Page 1

3DJ

VSRUW

&URVXO3RPSLHULORU RUHXúLWă

 OHL

3DJ

VRFLDO

3DJ

&DPSDQLD³6HUJLX $UGHOHDQ´vQOLFHH

vQYăĠăPkQW

GHSRVWXULGLGDFWLFH vQSOXV

GLUHFWRUIRQGDWRU

LQFXUVGHDXGLWDUH%5$7

$XUHOLDQ*5$0$

ZZZ]LGH]LUR

3DJ

FXOWXUă

5HSDUDĠLL OD3DODWXO&XOWXULL

&XUVYDOXWDU

7kUJX0XUHú

HXU XVG JUDXU

& & & & & &

0LHUFXULVHSWHPEULH $QXO9,,,QU

7J0XUHú‡5HJKLQ‡6LJKLúRDUD

SDJLQL

3DJ

6 7LQWHUHVDQWH ,5, 6WXGFDUG3DUW\ UHYLQHvQ- % 0LHUFXUL VHSWHPEULH vQFH SkQGFXRUDVXQWHĠLLQYL WDĠL OD R GLVWUDFĠLH SH FLQVWH vQ FDGUXO XQXL QRX 6WXGFDUG 3DUW\ vQ-D]] %OXHV&OXE'LVWUDFĠLDVH DGUHVHD]ă WLQHULORU úL FHORU FDUH VH VLPW WLQHUL VWXGHQĠLORU FX R YDULHWDWH ODUJă GH PX]LFă GLQ DQLLCSkQăD]L$FFHVXOVHIDFH SHED]DELOHWXOXLvQYDORDUHGH OHLFX6WXGFDUGúLOHLIăUă6WXG FDUG $=

$GUHVDUHGDFWLHL 6WU3ULPăULHLQU 7DUJX0XUHV7HO UHGDFWLD#]LGH]LUR SXEOLFLWDWH#]LGH]LUR

$ERQDPHQWH 3HQWUXDERQDPHPWHLWLVWDPOD GLVSR]LWLHODVHGLXOUHGDFWLHLVDXOD WHOHIRQ

6HUHGHVFKLGH3LVFLQD Ä,QJ0LUFHD%LUăX´ 'XSă ¿QDOL]DUHD OXFUăULORU DQXDOH GH vQWUHĠLQHUH REOL JDWRULL SUHFXP úL GLIHULWHOH OXFUăUL GH UHQRYDUH 3LVFLQD Ä,QJ 0LUFHD %LUăX´ YD ¿ UHGHVFKLVă SXEOLFXOXL ,XEL WRULLGHvQRWYRUSXWHDDFFHVD VHUYLFLLOH SLVFLQH GLQ GDWD GH VHSWHPEULH 3ULPăULD 0XQLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú D DQXQĠDW Fă SURJUDPXO úL WD[HOH GH LQWUDUH UăPkQ QH VFKLPEDWH $0

7HUPHQSHQWUXSODWDWD[HORU 3ULPăULD PXQLFLSLXOXL 7kUJX 0XUHú UHDPLQWHúWH FRQWULEXDELOL ORU SHUVRDQH ¿]LFH úL MXULGLFH Fă DO GRLOHD WHUPHQ VFDGHQW SHQWUX SODWD LPSR]LWHORU úL WD[HORU OR FDOH HVWH VHSWHPEULH Ä/DDFHDVWăGDWăVHDFKLWăDGRXD MXPăWDWH GLQ LPSR]LWXO DQXDO GD WRUDWSHQWUXFOăGLULWHUHQXULPL MORDFH GH WUDQVSRUW úL WD[D D¿úDM 0HQĠLRQăP Fă UDWHOH WULPHVWULDOH SHQWUX WD[D GH RFXSDUH GRPHQLX SXEOLFFXJDUDMHúLWD[DVWDĠLRQDUH WD[L VXQW VFDGHQWH OD VHSWHP EULH´ VH SUHFL]HDWă SH VLWHXO WLU JXPXUHVUR 67

:::=,'(=,52 ,QWUHEDUHD]LOHL

6XQWHĠLGH DFRUGFXFODVHOH SUHJăWLWRDUH"

/DLQWUHEDUHDGHLHUL &UHGHĠLFăDXWRQRPLDPDQDJHULDOă YDLQÀXHQĠDSR]LWLYSHUIRUPDQĠD VSLWDOHORU" 5ăVSXQVXULOHYRDVWUHDXIRVW

'$18

URQ URQ URQ

5HJKLQ 6LJKLúRDUD /XGXú 7kUQăYHQL

RSDUWHGLQYLDĠDWD

9LLWRUXO VHGLX DO 3DUFKHWHORU PXUHúHQH YD ¿ UHDELOLWDW úL PRGHUQL]DW EXJHWXO DORFDW SHQWUXOXFUăUL¿LQGGHPLOLRDQHOHL ,PRELOXO FDUH YD ¿ WUDQVIRUPDW UDGLFDO DSDUĠLQH IRVWHL JDUQL]RDQH GH SH %XOHYDUGXO &HWăĠLLQUGLQ7kUJX0XUHú &DVă QRXă SHQWUX 3DUFKHWXO GH SH OkQJă 7ULEXQDOXO 0XUHú 3DUFKHWXO GH SH OkQJă &XUWHDGH$SHO7kUJX0XUHúúL',,&270XUHú Ä$IRVWLQLĠLDWăSURFHGXUDSHQWUXHIHFWXDUHDOXFUăULORUSURSULX]LVHGDWDOLPLWăSHQWUX GHSXQHUHD RIHUWHORU ¿LQG VHSWHPEULH ´ D SUHFL]DW 5LWD &ULVWLQD 1LFXODH SULP SURFXURUDGMXQFW

DGPLQLVWUDĠLH

0HWHR

12$37($ =,8$

PLOLRDQHOHL SHQWUXVHGLXO3DUFKHWHORU

3DJ

3DWULPRQLXSURWHMDW OD6DVFKL]

6HVR&kPSLD7XU]LL)&0XQLFLSDO )& 0XQLFLSDO 7kUJX0XUHú D REĠLQXW LHUL YLFWRULD FX VFRUXO GH vQIDĠDFHORUGHOD6HVR&kPSLD 7XU]LL vQ FDGUXO &XSHL 5RPkQLHL OD IRWEDO 8QLFXO JRO D IRVW vQVFULV GH ùDLPvQPLQXWXO/DSDUWLGD GLVSXWDWă SH 0XQLFLSDOXO GLQ 7XU GD DX DVLVWDW SHVWH GH VSHFWD WRUL SULQWUH FDUH úL R PLFă JDOHULH PXUHúHDQă 2SULPăPDUHRFD]LHVDvQUHJLVWUDW GH SDUWHD JD]GHORU vQ PLQXWXO VROGDWă GRDU FX R ORYLWXUă GH FROĠ 0XUHúHQLL DX IRVW vQVă FHL FDUH DX GHVFKLV VFRUXO vQ PLQXWXO SULQ ùDLP FDUH D WULPLV vQ FROĠXO SRUĠLL RORYLWXUăOLEHUăGHODPHWUL$X XUPDWPXQLWHGHMRFHFKLOLEUDWXU PDWH GH R DOWă RFD]LH PXUHúHDQă UDWDWă GH $O 'DQ vQ PLQXWXO EORFDW vQ XOWLPXO PRPHQW OD R SăWUXQGHUH GXSă FH UHFXSHUDVH XQ EDORQ DSURDSH GH FHQWUX $SRL %RWRúHU SULQGH XúRU XQ úXW H[SH GLDW GH ,PEX]DQ GLQ SR]LĠLH EXQă LDU $SRVWX úXWHD]ă vQ SRUWDU GH OD PHWUL 'XSă SDX]ă PXUHúHQLL DX GRPLQDW MRFXO GDU FOXMHQLL DX DYXW

