Page 1

3DJ

FXOWXUă

³7RWHP´ GRPLQDWăGHVFXOSWXUă

 OHL

3DJ

HYHQLPHQW

3DJ

(FRORJLúWLLSUHPLDĠL OD*LPQD]LXO³(XURSD´

VSRUW

3DJ

6WDUWIăUăHPRĠLL SHQWUX&LW\¶XV

vQYăĠăPkQW

ùFROLPRGHUQL]DWH OD5HJKLQ

GLUHFWRUIRQGDWRU

LQFXUVGHDXGLWDUH%5$7

$XUHOLDQ*5$0$

ZZZ]LGH]LUR &XUVYDOXWDU

7kUJX0XUHú

HXU XVG JUDXU

& & & & & &

URQ URQ URQ

5HJKLQ 6LJKLúRDUD /XGXú 7kUQăYHQL

RSDUWHGLQYLDĠDWD

0LHUFXULVHSWHPEULH $QXO9,,,QU

7J0XUHú‡5HJKLQ‡6LJKLúRDUD

SDJLQL

3DJ

HFRQRPLF

0HWHR

12$37($ =,8$

+DPHLXOvQFăXWDUHD JORULHLGHRGLQLRDUă

3DJ

&LQFLDQLGH$XFKDQ OD7kUJX0XUHú

&RQVLOLHUHJUDWXLWăSHQWUXDOFRROLFL ÌQ FDGUXO DPEXODWRULXOXL GH VSHFL DOLWDWHD6SLWDOXOXL&OLQLF-XGHĠHDQGH 8UJHQĠă 7kUJX0XUHú YD IXQFĠLRQD XQFHQWUX$OFR,QIRGHVFKLVGH$/,$7 FXVFRSXOGHDRIHULVHUYLFLLPHGLFDOH FRPSOHPHQWDUH LQWHUYHQĠLLORU GLQ VSLWDO úL YRU ¿ DGUHVDWH SDFLHQĠLORU FDUH DX XQ FRQVXP SUREOHPDWLF GH DOFRROVDXVXIHUăGHDIHFĠLXQLDVRFLDWH FRQVXPXOXLDEX]LYGHDOFRRO /DQLYHOQDĠLRQDOVHYRUGHVFKLGHFLQFL FHQWUH%XFXUHúWL&RQVWDQĠD&UDLRYD 7kUJX0XUHú úL &kPSXOXQJ 0ROGR YHQHVFÄ$PFRQWDFWDWUHSUH]HQWDQĠLL 6SLWDOXOXL&OLQLF-XGHĠHDQGH8UJHQĠă 7kUJX0XUHú úL VD DJUHDW FX GkQúLL LGHHD GH D VH GHVFKLGH XQ DVWIHO GH FHQWUX vQ ODERUDWRU $FXP VXQWHP vQID]DGH¿QDOL]DUHDFRQWUDFWHORU´D GHFODUDW,RDQD7RPXV$GYRFDF\6SH FLDOLVW$/,$7 &RRUGRQDWRUXO ¿HFăUXL FHQWUX YD OXFUDvQGHDSURDSHFXSHUVRQDOXOPH GLFDODOVSLWDOXOXLSHQWUXDGHWHUPL QDH[DFWFHWLSGHLQWHUYHQĠLHSVLKR VRFLDOă VH SRWULYHúWH SDFLHQĠLORU

FX FRQVXP SUREOHPDWLF GH DOFRRO VDX FHORU FDUH DSHOHD]ă OD VHUYLFL LOH VSLWDOXOXL SHQWUX WUDWDUHD XQRU DIHFĠLXQLDVRFLDWHFRQVXPXOXLDEX ]LYGHDOFRROSUHFXPúLDSURSLDĠLORU DFHVWRUD 0DL PXOW FRRUGRQD WRUXOYDIDFLOLWDDFFHVXOSDFLHQWXOXL OD VHUYLFLL VSHFLDOL]DWH GLQ FDGUXO FRPXQLWăĠLORU ORFDOH DGUHVDWH SHU VRDQHORUFXXQFRQVXPSUREOHPDWLF GHDOFRROúLYDPRQLWRUL]DHYROXĠLD DFHVWXLD GHD OXQJXO WLPSXOXL 6HU YLFLLOHRIHULWHGHVXQWJUDWXLWHSHQ WUXDVLJXUDĠLLFDUHVXIHUăGHXQFRQ VXPSUREOHPDWLFGHDOFRROVDXúLGH DIHFĠLXQLDVRFLDWHDFHVWXLD $ULQD02/'29$1

)DVFLQDQWD LQGXVWULH D KDPHLXOXL SUH]HQWDWă GH LQJ $FDĠLX 0RUD SUHúHGLQWHOH (GLWRULDO $VRFLDĠLHL3URGXFăWRULORUGH+DPHLGLQ5RPkQLD ,QFXUVLXQH IDVFLQDQWă vQ OXPHD KDPHLXOXL GH OD SODQWDUH UHFROWDUH SUHOXFUDUH Ä3URGXVvQ0XUHú´ SkQăODOLYUDUHDFăWUHSURGXFăWRULLGHEHUH WUHEXLHVăFRQWLQXH ³6XQWHPFHLPDLPDULSURGXFăWRULGHKDPHLGLQĠDUăúLGLQSăFDWHFDPXQLFLLGLQ $OH[727+ ĠDUă´DSUHFL]DW$FDĠLX0RUD $P SDUWLFLSDW LHUL DOăWXUL GH DOĠL ULH LPDJLQLOH GLQ UDLRQXO SURGXVHORU ³'HRFDPGDWăFHUHUHGHKDPHLYLQHGRDUGHSHSLDĠDLQWHUQă¿LQGFăFHHDFHSURGXFHP FROHJL GH EUHDVOă OD DQLYHUVDUHD D DXWRKWRQH GH R PDQLIHVWDUH ORFDOă FLQFL DQL GH OD LQDXJXUDUHD $XFKDQ SH FDUH SHUVRQDO DP DSUHFLDWR QRLQXHQLFLGLQQHFHVDUXO5RPkQLHL´DSUHFL]DWLQJLQHUXO+RULD+DQWăX

6 7LQWHUHVDQWH ,5, &RQWURDOHSULQVRQGDM )XUQL]RULL GH VHUYLFLL PHGLFDOH PHGLFDPHQWHúLGLVSR]LWLYHPHGL FDOH GLQ MXGHĠXO 0XUHú YRU ¿ YHUL¿FDĠL GH UHSUH]HQWDQĠLL &DVHL -XGHĠHQHGH$VLJXUăULGH6ăQăWDWH 0XUHúSRWULYLWXQXLDQXQĠSRVWDW SH VLWHXO LQVWLWXĠLHL ³)XUQL]R ULL FDUH XUPHD]ă Vă ¿H YHUL¿FDĠL GXSă GDWD GHSXQHULL GRFXPHQWH ORU MXVWL¿FDWLYH YRU ¿ vQúWLLQĠDĠL FX SULYLUH OD GDWD OD FDUH YD DYHD ORFDFĠLXQHD´DSUHFL]DWHF+DMGX .LQJD SUHúHGLQWHGLUHFWRU JHQH UDO&-$60XUHú $0

$GUHVDUHGDFWLHL 6WU3ULPăULHLQU 7kUJX0XUHú7HO UHGDFWLD#]LGH]LUR SXEOLFLWDWH#]LGH]LUR

$ERQDPHQWH 3HQWUXDERQDPHQWHvĠLVWăPOD GLVSR]LĠLHODVHGLXOUHGDFĠLHLVDXOD WHOHIRQ

6HUYLFLLOHPHGLFDOH FRQ¿UPDWH 0XUHúHQLLDVLJXUDĠLYRUWUHEXLVăVH VHPQH]HvQUHJLVWUXOGHFRQVXOWDĠLL 3RWULYLWXQXLDQXQĠSRVWDWSHVLWH XO&DVHL-XGHĠHQHGH$VLJXUăULGH 6ăQăWDWH 0XUHú vQFHSkQG FX GDWD GH RFWRPEULH IXUQL]RULL GH VHUYLFLLPHGLFDOHGLQDPEXODWRULXO GH VSHFLDOLWDWH SHQWUX VSHFLDOLWăĠL FOLQLFHDXREOLJDĠLDFDSHQWUXVHUYL FLLOHSHQWUXFDUHPRGXOGHSUH]HQ WDUHDODVLJXUDĠLORUHVWHvQXUJHQĠă VDXFRQWUROVăvQVFULHOL]LELOvQUH JLVWUXOGHFRQVXOWDĠLLGDWHOHGHFRQ WDFWDOHDVLJXUDWXOXL $0

(OHIDQWLQGLDQOD=RR 3ULPXOHOHIDQWLQGLDQGLQ5RPkQLD D IRVW DGXV YLQHUL VHSWHPEULH OD *UăGLQD =RRORJLFă GLQ 7kUJX 0XUHú vQ FDGUXO XQXL SURLHFW DO $VRFLDĠLHL *UăGLQLORU =RRORJLFH GLQ (XURSD Ä$FHVW DQLPDO D IRVW DGXV GH R HFKLSă VSHFLDOL]DWă vQ WUDQVSRUWXO GH DQLPDOH PDUL GH OD *UăGLQD=RRORJLFăGLQ%HUJDPR/H &RUQHOOH´ D GHFODUDW SHQWUX $JHU SUHV .RSDF] $QGUDV GLUHFWRUXO LQVWLWXĠLHL (OHIDQWXO LQGLDQ HVWH IHPHOă VH QXPHúWH 7DQLD DUH GHDQLRJUHXWDWHGHFLUFDWRQH úLSHVWHGRLPHWULvQăOĠLPH 6*

:::=,'(=,52 ,QWUHEDUHD]LOHL

/DLQWUHEDUHDGHLHUL

9DHOLPLQD)&0 7kUJX0XUHúSH6WHDXD %XFXUHúWLvQ&XSD 5RPkQLHL"

6XQWHĠLPXOĠXPLĠLGHPRGXOvQFDUH VXQWSURPRYDWHRELHFWLYHOHWXULVWLFH DOHMXGHĠXOXL0XUHú"

5ăVSXQVXULOHYRDVWUHDXIRVW

'$18OD 7kUJX0XUHú SULOHM FX FDUH DP IăFXWXQPLQLWXUDOVXSHUPDUNHWXOXL JKLG ¿LQGXQH GLUHFWRUXO DFHVWXLD /HRQDUG1LVWRU1XúWLXGDFăFHLODOĠL MXUQDOLúWLDXIRVWVDXQXLPSUHVLRQDĠL GHFHYDGDUúWLXVLJXUFăSHPLQHPD LPSUHVLRQDW UDLRQXO ERWH]DW VLP SOX Ä3URGXV URPkQHVF´ $LFL JăVHúWL DSURDSHWRDWHIUXFWHOHúLOHJXPHOHGH ODSăWUXQMHOúLPăUDUSkQăODFDUWR¿ URúLLDUGHLúLPXOWHDOWHOH (YLGHQWFăFHLFDUHDXDYXWRDVHPH QHD LGHH WUHEXLH IHOLFLWDĠL GHRDUHFH VXQWHPRĠDUăFXXQSRWHQĠLDODJULFRO HQRUPFDUHIăUăRSLDĠăGHGHVIDFHUH DGHFYDWă ULVFă Vă GXFă SURGXFăWRULL ODIDOLPHQWÌQSOXVvQFRPSDUDĠLHFX IRDUWH PXOWH SURGXVH LPSRUWDWH DOH QRDVWUH VXQW HFRORJLFH $X SDUFă XQ JXVWPDLEXQ 0LDPDPLQWLWLHúLQGGLQKLSHUPDU NHWúLDYkQGvQFăvQWLSăULWHvQPHPR

(VWH YRUED GHVSUH H[SR]LĠLD Ä3UR GXV vQ 0XUHú´ HYHQLPHQW RUJDQL]DW GH $VRFLDĠLD SHQWUX 3URJUHV 'H] YROWDUHúL&RPHUĠÄ0HUFXU´FXVSUL MLQXO,QVWLWXĠLHL3UHIHFWXOXL-XGHĠXO 0XUHú úL D SUHIHFWXOXL GH DWXQFL 0DULXV 3DúFDQ 6D IăFXW WUHDEă EXQăWUHEXLHVăUHFXQRDúWHPGHRD UHFH LGHHD GH D SURPRYD vQ UkQGXO FRQVXPDWRULORUSURGXVHOHGLQ0XUHú HVWHPDLPXOWGHFkWELQHYHQLWăSHQ WUXYLLWRUXOHFRQRPLFDOMXGHĠXOXL Ä3URGXV vQ 0XUHú´ D ELIDW GRXă HGLĠLL OD vQFHSXWXO OXQLL RFWRPEULH úL 'HúL PDL VXQW SXĠLQH ]LOH SkQă OD LQWUDUHD vQ Ä%UXPăUHO´ QDP DX]LW SH QLPHQL Vă FRQ¿UPH RDWUHLDHGLĠLHDH[SR]LĠLHL3ăUHUHD PHD HVWH Fă DU ¿ SăFDW FD R DVHPH QHD LQLĠLDWLYă Vă GLVSDUă GXSă GRDU GRL DQL Ä3URGXV vQ 0XUHú´ WUHEXLH VăFRQWLQXH

'HFODUDWLD]LOHL

1XDPDYXWRRSR]LĠLHGHRUJROLLGH FRQMXQFWXUăQLFLDWXQFLúLVSHUăPVăQXDYHP QLFLDFXPFkQGHVWHYRUEDVăYRWăPSURLHFWH FDUHSRWVăULGLFHVWDQGDUGXOGHYLDĠă úLGHFRQIRUWDOORFXLWRULORUFRPXQHL =VLJPRQG$PEUXV
&8/785Ă VHSWHPEULH

ùWLUL

LQWHUHVDQWH 5DGLR*DOD[LD5HJKLQ YDQGDOL]DW (PLVLD SRVWXOXL ORFDO 5DGLR *DOD[LD 5HJKLQ D IRVW vQWUHUXSWă vQ GLPLQHDĠD ]LOHLGHVHSWHPEULHFkQGUHOHXOVWDĠLHL GHOD3ăGXUHD5RWXQGăDIRVWYDQGDOL]DW /DVFXWWLPSRHFKLSăGHDQJDMDĠLDLSRV WXOXL DL ¿UPHL GH GLVWULEXĠLH D HQHUJLHL HOHFWULFHúLSROLĠLúWLVDXGHSODVDWODIDĠD ORFXOXLúLDXFRQVWDWDWIXUWXODSDUDWXULLúL WăLHUHDFDEOXULORUHOHFWULFHFDUHDVLJXUDX DOLPHQWDUHDFXHQHUJLHHOHFWULFăvQ]RQă $FHVWD HVWH DO SDWUXOHD LQFLGHQW vQUHJLV WUDWvQXOWLPHOHGRXăOXQLSDJXEHOH¿LQG HVWLPDWH OD GH HXUR ³1XPDL GH FkQGVXQWHXGLUHFWRUDOWUXVWXOXLDFHDVWD HVWHDSDWUDRDUă'H¿HFDUHGDWă¿OPXO H DFHODúL HPLVLD VH vQWUHUXSH EUXVF QH DXWRVHVL]ăP úL SRUQLP vQVSUH UHOHX )LUHOH VXQW WăLDWH ,QLĠLDO vQFHDUFă Vă OH VPXOJăúLVăOHIXUHFXWRWXOGDUFXPQX UHXúHVFOHWDLH)LHHVWHUHDLQWHQĠLH¿H HVWH SURVWLH SHQWUX Fă ¿EUD RSWLFă FDUH XUFăSHUHOHXQXFRQĠLQHPHWDOúLQLFLQX SRDWă¿UHIRORVLWăúLQXvQĠHOHJGHFHFL QHYDvúLULVFăYLDĠDXUFkQGXVH OD GHPHWULSHQWUXDIXUDREXFDWăGHSODVWLF úLDWăLDFDEOXULHOHFWULFHFDUHSRWGXFHOD HOHFWURFXWDUH´ D SUHFL]DW 2YLGLX ,OLúDQ GLUHFWRUXO5DGLR*DOD[LD5HJKLQ 6*

3HUVRDQăFăXWDWă vQUkXO1LUDM ,QVSHFWRUDWXO SHQWUX 6LWXDĠLL GH 8UJHQĠă ,68 Ä+RUHD´ DO MXGHĠXOXL 0XUHúDIRVWVROLFLWDWOXQLVHSWHP EULH SHQWUX FăXWDUHD XQHL SHUVRDQH FDUH VH SUHVXSXQH Fă D Fă]XW vQ UkXO 1LUDM SH UD]D ORFDOLWăĠLL $FăĠDUL Ä/D IDĠDORFXOXLVDGHSODVDWXQHFKLSDMFX REDUFăSQHXPDWLFă$FHVWDDDFĠLRQDW FX PLMORDFH GH SULPă LQWHUYHQĠLH DSUR[LPDWLY R RUă IăUă D ¿ JăVLWă YLFWLPD´ D SUHFL]DW OW /LYLX 'DQFLX SXUWăWRU GH FXYkQW DO ,68 Ä+RUHD´ DO MXGHĠXOXL0XUHú 67

Ä7RSGD\6WRU\WHOOLQJ´OD830 8QLYHUVLWDWHD Ä3HWUX 0DLRU´ 830 GLQ 7kUJX0XUHú YD Jă]GXL vQ GDWD GH RFWRPEULH FRQIHULQĠD Ä7RSGD\ 6WRU\WHOOLQJ´ HYHQLPHQW RUJDQL]DW GH FRPSDQLD 5HHD OD FDUH YRU SDUWLFLSD GRL FkúWLJăWRUL DL SUHPLXOXL 3XOLW]HU -DFTXL %DQDV]\QVNL úL $OH[ 7L]RQ ³2 RSRUWXQLWDWH XQLFă SHQWUX WRĠL FHL DFWLYHD]ăvQGRPHQLLSUHFXPUHODĠLLFX SXEOLFXO PDUNHWLQJ MXUQDOLVP FRS\ ULJKWLQJYkQ]ăULVDXOLWHUDWXUă$OăWXUL GH-DFTXL%DQDV]\QVNLúL$OH[7L]RQYD SDUWLFLSD FD VSHDNHU 6RULQD %RWD DX WRUDOSURLHFWXOXL³3RYHúWLOH2UDúXOXL´ FDUHYDSUH]HQWDvQSUHPLHUăHSLVRGXO GRL DO GRFX¿FWLRQXOXL ³3RYHúWL GLQ 7UDQVLOYDQLD´VHSUHFL]HD]ăSHSDJLQD GH)DFHERRNDHYHQLPHQWXOXL 67

'HD]LSRORROLPSLF OD7kUJX0XUHú 'HMRLSkQăVkPEăWăVHSWHPEULH %D]LQXO2OLPSLFGLQFDGUXO&RPSOH[XOXL :HHNHQG GLQ 7kUJX0XUHú Jă]GXLHúWH &XSD5RPkQLHLODSRORDWkWODIHPLQLQ FkWúLODPDVFXOLQ&RPSHWLĠLDGHEXWH]ă FX SDUWLGHOH GLQ FRQFXUVXO PDVFXOLQ FDUH DOLQLD]ă OD VWDUW XQ QXPăU GH úDVH HFKLSH &ULúXO 2UDGHD 3ROL &OXM 'LQDPR %XFXUHúWL $PHID $UDG &60 'LJL 2UDGHD úL 6WHDXD %XFXUHúWL ÌQ ORWXULOH HFKLSHORU VH DÀă PDMRULWDWHD FRPSRQHQĠLORU VLQJXUHL UHSUH]HQWDWLYH URPkQHODMRFXULGHHFKLSăFDUHDSDUWL FLSDWvQDFHDVWăYDUăOD-RFXULOH2OLPSLFH GH OD /RQGUD $FHVWHD YRU VXVĠLQH FkWH FLQFL SDUWLGH vQ VLVWHP WXUQHX ¿HFDUH FX¿HFDUH9LQHULúLVkPEăWăVHGLVSXWă SDUWLGHOH GLQ FDGUXO WXUQHXOXL IHPL QLQ 5HSUH]HQWDQWD 7kUJX0XUHúXOXL &6 7RUSL 06 YD DYHD FD DGYHUVDUH IRUPDĠLLOH &ULúXO 2UDGHD úL %HQQWDJ %XFXUHúWL3HSULPDRYRUvQWkOQLYLQHUL GHODRUHOHLDUDGRXDVkPEăWăGH ODDFHHDúLRUă 09

([SR]LĠLD³7RWHP´GRPLQDWăGHVFXOSWXUă )XQGDĠLD GH $UWă &RQWHPSRUDQă RUJD QL]HD]ă vQ SHULRDGD VHSWHPEULH  QRLHPEULH D 9,,D HGLĠLH D ([SR]LĠLHL ,QWHUQDĠLRQDOH GH $UWă 3ODVWLFă Ä7RWHP´ 7kUJX0XUHú 9RU SDUWLFLSD DUWLúWL SODVWLFL GLQ 5RPkQLD )UDQĠD $]HUEDL MDQúL%XUNLQD)DVR9HUQLVDMXOH[SR]LĠLHL Ä7RWHP´ YD DYHD ORF MRL  VHSWHPEULH RUD OD 6ăOLOH 8$3 GH OD 3DODWXO &XOWXULL GLQ 7kUJX0XUHú LQYLWDW VSH FLDO¿LQGFULWLFXOGHDUWă&RUQHOLX$QWLP 'HVSUH SDVXO úDSWH DO H[SR]LĠLHL ³7RWHP´ QHD YRUELW $GULDQ &KLUD SUHúHGLQWHOH )XQGDĠLHLGH$UWă&RQWHPSRUDQăúLFXUD WRUXOH[SR]LĠLHL 5HSRUWHU&XPVDQăVFXWH[SR]LĠLD ³7RWHP´" $GULDQ &KLUD ³7RWHP´ VD QăVFXW vQ DQXOVWkQGODRYRUEăFXFULWLFXOGH DUWă 0LUFHD 2OLY úL vQFHUFkQG Vă IDFHP R H[SR]LĠLH LQWHUQDĠLRQDOă SH R DQXPLWă WHPă 1HD YHQLW DWXQFL LGHHD GH WRWHP SHQWUX Fă H R WHPă IRDUWH ODUJă FDUH FX SULQGHIRDUWHPXOWHOXFUXULUHJăVLQGXVH SUDFWLF vQ WRDWH FXOWXULOH $úD VD QăVFXW ³7RWHP´ 3ULPD H[SR]LĠLH D IRVW FX GH DUWLúWLSODVWLFLXQDH[WUHPGHJUHXGHUHD OL]DW WRDWH FKHOWXLHOLOH ¿LQG VXSRUWDWH GH QRLDUWLúWLL1XDPSULPLWQLFLXQVSULMLQ $ GRXD H[SR]LĠLH OD IHO D WUHLD OD IHO OD HGLĠLDDSDWUDDPSULPLWXQIRQGGHYUHR GH OHL LDU UHVWXO D IRVW VXSRUWDW vQ vQWUHJLPH GH QRL $ELD OD HGLĠLD D úDVHD DP JăVLW XQ VSRQVRU úL XQ SDUWHQHU H[ WUDRUGLQDU GH JHQHURV FDUH D vPEUăĠLúDW LGHHD ³7RWHP´XOXL FRPSDQLD (21 FDUH HVWH úL VSRQVRUXO SULQFLSDO DO HGLĠLHL GLQ DFHVW DQ 1HD VSULMLQLW GH OD HGLĠLD D úDVHDLDUDFXPVXQWHPODHGLĠLDDúDSWHD LDU vQWUH FHOH GRXă HGLĠLL DP RUJDQL]DW úL R WDEăUă GH FUHDĠLH WRW SH WHPD WRWHP XOXL OD &ăSULRDUD OkQJă 6ăYkUúLQ OkQJă &DVWHOXO 5HJHOXL WDEăUă VSRQVRUL]DWă WRW GH(2Q 5HS&kWFRQWHD]ăDFHVWVSULMLQGLQ SDUWHD(2Q"

