLWăĠL

&XPSXWHPDMXWD" 3HQWUX D SXWHD DFFHVD SUR LHFWH GH ¿QDQĠDUH HXURSHQH $VRFLDĠLD ³+,)$ 5RPkQLD $MXWRU SHQWUX WRĠL´ WUHEXLH Vă GLVSXQă GH XQ DSRUW SUR SULX UHSUH]HQWkQG GH HXUR 6XVĠLQăWRULL SUR LHFWXOXL GH UHDOL]DUH D 3DU

FXOXL +,)$ SRW IDFH GRQDĠLL vQ FRQWXO 52 51&%         5 2 / GHVFKLV OD %&5 ,QIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH SRW ¿ REĠLQXWH OD QXPăUXO GH WHOHIRQ  $OH[727+

ÌQVFULHULODSURJUDP GHIRUPDUHFRQWLQXă 7HUPHQXOGHGHSXQHUHDGRVDUHORUOD &DVD&RUSXOXL'LGDFWLF0XUHúSHQWUX vQVFULHUHD OD SURJUDPXO GH IRUPDUH FRQWLQXă &RPSHWHQĠH LQWHJUDWH SHQ WUXVRFLHWDWHDFXQRDúWHULLVDSUHOXQ JLWSkQăODGDWDGHRFWRPEULH 3URJUDPXO YL]HD]ă FDGUHOH GLGDFWLFH vQFDGUDWH SH IXQFĠLD GH SURIHVRUL vQ vQYăĠăPkQWXOVHFXQGDULQIHULRU'DWD HVWLPDWă SHQWUX vQFHSHUHD FXUVXULORU HVWHRFWRPEULH 20
62&,$/ RFWRPEULH

0kQFDUHJUDWLVSHQWUXQHYRLDúLLGLQ7kUJX0XUHú

3HUVRDQHOHQHYRLDúHYRUSULPLWUHLPHVH SHVăSWăPkQăODFDQWLQDVRFLDOă D)XQGDĠLHL$OSKD7UDQVLOYDQă

3HUVRDQHOHQHYRLDúHGLQ7kUJX0XUHúYRU SXWHDEHQH¿FLDJUDWXLWGHXQPHQLXFRP SOHWGHWUHLRULSHVăSWăPkQă&RQVLOLXO/R FDO 7kUJX0XUHú DGRSWkQG OD UHFWL¿FDUHD EXJHWDUă DORFDUHD VXPHL GH OHL SHQWUX PHQLXO XQHL SHUVRDQH Ä$YkQG vQ YHGHUH FUL]DHFRQRPLFăDOFăUXLHIHFWHVWHWRWPDL SXWHUQLF UHVLPĠLWă vQ UkQGXO SRSXODĠLHL PDL DOHV vQ SHULRDGD VH]RQXOXL UHFH SHQ WUX vPEXQăWăĠLUHD QLYHOXOXL GH WUDL DO SRSXODĠLHL FX YHQLWXUL PLFL GLQ PXQFLSLXO 7kUJX0XUHú SURSXQHP DFRUGDUHD XQXL PHQLXGHWUHLRULSHVăSWăPkQăSHQWUXID PLOLLSHUVRDQHOH VLQJXUH FX GRPLFLOLXO vQ

PXQLFLSLXO7kUJX0XUHúDOFăURUYHQLWQHW OXQDUSHPHPEUXGHIDPLOLHQXGHSăúHúWH QLYHOXOVWDELOLWSHQWUXDFRUGDUHDDMXWRUXOXL GHvQFăO]LUH&RVWXOWRWDODOPHQLXOXLQXYD GHSăúL OHL úL YD ¿ VXSRUWDW GLQ EXJHWXO PXQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú´VHDUDWăvQH[ SXQHUHDGHPRWLYHSULYLQGDFRUGDUHDXQXL PHQLXGHWUHLRULSHVăSWăPkQă

6HDúWHDSWăvQVFULHULOH &RQVLOLHULL ORFDOL DX YRWDW vQ úHGLQĠD GH YL QHULRFWRPEULHGRDUDORFDUHDXQHLVXPH GH OHL SHQWUX XQ PHQLX GH WUHL RUL SH VăSWăPkQăXUPkQGVăVHFXQRDVFăXOWHULRU

FDUHHVWHVXPD¿QDOăvQIXQFĠLHGHQXPăUXO GH EHQH¿FLDUL vQVFULúL Ä(VWH R FDQWLQă VRFLDOăFDUHIXQFĠLRQHD]ăSULQ)XQGDĠLD$O SKD 7UDQVLOYDQă SULQ FDUH SHUVRDQHOH FDUH VHvQFDGUHD]ăvQFULWHULLOHGHDWULEXLUHDXQXL PHQLXGHKUDQă]LOQLFVHYRUvQVFULHDFROROD FDQWLQăúLYRUEHQH¿FLDGHDFHVWPHQLXFDUH HUDvQFXDQWXPGHOHL7RĠLFHLFDUHYRU vQGHSOLQL FRQGLĠLLOH YRU ¿ LQFOXúL vQ DFHVW SURLHFWGHDFHHDQLFLQXVDDORFDWRVXPă vQ FXDQWXP WRWDO úL VD DSUREDW GRDU YDOR DUHD PHQLXOXL´ D GHFODUDW ,RQHOD &LRWOăXú YLFHSULPDUXOPXQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú $ULQD02/'29$1

ùWLUL $VRFLDĠLD/($'(59DOHD1LUDMXOXL 6WUDGD%RFVNDL,VWYiQ 7HLORU 1U /RFDOLWDWHD0LHUFXUHD1LUDMXOXL-XGHĠXO0XUHú &RGSRúWDO 7HOHIRQ)D[ ZZZYDOHDQLUDMXOXLURRI¿FH#YDOHDQLUDMXOXLUR

'DWDSXEOLFăULL

$3(/'(6(/(&ğ,( 0Ă685$///// 1XPăUXO GH UHIHULQĠă DO VHVLXQLL FHUHULL GH SURLHFWH / / / //±

LQWHUHVDQWH 6XEYHQĠLLODvQFăO]LUHOD/XGXú /D /XGXú FHUHULOH SHQWUX VXEYHQĠLD OD vQFăO]LUHD FX JD]H VH GHSXQ SHUVRQDO OD &DVDGH&XOWXUăvQ]LOHOHGHúL RFWRPEULH vQWUH RUHOH  úL YLQHUL RFWRPEULH vQWUH RUHOH  3HQWUX GHSXQHUHD FHUHULORU VXQW QHFHVDUH XUPăWRDUHOH GRFXPHQWH DFWH GH VWDUH FLYLOă XOWLPD IDFWXUă GH JD] DGHYHULQĠă GH VDODULX SHQWUX OXQD DQWHULRDUăGHSXQHULLFHUHULLúLFRSLL[HUR[ GXSă FXSRDQH GH SHQVLL LQGHPQL]DĠLL VRPDMDMXWRDUHFXFKDUDFWHUSHUPDQHQW

úLDVLJXUăULVRFLDOHGHVWDW 20

0HJDSUHPLLOD³/XPLQD0DWK´ ÌQVFULHULOHSHQWUXFHDGHD;9,DHGLĠLH D FRQFXUVXOXL ³/XPLQD 0DWK´ FRQWLQXă SkQă vQ GDWD GH RFWRP EULH(WDSDORFDOăDFRQFXUVXOXLYDDYHD ORF vQ GDWD GH QRLHPEULH LDU HWDSD QDĠLRQDOă vQ GHFHPEULH &RQFXUVXO VHDGUHVHD]ăHOHYLORUGLQFODVHOH,,9,,, LDU SUHPLLOH FRQVWDX vQ EDQL GH SHVWH GHOHLRH[FXUVLHvQ7XUFLDúLR WDEăUăQDĠLRQDOă 20

$VRFLDĠLD/($'(59DOHD1LUDMXOXL $/91 DQXQĠăODQVDUHDvQSHULRDGD± VHVLXQLLFHUHULLGHSURLHFWHSHQWUX0ăVXULOH///// )RQGXOGLVSRQLELOSHQWUXDFHDVWăVHVLXQHGHFHUHUHGHSURLHFWHHVWHGH

¼

)RQG GLVSRQLELO

/

0ăVXUL

/ ¼

/ ¼

/ ¼

/ ¼

6XPD PD[LPă QHUDPEXUVDELOă FDUH SRDWH ¿ DFRUGDWă SHQWUX ¿QDQĠDUHD XQXLSURLHFWHVWH

3URJUDPXO2SHUDĠLRQDO6HFWRULDO Ä&UHúWHUHD&RPSHWLWLYLWăĠLL(FRQRPLFH´ 3URLHFWFR¿QDQĠDWSULQ)RQGXO(XURSHDQGH'H]YROWDUH5HJLRQDOă Ä,QYHVWLĠLLSHQWUXYLLWRUXOGXPQHDYRDVWUă´

$181ğ&2081,&$7'(35(6Ă 3ULYLQG¿QDOL]DUHDSURLHFWXOXL ³&216758,5(+$/$'(352'8&7,(6,$&+,=,7,,87,/$-( 675$*5,&8/725,/25156$1*(25*,8'(085(6´ /RFDĠLD&RPXQD6kQJLRUJLXGH0XUHú 'DWD

'DWDODQVăULLDSHOXOXLGHVHOHFĠLH 'DWDOLPLWăGHGHSXQHUHDSURLHFWHORU /RFXO úL LQWHUYDOXO RUDU vQ FDUH VH SRW GHSXQH SURLHFWHOH 'HSXQHUHD SURLHF WHORUVHYDIDFHODELURXO$VRFLDĠLHL/($'(59DOHD1LUDMXOXLGLQ/RFDOLWDWHD0LHUFXUHD 1LUDMXOXL6WU7UDQGD¿ULORUQU-XGHĠXO0XUHú&RGSRúWDOvQLQWHUYDOXORUDU ± ,QIRUPDĠLLOHGHWDOLDWHúLPRGDOLWDWHDGHGHVIăúXUDUHDSURFHVXOXLGHVHOHFĠLH DSURLHFWHORUVXQWFXSULQVHvQ*KLGXO6ROLFLWDQWXOXLFDUHVHJăVHúWHODELURXOúLSDJLQD GH LQWHUQHW D DVRFLDĠLHL ZZZYDOHDQLUDMXOXLUR SUHFXP úL SH SDJLQD GH LQWHUQHW ZZZ DSGUSURSHVXSRUWWLSăULWVDXVXSRUWHOHFWURQLF &''9' vQPRG*5$78,7 'DWHGHFRQWDFWD*$/XQGHVROLFLWDQĠLLSRWREĠLQHLQIRUPDĠLLGHWDOLDWH $VRFLDĠLD/($'(59DOHD1LUDMXOXL/RFDOLWDWHD0LHUFXUHD1LUDMXOXL 6WU7UDQGD¿ULORU1U&RGSRúWDO7HO )D[ZZZYDOHDQLUDMXOXLURRI¿FH#YDOHDQLUDMXOXLUR

6&$$*(665/FXVHGLXOvQ0XQLFLSLXO7J0XUHVVWU%UDLODQUMXGHWXO 0XUHVFRGSRVWDODGHUXODWvQFHSkQGFXGDWDGHSURLHFWXO ³&216758,5(+$/$'(352'8&7,(6,$&+,=,7,,87,/$-(675 $*5,&8/725,/25156$1*(25*,8'(085(6³FR¿QDQĠDW SULQ )RQGXO (XURSHDQ GH 'H]YROWDUH 5HJLRQDOă vQ ED]D FRQWUDFWXOXL GH¿QDQĠDUHvQFKHLDWFX0LQLVWHUXO(FRQRPLHL&RPHUĠXOXLúL0HGLXOXL GH$IDFHULvQFDOLWDWHGH2UJDQLVP,QWHUPHGLDUSHQWUXÌQWUHSULQGHUL 0LFLúL0LMORFLLSULQ 9DORDUHDWRWDOăHOLJLELODDSURLHFWXOXLHVWHGHOHLGLQFDUHDVLVWHQĠD ¿QDQFLDUăQHUDPEXUVDELOăHVWHGHOHL 3URLHFWXOVDLPSOHPHQWDWvQORFDOLWDWHD&RPXQD6kQJLRUJLXGH0XUHú SHRGXUDWDGHOXQL 2ELHFWLYXO SURLHFWXOXL HVWH FUHúWHUHD FRPSHWLWLYLWăĠLL LQWUHSULQGHULL úL GH]YROWDUHD ]RQHL vQ FDUH YD ¿ LPSOHPHQWDW SURLHFWXO SULQ FUHDUHD GH QRL OR FXUL GH PXQFă úL FRQVROLGDUHD PHGLXOXL SURGXFWLY 6RFLHWDWHD VLD SURSXV H[ WLQGHUHD DFWLYLWăĠLL FXUHQWH UHVSHFWLY FRQVWUXLUHD XQHL QRL KDOH GH SURGXFĠLH úLDFKL]LĠLRQDUHDXQRUXWLODMHúLHFKLSDPHQWHGHXOWLPăJHQHUDĠLHFDUHVăGXFă OD R SURGXFWLYLWDWH ULGLFDWă SULQ VFăGHUHD FRVWXULORU GH SURGXFĠLH vQ FRQWH[ WXO GH]YROWăULL GXUDELOH GLPLQXDUHD LPSDFWXOXL QHJDWLY DVXSUD PHGLXOXL úL vPEXQăWăĠLUHD FRPSHWLWLYLWăĠLL LQWHUQDĠLRQDOH ,QGLFDWRULL SUHYL]LRQDWL SULQ SURLHFWDXIRVWDWLQVLDVWIHO$FWLYHWDQJLELOHDFKL]LWLRQDWHSULQSURLHFW±EXF DFWLYHLQWDQJLELOH±EXFVXSUDIDWDGHSURGXFWLHFRQVWUXLWD±PSQX PDUGHORFXULGHPXQFDFUHDWH±QXPDUGHORFXULGHPXQFDPHQWLQXWH± FUHVWHUHDFLIUHLGHDIDFHULIDWDGH± 'HWDOLLVXSOLPHQWDUHSXWHĠLREĠLQHGHOD 1XPHSHUVRDQăGHFRQWDFW0ROQDU*DERU-R]VHI )XQFĠLHUHVSRQVDELOSURLHFW 7HO)D[HPDLORI¿FH#DDJHVUR

:::=,'(=,52 IDFHERRNFRP]LGH]L
63257

9LFWRULHLPSRUWDQWăSHQWUX%&1RYD9LWD

8UPăWRUXOPHFLFX2UDGHD

/DFRQGXFHUHGLQVIHUWXO

vQ SDUWLGD SUHFHGHQWă FHGDWă FDWHJRULF vQIDĠDIRVWHLFDPSLRDQH,&,0$UDG)L QDOXODSULQVDPEHOHHFKLSHvQSHQDOLWDWH GDU$OH[LHL$GDPVQXLDWUHPXUDWPkQD ODOLQLDGHOLEHUHúLPXUHúHQFHOHVDXGH VSULQVvQvQYLQJăWRDUHPHULWXRDVH

'XSă SDWUX vQIUkQJHUL vQ SDUWLGH FX IUXQWDúHOHFDPSLRQDWXOXLHFKLSDIHPLQLQă GH EDVFKHW %& 1RYD 9LWD 7kUJX0XUHú D UHXúLW Vă REĠLQă SULPD YLFWRULH vQ QRXD HGLĠLH D /LJLL 1DĠLRQDOH vQYLQJkQG vQ GH SODVDUHFXIRUPDĠLD2OLPSLD%UDúRY

3DUWLGDDIRVWFRQGXVăvQSHUPDQHQĠăGH FăWUH HFKLSD PXUHúHDQă FDUH D FkúWLJDW SULPHOH WUHL VIHUWXUL DOH vQWkOQLULL  úL GHúL ODX FHGDW SH XOWLPXO FX(FKLSDDQWUHQRULORU,RQHO%UXV WXUúL'DQ0DWLFVDXLQVWDODWGLQGHEXW ODFRQGXFHUHúLQXDXFHGDWSkQăOD¿QDO vQFLXGDIDSWXOXLFăvQXOWLPXOVIHUWQDX OLSVLWHPRĠLLOH%UDúRYHQFHOHDXUHXúLWVă HJDOH]HGRDUvQGRXăUkQGXULODvQGH EXWXOSDUWLGHLúLODODMXPăWDWHDVIHU WXOXL

'HIHQVLYDODGDWRULH 'H FHODODWă SDUWH PXUHúHQFHOH DX DYXW vQ PDL PXOWH UkQGXUL DYDQWDM GH ]HFH

%&1RYD9LWDREĠLQH SULPDYLFWRULH

SXQFWH GLIHUHQĠD PD[LPă vQUHJLVWUDWă ([SHULHQĠD HGLĠLHL SUHFHGHQWH vQ FDUH %&1RYD9LWDDVXIHULWFkWHYDvQIUkQJHUL SH ¿QDO GXSă SDUWLGH FRQWURODWH vQ SHUPDQHQĠă OD $UDG VDX 6DWX 0DUH

3DUWLFLSDUHUHFRUG OD&XSD0XUHúODMXGR $ GRXD HGLĠLH D &XSHL 0XUHú OD MXGR FRP SHWLĠLH RUJDQL]DWă GH FOXEXO PXUHúHDQ &6 Ä6DPXUDLL )ORULL GH &LUHú´ GLQ 9RLQLFHQL D UHXQLWODVWDUWGHVSRUWLYLGHODFOX EXULGLQĠDUă&RPSHWLĠLDRUJDQL]DWăvQ6DOD 6SRUWXULORUGLQ7kUJX0XUHúVDEXFXUDWGH SUH]HQĠDXQRUSHUVRQDOLWăĠLGHPDUFă

0HGDOLDWHOHROLPSLFH SULPLWHDúDFXPVHFXYLQH

SăUHDFăXUPăUHúWHHFKLSD&XGRXăPL QXWH vQDLQWH GH ¿QDO JD]GHOH VDX DSUR SLDWODXQVLQJXUFRúGDU7DNHVKD 5LJJV D UHXúLW XQ FRú LPSRUWDQW LDU GH IHQVLYDDIXQFĠLRQDWPXOWPDLELQHGHFkW

3HQWUX%&1RYD9LWDSDWUXMXFăWRDUHDX UHXúLW SHVWH SXQFWH &KDQWHO +LOOLDUG D UHXúLW XQ GRXEOHGRXEOH SXQFWH WRW DWkWHD UHFXSHUăUL úL SDVH GHFLVLYH 'DQLHOOH :DONHU D vQVFULV WRW SXQFWH UHFXSHUăULúLSDVHGHFLVLYH/DVKDZQ -RKQVRQSXQFWHLDU5LJJV$XPDL vQVFULV7DUNH\VKD0DFNH\$OH[LD$G DPV0LKDHOD0LKDL$PDLMXFDW%HD WULFH$ODLED'HODJD]GHVLQJXUDFXSHVWH SXQFWHDIRVW%ULWWDQ\-D]PLQH0LQJR FX 8UPăWRDUHD SDUWLGă D FHORU GH OD 1RYD 9LWD YD DYHD ORF OD 7kUJX0XUHú VkPEăWă RFWRPEULH vQ FRPSDQLD &6082UDGHD 0LKDL9(5(ù

&680HGLFLQD&6ù'LQDPR%XFXUHúWL

Ä0HGLFLQLVWHOH´DSURDSH GHRQRXăVXUSUL]ă ÌQHWDSDDGRXDD'LYL]LHL$ODYROHLIHPL QLQ &68 0HGLFLQD &6ù 7kUJX0XUHú D FHGDW VkPEăWă VHDUD SH WHUHQ SURSULX FX VFRUXO GH vQ IDĠD IRUPDĠLHL 'LQDPR 5RPSUHVW%XFXUHúWL

6WDUWWLPRUDW

$ULSLSHQWUX$OLQD'XPLWUX úL&RULQD&ăSULRUX 'HVFKLGHUHD R¿FLDOă D FRPSHWLĠLHL D IRVW IăFXWă GH SUHúHGLQWHOH &RQVLOLXOXL -XúHĠHDQ 0XUHú&LSULDQ'REUH$FHVWDRIHULWFDGRXUL VLPEROLFH LQYLWDWHORU GH RQRDUH $OLQD 'X PLWUXúL&RULQD&ăSULRUXDPEHOHPHGDOLDWH FXDUJLQWOD-RFXULOH2OLPSLFHGHOD/RQGUD GLQ DFHDVWă YDUă Ä&DGRXO UHSUH]LQWă DULSL FDUH VSHU Vă OH GHD XQ QRX HODQ FHORU GRXă VSRUWLYHFDUHDXUHSUH]HQWDWFXFLQVWH5RPk QLD OD -RFXULOH 2OLPSLFH GLQ DFHVW DQ 6XQ WHPRQRUDĠLFăDXDFFHSWDWLQYLWDĠLDGHDSDU WLFLSDOD7kUJX0XUHúúLVSHUăVăQHYL]LWH]H PDL GHV DúD GXSă FX YHGHĠL FRPSHWLĠLD VH EXFXUăGHRIRDUWHODUJăSDUWLFLSDUH´DVSXV &LSULDQ'REUHvQFXYLQWHOHGHGHVFKLGHUH

([HPSOHGHXUPDW ÌQDLQWH GH D VH GD VWDUWXO OD SULPHOH FRQIUXQWăUL GLUHFWRUXO 'LUHFĠLHL -XGHĠHQH SHQWUX6SRUWúL7LQHUHW0XUHú+RUDĠLX&LR ORERFDĠLQXWODUkQGXOVăXVăPXOĠXPHDVFă VăX FHORU GRXă GRXă VSRUWLYH GH H[FHSĠLH D VSRUWXOXL URPkQHVF SHQWUX IDSWXO Fă LDX RQRUDW FX SUH]HQĠD Ä6XQW GRXă VSRUWLYH FDUH VXQW H[HPSOH GH XUPDW SHQWUX FHL

FDUHSUDFWLFăDFHVWVSRUW&DIRVWVSRUWLYGH SHUIRUPDQĠă úWLX FH vQVHDPQă Vă DMXQJL OD XQ QLYHO vQDOW úL OH IHOLFLW SHQWUX HIRUWXULOH SHFDUHOHDXGHSXVSHQWUXDUHSUH]HQWDFX FLQVWH WULFRORUXO OD FRPSHWLĠLD VXSUHPă D VSRUWXOXL´DXIRVWFXYLQWHOHOXL+RUDĠLX&LR ORERF $FHVWD D vQPkQDW FHORU GRXă PHGD OLDWH FXSH úL FDGRXUL GLQ SDUWHD 'LUHFĠLHL -XGHĠHQHSHQWUX6SRUW 2UJDQL]DWRUXOFRPSHWLĠLHLSUHúHGLQWHúLDQ WUHQRU DO FOXEXOXL GLQ 9RLQLFHQL /DXUHQĠLX *OLJDOHDSUHPLDWSHFHOHGRXăVSRUWLYHGLQ FDGUXO FOXEXOXL FDUH DX REĠLQXW PHGDOLL vQ DFHVW DQ OD &DPSLRQDWHOH 1DĠLRQDOH 3DXOD *OLJD úL $OH[DQGUD 0ăQăLOă GXSă FDUH VD GDW VWDUWXO FRPSHWLĠLHL 5H]XOWDWHOH FHOHL GHD GRXD HGLĠLLD &XSHL 0XUHú vQ QXPăUXO GHPkLQHDOFRWLGLDQXOXLQRVWUX 0LKDL9(5(ù