SULPD RFD]LH LPSRUWDQWă XUPDWă GHRQRXăPDUHUDWDUHDOXL$SRVWX LPHGLDWvQORFXLWFX&ULVWHD*D]GHOH DX IRUĠDW HJDODUHD GDU OHD OLSVLW OXFLGLWDWHDOD¿QDOL]DUHúLVDLQWUDW vQWUXQMRFGHX]XUăIăUăPXOWHID]H GH SRDUWă 0XUHúHQLL REĠLQ FDOL¿ FDUHDvQLPLúLvúLDúWHDSWăDGYHU VDUDGLQSULPDOLJă $QWUHQRUXO 'DQLHO ,VăLOă D DOLQLDW IRUPDĠLD %RWRúHU %XQHD 'HD FRQHVFX 3DVFDULX 6IkUOHD ùDLP $O 'DQ 'kOEHD 3UHFXS 3RLDQă 6]LODJ\L +XLEDQ$SRV WX &ULVWHD 0LKDL9(5(ù

(GLWRULDO

FXQRURF GUDJLSRPSLHUL $OLQ=$+$5,( 3HQWUX PHVHULD GH SRPSLHU QX H ORF GH VXSHUVWLĠLL OHJDWH GH DF WLYLWDWHD GH VWLQJHUH D LQFHQGL LORU FKLDU GDFă GDWD vQ FDUH vúL VHUEHD]ă ]LXD SLFă SH ùL vQ DFHVWDQVăUEăWRUHVFFXIHOGHIHO GHPDQLIHVWăULGHODH[SR]LĠLLvQ FHQWUXO RUDúXOXL GHPRQVWUDĠLL GH VWLQJHUH GH LQFHQGLL SkQă OD GH¿OăUL SULQ FHQWUXO RUDúXOXL FX WHKQLFDGLQGRWDUH (VWH GRDU R LPDJLQH D DFWLYLWăĠLL SRPSLHULORUFDUHDVFXQGHvQVSDWH R FX WRWXO DOWă PXQFă PXOW PDL VHULRDVă GHFkW R VLPSOă SDUDGă VDX XQ H[HUFLĠLX GHPRQVWUDWLY 2 PXQFăFDUHGHPXOWHRULDVDOYDW YLHĠL úL EXQXUL PDWHULDOH SXVH vQ SHULFROGHPXOWHRULGHQHJOLMHQĠD XPDQă ,QGLIHUHQW GH VLWXDĠLH Uă]ERLSDFHFRPXQLVPWUDQ]LĠLH ]L QRDSWH HL DX UăVSXQV PHUHX SUH]HQWGDWRULHLúLFXUDMXOXLVLP

EROXUL FDUH GH¿QHVF XQD GLQ PH VHULLOH FDUH DX FD VFRS VLJXUDQĠD QRDVWUă $X WUHFXW úL SHVWH HL JUHXWăĠLOH OHJLVODWLYH PDWHULDOH GDUVDUăVSXQVPHUHXSUH]HQWOD XQLQFHQGLXVDXDOWăFDWDVWURIă$X IRVWWRWWLPSXOODGDWRULH 3ăFDW Fă QX DX vQ VXERUGLQH úL LQFHQGLLOH SROLWLFH FDUH DX DUV SLHVDMXO URPkQHVF DO XOWLPLORU DQL FX VLJXUDQĠă DU ¿ UHXúLW Vă PDL DWHQHX]H GLQ DUúLĠD LQVWDXUDWă GH SROLWLFLHQL DVXSUD WUDLXOXL QRVWUX /DVkQG JOXPD OD R SDUWH HL DX IRVW VXQW úL FX VLJXUDQĠă YRU ¿ DFROR XQGH WUH EXLH 7RFPDL GH DFHHD PHULWă UHVSHFWXO QRVWUX GH ]LXD ORU úL VSHUăPFDFLIUDGHVăOHSRDUWH QRURF vQ DFWLYLWDWHD ORU YLLWRDUH Vă DVLVWăP OD FkW PDL SXĠLQH JL URIDUHúLPDúLQLGHLQWHUYHQĠLHvQ JRDQDGXSăYUHXQLQFHQGLX

'HFODUDWLD]LOHL 8QLLYRUDYHDFDVDUFLQăLGHQWL¿FDUHDÄPLFLORUXUVXOHĠL´ GLQPHGLXOUXUDO$FHDVWDDIRVWGLQWRWGHDXQDPHWRGD GHVFRSHULULLWDOHQWHORUvQOXSWH$FHDVWăGLVFLSOLQăVD QăVFXWODĠDUă'LQWUkQWăDXDSăUXWJUHFRURPDQHOHúL GLQÄFLREăQHDVFă´OLEHUHOH

 $OLQ3ăFXUDU
63257 VHSWHPEULH

&HQWUXSLORWGHOXSWHOD5HJKLQ" WUXRDVH DOH GHOHJDĠLHL 5RPkQLHL OD /RQGUD úL GHVSUH VWUDWHJLLOH SHQWUX 5LR 3URLHFWXO vQDLQWDW GH PLQH D IRVW DSUREDW úL VXQW úDQVH PDUL GH D ¿ VSULMLQLW DWkW GH IHGHUDĠLH GH DXWRULWăĠLOHORFDOHFkWúLGHXQLLIRúWL OXSWăWRUL PXUHúHQL SULQWUH FDUH *\DUPDWL)UDQFLVF 5HS&OXEXOúLUH]XOWDWHOHVDOH QXVXQWFXQRVFXWH $3 'H OD vQ¿LQĠDUH DP DYXW SUR EOHPHFXED]DPDWHULDOăPRWLYSHQ WUXFDUHDFWLYLWDWHDVDUH]XPDWGRDU OD SDUWLFLSăUL OD GLYHUVH FRPSHWLĠLL RPDJLDOH $FXP VD UHQRYDW VDOD GH OkQJă VSLWDO úL YRP DYHD FRQGLĠLL GH SUHJăWLUH úL VSHUăP Fă YRP SXWHD LQWUD FX WRDWH UDPXULOH GLQ DúD ]LVD Ä$WOHWLFă*UHD´FDUHFXSULQGHOXSWH OHKDOWHUHOHDUWHOHPDUĠLDOHúLER[XO $OLQ3ăFXUDUDvQ¿LQĠDWXQFOXE vQDQXO&6&DPSLRQXO )RVWXO OXSWăWRU UHJKLQHDQ $OLQ 3ăFXUDUPHGDOLDWFXEURQ]OD0RQ GLDOHOH GLQ 68$ &RORUDGR vQ PHGDOLDW FX DUJLQW úL GRXă DOWH PH GDOLL GH EURQ] OD (XURSHQHOH GLQ ¶ úL ¶ WLWOXUL GH *UDQG 3UL[ FXFHULWHDUHWLWOXOGH0DHVWUX(PHU LW /D FRQFXUVXO GH OXSWH SH SODMă GLVSXWDW OD VIkUúLWXO OXQLL DXJXVW OD 0DQJDOLD D vQDLQWDW XQ SURLHFW SHQWUX vQ¿LQĠDUHD XQXL &HQWUX GH ([FHOHQĠă vQ ]RQD 5HJKLQ*XUJKLX $OLQ 3ăFXUDU D vQ¿LQĠDW XQ FOXE vQ DQXO&6&DPSLRQXOGDUDFWL YLWDWHDDFHVWXLDHVWHRQHFXQRVFXWă 5HSRUWHU&DUHVXQWúDQVHOHFD DFHVWFHQWUXVăSULQGăYLDĠă" $OLQ3ăFXUDU'XSăFRPSHWLĠLDGH OD 0DQJDOLD DP GLVFXWDW FX FHL GLQ FRQGXFHUHD )HGHUHDĠLHL 5RPkQH GH /XSWH GHVSUH UH]XOWDWHOH GH]DV