$GULDQ&KLUDSUHúHGLQWHOH )XQGDĠLHLGH$UWă&RQWHPSRUDQă

$& (VWH HVHQĠLDO IăUă DFHVW VSULMLQ QX DP PDL SXWHD Vă UHDOL]ăP DFHDVWă H[SR]LĠLH/DHGLĠLDDúDVHDDPIRVWDMXWDĠL úL GH 3ULPăULD 7kUJX0XUHú FD VSRQVRU DOăWXULGHDOWHGRXă¿UPH

LQGVFXOSWRUL6LJXUFăXQLLGLQWUHSLFWRUL FXP HVWH 9DVLOH 5DĠă YD H[SXQH RELHFW LQVWDODĠLH QX QHDSăUDW SLFWXUă FDUH HVWH IRDUWH DSURDSH GH VFXOSWXUă $FHDVWă HGLĠLHYD¿XQDH[WUHPGHLQWHUHVDQWă

5HS6HSRWFXDQWL¿FDvQWURVXPă FRVWXULOHRUJDQL]ăULLXQHLHGLĠLL" $& &X FDWDORJ FX WRW FH VH vQWkPSOă DMXQJHXQGHYDODGHHXURSHQWUX Fă VH GDX úL QLúWH SUHPLL DFKL]LĠLL FXP DU YHQL /XFUăULOH SH FDUH OH SUHPLHP OH RIHULP VSRQVRUXOXL H[SR]LĠLHL SHQWUX Fă PLVHSDUHDEVROXWQRUPDODFHVWOXFUXHL DMXWkQGXQHVăOHRIHULPúLQRLvQVFKLPE SUHPLLOHUHVSHFWLYH

5HS /D HGLĠLLOH DQWHULRDUH FDUH D IRVWSRQGHUHDDUWLúWLORUPXUHúHQL" $&$XDYXWRIRDUWHPDUHSRQGHUH'H H[HPSOX OD HGLĠLD D úDVHD DX IRVW GH DUWLúWL SODVWLFL LQYLWDĠL GLQWUH FDUH IRDUWH PXOĠL GLQ 7kUJX0XUHú $QXO DFHVWD YRU ¿ SUH]HQĠL GRL DUWLúWL PXUHúHQL 'DYLG 0RUDU GLQ 7kUJX0XUHú úL 6LPLRQ 0RO GRYDQGHOD5HJKLQ$QXODFHVWDDPGRULW VăIDFH[SR]LĠLDFXXQQXPăUUHVWUkQVGH DUWLúWLSODVWLFLvQPRGVSHFLDOSHVFXOSWXUă úLQXPLDLHúLWvQWRWDOLWDWHFXPDPYUXW SHQWUXFăODXQPRPHQWGDWDPDMXQVOD FRQFOX]LDFăúLSHUHĠLLDUWUHEXLDFRSHULĠL QXSHVWHWRWGDUVă¿HSXQFWDWHGLQFkQG vQ FkQG vQWUH OXFUăULOH GH VFXOSWXUă úL OXFUăULGHSLFWXUă

5HS&HDGXFHHGLĠLDGLQDFHVWDQ" $&(GLĠLDGLQDFHVWDQDGXFHvQSULPXO UkQG PDL PXOĠL VFXOSWRUL ,QLĠLDO DP YUXW Vă IDF H[SR]LĠLD GRDU FX VFXOSWRUL 6XQW OXFUăUL GH PDUL GLPHQVLXQL FHHD FH HVWH GHDVHPHQHDXQOXFUXIRDUWHQRXSHQWUX ³7RWHP´ (GLĠLD FX QXPăUXO úDSWH HVWH GRPLQDWă GH VFXOSWXUă ¿LQG SUH]HQĠL vQ H[SR]LĠLHGRDUúDVHSLFWRULUHVWXOGH¿

³0HúWHUXO]LGDU.HOHPHQ´ ³URFNEDOODGă´OD1DĠLRQDO

$FRQVHPQDW$OLQ=$+$5,(

0;0HGLD vQYL]RUXOKDFNHULORU

6kPEăWăVHSWHPEULHvQVDODPDUHD7HD WUXOXL 1DĠLRQDO 7kUJX0XUHú D DYXW ORF D GRXDUHSUH]HQĠDĠLHDVSHFWDFROXOXLÄ.ĘPĦYHV .HOHPHQ´ DO &RPSDQLHL ´7RPSD 0LNOyV´ VHFĠLDPDJKLDUăD1DĠLRQDOXOXL6SHFWDFROXO DIRVWVXSUDWLWUDWvQOLPEDURPkQăúLDGXUDW DSUR[LPDWLYRRUăúLGHPLQXWH

$GDSWDUHVFHQLFă GH&VDED,YiQND 7H[WXOVSHFWDFROXOXLDUHODED]ăOHJHQGD]LGD UXOXL.HOHPHQIRDUWHDVHPăQăWRDUHFXEDOD GD URPkQHDVFă Ä0RQDVWLUHD $UJHúXOXL´ úL HVWHRDGDSWDUHVFHQLFăGH&VDED,YiQNDSH ED]DGUDPHLQHWHUPLQDWHDOXL,PUH6DUNDGL ³0HúWHUXO ]LGDU .HOHPHQ´ 'LIHUHQĠHOH PD MRUH VXQW GRDU vQ FHHD FH SULYHúWH QXPăUXO ]LGDULORUFX.HOHPHQLDUFX0DQROH úLDHGL¿FLXOXLFRQWUXLW.HOHPHQFRQWUXLHúWH FHWDWHD'HYHLLDU0DQROHELVHULFDPăQăVWLULL Ä&XUWHDGH$UJHú´ )ăUă vQGRLDOă Ä.ĘPĦYHV .HOHPHQ´ HVWH XQ VSHFWDFRO DQWUHQDQW OD DFHDVWD FRQ WULEXLQG PX]LFD URFN QXPăUXO PDUH GH DFWRUL SUH]HQĠL WRW WLPSXO VFHQă VFHQR JUD¿DIXPXOúLOXPLQLOHGDUODQLYHOFRUH JUD¿FvQFăVHPDLSRDWHOXFUD ÌQFHPăVXUăDUHXúLWUHJL]RUXO6]LOiUG6R PRJ\LSULQLQWHUPHGLXOXQXLPXVLFDOVă DGXFăvQVHFROXOGUDPD]LGDUXOXLFUHG Fă UăPkQH OD ODWLWXGLQHD ¿HFăUXL VSHFWD WRU vQ SDUWH ÌQ DFHVW VHQV PL VH SDUH WRWXúL UHYHODWRDUH VFHQD vQ FDUH .HOH PHQ R YLVHD]ă SH VRĠLD VD FDUH YHQLQG VăOYL]LWH]HvQYLVvLUHSURúHD]ăIDSWXOFă DFRUGă PDL PXOWă LPSRUWDQĠă FRQVWUXLULL FHWăĠLLGHFkWLXELULLúLIDPLOLHLORU 7HPD VDFUL¿FXOXL SHQWUX FUHDĠLH GHYLQH

7H[WXOVSHFWDFROXLDUHODED]ăOHJHQGD]LGDUXOXL .HOHPHQIRDUWHDVHPăQăWRDUHFXEDODGD URPkQHDVFăÄ0RQDVWLUHD$UJHúXOXL´

DVWIHODFXPPDLPXOWROXSWăGLQWUHSURIH VLHúLYLDĠDSHUVRQDOăÌQFHPăVXUăHVWHGLV SXVRPXOFRQWHPSRUDQVăúLVDFUL¿FHYLDĠD SHUVRQDOă UHODĠLLOH FX DSURSLDĠLL IDPLOLH FRSLLSULHWHQLSHQWUXĠHOXULSURIHVLRQDOHúL vQFHPăVXUăPHULWă /D QLYHO VFHQRJUD¿F PHúWHULL UHQXQĠă OD XQHOWHOXFUHD]ăODELURXULFXFDOFXODWRDUH úL/&'XULFRVWXPHOHUHXúLQGVăFUHLRQH ]HSHUVRQDOLWDWHD¿HFăUXLD 6SHFWDFROXO vL DUH vQ GLVWULEXĠLH SH 6]LOiUG .iQ\iGL$ED 6HEHVW\pQ .ĘPĦYHV .HOH PHQ (V]WHU -~OLD 6]LODVL $QQD %DUQD %RNRU *iERU 7ROODV $QGUiV .RUSRV (UQĘ *DOOy 0LNOyV /HYHQWH gUG|J ,VWYiQ 1DJ\ .OiUD 7RPSD 2V]NiU 0HV]HVL %RWRQG .RYiFV-iQRV+HQQ%RWRQG%HQHGHN7LYD GDU%DUDEiVL$UQROG3pWHU¿(UYLQ5XV]XO\ &RUHJUD¿DVSHFWDFROXOXLHVWHVHPQDWăGH-R KDQQD%RGRUGHFRUXOúLFRVWXPHOHSXUWkQG VHPQDWXUDOXL(U]VpEHW7~UL 9DOHQWLQ&29$&,8

GLQVLWHXULOHGHĠLQXWHGH0;0HGLD DX IRVW YLUXVDWH VDX DWDFDWH GH KDFNHUL vQGHFXUVXO]LOHLGHVHSWHPEULHSULQ WUH DFHVWHD QXPăUkQGXVH úL VLWHXULOH ZZZMXUQDOGHUHJKLQUR úL ZZZLQIRUH JKLQUR 3URSLHWDUXO ¿UPHL FDUH GHĠLQH PDMRULWDWHD VLWHXULORU DIHFWDWH 0DULXV 3RUWLN D UHVSLQV LGHHD XQHL Uă]EXQăUL GHúLDWDFXODYHQLWODR]LGXSăFHUHOHXO GH UHWUDQVPLVLH úL DSDUDWXUD GH HPLVLH D 5DGLR *DOD[LD úL 5XVWLF )0 SRVWXUL GHĠLQXWH GH DFHHDúL ¿UPă DX IRVW YDQ GDOL]DWH³1XYUHDXVăFUHGvQLGHHDXQHL YHQGHWH SHUVRQDOH GHúL VLWHXULOH DIHF WDWH QX DX QLFLXQ QXPLWRU FRPXQ QX IRORVHVF WHKQRORJLL VLPLODUH QLFL PăFDU QX VXQW Jă]GXLWH SH DFHOHDúL VHUYHUH 'DFă DU ¿ IRVW DWDFDWH GRDU VLWHXULOH GLQ5HJKLQSRDWHFUHGHDPvQLGHHDDVWD GDU QX YăG GH H[HPSOX OHJDWXUD GLQ WUH VLWHXO FLW\XVUR VLWHXO FDPSLRDQHL 5RPkQLHLODIXWVDOVDXXQPDJD]LQRQ OLQHGLQ(OYHĠLD´DD¿UPDW0DULXV3RU WLN³$YHPRFHOXOăGHFUL]ăvPSUHXQăFX XQXO GLQ FHL PDL PDUL IXUQL]RUL GH VHU YLFLL GH Jă]GXLUH GLQ 5RPkQLD FX FDUH vQFHUFăP Vă DÀăP SULQ FH PHWRGH VD SXWXW vQWkPSOD DúD FHYD´ D FRPSOHWDW 0DULXV3RUWLN 6*

IDFHERRNFRP]LGH]L
(9(1,0(17

&RQVXOWXULRIWDOPRORJLFHJUDWXLWH vQPHGLXOUXUDO

/LRQV &OXE 7kUJX0XUHú FRQWLQXă DFWL YLWăĠLOH GH VFUHHQLQJ vQ PHGLXO UXUDO SULQ FDUH PXUHúHQLL YRU EHQH¿FLD GH FRQVXOWDĠLL RIWDOPRORJLFH JUDWXLWH vQ FD GUXO XQHL FDPSDQLL GHUXODWH GH GU 'D FLD +vQFX PHGLF SULPDU RIWDOPRORJ YLFHSUHúHGLQWHDO/LRQV&OXE7kUJX0XUHú úLYLFHSUHúHGLQWHvQFRPLVLDQDĠLRQDOăGH YHGHUHD/LRQV&OXE5RPkQLD 3URLHFWXOGHHYDOXDUHDVWăULLGHVăQăWDWH DSRSXODĠLHLGLQPHGLXOUXUDOGLQMXGHĠXO 0XUHú YD GHPDUD GLQ D GRXD MXPăWDWH D OXQLL RFWRPEULH FX VFRSXO GH D VH GH SLVWD SUHFRFH EROLOH RFXODUH JODXFRP FDWDUDFWă GHJHQHUHVFHQĠă PDFXODUă OHJDWăGHYkUVWăHWFH[LVWkQGúLSRVLELOL WDWHDGHDLGHQWL¿FDDOWHDIHFĠLXQLFHSRW DYHDHIHFWHQHJDWLYHDVXSUDRFKLXOXLSUH FXP KLSHUWHQVLXQH DUWHULDOă FDUGLRSDWLH LVFKHPLFă GLDEHW HWF Ä'HSLVWDUHD GLQ WLPSDDFHVWRUDIHFĠLXQLFDUHQXDXHIHFW LUHYHUVLELO úL SRW FRQGXFH OD LQYDOLGLWDWH VLPXOWDQFXXUPDUHDWUDWDPHQWXOXLSHU PLWHPHQĠLQHUHDXQHLYHGHULEXQHSHQWUX R SHULRDGă OXQJă GH WLPS FX HIHFWH EH QH¿FHúLDVXSUDFHOXLvQFDX]ăFkWúLDVX SUD PHPEULORU IDPLOLHL úL QX vQ XOWLPXO UkQGDVXSUDEXJHWXOXLGHVWDWRSHUVRDQă FDUHúLDSLHUGXWYHGHUHDYDWUHEXLVă¿H DVLVWDWăVRFLDOWRWUHVWXOYLHĠLL´DGHFODUDW GU'DFLD+vQFX

'U'DFLD+vQFX PHGLFSULPDURIWDOPRORJ

(VWHQHYRLHGHDMXWRU GLQSDUWHDSULPDULORU ,GHHDDFHVWXLSURLHFWDYHQLWFDXUPDUHD HGXFDĠLHLVDQLWDUHGH¿FLWDUHDSRSXODĠLHL DGUHVDELOLWăĠLL UHGXVH D SDFLHQĠLORU OD FDELQHWHOH PHGLFDOH GH VSHFLDOLWDWH vQ VFKLPEXO DOHJHULL XQHL YDULDQWH PDL LHI WLQH GH DúL DFKL]LĠLRQD RFKHODULL GH YH GHUHúLDQXPHFRQIHFĠLRQDUHDRFKHODULORU OD RSWLFLOH PRELOH FD] vQ FDUH SDFLHQWXO HVWH H[DPLQDW GRDU SHQWUX DSOLFDUHD FRUHFĠLHLRSWLFHWUDWkQGXVHGRDUHIHFWHOH DIHFĠLXQLORU SH FDUH OH DUH Ä6WDELOLUHD XQXL GLDJQRVWLF FRPSOHW VH SRDWH IDFH GRDUvQXUPDXQXLFRQWUROFRPSOH[HIHF

WXDW GH XQ PHGLF RIWDOPRORJ VSHFLDOLVW FDUH SRDWH LGHQWL¿FD GLQ WLPS DIHFĠLXQLOH GHFDUHVXIHUăSDFLHQWXOúLSRDWHSUHVFULH úLDSOLFDWUDWDPHQWHGHUHFXSHUDUHDYHGH ULLSURFHVXOGHJHQHUDWLY¿LQGPXOWvQFHWL QLWVDXFKLDURSULW´DPDLVSXVGU+vQFX 3HQWUX FD SURLHFWXO Vă VH PDWHULDOL]H]H PHGLFXO FHUH DMXWRU DGPLQLVWUDĠLLORU SX EOLFH ORFDOH GLQ PHGLXO UXUDO SHQWUX D L VHSXQHODGLVSR]LĠLHXQVSDĠLXDGHFYDWúL SURPRYDUHDDFĠLXQLLvQUkQGXOSRSXODĠLHL GLQ ]RQă SULQ SOLDQWHOH úL D¿úHOH SXVH OD GLVSR]LĠLH $ULQD02/'29$1

6SLULWXOHFRORJLFSUHPLDWOD*LPQD]LXO³(XURSD´

ùWLUL

LQWHUHVDQWH 0DQDJHUQRX ODVSLWDOXOGLQ/XGXú 1RXO PDQDJHU LQWHULPDU DO 6SLWDOXOXL 2UăúHQHVF³'U9DOHU5XVVX´/XGXúvQ FHSkQGFXOXQDVHSWHPEULHHVWHGU2O WHDQ3HWULD,RDQ+DGULDQSRWULYLWZZZ OXGXVRQOLQHQHW $FHVWD D IRVW GHVHP QDW SULQ RUGLQXO SULPDUXOXL VHPQDW vQ GDWDGHDXJXVWúLYDUăPkQHODúH¿D VSLWDOXOXL SkQă FH VH YD RUJDQL]D XQ QRXFRQFXUVSHSRVWSHED]DSURLHFWX OXL PDQDJHULDO SUH]HQWDW DXWRULWăĠLORU FRPSHWHQWHúLFRPLVLHLGHFRQFXUV'U 2OWHDQ HVWH PHGLF VSHFLDOLVW FKLUXUJLH JHQHUDOă úL D PDL vQGHSOLQLW IXQFĠLD GH GLUHFWRU PHGLFDO DO VSLWDOXOXL GLQ /XGXú vQ úL GLUHFWRU JHQHUDO LQ WHULPDU vQ )RVWXO PDQDJHU GU ,RDQ0DLRUDUăPDVúHI6HFĠLH&KLUXU JLHJHQHUDOă $0

&RPLWHWGLUHFWRUQRXOD³$YkQWXO´ &RQVLOLHULLORFDOLDLPXQLFLSLXOXL5HJKLQ DXDSUREDWvQFDGUXOXQHLúHGLQĠHRUGL QDUH GH OXFUX PRGL¿FDUHD úL FRPSOH WDUHD UHJXODPHQWXOXL GH IXQFĠLRQDUH DO &OXEXOXL 6SRUWLY 0XQLFLSDO ³$YkQ WXO´ GLQ ORFDOLWDWH 3RWULYLW VLWHXOXL 3ULPăULHL 5HJKLQ SUHúHGLQWHOH FRPL WHWXOXL GLUHFWRU DO FOXEXOXL 'ăQXĠ /D]ăU úL FHL GRL PHPEULL 'RUHO &LRED úL 0LKDLO 5HGHú DX IRVW HOLEHUDĠL GLQ IXQFĠLHvQORFXODFHVWRUD¿LQGQXPLWXQ FRPLWHW GLUHFWRU DOFăWXLW GLQ FLQFL SHU VRDQH *DYULO 'DQFLX &ODXGLX %vQGLOă úL =VLJPRQG =VROW UHSUH]HQWDQĠL DL &RQVLOLXOXL/RFDO 'DQLHO*DEULHO*OLJD UHSUH]HQWDQW GLQ SDUWHD SULPDUXOXL ODFDUHVHYDDGăXJDXQUHSUH]HQWDQWDO VSRQVRULORU 3RWULYLW DFHOHLDúL VXUVH vQ IXQFĠLDGHGLUHFWRUH[HFXWLYDO&OXEXOXL 6SRUWLY 0XQLFLSDO ³$YkQWXO´ D IRVW GH VHPQDW'ăQXĠ/D]ăU 67

&URVOD3ODWRXO&RUQHúWL

6SLULWXOHFRORJLFWUDQVSXV vQGHVHQHOHHOHYLORUFODVHLD,,,D% GHOD*LPQD]LXO(XURSD

&ODXGLX0DLRUvPSăUĠLQGUHFKL]LWHOH HOHYLORU*LPQD]LXOXL(XURSD

6ăSWăPkQD 0RELOLWăĠLL úLD FRQVXPDW PDUĠL VHSWHPEULH XQ QRX HSLVRG OD *LPQD]LXO ³(XURSD´ GLQ 7kUJX0XUHú FX SUHPLHUHD HOHYLORU SDUWLFLSDQĠL OD FRQFXUVXOGHGHVHQHDYkQGFDWHPăÄ6ă FLUFXOăPIăUăVăSROXăP´ &HL FDUH DX LQWUDW vQ SRVHVLD SUHPLLORU JKLR]GDQH úL UHFKL]LWH úFRODUH DX IRVW HOH YLLFODVHLD,,,D%GLQFDGUXO*LPQD]LXOXL ³(XURSD´ JUDĠLH 21*XULORU LPSOLFDWH vQ ³6ăSWăPkQD 0RELOLWăĠLL´ GH OD 7kUJX 0XUHú ³$P GăUXLW FHORU PLFL FkWH XQ JKLR]GDQ FX UHFKL]LWH úFRODUH FX WRW FH WUHEXLH SHQWUX FODVD D ,,,D $P GăUXLW DFHVWH FDGRXUL vQ FDGUXO ³6ăSWăPkQLL 0RELOLWăĠLL´úLYUHPVăDWUDJHPDWHQĠLDúLVă VWLPXOăP FRSLLL Vă IRORVHDVFă ELFLFOHWD Vă vQFHUFH Vă FRQYLQJă SăULQĠLL Vă IRORVHDVFă úL R DOWă PHWRGă GH WUDQVSRUW QHSROXDQWă úL HFRORJLFă´ D SUHFL]DW .ORV] 3HWHU GH OD