0XUHúHQFHOH DX vQFHSXW WLPRUDWH SDU WLGD úL DX SLHUGXW SULPXO VHW FX vQ PDL SXĠLQ GH GH PLQXWH 6H SUHFRQ L]D XQ JDORS GH VăQăWDWH SHQWUX HFKLSD EXFXUHúWHDQăFDUHEHQH¿FLDGHXQORWPDL YDORURV úL H[SHULPDQWDW 'HEXWXO VHWXOXL VHFXQG D DUăWDW vQVă R HFKLSă PXUHúHDQă PXOW PDL SUH]HQWă vQ MRF $X vQFHSXW Vă IXQFĠLRQH]HDWDFXULOHúLEORFDMHOHúLJD]GHOH DX OXDW DYDQWDM GH GRXă SXQFWH GLQ VWDUW $FHVWD VD PăULW OD SDWUX SXQFWH  GDURDVSHWHOHDXUHYHQLWDXHJDODWODúL VDX GHVSULQV OD 2 QRXă UHYHQLUH D ÄPHGLFLQLVWHORU´ OHD UHDGXV vQ DYDQWDM úL DXFkúWLJDWVHWXOVHFXQGFX 6XUSUL]D GLQ XUPă FX GRXă VH]RDQH VH vQWUH]ăUHDvQVHWXOWUHLFkQGPXUHúHQFHOH DX UHXúLW Vă VH GHVSULQGă OD ÌQFHW vQFHW EXFXUHúWHQFHOH DX UHIăFXW úL DX HJDODW OD3DWUXVHUYLFLLJUHúLWH úLGRXă SUHOXăUL GHIHFWXRDVH DX DGXV vQVă YLFWR ULD GLQDPRYLVWHORU vQ SUHOXQJLULOH VHWXOXL 'XSăFHPXUHúHQFHOHDXDYXWPLQJHGHVHW OD RDVSHWHOH VDX LPSXV FX 6HWXO SDWUX DYHD Vă ¿H úL XOWLPXO DO SDUWL GHL'LQDPRVDGLVWDQĠDWODúLQXDPDL SXWXW¿DMXQVHGLQXUPăÌQFLXGDFkWRUYD UHYHQLULODGRDUGRXăSXQFWHPXUHúHQFHOH

$SURDSHGHRQRXăVXUSUL]ă

QXDXSXWXWIDFHIDĠăXQXLDWDFGHYDVWDWRU úLDXQXLEORFDMH¿FLHQW$XFHGDWVHWXOFX úLSDUWLGDFXIăUăDREĠLQHYUHXQ SXQFW $X GDW vQVă GRYDGă GH SRWHQĠLDO vQ IDĠD XQHL HFKLSH PXOW PDL ELQH FRWDWă SRWHQĠLDOFDUHSRDWH¿H[SORDWDWvQMRFXULOH XUPăWRDUH /D &68 0HGLFLQD DX HYROXDW $OH[DQGUD 7ULFă $GLQD 6DODRUX *DEULHOD 7YHWDQR YD /RUHQD &LRFLDQ 5R[DQD ,DQFX *ORULD *ULJRURYD 0RQLFD )RFDOLEHUR &ăWăOLQD 3RERURQLXF )ORUHQWLQD ,YDQFLX $QFD 3DúFDúL$OH[DQGUD3LQWHD ÌQHWDSDYLLWRDUHPXUHúHQFHOHYRUHYROXD VkPEăWă RFWRPEULH OD &OXM XQGH YRU vQWkOQLIRUPDĠLDORFDOă8QLYHUVLWDWHD 0LKDL9(5(ù

6&0XUHúXO8QLF7kUJX-LX

6XFFHVGHPRUDOSHQWUX IHWHOHOXL*HUKDUG 'XSă FLQFL HWDSH vQ FDUH HFKLSD IHPLQLQă GH KDQGEDO 6& 0XUHúXO 7kUJX0XUHú D HYROXDWGHWUHLRULvQGHSODVDUHODDGYHUVDUH UHGXWDELOH VXIHULQG WRW DWkWHD vQIUkQJHUL PXUHúHQFHOH vQFHDUFă Vă XUFH vQ SDUWHD VXSHULRDUăDFODVDPHQWXOXL 'XSăYLFWRULDFODUăvQIDĠDFHORUGHOD8QLF Ä&RQVWDQWLQ %UkQFXúL´ 7kUJX-LX VFRU HFKLSDSUHOXDWăGH,RQ*HUKDUGDYkQ GXOSHEDQFăSH%XNDUHVWL-R]VHIPDLDYHD XQKRSGL¿FLOvQGHSODVDUHOD'HYDvQIDĠD HFKLSHL &60 &HWDWH HFKLSă UHWURJUDGDWă GLQ/LJD1DĠLRQDOă9RUXUPDPHFLXULPDL ÄDFFHVLELOH´ SH WHUHQ SURSULX FX 8QLYHUVL WDWHD 7LPLúRDUD GRXă GHSODVăUL OD 3LWHúWL

OD GRXă HFKLSH PDL VODE FRWDWH vQWUH FDUH YRUVXVĠLQHRDOWăSDUWLGăSHWHUHQSURSULX FX &6ù &DUDFDO 'XSă SDUWLGD GH OD 'HYD D FăUXL UH]XOWDW YD ¿ SXEOLFDW vQ QXPăUXO GH PkLQH DO FRWLGLDQXOXL ³=L GH =L´ SDU WLGD vQFKHLQGXVH GXSă vQFKLGHUHD HGLĠLHL PXUHúHQFHOHSRWFRQVLGHUDFăDXWUHFXWGH DGYHUVDUHOH GLQ IUXQWHD FODVDPHQWXOXL FX WRDWHHYROXkQGvQGHSODVDUH ÌQ PHFLXO FX HFKLSD 8QLF 7kUJX-LX GLV SXWDWăMRLVHDUDPXUHúHQFHOHVDXGHVSULQV GLQ VWDUW UHXúLQG Vă REĠLQă XQ DYDQWDM GH JROXUL GHMD GLQ MXPăWDWHD SULPHL UHSUL]H úL OD SDX]ă &X 6]LGRQLD 5DG UHYHQLWăODHFKLSăúLFXSRIWăGHMRFHFKLSD

9LFWRULHFODUăGXSăXQMRFODGLVFUHĠLH

D FRQWURODW SDUWLGD FX DXWRULWDWH 3HQWUX 0XUHúXO DX vQVFULV $OLQD 0RORFL 6]L GRQLD 5DG3RSHVFX /RUHGDQD 7DPDú $QGUHHD 6HUHGLXF *HRUJHWD &LREDQ 1DJ\ %HDWD %DE 7LPHD 7DELWD 5DG $XPDLHYROXDW'LDQD'LDFRQX%LDQFD3H

WHU 5DOXFD 8QJXUHDQX SRUWDUL $QGUHHD 'UDJRWă )D]DNDV .LQJD úL 'LDQD ùDQGUX /D HFKLSD GLQ 7kUJX-LX ,XOLD %XQFLOă D IRVW SULQFLSDOD DGYHUVDUă DFHDVWD UHXúLQG QXPDLSXĠLQGHJROXUL 0LKDL9(5(ù
(&2120,& RFWRPEULH

ùWLUL

LQWHUHVDQWH ÌQFăXQSDUFIRWRYROWDLFGHWRS 'LUHFWRUXO H[HFX WLY DO $JHQĠLHL SHQ WUX 3URWHFĠLD 0HGLX OXL 0XUHú 'ăQXĠ ùWHIăQHVFX D GHFODUDW YLQHULRFWRPEULHFă vQ MXGHĠXO 0XUHú YD ¿ FRQVWUXLW vQFă XQ SDUF IRWRYROWDLF GH GLPHQ VLXQL DSUHFLDELOH PDL PDUH FKLDU GHFkW FHO LQDXJXUDWOD&KLULOHXGHVSUHFDUHVHVSXQH FăHFHOPDLPDUHGLQ5RPkQLD³ÌQMXGHĠXO 0XUHúPDLDYHPvQOXFUXXQDFRUGGHPHGLX SHQWUX XQ SDUF IRWRYROWDLF FDUH vQ SURLHFW HVWHPDLPDUHGHFkWDFHVWD GHOD&KLULOHX QU PDLDYHPSH9DOHD1LUDMXOXLúLvQFăR ¿UPăFDUHGRUHúWHVăUHDOL]H]HXQSDUFGDU GHFDSDFLWDWHPDLPLFă3DUFXOGHVSUHFDUH VSXQHDPFăYD¿PDLPDUHYD¿UHDOL]DWvQ DSURSLHUHDPXQLFLSLXOXL7kUQăYHQL´DD¿U PDW'ăQXĠùWHIăQHVFX 67

&XUVGHH[SHUWL]ăFRQWDELOă OD&(&&$5

3DUFVRODUGHFLQFL

3DQJOLFDLQDXJXUDOăDIRVWWăLDWă GH%HUQDW1\XODV6LPRQ,VWYDQ $OH[DQGUX3HWUX)UăWHDQúL/RNRGL(GLWD(PRNH

9LFHSUHúHGLQWHOH&RQVLOLXOXL-XGHĠHDQ 0XUHúD³ERWH]DW´SDUFXOFXúDPSDQLH

&RUSXO ([SHUĠLORU &RQWDELOL úL &RQWDELOLORU $XWRUL]DĠL GLQ 5RPkQLD &(&&$5 ¿OLDOD 0XUHúRUJDQL]HD]ăvQSHULRDGDQRLHP EULHXQFXUVGHH[SHUWL]ăFRQWDELOăVXVĠLQXW GH )ORUHQWLQ &DORLDQ FDGUX XQLYHUVLWDU vQ FDGUXO $6( %XFXUHúWL 3RWULYLW XQXL DQXQĠ SRVWDW SH VLWHXO FHFFDUPXUHVUR FXUVXO YD DYHD GXUDWD GH GH RUH LDU WD[D GH SDU WLFLSDUH HVWH GH GH OHL ³ÌQVFULHULOH úL DFKLWDUHD WD[HL GH FXUV VXQW vQ GHUXODUH 3HQWUXH[SHUĠLLFRQWDELOLMXGLFLDULvQVFULúLvQ *UXSXO([SHUWLORU-XGLFLDULHVWHREOLJDWRULX SDUWLFLSDUHDODDVWIHOGHFXUVPLQLPGH RUHDQ$FHVWFXUVVHFRQVLGHUăRUHUHDOL]DWH vQ FDGUXO SUHJăWLULL SURIHVLRQDOH DOH PHP EULORU´VHVSXQHvQDQXQĠ 67

&HUFHWDĠLSHQWUXHYD]LXQH¿VFDOă ÌQ XUPD FHORU GH SHUFKH]LĠLL HIHFWXDWH MRL RFWRPEULH SH UD]D MXGHĠHORU 0XUHú úL ,DúL RUJDQHOH GH FHUFHWDUH SHQDOă GLQ FDGUXO,QVSHFWRUDWXOXLGH3ROLĠLH-XGHĠHDQă 0XUHú6HUYLFLXOGH,QYHVWLJDUHD)UDXGHORU DXGLVSXVUHĠLQHUHDDúDVHSHUVRDQHSHQWUX VăYkUúLUHDLQIUDFĠLXQLORUGHHYD]LXQH¿VFDOă úLFRPSOLFLWDWHODHYD]LXQH¿VFDOăvQIRUPă FRQWLQXDWă Ä'LQ SUREDWRULXO DGPLQLVWUDW SkQăvQSUH]HQWUH]XOWăFăvQSHULRDGD vQYLQXLWXO)HLHU,RDQvQFDOLWDWHGH DGPLQLVWUDWRU DO 6& )HLHU ,PSH[ 65/ FX SDUWLFLSDUHD FHORUODOĠL vQYLQXLĠL DU ¿ vQUH JLVWUDWvQHYLGHQĠHOHFRQWDELOHDOHVRFLHWăĠLL DFKL]LĠLL ¿FWLYH GH PDUIă GHúHXUL IHURDVH úL QHIHURDVH vQ YDORDUH GH OHL FDX]kQGSULQDFHDVWDXQSUHMXGLFLXEXJHWX OXL GH VWDW vQ FXDQWXP GH OHL UHSUH]HQWkQG 79$ GH SODWă /D GDWD GH RFWRPEULH SURFXURUL DL 3DUFKHWXOXL GH SH OkQJă7ULEXQDOXO0XUHúDXGLVSXVSXQHUHD vQPLúFDUHDDFĠLXQLLSHQDOHvPSRWULYDFHORU úDVH vQYLQXLĠL´ D SUHFL]DW SURFXURU $QJHOD %DUEX SXUWăWRU GH FXYkkQW DO 3DUFKHWXOXL GHSHOkQJă7ULEXQDOXO0XUHú 67

&HOPDLPDUHSDUFIRWRYROWDLFGLQ5RPk QLDDIRVWLQDXJXUDWYLQHULRFWRPEULH vQORFDOLWDWHD&KLULOHXFRPXQD6kQSDXO ,QYHVWLĠLD VH FLIUHD]ă OD PLOLRDQH GHHXURúLDIRVWUHDOL]DWăGHVRFLHWDWHD )RPFR6RODU6\VWHPV65/GLQ&ULVWHúWL SHRVXSUDIDĠăGHWHUHQGHRSWKHFWDUH FRQFHVLRQDWSHRSHULRDGăGHGHDQL GHOD&RQVLOLXO/RFDO6kQSDXO

,GHHLQVSLUDWăGLQ+RQJ.RQJ

%HUQDW1\XODVPDQDJHUXOJHQHUDO DO)RPFR6RODU6\VWHPV65/

0DQDJHUXOJHQHUDODO)RPFR6RODU6\V WHPV 65/ GLQ &ULVWHúWL %HUQDW 1\XODV D IăFXW R WUHFHUH vQ UHYLVWă D SRYHúWLL UHDOL]ăULLLQYHVWLĠLHLvQFHSXWăvQWD PDQvQ$VLD³$QXOWUHFXWvQRFWRPEULH DPIRVWvPSUHXQăFXFROHJXOúLSULHWHQXO PHX(QGUH.LVVODRH[SR]LĠLHGHFRPSR QHQWHHOHFWURQLFHvQ+RQJ.RQJúLODXQ VWDQG DP Yă]XW H[SXV XQ SDQRX VRODU $PFăXWDWH[SOLFDĠLLGHVSUHFHvQVHDPQă HQHUJLD VRODUă GLQ FH VH FRPSXQH úL FXP VH FRQVWUXLHúWH XQ SDUF GH DFHVW JHQGXSăFDUHDPXLWDWGHSUREOHPă/D VIkUúLWXO OXQLL QRLHPEULH D DSăUXW vQ SUHVă LQIRUPDĠLD Fă VD UHJOHPHQWDW VLVWHPXO GH PRWLYDUH D LQYHVWLĠLLORU vQ HQHUJLL UHJHQHUDELOH úL DWXQFL PLDP UHDPLQWLWGHFHDPYă]XWFXFROHJXOPHX vQ $VLD úL PDP LQWHUHVDW PDL ELQH FH vQVHDPQă XQ DVHPHQHD SDUF 'XSă R VăSWăPkQă DP OXDW GHFL]LD Vă UHDOL]H] LQYHVWLĠLD´ D D¿UPDW %HUQDW 1\XODV FDUHDPXOĠXPLWDWkWDXWRULWăĠLORUORFDOH FkWúLFHORUMXGHĠHQHSHQWUXUDSLGLWDWHD FXFDUHSURLHFWXODGHYHQLWUHDOLWDWH

6WDUWODSURGXFĠLD GHHQHUJLHHOHFWULFă

2YLGLX*HRUJHVFXDVXEOLQLDW LPSRUWDQĠDLQYHVWLĠLHLGHOD&KLULOHX

3RWULYLW PDQDJHUXOXL JHQHUDO DO )RPFR 6RODU 6\VWHPV 65/ GLQ &ULVWHúWL SDU FXO IRWRYROWDLF HVWH FRQHFWDW OD UHĠHDXD HOHFWULFăúLDvQFHSXWVăSURGXFăHQHUJLH HOHFWULFă ³$FXP GRXă ]LOH QHDP FR QHFWDWODUHĠHDXDHOHFWULFă$XIRVWPLFL SUREOHPHSHFDUHDPUHXúLWVăOHUHPH GLHP OXFUXULOH DX LHúLW ELQH úL SDUFXO IXQFĠLRQHD]ă SURGXFH 1X OD PD[LP GDUVSHUăPFăDQXODFHVWDYRU¿]LOHPDL

vQVRULWH´DH[SOLFDW%HUQDW1\XODV

/RFXULQRLGHPXQFă 3ULPDUXO FRPXQHL 6kQSDXO 6LPRQ ,VW YDQ D VXEOLQLDW LPSRUWDQĠD LQYHVWLĠLHL SHQWUX ORFDOLWDWH FDUH YD JHQHUD DWkW YHQLWXULLPSRUWDQWHODEXJHWXOORFDOFkW úL QRL ORFXUL GH PXQFă ³&X WRĠLL úWLP LPSRUWDQĠD DFHVWHL LQYHVWLĠLL FDUH YD DGXFH QX QXPDL ORFXUL QRL GH PXQFă FL úL YHQLWXUL OD EXJHW SULQ SODWD XQRU LPSR]LWH úL WD[H´ D D¿UPDW 6LPRQ ,VW YDQ Ä1H OXSWăP Vă FRQVWUXLP R VWDĠLH GHWUDQVIRUPDUHvPSUHXQăFX&RQVLOLXO -XGHĠHDQ úL (OHFWULFD DúWHSWăP R VWDĠLH GHGHPHJDZDĠLvQFRPXQD6kQSDXO SHQWUX D SXWHD DGXFH DOWH LQYHVWLĠLL vQ ]RQă 6SHUăP Fă vQ YLLWRU VH YD UHDOL]D DFHDVWăVWDĠLH´DPDLVSXVSULPDUXOFR PXQHL6kQSDXO

9L]LXQHDGLQ UHDOLWDWHvQ 3UHIHFWXO MXGHĠXOXL 0XUHú $OH[DQGUX 3HWUX )UăWHDQ D IăFXW R VFXUWă WUHFHUH vQUHYLVWăDFRQWH[WXOXLDGPLQLVWUDWLYvQ FDUHVDUHDOL]DWLQYHVWLĠLDGHOD6kQSDXO DOăWXULGHPXOWHDOWHOHDPLQWLQGXúLGH SHULRDGD DQLORU  úL FkQG DXWRULWăĠLOH MXGHĠHQH GH OD DFHD YUHPHDXIăFXWGHPHUVXULOHSHQWUXUHDO L]DUHDDFWXDOXOXL3DUF,QGXVWULDO0XUHú ³6XQWIRDUWHIHULFLWFăFHDPYLVDWDWXQFL vQFHSHVăVHvPSOLQHDVFă´DD¿UPDW$OH [DQGUX 3HWUX )UăWHDQ FDUH vQ SHULRD GD UHVSHFWLYă vQGHSOLQHD IXQFĠLD GH YLFHSUHúHGLQWH DO &RQVLOLXOXL -XGHĠHDQ 0XUHú 'H DVHPHQHD SUHIHFWXO VD DUăWDW PXOĠXPLW GH VHPQDOHOH UHYLUL PHQWXOXLHFRQRPLFvQUHJLVWUDWHODQLYH OXO MXGHĠXOXL 0XUHú ³ÌQ XOWLPHOH úDSWH OXQL VH VLPWH R UHYLJRUDUH D YLHĠLL HFR QRPLFHvQMXGHĠXOQRVWUXúLFDSUHIHFWDO DFHVWXLMXGHĠQXSRWGHFkWVă¿XvQFkQWDW VăúWLXFăDFUHVFXWSURGXFĠLDLQGXVWULDOă FX FLIUD GH DIDFHUL vQ LQGXVWULH FX H[SRUWXULOH FX ´ D PHQĠLRQDW $OH[DQGUX3HWUX)UăWHDQ FRQWLQXDUHvQSDJLQD

(VWLPăULOHSULYLQGSURGXFĠLDGHHQHUJLHHOHFWULFă DQXDOăVXQWGHFLUFD0:K

IDFHERRNFRP]LGH]L
(&2120,&

VWHOHLQDXJXUDWvQ&KLULOHX 6WUDWHJLHSHQWUXXQSDUFORJLVWLF 9LFHSUHúHGLQWHOH &RQVLOLXOXL -XGHĠHDQ 0XUHú/RNRGL(GLWD(PRNHDIHOLFLWDWDU WL]DQLL LQYHVWLĠLHL GLQ FRPXQD 6kQSDXO úL úLD H[SULPDW RSWLPLVPXO vQ GH]YROWDUHD HFRQRPLFă D ]RQHL SULQ GH]YROWDUHD XQXL SDUF ORJLVWLF GH]LGHUDW SRVLELO SULQ UH DOL]DUHD DXWRVWUă]LORU DÀDWH vQ DJHQGD GH OXFUX D DXWRULWăĠLORU GH OD %XFXUHúWL ³$YkQG vQ YHGHUH Fă vQ IDĠD PHD VXQW úL UHSUH]HQWDQĠLL LQVWLWXĠLLORU GH OD 5(1(/ DFHúWLD SRW FRQ¿UPD Fă vQ DFHDVWă ]RQă DYHP VWUDWHJLD XQXL SDUF ORJLVWLF FDUH VH YD GH]YROWD vQ PRPHQWXO vQ FDUH VH YD FRQVWUXLDXWRVWUDGDGLQYHVWúLDXWRVWUDGD GLQ QRUG $FHDVWă VWUDWHJLH VH SDUH Fă YD ¿ vQ YLLWRU UHDOL]DWă GDU vQ DGPLQLVWUDĠLH WRWXO GXUHD]ă R DQXPLWă YUHPH 'DFă vQ DvQFHSXWvQFHHDFHSULYHúWHVWUDWH JLDMXGHĠXOXLúLVXQWHPvQDWXQFLVă VSHUăPFăvQXUPăWRULL]HFHDQLVHYRUUH DOL]DDFHOHGRXăDXWRVWUă]LúLDWXQFLDYkQG DXWRVWUDGă DHURSRUW FDOH IHUDWă SH FDUH OHDúWHDSWăLQYHVWLWRULL´DSUHFL]DW/RNRGL (GLWD(PRNH

ÌQFXUDMDUHSHQWUXWLQHULL FXYL]LXQH 3ULQWUH YRUELWRUL VD QXPăUDW úL SULPDUXO FRPXQHL 6kQJHRUJLX GH 0XUHú 6RIDOYL

6]DEROFVDÀDWOD&KLUHXvQGXEOăFDOLWDWH GHSULHWHQúLGHYHULúRUDORPXOXLGHDIDF HUL%HUQDW1\XODV³'DFăXQLQYHVWLWRUHVWH vQFXUDMDWGHDXWRULDWWHDORFDOăDWXQFLQXL VHWDLHDULSLOHFLYDGHYHQLFDRSDVăUHFDUH YD vQFHUFD Vă UHDOL]H]H PXOWH OXFUXUL IUX PRDVH $FXP FkĠLYD DQL PDP GXV úL OD &ULVWHúWLFkQGGRPQXO%HUQDWDLQDXJXUDW XQVHUYLFHDXWRúLDPYHQLWúLD]LDLFLVăvO vQFXUDMH]úLVăvOIHOLFLWSHQWUXFăWLQHULLFX YL]LXQH úL DPELĠLRúL PHULWă vQFXUDMDĠL GH DXWRULWăĠLOHORFDOH´DVSXV6RIDOYL6]DEROFV