5HS3HFHVSHFLDOLúWLYăED]DĠL" $3 ÌL DYHP DOăWXUL SH *\DUPD WL )HUHQF VHQLRU FDUH D SUHJăWLW UHSUH]HQWDWLYD (OYHĠLHL vQ ¶¶ úL MXQLRU FDUH HVWH DQWUHQRU OD &6ù 7kUJX0XUHúSUHúHGLQWHOH&ROHJLXOXL GH $UELWUL GLQ FDGUXO )HGHUDĠLHL 5RPkQH FDUH QHD SURPLV VSULMLQ vQ FHHD FH SULYHúWH ED]D PDWHULDOă 5HVWXO VXQW WRĠL IRúWL OXSWăWRUL GLQ 5HJKLQ 8QLL YRU DYHD FD VDUFLQă LGHQWL¿FDUHD ÄPLFLORU XUVXOHĠL´ GLQ PHGLXO UXUDO $FHDVWD D IRVW GLQWRW GHDXQD PHWRGD GHVFRSHULULL WDOHQ WHORUvQOXSWH$FHDVWăGLVFLSOLQăVD QăVFXWODĠDUă'LQWUkQWăDXDSăUXW JUHFRURPDQHOHúLGLQÄFLREăQHDVFă´ OLEHUHOH $úD D IRVW GHVFRSHULW úL %DOOR )UDQFLVF DMXQV YLFHFDPSLRQ PRQGLDOúLHXURSHDQODIHOFDPXOĠL DOĠL PDUL VSRUWLYL $FHVWHD GXSă FH ,RQ&RUQHDQXDODQVDWSURLHFWXOED ]DWSHVHOHFĠLDQDWXUDOăFăXWkQGFR SLL FUHVFXĠL OD ĠDUă FDUH FRVHDX VDX WăLDXOHPQH $FRQVHPQDW0LKDL9(5(ù

$SURDSHGHSDUWLFLSDQĠL OD&URVXO3RPSLHULORU 3ULPLLFODVL¿FDĠL SHFDWHJRULLDXIRVW XUPăWRULL

$SURDSHGHSDUWLFLSDQĠL DXDOHUJDWOD&URVXO3RPSLHULORU ,QVSHFWRUDWXO SHQWUX 6LWXDĠLL GH 8UJHQĠă ,68 Ä+RUHD´ DO MXGHĠXOXL 0XUHú D RUJDQL]DW vQ FHQWUXO PXQLFLSLXOXL 7kUJX 0XUHúSULPDHGLĠLHDFRPSHWLĠLHL VSRUWLYH GH PDVă Ä&URVXO 3RP SLHULORU´ RUJDQL]DW FX RFD]LD Ä=LOHL 3RPSLHUXOXL´ FDUH VH VăUEăWRUHúWHvQVHSWHPEULH /D HYHQLPHQW DX DYXW GUHSW GH SDUWLFLSDUH WRĠL FHWăĠHQLL MXGHĠXOXLDPDWRULGHVSRUWFDUH DX ĠLQXW Vă VăUEăWRUHDVFă vQ DFHVW PRG Ä=LXD 3RPSLHULORU´ &HLDSURDSHGHSDUWLFLSDQĠL vQVFULúL DX DOHUJDW SH GRXă FD WHJRULL GH YkUVWă VXE DQL úL SHVWH DQL EăUEDĠL úL IHPHL &kúWLJăWRULL DX SULPLW GLSORPH úL PHGDOLL SUHPLL GLQ SDUWHD VSRQVRULORU WRĠL SDUWLFLSDQĠLL ¿LQG UăVSOăWLĠL FX WULFRXUL Ä$FHDVWă SULPă HGLĠLH D IRVW R UHXúLWă úL QH EXFXUăP Fă DWkW GH PXOĠL RDPHQL DX GDW FXUV LQYLWDĠLHL QRDVWUH 3DUWLFLSDQĠLL VDX EXFXUDW Vă SDUWLFLSH OD

DFHDVWă FRPSHWLĠLH vQ VSHFLDO FRSLLL´ D GHFODUDW OW FRO /LYLX 'DQFLX SXUWăWRU GH FXYkQW DO ,68³+RUHD´DOMXGHĠXOXL0XUHú 0LKDL9(5(ù

6XEDQLIHWH &ULVWLQD6XFLX $ULDQD3RS 1LFROHWD&kPSHDQ EăLHĠL 'DQ3HWUX 6HUJLX3RS'DQ 5DUHú3DQFX 3HVWHDQLIHWH 7HRGRUD%XFXU %LDQFD+ăJăUHDQ $QD&RUQHOLD%OăMXĠ EăLHĠL 'RUHO%HOGHDQ 5DXO'HWHúDQ 6]LJHWL7LERU

/DIHVWLYLWDWHDGHSUHPLHUHDSDUWLFLSDW úLSUHIHFWXO$OH[DQGUX3HWUX)UăWHDQ

IDFHERRNFRP]LGH]L
(9(1,0(17

PLOLRDQHOHLSHQWUXVHGLXO3DUFKHWHORU ùWLUL LQWHUHVDQWH 3DUFKHWXOGHSHOkQJă7ULEXQDOXO0XUHúD GHPDUDW SH VLWHXO 6LVWHPXOXL (OHFWURQLF GH $FKL]LĠLL 3XEOLFH R OLFLWDĠLH vQ YDORDUH GHFLUFDPLOLRDQHOHLSHQWUXUHDOL]DUHD OXFUăULORU GH UHSDUDĠLL FDSLWDOH OD LPRELOXO IRVWHLJDUQL]RDQHGHSH%XOHYDUGXO&HWăĠLL QU GLQ 7kUJX0XUHú Ä/XFUăULOH GH UHSDUDĠLL FDSLWDOH YRU ¿ HIHFWXDWH OD LPR ELOXO GLQ 7kUJX0XUHú %XOHYDUGXO &HWăĠLL QUFDUHVHDÀăvQSURSULHWDWHDSXEOLFă D VWDWXOXL vQ DGPLQLVWUDUHD 0LQLVWHUXOXL $SăUăULL 1DĠLRQDOH úL FDUH D IRVW DWULEXLW vQ IRORVLQĠă JUDWXLWă SH R SHULRDGă GH GH DQL 0LQLVWHUXOXL 3XEOLF 3DUFKHWXO GH SHOkQJăÌQDOWD&XUWHGH&DVDĠLHúL-XVWLĠLH SULQ +RWăUkUHD *XYHUQXOXL QU GLQ ´ D SUHFL]DW 5LWD &ULVWLQD 1LFXODH SULPSURFXURUDGMXQFWvQFDGUXO3DUFKHWX OXLGHSHOkQJă7ULEXQDOXO0XUHú

3URFHGXULvQFHSXWH vQVHSWHPEULH 3RWULYLWDFHVWHLDSURFHGXUDGHHIHFWXDUHD OXFUăULORUFDSLWDOHDIRVWGHPDUDWăvQXUPă FXGRLDQLLDURIHUWHOHYRU¿SULPLWHSkQăOD GDWDGHVHSWHPEULHÄ$FHVWHOXFUăUL YRU FRQVWD vQ UHSDUDUHD FDSLWDOă D LPR ELOXOXL LQFOX]kQG OXFUăUL GH FRQVROLGDUH DUKLWHFWXUă UH]LVWHQĠă LQVWDODĠLL WHUPLFH HOHFWULFHVDQLWDUHYRFHGDWHúLXUPHD]ăD ¿HIHFWXDWHGLQIRQGXULEXJHWDUH9DORDUHD HVWLPDWă D OXFUăULORU HVWH GH OHL3URFHGXUDSHQWUXHIHFWXDUHDOXFUăULORU