$VRFLDĠLD6SRUWLYă0DVWHU6NL %LNH

³ÌLURJVăIRORVHDVFă SDUFXULOHDPHQDMDWH´ 3UH]HQW OD SUHPLHUHD WLQHULORU HOHYL &ODXGLX 0DLRU FRQVLOLHUXO SULPDUX OXL 'RULQ )ORUHD D IăFXW XQ vQGHPQ WL QHULORU OD PLúFDUH OD IRORVLUHD VSDĠLLORU DPHQDMDWH PLúFăULL GLQ 7kUJX0XUHú ³6SHUăP Fă DFHVW JHVW YD ¿ GH EXQ DX JXU úL GRUHVF Vă OH PXOĠXPHVF WXWXWURU 21*XULORUFDUHVDXLPSOLFDWvQFDGUXO ³6ăSWăPkQLL 0RELOLWăĠLL´ ÌQ FHHD FH SULYHúWH WLQHUHWXO vL URJ Vă IRORVHDVFă SDUFXULOHDPHQDMDWHGH3ULPăULD7kUJX 0XUHúFkWúLORFXULOHVSHFLDODPHQDMDWH ODúFROLFDUHvQSURSRUĠLHGHODVXWă VXQWSXVHODSXQFWúLVSHUăPFDDQXOYL LWRUVăFRQWLQXăPFXUHDELOLWDUHDWRWDOăD DFHVWRUORFXUL´DD¿UPDW&ODXGLX0DLRU

3UHRFXSDUH SHQWUXXQPHGLXFXUDW $YkQG FD WHPă VWLPXODUHD PLúFăULL úL D SăVWUăULL PHGLXOXL FkW PDL FXUDW ³6ăSWăPkQD 0RELOLWăĠLL´ D UHXúLW Vă FDSWH]H DWHQĠLD FHORU PLFL HOHYLL *LP QD]LXOXL ³(XURSD´ UHXúLQG FX DMXWRUXO LPDJLQDĠLHL úL D WHOHQWXOXL DUWLVWLF VăúL DúWHDUQă SH KkUWLH GRULQĠHOH ³8Q PHGLX FkWPDLFXUDWúLPDLVăQăWRVHVWHSUHRFX SDUHDQRDVWUăSHUPDQHQWă$PvQFHUFDWVă vLSURYRFăPSHFRSLLVăLPRUWDOL]H]HSULQ DFHVWH GHVHQH DFHVW VSLULW HFRORJLF FDUH GLQFkWHVHSDUHOHDFDSWDWDWHQĠLDHOHYLORU úL VSHUăP Vă R úL DSOLFăP SUDFWLF SULQ LHúLULFkWPDLPXOWHvQDHUOLEHUFRPSOHWDWH FX R DOLPHQWDĠLH VăQăWRDVă´ D SUHFL]DW $GULDQD*KHRUJKLúRUvQYăĠăWRDUHODFODVD D,,,D%D*LPQD]LXOXLÄ(XURSD´ $OLQ=$+$5,(

3XQFWGHOXFUXDO&HQWUXOXL0HGLFDO3XOVGHVFKLVOD6ăUPDúX

3UREOHPHOHGHVăQăWDWHDOHVăUPăúHQLORUUH]ROYDWH 6ăUPăúHQLL FX SUREOHPH GH VăQăWDWH QX YRU PDL ¿ QHYRLĠL Vă VH GHSODVH]H OD 7kUJX0XUHú VDX DOWH ORFDĠLL DSURSLDWH XQGHH[LVWăXQLWăĠLPHGLFDOHFLYRUDYHD ODHLDFDVăSRVLELOLWDWHDGHDEHQH¿FLDGH LQYHVWLJDĠLL PHGLFDOH úL DQDOL]H GH ODER UDWRU &RQGXFHUHD&HQWUXOXL0HGLFDO3XOV GLQ 7kUJX0XUHú D GHVFKLV OD vQFHSX WXO DFHVWHL VăSWăPkQL &HQWUH 0HGLFDOH 6ăUPDúXXQGHIXQFĠLRQHD]ăVSHFLDOLWăĠLOH 25/ 3VLKLDWULH &DUGLRORJLH &KLUXUJLH JHQHUDOă 0HGLFLQă LQWHUQă úL XQ SXQFW GH UHFROWDUH D DQDOL]HORU GH ODERUDWRU

Ä&DELQHWHOHPHGLFDOHGLQ6ăUPDúXDXIRVW JkQGLWH LQLĠLDO FD XQ SXQFW GH OXFUX DO &HQWUXOXL0HGLFDO3XOVúLXOWHULRUQHDP JkQGLW Fă SDFLHQĠLORU OH YD SULQGH IRDUWH ELQHDFHVWOXFUXvQ]RQDXQGHGRPLFLOLD]ă SHQWUXFăQXVHYRUPDLGHSODVDODFDEL QHWH vQ RUDú $FHVW DPEXODWRULX GH VSH FLDOLWDWHDIRVWGHVFKLVvQGDWDGHVHS WHPEULHÌQSULPD]LDPDYXWFRQVXOWDĠLL vQ GLVFLSOLQD 25/ úL 3VLKLDWULH XQGH DX IRVWGHMDSDFLHQĠLSURJUDPDĠL6DXUHFRO WDWSUREHvQYHGHUHDVWDELOLULLUH]XOWDWHORU DQDOL]HORUGHVkQJHODPDLPXOĠLSDFLHQĠL SUREHOH¿LQGDGXVHOD7kUJX0XUHúXQGH

DX IRVW úL SUHOXFUDWH vQ ODERUDWRUXO GH DQDOL]HPHGLFDOHGHVFKLVvQ1RLHPEULH SURSULHWDWHD &HQWUXOXL 0HGLFDO 3XOV´ D GHFODUDWGU&ULVWLDQ0XFHQLFPDQDJHUXO &HQWUXOXL0HGLFDO3XOV 3H OkQJă FRQVXOWXO GH VSHFLDOLWDWH úL SR VLELOLWDWHD UHFROWăULL SUREHORU GH VkQJH VăUPăúHQLORUOLVHYRUIDFHúLLQYHVWLJDĠLL FX DMXWRUXO XQXL HFRJUDI ÄÌQWUR OLPLWă DEVROXWGHFHQWăFDúLQXPăUFXH[FHSĠLD DQDOL]HORU PHGLFDOH SDFLHQĠLL QX YRU SOăWL´DPDLVSXVGU0XFHQLF $ULQD02/'29$1

$VRFLDĠLD 6ăQăWDWH úL 6SHUDQĠă RUJDQL ]HD]ăYLQHULVHSWHPEULH&URVXO=LOHL 0RELOLWăĠLL SH R GLVWDQĠă GH úDVH NLOR PHWULSHWUDVHHOHPDUFDWHGLQSăGXUHD GH OD 3ODWRXO &RUQHúWL (YHQLPHQWXO VH GHVIăúRDUă vQ FDGUXO 6ăSWăPkQLL 0RELOLWăĠLL SDUWHQHULDW FX 3ULPăULD 7kUJX0XUHú vQFHSkQG FX RUD ³'H DVHPHQHD VH YD RUJDQL]D R FXUVă VFXUWăGHSLVWăSHQWUXFRSLLSHGRXăFD WHJRULLGHYkUVWH3HQWUXFRSLLFXYkUVWD SkQăOD]HFHDQLVHYDIDFHRWXUăVFXUWă GHSLVWăLDUSHQWUXFRSLLLFXYkUVWHvQWUH ]HFH úL DQL VH YRU IDFH GRXă WXUH GH SLVWă7RĠLSDUWLFLSDQĠLLYRUSULPLGLSORPH úL PHGDOLL GH SDUWLFLSDUH´ D SUHFL]DW 6LPRQD &LII SUHúHGLQWHOH $VRFLDĠLHL 6ăQăWDWHúL6SHUDQĠăÌQVFULHULOHSHQWUX SDUWLFLSDUHDOD&URVXO0RELOLWăĠLLVHIDF OD DGUHVD KWWSZZZWLUJXPXUHVUR PRELOLWDWHLQGH[SKSFRPSRQHQWFRQ WHQWDUWLFOHKWPO 67

6WDQGXSFRPHG\ FX0LFXW]XOD6DJD &OXEXO 6DJD VLWXDW SH 6WUDGD %HUQD G\ *\RUJ\ QU GLQ 7kUJX0XUHú YD Jă]GXLRVHDUăGHUkVúLEXQăGLVSR]LĠLH FX RFD]LD UHFLWDOXOXL GH VWDQGXS FR PHG\VXVĠLQXWGH0LFXW]X 'HNR&DIp 6XQWHĠLDúWHSWDĠLYLQHULVHSWHPEULH vQFHSkQG FX RUD vPSUHXQă FX SULHWHQLLSHWHUDVD6DJDODvQWkOQLUHDFX 0LFXW]XúLUkVXOFXODFULPLYD¿JDUDQ WDW3UHWXOXQXLELOHWHVWHGHGHOHL 5H]HUYăULOH VH SRW IDFH OD QXPăUXOG H WHOHIQ $=

'LVWUDFĠLH FXPHGLFLQLúWLLvQ-D]] -RL VHDUD vQ -D]] VH DQXQĠă SHWHUHFHUH vQFHSkQG FX RUD 7HDL SOLFWLVLW GH YDFDQĠă" $úWHSĠL Vă WH GLVWUH]L GLQ QRXFXSULHWHQLLúLFROHJLLWăLGHODIDFXO WDWH"$WXQFLHúWLDúWHSWDWODRSHWUHFHUH RUJDQL]DWăGHVWXGHQĠLLGHOD80)%L OHWXOGHLQWUDUHFRVWăOHLúLOHLSHQ WUXPHPEULL00'6=RUJDQL]DWRULLSH WUHFHULL $= 
(&2120,& VHSWHPEULH

ùWLUL

LQWHUHVDQWH 6XUSUL]HPXOWHOD Ä=LXD5HFROWHL´

'HSXWDWXOUHJKLQHDQ9DVLOH*OLJDSUH]HQW ODHGLĠLDDúDSWHDD´=LOHORU&KLKHUXOXL´D GHFODUDWFăúLvQDFHVWDQ)XQGDĠLD&XOWX UDO8PDQLWDUăÄ9LRDUD´vQSDUWHQHULDWFX )HUPHOHÄ*OLJD´úL3ULPăULD0XQLFLSLXOXL 5HJKLQYDRUJDQL]DvQGDWDGHRFWRP EULHHGLĠLDD;,DDÄ=LOHL5HFROWHL´SHSOD WRXO GLQ IDĠD )HUPHORU Ä*OLJD´ OD LHúLUHD GLQ PXQLFLSLX VSUH %LVWULĠD1ăVăXG Ä/DIHOFDOD¿HFDUHHGLĠLHQHVWUăGXLPVă ¿P DSURDSH GH RDPHQL Vă OH RIHULP XQ VSHFWDFROIUXPRVúLRVHULHGHFRQFXUVXUL GHDSWLWXGLQLVSHUVă¿HWLPSIUXPRVVă SXWHP RIHUL XQ SDKDU GH YLQ PXVW VDX ĠXLFăODDOHJHUHúLFkWHRSRUĠLHGHVDUPDOH VDX IUXFWH JUDWLV GLQ SDUWHD QRDVWUă vQ SOXV ¿HFDUH SHQVLRQDU SUH]HQW OD HYH QLPHQWYDEHQH¿FLDGHúDVHNLORJUDPHGH PHUH FX FXSRQXO GH SHQVLH FD vQ ¿HFDUH DQ´DH[SOLFDW9DVLOH*OLJD 50 

&RPHUĠXOH[WHULRUvQFUHúWHUH &XSHVWHSURFHQWHDFUHVFXWYDORDUHD PăUIXULORU H[SRUWDWH GH DJHQĠLL HFR QRPLFL GLQ MXGHĠXO 0XUHú vQ SULPHOH FLQFL OXQL DOH DQXOXL FRPSDUDWLY FX SHULRDGD VLPLODUă D DQXOXL WUHFXW úL FX D VFă]XW YDORDUHD LPSRUWX ULORU 3RWULYLW GDWHORU IXUQL]DWH GH 'LUHFĠLD-XGHĠHDQăGH6WDWLVWLFă0XUHú FRPHUĠXOH[WHULRUVDFRQFUHWL]DWFXH[ SRUWXULvQYDORDUHGHGHPLLGH HXURúLLPSRUWXULGHGHPLLGH HXUR³'H¿FLWXOFRPHUFLDOvQFHOHFLQFL OXQLGLQDIRVWGHGHPLLGH HXURPDLPLFFXGHPLLGHHXUR GHFkW vQ SHULRDGD FRUHVSXQ]ăWRDUH D DQXOXL DQWHULRU´ D SUHFL]DW ,RDQ 0D WHL GLUHFWRUXO H[HFXWLY DO 'LUHFĠLHL -XGHĠHQHGH6WDWLVWLFă0XUHú $0

6WUă]LPRGHUQL]DWHOD5HJKLQ &RQVLOLHULORFDOLDLPXQLFLSLXOXL5HJKLQ DXDSUREDWvQFDGUXOXQHLúHGLQĠHRUGL QDUH GH OXFUX LQGLFDWRULL WHKQLFRHFR QRPLFLDLRELHFWLYXOXLGHLQYHVWLĠLLÄ0R GHUQL]DUHD XQRU VWUă]L GLQ PXQLFLSLXO 5HJKLQ MXGHĠXO 0XUHú´ 3RWULYLW VLWH XOXL3ULPăULHL5HJKLQOXQJLPHDWRWDOăD VWUă]LORULQFOXVHvQSURLHFWHVWHGH PHWUL DFHVWHD ¿LQG XUPăWRDUHOH &DU GLQDO$O7RGHD P &HUEXOXL P 9LLORU P 3RPHWXOXL P 9DVLOH / 3RS P $EDWRUXOXL P &UL]DQWHPHORU P úL&DU SLQLV P &RQIRUP DFHOHLDúL VXUVH YDORDUHD WRWDOă D LQYHVWLĠLHL LQFOXVLY 79$HVWHGHPLOLRDQHGHOHL 67

$ODUPDĠLGHRFUDWLĠăXLWDWă SHIRF 'HWDúDPHQWXOGH3RPSLHUL7kUJX0XUHú DIRVWDQXQĠDWOXQLVHSWHPEULHODRUD GHSURGXFHUHDXQXLLQFHQGLXvQWUXQ DSDUWDPHQW GH SH VWUDGD 9LLWRUXOXL GLQ 7kUJX0XUHúÄ/DIDĠDORFXOXLVDGHSOD VDWXQHFKLSDMFXRDXWRVSHFLDOăGHOXFUX FXDSăúLVSXPăúLRDPEXODQĠă6085' ÌQ PRPHQWXO VRVLULL OD ORFXO VROLFLWăULL GXSăFHDXLQWUDWvQDSDUWDPHQWVDFRQ VWDWDWFăSURSULHWDUXODXLWDWRFUDWLĠăFX PkQFDUH SH DUDJD] DSDUWDPHQWXO ¿LQG LQXQGDW FX IXP 0LOLWDULL DX vQGHSăUWDW FUDWLĠDGHSHDUDJD]úLDXDHULVLWDSDUWD PHQWXO LDU HFKLSDMXO 6085' D DFRUGDW SULPXODMXWRUPHGLFDOSURSULHWDUXOXL1X DXIRVWDOWHSDJXEHPDWHULDOH´DSUHFL]DW OW/LYLX'DQFLXSXUWăWRUGHFXYkQWDO,Q VSHFWRUDWXOXLSHQWUX6LWXDĠLLGH8UJHQĠă Ä+RUHD´DOMXGHĠXOXL0XUHú 67

+DPHLXOvQFăXWDUHDJORULHL GHRGLQLRDUăvQ]RQD6LJKLúRDUHL

/XQDVHSWHPEULHSHULRDGDRSWLPăGHUHFROWDUHDKDPHLXOXL ODXQSURFHQWGHPD[LPXPXPLGLWDWH´ DGHFODUDW+RULD+DQWăXLQJLQHUDJURQRP úHIGHH[SORDWDĠLH6&0RUDJURLQG

=RQD 6LJKLúRDUHL UHSUH]LQWă IăUă GRDU úL SRDWH FDVD KDPHLXOXL GLQ 5RPkQLD DFHDVWă FXOWXUă YHFKH GH FkQG OXPHD JăVLQGXúL DLFL PHGLXO SURSLFH GH GH] YROWDUH DWkW GDWRULWă FRQGLĠLORU FOL PDWHULFH GDU úL D RDPHQLORU FDUH IDF FD KDPHLXO Vă UH]LVWH IUXPRV ÌQ FDSXO OLV WHL RDPHQLORU LQLPRúL FDUH IDF FD FXOWXUD KDPHLXOXL Vă FUHDVFă úL Vă VH GH]YROWH VH DÀăLQJ$FDĠLX(UYLQ0RUDSUHúHGLQWHOH $VRFLDĠLHL 3URGXFăWRULORU GH +DPHL GLQ 5RPkQLDFHOFDUHIDFHFDDFHDVWăFXOWXUă VăVHGH]YROWHSHFHOHKHFWDUHJUDĠLH FHORUGRXăVRFLHWăĠLFRPHUFLDOH0RUDJUR LQGFXSDWUXIHUPHFXGHKHFWDUHúL +RS7UDGHGLQ6DVFKL]FXGHKHFWDUH

8VFDUHDSHOHWL]DUHD úLGHSR]LWDUHD

+DPHLXOFDVăEXQă FX]RQD6LJKLúRDUHL ÌQWUR]LGHVHSWHPEULH0RUD$FDWLX(UYLQ QHDIăFXWRLQYLWDĠLHGHDYHGHDSHYLXvQ ]RQD6HOHXúOkQJă6LJKLúRDUDFXPDFHDVWă FXOWXUă SULQGH YLDĠă GH OD SODQWDUH UH FROWDUH SUHOXFUDUH SkQă OD OLYUDUHD FăWUH SURGXFăWRULL GH EHUH ³6XQWHP FHL PDL PDULSURGXFăWRULGHKDPHLGLQĠDUăúLGLQ SăFDWHFDPXQLFLLGLQĠDUă-XGHĠXO0XUHú UHSUH]HQWDFDPGLQFXOWXUDGHKDPHL GLQĠDUăDPDYXWvQHSRFDWUHFXWăGH KHFWDUHGHKDPHLGLQFHOHH[LVWHQWH OD QLYHO QDĠLRQDO +DPHLXO QX VD FXOWLYDW QLFLRGDWă GHFkW vQ 7UDQVLOYDQLD $X IRVW vQFHUFăULVăVHFXOWLYHvQ0ROGRYDGDUQXD PHUVPLFURFOLPDWXOHUDSUHDVHFHWRVúLPDL DULG6HVSXQHFăXQGHPHUJHYLDPHUJHúL KDPHLXO GDU DFHDVWă UHJXOă QX D ĠLQXW úL QXDXUHXúLWVăFXOWLYHKDPHLvQ0ROGRYD´ DGHFODUDWLQJ$FDĠLX(UYLQ0RUD

,PSRUWDQĠDDGDSWăULLVRLXULORU 3HQWUX R PDL EXQă H¿FLHQĠă D FXOWXULL KDPHLXOXL XQD GLQ FRQGLĠLLOH GH ED]ă R UHSUH]LQWăDGDSWDUHDVRLXULORUODFRQGLĠLLORU FOLPDWHULFHH[LVWHQWHODQRLDVWIHOFăVRLXUL DXWRKWRQH SUHFXP %UHZHUV *ROG vQFHS Vă IDFă ORF WUHSWDW VRLXULORU LPSRUWDWH GLQ *HUPDQLDSUHFXP0DJQXP³1RLVSXQHP FăDFHVWKDPHLGLQVRLXO%UHZHUV*ROGHVWH EXQGHRDUHFHEHUDULLSHYUHPXULIRORVHDX DFHVW VRL GLQ FDUH VH IăFHD R EHUH IRDUWH EXQă6RLXOHVWHIRDUWHELQHDGDSWDWODQRL vQVFKLPEHVWHVHQVLELOODEROLÌQJHQHUDO VRLXULOH DURPDWH FX FkW VXQW PDL VHQVLELOH VXQW PDL EXQH FDOLWDWLY 1X VH FDXWă DFHVW VRLSHQWUXFăDUHDFL]L³DOSKD´FDUHFRQIHUă EHULLJXVWXODPDUvQWUHODVXWăHVWHXQ VRL VHQVLELO úL QHFHVLWă PDL PXOWH VWURSLUL

$FDĠLX0RUDSăULQWHOHFXOWXULL GHKDPHLGLQ5RPkQLD LDU WHQGLQĠD GH D VWURSL FkW PDL SXĠLQ HVWH XQDJOREDOăúLGLQDFHDVWăFDX]ăYRPvQORFXL DFHVWVRL'LQSXQFWXOGHYHGHUHDOVRLXULORU SHFDUHQRLOHFXOWLYăPFHOPDLUHQWDELOHVWH 0DJQXPSHQWUXFăHOIDFHDFL]L³DOSKD´vQ WUHúLODVXWăúLODRSURGXFĠLHGH GHNLORJUDPHSHKHFWDUvQFRQGLĠLLQRUPDOH UHQWDELOLWDWHD OXL HVWH PDL PDUH 6WURSHúWL GH PDL SXĠLQH RUL FKHOWXLHúWL PDL SXĠLQ úL DUHDFL]LDOIDvQQXPăUPXOWPDLPDUH0HU JHP SH VRLXO 0DJQXP SkQă FkQG UHXúLP VăDGXFHPXQ+HUFXOHVFDUHDIRVWFUHDWvQ *HUPDQLDXQVRLH[WUHPGHSHUIRUPDQW´D SUHFL]DW$FDĠLX(UYLQ0RUD