3DUFXOVHvQWLQGHSHRVXSUDIDĠă GHRSWKHFWDUHGHWHUHQ

&HUWL¿FDWHYHU]L SHQWUXLQYHVWLĠLH 6XFXUVDODGH'LVWULEXĠLHD(QHUJLHL(OHF WULFH 0XUHú D IRVW UHSUH]HQWDWă GH LQ JLQHU úHI 2YLGLX *HRUJHVFX D VXEOLQLDW LPSRUWDQĠD LQYHVWLĠLHL GH OD &KLULOHX EHQH¿FLDUD D úDVH FHUWL¿FDWH YHU]L ³,QYHVWLĠLDHVWHEHQH¿FăúLSHQWUXQRLFD RSHUDWRUL GH GLVWULEXĠLH ]RQDOă SHQWUX Fă DYkQG PDL PXOWă PDUIă GLVWULEXLP PDL PXOWúLDVWIHODYHPPDLPXOWHYHQLWXULLDU SHQWUXLQYHVWLWRUUHDOL]DUHDSDUFXOXLHVWH EHQH¿FăSHQWUXFăvQDFWXDODFRQMXQFWXUă EHQH¿FLD]ăGHúDVHFHUWL¿FDWHYHU]L´DGH FODUDW2YLGLX*HRUJHVFXÄ'DFăDU¿Vă¿P UHDOLúWLSDUFXOIRWRYROWDLFQXUH]ROYăGH¿ FLWXO GH SXWHUH GLQ 3DUFXO ,QGXVWULDO &X

&RPSRQHQĠDSDUFXOXLIRWRYROWDLF &DSDFLWDWHSDUFLQVWDODW0:K &DSDFLWDWHSDUFGHUHDOLPHQWDUH0:K GHSDQRXULIRWRYROWDLFHFXSXWHUHGH:EXF 6XSUDIDĠDSDQRXULORUVRODUHPS LQYHUWRDUHFXRSXWHUHGHN:¿HFDUH VKHOWHUHFXSXWHUHWRWDOăGH0: WUDQVIRUPDWRDUHULGLFăWRDUHGHWHQVLXQH .9$

DMXWRUXOSDUFXOXLIRWRYROWDLFQXYRUSXWHD YHQL PDL PXOĠL LQYHVWLWRUL SHQWUX Fă vQ ]RQăHVWHXQGH¿FLWGHSXWHUHSHUPDQHQW 'DFăDFHDVWăHQHUJLHDU¿SURGXVăSHUPD QHQW DU ¿ H[FHOHQW GDU HD H SURGXVă QX PDL]LXD´DFRPSOHWDW2YLGLX*HRUJHVFX

0HGLXOvQFRQMXUăWRUQHDIHFWDW 'LUHFWRUXO H[HFXWLY DO $JHQĠLHL SHQ WUX 3URWHFĠLD 0HGLXOXL 0XUHú 'ăQXĠ ùWHIăQHVFX D VXEOLQLDW IDSWXO Fă HQHU JLD VRODUă QX DIHFWHD]ă GHORF PHGLXO vQFRQMXUăWRU FHHD FH QX SRDWH ¿ GHFkW EHQH¿F SHQWUX ORFXLWRULL FRPXQHL 6kQ

&XUVSHQWUX 0(',$725$8725,=$7 ,QIRVDX

SDXO ³,QYHVWLĠLD QX DGXFH QLFLXQ SUHMX GLFLXPHGLXOXLGHFLWRDWăDFHDVWăHQHUJLH GHPHJDZDĠLVHSURGXFHIăUăDDIHFWD PHGLXO VXE QLFLR IRUPă 1H EXFXUăP Fă vQ MXGHĠXO 0XUHú VD SXWXW UHDOL]D R DVHPHQHD LQYHVWLĠLH GHRDUHFH FRVWXULOH UHDOL]ăULLXQXLSDUFIRWRYROWDLFVXQWIRDUWH PDUL(QHUJLDYHUGHvQJHQHUDOVHSURGXFH FX LQYHVWLĠLL GHVWXO GH PDUL FDUH VH SRW UHFXSHUD GHRDUHFH VH SULPHVF FHUWL¿FDWH YHU]L FDUH DMXWă OD R UHFXSHUDUH JUDEQLFă DLQYHVWLĠLHL´DD¿UPDW'ăQXĠùWHIăQHVFX 7H[W$OH[727+ )RWR%ULVWHQD

&ROHFWLRQDU JHUPDQFXPSăUPDúLQLGHFXVXWJHU PDQH =]LQJHU 6LQJHU .D\VHU 1DXPDQQ 3IDII 'XUNRSS $IUDQD $QNHU :HUWKDLP +DLG1HX *ULW]QHU.RKOHUHWF2IHUSODWDvQHXUR ,QI OD WHO vQWUH RUHOH FHUHP úL RIHULPVHULR]LWDWH Ä6XEVFULVD 5RP,162/ ,385/ FX VHGLXO DOHV vQ PXQ 7XOFHD VWU %DEDGDJ QU EO &RUDO 0DOO HW DS MXG 7XOFHD FRG SRúWDO vQUHJLVWUDWă vQ 5HJLVWUXO )RUPHORU GH 2UJDQL]DUH VXE QU DYkQG &,) 52 UHSUH]HQWDWă OHJDO SULQ DVRFLDW FRRUGRQDWRU LQJ 3DXO $SRVWRO vQ FDOLWDWH GH OLFKLGDWRU MXGLFLDU DO GHELWRUXOXL 6& 'LVWLOHULLOH 5HJXQ 65/ vQ IDOLPHQW ± LQ EDQNUXSWF\ ± HQ IDLOOLWH FX VHGLXO 5HJKLQ VWU 6DOFkPLORU QU $ MXG 0XUHú &,) 52 vQUHJLVWUDWă OD 25& VXE QU - GHVHPQDW SULQ VHQWLQĠD FLYLOă QU SURQXQĠDWă vQ 'RV QU DO 7ULEXQDOXOXL &RPHUFLDO 0XUHú DQXQĠă YkQ]DUHD SULQ OLFLWDĠLH SXEOLFă FX VWULJDUH vQ FRQIRUPLWDWH FX /HJHD QU úL UHJXODPHQ WXO GH YkQ]DUH QU vQ ¿HFDUH ]L GH PLHUFXUL D VăSWăPkQLL RUD vQFHSkQG FX GDWD GHODVHGLXODOHVDOOLFKLGDWRUXOXLMXGLFLDU VLWXDWvQPXQ7XOFHDVWU%DEDGDJQUEO&RUDO 0DOO HW DS MXG 7XOFHD 9kQ]DUHD VH YD IDFH vQ EORFSHJUXSXULGHDFWLYHGXSăFXPXUPHD]ă LPRELOVLWXDWvQ5HJKLQVWU6DOFkPLORUQU $MXG0XUHúFRPSXVGLQWHUHQLQWUDYLODQúLVSDĠLL LQGXVWULDOHúLDGPLQLVWUDWLYHEXQXULPRELOHGHQDWX UDPLMORDFHORU¿[HVWRFXULúLPDWHULLSULPHFXSUHĠXO GHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$ OHLIăUă79$  LPRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU ,HUQXĠHQL QU MXG 0XUHú FRPSXV GLQ WHUHQ LQWUDYLODQ úL FOăGLUL KDOăvPEXWHOLHUHFDVăGHFDUDPLGăGHSR]LW FXSUHĠXO GHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$  PRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU $SDOLQHL QU & MXG 0XUHú FRPSXV GLQ WHUHQ LQWUDYLODQ úL FRQVWUXFĠLH FX GHVWLQDĠLH VSDĠLX GH GHSR]LWDUHKDOă FX SUHĠXOGHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$  LPRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU 5HSXEOLFLL QUSDUWHUDSMXG0XUHúFRPSXVGLQDSDUWD PHQWFXFDPHUHFXSUHĠXOGHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGH OHLIăUă79$ 3HQWUXSDUWLFLSDUHDODOLFLWDĠLHRIHUWDQĠLLYRUGH SXQHODVHGLXOOLFKLGDWRUXOXLMXGLFLDUGRFXPHQWHOHSUHFL]DWH vQFDLHWXOGHVDUFLQLSkQăvQSUH]LXDOLFLWDĠLHLRUD &DLHWXOGHVDUFLQLSHQWUX¿HFDUHJUXSGHDF WLYH YD SXWHD ¿ FXPSăUDW FRQWUD VXPHL GH OHL H[FOXVLY 79$ GH OD VHGLXO OLFKLGDWRUXOXL MXGLFLDU *DUDQĠLD GH SDUWLFLSDUH OD OLFLWDĠLH HVWH GH GLQ SUHĠXO GH SRUQLUH OD OLFLWDĠLH úL VH GHSXQH SULQ YLUD PHQWEDQFDUvQFRQWXOXQLFGHVFKLVSHQXPHOHDYHULL GHELWRUXO 6& 'LVWLOHULLOH 5HJXQ 65/ FRQW FH YD ¿ PHQĠLRQDWvQFDLHWXOGHVDUFLQL ,QIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH VH SRW REĠLQH OD WHOHIRQ VDX OD DGUHVD GH PDLO RI¿FHWXOFHD# URPLQVROUR´

$OWHLQIRUPDĠLLGHVSUHSDUFXOIRWRYROWDLF (VWLPăULOHSULYLQGSURGXFĠLDGHHQHUJLHHOHFWULFăDQXDOă VXQWGHFLUFD0:KYDODELOăSHQWUX]RQDQRDVWUă $PRUWL]DUHDLQYHVWLĠLHLHVWHHVWLPDWăODúDVH]HFHDQL OXkQGvQFDOFXOVLVWHPXODFWXDOGHVWLPXODUHDLQYHVWLĠLLORU vQ SURGXFĠLD GH HQHUJLH GLQ UHVXUVH UHJHQHUDELOH SULQ DFRUGDUHDFHUWL¿FDWHORUYHU]L 5DGLDĠLLOHVRODUHVXQWFDSWDWHGHFHOXOHOHIRWRYROWDLFHúL FRQYHUWLWH vQ HQHUJLH HOHFWULFă $FHDVWă HQHUJLH HOHFWULFă YDULDELOăvQWLPSHVWHDGDSWDWăODSDUDPHWULLUHĠHOHLHOHF WULFHFXDMXWRUXOLQYHUWRDUHORU 5DFRUGDUHD FHQWUDOHL HOHFWULFH OD 6LVWHPXO (QHUJHWLF 1DĠLRQDO VD UHDOL]DW SULQ OLQLD GH PHGLH WHQVLXQH /($ N98QJKHQL&LSăX

ùWLUL

LQWHUHVDQWH 3URGXVQRX DQXQĠDWGH+DYULOHĠ

3UHúHGLQWHOH $XWRULWăĠLL 1DĠLRQDOH GH 5HJOHPHQ WDUH vQ GRPHQLXO (QHU JLHL 1LFXODH +DYULOHĠ D GHFODUDW VăSWăPkQD WUHFXWă SHQWUX =LDUXO )L QDQFLDU Fă DXWRULWăĠLOH vQFHDUFăGH]YROWDUHDXQXL SURGXV vQ FDGUXO EXU VHL GH HQHUJLH 23&20 ³&KLDUúLEăQFLOHDXFHUXW PRGL¿FDUHD OHJLL ,QYHV WLWRULL SXWHDX VăúL FDXWH XQ DQXPLW FOLHQW SHQWUX YLLWRDUHD SURGXFĠLH GH HQHUJLH ÌQWRFPHD XQXL SUHFRQWUDFW úL VH GXFHD FX HO OD EDQFă 3UREOHPD HVWH Fă SHQWUX D ¿ DF FHSWDW OD WUDQ]DFĠLRQDUH SH EXUVD 23&20 SDUWL FLSDQĠLL DX QHYRLH GH OLFHQĠă GH IXUQL]DUH 3HQWUX SURGXFăWRUL OL

FHQĠD GH IXUQL]DUH HVWH HOLEHUDWă GXSă FHD GH SURGXFĠLH 3UDFWLF LQYHV WLWRULL QX SRW SDUWLFLSD OD WUDQ]DFĠLL vQDLQWH GH DúL SXQH vQ IXQFĠLXQH SURL HFWXO GDU DX QHYRLH GH XQ SUHFRQWUDFW SHQWUX D VH SXWHD ILQDQĠD 23 &20 vQFHDUFă DFXP Vă GH]YROWH XQ SURGXV FDUH DU SXWHD UH]ROYD DFHDVWă SUREOHPă´ D DILUPDW 1LFXODH+DYULOHĠ 67

&RQIHULQĠăGH EXVLQQHVVOD830 8QLYHUVLWDWHD ³3HWUX 0D LRU´ 830 GLQ 7kU JX0XUHú YD Jă]GXL vQ SHULRDGDRFWRPEULH FRQIHULQĠD ³(PHU JLQJ 0DUNHWV 4XHULHV LQ )LQDQFH DQG %XVLQHVV´ 6FRSXO DFHVWHLD HVWH GH D IDFH R WUHFHUH vQ UHYLVWă D WHQGLQĠHORUúLGHDVWDELOL R YL]LXQH FRPXQă DVXSUD XOWLPHORU SURYRFăUL vQ GRPHQLXO ¿QDQFLDU úL GH EXVLQHVV D SLHĠHL GLQ (X URSD &HQWUDOă úL GH (VW 0DLPXOWHGHWDOLLVXQWGLV SRQLELOH SH VLWHXO ZZZ URUFIUR 20
021'(1 RFWRPEULH

ùWLUL

/DXUD*DQHDFHDPDLIUXPRDVă

LQWHUHVDQWH %ROGRJV]XOLQDSRW%HDWUL[ 8QD GLQ FHOH PDL IUXPRDVH IHPHL QX GRDU GLQ MXGHĠXO 0XUHú FL FKLDU GLQ 5RPkQLDWkUJXPX UHúHDQFD %HDWUL[ +DFN D DGăXJDW VkPEăWă RF WRPEULH vQFă R ÀRDUH vQ EXFKHWXO YLHĠLL RFD]LH FX FDUH QXPHURúL SUL HWHQLúLDGPLUDWRULDXDVDOWDWRFXPHVDMH GHIHOLFLWDUHSHSDJLQDSHUVRQDOăGH)DFH ERRN$GHUăPúLQRLODDFHVWHDúLvLGRULP GHĠLQăWRDUHL WLWOXOXL 0LVV $VLD 3DFL¿F :RUOG 3KRWRJHQLF Vă DLEă SDUWH GH PXOWăVăQăWDWHIHULFLUHúLVXFFHVvQFDULHUă %ROGRJV]XOLQDSRW%HDWUL[ 67

&DVWLQJSHQWUXWUXSăGHXPRU &DVDGH&XOWXUăD6WXGHQĠLORU7kUJX0XUHú RUJDQL]HD]ă OXQL RFWRPEULH úL PDUĠL RFWRPEULH vQWUH RUHOH  FDVWLQJ vQ YHGHUHD IRUPăULL XQHL WUXSH GH XPRU $FHVWD VH GHVIăúRDUă OD VHGLXO LQVWLWXĠLHL VWUDGD 1LFRODH *ULJRUHVFX QU HWDM ,QIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH SRW ¿ REĠLQXWHODWHOHIRQ 20 

6HULGHMD]]úLPX]LFăFODVLFă OD570 $GRXDVWDJLXQHDSURLHFWXOXL´6HULGHMD]] úLPX]LFăFODVLFăOD570´YDGHEXWDMRL RFWRLPEULHODRUDvQ6WXGLRXOVDOD GH FRQFHUWH D 6WXGLRXOXL GH 5DGLR 7kUJX 0XUHú 3ULPLL LQYLWDĠL DL DFHVWHL VWDJLXQL VXQWPHPEULL,FRQ$UWV3HUFXVLRQ*URXS $OH[DQGUD &KLUD ,ULQD 5ăGXOHVFX .LVV /HYHQWHúL5DGX+DĠHJDQFHLFDUHSUHĠGHR RUăYRUFăOăX]LSXEOLFXOvQWUROXPHPDJLFă D LQVWUXPHQWHORU GH SHUFXĠLH 9LEUDIRQXO PDULPED WREHOH FRQJD VL GMHPEH WRDWH PkQXLWHFXWDOHQWúLvQGHPkQDUHGHWLQHUL PX]LFLHQLL YRU FRQYLQJH DXGLWRULXO Fă ULW PXO úL HQHUJLD VXQW LQJUHGLHQWHOH GH ED]ă DOH XQXL FRQFHUW UHXúLW ,QWUDUHD OD HYHQL PHQWHVWHOLEHUă $=

VWXGHQWăSLUDQGă

/DXUD*DQHDHVWHGHSăUHUHFă RIHPHLHIUXPRDVăWUHEXLHVă¿HúL LQWHOLJHQWă )RWR2YLGLX/XFLDQ

7kUQăYHQHDQFD /DXUD *DQHD D FkúWLJDW WLWOXO GH 0LVV %DOXO %RERFLORU DO 6WXGHQĠLORU 5RPL HYHQLPHQW RUJDQL]DW YLQHUL RFWRPEULH GH $VRFLDĠLD 'L YHUV vQ LQFLQWD +RWHOXOXL Ä%ODFN /RUG´ GLQ7kUJX0XUHúÌQYkUVWăGHGHDQL /DXUD *DQHD VWXGLD]ă )LQDQĠH%ăQFL úL HVWHGHSăUHUHFăSHQWUXD¿FRQVLGHUDWă IRDUWHIUXPRDVăRIHPHLHWUHEXLHVă¿HúL LQWHOLJHQWă 5HSRUWHU 7H URJ SUH]LQWăWH FLWL WRULORU³=LGH=L´« /DXUD *DQHD 6WXGLH] OD 8QLYHUVL

%DOXO³(FRQRPLF´ R³&ăOăWRULHvQWLPS´ ,QYLWDWXO VSHFLDO OD %DOXO &ROHJLXOXL (FR QRPLF³7UDQVLOYDQLD´GLQ7kUJX0XUHúHVWH *UDVX;;/ 7HPDWLFD HYHQLPHQWXOXL GLQ RFWRPEULHHVWH³&ăOăWRULLvQWLPS´%DOXOYD vQFHSHOD7HDWUXO1DĠLRQDOODRUDúLYD FRQWLQXDOD&OXE7LQHUHW&XEDODRUD 3UHĠXOXQXLELOHWHVWHGHGHOHL 20

0LVV%DOXO%RERFLORUDO6WXGHQĠLORU 5RPLDUHGHDQLúLVWXGLD]ă OD8307kUJX0XUHú

WDWHD ³3HWUX 0DLRU´ GLQ 7kUJX0XUHú OD )LQDQĠH%ăQFL vQ DQXO GRL VXQW GLQ 7kUQăYHQLúLDPYkUVWDGHGHDQL 5HS&XPWHDLVLPĠLWvQPRPHQ WXO vQ FDUH DL IRVW vQFRURQDWă FD 0LVV" /* $ IRVW XQ PRPHQW GH QHGHVFULV 1XFUHGFăvúLSRDWHLPDJLQDFLQHYDFXP WHVLPĠLGHFkWGDFDYDWUHFHVDXDWUHFXW SULQDúDFHYD 5HS &XP DU WUHEXL Vă ¿H GXSă SDUHUHDWDRIHPHLHIUXPRDVă" /*2IHPHLHIUXPRDVăGXSăSăUHUHD PHD H R IHPHLH vQJULMLWă FăUHLD vL SODFH VăVHSXQDvQYDORDUHRIHPHLHFXVLPĠXO XPRUXOXLPHUHXFX]kPEHWXOSHEX]HúL GHVLJXU WUHEXLH Vă ¿H LQWHOLJHQWă 2 IH PHLH SRDWH ¿ IUXPRDVă GDU WUHEXLH Vă DLEăDFHOúDUPDFHOFHYDFDUHVăOHIDFă FKLDU úL SH FHOHODOWH IHPHL GLQ MXU Vă R SULYHDVFăúLVăRLQYLGLH]H 5HS'HFLRIHPHLHIUXPRDVăWUH EXLHVă¿HúLLQWHOLJHQWă /*'DSHQWUXFăGDFăQXHLQWHOLJHQWă QXVHYDSXWHDSXQHvQYDORDUH(XYăG DVWIHO OXFUXULOH IUXPRDVă SOXV SXĠLQă LQWHOLJHQĠă VDX DSURDSH GHORF HJDO R IHPHLH IUXPRDVă úL IUXPRDVă SOXV LQWHOLJHQWă HJDO R IHPHLH VXSHUEă $VWD HSăUHUHDPHD« 5HS $L XQ ¿]LF GH LQYLGLDW &XP

WHPHQĠLLDLFHYDVHFUHWH" /* 'D SUDFWLF DHURELFXO LDU YDUD FLFOLVPXO úL DP JULMă úL FX PkQFDUHD FX WRDWH Fă vPL IDF WRDWH SRIWHOH GDU vQ FDQWLWăĠLPRGHUDWH 5HS&HSODQXULGHYLLWRUDL" /*0LDUSOăFHDVăvPLJăVHVFXQMRE vQ GRPHQLX úL Vă vPL FXOWLY SDVLXQHD FkQWDWXO 5HS'HWDOLD]ăWHURJ« /* 0HUHX PLD SOăFXW Vă FkQW úL PL VD VSXV Fă DP R YRFH EXQă GDU QLFLRGDWăQXDPvQFHUFDWVăGXFPDLGH SDUWHDFHDVWăSDVLXQH&kQWGRDUSHQWUX PLQHGHRELFHLVDXODNDUDRNH 5HS $L XQ DQXPH VWLO YHVWLPHQ WDU" /*ÌPLSODFHPRGDGDUQXSRWVSXQH FăDPXQDQXPHVWLO'HRELFHLFRPELQ IUXPRVXOFXFRPRGXO 5HS&HOHUHFRPDQ]LIHWHORUFDUH GRUHVF Vă SDUWLFLSH OD FRQFXUVXUL GH0LVV" /*/HUHFRPDQGVă¿HFkWPDLQDWX UDOHúLVăIDFăDEVWUDFĠLHGHMXULXúLFKLDU GH SXEOLF 6ă VH VLPWă FkW PDL ELQH Vă VHGLVWUH]HúLVăJkQGHDVFăSR]LWLYDGLFă FHYDGHJHQXO³2VăFkúWLJ´ $FRQVHPQDW$OH[727+ DOH[WRWK#]LGH]LUR

IDFHERRNFRP]LGH]L
ùWLUL 0DUWLQ+DUULVDúWHSWDWOD6LJKLúRDUD 0XQLFLSLXO 6LJKLúRDUD YD Jă]GXL vQ SHULRDGD RFWRPEULH R vQWkOQLUH D SDUWHQHULORU ´+HULWSURW´ SURLHFW LQWHUQDĠLRQDO OD FDUH SDUWLFLSă PDL PXOWH FHQWUH LVWRULFH FX YDORDUH PRQGLDOă ³$JHQGD DFHVWHL vQWkOQLUL FXSULQGH DWHOLHUH GH OXFUX úL H[HUFLĠLX RSHUD WLY SULOHM FX FDUH SRPSLH ULLVLJKLúRUHQLYRUSULPLGLQ SDUWHDFROHJLORUELWDQLFLGLQ6KURSVKLUHSULQLQWHUPH GLXO)XQGDĠLHL0LKDL(PLQHVFX7UXVWGRXăDXWRVSH FLDOH PXOW PDL ELQH DGDSWDWH VSHFL¿FXOXL FHWăĠLL PH GLHYDOH/DFHUHPRQLDGHSUHGDUHSULPLUHRUJDQL]DWă vQ 3LDĠD &HWăĠLL vQ RFWRPEULH RUD YD ¿ SUH]HQW0DUWLQ+DUULV$PEDVDGRUXO0DULL%ULWDQLLOD %XFXUHúWL´ D SUHFL]DW $QFD 6LOYLD 5DĠLX SXUWăWRU GH FXYkQWDO3ULPăULHL6LJKLúRDUD 67