&KLUWHúFDQGLGDW OD&DPHUD'HSXWDĠLORU

9LLWRUXOVHGLXDO3DUFKHWHORUPXUHúHQH YD¿Jă]GXLWGHLPRELOXOGHSH%XOHYDUGXO&HWăĠLLQUGLQ7kUJX0XUHú FDSLWDOH D IRVW GHPDUDWă vQ VHSWHPEULH SULQ FRQWUDFWDUHD VHUYLFLLORU GH H[ SHUWL]DUHWHKQLFăDFOăGLULLvQFXUVXOOXQLL VHSWHPEULH ¿LQG FRQWUDFWDWH VHUYLFL LOHGHSURLHFWDUHÌQSUH]HQWDIRVWLQLĠLDWă SURFHGXUD SHQWUX HIHFWXDUHD OXFUăULORU SURSULX]LVHGDWDOLPLWăSHQWUXGHSXQHUHD RIHUWHORU ¿LQG VHSWHPEULH ´ D H[ SOLFDW5LWD&ULVWLQD1LFXODH

0RPHQWDQFKLULDúLGHOX[ 'XSă ¿QDOL]DUHD OXFUăULORU GH PRGHUQL

]DUHFOăGLUHDYDJă]GXLVHGLLOH3DUFKHWXOXL GHSHOkQJă7ULEXQDOXO0XUHú3DUFKHWXOXL GH SH OkQJă &XUWHD GH $SHO 7kUJX0XUHú úL 'LUHFĠLHL GH ,QYHVWLJDUH D ,QIUDFĠLXQLORU GH &ULPLQDOLWDWH 2UJDQL]DWă úL 7HURULVP 0XUHúFDUHvúLGHVIăúRDUăvQSUH]HQWDFWL YLWDWHDvQFKLULHvQWUXQLPRELOPRGHUQGH FLQFL HWDMH VLWXDW SH VWUDGD 7XGRU 9ODGL PLUHVFXQUGLQ7kUJX0XUHú $OH[727+ DOH[WRWK#]LGH]LUR

)LQDQĠHOHPXUHúHQHvQWRSSULYLQGYHQLWXULOHUHDOL]DWH ELOHODSHUVRDQHMXULGLFHVSRULUHDH¿FLHQĠHL PăVXULORU GH H[HFXWDUH VLOLWă FUHúWHUHD YROXPXOXL VXPHORU GHFODUDWH GH FRQ WULEXDELOL ULGLFDUHD JUDGXOXL GH GHSXQHUH D GHFODUDĠLLORU úL H[WLQGHUHD PRGDOLWăĠLORU GH UHFXSHUDUH D FUHDQĠHORU EXJHWDUH SULQ DWUDJHUHDUăVSXQGHULLVROLGDUHODXQQXPăU PDLPDUHGHSHUVRDQH¿]LFHUHVSRQVDELOH´ D SUHFL]DW 'HQHV ,UHQ GLUHFWRUXO H[HFXWLY DO'*)30XUHú

'LUHFĠLD *HQHUDOă D )LQDQĠHORU 3XEOLFH '*)3 0XUHú D GHSăúLW FX MXPăWDWH GH PLOLRQ GH OHL SODQXO VWDELOLW GH $JHQĠLD 1DĠLRQDOă GH $GPLQLVWUDUH D )LQDQĠHORU $1$) SULYLQG YHQLWXULOH UHDOL]DWH vQ VH PHVWUXO,OD%XJHWXO*HQHUDO&RQVROLGDW

3ODQXOVXUFODVDWGHvQFDVăUL 3ODQXOVWDELOLWGH$1$)SUHYHGHDYHQLWXUL UHDOL]DUH GH '*)3 0XUHú vQ FXDQWXP GH PLOLRDQH OHL vQVă D IRVW FROHFWDWă VXPDGHPLOLRDQHOHL3ODQXOVWDELOLW SHSULPXOVHPHVWUXDIRVWGHSăúLWODWRDWH FHOHSDWUXEXJHWHEXJHWXOGHVWDWEXJHWXO DVLJXUăULORUVRFLDOHGHVWDWEXJHWXO)RQGX OXL1DĠLRQDO8QLFGH$VLJXUăULGH6ăQăWDWH )18$6 úL EXJHWXO DVLJXUăULORU SHQWUX úRPDM &RQIRUP VWDWLVWLFLORU IXUQL]DWH GH UHSHUH]HQWDQĠLL'*)30XUHúODEXJHWXOGH VWDW SODQXO SUHYHGHD FROHFWDUHD VXPHL GH PLOLRDQHOHLúLVDXFROHFWDW PLOLRDQHOHLODEXJHWXODVLJXUăULORUVRFLDOH vQ ORF GH PLOLRDQH OHL VDX vQFDVDW PLOLRDQH OHL OD EXJHWXO )18$6 YHQLWXULOH vQFDVDWH DX IRVW GH PLOL RDQHOHLGHSăúLQGXVHDVWIHOSODQXOVWDELOLW GH$1$)GHPLOLRDQHLDUODEXJH WXODVLJXUăULORUSHQWUXúRPDMDXLQWUDW PLOLRDQHOHLvQORFGHPLOLRDQHOHL

([HFXWDUHDVLOLWăPDLH¿FLHQWă 9HQLWXULOHvQUHJLVWUDWHvQSULPXOVHPHVWUX

*UDGULGLFDWDODEVRUEĠLHL FUHDQĠHORUGHODGDWRUQLFL

'HQHV,UHQ GLUHFWRUXOH[HFXWLYDO'*)30XUHú DO DQXOXL OD %XJHWXO *HQHUDO &RQVROLGDW DX GHSăúLW YHQLWXULOH UHDOL]DWH vQ DFHHDúL SHULRDGă vQ FX PLOLRDQH OHL Ä ÌQ VHPHVWUXO , GLQ SULQ JHVWLRQDUHD H¿FLHQWă D UHVXUVHORU DORFDWH OD QLYHOXO '*)30XUHúDWkWDFHORUPDWHULDOHFkWúLD UHVXUVHORUXPDQHVDUHXúLWvPEXQăWăĠLUHD DFWLYLWăĠLLUHVSHFWLYHPHQĠLQHUHDQLYHOXOXL YHQLWXULORU EXJHWDUH OD SDUDPHWUL VWDELOLĠL GH $1$) UHGXFHUHD DULHUDWHORU UHFXSHUD

ÌQ FHHD FH SULYHúWH FUHúWHUHD JUDGXOXL GH FRQIRUPDUH YROXQWDUă OD SODWD REOLJDĠLLORU ¿VFDOHvQVHPHVWUXO,DODFHVWXLDQVDvQUH JLVWUDWRYDORDUHGHvQFUHúWHUHIDĠă GHQLYHOXOGHDWLQVvQVHPHVWUXO,DO DQXOXLÄÌQSULPHOHúDVHOXQLDOHDQX OXLXUPDUHDPăVXULORUvQWUHSULQVHOD QLYHOXO'*)30XUHúVDUHXúLWvQFDVDUHD SULQ PRGDOLWăĠL GH H[HFXWDUH VLOLWă D VXPHL GH PLOLRDQH OHL vQUHJLVWUkQGXVH R FUHúWHUH IDĠă GH SHULRDGD VLPLODUă D DQXOXL SUHFHGHQWFkQGVDvQFDVDWVXPDGH PLOLRDQHOHL´DH[SOLFDW'HQHV,UHQ 'H DVHPHQHD OD ¿QHOH VHPVWUXOXL , OD QLYHOXO LQVWLWXĠLHL VH DÀDX vQ GHUXODUH XQ QXPăUGHGHHúDORQăULODSODWăvQFXDQ WXPGHPLOLRDQHOHL