&XPVHGH]YROWăKDPHLXO" +DPHLXOHVWHRSODQWăSHUHQăFXXQEXWXF vQ VRO FDUH DQXDO IDFH OăVWDUL 3ULPăYDUD GXSăOXFUăULOHGHWăLHUHDFHúWLDUăVDUVXQW FRQGXúL SH VkUPH YHUWLFDOH XQ QXPăU GH WUHL FLQFL VDX úDVH OăVWDUL OD EXWXF FHL UăVăULĠLvQSOXVVHHOLPLQă/XFUDUHDVHIDFH PDQXDOvQVHQVXODFHORUGHFHDVGXSăFDUH HOVHGH]YROWăúLFUHúWHvQvQăOĠLPHÌQWUHWLPS VHIDFOXFUăULGHvQWUHĠLQHUHDVROXOXLWUDWD PHQWH vPSRWULYD EROLORU úL GăXQăWRULORU SkQă vQ SHULRDGD DXJXVWVHSWHPEULH FkQG vQFHSH UHFROWDWXO ³5HFROWDWXO VH IDFH GRDU PHFDQL]DW SODQWHOH VXQW WăLDWH GH OD ED]D FRU]LORUXQGHYDODGHFHQWLPHWULGHOD VROVHGXFFXDMXWRUXOXQRUUHPRUFLVSHFLDOH OD FXOHJăWRDUHOH PHFDQLFH XQGH VH FXOHJ LQÀRUHVFHQĠHOHIHPHOHDOHKDPHLXOXL'XSă FHVXQWFXOHVHVHXVXFăLPHGLDWvQXVFăWRDUH FXDHUFDOGGHODXPLGLWDWHDMXQJkQG

'XSă XVFDUH KDPHLXO VH GHSR]LWHD]ă vQ YUDF VDX VSHFLDO vQ EDORĠL $FHúWLD VXQW SăVWUDĠL SkQă OD SHOHWL]DUH vQ GHSR]LWH IULJRUL¿FH 3HOHWL]DUHD vQFHSH XQGHYD SULQ OXQD RFWRPEULH QRLHPEULH GXSă WHUPLQDUHDUHFROWDWXOXL³3URFHVXOFRQVWă vQ PăFLQDUHD úL SUHVDUHD KDPHLXOXL DP EDODUHD vQWUXQ YROXP PDL UHGXV YLGDW SHQWUX DúL SXWHD SăVWUD FDOLWăĠLOH PDL ELQH SăVWUDW vQ GHSR]LWH IULJRUL¿FH SkQă OD OLYUDUHD FăWUH SURGXFăWRULL GH EHUH 'HRFDPGDWăFHUHUHGHKDPHLYLQHGRDUGH SHSLDĠDLQWHUQă¿LQGFăFHHDFHSURGXFHP QRLQXHQLFLGLQQHFHVDUXO5RPkQLHL vQ KDPHL PDUHD PDMRULWDWH D KDPHLXOXL IRORVLWvQ5RPkQLDODIDEULFDUHDEHULLHVWH LPSRUWDW´DSUHFL]DW+RULD+DQWăX

)DFWRUXOFHUFHWăULL vQFXOWXUDKDPHLXOXL &XOWXUD KDPHLXOXL vQ SURFHVXO HL GH GH] YROWDUH QX SXWHD IDFH UDEDW GH OD IDFWRUXO FHUFHWăULLÌQDFHVWVHQVSUH]HQĠD,QVWLWXWXO $JURQRPLF GLQ &OXM SULQ VSHFLDOLúWLL HL vQ ]RQD KDPHLXOXL GH OD 6LJKLúRDUD RIHUă SUHPL]HOH XQXL YLLWRU FDUH Vă SHUPLWă SURGXFĠLLPDULúLGHFDOLWDWH³$PGRULWVă ¿P DMXWDĠL GH VLQJXUXO LQVWLWXW FDUH VD RFXSDW GH FXOWXUD KDPHLXOXL ,QVWLWXWXO $JURQRPLFGLQ&OXMSHQWUXDQXQHOXSWD VLQJXULFXGHVFRSHULUHDDQXPLWRUHOHPHQWH QHFHVDUHDGDSWăULLVRLXULORUDGXVHGLQ*HU PDQLD $P DSHODW OD HL úL GDWRULWă XQRU IRQGXUL GHVWLQDWH FHUFHWăULL HL UHXúLQG Vă REĠLQăXQIRQGGHGHOHLGLQSDWHD VWDWXOXL GLQ FDUH QRL SOăWLP GH OHL ,DPFKHPDWDXYHQLWDXFRQWUDFWXOVHP QDWSHQWUXFHUFHWDUHSULPXOSDV¿LQGDQD OL]DVROXOXLVăYHGHPFHPLFURHOHPHQWHQH WUHEXLHFHPăVXULVăOXăPSHQWUXDDMXQJH OD SHUIRUPDQĠD VRLXULORU LPSRUWDWH´ D PHQĠLRQDW$FDĠLX(UYLQ0RUD ÌQFRQFOX]LHYL]LWDvQODQXOGHKDPHLGLQ ]RQD 6HOHXú VD FRQFUHWL]DW vQWUR OHFĠLH XWLOă GHVSUH R FXOWXUă SRDWH SUHD SXĠLQ FXQRVFXWă FDUH UH]LVWă IUXPRV vQ ]RQD 6LJKLúRDUHL SUHGDWă GH $FDĠLX 0RUD FHO FDUHIDFHFDKDPHLXOVăúLFDXWHFXVXFFHV GUXPXOVSUHJORULDGHRGLQLRDUă $OLQ=$+$5,(

3URLHFWLQWHJUDWGHPLOLRDQHOHLOD*RUQHúWL 3ULPăULDFRPXQHL*RUQHúWLDGHPDUDWSH VLWHXO6LVWHPXOXL(OHFWURQLFGH$FKL]LĠLL 3XEOLFH R OLFLWDĠLH SHQWUX LPSOHPHQWD UHD SURLHFWXOXL LQWHJUDW Ä0RGHUQL]DUHD LQIUDVWUXFWXULL GH GUXPXUL FXOWXUDOă úL VRFLDOă vQ FRPXQD *RUQHúWL´ vQ YDORDUH GHDSUR[LPDWLYPLOLRDQHOHL

VRFLDOOHLFXOWXUDOOHLúL LQIUDVWUXFWXUă OHL´ D SUHFL]DW HGLOXOúHIDOFRPXQHL*RUQHúWL

)LQDQĠDUHSULQ31'5

7UHLFRPSRQHQWH 3RWULYLW SULPDUXOXL .ROFVDU *\XOD SUR LHFWXOHVWHGHIDOFDWSHWUHLFRPSRQHQWHVR FLDOFXOWXUDOúLLQIUDVWUXFWXUăÄ2ELHFWLYHOH SURLHFWXOXLVXQWPRGHUQL]DUHD *UăGLQLĠHL FX 3URJUDP 3UHOXQJLW GLQ 3HULV UHDELOL WDUHD&ăPLQXOXLFXOWXUDOGLQ3HULúúLPR GHUQL]DUHDGUXPXOXLFRPXQDO'&3HULú

,QJ.ROFVDU*\XOD SULPDUXOFRPXQHL*RUQHúWL 3HWULODFD 9DORDUHD WRWDOă D SURLHFWXOXL GHIDOFDWSHFRPSRQHQWHHVWHXUPăWRDUHD

3URLHFWXO VH UHDOL]HD]ă GLQ IRQGXUL FRPX QLWDUHLDUWHUPHQXOOLPLWăSHQWUXGHSXQH UHDRIHUWHORUHVWHPDUĠLVHSWHPEULHRUD ODVHGLXO3ULPăULHLXUPkQGFDDFHV WHDVă¿HGHVFKLVHvQDFHHDúL]LODRUD Ä3URFHGXUD GH DWULEXLUH D FRQWUDFWXOXL GH H[HFXĠLHHVWHvQFXUVGHGHVIăúXUDUH6XUVD GH ¿QDQĠDUH D SURLHFWXOXL HVWH 3URJUDPXO 1DĠLRQDO GH 'H]YROWDUH 5XUDOă 31'5 0ăVXUD´DH[SOLFDW.ROFVDU*\XOD $OH[727+

IDFHERRNFRP]LGH]L
63257

6WDUWIăUăHPRĠLLSHQWUXFDPSLRQL ÌQ SULPD HWDSă D /LJLL , GH IRWEDO vQ VDOă FDPSLRDQD5RPkQLHL&LW\¶XV7kUJX0XUHú DvQYLQVOXQLVHDUDSHWHUHQSURSULXFXVFRUXO GH IRUPDĠLD &)) &OXMDQD &OXM 1DSRFD $X vQVFULV &VRPD $OSDU JROXUL 'XPLWUX 6WRLFD )ORULQ 0DWHL &RVPLQ *KHUPDQ

5ă]YDQ5DGX&ăOLQ2OWHDQ5REHUW/XSXúL 'DQLHO5ăGXFXFkWHJROSHQWUXJD]GHUH VSHFWLYùXWHXúL3RSSHQWUX&OXMDQD

2DVSHĠLLDXGHVFKLVVFRUXO vQSULPXOPLQXW 3DUWLGDDIRVWODGLVFUHĠLDPXUHúHQLORUGHúLFHL

6&0XUHúXOSLHUGHGUDPDWLF ODXQJROGLIHUHQĠă (FKLSD IHPLQLQă GH KDQGEDO 6& 0XUHúXO 7kUJX0XUHúDSLHUGXWSDUWLGDGLQGHEXWXO QRXOXLVH]RQDO'LYL]LHL$FXVFRUXOGH vQGHSODVDUHOD+&0,,%DLD0DUHÌQ XOWLPDSDUWLGăDHWDSHLLQDXJXUDOHD6HULHL %GLVSXWDWăOXQLGXSăPDVăPXUHúHQFHOH DXUHXúLWRSULPăUHSUL]ăEXQăDXFRQGXV vQ SHUPDQHQĠă OD JROXUL úL DX LQWUDW OD SDX]ă vQ DYDQWDM VFRU ÌQ SDUWHD D GRXDDSDUWLGHLVDXPHQĠLQXWvQDYDQWDMúL vQ PLQXWXO DX PăULW GLIHUHQĠD OD $ XUPDW R SHULRDGă vQ FDUH HFKLSD JD]Gă FX FLQFL MXFăWRDUH GH OD HFKLSD GLQ /LJD 1DĠLRQDOă D UHXúLW vQ PLQXWH Vă WUHDFă vQDYDQWDMSHIRQGXOSUHFLSLWăULLDWDFXULORU PXUHúHQHÌQPLQXWXOWDEHODDUăWD SHQWUXJD]GH)LQDOXODDSDUĠLQXWHFKLSHLOXL %XNDUHVWL -R]VHI FDUH D UHYHQLW FX R VHULH GHFLQFLJROXULIăUăVăSULPHDVFăYUHXQXO $IRVWLQVX¿FLHQWvQVăSHQWUXDvQWRDUFHUH ]XOWDWXOvQWURSDUWLGăvQFDUHYLFWRULDOHHUD ODvQGHPkQă

8UPHD]ă&60%LVWULĠD 3HQWUX6&0XUHúXODXvQVFULV$OLQD0RORFL JROXUL /RUHGDQD 7ăPDú úL 1DJ\ %HDWD FkWH 6]LGRQLD 5DG úL *HRUJHWD &LREDQ FkWH'LDQDùDQGUX$QGUHHD'UDJRWă úL%DE7LPHDFkWH$XPDLHYROXDW)D]D NDV .LQJD úL /RUHQD 3RS ÌQ SRDUWă VDX

FDUHDXGHVFKLVVFRUXODXIRVWRDVSHĠLLvQFKLDU SULPXOPLQXW$FHúWLDDXRIHULWRUHSOLFăEXQă GRDU vQ SULPD UHSUL]ă 'XSă PXUHúHQLL VDXGHVSULQVODWUHLJROXUL3HIRQGXOUHOD[ăULL úLDOOLSVHLGHFRQFHQWUDUHFOXMHQLLDXSXQFWDW GHGRXăRULúLDXPDLUDWDWFkWHYDEXQHVLWXDĠLL GHDUHVWDELOLHJDOLWDWHDSHFkWHYDFRQWUDDWD FXULUDSLGH'XEODOXL&VRPDFXGRXăúXWXUL VXUSULQ]ăWRDUHGLQXQJKLGLQ¿QDOXOUHSUL]HL DUHVWDELOLWGLIHUHQĠDGHWUHLJROXULFXFDUHVD vQFKHLDWSULPDUHSUL]ă

3RVHVLH]GURELWRDUH 'H OD YHVWLDUH D LHúLW R HFKLSă PXUHúHDQă PDL FRQFHQWUDWă FDUH úLD UHSRUQLW PRULúFD GHSDVHÌQSDUWHDDGRXDSRVHVLDDIRVWXQD ]GURELWRDUH vQ IDYRDUHD JD]GHORU FDUH QDX XUPăULW vQVă FD GLIHUHQĠD GH SH WDEHOD GH PDUFDMVăLDRELúQXLWHOHSURSRUĠLL&DPSLRQLL VDXPXOĠXPLWVăĠLQăPLQJHDIăUăVăPDLGHD RFD]LDDGYHUVDULORUVăVHDSURSLHSUHDGHVGH SRDUWDOXL9ODG,DQFX3kQăOD¿QDOJD]GHOHDX

+&0,,%DLD0DUH6&0XUHúXO SDUWLGăFXPLQXWHIDWDOHSHQWUXPXUHúHQFH

DÀDW %LDQFD 3HWHU FX R HYROXĠLH EXQă vQ SULPD UHSUL]ă 5DOXFD 8QJXUHDQX úL 'L DQD 'LDFRQX FDUH D SDUDW GRXă DUXQFăUL GH OD PHWUL 'HúL DX SRUQLW FX VWkQJXO ĠLQkQG FRQW GH YDORDUHD DGYHUVDUHORU UH ]XOWDWXO HVWH XQXO FDUH SRDWH GD VSHUDQĠH SHQWUXSDUWLGHOHYLLWRDUHÌQHWDSDYLLWRDUH PXUHúHQFHOHSULPHVFGXPLQLFăGHODRUD YL]LWD IRUPDĠLHL &60 %LVWULĠD GXSă FDUH XUPHD]ă GRXă GHSODVăUL FRQVHFX WLYH3ULPDMRLVHSWHPEULHOD+&$OED 6HEHú XUPDWă GH FHD GH OD &60 6ODWLQD GXPLQLFăRFWRPEULH 0LKDL9(5(ù

ùWLUL

LQWHUHVDQWH 5HJKLQHQFHOH VHFDOL¿FăvQRSWLPL

8QXOWLPDPLFDO SHQWUX%&0XUHú

(FKLSDIHPLQLQăGHIRWEDO)&09LLWRUXO 5HJKLQ D REĠLQXW FDOL¿FDUHD vQ RSWLPLOH GH¿QDOăDOH&XSHL5RPkQLHLGXSăYLFWR ULDFXVFRUXOGHREĠLQXWăvQGHSODVDUH OD1DYREL$OED,XOLD7kUJXPXUHúHQFHOH GH OD )& 0XQLFLSDO QX DX HYROXDW vQ DFHDVWăSULPăID]ăDFRPSHWLĠLHLSULPHOH FODVDWH vQ HGLĠLD WUHFXWă LQWUkQG vQ FRPSHWLĠLHvQID]DDGRXD$PEHOHHFKLSH PXUHúHQHYRUVXVĠLQHSDUWLGHOHHWDSHLD GRXD D /LJLL , 6HULD 9HVW SH WHUHQ SUR SULX)&0XQLFLSDOYDMXFDVkPEăWăRUD FX &6 1DYREL ,DúL LDU 9LLWRUXO YDSULPLYL]LWDFHORUGHOD9LLWRUXO %X]ăXGXPLQLFăRUD 09

(FKLSDPDVFXOLQăGHEDVFKHW%&0XUHú 7kUJX0XUHú YD PDL VXVĠLQH R VLQJXUă SDUWLGă DPLFDOă vQDLQWHD VWDUWXOXL vQ QRXVH]RQ$FHDVWDYDDYHDORFYLQHUL VHSWHPEULHOD0LHUFXUHD&LXFvQFRP SDQLDFHORUGHOD3HUOD+DUJKLWHL3ULPD HWDSăD/LJLL1DĠLRQDOHVHYDGLVSXWDvQ RFWRPEULHGDUSHVWHRVăSWăPkQăvQ SHULRDGD VHSWHPEULH PXUHúHQLL YRU VXVĠLQH SDUWLGHOH GLQ SULPD ID]ă D &XSHL5RPkQLHL%&0XUHúYDvQWkOQLvQ JUXSD,,vQ6DOD6SRUWXULORUÄ7UDQVLOYD QLD´GLQ6LELXIRUPDĠLLOH&602UDGHD (QHUJLD5RYLQDULúL3HUOD+DUJKLWHLvQ DFHDVWăRUGLQH 09

&85685,*5$78,7('(/,0%$,7$/,$1Ă /$&$0(5$'(&20(5ğ085(ù &DPHUD GH &RPHUĠ úL ,QGXVWULH 0XUHú RUJDQL]HD]ă FXUVXUL GH OLPED LWDOLDQă vQFHSăWRULvQYHGHUHDVHOHFĠLHLSHQWUXPXQFăvQ,WDOLDFXFRQWUDFWSHSHULRDGă GHWHUPLQDWăFDOXFUăWRUFRPHUFLDO &RQGLĠLLGHvQVFULHUHVWXGLLOLFHDOH FXVDXIăUăEDFDODXUHDW ÌQVFULHULOHVHIDFSkQăvQGDWDGHVHSWHPEULHDFLDUFXUVXULOHVHYRUGHVIăúXUD FXvQFHSHUHGLQGDWDGHRFWRPEULH

&LW\¶XVDFkúWLJDWIăUăSUREOHPH FXVFRUXOGH PDLSXQFWDWWRWXúLGHWUHLRULDXPDLUDWDWR PXOĠLPHGHRFD]LLvQFHUFkQGVăMRDFHúLSHQ WUX SXEOLF 7RDWH FHOH WUHL UHXúLWH GLQ SDUWHD VHFXQGăDXYHQLWvQXUPDFRPELQDĠLLORUFDUH DXIăFXWúDKPDWDSăUDUHDFOXMHDQă $XHYROXDW&LW\¶XV,DQFX 0ROGRYDQ ±)O 0DWHL*KHUPDQ0XQWHDQ/XSX&U0D WHL6WRLFD5DGX'DQLHO&VRPD2OWHDQ &OXMDQD3DXO 7ăWDU ±*ULJRUH&vPSHDQ ùXWHXğLQWHúDQ%DUWD,QF]H7DPiV3RS 0LKDL9(5(ù

6&1$.,7$352'&20,03(;VUOFXVHGLXOvQ7J0XUHúVWU'H FHPEULHQUMXG0XUHúLQWHQĠLRQHD]ăVăDFKL]LĠLRQH]HXUPăWRDUHOHVHUYLFLL $FKL]LĠLHVHUYLFLLGHFHUFHWDUH  Ä&HUFHWDUH GRFXPHQWDUă vQ OLWHUDWXUD GH EUHYHWH UHIHULWRDUH OD 'LVSR]LWLYH SHQWUXOXFUXODLQDOWLPH´FRGXO&39EXF  Ä&HUFHWDUH GRFXPHQWDUD 1RUPH HXURSHQH UHIHULWRDUH OD 'LVSR]LWLYH SHQWUX OXFUXODLQDOWLPH´FRGXO&39EXF $FKL]LĠLHVHUYLFLLGHFRQVXOWDQĠăvQGRPHQLXOLQRYăULL  Ä$VLVWHQWD WHKQRORJLFD SHQWUX XWLOL]DUHD SURJUDPHORU GH &$'´ FRGXO &39 EXF Ä&RQVXOWDQWDPDQDJHULDOD±0DQDJHPHQWXODFWLYLWDWLLGHSURSULHWDWHLQGXV WULDOD´FRGXO&39EXF Ä&RQVXOWDQWDLQPDWHULHGHDFKL]LWLDSURWHMDUHDVLFRPHUFLDOL]DUHDGUHSWX ULORUGHSURSULHWDWHLQWHOHFWXDODVLSHQWUXDFRUGXULOHGHDFRUGDUHDOLFHQWHORU´ FRGXO&39EXF $FKL]LĠLHVHUYLFLLGHVSULMLQLUHDLQRYăULL Ä6WXGLLGHSLDĠă´FRGXO&39EXF $FKL]LĠLDIDFHSDUWHGLQ3URLHFWXO¿QDQĠDWGLQFDGUXO326±&&( 2SHUDĠLXQHD 2IHUWHOH WUHEXLH WULPLVH OD DGUHVD VHGLXOXL ¿UPHL 1$.,7$ 352' &20,0 3(;'DWDSkQăODFDUHVHSULPHVFRIHUWHOHHVWHRUD2IHUWHOH VH GHVFKLG vQ GDWD GH RUD OD VHGLXO ¿UPHL 1$.,7$ 352' &20,03(;GLQVWU'HFHPEULHQU&7J0XUHúMXG0XUHú 2IHUWDQĠLL SRW WULPLWH FkWH XQ GHOHJDW vPSXWHUQLFLW OD úHGLQĠD GH GHVFKLGHUH D RIHUWHORU&ULWHULXOGHDWULEXLUHRIHUWDFHDPDLDYDQWDMRDVăGLQSXQFWGHYHGHUH WHQLFRHFRQRPLF 3HQWUX OăPXULUHD XQRU HYHQWXDOH QHFODULWăĠL VH SRDWH VXQD OD WHOHIRQ vQWUHRUHOH±vQ]LOHOHOXFUăWRDUH