"RFWRPEULH"

³&DVWHO9LQXP´FUDPD YLQXULORUFXDURPăGH7RVFDQD $SUR[LPDWLYGHLQYLWDĠLDXSDU WLFLSDW VkPEăWă RFWRPEULH OD LQDXJXUDUHDR¿FLDOăDFUDPHLÄ&DVWHO 9LQXP´GLQFRPXQD0LFDLQYHVWLĠLH FXFDSLWDOLWDOLDQGHPDUDWăvQXUPă FXRSWDQL³,QYHVWLĠLDDGHPDUDWvQ FkQG VD vQFHSXW FXPSăUDUHD WHUHQXULORU DMXQJkQGXVH OD R VXSUDIDĠăGHGHKHFWDUHRPXQFă GHVWXOGHPDUHIăFXWăGH%HOD)D]D NDV IRVWXO DGPLQLVWUDWRU DO ¿UPHL ÌQ VDX SODQWDW SULPHOH SDU FHOH úL SH XUPă vQ ,QYHVWLĠLD VHFLIUHD]ăODSHVWHWUHLPLOLRDQHGH HXUR R SDUWH GLQ EDQL SURYHQLQG GLQ¿QDQĠDUH8(´DSUHFL]DW0DUFHO )ăUFDú VDOHV PDUNHWLQJ GLUHFWRU DO6&&DVWHO9LQXP65/

&DPHUD GH &RPHUĠ úL ,QGXVWULH 0XUHú RUJDQL]HD]ă FXUVXUL JUDWXLWH SHQWUX úRPHUL OD VHGLXO GLQ VWUDGD 3ULPăULHL QU 7kUJX0XUHú SDUWHU vQ FDGUXO SUR LHFWXOXL ³5HJLRQV IRU -REV´ GHUXODW SULQ LQWHUPHGLXO )RQGXOXL 6RFLDO (XURSHDQ 3URJUDPXO 2SHUDĠLRQDO 6HFWRULDO'H]YROWDUHD5HVXUVHORU8PDQH &XUVXULOH RUJDQL]DWH VXQW XUPăWRDUHOH Ä&RPSHWHQĠH DQWUHSUHQRULDOH´ GHRUH Ä&RPSHWHQĠHLQIRUPDWL FH ,7´ GH RUH Ä&RPXQLFDUH OLPED HQJOH]ă´ GHRUH úLÄ/XFUăWRUFRPHUFLDO´ GHRUH 'RFXPHQ WHOHQHFHVDUHSHQWUXvQVFULHULVXQWFDUWHGHLGHQWLWDWH FHUWL¿FDWGHQDúWHUHúLGHFăVăWRULHGDFăHFD]XOFDUQHW GHúRPHUVDXDGHYHULQĠăGHOD$JHQĠLD-XGHĠHDQăSHQ WUX2FXSDUHD)RUĠHLGH0XQFăDFWHGHVWXGLLúLGLS ORPH&9FDUQHWGHPXQFăVDXGXSăLDQXDULH FRQWUDFWH GH PXQFă ,QIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH SRW ¿ REĠLQXWHODQXPăUXOGHWHOHIRQ 67

'HSR]LWGHGHúHXULvQDWHQĠLD$30 0XQLFLSLXO 6LJKLúRDUD WLWXODU DO SURLHFWXOXL ÄÌQFKL GHUHD GHSR]LWXOXL GH GHúHXUL LQGXVWULDOH³ DQXQĠă SXEOLFXO LQWHUHVDW DVXSUD OXăULL GHFL]LHL HWDSHL GH vQFDGUDUHUHYL]XLWăGHFăWUH$JHQĠLDSHQWUX3URWHFĠLD 0HGLXOXL $30 0XUHúIăUăVWXGLXGHHYDOXDUHDLP SDFWXOXLSHQWUXSURLHFWXOÄÌQFKLGHUHDGHSR]LWXOXLGH GHúHXULLQGXVWULDOH³SHDPSODVDPHQWXOGLQ6LJKLúRDUD VWUDGD&RUQHúWLQU³3URLHFWXOGHFL]LHLGHvQFDGUDUH UHYL]XLWăúLPRWLYHOHFDUHRIXQGDPHQWHD]ăSRW¿FRQ VXOWDWHODVHGLXO$300XUHúGLQ7kUJX0XUHúVWUDGD 3RGHQL QU vQ ]LOHOH GH OXQL MRL vQWUH RUHOH úLYLQHULvQWUHRUHOHSUHFXPúLOD XUPăWRDUHD DGUHVă GH LQWHUQHW KWWSDSPPVDQSP UR´DSUHFL]DW,RDQ'RULQ'ăQHúDQSULPDUXOPXQLFL SLXOXL6LJKLúRDUD 67

7ăLHUHDSDQJOLFLLLQDXJXUDOHDFUDPHL

FRPSOHWDW0DUFHO)ăUFDú

&RRSHUDUHURPkQRLWDOLDQă 6RLXULGLYHUVL¿FDWH

&XUVXULJUDWXLWHSHQWUXúRPHUL

(&2120,&

3RWULYLWDFHVWXLDVRFLHWDWHDYLQL¿Fă DWkWVWUXJXULDOELFkWúLURúLLLDUVRLX ULOH GH YLQ VXQW GLYHUVH ³9LQL¿FăP VWUXJXULDOELúLURúLL6XQWHPSULPLL FDUH YLQL¿FăP VWUXJXUL URúLL SH 9D OHD 7kUQDYHL &D úL VRLXUL DPLQWHVF 6DXYLJQRQ %ODQF )HWHDVFă 5HJDOă 5LHVOLQJ )HWHDVFă 1HDJUă 3LQRW 1RLU 0HUORW vQ SUHPLHUă =ZLJHO úL DOWHOH 9LQLFDWRU HVWH XQ LWDOLDQ &HOHVWLQR /XFLQ RHQRORJXO DQXOXL vQ ,WDOLD FRQIRUP DSUHFLD WHL SXEOLFDĠLL *DPEHUUR 5RVVR 'H DVHPHQHD PDL DYHP XQ FRQ VXOWDQW SHQWUX YLH OD IHO FHWăĠHDQ LWDOLDQ´ D D¿UPDW 0DUFHO )ăUFDú ³'HRFDPGDWă QHDP RULHQWDW GRDU SH SLDĠD URPkQHDVFă DQFRUDWă SH PRPHQW vQ EUDQGXUL IRDUWH ELQH FXQRVFXWH-LGYHL0XUIDWODUúL&RW QDUL 6LJXU HVWH ORF SHQWUX ¿HFDUH QRLVXQWHPSURGXFăWRULPDLGHQLúă YUHP Vă QH SR]LĠLRQăP SH VHJPHQ WXO 3UHPLXP úL 6XSHU3UHPLXP´ D

3DQJOLFD LQDXJXUDOă D IRVW WăLDWă GH SUHIHFWXO MXGHĠXOXL 0XUHú $OH [DQGUX 3HWUX )UăWHDQ FRQVLO LHUXO MXGHĠHDQ %DORJK -R]VHI úL +HLQHU 2EHUUDXFK LQYHVWLWRU ³/H PXOĠXPHVF WXWXURU FHORU FDUH úLDX DGXVDSRUWXOODFHHDFHVHvQWkPSOă DFXP DLFL R GRYDGă GH FRRSHUD UH H[FHOHQWă vQWUH URPkQL úL LWDOL HQL$FXP]HFHDQLDPYă]XWSHQWUX SULPD GDWă DFHVWH ORFXUL úL PDP vQGUăJRVWLW GH HOH -XGHĠXO 0XUHú vPL DGXFH DPLQWH GH 7RVFDQD´ D VSXV+HLQHU2EHUUDXFK

)HOLFLWDĠLGHSUHIHFW ÌQGLVFXUVXOVăXSUHIHFWXOMXGHĠXOXL 0XUHúLDIHOLFLWDWSHLQYHVWLWRULúLD UHDPLQWLWVSULMLQXODFRUGDWDFHVWRUD GH*XYHUQXO5RPkQLHLÄ9DOHD7kU QDYHL0LFLHVWHR]RQăGHWUDGLĠLHGH VXWH úL SRDWH PLL GH DQL vQ FXOWLYD UHD YLQXOXL vQGHOHWQLFLUH SH FDUH OD XQPRPHQWGDWRFUHGHDPSLHUGXWă úLFDUHLDWăFăUHQDúWH(XQVHPQDO SHFDUHGRUHVFVăvOGDXGHDVSULMLQL WRDWHDVHPHQHDLQYHVWLĠLLvQQXPHOH PHX úL DO *XYHUQXOXL 5RPkQLHL´ D D¿UPDW$OH[DQGUX3HWUX)UăWHDQ

/RFXULGHPXQFă SHQWUXVăWHQL 9LQXULOH³&DVWHO9LQXP´ SR]LĠLRQDWHSHVHJPHQWXO 3UHPLXPúL6XSHU3UHPLXP

3ULPDUXO FRPXQHL 0LFD 6]HNHO\ /DGLVODX VD GHFODUDW PXOĠXPLW GH LQYHVWLĠLD UHDOL]DWă GH LWDOLHQL H[ WUHP GH LPSRUWDQWă SHQWUX HFRQR PLDORFDOă³3HQWUX0LFDLQYHVWLĠLD

HVWH EHQH¿Fă GHRDUHFH PXOĠL FHWă ĠHQL GLQ FRPXQă úLDX JăVLW ORF GH PXQFăvQFDGUXOVRFLHWăĠL´DDUăWDW 6]HNHO\/DGLVODX

([HPSOXSHQWUXDOĠL LQYHVWLWRUL 3UHúHGLQWHOH &R¿QGXVWULD 0XUHú 0DWWHR 0RQWDQDUL D GDW FD H[HP SOX RDPHQLORU GH DIDFHUL LWDOLHQL LQYHVWLĠLD FRPSDWULRWXOXL VăX GH OD 0LFD³0ăEXFXUăIDSWXOFăGLQ,WD OLDDYHQLWXQLQYHVWLWRUFDUHDUHvQ FUHGHUHvQYLQDYHQLWODIăFXWDLFL úL D GHPRQVWUDW Fă VH SRDWH IDFH úL vQ5RPkQLDXQSURGXVGHH[FHOHQĠă FXP VH IDFH vQ ,WDOLD´ D VXEOLQLDW 0DWWHR0RQWDQDUL

5HYLJRUDUHSH7kUQDYH &RQVLOLHUXO MXGHĠHDQ %DORJK -R]VHI D WUDQVPLV IHOLFLWăUL LQYHVWLWRUX OXL LWDOLDQ SHQWUX Fă D UHXúLW Vă UH DOL]H]H FHHD FH RDPHQLL GH DIDFHUL DXWRKWRQL QX DX UHXúLWGH PDLELQH GH GRXă GHFHQLL úL DQXPH Vă UHYL JRUH]H SURGXFĠLD GH YLQ GLQ ]RQD 7kUQDYHL ³6H YHGH R UHYLJRUDUH SH 7kUQDYHúLGDFăFKLDUGLQ7RVFDQDD WUHEXLW Vă JăVHDVFă DFHDVWă RSRUWX QLWDWH Vă UHDELOLWH]H DFHVWH YLL FDUH DX IRVW OăVDWH vQ SDUDJLQă GH PDL ELQH GH GH DQL SHQWUX QRL WRĠL PXUHúHQLL HVWH R VDWLVIDFĠLH /DP IHOLFLWDW SH DFHVW GRPQ SHQWUX Fă D YHQLW GH OD PLL GH NLORPHWUL Vă IDFă FHHDFHQRLQXDPUHXúLW´DGHFODUDW %DORJK-R]VHI 7H[WúLIRWR$OH[727+


63257

"RFWRPEULH")&0XQLFLSDO±9RLQĠD6LELX 

6XFFHVLPSRUWDQWSHQWUX³PXQLFLSDOL´ 'LYL]LRQDUD VHFXQGă GH IRWEDO )& 0X QLFLSDO7kUJX0XUHúDREĠLQXWYLFWRULD FX VFRUXO GH vQ SDUWLGD FX 9RLQĠD 6LELXGLQHWDSDD9,,DD/LJLLD,,D$X vQVFULV'UDJRú+XLEDQvQPLQXWXOúL &ULVWLDQ&ULVWHDvQPLQXWXORDVSHĠLL UHXúLQG UHGXFHUHD VFRUXOXL SULQ 7ăWDU vQPLQXWXO

(PRĠLLOD¿QDOGDUWUHLSXQFWHLPSRUWDQWH SHQWUXPXUHúHQL

3XĠLQHRFD]LLGHJRO 3ULPDUHSUL]ăDIRVWXQDFXSXĠLQHRFD ]LL GH JRO ùXWXO OXL +DQFD GLQ PLQX WXO D IRVW UHVSLQV vQ FRUQHU VLELHQLL UHSOLFkQG GXSă ]HFH PLQXWH FX XQ FDS OkQJă &HOH PDL PDUL RFD]LL OHDX DYXW +XLEDQvQPLQXWXOúXWFDUHDJUHúLW GHSXĠLQĠLQWDúL&ULVWHDFDUHvQPLQX WXODúXWDWVODEGLQSR]LĠLHEXQă

5HSUL]ăSHFRQWUH ÌQSDUWHDDGRXD)&0XQLFLSDODLQWUDW PXOWPDLPRWLYDWăvQWHUHQúL+XLEDQD GHVFKLV VFRUXO SUR¿WkQG GH R JUHúHDOă vQ DSăUDUHD DGYHUVă ÌQ PLQXWXO 

$XHYROXDWIRUPDĠLLOH )&0$EUDKDP9DJQHU1LFX'HD FRQHVFX6]LODJ\L+DQFD3UHFXS ¶ 'kOEHD 3ăGXUHĠXùDLP ¶%XQHD +XLEDQ&ULVWHD ¶$SRVWX

9RLQĠD 'DQL $UPHQHDQ $SRVWRO +HLO %XUODFX %H]D ¶ 1HJUXĠ 6WUăXĠ 7ăWDU 3HWHUVFX 6]DER ¶ %XFXU &LJDQ ¶'XGLĠă

&ULVWHD H[FHOHQW JăVLW GH FHQWUDUHD OXL 6]LODJ\L GXSă R FRPELQDĠLH H[FOXVLY PXUHúHDQă FX ùDLP WULPLWH vQ SODVă FXFDSXO9RLQĠDDLHúLWODDWDFúLD GRPLQDWMRFXOUDWkQGFkWHYDRFD]LLPDUL OD SRDUWD OXL $EUDKDP FDUH VD UHPDU FDW vQ PLQXWHOH  úL vQ IDĠD OXL %XFXUúL1HJUXĠ'XSăXQúXWPLOLPHWULF SH OkQJă SRDUWD VD DFHVWD D IRVW vQYLQV vQ PLQXWXO OD R FXUVă D OXL 7ăWDU FDUH D H[SHGLDW SODVDW OD FROĠXO OXQJ )D]DPHFLXOXLVDFRQVHPQDWvQPLQXWXO SUHOXDUHSHSLHSW3ăGXUHĠXúXWGLQ YROHGLQvQWRDUFHUHGDUPLQJHDDORYLW WUDQVYHUVDOD ÌQ XOWLPHOH PLQXWH DP EHOH HFKLSH DX PDL LURVLW FkWH R RFD]LH

LPSRUWDQWăSULPLL¿LQGWRWVLELHQLLFDUH DXOXIWDWGLQIDĠDSRUĠLL

&ODVDUHSHSRGLXP 'XSă úDSWH HWDSH GLQ FLQFL SDUWLGH )& 0XQLFLSDO RFXSă ORFXO WUHL FX SXQFWH OD FLQFL SXQFWH GH &RURQD %UDúRY FDUH DUH GLVSXWDWH WRDWH SDU WLGHOHúL'DPLODFXúDVHMRFXULÌQHWD SD YLLWRDUH MXFăWRULL SUHJăWLĠL GH 'DQ LHO ,VăLOă YRU MXFD vQ GHSODVDUH OD %DLD 0DUH 8UPăWRDUHD SDUWLGă SH WHUHQ SURSULXYD¿PLHUFXULRFWRPEULHvQ FRPSDQLDFHORUGHOD)&%LKRU 0LKDL9(5(ù

)RWEDOIHPLQLQ)&07kUJX0XUHú9LLWRUXO5HJKLQ 

'X]LQăGHJROXULvQGHUE\XOMXGHĠXOXL ÌQ HWDSD D 9D D GLQ 6HULD (VW XOWLPD DWXUXOXL/LJLL,IHPLQLQHGHIRWEDO)& 0XQLFLSDO 7kUJX0XUHú D vQYLQV FX VFRUXOGHFHDODOWăUHSUH]HQWDQWăD MXGHĠXOXL0XUHú)&09LLWRUXO5HJKLQ

vQUHSUL]DVHFXQGă ÌQ SDUWHD D GRXD D SDUWLGHL GLIHUHQĠD GHYDORDUHúLSUHJăWLUHD¿]LFăúLDXVSXV FXYkQWXO úL WkUJXPXUHúHQFHOH DX PDL SXQFWDWGHvQFăQRXăRUL5HJKLQHQFHOH DXUHXúLWXQJROFDUHDU¿IRVWSULPXOvQ FHOHFLQFLHWDSHGDUDFHVWDDIRVWDQX ODW SH PRWLY GH RIVDLG &HOH WUHL PDU FDWRDUHDOHSULPHLUHSUL]HDXPDLSXQ

3DOLFLXFOD6WHDXD 0HFLXO GH EDV FKHW GLQ /LJD 1DĠLRQDOă 0DV FXOLQăGLQWUH%& 0XUHú 7kUJX 0XUHú úL *D] 0HWDQ 0HGLDú FRQWkQG SHQWUX HWDSD D ,,,D YD ¿ WUDQVPLV vQ GLUHFW GH FăWUH SRVWXO 'LJL6SRUW 3DUWLGD VH YD GHVIăúXUD MRL RFWRPEULHGHODRUD'HMDGLQDLQWHDSDU WLGHL GH OD %UD]L FX &68 3ORLHúWL IXQGDúXO 5DGX 3DOLFLXF QX PDL IDFH SDUWH GLQ ORWXO %&0XUHú$FHVWDVHYDWUDQVIHUDOD6WHDXD %XFXUHúWL XQGH VSHUă Fă YD HYROXD PDL PXOW GHFkW D IăFXWR OD %& 0XUHú 7UDQV IHUXOVăXDIRVWRvQĠHOHJHUHGHFRPXQDFRUG vQWUH FRQGXFHUH úL MXFăWRU 5DGX 3DOLFLXF D ĠLQXW Vă PXOĠXPHDVFă FOXEXOXL úL VXSRUWH ULORU D¿UPkQG Fă VD VLPĠLW IRDUWH ELQH OD 7kUJX0XUHú´$PvQYăĠDWIRDUWHPXOWHDLFL vPL SODFH DWRPVIHUD OD PHFLXUL GDU SHQWUX PLQHVHLYHúWHRRFD]LHPDUHGHDMXFDPDL PXOW$úGRULVăWUDQVPLWIDQLORU%&0XUHú VDOXWăULúLDúYUHDFDHLVăúLVXVĠLQăHFKLSD vQ FRQWLQXDUH DúD FXP DX IăFXWR úL SkQă DFXP´DVSXVMXFăWRUXO 09

-RFGL¿FLOvQ&RSRX 0DUĠL RFWRPEULH GH OD RUD 6DOD 3ROLYDOHQWă GLQ ,DúL YD Jă]GXL SDUWLGD GLQ WUH &60 6WXGHQĠHVF ,DúL úL &LW\¶XV 7kUJX 0XUHú vQ FDGUXO HWDSHL D 9D D /LJLL , GH IXWVDO -RFXO VH DQXQĠă XQXO GL¿FLO SHQWUX FDPSLRQL DYkQG vQ YHGHUH UH]XOWDWXO GLQ HWDSD SUHFHGHQWă vQ FDUH HFKLSD LHúHDQă D UHXúLWXQUH]XOWDWGHHJDOLWDWHSHWHUHQXOYL FHFDPSLRDQHL 6SLFRP 6IkQWX *KHRUJJKH VFRU(FKLSDLHúHDQăDVXIHULWRVLQJXUă vQIUkQJHUHvQDFHDVWăHGLĠLHvQIDĠDDFWX DOHLOLGHUH$&62GRUKHLX6HFXLHVFvQWLPS FH PXUHúHQLL DX REĠLQXW QXPDL YLFWRULL vQ FHOHWUHLSDUWLGHGLVSXWDWH 09 

%DORJK-R]VHIQXPDLYUHDYRWHWQLF

0HFLODRSRDUWă 3DUWLGDVDGLVSXWDWSUDFWLFvQWUXQVLQ JXUVHQVVFRUXO¿LQGXQDUJXPHQWFRQ FOXGHQWFKLDUGDFăHFKLSDUHJKLQHDQă DQWUHQDWă GH 9DVLOH &RVWDQ D DUăWDW vQ XQHOH PRPHQWH Fă SRDWH PDL PXOW DYkQGvQORWFkWHYDMXFăWRDUHFXFDOLWăĠL (FKLSD OXL 6HFKHV &DURO úLD UHVSHFWDW VWDWXWXOGHIDYRULWăFKLDUGDFăODSDX]ă UH]XOWDWXOHUDGHÄGRDU´JROXULvQ VFULVHGH.RSDVFL5RFDúL6LSRV

ùWLUL

3DUWLGDVDGLVSXWDWSUDFWLF vQWUXQVLQJXUVHQV

FWDWúLvQSDUWHDDGRXDXOWLPHOHGRXă UHXúLQG WULSOD 7RW R WULSOă D UHXúLW úL 6DPX$PEUXV¿LQGFHDFDUHDFRSOHWDW ÄGX]LQD´GHJROXUL

3DWUXMXFăWRDUHVXEDQL 7kUJXPXUHúHQFHOH UăPkQ vQVă SH SR]LĠLD VHFXQGă D FODVDPHQWXOXL FX SXQFWHXUPkQGFDGLVSXWDGHFLVLYă SHQWUXúH¿DJUXSHLVă¿HGLVSXWDWăDELD vQ SULPăYDUD DQXOXL YLLWRU vQ HWDSD D WUHLDGLQUHWXUXOGHOD7kUJX0XUHúFX EUDúRYHQFHOHGHOD%OXH$QJHO&ULVWLDQ vQIDĠDFăURUDDXFHGDWFX&DPSLR QDWXOVHvQWUHUXSHSHQWUXDFĠLXQLOHORWX ULORU8vQ*UHFLDúL8vQ(OYHĠLDvQ

FDUHVXQWFXSULQVHFkWHGRXăMXFăWRDUH GLQORWXO)&0'RXăHWDSHGLQUHWXUVH YRU GLVSXWD OD vQFHSXWXO OXQLL QRLHP EULHGXSăFDUHYDDYHDORFSDUWLGDGLQ VIHUWXULOHGH¿QDOăDOH&XSHL5RPkQLHL XQGH)&0VHYDFRQIUXQWDGLQQRXFX HFKLSD GLQ 5HJKLQ 'H UHPDUFDW Fă vQ SDUWLGDGHVkPEăWă6HFKHV&DURODDYXW vQ FRPSRQHQĠă SDWUX MXFăWRDUH VXE DQL$FHVWDDDOLQLDWIRUPDĠLD3ăUăOXĠă *RGHU-DKQ3XSRV%RURV5RFD%DUD EDVL 6DQGX .RSDFVL 6LSRV 0HOHDFă ÌQSDUWHDDGRXDDXPDLHYROXDW%DMNR SRUWDU 6DPX%HUNLúL$PEUXV 0LKDL9(5(ù