 ORFXUL´ D GHFODUDW ùWHIDQ 6RPHúDQ LQ VSHFWRUúFRODUJHQHUDO

0DúLQLOHSURSULL VROXĠLDUHQWDELOă

VROLFLWăULGHPDúLQL /D QLYHOXO MXGHĠXOXL H[LVWă XQ QXPăU GH VROLFLWăUL SHQWUX PLMORDFH GH WUDQVSRUW &HOH PDL DFXWH VLWXDĠLL VXQW OD $SROG úL OD %ăOD³'XSăUHFWL¿FDUHDEXJHWDUăGLQFkWH úWLXXUPHD]ăVă¿HDFKL]LĠLRQDWHGHFăWUH0L QLVWHUDFHVWHPLFUREXVH0LQLVWHUXOGRUHúWH VăDFKL]LĠLRQH]HDXWREXVHFXFDSDFLWDWHGH GHORFXULLDUDFHVWHDDUUH]ROYDDSURDSH vQWRWDOLWDWHúLFHOHODOWHSR]LĠLLSHQWUXFă UHSDUWL]DUHD XQXL DVHPHQHD PLMORF GH WUDQVSRUWvQWURFRPXQăDUHOLEHUDXQPLM

0LFUREXVHOHVXQWDQXDOVXSXVHXQHL YHUL¿FăULIăUăGHFDUHQXDXYRLHVăFLUFXOH ORF GH WUDQVSRUW FX XQ QXPăU PDL PLF GH ORFXULGHSOXVúLDUUH]ROYDSUREOHPD /D%ăODúL$SROGDU¿VX¿FLHQWHPDúLQLGH

ÌQFHSDFWLYLWăĠLOH OD$OSKD7UDQVLOYDQă /D vQFHSXWXO DFHVWHL VăSWăPkQL )XQGDĠLD $OSKD 7UDQVLOYDQă D GDW VWDUWXO QRXOXL DQ GH DFWLYLWăĠL vQ FDGUXO 3URJUDPXOXL 67$57 SUR JUDP GH HGXFDĠLH WLPSXULH FDUH VH DGUHVHD]ă FRSLLORU FX GH]YROWDUH QRUPDOă vQWUH úL DQL &RSLLL DOăWXULGHSăULQĠLLORUSRWSDUWLFLSD OD DFWLYLWăĠLOH SURJUDPXOXL Ä%HEH %ăOăFHDOă´ Ä&OXE &RSăFHO´ Ä(GX &OXE´ Ä*LPQDVWLFD PDPD úL FRSL OXO´Ä7DEăUDGHDFDVă´úLÄ7UDLQLQJ SDUHQWDO´ÌQVFULHULOHvQSURJUDPHOH HQXPHUDWHPDLVXVVHSRWIDFHWHOH IRQLF OD SH HPDLO OD RI¿FH#DOSKDWUDQVLOYDQDUR VDX SHUVRQDO OD VHGLXO )XQGDĠLHL $O SKD7UDQVLOYDQăGLQ7kUJX0XUHú $OHHD9UDQFHDQU $0

'HSXWDĠLL VFXWvQMXUXOOXL%RUEHO\ 'HSXWDĠLL DX UHVSLQV LHUL FHUHUHD GH vQFHSHUH D XUPăULULL SHQDOH vQ FD]XO IRVWXOXL PLQLVWUX DO 0HGLX OXL %RUEHO\ /DV]OR FX GH YR WXULvPSRWULYăúLSHQWUX3RWULYLW $JHUSUHVSURFXURUXOJHQHUDO/DXUD &RGUXĠD.RYHVLDVROLFLWDWPLQLVWUX OXL-XVWLĠLHLODFHUHUHDSURFXURULORU DQWLFRUXSĠLH GHFODQúDUHD SURFH GXULORU SHQWUX REĠLQHUHD DYL]XOXL GLQ SDUWHD &DPHUHL 'HSXWDĠLORU QHFHVDU vQFHSHULL XUPăULULL SHQDOH IDĠăGH/DV]OR%RUEHO\SHQWUXGRXă LQIUDFĠLXQLGHWUD¿FGHLQÀXHQĠăúL LQIUDFĠLXQHD GH IDOV vQ GHFODUDĠLLOH GH DYHUH ÌQ LXOLH '1$ FRPXQLFDIDSWXOFă%RUEHO\/DV]OR HVWHLPSOLFDWvQWUXQGRVDUGHWUD¿F GHLQÀXHQĠăvQFDUHDIRVWGHMDSXV VXE DFX]DUH FRQVLOLHUXO VăX 6]H SHVV\6]DEROFV 67

$ULQD02/'29$1

ÌQ%ăODúL$SROGQXH[LVWăPLFUREXVHSHQWUXHOHYL ÌQ MXGHĠXO 0XUHú H[LVWă GRXă ORFDOLWăĠL vQ FDUH DU ¿ QHYRLH VWULQJHQWă GH PLMORDFH GH WUDQVSRUW SHQWUX HOHYL (VWH YRUED GH %ăOD úL $SROG XQGH PRPHQWDQ H[LVWă FRQWUDFWH FX RSHUDWRUL GH WUDQVSRUW vQVă VROXĠLD PDúLQLORU vQ UHJLP SURSULX DU ¿ PXOWPDLDYDQWDMRDVă

9LFHSUHúHGLQWHOH 31/ 0XUHú ,RDQ &ULVWLDQ &KLUWHú D IRVW GH VHPQDW GH %LURXO ([HFXWLY DO RUJDQL]DĠLHL Vă FDQGLGH]H SHQWUX &DPHUD 'HSXWDĠLORU vQ &ROHJLXO 8QLQRPLQDO QU 0XUHú FROHJLX vQ FDUH OLEHUDOLL ODX DYXW FD GHSX WDW SH &LSULDQ 'REUH DOHV vQ LXQLH SUHúHGLQWHDO&RQVLOLXOXL-XGHĠHDQ ³&XQRVFIRDUWHELQH&ROHJLXOHVWH XQ FROHJLX SUHSRQGHUHQW UXUDO DUHXQVLQJXURUDú6ăUPDúXFDUH HVWHvQFHQWUX]RQHLGHFkPSLH¿ LQGvQFRQMXUDWQXPDLGHORFDOLWăĠL UXUDOH FHO PDL DSURSLDW RUDú HVWH /XGXúXO OD GH NLORPHWUL (VWH XQ FROHJLX IRUPDW GLQ GH ORFDOLWăĠLFXGHDOHJăWRUL´ D GHFODUDW LHUL SHQWUX $JHUSUHV ,RDQ&ULVWLDQ&KLUWHú 6*

6DvQFHUFDWUH]ROYDUHDSUREOHPHLSULQFRQ WUDFWFX¿UPHFXRSHUDWRULGHWUDQVSRUWGLQ ]RQă&XWRDWHDFHVWHDQXH[LVWăFD]XULvQ FDUHHOHYLLQXIUHFYHQWHD]ăúFRDODGLQDFHVW PRWLY³3ULPăULLOHSOăWHVFDFHVWHWUDQVSRU WXUL GDU HYLGHQW DU ¿ PXOW PDL UHQWDELO GLQ SXQFW GH YHGHUH HFRQRPLF Vă DYHP PDúLQDQRDVWUăDúFROLORUVDXDSULPăULLORU vQFDX]ă´DDGăXJDWLQVSHFWRUXOúFRODUÌQ MXGHĠH[LVWăGHPLFUREXVH$FHVWHDVXQW DQXDO VXSXVH XQHL YHUL¿FăUL IăUă GH FDUH QX DX YRLH Vă FLUFXOH LDU WHUPHQXO ORU GH IXQFĠLRQDUHHVWHGHFLQFLDQL 2DQD0Ă5*,1($1