6&9$6,/$&+(VQFFXVHGLXOvQ7J0XUHúVWU0ăJXUHLQUMXG 0XUHúLQWHQĠLRQHD]ăVăDFKL]LĠLRQH]HXUPăWRDUHOHVHUYLFLL $FKL]LĠLHVHUYLFLLGHFHUFHWDUH Ä&HUFHWDUHGRFXPHQWDUăvQOLWHUDWXUDGHEUHYHWHUHIHULWRDUHOD7RUSLODGHLQ MHFWDUH´FRGXO&39EXF Ä&HUFHWDUHGRFXPHQWDUD1RUPHHXURSHQHUHIHULWRDUHOD7RUSLODGHLQMHFWDUH´ FRGXO&39EXF $FKL]LĠLHVHUYLFLLGHFRQVXOWDQĠăvQGRPHQLXOLQRYăULL  Ä$VLVWHQWD WHKQRORJLFD SHQWUX XWLOL]DUHD SURJUDPHORU GH &$'´ FRGXO &39 EXF Ä&RQVXOWDQWDPDQDJHULDOD±0DQDJHPHQWXODFWLYLWDWLLGHSURSULHWDWHLQGXV WULDOD´FRGXO&39EXF Ä&RQVXOWDQWDLQPDWHULHGHDFKL]LWLDSURWHMDUHDVLFRPHUFLDOL]DUHDGUHSWX ULORUGHSURSULHWDWHLQWHOHFWXDODVLSHQWUXDFRUGXULOHGHDFRUGDUHDOLFHQWHORU´ FRGXO&39EXF $FKL]LĠLHVHUYLFLLGHVSULMLQLUHDLQRYăULL Ä6WXGLLGHSLDĠă´FRGXO&39EXF ÄÌQFKLULHUHVSDĠLLGHOXFUX´FRGXO&39EXF $FKL]LĠLDIDFHSDUWHGLQ3URLHFWXO¿QDQĠDWGLQFDGUXO326±&&( 2SHUDĠLXQHD 2IHUWHOHWUHEXLHWULPLVHODDGUHVDVHGLXOXL¿UPHL9$6,/$&+(VQF'DWDSkQă ODFDUHVHSULPHVFRIHUWHOHHVWHRUD2IHUWHOHVHGHVFKLGvQGDWD GHRUDODVHGLXO¿UPHL1$.,7$352'&20,03(;GLQVWU 'HFHPEULHQU&7J0XUHúMXG0XUHú2IHUWDQĠLLSRWWULPLWH FkWH XQ GHOHJDW vPSXWHUQLFLW OD úHGLQĠD GH GHVFKLGHUH D RIHUWHORU &ULWHULXO GH DWULEXLUHRIHUWDFHDPDLDYDQWDMRDVăGLQSXQFWGHYHGHUHWHQLFRHFRQRPLF 3HQWUX OăPXULUHD XQRU HYHQWXDOH QHFODULWăĠL VH SRDWH VXQD OD WHOHIRQ vQWUHRUHOH±vQ]LOHOHOXFUăWRDUH

&XUVXULOHVXQWJUDWXLWH ,QIRUPDĠLLVXSOLPHQWDUHúLvQVFULHULODVHGLXOGLQ7J0XUHúVWU3ULPăULHLQU VDODWHOHIRQID[HPDLORI¿FH#FFLDPVUR

:::=,'(=,52
$'0,1,675$ğ,( VHSWHPEULH

&XSOXULOHGLQ&KLKHUXSUHPLDWHSHQWUX¿GHOLWDWH 3RS$QLFDúL9DVLOHXQXOGLQWUHFXSOXULOH FDUHDXIRVWSUHPLDWHODDQLYHUVDUHD FHORUGHDQLGHFăVăWRULH

3ULPDUXO(PDQRLO+XUGXJDFLDSUH]HQWDWPHULWHOH R¿FLDOLWăĠLORUMXGHĠHQHvQIDĠDVSHFWDWRULORU

ÌQ SHULRDGD VHSWHPEULH VD GHVIă úXUDW FHD GHD úDSWHD HGLĠLH D ³=LOHORU &KLKHUXOXLGH-RV´FXVSULMLQXO3ULPăULHL úL &RQVLOLXOXL /RFDO &KLKHUXO GH -RV 'LQ SURJUDPXO VăUEăWRULL GHGLFDW ¿LORU VDWXOXL FDUH QX úLDX XLWDW ORFXO QDWDO UăGăFLQLOHúLFDUHDXvQFHUFDWGHDOXQJXO YLHĠLLVăDGăXJHFHYDODvQÀRULUHDFRPXQHL vQFDUHDXFRSLOăULWQXDXOLSVLWvQWUHFHULOH VSRUWLYH FRPHPRUăULOH PX]LFD GH FDOL WDWH PRPHQWHOH YHVHOH GDQVXULOH SRSX ODUH PkQFDUHD WUDGLĠLRQDOă GHFHUQDUHD GHGLSORPHúLIRFXULOHGHDUWL¿FLL

)ROFORUúL³'LSORPH GH¿GHOLWDWH´ 3UH]HQWDWRUXO HYHQLPHQWXOXL D IRVW úL vQ DFHVW DQ FRQVăWHDQXO úL SULHWHQXO WXWXURU FKLKHUHQLORU 2FWDYLDQ 8UVXOHVFX LDU SULQWUH DUWLúWL úL DQVDPEOXULOH IROFORULFH FDUH DX vQFkQWDW DXGLHQĠD VDX QXPăUDW $QVDPEOXO GH GDQVXUL SRSXODUH ³'RLQD 0XUHúXOXL´ D &DVHL GH &XOWXUă ³*HRUJH (QHVFX´ 2UFKHVWUD &DVHL GH &XOWXUă ³(XJHQ 1LFRDUă´ GLQ 5HJKLQ úL DUWLúWLL GH PX]LFă SRSXODUă /DXUD 2OWHDQ $OLQ

%RFúD'RULQ3LQWHD0LKDHOD%RWRúúL/LY LD +DUSD 3H OkQJă PRPHQWHOH DUWLVWLFH RUJDQL]DWRULLDXSXVvQVFHQăúLPRPHQWH FRPLFH FX ³6SLWDOXO GH XUJHQĠă ´ GLQ %XFXUHúWLLQVSLUDWHGLQYLDĠăúLGLQSLDĠă 7RWRGDWă3ULPăULDDDFRUGDWPXOWDúWHSWDWHOH ³'LSORPHGH¿GHOLWDWH´SHQWUXFXSOXULOHGLQ &KLKHUX GH -RV úL &LKHUX GH 6XV FDUH DQXO DFHVWD DX DQLYHUVDW GH DQL GH FăVăWRULH 0DUJDUHWDúL,RDQ%RJGDQ)ORDUHDúL'XPL WUX0XQWHDQ)ORDUHDúL*KHRUJKH)ăJăUăúDQ GLQ&KLKHUXGH6XV0DUJDUHWDúL$OH[DQGUX +kUúDQ$QLFDúL9DVLOH3RSGLQ&KLKHUXGH -RV0DQLIHVWDUHDDIRVWvQFKHLDWăGHVROLúWLL GHPX]LFăSRSXODUăVRĠLL&LSULDQúL0LKDHOD ,VWUDWH LDU VHDUD VD vQFKHLDW FX XQ VXSHUE IRFGHDUWL¿FLL

%XVWXOOXL,XOLX*UDPDGH]YHOLW 2UJDQL]DWRULL HYHQLPHQWXOXL DX V¿QĠLW GXPLQLFăPRQXPHQWXOGHGLFDWSUHRWXOXL SURWRSRSJUHFRFDWROLF,XOLX*UDPDFDUH DWUăLWvQSHULRDGDúLFDUHGHúL VDQăVFXWvQORFDOLWDWHDùHUEHQLúLDOHJDW YLDĠD GH FRPXQD &KLKHUX XQGH VD vP SOLQLWIDPLOLDOúLVDUHPDUFDWFDXQSUHRW

'RLYHFKLSULHWHQL+RUDĠLX1LFRODXúL2FWDYLDQ8UVXOHVFX

GHRVHELW ¿LQG DSUHFLDW DWkW GH HQRULDúL FkW úL GH VXSHULRUL 6OXMED D IRVW R¿FLDWă GH SURWRSRSXO )ORULQ %RLWRú ,JQDW úL GH SUHRĠLL )ODYLXV 0LKHĠ GLQ 7kUJX0XUHú 7HRGRU5LGHJ*KHRUJKH/XSHDúL=DKDULH )ăUFDúGLQORFDOLWDWH

SHQWUX Fă QRL QX QHDP GHSXV FDQGLGDW OD IXQFĠLD GH SULPDU DO FRPXQHL &KLKHUX &KLDU GDFă DUH DOWă FRORUDWXUă SROLWLFă HO D UHXúLW Vă SURPRYH]H DLFL R DGPLQLVWUDĠLH vQDYDQWDMXOWXWXURURDPHQLORU´DH[SOLFDW $OH[DQGUX3HWUX)UăWHDQ

,QYLWDĠLVSHFLDOL

0XOĠXPLULFKLKHUHQLORU

/D HYHQLPHQW DX SDUWLFLSDW PDL PXOWH R¿FLDOLWăĠL MXGHĠHQH SULQWUH FDUH 9DVLOH *OLJD SXEOLFLVWXO /D]ăU /ăGDULX úL SUH IHFWXO MXGHĠXOXL 0XUHú $OH[DQGUX 3HWUX )UăWHDQ $FHVWD úLD DPLQWLW Fă vQ DIDUD IXQFĠLHLGHSUHIHFWPDLH[LVWăGRXăDVSHFWH FDUHvOOHDJăGHFRPXQD&KLKHUXGH-RV³2 GDWă HVWH IDSWXO Fă SH OD vQFHSXWXO DQLORU FDWkQăUYLFHSUHúHGLQWHDO&RQVLOLX OXL -XGHĠHDQ 0XUHú FX SURDVSăWXO SH DWXQFLSULPDU(PDQRLO+XUGXJDFLDPSXV ODSXQFWúLDPIăFXWFLUFXODELOGUXPXOGH OD &KLKHUX GH -RV SHVWH GHDO OD 8ULVLX $ IRVW XQD GLQWUH SULPHOH PHOH UHDOL]ăUL FD YLFHSUHúHGLQWH ¿QDQĠDUHD úL ¿QDOL]DUHD DFHVWXL GUXP úL vQ DO GRLOHD UkQG YUHDX Vă úWLĠL Fă GRPQXO (PDQRLO +XUGXJDFL D SUL PLWVSULMLQXO86/vQDOHJHULOHGLQLXQLH

/D¿QDODOXDWFXYkQWXOSULPDUXO(PDQRLO +XUGXJDFL³(VWHSHQWUXSULPDGDWăFkQG YRUEHVFvQSXEOLFGHODDOHJHULOHORFDOHGLQ LXQLHúLGDĠLPLYRLHVăOHPXOĠXPHVFvQ PRGGHRVHELWFKLKHUHQLORUSHQWUXFăQXDP FUH]XWFăGXSăDWkĠLDDQLGHDGPLQLVWUDĠLH vQ FRPXQD QRDVWUă DSURDSH OD QXPăU PDLVXQWRDPHQLFDUHVăĠLQăDWkWGHPXOW ODPLQH3HVWHGLQSRSXODĠLDFXGUHSW GHYRWGLQFHOHGRXăORFDOLWăĠLDOHFăURU]LOH OH VăUEăWRULP D IRVW FX PLQH DFHVW OXFUX VSXQHPXOWGDUPăúLREOLJăIRDUWHPXOW $FHVW OXFUX vQVHPQă Fă Pă FXQRDúWHĠL GH FkQGHUDPPLFXĠúLSkQăDFXPFkQGYRU EDDFHHDWUHEXLHVăLDXLPHGLDWFkUMD(XQ OXFUX H[WUDRUGLQDU Fă VXQWHĠL FX PLQH´ D SUHFL]DW(PDQRLO+XUGXJDFL 5REHUW0$7(,

%ULúFDUXIHOLFLWDWGHLQWHUQDXĠL

3HVWHRVXWăGHLQWHUQDXĠLODXIHOLFLWDW LHULSHFRQVLOLHUXOORFDOGLQ7kUJX0XUHú &RUQHO %ULúFDUX FX RFD]LD vPSOLQLULL YkUVWHLGHGHDQL1HDOăWXUăPúLQRL FHORUFDUHFDUHODXIHOLFLWDWSHVHFUHWDUXO H[HFXWLYDO36'0XUHúúLvLWUDQVPLWHP VăDLEăSDUWHGHPXOWăVăQăWDWHSXWHUH GH PXQFă úL VDWLVIDFĠLL SURIHVLRQDOH úL IDPLOLDOH/DPXOĠLDQL 67

3URLHFW¿QDOL]DWFXEULR 3H SDUFXUVXO FHORU GRXă OXQL DOH SUR LHFWXOXL Ä$VLJXUăĠL R ]RQă IUXPRDVă´ GHUXODW GH ,QVSHFWRUDWXO GH 3ROLĠLH -XGHĠHDQă ,3- 0XUHúvQSDUWHQHULDWFX 3ULPăULD 7kUJX0XUHú $GPLQLVWUDĠLD

:::=,'(=,52

&RPSOH[XOXL´0XUHúXO´ 3ROLĠLD /RFDOă 7kUJX0XUHú ,QVSHFWRUDWXO GH -DQ GDUPL -XGHĠHDQ 0XUHú *UXSDUHD GH -DQGDUPL 0RELOă 7kUJX0XUHú 5DGLR 9DFDQĠD *HODWHULD ,FH &XE 7HUDVHOH +RW)UHVK6LHVWD2UKLGHHDúL(GHQ GHSHUVRDQHSROLĠLúWLMDQGDUPLSROLĠLúWL ORFDOLDXIRVWLPSOLFDWHvQGHDFĠLXQL vQWHUHQSUHYHQWLYHGHLQIRUPDUHúLSD WUXODUH ÄÌQ FDGUXO DFWLYLWăĠLORU DX IRVW GLVWULEXLWHSHVWHGHPDWHULDOHSUH YHQWLYH LDU GH DXWRWXULVPH DX IRVW REVHUYDWHFXEXQXULvQLQWHULRU¿ LQG GLQ DOWH MXGHĠH´ D SUHFL]DW FRPLVDU úHI/LYLD3RSDSXUWăWRUGHFXYkQWDO,3- 0XUHú Ä3URLHFWXO SRDWH ¿ FRQVLGHUDW XQ VXFFHV DWkW GLQ SXQFW GH YHGHUH DO LPSOLFăULL SDUWHQHULORU úL RUJDQL]ăULL DFWLYLWăĠLORUFkWúLGLQSXQFWGHYHGHUHDO HYROXĠLHLVLWXDĠLHLRSHUDWLYH$VWIHOGHúL OXQLOHLXOLHúLDXJXVWDXIRVWDJORPHUDWH SH UD]D GH DFĠLXQH DX IRVW VHVL]DWH WUHL IXUWXUL GLQ DXWRWXULVPH GLQWUH FDUH GRXăvQLQFLQWDFRPSOH[XOXL´DFRPSOH WDWFRPLVDUúHI/LYLD3RSD 67
Ì19ĂğĂ0Æ17

3ULPăULD5HJKLQ LPSOLFDWăvQPRGHUQL]DUHDúFROLORU /D IHVWLYLWDWHD GLQ SULPD ]L GH úFRDOă 0DULD 3UHFXS SULPDUXO PXQLFLSLXOXL D GHFODUDW Fă vQ GHFXUVXO DQXOXL úFRODU OXFUăULOH GH UHSDUDUH úL PRGHUQL]DUH YRU FRQWLQXD vQ XQLWăĠLOH GH vQYăĠăPkQW GLQ ³RUDúXO YLRULORU´ &kW GHVSUH FRVWXULOH DFHVWRUD VH FDXWă VROXĠLL PDL FRQYHQD ELOH 'H DVHPHQHD SULPDUXO GH GHFODUă PXOĠXPLWGHHYROXĠLDúLUH]XOWDWHOHGHRVH ELWHREĠLQXWHGHHOHYLLUHJKLQHQL 5HSRUWHU $ĠL PHQĠLRQDW GH FX UkQG Fă VH YRU HIHFWXD OXFUăUL GH UHSDUDĠLLvQúFROLFDUHQXYRUDIHF WD DFWLYLWDWHD GLQ DFHVWH XQLWăĠL &DUHVXQWDFHVWHDúLXQGHYRUDYHD ORF" 0DULD 3UHFXS $YHP GRXă FODVH OD *LPQD]LXO ³3HWUX 0DLRU´ XQGH SDU FKHWXO HVWH ULGLFDW úL WUHEXLH Vă vO vQOR FXLP LDU UHDPHQDMDUHD EăLORU QX D IRVW VDWLVIăFăWRDUH SHQWUX PLQH úL DWXQFL XUPHD]ă Vă SXQHP JUHVLH úL Vă UHIDFHP JUXSXULOH VDQLWDUH GLQ DFHDVWă LQVWLWXĠLH úFRODUă 'H DVHPHQHD DP DYXW RIHUWă GH DVIDOWDUH D FXUĠLORU GH OD DQXPLWH úFROL

*HQHUDOăQUúL³$XJXVWLQ0DLRU´3HQ WUXFRSLLH[LVWăSHULFROXOVăFDGăúLQXVH SRW MXFD ÌQ DFHVW VHQV DP SULPLW RIHUWă GH OD ¿UPHOH GH FRQVWUXFĠLL SHQWUX DV IDOWDUHD ORU 6XPHOH VXQW PDUL úL DYHP R H]LWDUH Fă QX DYHP UHVXUVH ¿QDQFLDUH $FHDVWDHVWHRPDUHSUREOHPăSHQWUXQRL /D*HQHUDOăQUDPVFRVúLED]LQHOHGH FRPEXVWLELO OLFKLG HUD R GHQLYHODUH GH WHUHQ úL GH DFHHD D WUHEXLW QHDSăUDW Vă IDFHP UHDPHQDMDUHD 0DL VXQW IDĠDGH úL FRQWLQXăPFXVFKLPEDUHDJHDPXULORUWHU PRSDQSHWRDWăIDĠDGDGHOD*UXSXOùFRODU ³3HWUX0DLRU´ 5HS &H OXFUăUL VDX GHUXODW SkQă DFXPSHSHULRDGDYHULL" 03/XFUăULOHFDUHVDXIăFXWDXIRVWOD VROLFLWDUHD FRQGXFHULL DFHVWRU LQVWLWXĠLL HL DX VWDELOLW SULRULWăĠLOH 6XQW OXFUăUL GLIHULWH vQ IXQFĠLH GH QHFHVLWăĠL $P IăFXWúLLJLHQL]ăULDPIăFXWúLUHSDUDĠLLGH DFRSHULúGDUúLVăOLQRLSHQWUXFODVHOH]HUR DP FRQWLQXDW VFKLPEDUHD JHDPXULORU FX JHDP WHUPRSDQ /D ¿HFDUH úFRDOă VD IăFXW vQ IXQFĠLH GH FH DX FHUXW 8UPHD]ă

6HPLQDULQWHUQDĠLRQDOGHVSUH UHVSRQVDELOLWDWHPHGLFDOă 8QLXQHD ,QWHUQDĠLRQDOă D $YRFDĠLORU 8QLYHUVLWDWHDÄ3HWUX0DLRU´ 830 GLQ 7kUJX0XUHúúLFDELQHWHOHGHDYRFDWXUă /XFLDQ &KLULDF úL 'UDJRú &KLOHD RUJDQL]HD]ăvQSHULRDGDRFWRPEULH VHPLQDUXO FX WHPD ³&XOSD PHGLFDOă úL UHVSRQVDELOLWDWH´ HYHQLPHQW OD FDUH VXQWLQYLWDĠLVăSDUWLFLSHSUDFWLFLHQLGLQ GRPHQLXO GUHSWXOXL vQYăĠăPkQWXOXL úL PHGLFLQHLGLQPDLPXOWHĠăULHXURSHQH

3UHPLHUăSHQWUXPHGLXO DFDGHPLF 3RWULYLW FRQI XQLY GU /XFLDQ &KLULDF PDQLIHVWDUHD FDUH DUH ORF VXE HJLGD 8QLXQLL ,QWHUQDĠLRQDOH D $YRFDĠLORU UHSUH]LQWă R SUHPLHUă SHQWUX PH GLXO DFDGHPLF GLQ 5RPkQLD ³6HPL QDUXO HVWH RUJDQL]DW vQ LGHHD XQHL PDL EXQH FRUHOăUL vQWUH IDSWD PHGLFXOXL FXQRDúWHUHDLPSRUWDQĠHLúLVHPQL¿FDĠLHL DFWXOXL PHGLFDO úL SH GH DOWă SDUWH vQ VLWXDĠLDvQFDUHVHJUHúHúWHFDUHHVWHUH VSRQVDELOLWDWHD PHGLFXOXL 'LQ FHHD FH FXQRVF GHúL VXQW PHPEUX DO 8QLXQLL ,QWHUQDĠLRQDOH D $YRFDĠLORU GH DSURDSH RSW DQL HVWH SHQWUX SULPD GDWă FkQG 8QLXQHD ,QWHUQDĠLRQDOă D $YRFDĠLORU RUJDQL]HD]ă XQ DVHPHQHD VHPLQDU vQ FRODERUDUH FX R XQLYHUVLWDWH &X DWkW PDLRQRUDQWSHQWUXQRLHVWHIDSWXOFăSH OkQJăFROHJLGHDLQRúWULDYRFDĠLGLQPDL PXOWHĠăULYRUSDUWLFLSDúLFDGUHGLGDF WLFH GH OD 8QLYHUVLWDWHD GH 0HGLFLQă úL )DUPDFLHúL8QLYHUVLWDWHD³3HWUX0DLRU´ GLQ7kUJX0XUHú´DGHFODUDWFRQIXQLY GU/XFLDQ&KLULDF

,QYLWDĠLGHWRSúLDFWLYLWăĠL FXOWXUDOH 'HVFKLGHUHD HYHQLPHQWXOXL YD DYHD ORF YLQHUL RFWRPEULH vQ DXOD 830 LDU SULQWUH LQYLWDĠL VH QXPăUă /XLV &DV WLOOR $UDJRQ GHFDQXO %DURXOXL 3HQDO ,QWHUQDĠLRQDO LDU OD GHVFKLGHUHD HYH QLPHQWXOXL YRUYRUELSURIHVRUXO 0LUFHD 'XĠXGLUHFWRUXO,QVWLWXWXOXL5RPkQGH 6WXGLLúL&HUFHWăUL-XULGLFHUHFWRULL80) úL830&ăOLQ(QăFKHVFXUHVSHFWLY/HR QDUG $]DP¿UHL SUHFXP úL SUHúHGLQWHOH &RQVLOLXOXL -XGHĠHDQ 0XUHú &LSULDQ 'REUH9RUXUPDSUH]HQWăULGLQ5RPk QLD ,WDOLD 6SDQLD )UDQĠD 8QJDULD FDUH XOWHULRU YRU VXSRUWD FRPHQWDULL úL GLVFXĠLLGLQSDUWHDSDWLFLSDQĠLORU³6HPL

&RQIXQLYGU/XFLDQ&KLULDF SULQFLSDOXORUJDQL]DWRUDOPDQLIHVWăULL

QDUXO HVWH R EXQă SURSDJDQGă SHQWUX FXQRDúWHUHD RUDúXOXL QRVWUX SHQWUX Fă FHLFDUHYLQGLQDOWHSăUĠLúLĠăULYRUDYHD SULOHMXO QX QXPDL Vă FXQRDVFă IRUPXOD GHH[LVWHQĠăFRWLGLDQăDRUDúXOXL7kUJX 0XUHúFLúLYDULDQWHOHFXOWXUDOHWXULVWLFH úLHFRQRPLFHDOH]RQHL$PRUJDQL]DWSH OkQJăSDUWHDWHRUHWLFăúWLLQĠL¿FăúLRVH ULHGHDFWLYLWăĠLFXOWXUDOHFXPDU¿YL]LWH OD PX]HX OD &HWDWHD 6LJKLúRDUHL FRQ FHUWHúLDOWHRELHFWLYHWXULVWLFH´DDUăWDW FRQIXQLYGU/XFLDQ&KLULDF