&DQGLGDWXO 8'05 SHQWUX &ROHJLXO QU 6HQDWFRQVLOLHUXOMXGHĠHDQ%DORJK-R]VHID GHFODUDWVkPEăWăRFWRPEULHFăVSHUăFD ODDOHJHULOHGLQGHFHPEULHHOHFWRUDWXO Vă QX YRWH]H vQ IXQFĠLH GH HWQLD FDQGLGDWX OXL³(XGLVFXWFXSULPDULvQFăGLQGH FkQGDPDEVROYLWúFRDODÌQSURJUDPXOPHX HOHFWRUDODPRLGHHIRDUWHLPSRUWDQWă'DFă OXPHDQXRVăGHSăúHDVFăPRPHQWXOYRWXOXL HWQLFvQVHDPQăFăPXQFDPHDGHSHVWHGH DQLDIRVWvQ]DGDU3HPLQHPăFXQRDúWHIRDUWH PXOWă OXPH GH OD &R]PD SkQă OD *UHEHQLú úL )ăUăJăX GH OD 9DOHD /DUJă OD +RGDF úL ,EăQHúWL'LQSXQFWXOPHXGHYHGHUHQXYUHDX VăFUHGFăOXPHDYUHDWRWYRWHWQLF0XOĠLVHQD WRULúLGHSXWDĠLFDUHQHDXUHSUH]HQWDWvQ3DU ODPHQWGLQSăFDWHQXúWLXFDUHHYDFDúLLDSD úLVHSUH]LQWăSH&kPSLHúL9DOHD0XUHúHXOXL UHSUH]HQWDQĠLLDFHORURDPHQLFDUHFKLDUOXSWă GLQJUHXSHQWUXVXSUDYLHĠXLUH´DD¿UPDW%D ORJK-R]VHI 67
"RFWRPEULH"

$'0,1,675$ğ,(

ùWLUL

'LQQRXFLUFvQ&RQVLOLXO/RFDO

21*XULOHVRFLDOHVHRUJDQL]HD]ă

0RGXOvQFDUHDIRVWFRQYRFDWăúHGLQĠD GH &RQVLOLX /RFDO D PXQLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú GLQ GDWD GH RFWRP EULHHVWHLOHJDOăODIHOúLPRGXOvQFDUH DX DMXQV SH PDVD FRQVLOLHULORU PD WHULDOHOH IăUă FRQYRFDUHD FRPLVLLORU GH VSHFLDOLWDWH IăUă GLVFXWDUHD ORU vQ úHGLQĠHOH FRPLVLLORU GH VSHFLDOLWDWH úL LQWURGXFHUHD SH RUGLQHD GH ]L D XQRU PDWHULDOH vQ UHJLP GH XUJHQĠă FDUH QX QHFHVLWă XUJHQĠă úL FDUH GXEOHD]ă RUGLQHD GH ]L D úHGLQĠHL GH &RQVLOLX /RFDODVXVĠLQXW&RUQHO%ULúFDUXFRQ VLOLHUORFDOGLQSDUWHD86/

)XQGDĠLD$OSKD7UDQVLO YDQă GH SH VWUDGD $OHHD 9UDQFHL QU GLQ 7kUJX0XUHú YD Jă]GXL PLHUFXUL RFWRPE ULH GH OD RUD R vQWkOQLUH D 21*XUL ORU GLQ VIHUD VRFLDOă RUJDQL]DWă SHQWUX D GLVFXWD PRGDOLWăĠLOH GH DFĠLXQH úL DOHJHUH D UHSUH]HQWDQĠLORU FDUH Vă UHSUH]LQWH RUJDQL]DĠLLOH QRQJXYHUQDPHQWDOHODSXQHUHDvQDSOLFDUHDDQJD MDPHQWHORU VROLFLWDWH vQ UHODĠLD FX DOHúLL ORFDOL³ÌQ XUPD DFĠLXQLL GLQ WLPSXO FDPSDQLHL HOHFWRUDOH SHQWUXDOHJHULOHORFDOHVDXOXDWúLVHPQDWDQXPLWH DQJDMDPHQWH GH FăWUH FDQGLGDĠLL OD IXQFĠLL SROL WLFH7RĠLGLQWUHFHLFDUHDXVHPQDWDXIRVWDOHúLúL RFXSă IXQFĠLL SXEOLFH GH SUHVHGLQWH DO &RQVLOLXOXL -XGHĠHDQ FRQVLOLHUL MXGHWHQL SULPDU YLFHSULPDU FRQVLOLHULORFDOL$FHVWHDQJDMDPHQWHWUHEXLHSXVH vQSUDFWLFăúLQXVHYRUUHDOL]DGDFăQXYRPLQLĠLD DFĠLXQLOHQHFHVDUH´DSUHFL]DW$QGUHLD0RUDUXGL UHFWRUXO)XQGDĠLHL$OSKD7UDQVLOYDQă 67

&XUăĠHQLHGHWRDPQăOD6LJKLúRDUD &D vQ ¿HFDUH DQ 3ULPăULD 6LJKLúRDUD LQYLWă FHWăĠHQLLúLDVRFLDĠLLOHGHSURSULHWDULVăFRQWULEXLH OD EXQD GHVIăúXUDUH D FXUăĠHQLHL GH WRDPQă ³ÌQ DFHDVWă SHULRDGă vQ ¿HFDUH ]L GH VkPEăWă úL RFWRPEULHúLQRLHPEULHvQFHSkQGFXRUD PLMORDFHOHGHWUDQVSRUWSXVHODGLVSR]LĠLHGH PXQLFLSDOLWDWHYRUULGLFDGHúHXULOHYHJHWDOHFUHQJL IUXQ]H UăGăFLQL YUHMXUL UH]XOWDWH GLQ FXUăĠHQLD JUăGLQLORU úL WHUHQXULORU DIHUHQWH ORFXLQĠHORU GLQ WRDWH]RQHOHRUDúXOXL3HQWUXH¿FLHQWL]DUHDWUDQV SRUWXOXLUXJăPFDDFHVWHUHVWXULVă¿HPăUXQĠLWH DVWIHO vQFkW Vă RFXSH FHO PDL PLF YROXP SRVLELO $WHQĠLRQăPDVXSUDIDSWXOXLFăVFRDWHUHDUHVWXULORU YHJHWDOHVHYDIDFHGRDUFXR]LvQDLQWHGHULGLFDUHD DFHVWRUDvQFD]FRQWUDUVHYRUDSOLFDVDQFĠLXQLFRQ IRUP+RWăUkULL&RQVLOLXOXL/RFDOQUGLQ DPHQGă FRQWUDYHQĠLRQDOă vQWUH úL OHL´ DSUHFL]DW$QFD6LOYLD5DĠLXSXUWăWRUGHFXYkQWDO 3ULPăULHL6LJKLúRDUD 67

&RUQHO%ULúFDUX FRQVLOLHUORFDO86/

&RUQHO%ULúFDUXYV 0DULD&LREDQ %ULúFDUX D LQWHUYHQLW GH FkWHYD RUL GXSă vQFHSHUHD úHGLQĠHL GH FRQVLOLX ORFDO LQYRFkQG Fă QLFLXQ SURLHFW GH KRWăUkUH DÀDW SH RUGLQHD GH ]L ÄQX UHFODPă QLFLR XUJHQĠă´ $FHVWD LD VROLFLWDWVHFUHWDUXOXL3ULPăULHLPXQL FLSLXOXL7kUJX0XUHú0DULD&LREDQ Vă DUJXPHQWH]H GH FH SURLHFWHOH DI ODWHSHRUGLQHDGH]LúLFHOHWUHFXWHSH UHJLPGHXUJHQĠăQXDXIRVWGLVFXWDWH vQDLQWH vQ FRPLVLLOH GH VSHFLDOLWDWH ÄÌQ FHHD FH SULYHúWH VWXGLLOH GH IH]D ELOLWDWH FX SULYLUH OD FHQWUDOHOH WHU PLFHGLQúFROLVLJXUFăHVWHXUJHQWúL WRDWHVXQWOHJDWHGHFHHDFHvQVHDPQă ODRUDDFWXDOăHQHUJLDWHUPLFăSHPX QLFLSLXùLFHOHODOWHPDWHULDOHUHVSHF WLY UHJXODPHQWXO VHUYLFLXOXL VWDELOL UHDSUHĠXOXLGHGLVWULEXĠLHúLIXUQL]DUH DHQHUJLHLWHUPLFHVHOHDJăGHDFHODúL VXELHFW 'DFă HVWH XUJHQW VDX QX FD XQHOHSHUVRDQHGLQRUDúVăSULPHDVFă WUHL PHQLXUL SH VăSWăPkQă HX FUHG Fă HVWH XUJHQW SHQWUX Fă VXQW IRDUWH PXOWH SHUVRDQH vQ DFHDVWă VLWXDĠLH 6LJXUFăGHVSUHH[HFXĠLDEXJHWDUăVH PDLSRDWHGLVFXWDGDUXQHOHOXFUXULVH LPSXQD¿IăFXWHúLVXQWXUJHQĠHSHQ WUXFăHVWHYRUEDGHFHWăĠHQLDLDFHV

WXLRUDú´DSUHFL]DW0DULD&LREDQ

Ä0DWHULDOHLOHJDOPRWLYDWH´ %ULúFDUX D DOHV Vă SăUăVHDVFă VDOD GH úHGLQĠH D &RQVLOLXOXL /RFDO PRWLYkQG Fă QX GRUHúWH Vă SDUWLFLSH ÄOD DVHPH QHD LOHJDOLWăĠL´ Ä(VWH D QX úWLX FkWD RDUăFkQGVHLQWURGXFSHRUGLQHDGH]L PDWHULDOHSURVWvQWRFPLWHúLLOHJDOPR WLYDWH1XGRUHVFVăSDUWLFLSvQQLFLXQ IHOODDVWIHOGHúHGLQĠHGHFRQVLOLXORFDO ODDVWIHOGHPDWHULDOHvQFDUH8'05XO úL3'/XOGLQ&RQVLOLX/RFDODXLQWHUHV GLUHFW&kQGVHYDUHLQWUDvQQRUPDOYRL UHYHQLODúHGLQĠHOHGH&RQVLOLX/RFDO´D GHFODUDW&RUQHO%ULúFDUX

&RQWURDOHOHGLQSDUWHD VWDWXOXLQHFHVDUH &RQVLOLHUXO ORFDO 86/ D ĠLQXW Vă SUH FL]H]H Fă LQVWLWXĠLLOH DELOLWDWH DOH VWDWXOXL DU WUHEXL Vă HIHFWXH]H FRQ WURDOH SHQWUX D YHUL¿FD LOHJDOLWăĠLOH DGPLQLVWUDWLYH Ä(X VSHU FD SkQă OD

XUPă LQVWLWXĠLLOH VWDWXOXL FX URO GH YHUL¿FDUH D LOHJDOLWăĠLORU DGPLQLVWUD WLYHVăvúLLQWUHvQGUHSWXULúLVăYHUL ¿FH OHJDOLWDWHD IHOXOXL vQ FDUH DMXQJ PDWHULDOHOH vQ úHGLQĠHOH GH &RQVLOLX /RFDOFDUHVHGLVFXWăúLVHDGRSWă´D PDLVSXV%ULúFDUX

´6DUSXWHDVăDLEă FHYDSUREOHPH´ 5HDFĠLLOH OD JHVWXO GH D SăUăVL VDOD GH úHGLQĠH D &RQVLOLXOXL /RFDO D OXL %ULúFDUX QX DX vQWkU]LDW Vă DSDUă ´6DUSXWHDVăDLEăFHYDSUREOHPHúL GLQ FDX]D DVWD D UHDFĠLRQDW DúD 'LQ FkWHvOFXQRVFHXQXHVWHXQRPFDUH Vă VH FRPSRUWH GH JHQXO DFHVWD GDU UăPkQHGHYă]XWvQFRQWLQXDUHGDFă PDLLPSRUWDQWHVWHWkUJXPXUHúHDQXO VDX úWLX HX SUREOHPHOH SH FDUH OH DYHPXQLLDFDVă´DFRPHQWDW&ODXGLX 0DLRU FRQVLOLHUXO SULPDUXOXL PXQL FLSLXOXL7kUJX0XUHú $ULQD02/'29$1


"RFWRPEULH"

(&2120,&'HYHOWRUOLGHUvQWRSXOH[WUDFĠLHLGHSHWUROúLJD]H &RWLGLDQXO³=LGH=L´úLVăSWăPkQDOXO³=LD UXOGH0XUHú´FRQWLQXăVHULDOXOGHSUH]HQ WDUHDFHORUPDLEXQHVRFLHWăĠLDOHMXGHĠXOXL 0XUHú HSLVRGXO GH DVWă]L ¿LQG GHGLFDW ¿UPHORU FDUH SRWULYLW FRGXOXL &$(1 DX FD RELHFW GH DFWLYLWDWH Ä$FWLYLWăĠL GH VHU YLFLL DQH[DWH H[WUDFĠLHL´ &ODVDPHQWXO D IRVW UHDOL]DW GXSă DQDOL]D LQGLFDWRULORU GH SHUIRUPDQĠă IXUQL]DĠL GH ZZZOLVWD¿UPH UR SRUWDO FDUH FRQĠLQH FHD PDL FRPSOHWă ED]ăGHGDWHGHVSUH¿UPHOHGLQ5RPkQLD

'HYHOWRU65/7kUJX0XUHú $QXODIRVWXQXOUHDOPHQWHH[FHSĠLRQDO SHQWUX VRFLHWDWHD DGPLQLVWUDWă GH ,YDQ &RVPD&H]DU&RQVWDQWLQFDUHDUHFDRELHFW GHDFWLYLWDWHVHUYLFLLDQH[HH[WUDFĠLHLSHWUR OXOXL EUXW úL JD]HORU QDWXUDOH ÌQ¿LQĠDWă vQ ¿UPD DUH XQ DVRFLDW SHUVRDQă MXULGLFă :LQROD +ROGLQJV /7' GLQ &LSUX DvQUHJLVWUDWRFUHúWHUHDFLIUHLGHDIDFHULGH ODOHLODOHLvQDSUR¿WXOXL GH OD PLQXV OHL OD OHL vQ úL D QXPăUXOXL GH VDODULDĠL GH OD OD vQ

'HSRPXUHú6$7kUJX0XUHú $UHFDRELHFWGHDFWLYLWDWHRIHULUHDGHVHU YLFLL DQH[H H[WUDFĠLHL SHWUROXOXL EUXW úL JD]HORU QDWXUDOH GDWHD]ă GLQ úL DUH FLQFL DGPLQLVWUDWRUL WUHL FHWăĠHL IUDQFH]L 0LFKHO *RXH] <YRQQLFN 5RJHU 'DYLG úL 7ULVWDQ%RVVHUúLGRLFHWăĠHQLURPkQL/X FLDQ6WDQFXúL$ULVWRWHO0DULXV-XGH)LUPD DUHSDWUXDVRFLDĠLSHUVRDQHMXULGLFH61*1 5RPJD] 6$ )RUDM 6RQGH 6$ 0,) 6$ úL

*'),QWHUQDWLRQDOGLQ)UDQĠDúLDDYXW VDODULDĠL vQ DQ vQ FDUH FRQVHPQăP SUR¿WGHOHLúLFLIUăGHDIDFHUL GHOHL

)RUDM6RQGH6$(UQHL $ IRVW vQILLQĠDWă vQ DUH FD RELHFW GH DFWLYLWDWH VHUYLFLLOH DQH[H H[WUDFĠLHL SHWUROXOXL EUXW úL JD]HORU QDWXUDOH DUH FLQFL DGPLQLVWUDWRUL 9DVLOH $URQ $GLQD $URQ /D]ăU $YUDP 9LWDOLDQ 'DQFLX úL 6RULQ ,RDQ &UăFLXQ LDU DVRFLDĠL VXQW 9DVLOH $URQ úL SHUVRDQHOH MXULGLFH ,27 'RVFR65/úL6&)RUDGH[6$ÌQH[HUFLĠLXO ILQDQFLDUVRFLHWDWHDDUDSRUWDWFLIUă GH DIDFHUL GH OHL SURILW GH OHLúLDDYXWXQQXPăUPHGLX GHGHDQJDMDĠL

7XEH[65/'DQHú 'DWHD]ă GLQ VH RFXSă FX DFWLYLWăĠL GH VHUYLFLL DQH[H H[WUDFĠLHL SHWUROXOXL EUXW úL JD]HORU QDWXUDOH HVWH DGPLQLVWUDWă GH $OH[DQGUX6HEDVWLDQ1LĠăúLDUHXQVLQJXU DVRFLDW+RULD5RúX$QXOWUHFXWVRFLHWDWHD D DYXW GH VDODULDĠL SUR¿W GH OHLúLFLIUăGHDIDFHULGHOHL

;&'65/6kQFUDLXGH0XUHú $UHFDRELHFWGHDFWLYLWDWHRIHULUHDGHVHU YLFLLDQH[HH[WUDFĠLHLSHWUROXOXLEUXWúLJD ]HORU QDWXUDOH D IRVW vQ¿LQĠDWă vQ úL DUHXQVLQJXUDVRFLDWFDUHHúLDGPLQLVWUD WRU%LUWDODQ,PUHÌQ¿UPDDDYXW GHVDODULDĠLFLIUăGHDIDFHULGHOHL úLSUR¿WGHOHL

ùWLUL &DOYDUSHQWUXúRIHULOD3HWHOHD

)RUFRQVXOW65/(UQHL $UH R YHFKLPH GH ]HFH DQL vQ DFWLYLWăĠL GH VHUYLFLL DQH[H H[WUDFĠLHL SHWUROXOXL EUXW úL JD]HORU QDWXUDOH úL DUH XQ DVRFLDW FDUH GHĠLQH úL IXQFĠLD GH DGPLQLVWUDWRU $GLQD $URQ$QXOWUHFXW¿UPDDDYXWXQDQJDMDW úLDREĠLQXWSUR¿WGHOHLúLFLIUăGH DIDFHULGHOHL

)RUDFRP65/(UQHL (VWHDGPLQLVWUDWăGH&RQVWDQWLQ&ăOLDQFDUH HVWHúLDVRFLDWXQLFúLDUHRYHFKLPHGH]HFH DQLvQGRPHQLXDFWLYLWăĠLORUGHVHUYLFLLDQH[H H[WUDFĠLHLSHWUROXOXLEUXWúLJD]HORUQDWXUDOH 6RFLHWDWHDDDYXWXQDQJDMDWvQDQvQ FDUH FRQVHPQăP SUR¿W GH OHL úL FLIUăGHDIDFHULGHOHL

H[WUDFĠLHL SHWUROXOXL EUXW úL JD]HORU QDWX UDOH HVWH DGPLQLVWUDWă GH 6DELQ *HOX 3RS úL DUH GRL DVRFLDĠL 'HOLD 6DELQD 9DUJD úL %RJGDQ,RDQ1HDJX

'ULOO6HUY65/'DQHú 'DWHD]ăGLQVHRFXSăFXDFWLYLWăĠLGH VHUYLFLL DQH[H H[WUDFĠLHL SHWUROXOXL EUXW úL JD]HORUQDWXUDOHúLDUHXQDVRFLDWFDUHHúL DGPLQLVWUDWRU 1DWDOLD 5R[DQD &kPSHDQ ÌQVRFLHWDWHDQXDDYXWQLFLXQDQJDMDW úLDUDSRUWDWSLHUGHUHGHOHLúLFLIUă GHDIDFHULGHOHL

0LQDJUH3URG&RP65/ /XGXú $WHUPLQDWvQPLQXVDQXODQvQFDUH FRQVHPQăPFLIUăGHDIDFHULGHOHLúLSLHU

(FR:DVWH0DQDJHPHQW65/ GHUHGHOHL6RFLHWDWHDDDYXWXQ DQJDMDW DQXO WUHFXW D IRVW FUHDWă vQ 7kUJX0XUHú ÌQ¿LQĠDWă vQ ¿UPD D vQUHJLVWUDW R FUHúWHUHDSUR¿WXOXLGHODOHLvQ OD OHL vQ D FLIUHL GH DIDFHUL GH OD OHL vQ OD OHL vQúLDQXPăUXOXLPHGLXGHDQJDMDĠL GHODGRLvQODSDWUXvQ6RFLHWD WHD SUHVWHD]ă DFWLYLWăĠL GH VHUYLFLL DQH[H

FX VFRSXO GH D RIHUL VHUYLFLL vQ GRPHQLXO H[WUDFĠLHL SLHWULúXOXL úL QLVLSXOXL SUHFXP úL vQ H[WUDFĠLD DUJLOHL úL FDROLQXOXL %XVL QHVVXO HVWH DGPLQLVWUDW GH /XFLDQ ,RDQ ğLQWHúDQ LDU DVRFLDĠL VXQW 0DULRDUD 'D QLHOD ğLQWRúDQ úL SHUVRDQD MXULGLFă 0DUYL &RP6HUYLFH65/ $OH[727+

vQĠHOHV Fă SkQă PDUĠL YD ¿ vQFKLV 9ă GDĠL VHDPD FkW WUHEXLH Vă RFROLP QRL úRIHULL FkWH GUXPXUL DLXUHD WUHEXLH Vă IDFHP"´ VHvQWUHDEăFLWLWRDUHDQRDVWUă3RDWHVHYD JăVL R DXWRULWDWH FRPSHWHQWă Vă QH RIHUH UăVSXQVXUL« 67

$OHJHULSHQWUX &DPHUD$JULFROă &RWLGLDQXO ³=L GH =L´ SXEOLFă vQ UkQGXULOH XUPăWRDUHVSLFXLULGLQVFULVRDUHDXQHLFLWL WRDUH QHPXOĠXPLWă GH vQFKLGHUHD WUHFH ULL GH FDOH IHUDWă GH OD 3HWHOHD ³7UHFHUHD GH FDOH IHUDWă VD vQFKLV GH LHUL PLHUFXUL RFWRPEULH QU IăUă Vă VH ¿ DQXQĠDW FHYD SXU úL VLPSOX VD vQFKLV ¿LQGFă VH OXFUHD]ă9ăGDĠLVHDPDFHVXUSUL]ăDIRVW SHQWUXWRDWăOXPHDvQVSHFLDOSHQWUXúRIHUL FkQGDXFRQVWDWDWFăWUHEXLHVăRFROHDVFă SH YDULDQWă SH OD 3HULú DSRL SH YHFKLXO GUXPFDVăDMXQJăvQ3HWHOHD$VDFHYDQX VHSRDWHHGHQHFRQFHSXW,HULRDPHQLLGH OD&)5DXOXFUDWSkQăODRUDDSRLDX SOHFDWGHWRWúLDXOXDWSDX]ăODEDUXULOH GLQDSURSLHUH1LPHQLQXLDDWLWXGLQHQL PHQL QX úWLH QLPLF FHUW H Fă DFHVW OXFUX H R WkPSHQLH úL QX VH SRDWH DúD FHYD$P