&DUQDJLXDXWR OkQJă&KHQGX &LQFL SHUVRDQH DX GHFHGDW vQ GLPLQHDĠD ]LOHL GH PDUĠL VHS WHPEULH vQWUXQ DFFLGHQW UXWLHU SH IRQGXO HIHFWXăULL XQHL GHSăúLUL QHUHJXODPHQWDUH (YHQLPHQWXO D DYXW ORF SH '1 ( vQ DIDUD ORFDOLWăĠLL &KHQGX XQGH R úRIHULĠă vQ YkUVWă GH GH DQL GLQ ORFDOL WDWHD &KHQGX DÀDWă OD YRODQXO XQXLDXWRWXULVPDLQWUDWvQFROL]LX QH IURQWDOă FX XQ DOW DXWRWXULVP FRQGXV UHJXODPHQWDU GLQ VHQV RSXV GH XQ FRQGXFăWRU DXWR vQ YkUVWăGHDQLGLQ7kUJX0XUHú ³ÌQ XUPD DFFLGHQWXOXL D UH]XOWDW GHFHVXODFLQFLSHUVRDQHWRDWHRFX SDQWH DOH SULPXOXL DXWRWXULVP úL UăQLUHDXúRDUăDFRQGXFăWRUXOXLFHOXL GHDOGRLOHDDXWRWXULVP´DSUHFL]DW FRPLVDUúHI/LYLD3RSDSXUWăWRUGH FXYkQWDO,QVSHFWRUDWXOXLGH3ROLĠLH -XGHĠHDQă0XUHú 67
$'0,1,675$ğ,( VHSWHPEULH

ùWLUL

LQWHUHVDQWH $IXUDWOXFHUQDGHSHFDPS /XFUăWRULL 3RVWXOXL GH 3ROLĠLH %UkQFRYHQHúWLDXIRVWVHVL]DĠLOXQL VHSWHPEULH GH FăWUH XQ EăUEDW GH DQL GLQ ORFDOLWDWHD ,GLFHO FX SULYLUHODIDSWXOFăvQQRDSWHDGH VSUH VHSWHPEULH GH SH XQ WHUHQ GLQ FkPS LD IRVW VXVWUDVă R FDQWLWDWHD GH DSUR[LPDWLY GH NLORJUDPH GH OXFHUQă XVFDWă GH FăWUH DXWRUL QHFXQRVFXĠL ÌQ XUPD LQYHVWLJDĠLLORU HIHFWXDWH GH FăWUH SROLĠLúWLDIRVWLGHQWL¿FDWVXVSHFWXO vQ FD]XO IXUWXOXL XQ FHWăĠHDQ vQ YkUVWăGHDQLGLQVDW9ăOHQLLGH 0XUHú OD FDUH D IRVW JăVLWă FDQWL WDWHD GH DSUR[LPDWLY GH NLOR JUDPH GH OXFHUQă ¿LQG ULGLFDWă úL SUHGDWă SăUĠLL YăWăPDWH SUHMXGL FLXO WRWDO ¿LQG HVWLPDW OD YDORDUHD GHDSUR[LPDWLYGHOHLUHFXSH UDW SDUĠLDO ³&HUFHWăULOH VXQW HIHF WXDWHGHFăWUHOXFUăWRULL3RVWXOXLGH 3ROLĠLH %UkQFRYHQHúWL FX VXVSHFWXO vQ VWDUH GH OLEHUWDWH VXE DVSHFWXO VăYkUúLULL LQIUDFĠLXQLL GH IXUW FDOL ¿FDW´ D SUHFL]DW FRPLVDU úHI /LYLD 3RSD SXUWăWRU GH FXYkQW DO ,Q VSHFWRUDWXOXL GH 3ROLĠLH -XGHĠHDQă 0XUHú 67

2ERVHDODODYRODQ IDFHYLFWLPH ÌQQRDSWHDGHVSUHVHSWHPEULHOD RUDSH'1(vQORFDOLWDWHD &LSăXXQFRQGXFăWRUDXWRvQYkUVWă GH DQL GLQ 5HSXEOLFD 0ROGRYD DÀDW OD YRODQXO XQXL DXWRWXULVP SH IRQGXO RERVHOLL D DGRUPLW OD YRODQ DSăUăVLWSDUWHDFDURVDELOăúLVDL] ELW GH XQ FDS GH SRG ÄÌQ XUPD DF FLGHQWXOXL D UH]XOWDW UăQLUHD JUDYă D FRQGXFăWRUXOXL DXWR úL UăQLUHD XúRDUă D DOWRU SDWUX SHUVRDQH RFX SDQWHDOHDXWRWXULVPXOXL´DSUHFL]DW FRPLVDU úHI /LYLD 3RSD SXUWăWRU GH FXYkQW DO ,QVSHFWRUDWXOXL GH 3ROLĠLH -XGHĠHDQă0XUHú 67

$XWRVSHFLDOHúLPXQLĠLH H[SXVHOkQJă0XUHú0DOO 0DQLIHVWăULOH RUJDQL]DWH FX RFD]LD ³=LOHL 3RP SLHULORU´GLQ5RPkQLDDX GHEXWDW OD 7kUJX0XUHú OXQL VHSWHPEULH FX R H[SR]LĠLH GH WHKQLFă PLOLWDUă úL HFKLSDPHQWH GHLQWHUYHQĠLHGLQGRWDUHD ,QVSHFWRUDWXOXL SHQWUX 6LWXDĠLL GH 8UJHQĠă ³+R UHD´ DO MXGHĠXOXL 0XUHú GHVFKLVă vQ SDUFDUHD GLQ IDĠD0XUHú0DOO ([SR]LĠLDGHVFKLVăSkQăYLQHULVHSWHP EULHSUH]LQWăSXEOLFXOXLODUJHFKLSDPHQWHOH GH LQWHUYHQĠLL DXWRVSHFLDOH R LQHGLWă PLQL H[SR]LĠLHGHPXQLĠLHJDVLWăvQGLYHUVHORFXUL FRPSOHWDWHGHLQIRUPăULSULYLQGDFRUGDUHD SULPXOXLDMXWRUvQFD]GHLQFHQGLX

0XQ

LĠLD

SXQF

WXOIR

UWHD

OH[S

R]LĠLH

L

3RPSLHULLúLDXH[SXVWHKQLFDGHLQWHYHQĠLH vQFHQWUXOPXQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú

3URPRYDUHDFDULHUHLPLOLWDUH

([HUFLĠLLGHPRQVWUDWLYH GH=LXD3RUĠLORU'HVFKLVH

³ÌQ FDGUXO DFHVWHL H[SR]LĠLL GH WHKQLFă PLOLWDUă SHQWUX WkUJXPXUHúHQL vQ FHQ WUXO PXQLFLSLXOXL vQ SDUFDUHD GLQ IDĠă OD 0XUHú 0DOO DYHP DXWRVSHFLDOH GH OXFUX FXDSăúLVSXPăDPEXODQĠHHFKLSDPHQWH SLURWHKQLFH FRVWXPH GH LQWHUYHQĠLL GH OD FHOH PDL YHFKL SkQă OD FHOH IRORVLWH vQ SUH]HQW 'H DVHPHQHD RIHULP SXEOLFXOXL WkUJXPXUHúDQLQIRUPDĠLLSULYLQGPRGXOGH DFRUGDUHDSULPXODMXWRUSUHFXPúLSOLDQWH FXPăVXULGHSUHYHQLUHDLQFHQGLLORU1XvQ XOWLPXOUkQGIDFHPúLSXĠLQăUHFODPăSHQ WUX FHL FDUH YRU Vă RSWH]H SHQWUX R úFRDOă PLOLWDUă´ D GHFODUDW OW FRO /LYLX 'DQ FLX SXUWăWRU GH FXYkQW DO ,68 ³+RUHD´ DO MXGHĠXOXL0XUHú