ùDQVDDYRFDĠLORUWLQHUL 7RWRGDWă PDQLIHVWDUHD YD UHSUH]HQ WD XQ EXQ SULOHM GH DXJXPHQWDUH D FXQRúWLQĠHORU SHQWUX DYRFDĠLL DÀDĠL OD vQFHSXWXOFDULHUHLÄ(VWHXQVHPQIRDUWH EXQQXQXPDLSHQWUXFHLFDUHSDUWLFLSă FL úL SHQWUX DYRFDĠLL WLQHUL 'H DFHHD VXQWúLLQYLWDĠLDYRFDĠLLWLQHULGLQ%DURXO 0XUHúSHQWUXDSDUWLFLSDODDFHVWVHPL QDU FD R DXJXPHQWDUH D FXQRúWLQĠHORU vQ DVWIHO GH PDQLIHVWăUL 'H DOWIHO DFHVW VHPLQDU IDFH SDUWH GLQ SUHJăWLUHD SURIHVLRQDOă D DYRFDĠLORU GHRDUHFH YRU ¿ SXQFWDĠL SURIHVLRQDO SHQWUX SDUWLFL SDUH´DVXEOLQLDWFRQIXQLYGU/XFLDQ &KLULDF Ä$YkQG vQ YHGHUH Fă QXPăUXO VHPLQDULLORUGHDFHVWIHOQXHIRDUWHQX PHURVHVWHIRDUWHLPSRUWDQWSHQWUXĠDUD QRDVWUăSHQWUXMXGHĠXO0XUHúúLSHQWUX PXQLFLSLXO 7kUJX0XUHú Fă XQ DVHPH QHD HYHQLPHQW YD DYHD ORF OD 7kUJX 0XUHú1XSRWVăVSXQGHFkWFă8QLYHU VLWDWHD ³3HWUX 0DLRU´ úLD PDL FkúWLJDW XQ SULHWHQ úL Pă UHIHUH DLFL OD 8QLXQHD ,QWHUQDĠLRQDOă D $YRFDĠLORU´ D FRQFKLV SULQFLSDOXO RUJDQL]DWRU DO VHPLQDUXOXL VLQJXUXO PHPEUX GLQ MXGHĠXO 0XUHú DO 8QLXQLL,QWHUQDĠLRQDOHD$YRFDĠLORU $OH[727+

VăQHRFXSăPúLGHGRWDUHDFXRELHFWHGH MRDFă GH WRSRJDQH ÌQ IXQFĠLH GH WLPS úL GHUHVXUVHOH¿QDQFLDUHIDFHPSHWRWSDU FXUVXO DQXOXL QX GRDU vQ YDFDQĠH 6XQW OXFUăULGHH[WHULRUFDUHQXEORFKHD]ăSUR FHVXOGHHGXFDĠLH 5HS 'LUHFWRULL úFROLORU VXQW IRDU WH PXOĠXPLĠL GH FRODERUDUHD FX 3ULPăULD« 031HDPLPSOLFDWIRDUWHPXOW9UHDX FDDWXQFLFkQGPLVHWHUPLQăPDQGDWXOVă QXvPL¿HUXúLQHVăPăGXFvQQLFLRúFRDOă 1HDP vQĠHOHV FD HL Vă vúL VWDELOHDVFă SULRULWăĠLOHúLVăPHUJHPSURJUHVLY3ULPD GDWă LQIUDVWUXFWXUD úL FH HVWH QHFHVDU úL VăDUDWHELQHSHQWUXFăGDFăDYHPFRSLL PLQXQDĠLDYHPúLLQVWLWXĠLLPLQXQDWH 5HS/DGHVFKLGHUHDDQXOXLúFRODU DĠL GHFODUDW Fă VXQWHĠL PkQGUă GH vQYăĠăPkQWXOUHJKLQHDQ« 03 (X VXQW IRDUWH PkQGUă GH UH]XO WDWHOH HOHYLORU D FDGUHORU GLGDFWLFH úL D LQVWLWXĠLLORU GH FXOWXUă (X QLFL QX WUH EXLH Vă Pă LPSOLF HL vúL IDF WUHDED úL DWXQFLREOLJDĠLDPHDHVWHVăPăRFXSGH ¿QDQĠăULOH úL GH ORJLVWLFD QHFHVDUă (X YUHDXVăvLURJVăDLEăUăEGDUHDWkWFRQ GXFHULL DFHVWRU LQVWLWXĠLL FkW úL HOHYLL úL SăULQĠLL Fă SH SDUFXUVXO PDQGDWXOXL WRDWH úFROLOH YRU DUăWD LPSHFDELO IăUă Vă LPSOLF SH SăULQĠL vQ FKHOWXLHOL VXSOLPHQ WDUH 'DU QX H[FOXG R FRRSHUDUH vQWUH QRL úL SăULQĠLL FDUH DX SRVLELOLWăĠL 6XQW GHFKLVăODDFHVWOXFUXODVXJHVWLLOHORUGDU VXQW GHVFKLVă úL OD R FRODERUDUH vQ FHHD FH SULYHúWH PDQRSHUD (X DP VSXV Fă OH

0DULD3UHFXS SULPDUXOPXQLFLSLXOXL5HJKLQ FXPSăUPDWHULDOHúLVHSRDWHIDFHvQWUR YDFDQĠă R PXQFă SDWULRWLFă Vă YRSVLP WkPSOăULD FX RDPHQLL QRúWUL PXQFLWRUL úL vQJULMLWRUL SH FDUH vL SOăWLP úL FDUH SRW VăIDFăOXFUXULOHFDUHVXQWQHFHVDUH2ULFH OXFUXFXR¿UPăH[WHULRDUăFRVWăPXOWPDL PXOW ÌQFHUFăP Vă DQJDMăP XQ WkPSODU XQ ]LGDU XQ HOHFWULFLDQ úL OXFUăULOH PLQ LPH Vă OH IDFHP QRL Vă QX PDL SOăWLP SHQWUX Fă VDODULLOH VXQW PXOW PDL PLFL GHFkW FHOH SH FDUH OHDP GD OD R ¿UPă úL DVWIHOFUHăPúLORFXULGHPXQFăúLHVWHúL DFHVWDXQEHQH¿FLX $FRQVHPQDW2DQD0Ă5*,1($1
63257 VHSWHPEULH

Ä6XEVFULVD 5RP,162/ ,385/ FX VHGLXO DOHV vQ PXQ 7XOFHD VWU %DEDGDJ QU EO &RUDO 0DOO HW DS MXG 7XOFHD FRG SRúWDO vQUHJLVWUDWă vQ 5HJLVWUXO )RUPHORU GH 2UJDQL]DUH VXE QU DYkQG &,) 52 UHSUH]HQWDWă OHJDO SULQ DVRFLDW FRRUGRQDWRU LQJ 3DXO $SRVWRO vQ FDOLWDWH GH OLFKLGDWRU MXGLFLDU DO GHELWRUXOXL 6& 'LVWLOHULLOH 5HJXQ 65/ vQ IDOLPHQW ± LQ EDQNUXSWF\ ± HQ IDLOOLWH FX VHGLXO 5HJKLQ VWU 6DOFkPLORU QU $ MXG 0XUHú &,) 52 vQUHJLVWUDWă OD 25& VXE QU - GHVHPQDW SULQ VHQWLQĠD FLYLOă QU SURQXQĠDWă vQ 'RV QU DO 7ULEXQDOXOXL &RPHUFLDO 0XUHú DQXQĠă YkQ]DUHD SULQ OLFLWDĠLH SXEOLFă FX VWULJDUH vQ FRQIRUPLWDWH FX /HJHD QU úL UHJXODPHQ WXO GH YkQ]DUH QU vQ ¿HFDUH ]L GH PLHUFXUL D VăSWăPkQLL RUD vQFHSkQG FX GDWD GHODVHGLXODOHVDOOLFKLGDWRUXOXLMXGLFLDU VLWXDWvQPXQ7XOFHDVWU%DEDGDJQUEO&RUDO 0DOO HW DS MXG 7XOFHD 9kQ]DUHD VH YD IDFH vQ EORFSHJUXSXULGHDFWLYHGXSăFXPXUPHD]ă LPRELOVLWXDWvQ5HJKLQVWU6DOFkPLORUQU $MXG0XUHúFRPSXVGLQWHUHQLQWUDYLODQúLVSDĠLL LQGXVWULDOHúLDGPLQLVWUDWLYHEXQXULPRELOHGHQDWX UDPLMORDFHORU¿[HVWRFXULúLPDWHULLSULPHFXSUHĠXO GHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$ OHLIăUă79$  LPRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU ,HUQXĠHQL QU MXG 0XUHú FRPSXV GLQ WHUHQ LQWUDYLODQ úL FOăGLUL KDOăvPEXWHOLHUHFDVăGHFDUDPLGăGHSR]LW FXSUHĠXO GHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$  PRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU $SDOLQHL QU & MXG 0XUHú FRPSXV GLQ WHUHQ LQWUDYLODQ úL FRQVWUXFĠLH FX GHVWLQDĠLH VSDĠLX GH GHSR]LWDUHKDOă FX SUHĠXOGHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$  LPRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU 5HSXEOLFLL QUSDUWHUDSMXG0XUHúFRPSXVGLQDSDUWD PHQWFXFDPHUHFXSUHĠXOGHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGH OHLIăUă79$ 3HQWUXSDUWLFLSDUHDODOLFLWDĠLHRIHUWDQĠLLYRUGH SXQHODVHGLXOOLFKLGDWRUXOXLMXGLFLDUGRFXPHQWHOHSUHFL]DWH vQFDLHWXOGHVDUFLQLSkQăvQSUH]LXDOLFLWDĠLHLRUD &DLHWXOGHVDUFLQLSHQWUX¿HFDUHJUXSGHDF WLYH YD SXWHD ¿ FXPSăUDW FRQWUD VXPHL GH OHL H[FOXVLY 79$ GH OD VHGLXO OLFKLGDWRUXOXL MXGLFLDU *DUDQĠLD GH SDUWLFLSDUH OD OLFLWDĠLH HVWH GH GLQ SUHĠXO GH SRUQLUH OD OLFLWDĠLH úL VH GHSXQH SULQ YLUD PHQWEDQFDUvQFRQWXOXQLFGHVFKLVSHQXPHOHDYHULL GHELWRUXO 6& 'LVWLOHULLOH 5HJXQ 65/ FRQW FH YD ¿ PHQĠLRQDWvQFDLHWXOGHVDUFLQL ,QIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH VH SRW REĠLQH OD WHOHIRQ VDX OD DGUHVD GH PDLO RI¿FHWXOFHD# URPLQVROUR´

3DWUXGLQFLQFL¿QDOHSHQWUXWHQLVPHQLLPXUHúHQL 7LPS GH SDWUX ]LOH WHUHQXULOH GH WHQLV GH FkPS GLQ FDGUXO 80) DX Jă]GXLW WXUQHXO 6LOYHU SHQWUX DPD WRUL&XSD80)GLQFDGUXOFLUFXLWX OXL %&5 7HQLV 3DUWHQHU &RPSHWLĠLD D IRVW UH]HUYDWă FDWHJRULLLORU GH OD QLYHOXOvQFRPSHWLĠLDIHPLQLQă úLODPDVFXOLQXOWLPXOQLYHODYkQG vQ FRQFXUV úL SURED GH GXEOX ÌQ ¿ QDOD IHPLQLQă DX DMXQV PXUHúHDQFD 'DQLHOD +RLWDQ úL 5HQDWD .DUDF VRQ\L GLQ 7RSOLĠD 0XUHúHDQFD VD LPSXV FX  6LQJXUD SUREăGHGXEOXGLQFRPSHWLĠLHDIRVW FkúWLJDWă GH SHUHFKHD 'LQX %XOLJD 6HUJLX ,DFXERYVNL GLQ &DUDQVHEHú FDUH DX vQYLQV vQ ¿QDOă SHUHFKHD PXUHúHDQă$GULDQ6WRLFD'DQ9LFWRU -LJDFX$FHúWLDGLQXUPăDX HOLPLQDWvQVHPL¿QDOHRDOWăSHUHFKH WkUJXPXUHúHDQăDOFăWXLWăGLQ6LOYLX 'HQGHD6]HSHVV\ /DV]OR $ IRVW VLQ JXUD ¿QDOă vQ FDUH DX DMXQV SULPLL GRLIDYRULĠL

GHMXFăWRULvQVFULúL vQFRPSHWLĠLH /D VLPSOX PDVFXOLQ OD QLYHOXO 

)LQDOLúWLLPXUHúHQLGHODGXEOX PXUHúHDQXO 5DGX 3DQĠXUX OD vQ YLQV FX  SH FOXMHDQXO 'DQLHO $QLVLX 6HPL¿QDOLúWL DX IRVW DOĠL GRL PXUHúHQL 5DUHú 0DULQHVFX úLUHJKLQHDQXO$GULDQ5XVX1LYHOXO DOEăLHĠLORUVDEXFXUDWGHFHDPDL QXPHURDVă SDUWLFLSDUH WDEORXO GH FRQFXUV¿LQGGH)LQDODúLDXGLV SXWDWR GRL IDYRULĠL WkUJXPXUHúHQLL 'DQ-LJDIDYRULWQXPăUXOúL9HUHV $WWLOD IDYRULWXO $FHVWD GLQ XUPă D SUR¿WDW GH XQ SULP WXU OLEHU úL GH DEDQGRQXO DGYHUVDUXOXL GLQ WXUXO VHFXQG LQWUkQG IăUă MRF vQ RSWLPL úL D vQYLQV vQ ¿QDOă vQ WUHL VHWXUL

3LHUGXWFHUWL¿FDWFRQVWDWDWRU6&%/,6665/SHQWUX SXQFWGHOXFUXÌOGHFODUQXO

$181ğ GHVROLFLWDUH$XWRUL]DĠLHGHPHGLX 6& 7$/67$5&20 65/ FX VHGLXO vQ ORF 6LJKLúRDUDVWU&HDKOăXOXLQU$MXG0XUHúDQXQĠă GHSXQHUHD GRFXPHQWDĠLHL OD DJHQĠLD GH 3URWHFĠLH D 0HGLXOXL 0XUHú vQWRFPLWă FRQIRUP 2UG DO00''vQYHGHUHDREĠLQHULL$XWRUL]DĠLHLGHPH GLXSHQWUXDFWLYLWDWHDÄ([SORDWDUHIRUHVWLHUă´$FWLYL WDWHD FRQVWă vQ HIHFWXDUHD GH H[SORDWăUL IRUHVWLHUH vQ SDUFKHWH DPSODVDWH vQ IRQGXO IRUHVWLHU DO -XGHĠXOXL 0XUHú 2ULFH LQIRUPDĠLL VXJHVWLL úL FRQWHVWDĠLL SUL YLQGLPSDFWXODVXSUDPHGLXOXLVHSRWREĠLQHODVHGLXO $30 0XUHú VWU 3RGHQL QU WHO ID[vQWHUPHQGH]LOHGHOD SXEOLFDUH $GPLQLVWUDWRU 6RFKLUFD)ORULQ

VFRU  )LXO vQYLQVX OXL GH OD DFHVW QLYHO 9LFWRU -LJD VD UHYDQúDWvQ¿QDODGHODQLYHOXOSH FDUH D FkúWLJDWR FX  vQ IDĠD UHJKLQHDQXOXL %HUHF]NL =VROW ùL OD DFHVW QLYHO ORFXO ,,, D IRVW RFXSDW GH GRL WHQLVPHQL WkUJXPXUHúHQL HOLPLQDĠLL GLQ VHPL¿QDOH 3DXO &KHĠDQ úL $OH[DQGUX ùHUEDQ ÌQ FRPSHWLĠLHDXIRVWvQVFULúLMXFăWRUL GLQ&OXM5HúLĠD&DUDQVHEHú%UDúRY %LVWULĠD 0HGLDú 7RSOLĠD 5HJKLQ úL 7kUJX0XUHú 0LKDL9(5(ù

$18170(',8 &2081$ 1$'(6 WLWXODU DO SURLHFWXOXL 6FKLPEDUH DPSODVDPHQW VWDWLH GH HSXUDUH SHQWUX LQYHVWLWLD &D QDOL]DUH PHQDMHUD FX VWDWLH GH HSXUDUHFRP 1DGHV MXG0XUHVDQXQWDSXEOLFXOLQWHUHVDWDVXSUDOXDULLGH FL]LHL HWDSHL GH LQFDGUDUH GH FDWUH $30 0XUHV IDUD VWXGLX GH HYDOXDUH D LPSDFWXOXL LQ FDGUXO SURFHGX ULLGHHYDOXDUHDLPSDFWXOXLDVXSUDPHGLXOXLSHQWUX SURLHFWXO³6FKLPEDUHDPSODVDPHQWVWDWLHGHHSXUDUH SHQWUX LQYHVWLWLD &DQDOL]DUH PHQDMHUD FX VWDWLH GH HSXUDUHFRP 1DGHV MXG 0XUHV´ SURSXV D ¿ UHDOL]DW LQ ORFDOLWDWHD 1DGHV MXG 0XUHV 3URLHFWXO GHFL]LHL GHLQFDGUDUHVLPRWLYHOHFDUHRIXQGDPHQWHD]DSRW¿ FRQVXOWDWHODVHGLXO$30085(6GLQ7LUJX0XUHVVWU 3RGHQL QU LQ ]LOHOH GH OXQL MRL LQWUH RUHOH  VL YLQHUL LQWUH RUHOH SUHFXP VL OD XUPDWRDUHDDGUHVDGHLQWHUQHWKWWSDSPPDQSPUR 3XEOLFXOLQWHUHVDWSRDWHLQDLQWDFRPHQWDULLREVHUYDWLL ODSURLHFWXOGHFL]LHLGHLQFDGUDUHLQWHUPHQGH]LOHGH ODGDWDSXEOLFDULLSUH]HQWXOXLDQXQW

9kQGFHGH]FDXWDVRFLDWSHSURLHFW)($'5± PăVXUD DWHOLHUUHSDUDĠLLVHUYLFHVWDĠLH,73FXKDOăúLGRWăUL DWHOLHUWLQLFKLJHULH±YRSVLWRULHKDOăVLGRWăUL QHUDPEXUVDELOvQORFDOLWDWHD3HWHOHD ,QIRUPDĠLLODWHOHIRQ

'H YkQ]DUH DSDUWDPHQW FX FDPHUH EXFăWăULH EDLH PS FX WHUDVă vQ ]RQă FHQWUDOă,QIRUPDĠLLODWHO

(/(&213/86 DQJDMHD]ă SHQWUXDFWLYLWDWHGHúDQWLHU LQVWDODĠLL LQJLQHUHOHFWULFLQJLQHULQVWDODĠLL HOFWULFLHQLLQVWDODWRULWHKQLFLDQLQVWDODĠLL VHFUHWDUăFXQRVFăWRDUHGHOLPEDHQJOH]ă 7HO HPDLORI¿FH#HOHFRQUR

6&6,/(7,1$,03(;65/6&75$163257/2&$/6$ $62&,(5($3(175875$16325785%$17*085(ù 7Æ5*8085(ù6WU%(*$1U7HOHIRQ)D[

&2081,&$7'(35(6Ă 6WLPDĠLHOHYLúLSăULQĠL $GXFHPODFXQRúWLQĠD'YVFăQRLOHDERQD PHQWH GH WUDQVSRUW VXEYHQĠLRQDWH YDODELOH SH R VLQJXUă OLQLH SHQWUX HOHYLL FX GRPLFLOLXO VDX UHúHGLQĠDvQPXQLFLSLXO7vUJX0XUHúVHHOLEHUHD]ă vQFHSkQGGLQGDWDGH 1RLOH DERQDPHQWH YRU ¿ YDODELOH vQ SHULRDGDVHSWHPEULH±GHFHPEULH úLVHSRWIRORVLGRDUvQ]LOHOHOXFUăWRDUHvQWUHRUHOH ±&HLFDUHVROLFLWăXQDVHPHQHDDFWWUHEXLH VăSUH]LQWHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH &HUHUHWLS VHSRDWHSURFXUDODFKLRúFXULOHGHDER QDPHQWHVDXGHSHSDJLQDGHZHEZZZVLOHWLQDUR

&RSLH%,&,VDXFHUWL¿FDWGHQDúWHUHDHOHYXOXL &RSLHGXSă%,&,DSăULQWHOXLVDXWXWRUHOXLOHJDO SHQWUXHOHYLLVXEYkUVWDGHDQL $GHYHULQĠăGHODXQLWDWHDGHvQYăĠăPkQWSHFDUHR IUHFYHQWHD]ăHOHYXO )RWRJUD¿HWLSEXOHWLQSHQWUXFHLFDUHVROLFLWăSHQ WUXSULPDRDUăXQDERQDPHQWGHWUDQVSRUW $ERQDPHQWHOHGHFăOăWRULHJUDWXLWHYDOD ELOHSHRVLQJXUăOLQLHVHHOLEHUHD]ăODFKLRúFXULOH GH ELOHWH úL DERQDPHQWH DOH $VRFLHULL 6& 7UDQV SRUW /RFDO 6$ ± 6& 6LOHWLQD ,PSH[ 65/ GLQ &HQ WUX'kPEX3LHWURV7XGRU )DYRULW úL&RPSOH[XO $XFKDQ &20,7(78/'(',5(&ğ,(

IDFHERRNFRP]LGH]L
63257

$WHODMHOHGLQ&DUHLúL&RYDVQDFDPSLRDQH 'XPLQLFă VD vQFKHLDW &DPSLRQDWXO 1DĠLRQDO SHQWUX DWHODMHOH GH GRL úL SDWUX FDL ÌQ FRQFXUVXO RUJDQL]DW SH +LSRGUR PXO 5RPVLOYD GLQ 7kUJX0XUHú GH FăWUH )HGHUDĠLD (FYHVWUă 5RPkQă VDX LPSXV DWHODMHOH0DNV&DUHLODDWHODMHOHGHFDL úLFOXEXOFRYăVQHDQ/LSLFDL&KLFKLúODFHOH GHFDL