ÌQDQXO'HYHOWRU65/7kUJX0XUHú DREĠLQXWXQSUR¿WGHPLOLRDQHOHL

6DOD PLFă D 3ULPăULHL PXQLFLSLXOXL 6LJKLúRDUDYDJă]GXLGXPLQLFăRFWRP EULH vQWUH RUHOH  DOHJHULOH SHQWUXFRQVWLWXLUHD&ROHJLXOXL-XGHĠHDQDO &DPHUHL $JULFROH 0XUHú Ä'UHSWXO GH YRW HVWHFRQIHULWvQPRGHJDORULFăUXLFHWăĠHDQ URPkQRULFHWăĠHDQVWUăLQDOXQXLVWDWPHP EUXDO8QLXQLL(XURSHQHFDUHHVWHUH]LGHQW vQ5RPkQLDGHVIăúRDUăDFWLYLWăĠLFXSUR¿O DJULFRO VDX DVLPLODW HVWH DJULFXOWRU VLOYL FXOWRUSLVFLFXOWRURULFUHVFăWRUGHDQLPDOH úL VH UHJăVHúWH vQ ED]D GH GDWH D $JHQĠLHL GH3OăĠLúL,QWHUYHQĠLHSHQWUX$JULFXOWXUă DRFRDOHORUVLOYLFHSULYDWHVDXDOH$JHQĠLHL 1DĠLRQDOHSHQWUX3HVFXLWúL$FYDFXOWXUăÌQ FD]XO vQ FDUH DOHJăWRUXO HVWH XQ UHSUH]HQ WDQW DO XQHL VWUXFWXUL HFRQRPLFH YD SUH]HQWDRvPSXWHUQLFLUHHOLEHUDWăGHDFHV WD´DSUHFL]DW,RDQ'RULQ'ăQHúDQSULPD UXOPXQLFLSLXOXL6LJKLúRDUD 67 

3ULPăULD0XQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú 3UHĠXOJLJDFDORULHLYDUăPkQHQHPRGL¿FDW OD7vUJX0XUHúSHQWUXFRQVXPDWRULLEUDQúDĠL ODVLVWHPXOFHQWUDOL]DWGHvQFăO]LUH /D SURSXQHUHD H[HFXWLYXOXL SULPăULHL FRQVLOLHULL ORFDOL DX YRWDW YLQHUL RF WRPEULHFDSUHĠXOGHSURGXFHUHGLVWULEXĠLHúLIXUQL]DUHDHQHUJLHLWHUPLFH IXUQL]DWHvQVLVWHPFHQWUDOL]DWvQPXQLFLSLXO7vUJX±0XUHúVă¿HGHOHL JLJDFDORULH'LQDFHDVWăVXPăSUHĠXOIDFWXUDWFăWUHSRSXODĠLHVHPHQĠLQH ODYDORDUHDGHOHLJLJDFDORULH'HDVHPHQHDFRQVLOLHULLORFDOLDXSUREDW VXPDGHOHLJLJDFDORULHFXWLWOXGHVXEYHQĠLHSHQWUXDFRSHULUHDGLIHUHQĠHL GLQWUH SUHĠXO GH SURGXFHUH GLVWULEXĠLH úL IXUQL]DUH úL SUHĠXO ORFDO GH IDFWXUDUH FăWUHSRSXODĠLH ´0ă EXFXU Fă DP UHXúLW Vă SăVWUăP QHPRGL¿FDW SUHĠXO JLJDFDORULHL SHQWUX DSDUWDPHQWHOHUăPDVHODVLVWHPXOFHQWUDOL]DWGHvQFăO]LUH$PSURSXVDFHDVWă PăVXUă FRQVLOLHULORU ORFDOL FX JkQGXO Fă PDMRULWDWHD FHORU FDUH QX VDX GHEUDQúDWSkQăDFXPVXQWSHUVRDQHFXYHQLWXULUHGXVHFDUHDSURDSHVLJXUQX DU ¿ UHXúLW Vă DFKLWH IDFWXUL PDL vQFăUFDWH´ D SUHFL]DW FRQVLOLHUXO SULPDUXOXL &ODXGLX0DLRUODvQFKHLHUHDúHGLQĠHLGH&RQVLOLX/RFDO %LURXOGHSUHVă

0,1,67(58/),1$17(/2538%/,&( $JHQĠLD1DĠLRQDOăGH $GPLQLVWUDUH)LVFDOă 'LUHFĠLD*HQHUDOăD)LQDQĠHORU3XEOLFH0XUHú

6WU*KHRUJKH'RMDQU 7kUJX0XUHú0XUHú 7HO )D[

&RPXQLFDWGHSUHVă &DOHQGDUXOREOLJDĠLLORU¿VFDOHGHFODUDWLYH vQOXQDRFWRPEULH 'LUHFĠLD *HQHUDOă D )LQDQĠHORU 3XEOLFH D MXGHĠXOXL 0XUHú DGXFH OD FXQRúWLQĠD FRQWULEXDELOLORU WHUPHQHOH REOLJDĠLLORU ¿VFDOH GHFODUDWLYH vQ OXQD RF WRPEULH 3kQăODGDWDGHRFWRPEULHLQFOXVLY 'HFODUDĠLDSULYLQGREOLJDĠLLOHGHSODWăODEXJHWXOGHVWDWIRUPXODU 'HFODUDĠLDSULYLQGGLVWULEXLUHDvQWUHDVRFLDĠLDYHQLWXULORUúLFKHOWXLHOLORUIRU PXODU 'HFODUDĠLD SULYLQG REOLJDĠLLOH GH SODWă D FRQWULEXĠLLORU VRFLDOH LPSR]LWXOXL SH YHQLWúLHYLGHQĠDQRPLQDOăDSHUVRDQHORUDVLJXUDWHIRUPXODU 'HFODUDĠLD SULYLQG YHQLWXULOH VXE IRUPă GH VDODULL GLQ VWUăLQăWDWH REĠLQXWH GH FăWUH SHUVRDQHOH ¿]LFH FDUH GHVIăúRDUă DFWLYLWDWH vQ 5RPkQLD úL GH FăWUH SHU VRDQHOH¿]LFHURPkQHDQJDMDWHDOHPLVLXQLORUGLSORPDWLFHúLSRVWXULORUFRQVXODUH DFUHGLWDWHvQ5RPkQLDIRUPXODU 'HFODUDĠLD SULYLQG VWDELOLUHD LPSR]LWXOXL UHSUH]HQWkQG SODWă DQWLFLSDWă WULPHVWULDOă vQ FRQWXO LPSR]LWXOXL SH FkúWLJXO QHW DQXDO LPSR]DELO SHQWUX FkúWLJXULOHREĠLQXWHGLQWUDQVIHUXOWLWOXULORUGHYDORDUHDOWHOHGHFkWSăUĠLOHVRFLDOH úLYDORULOHPRELOLDUHvQFD]XOVRFLHWăĠLORUvQFKLVHIRUPXODU 'HFRQWXOGHWD[ăSHYDORDUHDDGăXJDWăIRUPXODU 'HFRQWXOVSHFLDOGHWD[ăSHYDORDUHDDGăXJDWăIRUPXODU 'HFODUDĠLDSULYLQGVXPHOHUH]XOWDWHGLQDMXVWDUHDWD[HLSHYDORDUHDDGăXJDWăvQ VLWXDĠLDvQFDUHEHQH¿FLDUXOWUDQVIHUXOXLGHDFWLYHQXHVWHSHUVRDQăvQUHJLVWUDWăvQ VFRSXULGHWD[ăSHYDORDUHDDGăXJDWăIRUPXODUXO 'HFODUDĠLDSULYLQGWD[DSHYDORDUHDDGăXJDWăGDWRUDWăGHFăWUHSHUVRDQHOHLP SR]DELOHDOFăURUFRGGHvQUHJLVWUDUHvQVFRSXULGHWD[ăSHYDORDUHDGăXJDWăDIRVW DQXODWFRQIRUPDUWDOLQ OLWD H GLQ&RGXO)LVFDOIRUPXODU 'HFODUDĠLDUHFDSLWXODWLYăSULYLQGOLYUăULOHDFKL]LĠLLOHSUHVWăULOHLQWUDFRPXQLWDUH IRUPXODU9,(6 'HFODUDĠLDLQIRUPDWLYăSULYLQGOLYUăULOHSUHVWăULOHúLDFKL]LĠLLOHHIHFWXDWHSHWHUL WRULXOQDĠLRQDOIRUPXODU 1RWL¿FDUHSULYLQGDSOLFDUHDvQFHWDUHDDSOLFăULLVLVWHPXOXL79$ODvQFDVDUHIRU PXODU 'LUHFWRUH[HFXWLY 'pQHV,UpQ
ùWLUL 3URLHFWHQRLSHDJHQGD OXL%DORJK-R]VHI & D Q G L G D W X O 8'05 SHQWUX &ROHJLXO QU 6HQDW FRQVL OLHUXO MXGHĠHDQ %DORJK -R]VHI D D¿UPDW VkPEăWă RFWRPEULH Fă LQWHQĠLRQHD]ă Vă SURPRYH]H GRXăSURLHFWHGHKRWăUkUHXQXOSHQWUX ELFLFOLúWL úL FHOăODOW SHQWUX VXVĠLQHUHD FUHVFăWRULORU GH DQLPDOH vQ FD] GH VHFHWă Ä$P UHGDFWDW XQ SURLHFW GH KRWăUkUH SH FDUH ODP vQDLQWDW VHFUH WDULDWXOXL&RQVLOLXOXL-XGHĠHDQ0XUHú SULQ FDUH GRUHVF Vă VH IDFă XQ GUXP SHQWUX ELFLFOLúWL SH DPSODVDPHQ WXO YHFKLL OLQLL GH FDOH IHUDWă vQJXVWă FDUH SH MXPăWDWH H IXUDWă úL FHODODWă H DEDQGRQDWă 7HUHQXO QX HVWH D FHORU FDUHDFXPvOVWăSkQHVFFLDSULPăULLORU úLORFXLWRULORUFRPXQHORUUHVSHFWLYH´D GHFODUDW%DORJK-R]VHI³1LPHQLQXVD JkQGLW FD vQ FkPSLH XQGH DQLPDOHOH PRU DWXQFL FkQG H VHFHWă GLQ FDX]D OLSVHLDSHLSRWDELOHVăVHIDFăXQSUR LHFWSHQWUXIkQWkQLDGkQFL´DPDLVSXV FRQVLOLHUXO8'05 67

3RPSLHULYL]LWDĠLGHúFRODUL 6HGLXO ,QVSHFWRUDWXOXL SHQWUX 6LWXDĠLL GH8UJHQĠă ,68 Ä+RUHD´DOMXGHĠXOXL 0XUHúúL'HWDúDPHQWXOXLGH3RPSLHUL 7kUJX0XUHú D IRVW YL]LWDW YLQHUL RFWRPEULH GH DSUR[LPDWLY GH úFRODUL vQVRĠLĠL GH FDGUHOH GLGDFWLFH FX RFD]LD Ä=LOHL SRUĠLORU GHVFKLVH´ HYHQLPHQW RUJDQL]DW SHQWUX D PDUFD =LXD ,QWHUQDĠLRQDOă SHQWUX 5HGXFHUHD 5LVFXOXL 'H]DVWUHORU 1DWXUDOH ³3H WLPSXOYL]LWHLúFRODULLDXDÀDWFDUHVXQW SULQFLSDOHOH GH]DVWUH QDWXUDOH SUHFXP úL PRGXO GH FRPSRUWDUH vQ FD]XO SUR GXFHULLORUVDXIDPLOLDUL]DWFXWHKQLFD GH LQWHUYHQĠLH 3ULQWUH H[HUFLĠLLOH úL GHPRQVWUDĠLLOH SUDFWLFH FH DX DYXW ORF DPLQWLPVDOYDUHDXQHLSHUVRDQHGHOD vQăOĠLPL úL VWLQJHUHD XQXL LQFHQGLX OD WDYă´ D SUHFL]DW LQVSHFWRU úHI DO ,68 ³+RUHD´DOMXGHĠXOXL0XUHúFRO'RULQ 2OWHDQ 67

"RFWRPEULH"

,QFUHGLELO3ULPDUXOFRPXQHL6kQJHRUJLXGH0XUHúFKHPDWvQLQVWDQĠăSHQWUX³YLQD´GHD VHRSXQHERUGXULORUFDUHSHULFOLWDXVLJXUDQĠDFLUFXODĠLHL

³%RUGXULDGD,,´ VDX6WUDEDJYV6RIDOYL6]DEROFV

6RIDOYL6]DEROFV SULPDUXOFRPXQHL6kQJHRUJLXGH0XUHú

3ULPDUXO FRPXQHL 6kQJHRUJLX GH 0XUHú 6RIDOYL 6]DEROFV D IRVW DFĠLRQDW vQ LQVWDQĠă GH 6WUDEDJ $* ¿UPD UHVSRQVDELOă FX H[HFXWDUHD OXFUăULORU GH PRGHUQL]DUH D 'UXPXOXL 1DĠLRQDO WURQVRQXO 7kUJX0XUHú 5HJKLQ PR WLYXO ¿LQG LQVLVWHQĠD FX FDUH HGLOXO úHI D PLOLWDW SHQWUX JăVLUHD XQHL DOWH VROXĠLL WHKQLFHFDUHVăvQORFXLDVFăERUGXULOHvQ DOWHXQDGHYăUDWSHULFROSHQWUXVLJXUDQĠD FLUFXODĠLHL 5HSRUWHU &H VD vQWkPSODW HIHF WLY"3RYHVWLĠLYăURJFXPDvQFHSXW SUREOHPD 6RIDOYL 6]DEROFV &1$'5 HIHFWLY QX D vQFHUFDW Vă REĠLQă DYL] VDX Vă FHDUă SăUHUHDDXWRULWăĠLORUORFDOHGLQFRPXQHOH WUDYHUVDWH GH 'UXPXO 1DĠLRQDO Vă REĠLQă DYL] GLQ SDUWHD QRDVWUă Vă QH H[SULPăP úL QRL RSLQLD GHVSUH PRGHU QL]DUHD GUXPXOXL 6D vQWkPSODW H[DFW DFHO OXFUX QHJDWLY OD FDUH SDUFă QHDP ¿ DúWHSWDW VD DSUREDW XQ SURLHFW úL VD GHPDUDW R OXFUDUH FDUH QX ĠLQHD FRQW GH VLJXUDQĠD FLUFXODĠLHL YRUEHVF GH DFHOH

6LPXODUHUHXúLWăGHGH]DVWUX 6LUHQHOH GH DODUPDUH D SRSXODĠLHL DX UăVXQDW YLQHUL RFWRPEULH GH OD RUD vQ WRW MXGHĠXO SHQWUX D PDUFD =LXD ,QWHUQDĠLRQDOă GH UHGX FHUH D 5LVFXOXL 'H]DVWUHORU 1DWXUDOH ³ÌQ YHGHUHD LQIRUPăULL SRSXODĠLHL SUL YLQGPăVXULOHFHWUHEXLHOXDWHvQFD]XO SURGXFHULL XQRU GH]DVWUH QDWXUDOH SH VLWHXO ,QVSHFWRUDWXOXL SHQWUX 6LWXDĠLL GH8UJHQĠă ,68 Ä+RUHD´DOMXGHĠXOXL 0XUHú ZZZLVXPXUHVUR VXQW SRV WDWHUHJXOLOHGHFRPSRUWDUHvQDVWIHOGH VLWXDĠLL´DSUHFL]DWLQVSHFWRUúHIDO,68 ³+RUHD´DOMXGHĠXOXL0XUHúFRO'RULQ 2OWHDQ 67

0RWLYXO GLVSXWHL vO UHSUH]LQWă ERUGXULOH vQDOWHDPSODVDWHSHPDUJLQHD'1

ERUGXULvQDOWHúLGHvQJXVWDUHDGUXPXOXL FDUHvQPRGQRUPDODU¿WUHEXLWVă¿HGH PLQLP úDSWH PHWUL IDSW FDUH D JHQHUDW XQ SHULFRO GH DFFLGHQWH 'H DVHPHQHD PDúLQLOH GH 3ROLĠLH 6DOYDUH úL 3RPSLHUL DYHDX SUDFWLF DFFHVXO OLPLWDW GLQ FDX]D GUXPXOXL vQJXVW QX VH SXWHD IDFH QLFL GHV]ăSH]LUHLDUDSHOHGHSHVWUDGăVDU¿ VFXUVQXPDLFăWUHJRVSRGăULL 5HS &H DĠL IăFXW FkQG DĠL FRQ VWDWDWWRDWHDFHVWHOXFUXUL" 66&RQVLGHUăPFăVDIăFXWXQOXFUXúL XQSURLHFWOLSVLWGHRULFHSURIHVLRQDOLVP (YLGHQW FkQG DP Yă]XW vQ ]RQD 5HJKLQ VSUH 6kQJHRUJLX GH 0XUHú FXP VH IDF DFHVWH ERUGXUL DP vQFHSXW SURWHVWHOH $P WULPLV DGUHVH DP IRVW SHUVRQDO OD 0LQLVWHU úL SkQă OD XUPă VD REĠLQXW XQ OXFUXIRDUWHEXQVDVLVWDWOXFUDUHDFKLDU vQ FRPXQD QRDVWUă 6D GLVSXV JăVLUHD XQHLDOWHVROXĠLLWHKQLFHDVWIHOvQFkWDFHOH ERUGXULVăGLVSDUăLDUGHGRXă]LOHVDvQ FHSXWGHPRQWDUHDERUGXULORU 5HS &X FH SUHĠ DĠL REĠLQXW VLVWD

UHDOXFUăULORU" 66 ( R YLFWRULH GDU GLQ FkWH DP vQĠHOHV¿UPDH[HFXWDQWăPăYDDFĠLRQDvQ LQVWDQĠăSHQWUXIDSWXOFăGLQFDX]DPHD DSULPDUXOXLSURWHVWDWDUOXFUăULOHvQWkU ]LH¿UPDUHVSHFWLYăYDSOăWLSHQDOLWăĠLLDU XQDGLQSHUVRDQHOHFRQVLGHUDWHYLQRYDWă VXQWWRFPDLHX 5HS &XP DERUGDĠL XQ HYHQWXDO SURFHVSHDFHDVWăWHPă" 66(YLGHQWVXQWSUHJăWLWSHQWUXRULFH SURFHVSHQWUXFăDúDFRQVLGHUFăvQFDOL WDWHGHSULPDUWUHEXLHVăDSăULQWHUHVHOH ORFXLWRULORU GLQ FRPXQă LQGLIHUHQW GDFă PăYRLWUH]LVDXQXFXSURFHVH6XQWDE VROXW FRQYLQV Fă QX DP JUHúLW FX QLPLF SULQIDSWXOFăDPDSHODWODIRUXULOHVXSH ULRDUHODDFHOHLQVWLWXĠLLFDUHDXDYXWXQ FXYkQW GH VSXV úL VXQW PkQGUX GH DFHVW OXFUXFăDPUHXúLWEORFDUHDDFHORUOXFUăUL FDUHDU¿SXWXWJHQHUDRULFkQGDFFLGHQWH FXSLHUGHULGHYLHĠLRPHQHúWL

$FRQVHPQDW$OH[727+

3URWHVWvQULWPGHGDQFHOD&RUXQFD

'DWRULLOHFăWUHúFROLSOăWLWH 'DWRULLOHvQUHJLVWUDWHGH3ULPăULDPX QLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú FăWUH XQLWăĠLOH GHvQYăĠăPkQWGLQRUDúDXIRVWVWLQVHD VXVĠLQXW ,RQHOD &LRWOăXú YLFHSULPDUXO PXQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú´3UREOHPD GDWRULLORU vQUHJLVWUDWH GH SULPăULH OD XQLWăĠLOH GH vQYăĠăPkQW DX IRVW UH]RO YDWH vQ FXUVXO ]LOHL GH PLHUFXUL 6D DSUREDW GHVFKLGHUHD GH FUHGLWH SHQ WUX FKHOWXLHOL PDWHULDOH DP YRUELW úL FX úFROLOH úL FX GRDPQD .LVV ,PROD úL DFHDVWăSUREOHPăDIRVWGHMDUH]ROYDWă /HJDW GH EXUVHOH úFRODUH DVWă]L QU YLQHUL vQ UHFWL¿FDUHD EXJHWDUă DP DSUREDW VXPD GH PLOLRQ OHL SHQWUX EXUVHOHúFRODUHFDUHXUPHD]ăvQSHULRD GD LPHGLDWă Vă ¿H DORFDWă úFROLORU´ D GHFODUDW ,RQHOD &LRWOăXú SUHFL]kQG Fă H[LVWă vQWkU]LHUL SHQWUX SODWD EXUVHORU GHDSURDSHQRXăOXQL $0

$'0,1,675$ğ,(

3URWHVWDWDULLDXYHQLWvQIDĠD&ăPLQXOXL &XOWXUDOXQGHDXDVFXOWDWPX]LFă

$SUR[LPDWLY GH ORFDOQLFL DX GDW FXUV YLQHUL GXSăPDVă LQYLWDĠLHL FRQVLOLHUXOXL 'DQLHO&KHúDúLDXYHQLWvQIDĠD&ăPLQXOXL &XOWXUDO GLQ FRPXQD &RUXQFD OD R RULJLQDOă DGXQDUH SXEOLFă FX L] GH SUR WHVW0DQLIHVWDUHDDIRVW³FRQGLPHQWDWă´ FX PX]LFă GDQFH VHPQDWă GH &VRN\ 0DGR $OH[úL6]HNHO\0DUWD0DULD

&DQDOL]DUHQHIXQFĠLRQDOă" 2UJDQL]DWRUXO DGXQăULL 'DQLHO &KHúD úLDPDQLIHVWDWVXSăUDUHDSHFRQGXFHUHD SULPăULHLDFX]DWăFăQXúWLHVăJHVWLRQH ]HSUREOHPDFDQDOL]ăULLúLQXHLQWHUHVDWă GH VRDUWD ORFXLWRULORU GLQ ]RQD 9DĠPDQ ³/D QRL vQ FRPXQă VXQW PXOWH QHUHJXOL FX WRDWH UHDOL]ăULOH SH FDUH OH YHGHĠL vQ MXU VXQW IRDUWH PXOWH QHUHJXOL FX SUR YLUH OD FDQDOL]DUH FDUH QX H IXQFĠLRQDOă LDUXQHOH]RQHGLQFRPXQăVXQWLJQRUDWH GHH[HPSOX]RQD9DĠPDQ'RDUSURPLVL XQLVDXIăFXWvQVHQVXOFăVHYDDVIDOWD GDUGHIDSWQXHVWHQLFLXQSURLHFWvQFXUV SHQWUX]RQD9DĠPDQFXWRDWHFăVWUă]LOH GLQFRPXQăGHMDVXQWvQFXUVGHUHDELOL WDUH/RFXLWRULLGLQ]RQD9DĠPDQVXQWIR DUWHQHPXOĠXPLĠLúLPDXUXJDWVăLQLĠLH] FHYD´DH[SOLFDWFRQVLOLHUXOORFDO

6ăJHĠLvPSRWULYD FRQVLOLHUXOSULPDUXOXL 'HDVHPHQHD'DQLHO&KHúDVDGHFODUDW QHPXOĠXPLWYLVDYLVGHQXPLUHDOXL*RQ F]L $GDOEHUW SUHúHGLQWHOH 8'05 &R