0DQLIHVWăULOH GHGLFDWH ³=LOHL 3RPSLHULORU´ YRU FRQWLQXD PLHUFXUL VHSWHPEULH FX WUDGLĠLRQDOD=LD3RUĠLORU'HVFKLVHJă]GXLWă DWkW OD 7kUJX 0XUHú FkW úL OD VXEXQLWăĠLOH ,68 GLQ 5HJKLQ 6ăUPDúX 7kUQăYHQL úL 6LJKLúRDUD ³)DĠă GH FH SRW YHGHD vQ FHQ WUXORUDúXOXLSDUWLFLSDQĠLLOD=LXD3RUĠLORU GHVFKLVH GH PLHUFXUL GH OD VHGLXO XQLWăĠLL úLGHODFHOHODOWHVXEXQLWăĠLSRWYHGHDXWL ODMHOH SH FDUH ,68 0XUHú OH DUH vQ GRWDUH DXWRVSHFLDOH DPEXODQĠH HFKLSDPHQWH FRVWXPHGHSURWHFĠLHH[HUFLĠLLGHPRQVWUD WLYHGHVWLQJHUHDLQFHQGLLORUGHVFDUFHUăUL VDOYDUHGHSHUVRDQHGHODvQăOĠLPHFDPWRW FH FXSULQGH ED]D QRDVWUă GH DFĠLXQL 'H DVHPHQHDODXQLWDWHDQRDVWUăGHSHVWUDGD

+RUHD YD DYHD ORF úL XQ H[HUFLĠLX GHPRQ VWUDWLYDOHFKLSHORUGHHOHYLDOH*LPQD]LXOXL ³1LFRODH%ăOFHVFX´GLQ7kUJX0XUHúFDUH DXFkúWLJDWHWDSDLQWHUMXGHĠHDQăDFRQFXU VXOXL³3ULHWHQLLSRPSLHULORU´úLDXSDUWLFL SDW OD ID]D QDĠLRQDOă 1X YRU ¿ XLWDĠL FHL PLFL FDUH YRU ¿ SURWDJRQLúWLL XQXL FRQ FXUVGHGHVHQHSHDVIDOWvQLQFLQWDXQLWăĠLL 0DQLIHVWăULOH GHGLFDWH =LOHL 3RPSLHULORU YRUFXOPLQDMRLVHSWHPEULHGHODRUD OD 6DOD 0DUH D 3UHIHFWXULL FX DORFXĠLXQLOH R¿FLDOLWăĠLORUMXGHĠXOXLXUPDWăGHRSDUDGă PLOLWDUăvQFHQWUXOPXQLFLSLXOXLFXGH¿OD UHDDUVHQDOXOXLDÀDWvQGRWDUHD,680XUHú FRPSOHWDWă GH GHPRQVWUDĠLL úL H[HUFLĠLL SUDFWLFH´DFRPSOHWDWOWFRO/LYLX'DQFLX $OLQ=$+$5,(

IDFHERRNFRP]LGH]L
62&,$/

6WXGLXGHVSUHWUDLXOURPLORUvQ7kUJX0XUHú &XP WUăLHVF SHUVRDQHOH GH HWQLH URPă FDUH VXQW FRQGLĠLLOH úL IDFLOLWăĠLOH RIHULWH GH DXWRULWăĠLOH ORFDOH DFHVWHL FDWHJRULL GH SRSXODĠLHVXQWRSDUWHGLQWUHDVSHFWHOHSH FDUHXQJUXSGHFHUFHWăWRULGHOD8QLYHU VLWDWHDÄ%DEHú%RO\DL´GLQ&OXM1DSRFDOH vQWUHSULQGHODQLYHOXOPXQLFLSLXOXL7kUJX 0XUHúDOăWXULGHDOWHSDWUXORFDOLWăĠLGLQ ĠDUă&ăOăUDúL3ORLHúWL0LHUFXUHD&LXFúL &OXM1DSRFD

Ä$PDX]LWGH9DOHD5HFH´ 3URLHFWXO GHPDUDW vQ WRDPQD DQXOXL WUH FXW YL]HD]ă FXOHJHUHD D FkW PDL PXOWH

LQIRUPDĠLL GHVSUH SHUVRDQHOH GH HWQLH URPă GH]DYDQWDMDWH GLQ SXQFW GH YH GHUH PDWHULDO úL VRFLDO Ä$P DOHV 7kUJX 0XUHúXO SHQWUX Fă DP DX]LW GH FD]XULOH GLQ9DOHD5HFHLQFOXVLYGHPRGXOvQFDUH 3ULPăULD 7kUJX0XUHú D JHVWLRQDW SUR EOHPD ORFXLULL DLFL úL D IRVW SUH]HQWDW FD XQ PRGHO $P ]LV Vă YHQLP Vă YHGHP FH VROXĠLLVDXJăVLW1HLQWHUHVHD]ăVWU'HD OXOXL ]RQD %ăQHDVD XQGH DP Yă]XW FRQ WDLQHUHOHDFHOHVROXĠLLFDUHSDUD¿WHPSR UDUH SHQWUX FHL FH UăPkQ IăUă ORFXLQĠă´ D SUHFL]DW VRFLRORJXO (QLNR 9LQF]H SUR IHVRU OD )DFXOWDWHD GH 6WXGLL (XURSHQH D

&DPSDQLD³6HUJLX$UGHOHDQ´ GHUXODWăvQOLFHH ÌQOLFHHOHGLQMXGHĠXO0XUHúSHSHULRDGD VHPHVWUXOXL , VH YD GHUXOD FDPSDQLD MXGHĠHDQă³6HUJLX$UGHOHDQ´FDUHvúLSUR SXQHVăLQIRUPH]HúLVăSUHJăWHDVFăWLQHULL FXSULYLUHODULVFXULOHLPSOLFăULLvQDFWHGH YLROHQĠă6FRSXOSURLHFWXOXLHVWHFUHúWHUHD JUDGXOXLGHLQIRUPDUHvQFHHDFHSULYHúWH FRQGXLWDSUHYHQWLYăúLVSLULWXOFLYLF

8QLYHUVLWăĠLLÄ%DEHú%RO\DL´

ÌQWkOQLUHFXUHSUH]HQWDQĠL GLQDGPLQLVWUDĠLH 3URLHFWXOVHYD¿QDOL]DvQIHEUXDULH LDU UH]XOWDWHOH YRU SHUPLWH IRUPXODUHD XQRU UHFRPDQGăUL SULYLQG VFKLPEăULOH vQ PRGXO GH WUDL DO SHUVRDQHORU GH HW QLH URPă Ä(VWH XQ VWXGLX FDUH QH YD DMXWD Vă vQĠHOHJHP PDL ELQH OXFUXULOH Vă FRQúWLHQWL]ăP FDX]HOH FDUH DX FRQGXV OD RVLWXDĠLHVDXDOWDúLGRULPVăFRQWULEXLP vQ PăVXUD vQ FDUH H QHYRLH GH DVWIHO GH LQIRUPDĠLL 3HQWUX Fă GLQFROR GH VWXGLX HVWHELQHVăúWLPFDVăSXWHPDYHDSRVL ELOLWDWHDVăIRUPXOăPFkWHYDUHFRPDQGăUL SULYLQG FRQGLĠLLOH GH ORFXLUH ÌQ FLQFL RUDúH SXWHP LGHQWL¿FD FD]XUL GLIHULWH LPSOLFăUL DOH DXWRULWăĠLORU XQHOH UHXúLWH DOWHOH PDL SXĠLQ (X Pă JkQGHVF FD OD VIkUúLWXOSURLHFWXOXLVăRUJDQL]ăPRvQWkO QLUH FX UHSUH]HQWDQĠL GLQ DFHVWH RUDúH úL FXRDPHQLGLQFRPXQLWăĠL(XFUHGFăHVWH IRDUWHLPSRUWDQWXQVFKLPEGHH[SHULHQĠă ODQLYHOXOSULPăULLORU´DPDLVSXV9LQF]H 3H OkQJă GHSODVDUHD vQ WHULWRULX OD IDĠD ORFXOXL FHUFHWăWRULL LDX OHJăWXUD