&HLPDLEXQLGLQWUHFHLEXQL /D DWHODMHOH FDL QRXO FDPSLRQ HVWH DFHODúL5DNRF]L*HUJRDÀDWODDOSDWUXOHD WLWOX FRQVHFXWLY $FHVWD D IRVW XUPDW vQ FODVDPHQWXO JHQHUDO GH %DMNR 7LERU GH OD .ULJHO *KHRUJKHQL úL FRHFKLSLHUXO OXL 5DNRF]L.DGDU%DUQD&HOPDLELQHFODVDW DWHODMDO&OXEXOXL+LSLF5RPVLOYDSH]HQW FXSDWUXDWHODMHDIRVWFHOFRQGXVGH,PUH =ROWDQ FDUH D vQFKHLDW SH ORFXO ,9 GXSă FH vQDLQWHD DFHVWHL XOWLPH GLQ FHOH SDWUX FRQFXUVXUL GLVSXWDWH VH DÀD SH ORFXO 9, $WHODMHOHGHFDLDIRVWXQPRQRSRODOFOX EXOXLGLQ&KLFKLúFDUHDXvQFKHLDWSHSR GLXPvQXUPăWRDUHDRUGLQH%RGR=ROWDQ %DUWKD(GXDUG9DQFVD-HQR/D¿QDOVDX DFRUGDW úL WLWOXULOH SH HFKLSH FODVDPHQW UH]XOWDW SULQ FXPXODUHD UH]XOWDWHORU vQ FHOH SDWUX FRQFXUVXUL GH GUHVDM úL REVWD FROHDOHVH]RQXOXL$LFLRUGLQHDSULPHORU FODVDWHDIRVWXUPăWRDUHD0DUNV.ULJHO /LSLFDL5RPVLOYD

3DUDGDODXUHDĠLORU

'LVFLSOLQăQRELOă 8QHOHGLQWUHPHGDOLLOHODXUHDĠLORUDXIRVW DFRUGDWH GH IRVWXO 0LQLVWUX DO 0HGLXOXL %RUEHO\/DV]ORÄ(VWHXQSDVvQDLQWHIDS WXOFăDXUHYHQLWDWHODMHOHGHSDWUXFDLúLVH SUHPLD]ă GLQ QRX FDPSLRDQD SH HFKLSH $FHVW OXFUX GRYHGHúWH IDSWXO Fă DFHDVWă GLVFLSOLQă QRELOă UHYLQH GLQ SXQFWXO GH YHGHUH DO LQWHUHVXOXL OD QRL vQ ĠDUă úL QH EXFXUăP Vă FRQVWDWăP úL QXPăUXO PDUH

6& 5$'(( &216758&7 65/ FX VHGLXO vQ 6kQWDQD GH 0XUHú VWU 9RLQLFHQLORU QU % vQ FDOLWDWH GH FUHGLWRU DQXQĠă YkQ]DUHD SULQ OLFLWDĠLH SXEOLFă ĠLQXWă OD VHGLXO H[HFXWRUXOXLMXGHFăWRUHVF3XLD5RPXOXVGLQ7J0XUHúVWU%X VXLRFXOXLQUVF&DSMXG0XUHúSHGDWDGHVHS WHPEULH RUHOH D XUPăWRUXOXL LPRELO SURSULH WDWHD GHELWRUXOXL 6& /2*,67,&6 $7/$6(3/86$65/ WHUHQ LQWUDYLODQ vQ VXSUDIDĠă GH PS FX HGL¿FDWH VSDWLX FRPHUFLDO FX UHJLP GH vQDOWLPH 3( úL KDOD GH SURGXFĠLHVLWXDWvQ3HWHOHDQU-MXG0XUHúvQVFULV vQ &) QU 3HWHOHD QU&) YHFKL 1 SR] $ $QU&DGFDG& 6HLQYLWăRULFHSHUVRDQăFDUHSUHWLQGHYUHXQGUHSWDVXSUDLPRELOXOXL FDvQDLQWHDOLFLWDĠLHLVăLOIDFăFXQRVFXW([HFXWRUXOXL-XGHFăWRUHVF &RQGLĠLLOHGHSDUWLFLSDUHODOLFLWDĠLHVHSRWREĠLQHGHODH[HFXWRUXO MXGHFăWRUHVF3XLD5RPXOXVWHO

GH VSHFWDWRUL SUH]HQĠL 6SHUăP FD DFHVWD Vă ¿H XQ SDV vQDLQWH úL DQXO YLLWRU Vă QH EXFXUăP GH R SDUWLFLSDUH PDL ODUJă´ D D¿UPDW GLUHFWRUXO GH FRQFXUV .HOHPHQ $WLOOD FDUH D ĠLQXW Vă PXOĠXPHDVFă FOX EXOXL 5RPVLOYD SHQWUX Jă]GXLUHD DFHVWXL HYHQLPHQW/D¿QDOSDUWLFLSDQĠLLDXHIHF WXDWWXUXULGHRQRDUHGHGLFDWHSXEOLFXOXL

'HSXWDWXO.HOHPHQ$WLOOD GLUHFWRUXOGHFRQFXUV

0LKDL9(5(ù

ŽŵƵŶŝĐĂƚĚĞƉƌĞƐĉ 02'(51,=$5($&$%,1(78/8,6720$72/2*,& Å)(/$1$'(17µ7J0XUHĂ 6& )(/$1$ '(17 65/ LPSOHPHQWHD]Č vQ SHULRDGD DXJXVW ² LDQXDULH SURLHFWXO ´02'(51,=$5($ &$%,1(78/8, 6720$72/2*,& )(/$1$ '(17 7J0XUHõÀQDQĩDWSULQ3URJUDPXO2SHUDĩLRQDO5HJLRQDO'0, ´6SULMLQLUHDGH]YROWČULLPLFURvQWUHSULQGHULORUµFXRYDORDUHWRWDOČGH OHLGLQFDUHOHLUHSUH]LQWČÀQDQĩDUHDQHUDPEXUVDELOČ 3URJUDPXO 2SHUDĩLRQDO 5HJLRQDO HVWH LPSOHPHQWDW OD QLYHO QDĩLRQDO GH FČWUH 0LQLVWHUXO'H]YROWČULL5HJLRQDOHĂL7XULVPXOXLvQFDOLWDWHGH$XWRULWDWHGH0D QDJHPHQWLDUODQLYHOUHJLRQDOGHFČWUH$JHQĩLDSHQWUX'H]YROWDUH5HJLRQDOČ &HQWUXRUJDQLVPLQWHUPHGLDUDOSURJUDPXOXLFHPRQLWRUL]HD]ČLPSOHPHQWDUHD DFHVWXLSURLHFW &DELQHWXO)(/$1$'(17GLQ7vUJX0XUHĂVWU'LPLWULH&DQWHPLUQURIHUČR JDPDODUJDGHVHUYLFLLGHWUDWDPHQWVWRPDWRORJLFGHvQDOWČFDOLWDWHODSUHĩXUL FRUHFWH FX XQ DWDĂDPHQW ULGLFDW DO SHUVRQDOXOXL PHGLFDO IDĩČ GH FHULQĩHOH SDFLHQĩLORU

ŽŵƵŶŝĐĂƚĚĞƉƌĞƐĉ

/ŶǀŝƚĂƟĞƉĞŶƚƌƵůŝĐŝƚĂƟĞ dŝƚůƵů ƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ͗Z^dZ KDWd/d/s/dd// ^K/dd// ^ s> Ed WZ/E ,//d/KEZhEKZ,/WDEdd,EK>K'/WZ&KZDEd EƵŵĞůĞďĞŶĞĮĐŝĂƌƵůƵŝ͗^s>Ed^Z> ^ s> Ed ^Z> ŽƌŐĂŶŝnjĞĂnjĂ ŝŶ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϮ ĂĐŚŝnjŝƜŝĂ ĚĞ ĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞ ƚĞŚŶŽůŽŐŝĐĞ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ƵŶŝƚ ĚĞŶƚĂƌͲϮ ďƵĐ͕ ĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ƐƚĞƌŝůŝnjĂƌĞ͕ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ƚŽƚĂůĂĚĞϭϱϰϭϮϬ͕ϮϰƌŽŶ͘ WƌŽŝĞĐƚƵů͞KDWd/d/s/dd//^K/dd//^s>EdWZ/E,//d/KEZhEKZ ,/WDEd d,EK>K'/ WZ&KZDEd͕͟ ĮŶĂŶƚĂƚ ƉƌŝŶ WƌŽŐƌĂŵƵů KƉĞƌĂƟŽŶĂů ZĞŐŝŽŶĂů ĞƐƚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ^ s> Ed ^Z> Ɛŝ ĂƌĞ Ž ǀĂůŽĂƌĞ ƚŽƚĂůĂ ĚĞ ϭϱϰϭϮϬ͕ϮϰZKE͕ĚŝŶĐĂƌĞϭϮϰϮϵϬ͕ϱϮZKEƐƵŵĂŶĞƌĂŵďƵƐĂďŝůĂĂůŽĐĂƚĂ͘ WƌŽŐƌĂŵƵůKƉĞƌĂƟŽŶĂůZĞŐŝŽŶĂůĞƐƚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚůĂŶŝǀĞůŶĂƟŽŶĂůĚĞĐĂƚƌĞDŝŶŝƐƚĞƌƵů ĞnjǀŽůƚĂƌŝŝ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ɛŝ dƵƌŝƐŵƵůƵŝ͕ ŝŶ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĚĞ ƵƚŽƌŝƚĂƚĞ ĚĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ŝĂƌ ůĂ ŶŝǀĞů ƌĞŐŝŽŶĂů ĚĞ ĐĂƚƌĞ Z ĞŶƚƌƵ͕ ŽƌŐĂŶŝƐŵ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌ Ăů ƉƌŽŐƌĂŵƵůƵŝ ĐĞ ŵŽŶŝͲ ƚŽƌŝnjĞĂnjĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂĂĐĞƐƚƵŝƉƌŽŝĞĐƚ͘ EŽƚĞ͗ŝŶĨŽƌŵĂƟŝƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌĞůĂĚŶĂ͘:ƵƌĐĂŶĂDĂƌŝĂ͕ƚĞůϬϮϲϱϮϱϲϰϭϭͬϬϳϮϬϱϰϬϵϮϱ͕ ĞŵĂŝů͗ĂŶĂŵĂƌŝĂͺũƵƌĐĂΛLJĂŚŽŽ͘ĐŽŵ ĂƚĂƉƵďůŝĐĂƌŝŝ͗ϭϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϮ

:::=,'(=,52

3URLHFWXOvĂLSURSXQHFUHĂWHUHDQLYHOXOXLGHFRPSHWLWLYLWDWHDOFDELQHWXOXLVWR PDWRORJLF)(/$1$'(17SULQPRGHUQL]DUHDGRWČULORUFXHFKLSDPHQWHĂLDSDUDWH PHGLFDOH SHUIRUPDQWH FX IDFLOLWDĩL vQ PDQHYUDUH ĂL SHUIRUPDQĩH ULGLFDWH vQ GHVIČĂXUDUHD DFWXOXL PHGLFDO FX VFRSXO FUHĂWHULL QLYHOXOXL FDOLWDWLY DO VHUYL FLLORUĂLDOYROXPXOXLGHDFWLYLWDWHFXvQWHUPHQGHDQLGHODÀQDOL]DUHD SURLHFWXOXL3URLHFWXOYDFRQWULEXLĂLODFUHDUHDXQXLQRXORFGHPXQFČSUHFXP ĂL OD vPEXQČWČĩLUHD FRQGLĩLLORU GH PXQFČ OD QLYHOXO VWDQGDUGHORU HXURSHQH vQ GRPHQLX 'DWDSXEOLFČULL

ZZZLQIRUHJLRUR ,QYHVWLPLQYLLWRUXOWČX3URLHFWVHOHFWDWvQFDGUXO3URJUDPXOXL2SHUDĩLRQDO 5HJLRQDOĂLFRÀQDQĩDWGH8QLXQHD(XURSHDQČSULQ)RQGXO(XURSHDQSHQWUX'H] YROWDUH5HJLRQDOČ 'DWHFRQWDFWEHQHÀFLDU²6&)(/$1$'(1765/6WU'LPLWULH&DQWHPLU QU7LUJX0XUHVMXG0XUHV WHOHIRQID[HPDLORIÀFH#IHODQDGHQWUR SHUVRDQDGHFRQWDFW$QGUHHD0DULDGH9ULHV &RQĩLQXWXODFHVWXLPDWHULDOQXUHSUH]LQWČvQPRGREOLJDWRULXSR]LĩLDRÀFLDOČD8QLXQLL(XURSHQHVDXD *XYHUQXOXL5RPkQLHL
$'0,1,675$ğ,( VHSWHPEULH

%DFXOGLIHUHQĠLDWLQLĠLDWLYăDJUHDWăGHGLUHFWRUL ,QLĠLDWLYD LQWURGXFHULL EDFDODX UHDWXOXL GLIHUHQĠLDW HVWH XQDQLP DSUHFLDWă GH GLUHFWRULL XQLWăĠLORU GH vQYăĠăPkQW 3URYRFDUHD FRQVWăvQPRGXOGHRSWDUHDHOH YLORUSHQWUXXQH[DPHQVDXDOWXO vQ YHGHUHD HIHFWXăULL FHOHL PDL EXQH DOHJHUL WRDWH DFHVWHD SH IRQGXO XQXL VLVWHP FDUH DQ GH DQGHQRWăGLQFHvQFHPDLSXĠLQă VWDELOLWDWH

(OHYLLGHODJUXSXULOH úFRODUHYRUVăPXQFHDVFă ³)RDUWH ELQH (VWH LQDGPLVLELO FD XQ FRSLO GH OD XQ JUXS úFRODU LQGXVWULDO Vă DLEă VXELHFWH OD EDFDODXUHDW OD PDWHPDWLFă FD úL FHLGHOD³3DSLX´VDXGHODÄ8QL UHD´ FDUH YRU DOWFHYD $L QRúWUL YRU PHVHULH úL DWXQFL H ELQH Vă REĠLQă XQ FHUWL¿FDW GH EDFDODX UHDW GLIHUHQĠLDW´ D GHFODUDW 3H WUX)ORULQ2SURLHVFXGLUHFWRUDO *UXSXOXL ùFRODU ³$XUHO 3HUúX´ GLQ 7kUJX0XUHú 'LUHFWRUXO XQL DOW OLFHX PXUHúHDQ ùWHIDQ %DOLQW VXVĠLQH DFHHDúL LGHH úL DQXPH VFRSXO HOHYLORU FDUH VH vQGUHDSWăFăWUHJUXSXULOHúFRODUH HVWH DFHOD GH D IDFH R PHVHULH

³(VWHIRDUWHELQHYHQLWăLGHHDHX Dú PHUJH PDL GHSDUWH SULQ LQ WURGXFHUHD RELHFWHORU GH VSHFLD OLWDWH GDU úL RELHFWHOH GH VWXGLX FDUH VXQW JHQHUDOH´ D DGăXJDW ùWHIDQ %DOLQW FDUH D ĠLQXWă Vă SUHFL]H]HFăQXHVWHYRUEDGHGLV FULPLQDUHFLHYHQWXDOGHRGLV FULPLQDUH SR]LWLYă ³$GHYăUDWD UHIRUPăDUSUHVXSXQHúLGHVFRQ JHVWLRQDUHDPDWHULDOXOXLGHFLD SURJUDPHORU úFRODUH QX GRDU OD RELHFWHOH GH VWXGLX GH EDFDODX UHDWFLODWRDWHRELHFWHOH´DĠLQXW VăSUHFL]H]HùWHIDQ%DOLQWGLUHF WRUXO /LFHXOXL 7HRUHWLF ³%RO\DL )DUNDV´GLQ7kUJX0XUHú

ùWHIDQ%DOLQW ³$GHYăUDWDUHIRUPăDUSUHVXSXQH úLGHVFRQJHVWLRQDUHDPDWHULDOXOXL´

³$UWUHEXLXQSLF GHVWDELOLWDWH´

'LIHUHQĠLHUHD RDGHYăUDWăvQFHUFDUH ³%DFDODXUHDWXO GLIHUHQĠLDW HVWH R LGHH IRDUWH EXQă vQ PăVXUD vQFDUHHOHYLLRVă¿HFRQYLQúLFă DVWD HVWH FHD PDL EXQă VROXĠLH SHQWUX HL 'DU HVWH IRDUWH JUHX Vă vL H[SOLFL XQXL HOHY Fă QLYHOXO OXL QX HVWH FHO OD FDUH HO FUHGH Fă H $VWD HVWH FHD PDL PDUH SUREOHPă´ HVWH GH SăUHUH 0H OLQGD 6LODJKL GLUHFWRDUHD *UX SXOXL ùFRODU ³/XFLDQ %ODJD´ GLQ

FDODXUHDWXOGLIHUHQĠLDWHLUăPkQ WRW OD DFHOHDúL SUREH 'HFL GRDU HOHYLL GLQ FODVHOH GH WHKQLFLHQL SRW RSWD SHQWUX DFHVW WLS GH ED FDODXUHDWFHHDFHSHXQGHYDQX H FRUHFW SHQWUX Fă DU ¿ WUHEXLW VăVH JkQGHDVFă úLODFHLODOĠL GLQ FODVHOHWHRUHWLFH´DGHFODUDW0H OLQGD6LODJKL

5HJKLQ 'LUHFWRDUHD XQLWăĠLL FRQVLGHUă Fă DFHVW WLS GH H[D PHQ YD ¿ R DGHYăUDWă vQFHUFDUH SHQWUX HOHYL úL YD ¿ IRDUWH LQWH UHVDQWGHXUPăULWVSUHFHDQXPH RSWHD]ă HOHYLL ³&UHG Fă PDMRUL

WDWHDYDRSWDWRWSHQWUXEDFDODX UHDWXO QRUPDO úL GLQWUH FHL FDUH VXQW PDL VOăEXĠL ,DU HOHYL VODEL QXVXQWGRDUODFODVHOHGLQ¿OLHUD WHKQRORJLFăFLúLODFODVHOHWHRUH WLFH'DUSHQWUXHLQXH[LVWăED

7HPHULOH FDUH H[LVWă UHIHULWRU OD DFHVW WLS GH H[DPHQ YL]HD]ă úL XQ DOW DVSHFW LQVWDELOLWDWHD VLVWHPXOXL FDUH vL SRDWH DIHFWD SH FDQGLGDĠL ³(OHYLL SRW Vă VH vQWRDUFăVăVXVĠLQăEDFDODXUHDWXO SHVWHXQDQGRLVDXWUHLGDUGDFă VH VFKLPEă LDU *XYHUQXO LDU DSDUPRGL¿FăULúLvQFHSHPWRWXO GH OD ]HUR úL DU WUHEXL XQ SLF GH VWDELOLWDWH 6ă QH JkQGLP RGDWă SHQWUX WRWGHDXQD Vă ¿H XQ ED FDODXUHDWGLIHUHQĠLDWúLVă¿HYD ODELO]HFHDQLVăúWLHHOHYXOODFH VăVHDúWHSWHOD¿QDO´DH[SOLFDW 0HOLQGD6LODJKL

2DQD0Ă5*,1($1

7UDQVSRUWGHFDUSHQIăUăGRFXPHQWH /XFUăWRULL6HFĠLHLGH3ROLĠLH5XUDOă%UHD]DDXGHVIăúXUDW OXQLVHSWHPEULHRDFĠLXQHSHOLQLDSUHYHQLULLVXVWUDJH ULLGHPDWHULDOOHPQRV ÌQFDGUXODFĠLXQLLDXIRVWLGHQWL¿FDĠLGRLWLQHULvQYkUVWăGH úLGHDQLDPELLGLQPXQLFLSLXO5HJKLQFDUHDXWăLDW vQPRGLOHJDOGLQSăGXUHDDSDUĠLQkQGXQXLORFDOQLFFDQWL WDWHDGHPHWULVWHULOHPQIRFHVHQĠăFDUSHQÄÌPSRWUL YDDFHVWRUDVDOXDWPăVXUDVDQFĠLRQăULLFRQWUDYHQĠLRQDOH FRQIRUP/HJLLLDUFDQWLWDWHDGHPHWULVWHUL OHPQDIRVWFRQ¿VFDWăúLSUHGDWăSURSULHWDUXOXL´DSUHFL ]DWFRPLVDUúHI/LYLD3RSDSXUWăWRUGHFXYkQWDO,QVSHF WRUDWXOXLGH3ROLĠLH-XGHĠHDQă0XUHú 67

$1817$9,='(0(',8GXSD 6HGLQWD&RPLWHW6SHFLDO )DUD5DSRUWGHPHGLX 6& $48$ 352),7 65/ WLWXODUXO SODQXOXL3ODQ 8UEDQLVWLF 38= FDUH FUHHD]D FDGUXO SHQWUX FRQVWUXLUHD ³8QLWDWH GH 3URGXFWLH $SD 0LQHUDOD´ SH DPSODVDPHQWXO GLQ ORF)LOHD/XQFD %UDGXOXL DQXQWD SXEOLFXO LQWHUHVDW FD LQ 6HGLQWD &RPLWHWXOXL6SHFLDOFHDDYXWORFOD$300XUHVLQ GDWD GH VD GHFLV FD SODQXO 18 DUH HIHFWVHPQL¿FDWLYDVXSUDPHGLXOXLSULQXUPDUH 18 HVWH QHFHVDUD HIHFWXDUHD UDSRUWXOXL GH PHGLX3ODQXOXUPHD]DVD¿HVXSXVSURFHGXULLGH DGRSWDUHIDUDDYL]GHPHGLX 'RFXPHQWDWLDFDUHDVWDWODED]DGHFL]LHL SRDWH ¿ FRQVXOWDWD OD VHGLXO $JHQWLHL SHQWUX 3UR WHFWLD0HGLXOXL0XUHVVWU3RGHQLQU]LOQLFLQWUH RUHOH 2EVHUYDWLLOHMXVWL¿FDWHDOHSXEOLFXOXLSHQ WUX UHFRQVLGHUDUHD GHFL]LHL OXDWHFDXUPDUHD SDU FXUJHULL HWDSHL GH LQFDGUDUHVH SULPHVF ]LOQLFOD VHGLXO$JHQWLHLGH3URWHFWLD0HGLXOXL0XUHV 6& 08/7, 352' ,03(; 65/ LQYLWă SXEOLFXO LQWHUHVDW OD úHGLQĠD GH FRQVXOWDUH D SRSXODĠLHL SHQWUX GRFXPHQWDĠLD 38= $0(1$-$5( 3,6&,&2/Ă FH YD DYHD ORF OD VHGLXO SULPăULHL *251(ù7,vQGDWDGHRUHOH 'RFXPHQWDĠLD SRDWH ¿ VWXGLDWă OD VHGLXO SULPăUHL *251(ù7, vQ SHULRDGD vQWUHRUHOH 3XEOLFXO SRDWH Vă WUDQVPLWă REVHUYDĠLL DVXSUD GR FXPHQWHORUGLVSRQLELOHODVHGLXOSULPăULHLSkQăOD GDWDGH 6& 08/7, 352' ,03(; 65/ LQYLWă SXEOLFXO LQWHUHVDW OD úHGLQĠD GH FRQVXOWDUH D SRSXODĠLHL SHQWUX GRFXPHQWDĠLD 38= $0(1$-$5( 3,6 &,&2/ĂFHYDDYHDORFODVHGLXOSULPăULHL(51(, vQGDWDGHRUHOH 'RFXPHQWDĠLDSRDWHILVWXGLDWăODVHGLXOSULPăUHL(51(, vQSHULRDGDvQWUHRUHOH 3XEOLFXO SRDWH Vă WUDQVPLWă REVHUYDĠLL DVXSUD GR FXPHQWHORUGLVSRQLELOHODVHGLXOSULPăULHLSkQăOD GDWDGH