UXQFDvQIXQFĠLDGHFRQVLOLHUSHUVRQDODO SULPDUXOXLvQYkUVWăGHGHDQLGHVSUH FDUHDD¿UPDWFăHVWHXQSHQVLRQDUFDUH QXúWLHVăFRPSOHWH]HQLFLPăFDURFHUH UH ³$P R SUREOHPă úL FX YkUVWD GXP QHDOXLFXIDSWXOFăQXDUHSUHJăWLUHQX D GDW GRYDGă GH PDQDJHPHQW EXQ ÌO FXQRVF SH GRPQXO HOD IRVW DGPLQLVWUD WRUDOSULPăULHLvQXOWLPLLSDWUXDQLGHFL WRDWHSUREOHPHOHSHFDUHOHYHGHĠLIDSWXO FăQXHIXQFĠLRQDOVLVWHPXOGHFDQDOL]DUH QXVDIăFXWQLPLF/DQRLVHYLGDQMHD]ă FDQDOL]DUHD Yă GDĠL VHDPD" 3kQă vQ SULPD MXPăWDWH D DQXOXL VDX FKHOWXLW GH OHL SHQWUX YLGDQMDUH SHQWUX Fă QX IXQFĠLRQHD]ă SRPSHOH 6LVWHPXO GH FDQDOL]DUH H WRWDO QHIXQFĠLRQDO &D úL FRQVLOLHU DO SULPDUXOXL WUHEXLH VăO FRQ VLOLH]H vQ FHYD SUREOHPH QX" (O QDUH PHVHULHDPvQĠHOHVFăHWkPSODUVDXFHYD GHJHQXO1XúWLXFkWGHWDUHVHSULFHSHOD GRPHQLXO MXULGLF DGPLQLVWUDĠLH SXEOLFă VDXvQFHPăVXUăSRDWHVăDMXWH3ULPăULD vQREĠLQHUHDGHIRQGXULHXURSHQH'kQVXO QXLvQVWDUHVăFRPSXQăRFHUHUHÌQSOXV FLQHYDFDUHFRQVLOLD]ăXQSULPDUWUHEXLH Vă úWLH Vă YRUEHDVFă OLPED URPkQă vQ SULPXOUkQG'DFăWRWvOSOăWLPGLQEDQLL QRúWULHXSUHIHUSHFLQHYDWkQăUFRPSH WHQWFDUHVăDGXFăIRORVFRPXQHL´DVSXV 'DQLHO&KHúD

3URWHVWDWDULSHQLELOGHWLPL]L &kW GHVSUH SURWHVWDWDUL QXPDL GH ELQH

8QLLGLQWUHDFHúWLDVDXGRYHGLWD¿PXOW SUHD WLPL]L SHQWUX DúL VSXQH RIXULOH UHSUH]HQWDQĠLORU PDVVPHGLD SUH]HQĠL OD &RUXQFD WRFPDL GLQ DFHVW PRWLY Ä9UHPDVIDOWDUHD9DĠPDQXOXLvPSRWULYD PLVWUHĠLORU Vă WULPLWă YkQăWRUL Vă SXQă ĠHYLOHGHJD]FXPWUHEXLHFDVăDYHPSUH VLXQHSHQWUXLDUQă´DD¿UPDWRGRDPQă FDUH D OXDWR OD VăQăWRDVD FkQG D YHQLW YRUED Vă VH SUH]LQWH ³3URWHVWăP SHQ WUX GUXPXUL SHQWUX FDQDOL]DUH SHQWUX úDQĠXUL 1X VH LPSOLFă GHORF 3ULPăULD 6XQW SRUĠLXQL GH WHUHQ QHOXFUDWH QHvQ JULMLWH QX VH SRDWH FLUFXOD VH ]JkULH PDúLQDGHWRDWHJDUGXULOH´DVSXVGRP QXO3HWULGHSDUFă3ULPăULDDU¿YLQRYDWă GH DVSHFWXO WHUHQXULORU SURSULHWDWH SHUVRQDOă GLQ ]RQă Ä$P YHQLW DLFL FX RFD]LD PDQLIHVWDĠLHL 0ă QHPXOĠXPHúWH GUXPXO FDQDOL]DUHD HVWH SUDI PXOW SH GUXP úL QRURL FkQG SORXă´ D D¿UPDW úL GRPQXO7XúLQHDQX

7DNDFV2OJDúL*RQF]L$GDOEHUW GHQHJăVLW 3kQă OD vQFKLGHUHD HGLĠLHL SULPDUXO FR PXQHL &RUXQFD 7DNDFV 2OJD úL FRQVLO LHUXO SHUVRQDO DO DFHVWHLD *RQF]L $GDO EHUW DX IRVW GH QHJăVLW DVWIHO vQFkW QX SXWHP SUH]HQWD úL SR]LĠLD ORU R¿FLDOă OD SURWHVWXOGHYLQHUL 7H[W$OH[727+ )RWR%ULVWHQD


"RFWRPEULH"

32/,7,&Ă/LVWD31/SHQWUXSDUODPHQWDUH GRPLQDWăGHWLQHUHĠH 'DQ 6vPSăOHDQ GH DQL /X NDFV /RUDQG GH DQL 0DQXHO %XWLXOFă GH DQL 'LQX 6RFR WDU GH DQL &ULVWLDQ &KLUWHú GH DQL &RVPLQ 'XPD GH DQL úL$NRV0RUD GHDQL VXQW FHL úDSWH FDQGLGDĠL DL 3DUWLGXOXL 1DĠLRQDO/LEHUDO 31/ ODDOHJHULOH SDUODPHQWDUH GLQ GHFHPEULH $úD GXSă FXP VH SRDWH RE VHUYDOLVWDOLEHUDOLORUFRQĠLQHIRDU WH PXOWH QXPH GH SROLWLFLHQL WL QHULPHGLDGHYkUVWăDFHORUúDSWH FDQGLGDĠL¿LQGGHDQL

6HOHFĠLHGXSăYDORDUH &RPSRQHQĠD OLVWHL D IRVW FRQ¿UPDWă YLQHUL RFWRPEULH GHSUHúHGLQWHOH31/0XUHú&LSUL DQ'REUHFDUHDH[SOLFDWúLFULWHUL LOHGHVHOHFWDUHDFDQGLGDĠLORUFD SDFLWDWHD GH D UHSUH]HQWD MXGHĠXO 0XUHú vQ 3DUODPHQW úL GH DúL vQYLQJH FRQWUDFDQGLGDĠLL ³3ULPXO FULWHULX GH VHOHFĠLH DO FDQGLGDĠLORU D IRVW FD DFHúWLD Vă ¿H FDSDELOL Vă UHSUH]LQWH MXGHĠXO 0XUHú vQ 3DU ODPHQW úL YRFHD ORU Vă ¿H D XQRU RDPHQL FDUH SRW ¿ DVFXOWDĠL OD %XFXUHúWL &HO GHOD GRLOHD FUL WHULX GH FDUH VD ĠLQXW FRQW D IRVW FD FHL úDSWH FDQGLGDĠL Vă ¿H FD SDELOL Vă FkúWLJH FROHJLLOH vQ FDUH FDQGLGHD]ă´DGHFODUDWSHQWUXFR WLGLDQXO³=LGH=L´&LSULDQ'REUH

2ELHFWLYXO31/ PLQLPWUHLPDQGDWH 3RWULYLWOLGHUXOXL31/0XUHúĠLQWD SHQWUXDOHJHULOHSDUODPHQWDUHHVWH REĠLQHUHD D PLQLP WUHL PDQGDWH vQ YLLWRUXO 3DUODPHQW ³2ELHFWLYXO SHQWUX DOHJHULOH GLQ GHFHPEULH HVWH REĠLQHUHD D FHO SXĠLQ GRXă ORFXUL vQ &DPHUD 'HSXWDĠLORU úL XQXOvQ6HQDW´DSUHFL]DW&LSULDQ 'REUH

'DQ6vPSăOHDQ³&UHG FăSRWIDFHPDLPXOWH´ ÌQ&ROHJLXOQU7kUJX0XUHúSHQ WUX&DPHUD'HSXWDĠLORUYDFDQGLGD 'DQ6vPSăOHDQPHGLFGHSURIHVLH úL FRQVLOLHU ORFDO DO PXQLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú ³0ă VLPW RQRUDW Fă LQWHQĠLD PHD GH D FDQGLGD D IRVW DFFHSWDWă GH FROHJL 0RWLYXO SHQ WUXFDUHPLDPGRULWVăFDQGLGH]H VLPSOXFUHGFăSRWIDFHPDLPXOWH úL DP HQHUJLD QHFHVDUă SHQWUX DFHDVWD3RUQHVFODOXSWăFXJkQGXO Vă FkúWLJ QLFL QX FRQFHS DOWIHO´ D GHFODUDW'DQ6kPSăOHDQ

/XNDFV /RUDQG ³6H SRDWH IDFHPXOWPDLPXOW´ ÌQ &ROHJLXO QU SHQWUX &DPH UD 'HSXWDĠLORU YD ¿ DUXQFDW vQ OXSWă /XNDFV /RUDQG RP GH DID FHUL FXQRVFXW vQ ĠDUă úL QX QX PDL GDWRULWă ([FDOLEXU EUDQG GH VXFFHV SH FDUH OD FUHDW SH SLDĠD UHVWDXUDQWHORU &ROHJLXO FXSULQGH RUDúXO 8QJKHQL úL FR PXQHOH $FăĠDUL &HDXúX GH &kP SLH &UăFLXQHúWL &ULVWHúWL *KHRU JKH 'RMD *ORGHQL *RUQHúWL 0ăGăUDú 3ăQHW 3ăVăUHQL 6kQ FUDLXGH0XUHú6kQSDXO6kQWDQD GH0XUHúùLQFDLúL9RLYRGHQL³6H SRDWHIDFHPXOWPDLPXOWGHFkWDX IăFXW SkQă DFXP FHLODOĠL FDUH DX LHúLW GHSXWDĠL SH FROHJLXO UHVSHF WLY 3RUQHVF OD OXSWă FX JkQGXUL GH vQYLQJăWRU´ D D¿UPDW /XNDFV /RUDQG

0DQXHO %XWLXOFă Ä9UHDX WRDWH SXQFWHOH GH YHGHUH 2IHUWD PHDHOHFWRUDOăVHYDED]DVWULFWSH VăIDFFHYDSHQWUXMXGHĠ´ 1XPLW vQ IXQFĠLD GH VXESUHIHFW vQ OXQD PDL 0DQXHO %XWLXOFă YD vQFHUFD Vă DFFHDGă vQ &DPHUD 'HSXWDĠLORUGLQ&ROHJLXOQUFDUH FXSULQGH PXQLFLSLXO 7kUQăYHQL RUDúHOH,HUQXWúL/XGXúúLFRPXQHOH $GăPXú $ĠLQWLú %LFKLú %RJDWD &KHĠDQL &XFHUGHD &XFL *ăQHúWL 2JUD úL 7ăXUHQL ³&RQVLGHU Fă DYkQG R RDUHFDUH H[SHULHQĠă vQ DGPLQLVWUDĠLHOD&DVDGH6ăQăWDWHúL OD3UHIHFWXUăvQFDOLWDWHGHVXESUH IHFWDPGREkQGLWQLúWHFXQRúWLQĠH FDUH Pă FDOL¿Fă SHQWUX IXQFĠLD GH GHSXWDWÌQSOXVYUHDXVăIDFFHYD SHQWUX MXGHĠXO 0XUHú úL FRQVLGHU FăDFXPHVWHPRPHQWXO/LVWD31/ HVWH XQD FDUH FRQĠLQH RDPHQL WLQ HULúLGHFDOLWDWHDúDFXPúLDGRULW SUHúHGLQWHOH 31/ 0XUHú &LSULDQ 'REUH´DD¿UPDW0DQXHO%XWLXOFă

'LQX6RFRWDU ³)LHFDUHYRWFRQWHD]ă´ ÌQ &ROHJLXO QU SHQWUX &DPHUD 'HSXWDĠLORU FRQVHPQăP FDQGLGD WXUD FRQVLOLHUXOXL MXGHĠHDQ 'LQX 6RFRWDU SULPYLFHSUHúHGLQWH DO 3DUWLGXOXL &RQVHUYDWRU 0XUHú SDUWHQHUDO31/vQ$OLDQĠDGH&HQ WUX 'UHDSWD &ROHJLXO FXSULQGH RUDúHOH 0LHUFXUHD 1LUDMXOXL 6kQ JHRUJLX GH 3ăGXUH úL6RYDWDúLFR PXQHOH %HUHQL &KLEHG &RUXQFD (UHPLWX(UQHL)kQWkQHOH*ăOHúWL *KLQGDUL +RGRúD /LYH]HQL 0ăJKHUDQL 1HDXD 6kQJHRUJLX GH 0XUHú 6ăUăĠHQL 9ăUJDWD 9HĠFD ³/DQLYHXOQDĠLRQDODO$&'VDGH FLVFă3DUWLGXO&RQVHUYDWRUYDDYHD GHFDQGLGDWXULHOLJLELOHSUHFXP úL DVXPDUHD XQXL QXPăU GH GH FDQGLGDWXUL vQ FDUH úDQVHOH VXQW PDL PLFL $VWIHO VD GHFLV FD XQD GLQDFHVWHFDQGLGDWXULFRQVLGHUDWH FXúDQVHPDLPLFLVă¿HvQMXGHĠXO 0XUHú$PDYXWRPLFDGLVFXĠLHvQ SDUWLGQXSUHDDYUXWQLPHQLVăúL DVXPH R FDQGLGDWXUă QHHOLJLELOă )LHFDUH YRW FRQWHD]ă úL FHL FDUH FDQGLGăP vQ FROHJLL XQGH WHRUHWLF QX DYHP úDQVH Vă OH FkúWLJăP WUHEXLH Vă QH DGXFHP XQ DSRUW GH YRWXUL SHQWUX 8QLXQHD 6RFLDO /LEHUDOă´DSUHFL]DW'LQX6RFRWDU ³1XPL IDF LOX]LL PDUL GDU vQ SULPXO UkQG VXQW VLJXU Fă 86/ 0XUHú QH YD ¿[D WDUJHWXUL GDU GLQFRORGHDVWDvPLYRL¿[DHXSUR SULXOWDUJHW1XFRQFHSWVăQX¿X FHO PDL EXQ FDQGLGDW URPkQ GLQ FROHJLXO UHVSHFWLY´ D FRPSOHWDW 'LQX6RFRWDU

&ULVWLDQ&KLUWHú³6SHU vQWURFDPSDQLHFXUDWă´ 2 FDQGLGDWXUă FXQRVFXWă GH FHYD YUHPH HVWH FHD D OXL &ULVWLDQ &KLUWHú FDUH YD DYHD PLVLXQHD Vă FkúWLJH FRPSHWLĠLD HOHFWRUDOă vQ &ROHJLXO QU SHQWUX &DPHUD 'HSXWDĠLORU DOFăWXLW GLQ RUDúXO 6ăUPDúX úL FRPXQHOH $OXQLú %DQG %DWRú %ăOD %UkQFRYHQHúWL &R]PD &UăLHVWL 'HGD )ăUăJăX *UHEHQLúX GH &kPSLH ,FOăQ]HO /XQFD/XQFD%UDGXOXL0LKHúXGH &kPSLH3DSLX,ODULDQ3RJăFHDXD 5kFLX 5ăVWROLĠD 5XúLL 0XQĠL 6kQJHU6kQSHWUXGH&kPSLH6WkQ FHQL 6XVHQL ùăXOLD 9DOHD /DUJD 9ăWDYD úL =DX GH &kPSLH ³1X FUHG Fă SRUQLP OD OXSWă FUHG úL VSHU Vă ¿H R FDPSDQLH FXUDWă GLQ

QHFHVLWăĠLOH FRPXQLWăĠLORU ORFDOH GLQ ]RQă 1RL QX FUHHP ORFXUL GH PXQFă QX SXWHP GD EDQL RDPH QLORU GDU SXWHP VXVĠLQH SURLHFWHOH SHQWUXFRPXQLWăĠLúLFUHGFăDFHVWD HVWHUROXOXQXLSDUODPHQWDUVăIDFă OHJLEXQHÌQDFHVWVHQVGHMDDPvQ SRUWRIROLX FLQFL YLLWRDUH SURSXQHUL OHJLVODWLYH´ D VXEOLQLDW &ULVWLDQ &KLUWHú

&ULVWLDQ&KLUWHú DUHGHMDvQPDSă FLQFLSURLHFWHOHJLVODWLYH

&RVPLQ'XPD³&DQGLGDĠLL DXDFHHDúLúDQVă´ ÌQ&ROHJLXOQUSHQWUX6HQDWOLEH UDOLL ODX GHVHPQDW GUHSW FDQGL GDW SH &RVPLQ 'XPD FRQVLOLHUXO SHUVRQDO DO SULPDUXOXL RUDúXOXL 8QJKHQL 9LFWRU 3URGDQ &ROH JLXO DUH XUPăWRUXO DUHDO RUDúHOH 8QJKHQL 0LHUFXUHD 1LUDMXOXL 6kQJHRUJLX GH 3ăGXUH úL 6RYDWD úL FRPXQHOH $FăĠDUL &HDXúX GH &kPSLH &UăFLXQHúWL &ULVWHúWL *KHRUJKH'RMD*ORGHQL*RUQHúWL 0ăGăUDú 3ăQHW 3ăVăUHQL 6kQ FUDLX GH 0XUHú 6kQSDXO 6kQ WDQD GH 0XUHú ùLQFDL 9RLYRGHQL %HUHQL &KLEHG &RUXQFD (U HPLWX (UQHL )kQWkQHOH *ăOHúWL *KLQGDUL +RGRúD /LYH]HQL 0ăJKHUDQL 1HDXD 6kQJHRUJLX GH 0XUHú 6ăUăĠHQL 9ăUJDWD úL 9HĠFD ³$P LQWUDW vQ OXSWă GLQ FRQVLGH UHQWXO Fă DU WUHEXL Vă VFKLPEăP JHQHUDĠLDDFWXDOăGHSROLWLFLHQLLDU WLQHUHWXO OLEHUDO D OXDW DPSORDUH RUJDQL]DĠLLOH QDĠLRQDOH DOH 71/ VDXGH]YROWDWVXQWWkQăUúLYUHDX VăIDFFHYDvQYLDĠă$PWRWVSULMLQXO SDUWLGXOXLvQFHSkQGFXFHODOGRP QXOXL&LSULDQ'REUHúLDOSULHWHQX OXLúLFROHJXOXLPHX9LFWRU3URGDQ SULPDUXO RUDúXOXL 8QJKHQL 6XQW GHSăUHUHFăWRĠLFDQGLGDĠLLSRUQHVF FX DFHHDúL úDQVă úL FKLDU GDFă DP XQ FROHJLX JUHX FX XQ FRQWUDFDQ GLGDW UHSXWDW GLQ SDUWHD 8'05 FUHG Fă IRUĠD 86/ SRDWH Vă ¿H GHFLVLYă vQ DFHVW VHQV´ D SUHFL]DW &RVPLQ'XPD

$NRV0RUDFUHGH FăHQHYRLHGHRDPHQL FXVROXĠLL

0DQXHO%XWLXOFă YUHDVăIDFăFHYD SHQWUXMXGHĠXO0XUHú

/XNDFV/RUDQGHVWHGHSăUHUHFă VHSRDWHIDFHPDLPXOWSHQWUXFHWăĠHQL

$NRV0RUD³(QHYRLH GHRDPHQLFXVROXĠLL´ ÌQ ¿QH XOWLPXO GDU QX FHO GLQ XUPă QXPH GH SH OLVWă HVWH FH DO FRQVLOLHUXOXL MXGHĠHDQ $NRV 0RUD FDUH YD FDQGLGD SHQWUX 6HQDW GLQ &ROHJLXO QU DOFăWXLW GLQ PX QLFLSLXO 7kUQăYHQL úL 6LJKLúRDUD RUDúHOH ,HUQXW/XGXú úL FRPXQHOH $GăPXú $ĠLQWLú %LFKLú %RJDWD &KHĠDQL &XFHUGHD &XFL *ăQHúWL 2JUD 7ăXUHQL $OEHúWL $SROG %DKQHD %ăJDFLX %ăOăXúHUL &RURLVkQPăUWLQ 'DQHú 0LFD 1DGHú 6DVFKL] 6XSODF 9kQăWRUL 9LLúRDUD =DJăU ³1X SUHD DP IRVW SRUQLW SH WUHDED DVWD GDU SkQă OD XUPăVSLULWXOGHHFKLSăDvQYLQVOD QRL ÌQ SULPXO UkQG FRQVLGHU Fă H[SHULHQĠD PHD SURIHVLRQDOă UH VSHFWLY DGPLQLVWUDWLYă GH OD QLYH OXO MXGHĠXOXL 0XUHú XQGH DP DYXW FkWHYD PDQGDWH GH FRQVLOLHU Pă UHFRPDQGă SHQWUX D IDFH FHYD vQ ]RQD 7kUQăYHQLXOXL úL 6LJKLúRDUHL (VWHR]RQăFDUHDUHQHYRLHGHRD PHQLFDUHVăYLQăFXVROXĠLLSHQWUX ORFXLWRUL úL FUHG Fă DP DFHDVWă FD SDFLWDWH GH D JăVL VROXĠLL SHQWUX D ULGLFDQLYHOXOGHWUDLGLQDFHD]RQă´

$OH[727+

&RVPLQ'XPDVSXQH FăWRĠLFDQGLGDĠLL SRUQHVFFXDFHHDúLúDQVă

'LQX 6RFRWDU HVWH FRQYLQV FăRULFHYRWFRQWHD]ă

'DQ6vPSăOHDQSRUQHúWHOD OXSWăFXJkQGXOVăvQYLQJă


"RFWRPEULH"*UăGLQLĠHOHúLúFROLOHSULPHVFvQFăO]LUH ÌQFHSkQG GH OXQL RFWRPEULH úFROLOH úL JUăGLQLĠHOH GLQ 7kUJX0XUHú YRU DYHD DSă FDOGăSURYHQLWăGHODFHQWUDOHOHGHFDUWLHU XUPkQGFDvQWUHLOXQLGH]LOHVăEHQH¿FLH]H ¿HFDUHXQLWDWHGHvQYăĠăPkQWGHVLVWHPLQ GLYLGXDOGHIXUQL]DUHDDJHQWXOXLWHUPLF &RQVLOLHULL ORFDOL DX DGRSWDW vQ úHGLQĠD GH FRQVLOLX FDUH D DYXW ORF YLQHUL LQGLFDWRULL WHKQLFRHFRQRPLFLSULYLQGLQYHVWLĠLLOHFHYRU GHPDUDODúFROLúLJUăGLQLĠHSHQWUXPRQWDUHD GHFHQWUDOHLQGLYLGXDOH(VWHYRUEDGH*UXS ùFRODU³*KHRUJKHùLQFDL´*LPQD]LXOÄ0LKDL 9LWHD]X´ úL *UăGLQLĠD FX 3URJUDP 3UHOXQJLW Ä'XPEUDYD 0LQXQDWă´ *UăGLQLĠD FX 3UR JUDP3UHOXQJLW*LPQD]LXOÄ/LYLX5HEUHD QX´$GPLQLVWUDĠLD&UHúHORU*LPQD]LXOÄ'D FLD´FRUS$*UăGLQLĠDFX3URJUDP3UHOXQJLW Ä5kQGXQLFD´*UăGLQLĠDFX3URJUDP3UHOXQ JLWÄ3LWLFRW´*UăGLQLĠDFX3URJUDP3UHOXQJLW Ä/LFXULFL´*LPQD]LXOÄ$O,RDQ&X]D´/LFHXO Ä(OHFWURPXUHú´ úL *UăGLQLĠD FX 3URJUDP 3UHOXQJLW Ä3DUDGLVXO &RSLOăULHL´ ´/XQL QL VD SURPLV Fă YD SRUQL VLVWHPXO FHQWUDOL]DW úL YD IXUQL]D HQHUJLH WHUPLFă SHQWUX WRDWH úFROLOHGLQ7kUJX0XUHú3HGHDOWăSDUWHDP DSUREDWLQGLFDWRULLWHKQLFRHFRQRPLFLGDĠLGH VWXGLLOHGHIH]DELOLWDWHvQYHGHUHDLQYHVWLĠLLORU GHUXODWHODúFROLOHFDUHGHSLQGHDXGHVLVWHPXO FHQWUDOL]DW vQ VLVWHP LQGLYLGXDO SURSULX SH ¿HFDUH úFRDOă &XDQWXPXO DFHVWRU LQYHVWLĠLL HVWH PLOLRDQH OHL SOXV 79$ 'HPDUDUHD LQYHVWLĠLLORUWUHEXLHVăVHIDFăLPHGLDWúLWHU PHQXOGHH[HFXĠLHHVWHVWDELOLWODWUHLOXQLGH ]LOH´DGHFODUDW,RQHOD&LRWOăXúYLFHSULPDUXO PXQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú

ÌQFăO]LUHDODSRSXODĠLH PDLDúWHDSWă ÌQ FHHD FH SULYHúWH SRSXODĠLD úL DJHQĠLL HFRQRPLFL UDFRUGDĠL OD VLVWHPXO FHQWUD OL]DW IXUQL]DUHD DJHQWXOXL WHUPLF VH ODVă DúWHSWDWă ´/XQL GDFă VH YRU SRUQL WRDWH FHQWUDOHOH DU WUHEXL Vă VH SRUQHDVFă úL OD ORFXLQĠH'LUHFWRUXOGHOD/RFDWLYQHDVSXV FăDUHvQFKHLDWHGRDUGHFRQWUDFWHHVWH vQFăvQSHULRDGDGHvQFKHLHUHDDFHVWRUFRQ WUDFWHúLSkQăQXYDDYHDWRDWHFRQWUDFWHOH vQFKHLDWH QX YD IXUQL]D úL FRQVXPDWRULORU FDVQLFL´DPDLVSXV&LRWOăXú

3UHĠXO OD JLJDFDORULH VH PHQĠLQH GHRFDPGDWă &RQVLOLHULL ORFDOL DX DGRSWDW vQ úHGLQĠD GH YLQHUL úL VWDELOLUHD SUHĠXOXL GH SURGXFHUH GLVWULEXĠLHúLIXUQL]DUHDHQHUJLHLWHUPLFHOD YDORDUHDGHOHLJLJDFDORULDúLVWDELOL UHD SUHĠXOXL GH IDFWXUDUH SHQWUX SRSXODĠLH GHOHLJLJDFDORULDDFHODúLSUHĠSUDFWLFDW úLLDUQDWUHFXWă´(UDQRUPDOVăYRWăPXQDOW UHJXODPHQWDWkWDWLPSFkWvQYHFKLXOUHJX ODPHQWHUDXDOWHVXPHSHFDUHWUHEXLDXVă OHFkúWLJHVRFLHWDWHDFDUHDFkúWLJDWOLFLWDĠLD 1HDP JkQGLW OD FHWăĠHDQ úL GDFă SkQă DFXPVHSXQHDXQDGDRVGHQRLDP FHUXW XQ DGDRV GH SHQWUX 3ULPăULH UHVSHFWLY/RFDWLYvQFDUHvúLDFRSHUăVDODULL

úLDOWHOXFUXULSHFDUHOHIRORVHVFvQWLPSXO PDQGDWXOXL SH FHOH úDVH OXQL SkQă FH ID FHPRQRXăOLFLWDĠLH'XSăGH]LOHGXSă FHYRPúWLSUHĠXOH[DFWFXPIXUQL]ăPRVă UHYHQLP FX R úHGLQĠă vQ FRQVLOLXO ORFDO FX QRLSURSXQHULvQFDUHVăKRWăUkPGDFăYRP GD R VXEYHQĠLH PDL PDUH GDFă YD FUHúWH VDX VFăGHD SUHĠXO JLJDFDORULHL´ D SUHFL]DW &ODXGLX0DLRUFRQVLOLHUXOSHUVRQDODOSUL PDUXOXLPXQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú

ÌQMXUGHRPLHGHFRQVXPDWRUL 6& /RFDWLY 6$ D vQFKHLDW SkQă OD VIkUúLWXO VăSWăPkQLL WUHFXWH GH FRQWUDFWH LDU DOWH HUDX vQ FXUV GH vQFKHLHUH ´(VWLPăP Fă XQGHYD vQ MXUXO FLIUHL GH R PLH QUFRQWUDFWH YRPDYHDÌQFHHDFH SULYHúWH UHQWDELOLWDWHD YRP DYHD QHYRLH GH R OXQă FHO SXĠLQ SHQWUX D RSHUD FD Vă YHGHPH[DFWFDUHVXQWFRVWXULOHGXSăFDUH SXWHPGLVFXWDGHVSUHFkWGHUHQWDELOVDXQX HVWHVLVWHPXO´DDGăXJDW2YLGLX0ROGRYDQ GLUHFWRUXO/RFDWLY =RQD XQLWDUă GH WHUPLH FXSULQGH WUHL FHQ WUDOHvQ'kPEXvQ0XUHúHQLGRXăFHQWUDOH úLvQ7XGRURFHQWUDOăFDUHYDGHVHUYL]RQD 'DFLD

Ì19ĂğĂ0Æ17

³)HVWLYDOXOXL'RYOHDFXOXL´ WUDGLĠLHSHQWUXPLFLLHFRORJLúWL ³0LFLL HFRORJLúWL´ DL *UăGLQLĠHL FX 3URJUDP 3UHOXQJLW ³5DQGXQLFD´ GLQ 7kUJX0XUHú DX WUDQVIRUPDW vQ DFHVW DQGRYOHDFXOvQWURHPEOHPăDWRDP QHL vQFHSkQG FX SULPD HGLĠLH D ³)HV WLYDOXOXL 'RYOHDFXOXL´ GHVIăúXUDW vQ GDWD GH RFWRPEULH OD VHGLXO JUăGLQLĠHL

&RPXQLFDUHSăULQWH FRSLOúLJUăGLQLĠă $FĠLXQHDDDYXWFDVFRSGH]YROWDUHDXQHL FRPXQLFăUL úL FRODERUăUL VWUkQVH vQWUH SăULQWH FRSLO úL JUăGLQLĠă SUHFXP úL GH]YROWDUHDVSLULWXOXLPXQFLLvQHFKLSă ÌQDFHVWVHQVFRSLLLDOăWXULGHSăULQĠLL ORUDXSDUWLFLSDWODUHDOL]DUHDXQRUH[ SRQDWH³GLQGRYOHDF³SHGLIHULWHWHPH vQWUXFKLSkQGSHUVRQDMHGHWRDPQăVDX GLQ SRYHúWL ³+DQVHO VL *UHWHO´ ³$OEă FD=ăSDGDúLFHLúDSWHSLWLFL´³2PXOHĠLL WRDPQHL´ HWF GRYHGLQGXúL FX PXOWă PăLHVWULH WDOHQWXO úL LPDJLQDĠLD FUH

DWRDUH ³ÌQ WLPSXO GHVIăúXUăULL IHVWL YDOXOXL VD SXWXW FLWL SH IHĠHOH WXWXURU SDUWLFLSDQĠLORU EXFXULH GHVWLQGHUH LQ FUHGHUHPXOĠXPLUHúLPXOWăYRLHEXQă´ DGHFODUDW2OJD9LDODLDSURIHVRUSHQWUX vQYăĠăPkQWXOSUHúFRODU

2WUDGLĠLHDJUăGLQLĠHL )HVWLYDOXO VD vQFKHLDW FX R H[SR]LĠLH D OXFUăULORU´GLQ GRYOHDF´ úL R PDVă vPEHOúXJDWă FX GHOLFLL ³GLQ ERJăĠLLOH WRDPQHL´ GUHSW UăVSODWă D PXQFLL GHSXVH GH FăWUH ¿HFDUH SDUWLFLSDQW ³(GXFDWRDUHOH *UăGLQLĠHL FX 3URJUDP 3UHOXQJLW ³5kQGXQLFD´ GLQ 7kUJX 0XUHú PXOWXPHVF SH DFHDVWă FDOH SăULQĠLORUúLFRSLLORUFDUHVDXGRYHGLWD ¿VXÀHWXOvQWUHJLLPDQLIHVWăULúLSURPLW Fă³)HVWLYDOXOGRYOHDFXOXL³YDUăPDQH RWUDGLĠLHDQXDOăSHQWUXJUDGLQLĠDORU´ DDGăXJDW2OJD9LODLD 2DQD0Ă5*,1($1

&RQVXPDWRULSXĠLQL EDQLPDLPXOĠLGLQEXJHWXOORFDO 'HRDUHFH QXPăUXO FRQVXPDWRULORU VD vPSXĠLQDWLDUSRSXODĠLDFDUHYDEHQH¿FLD GHDSăFDOGăúLFăOGXUăODLDUQăYDSOăWLGRDU OHL JLJDFDORULD UHVWXO GH EDQL SHQWUX SUHĠXO LQLĠLDO DO JLJDFDORULHL YD ¿ VXSRUWDW GLQ EXJHWXO ORFDO DO PXQLFLSLXOXL 7kUJX 0XUHú ´&RVWXULOH HVWLPDWH GH SURGXFĠLH D JLJDFDORULHL YRU ¿ IRDUWH ULGLFDWH 9RUELP GH VXPH GH SHVWH OHL SHU JLJDFDOR ULHvQFRQGLĠLLOHvQFDUHSUHĠXOGHIDFWXUDUH OD SRSXODĠLH HVWH GH OHL SUHĠXO GH IDF WXUDUH OD DJHQĠL HFRQRPLFL HVWH GH OHL FkWHVWHSUHĠXOGHSURGXFĠLH$FHVWSUHĠGH SURGXFĠLH HVWH XQ SUHĠ DSUREDW GH $156& GH SH YUHPHD FkQG SUHVWD (6WDUXO úL QX vO SXWHP PRGL¿FD DFXP GDU FRVWXULOH GH SURGXFĠLH YRU ¿ PDL PDUL 'LIHUHQĠD vQWUH OHLúLOHLVDXSHVWHRPLHGHOHLFkW YD¿JLJDFDORULDYD¿RSLHUGHUHSHFDUHYD WUHEXL Vă R VXSRUWH PXQLFLSLXO )ăFXW XQ FDOFXO JURVR PRGR VXEYHQĠLD SH WRW DQXO SHQWUXFHLGHFRQVXPDWRULFDUH H[LVWDXODvQFHSXWXODQXOXLHUDGHPLOLR DQH OHL SH DQ DFXP HVWLPăP SH WUHL OXQL FKHOWXLHOLOH SH FDUH OH YRP DYHD Vă ¿H XQ GHYDODPLOOHL´DH[SOLFDW&LRWOăXú

([SRQDWHOHDXvQWUXFKLSDWSHUVRQDMH GHWRDPQăVDXGLQSRYHúWL

ùWLUL $XGLHQĠHOD3XLúL6kPSăOHDQ

GXPQHDYRDVWUă D IRVW UHFHQW GLDJQRV WLFDW FX 76$ QU7XOEXUăUL GLQ 6SHF WUXO $XWLVW úL GRULĠL Vă DÀDĠL PDL PXOWH LQIRUPDĠLL GHVSUH DXWLVP 'RULP Vă QH vQVXúLP FXQRúWLQHĠ úL DELOLWăĠL QHFH VDUH vQ YLDĠD GH ]L FX ]L D IDPLOLLORU FDUH VH FRQIUXQWă FX 76$ JkQGLQGX QH vPSUHXQă vPSăUWăúLQG H[SHULHQĠH úL LQIRUPDĠLL´ D SUHFL]DW %RGR7RWK (QLNR DVLVWHQW VRFLDO &XUVXO YD DYHD ORFvQSHULRDGDRFWRPEULHLDUGDWD OLPLWă GH vQVFULHUH HVWH RFWRPEULH 'HWDOLL DO WHOHIRQ VDX H PDLOEWHQLNR#\DKRRFRP $0 

&RQVLOLHULL ORFDOL GLQ 7kUJX0XUHú 6H EDVWLDQ 3XL úL 'DQ 6kPSăOHDQ úLDX DQXQĠDW YLQHUL RFWRPEULH SUR JUDPXO GH DXGLHQĠă ³3HQWUX D YHQL vQ vQWkPSLQDUHD QHYRLORU FHWăĠHQLORU GLQ PXQLFLSLXO 7kUJX0XUHú úL SHQWUX D VXEOLQLD LPSRUWDQĠD WUDQVSDUHQĠHL vQ DGPLQLVWUDĠLD SXEOLFă FRQVLOLHUXO ORFDO 86/GRPQXO6HEDVWLDQ3XLúLFRQVLOLHUXO ORFDO 86/ GRPQXO 'DQ 6kPSăOHDQ YRU DYHD XUPăWRUXO SURJUDP GH DXGLHQĠH GRPQXO FRQVLOLHU ORFDO 6HEDVWLDQ 3XL vQ XOWLPD]LGHPDUĠLGLQ¿HFDUHOXQăvQWUH RUHOH  OD VHGLXO 3ULPăULHL 7kUJX0XUHú FDPHUD LDU GRPQXO FRQVLOLHUORFDO'DQ6kPSăOHDQvQXOWLPD ]L GH PDUĠL GLQ ¿HFDUH OXQă vQWUH RUHOH ODVHGLXO3ULPăULHL7kUJX 0XUHú FDPHUD ´ VH SUHFL]HD]ă vQWU XQFRPXQLFDWGHSUHVăVHPQDWGHFHLGRL FRQVLOLHUL86/ 67

ÌQVFULHULSHQWUX <RXWK%DQN0XUHú

$ULQD02/'29$1

ÌQ¿HFDUH]LGHPDUĠLDOXQLLvQFXUV vQWUHRUHOH FRQVLOLHUXO&ODXGLX0DLRU ÌQOHJăWXUăWHOHIRQLFăGLUHFWăFXFHWăĠHQLL )RUPkQGQXPăUXODSHODĠLGLUHFWvQ¿HFDUH]LGHPDUĠLDOXQLLvQ FXUV 3ULPăULD PXQLFLSLXOXL 7vUJX0XUHú $SHOXO GXPQHDYRDVWUă HVWH JUD WXLWúLHVWHSUHOXDWGHFăWUHFRQVLOLHUXO&ODXGLX0DLRUúLGLUHFWRULLGHVSHFLDOLWDWH GLQFDGUXO3ULPăULHLPXQLFLSLXOXL7vUJX0XUHú/XFLDQ5DF]±'LUHFĠLD7HKQLFă )ORULDQ 0ROGRYDQ ± $GPLQLVWUDĠLD 'RPHQLXOXL 3XEOLF 'DQD 0LKHĠ ± $UKLWHFW ùHI'RULQ%HOHDQ±'LUHFĠLDùFROLúL5HODĠLLFX$VRFLDĠLLOHGHSURSULHWDUL9DOHQWLQ %UHWIHOHDQ±'LUHFĠLD3ROLĠLD/RFDOă$XUHO7ULI±'LUHFĠLD&RPXQLFDUH$QFD7H EDQ ± $GPLQLVWUDĠLD 6HUHORU 0DUWD 0DLRU ± $VLVWHQĠă 6RFLDOă ùDKLQ =VX]VDQQD ±6HUYLFLXO/RFDWLYÌQFD]XOvQFDUHDYHĠLRVHVL]DUHvQWUHEDUHVXJHVWLHVDXRUHFR PDQGDUHFDUHSULYHúWHDFWLYLWDWHDúLFRPSHWHQĠHOH3ULPăULHLPXQLFLSLXOXL7vUJX 0XUHúDYHĠLSRVLELOLWDWHDVăRWUDQVPLWHĠLvQPRGGLUHFW$SHOXOGXPQHDYRDVWUăYD ¿vQUHJLVWUDWPHVDMXOWUDQVPLVSXWkQGDYHDGXUDWDGHXQPLQXWÌQFD]XOvQFDUH GRULĠLXQUăVSXQVHVWHQHFHVDUVăYăIDFHĠLFXQRVFXWHQXPHOHúLQXPăUXOGHWHOHIRQ ODFDUHSXWHĠL¿FRQWDFWDW 3UREOHPHOHVHVL]DWHGHGXPQHDYRDVWUăYRU¿WUDQVPLVHVSUHVROXĠLRQDUHvQPRG RSHUDWLYGLUHFĠLLORUGHVSHFLDOLWDWHGLQFDGUXOSULPăULHL9HĠL¿FRQWDFWDWXOWHULRU SHQWUXDSULPLUăVSXQVVDXYHĠL¿LQYLWDWvQDXGLHQĠăODFRPSDUWLPHQWXOGHVSHFL DOLWDWHSHQWUXRGRFXPHQWDUHVXSOLPHQWDUă$SHOXULOHVXQWSRVLELOHGLQRULFHUHĠHD GHWHOHIRQLH¿[ăVDXPRELOă $úWHSWăPFXLQWHUHVDSHOXULOHGXPQHDYRDVWUăvQ¿HFDUH]LGHPDUĠLDOXQLLvQ FXUVvQWUHRUHOH± %LURXOGHSUHVăDOSULPăULHL

7UDLQLQJGHVSUHDXWLVP 3ăULQĠLL FRSLLORU FX DXWLVP SRW DÀD PDL PXOWH GHWDOLL GHVSUH DFHDVWă DIHFĠLXQH vQ FDGUXO XQXL WUDLQLQJ RU JDQL]DW GH VSHFLDOLúWLL )XQGDĠLHL $O SKD 7UDQVLOYDQă ´$FHVW WUDLQLQJ HVWH SHQWUX GXPQHDYRDVWUă GDFă FRSLOXO

<RXWK%DQN0XUHúFDXWăOLFHHQLPRWLYDĠL GHGRULQĠDGHDVFKLPEDFHYDvQFRPXQL WDWH SURJUDPXO <RXWK%DQN SRUQLQG GH ODSUHPLVDFăWLQHULLVXQWRUHVXUVăSHQ WUX FRPXQLWăĠLLOH ORFDOH úL vQFXUDMHD]ă LQLĠLDWLYD FLYLFă UHVSRQVDELOLWDWHD úL DVXPDUHD GH FăWUH WLQHUL D UROXOXL GH OLGHUL³$FHúWLDVHLPSOLFăvQPRGSUDFWLF vQ DFĠLXQL úL GHFL]LL ORFDOH SULQ FUHDUHD úL XWLOL]DUHD XQXL IRQG FDUH VXVĠLQH LQLĠLDWLYHOHWLQHULORU3ULPDHGLĠLHDSUR JUDPXOXL vQ 7kUJX0XUHú VD GRYHGLW D ¿ XQ VXFFHV ]HFH OLFHHQL DX UHXúLW Vă PRELOL]H]H GLQ FRPXQLWDWH IRQGXUL vQ YDORDUHGHGHOHL'LQDFHúWLEDQL DX IRVW ¿QDQĠDWH QRXă SURLHFWH LPSOH PHQWDWH GH FăWUH GH OLFHHQL $FXP HVWH UkQGXO WăX 'HPRQVWUHD]ăQH Fă SRĠL ,QWUă SH ZZZ\RXWKEDQNURLQ VFULHUHFRPSOHWHD]ăSkQăODGDWDGH RFWRPEULHIRUPXODUXOGHvQVFULHUH FX GDWHOH WDOH úL Vă QH SUH]LQĠL XQ SODQ DOVFKLPEăULORUSHFDUHDLGRULVăOHLP SOHPHQWH]L vQ FRPXQLWDWHD WD SULQWUR VFULVRDUH GH PRWLYDĠLH´ D SUHFL]DW ,XOLD $OH[DQGUD 2SUHD FRRUGRQDWRU <RXWK %DQN0XUHú 67


³%RUGXULDGD,,´VDX 6WUDEDJYV6RIDOYL6]DEROFV 3ULPDUXOFRPXQHL6kQJHRUJLXGH0XUHú6RIDOYL6]D EROFVDIRVWDFĠLRQDWvQLQVWDQĠăGH6WUDEDJ$*¿UPD UHVSRQVDELOăFXH[HFXWDUHDOXFUăULORUGHPRGHUQL]DUH D 'UXPXOXL 1DĠLRQDO WURQVRQXO 7kUJX0XUHú 5HJKLQ PRWLYXO ¿LQG LQVLVWHQĠD FX FDUH HGLOXO úHI D PLOLWDWSHQWUXJăVLUHDXQHLDOWHVROXĠLLWHKQLFHFDUHVă vQORFXLDVFăERUGXULOHvQDOWHXQDGHYăUDWSHULFROSHQ 3DJ WUXVLJXUDQĠDFLUFXODĠLHL 

, Q I R U P D Ġ L D F D U H G ă S X W H U H

³&DVWHO9LQXP´DURPăGH7RVFDQDvQ0LFD $SUR[LPDWLY GH LQYLWDĠL DX SDUWLFLSDW VkPEăWă RFWRPEULHODLQDXJXUDUHDR¿FLDOăDFUDPHLÄ&DVWHO 9LQXP´ GLQ FRPXQD 0LFD ³,QYHVWLĠLD VH FLIUHD]ă OD SHVWHWUHLPLOLRDQHGHHXURRSDUWHGLQEDQLSURYHQLQG GLQ ¿QDQĠDUH 8(´ D SUHFL]DW 0DUFHO )ăUFDú VDOHV PDUNHWLQJGLUHFWRUDO6&&DVWHO9LQXP65/3DQJOLFD LQDXJXUDOăDIRVWWăLDWăGHSUHIHFWXOMXGHĠXOXL0XUHú $OH[DQGUX3HWUX)UăWHDQFRQVLOLHUXOMXGHĠHDQ%DORJK 3DJ -R]VHIúL+HLQHU2EHUUDXFKLQYHVWLWRU

#PWN8+++PT RCIKPK24'ŒNGK #RCTGUàRVàO¾PCN QEVQODTKG (10&#614#74'.+#0)4#/#

/LVWD31/SHQWUXSDUODPHQWDUH GRPLQDWăGHWLQHUHĠH

Q/LVWDOLEHUDOLORUGLQ0XUHúSHQWUXDOHJHULOHGLQGHFHPEULHGRPLQDWăGHSROLWLFLHQLWLQHULGLQQRXD

JHQHUDĠLHPHGLDGHYkUVWăDFDQGLGDĠLORU¿LQGGHDQL Q 6HYRUOXSWDSHQWUXXQORFvQ&DPHUD'HSXWDĠLORUúL6HQDW'DQ6vPSăOHDQ/XNDFV/RUDQG0DQXHO

%XWLXOFă'LQX6RFRWDU&ULVWLDQ&KLUWHú&RVPLQ'XPDúL$NRV0RUD Q³2ELHFWLYXOSHQWUXDOHJHULOHGLQGHFHPEULHHVWHREĠLQHUHDDFHOSXĠLQGRXăORFXULvQ&DPHUD'HSXWDĠLORU úLXQXOvQ6HQDW´DSUHFL]DW&LSULDQ'REUHSUHúHGLQWHOH31/0XUHú Q ³/LVWD31/HVWHXQDFDUHFRQĠLQHRDPHQLWLQHULúLGHFDOLWDWH´DD¿UPDWDFWXDOXOVXESUHIHFW0DQXHO %XWLXOFă

3DJ

Zi de zi 15 octombrie  

O parte din viata ta!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you