IDFHERRNFRP]LGH]L
(&2120,&

&LQFLDQLGH$XFKDQ

6XSUDIDĠDGHYkQ]DUH DKLSHUPDUNHWXOXL DIRVWH[WLQVăFX

/HRQDUG1LVWRUGLUHFWRUXO KLSHUPDUNHWXOXL$XFKDQ7kUJX0XUHú

+LSHUPDUNHWXO $XFKDQ 7kUJX0XUHú D FX QRVFXW XQ DPSOX SURFHV GH H[WLQGHUH FX SURFHQWH D VXSUDIHĠHL GH YkQ]DUH UHPRGHODWă úL PRGHUQL]DWă FRQFRPLWHQW FX PăULUHD VHP QL¿FDWLYăDJDPHLGHSURGXVHLQYHVWLĠLHFDUHVH FLIUHD]ăODDSUR[LPDWLYGHHXUR

6SDĠLXPăULWFX $QXQĠXO D IRVW IăFXW LHUL GH GLUHFWRUXO KLSHUPDUNHWXOXL /HRQDUG 1LVWRU FX SULOH MXO DQLYHUVăULL GH FLQFL DQL GH OD LQDXJXUD UHD $XFKDQ OD 7kUJX0XUHú 3RWULYLW DFHV WXLD vQWUHJXO PDJD]LQ D IRVW PRGHUQL]DW VXSUDIDĠDGHYkQ]DUHDIRVWH[WLQVăFX DMXQJkQGODGHPHWULSăWUDĠLLDUJDPD GH SURGXVH D DMXQV OD GH DUWLFROH WUDQVIRUPăUL UHDOL]DWH FX SăVWUDUHD úL FRQ VROLGDUHDSROLWLFLLVSHFLDOHGHSUHĠXULPLFLOD WRDWH SURGXVHOH vQ ¿HFDUH ]L Ä/D DQLYHUVD UHDFHORUFLQFLDQLGHH[LVWHQĠăvQ0XUHúDP H[WLQVúLPRGHUQL]DWKLSHUPDUNHWXO$XFKDQ úLDPSUHJăWLWSHQWUXPXUHúHQLXQPDJD]LQ úLPDLVSDĠLRVRJDPăúLPDLPDUHGHSUR GXVHFHOPDLEXQFRQIRUWODFXPSăUăWXULúL FHOH PDL EXQH SUHĠXUL $OăWXUL GH vQWUHDJD HFKLSă $XFKDQ 7kUJX0XUHú GRUHVF Vă OH PXOĠXPHVF WXWXURU FOLHQĠLORU SHQWUX vQFUH GHUHDDFRUGDWăúLSHQWUX¿GHOLWDWHDGHFLQFL DQL6XQWHPRQRUDĠLVăOHRIHULPvQ¿HFDUH]L ³GLIHUHQĠD $XFKDQ´ vQ FDGUXO XQXL PDJD]LQ PRGHUQFRQIRUWDELOúLFXDGHYăUDWLHIWLQ´D GHFODUDW/HRQDUG1LVWRU

GHSURGXVHPDUFăSURSULH 3RWULYLW DFHVWXLD SROLWLFD GH GLVFRXQW JH QHUDOL]DW SUDFWLFDWă GH $XFKDQ FRQVWkQG vQ SUHĠXUL PLFL SHQWUX WRDWH SURGXVHOH GLQ JDPă SHUPDQHQW SHUPLWH ¿HFăUXL FOLHQW Vă UHDOL]H]H HFRQRPLL LPSRUWDQWH OD ¿HFDUH FXPSăUăWXUă³ÌQSOXVSHVWHGHSUR GXVHPDUFDSURSULH$XFKDQFXFHOPDLEXQ UDSRUWFDOLWDWHSUHĠSHVWHGHSURGXVH DOLPHQWDUH úL QHDOLPHQWDUH YkQGXWH YUDF QXPHURDVHYDULDQWHGHFRQGLĠLRQDUHPLFăúL YkQ]DUHDODEXFDWăUHSUH]LQWăVROXĠLL]LOQLFH SXVH OD GLVSR]LĠLD FOLHQĠLORU SHQWUX SURWH MDUHDSXWHULLORUGHFXPSăUDUH´DFRPSOHWDW /HRQDUG1LVWRU

=RQHQRL 'H DVHPHQHD RGDWă FX UHPRGHODUHD UDLRD QHORUDXIRVWFUHDWHVDXGH]YROWDWH]RQHVSH FLDOHFXRIHUWHSHQWUXSURGXVHELRIăUăJOX WHQ GLHWHWLFH LQWHUQDĠLRQDOH GDU úL UDLRQXO YUDF FăUXLD LD IRVW GXEODW VSDĠLXO FDVD YL QXULORU ZKLVN\ VKRS XQLYHUVXO DQLPDOLHU VWDQGXO FX SURGXVH SHQWUX PDFKLDM úL ]RQD GHIUXPXVHĠHXQLYHUVXOFXOWXUăXQGHSRW¿ JăVLWH SURGXVH GH SDSHWăULH FDUWH SUHVă GDU úL XQLYHUVXO PXOWLPHGLD HOHFWURQLFH úL HOHFWURFDVQLFH'HDVHPHQHDDOWH]RQHFDUH DXIRVWUHPRGHODWHVXQWXQLYHUVXOMXFăULLORU úLFHDDXWR

$OH[727+

:::=,'(=,52
$'0,1,675$ğ,( VHSWHPEULH

=VLJPRQG$PEUXVFHOPDLLXELWYLFHSULPDUDO9ăOHQLXOXL /DDOHJHULOHORFDOHGLQLXQLH=VLJ PRQG $PEUXV D IRVW DOHV FRQVLOLHU ORFDO úL SHQWUX D WUHLD RDUă YLFHSULPDU DO FR PXQHL%UkQFRYHQHúWL$PEUXVDIRVWDOHV vQ IXQFĠLD GH YLFHSULPDU DO FRPXQHL FX YRWXULSHQWUXúLXQXOvPSRWULYă/DP LQWHUYLHYDW SH YLFHSULPDUXO FHO PDL LXELW GLQ9ăOHQLLGH0XUHúFDUHDFkúWLJDWWRDWH SUHDOHJHULOH úL DOHJHULOH GLQ XOWLPLL RSW DQL úL FDUH úLD GRULW vQWRWGHDXQD Vă QX ODVHORFGHLQWHUSUHWăULVDXGHFRQWHVWDĠLL FkQGYLQHYRUEDGHSHUVRDQDVD 5HSRUWHU )DFHĠLQH XQ VFXUW &9 DO GXPQHDYRDVWUă =VLJPRQG $PEUXV 6XQW QăVFXW vQ 5HJKLQGDUVXQWGRPLFLOLDWvQ9ăOHQLLGH 0XUHúSURYLQGLQWURIDPLOLHPRGHVWăFX XQWDWăGHSURIHVLHSD]QLFGHYkQăWRDUHúL RPDPăPXQFLWRUvQSDQL¿FDĠLHVXQWWHK QLFLDQ YHWHULQDU GH SURIHVLH úL DP GH DQL 6XQW FăVăWRULW FX (ULND0HOLQGD GH SURIHVLHFKLPLVWúLVXQWWDWăODWUHLFRSLL DPRIDWăGHGHDQL7LPHHDFDUHDWHU PLQDWDQXODFHVWDRIDFXOWDWHGHLQJLQHULH úLGHFDUHVXQWIRDUWHPkQGUXPDLDPR IDWăGHDQL*DEULHODúLXQEăLDWGHDQL =VLJPRQG$PEUXVMU 5HS &H DĠL IăFXW SkQă DĠL DMXQV YLFHSULPDU úL FkQG DĠL LQWUDW vQ 8'05" =$ ÌQDLQWH Vă GHYLQ YLFHSULPDU DP PXQFLW FD WHKQLFLDQ YHWHULQDU OD FLUFXPVFULSĠLD GLQ FRPXQD 5XúLL0XQĠL

=VLJPRQG$PEUXVVHDÀă ODFHOGHDOWUHLOHDPDQGDW GHYLFHSULPDUDOFRPXQHL %UkQFRYHQHúWL

SkQă vQ FkQG PDP SULYDWL]DW vQ GRPHQLXO FRPHUĠXOXL FX DPăQXQWXO úL DSRL PLDP PDL GHVFKLV R ¿UPă GH GH FRQVWUXFĠLLÌQSROLWLFăvQDQXODP FDQGLGDW SULPD RDUă GLQ SDUWHD 8'05 OD SUHDOHJHULOH GLQ VDW SHQWUX IXQFĠLD GH FRQVLOLHU ORFDO $P IRVW DOHV DO úDVHOHD FDQGLGDWSHOLVWăúLQXDPPDLSDUWLFLSDW ODDOHJHULOHORFDOH$SRLvQDQXODP RUJDQL]DW GLQ QRX SUHDOHJHUL vQ 9ăOHQLL GH 0XUHú SHQWUX D FRQVWDWD FLQH VXQW FDQGLGDĠLL FHL PDL GRULĠL GH SRSXODĠLH úL GUHSW XUPDUH DP IRVW GHVHPQDW Vă SDU WLFLSODDOHJHULOHGLQFRPXQăGHSHSULPXO ORFÌQDPIRVWDOHVúLYLFHSULPDUúL GHDWXQFLSkQăvQSUH]HQWDPREĠLQXWWUHL PDQGDWH GH YLFHSULPDU GDU vQWRWGHDX QD D IRVW OXDWă vQ FRQVLGHUDUH RSĠLXQHD

,RDQ0ROGRYDQ³6FRSXOSXWHULL ELQHOHFHWăĠHDQXOXL´ &KLDU GDFă OD QLYHO QDĠLRQDO 3DUWLGXO 5RPkQLD 0DUH D VFă]XW vQ VRQGDMH úL PXOĠLDQDOLúWLSROLWLFLVSXQFăDDMXQVXQ SDUWLGGHEX]XQDUvQMXGHĠXO0XUHú350 DJHQHUDWRPDUHVXUSUL]ăODDOHJHULOHOR FDOHGLQLXQLHvQ3HWHOHDXQGH6RULQ 3RPSHL3ăGXUHDQDREĠLQXWvQFăXQPDQ GDWGHSULPDULDU,RDQ0ROGRYDQDIRVW DOHVYLFHSULPDU

,RDQ0ROGRYDQ SHWHOHDQJHWEHJHW 1RXO YLFHSULPDU 350 ,RDQ 0ROGRYDQ HVWHJHWEHJHWSHWHOHDQDDEVROYLWFXUVX ULOH /LFHXOXL GH &RQVWUXFĠLL ³&RQVWDQWLQ %UkQFXúL´GLQ 7kUJX0XUHú D DFWLYDW FD PDLVWUXvQFDGUXOXQHL¿UPHGHSUR¿OGLQ PXQLFLSLXO 5HJKLQ DUH GH DQL HVWH WDWăDGRLFRSLLúLHVWHFăVăWRULWFX/DXUD GHSURIHVLHPHGLFGHIDPLOLHÌQWUHEDWFH ODGHWHUPLQDWVăLQWUHvQWUXQSDUWLGSR OLWLFSUHFXP350FDUHQXHVWHODSXWHUH YLFHSULPDUXO D UăVSXQV Fă VD UHJăVLW vQ GRFWULQD VXVĠLQXWă GH &RUQHOLX 9DGLP 7XGRU OLGHUXO QDĠLRQDO DO SDUWLGXOXL³ÌQ SULPXO UkQG DP YUXW Vă vPL VXVĠLQ XQ

,RDQ0ROGRYDQ YLFHSULPDUXOFRPXQHL3HWHOHD

SULHWHQDGHYăUDWSHIRVWXOúLDFWXDOXOSUL PDU 3RPSHL 3ăGXUHDQ 6RULQ FDUH HVWH XQRPGHRQRDUHDOFRPXQHLQRDVWUHÌQ DOGRLOHDUkQGPDPUHJăVLWúLHXvQGRF WULQDSDUWLGXOXLFDUHVSXQHFăVFRSXOSX WHULL HVWH UHDOL]DUHD ELQHOXL FHWăĠHDQXOXL úLDOVRFLHWDĠLLSULQvQIăSWXLUHDLQWHUHVXOXL SXEOLF úL DO LQWHUHVXOXL QDĠLRQDO úL vQ DO WUHLOHDUkQGPLDSOăFXWúLPDHPRĠLRQDW SURIXQG VORJDQXO QRVWUX ³9RP ¿ LDUăúL FHDP IRVW úL PDL PXOW GHFvW DWkW´ D H[ SOLFDWYLFHSULPDUXOFRPXQHL3HWHOHD 5REHUW0$7(,

ùWLUL

LQWHUHVDQWH ([HUFLĠLXGHPRELOL]DUH DUH]HUYLúWLORU ÌQ SHULRDGD VHSWHPEULH vQ XQLWăĠLOH PLOLWDUH GLQ MXGHĠXO 0XUHú 6WDWXO 0DMRU *HQHUDO vQ FRODERUDUH FX DXWRULWăĠLOH SXEOLFH ORFDOH YD RUJD QL]DXQH[HUFLĠLXGHPRELOL]DUHFXSDU WLFLSDUHDUH]HUYLúWLORUSRWULYLW/HJLLQU SULYLQGSUHJăWLUHDSRSXODĠLHL SHQWUX DSăUDUH úL 3ODQXOXL YHUL¿FăULL VWDGLXOXL SUHJăWLULL SRSXODĠLHL HFRQR PLHLúLDWHULWRULXOXLSHQWUXDSăUDUHSULQ H[HUYLĠLLúLDQWUHQDPHQWHGHPRELOL]DUH DSUREDWSULQ+RWăUkUHD&RQVLOLXOXL6X SUHP GH $SăUDUH D ğăULL Ä([HUFLĠLXO FDUH VH YD GHVIăúXUD ]LOQLF SH GXUDWD D GRXăWUHLRUHYDFRQVWDGRDUvQDFWXDO L]DUHD GDWHORU GH HYLGHQĠă PLOLWDUă DOH UH]HUYLúWLORUDÀDĠLvQSODQXULOHGHPREL OL]DUH´VHSUHFL]HD]ăvQWUXQFRPXQLFDW UHPLV GH %LURXO GH SUHVă DO ,QVWLWXĠLHL

3UHIHFWXOXL±-XGHĠXO0XUHú 67

$GPLQLVWUDWRULQRL OD5$*&/5HJKLQ &RQVLOLHULLORFDOLDLPXQLFLSLXOXL5HJKLQ DX VWDELOLW vQ FDGUXO XQHL úHGLQĠH RU GLQDUH FRPSRQHQĠD &RQVLOLXOXL GH $GPLQLVWUDĠLH úL DX GHVHPQDW FHQ]RULL SHQWUX6&5$*&/6$5HJKLQ$VWIHOvQ IXQFĠLD GH SUHúHGLQWH DO &RQVLOLXOXL GH $GPLQLVWUDĠLHDO6&5$*&/6$5HJKLQ D IRVW QXPLW 7HR¿O 0ROGRYDQ LDU FRPSRQHQĠD DFHVWXLD HVWH XUPăWRDUHD 7HR¿O 0ROGRYDQ 0LUFHD 6XFLX 9DVLOH /LKDW ,RDQ %RĠLDQ úL $QJHOD 0DULú 3RWULYLW VLWHXOXL 3ULPăULHL 5HJKLQ vQ IXQFĠLD GH FHQ]RUL DX IRVW GHVHPQDWH XUPăWRDUHOH SHUVRDQH 'DQLHOD 0RO GRYDQ&ODXGLD%RORJD*KHRUJKH0RO GRYDQ PHPEUL GHSOLQL úL *DYULO 3LOFD PHPEUXVXSOHDQW 67

SRSXODĠLHL'HH[HPSOXúLvQDFHVWDQHX DPWUHFXWSULQWUHLWXUXULGHDOHJHULSkQă DP UHDMXQV YLFHSULPDU SHQWUX Fă SULPD RDUă VDX RUJDQL]DW OD 9ăOHQLL GH 0XUHú SUHDOHJHUL XQGH DP IRVW ]HFH FDQGLGDĠL SURSXúLúLGLQFHLGHFHWăĠHQLFXGUHSW GHYRWGLQFHLGHORFXLWRULDLVDWXOXL HXDPVWUkQVSHVWHGHYRWXULúLDPLQ WUDWúLSHOLVWDGHFRQVLOLHULORFDOLDLFRPX QHLSURSXúLSHQWUXPDQGDWXO XQGH DP IRVW DOHV OD QLYHO GH FRPXQă GH ORFXLWRULúLDSRLDWUHLDRDUăDPIRVWUHDOHV YLFHSULPDU vQ FDGUXO FRQVLOLXOXL ORFDO FX YRWXULGLQH[SULPDWH 5HS3kQăvQSUH]HQWGLQWRDWăDF WLYLWDWHD GXPQHDYRDVWUă GH FDUH UHDOL]ăULVXQWHĠLFHOPDLPkQGUX" =$&HOPDLPkQGUXVXQWSHQWUXFăDP UHXúLW vPSUHXQă FX FROHJXO PHX 2UGRJ )HUHQF] úL FRQVLOLHULL ORFDOL Vă LQWURGX FHPvQFRPXQăUHĠHDXDGHDSăSRWDELOăvQ %UkQFRYHQHúWLúLvQ9ăOHQLLGH0XUHú1RL vQ FkQG DP SUHOXDW DGPLQLVWUDĠLD ORFDOăDFRPXQHLQLVDWUDQVPLVFăQXPDL SXWHPVăIRORVLPDSăGLQUHĠHDXDGHDSă GHOD'RQFDSHQWUXFăODvQFHSXWXODQLORU FkQGVDLQWURGXVDSDvQFRPXQHOH 5XúLL0XQĠLúL$OXQLúIRVWXOSULPDUDOFR PXQHLQRDVWUHQXDDFFHSWDWVăDGXFăDSD úLODQRLúLWRWXúLQRLvQDPUHXúLW

FDORFXLWRULLVăEHQH¿FH]HGHDSăSRWDELOă 6XQW PXOWH UHDOL]ăUL LPSRUWDQWH GDFă DU ¿ Vă DPLQWHVF FkWHYD GLQWUH HOH VXQW EXFXURVFăDPUHXúLWGLQIRQGXULSURSULL VăSDYăPVWUă]LOHVDWXOXLFXWURWXDUHDP IăFXW R HFRQRPLH IRDUWH PDUH OD EXJHWXO ORFDO FX LOXPLQDWXO SXEOLF GXSă FH DP UHXúLWVăvOWUHFHPSHOăPSLHFRQRPLFHúL QXvQXOWLPXOUkQGDPFRQVWUXLWWHUHQXUL GH MRDFă SHQWUX FRSLL OD %UkQFRYHQHúWL úL OD 9ăOHQL $SRL DU PDL ¿ GH DGăXJDW R DVIDOWDUH GH GUXP vQ VDWXO 6ăFDO úL DVIDO WDUHD VDWHORU ,GLFHO 6DW úL ,GLFHO 3ăGXUH SULQ SURJUDPXO 6$3$5' vQ DQXO XQSURLHFWvQYDORDUHGHXQPLOLRQGHHXUR QHUDPEXUVDELOLLDUPDLQRXDPSXWHDVă DPLQLWLP PRQLWRUL]DUHD FRPXQHL FX FD PHUH YLGHR SHQWUX VLJXUDQĠD FHWăĠHQLORU SH VWUă]LOH SULQFLSDOH 8Q RELHFWLY FDUH VSHUăP Vă vO UHDOL]ăP vQ DFHVW PDQGDW DU ¿ UHĠHDXD GH FDQDOL]DUH FDUH QHFHVLWă GH NLORPHWUL GH FRQGXFWH $P GHSXV SURLHFWXO OD *XYHUQXO 5RPkQLHL úL vQ &RQVLOLXO -XGHĠHDQ vQ XUPă FX GRL DQL úL DúWHSWăP SHQWUX Fă VXQWHP SH ORFXO GRL SH OLVWD GH SULRULWăĠL D MXGHĠXOXL 0XUHú 'H DVHPHQHD vQ DFHDVWă SHULRDGă YUHP VăPDLDVIDOWăPFkWHYDVWUă]LODWHUDOHGLQ IRQGXULSURSULLvQVDWHOH9ăOHQLLGH0XUHú 5HS &XP DUDWă QRXO &RQVLOLX /R FDOúLFXPSUHFRQL]DĠLFăYHĠLFROD ERUDvQYLLWRULLSDWUXDQL" =$ ÌQ QRXO FRQVLOLX ORFDO DYHP RSW FRQVLOLHUL ORFDOL GLQ SDUWHD 8'05 GRL FRQVLOLHUL86/GRLFRQVLOLHULGHOD350úL XQ FRQVLOLHU GH OD 33'' 1RL 8'05XO ODIHOFDvQDYHPRSWFRQVLOLHULGDU VăúWLĠLFăQXDPDYXWRRSR]LĠLHGHRUJROLL GHFRQMXQFWXUăQLFLDWXQFLúLVSHUăPVăQX DYHPQLFLDFXPFkQGHVWHYRUEDVăYRWăP SURLHFWH FDUH SRW Vă ULGLFH VWDQGDUGXO GH YLDĠăúLGHFRQIRUWDOORFXLWRULORUFRPXQHL VDX FDUH YL]HD]ă vPEXQăWăĠLUHD úL GH] YROWDUHD HFRQRPLFă D ]RQHL VDX D VDWHORU DSDUĠLQăWRDUH $FRQVHPQDW5REHUW0$7(,

Zi de zi 19 septembrie  

O parte din viata ta!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you