6RFLRORJXO(QLNR9LQF]H SURIHVRUOD)DFXOWDWHDGH6WXGLL(XURSHQH D8QLYHUVLWăĠLL%DEHú%RO\DL FX DXWRULWăĠLOH ORFDOH GLQ ¿HFDUH RUDú RUJDQL]DĠLLFLYLFHúLGLIHULWHVRFLHWăĠL $ULQD02/'29$1

3URLHFWXOGHLQIRUPDUH úLHGXFDĠLH ³3URLHFWXO ³6HUJLX $UGHOHDQ´ HVWH LQLĠLDW GH &RQVLOLXO -XGHĠHDQ HVWH XQ SURJUDP HGXFDĠLRQDO vQ FDUH QRL VXQWHP SDUWH QHUL $P SDUWLFLSDW úL vQ HWDSHOH GH SUHJăWLUHSULQLQVSHFWRUXOúFRODUJHQHUDO DGMXQFW 1DGLD 5DĠă 1RL YRP GHVHPQD GLQ ¿HFDUH XQLWDWH GH vQYăĠăPkQW WUHL FROHJLGLUHFWRULGLUHFWRULDGMXQFĠLFXDF WLYLWDWHHGXFDWLYăúLXQGLULJLQWHFDUHYRU ¿ SUHJăWLĠL SHQWUX DFHVW SURJUDP vQFkW VăvQFHUFăPvQYLLWRUFDDVHPHQHDGUDPH Vă QX VH PDL vQWkPSOH QLFL vQ MXGHĠXO 0XUHúúLSkQăODXUPăQLFLXQGHvQĠDUă VDXvQOXPH´DGHFODUDWùWHIDQ6RPHúDQ LQVSHFWRUúFRODUJHQHUDO3URJUDPXOHVWH XQXODWkWGHLQIRUPDUHFkWúLGHHGXFDĠLH úLVHYDGHVIăúXUDvQOLFHHOHGLQMXGHĠ

6FRSXOSURLHFWXOXL HVWHFUHúWHUHDJUDGXOXL GHLQIRUPDUHvQFHHDFHSULYHúWH FRQGXLWDSUHYHQWLYăúLVSLULWXOFLYLF DFHVW GHPHUV YRU ¿ SUHJăWLWH H[LVWkQG XQ FLFOX GH IRUPDUH DQWHULRU GHUXOăULL SURJUDPXOXL FDUH VH YD UHDOL]D SULQ $XWRULWDWHD 7HULWRULDOă SHQWUX 2UGLQH 3XEOLFă ³3URLHFWXO VH YD ¿QDOL]D OD VIkUúLWXO DQXOXL úFRODU úL vQ PăVXUD vQ FDUHVHYDFRQVLGHUDFăH[LVWăR¿QDOLWDWH SDOSDELOăúLPăVXUDELOăHXFUHGFă&RQ VLOLXO-XGHĠHDQYDJăVLUHVXUVHSHQWUXD FRQWLQXD úL vQ DQLL XUPăWRUL SHQWUX Fă IHQRPHQXO WUHEXLH FRQWURODW úL HUDGL FDW´DDGăXJDWLQVSHFWRUXOúFRODU

&LFOXGHIRUPDUHDFDGUHORU &DGUHOHGLGDFWLFHFDUHVHYRULPSOLFDvQ

2DQD0Ă5*,1($1

0XUHúHQLLGLQVWUăLQăWDWH YRUDORFDĠLLvQHXUR 'H OD DQ OD DQ WRW PDL PXOWH VROLFLWăUL YLQ GLQ SDUWHD IDPLOLLORU FX FRSLL VWDELOLĠL vQ ĠăULOH 8QLXQLL (XURSHQH SHQWUX D EHQH¿ FLDGHSUHVWDĠLLOHIDPLOLDOHvQVWDWXOXQGHvúL GHVIăúRDUăDFWLYLWDWHD $ORFDĠLLOHvQHXURDXGHYHQLWH[WUHPGHDWUDF WLYHSHQWUXPXUHúHQLLFDUHOXFUHD]ăvQVWDWHOH 8( VXVĠLQ UHSUH]HQWDQĠLL $JHQĠLHL -XGHĠHQH GH3UHVWDĠLL6RFLDOH $-36 0XUHúPDLDOHVFă SHSULPHOHRSWOXQLDOHDQXOXLDXIRVWVR OLFLWDWHFHUHULGHHOLEHUDUHDIRUPXODUHORU HXURSHQH(LDUSHWRWDQXODXIRVW HOLEHUDWHIRUPXODUHHXURSHQH

VROLFLWăUL &HOHPDLPXOWHVROLFLWăULDXYHQLWGLQSDUWHD PXUHúHQLORUVWDELOLĠLvQ*HUPDQLDvQQXPăU GH8QJDULDFXGHFHUHUL,WDOLDFX GHFHUHUL$XVWULD%HOJLDHWFÄÌQDQXO vQ SHULRDGD LDQXDULH DXJXVW DX IRVWVROLFLWDWHXQQXPăUGHFHUHULGHHOL EHUDUHDIRUPXODUHORUHXURSHQH(SHQ WUXIDPLOLLOHFDUHDXGUHSWXOVăEHQH¿FLH]HGH SUHVWDĠLLOH IDPLOLDOH vQ VWDWHOH PHPEUH 8( (VWH R FUHúWHUH D QXPăUXOXL GH FHUHUL FDUH SULYHúWH HOLEHUDUHD IRUPXODUHORU HXURSHQH GHRDUHFH WRW PDL PXOWH IDPLOLL vúL VROLFLWă SUHVWDĠLLOH IDPLOLDOH vQ VWDWXO PHPEUX 8( XQGH DX DFWLYLWDWH´ D SUHFL]DW &ULVWLDQ 5ăGXĠGLUHFWRUXOH[HFXWLYDO$-360XUHú

&XPVHVROLFLWăDORFDĠLD 5RPkQLL FDUH OXFUHD]ă FX IRUPH OHJDOH vQ VWDWHOH PHPEUH DOH 8( VDX vQ VWDWHOH FDUH DSDUĠLQ GH 6SDĠLXO (FRQRPLF (XURSHDQ LQGLIHUHQW GH ORFXO GH UHúHGLQĠă DX GUHS WXO OD SUHVWDĠLLOH IDPLOLDOH SHQWUX FRSLLL ORU

&ULVWLDQ5ăGXĠ GLUHFWRUXOH[HFXWLYDO$-360XUHú GLQ VWDWXO vQ FDUH VH GHVIăúRDUă DFWLYLWDWHD UHVSHFWLYă vQ ED]D OHJLVODĠLHL DFHOXL VWDW PHPEUX 3HQWUX D SULPL DORFDĠLD GH VWDW SHQWUXFRSLLvQ8(HVWHQHFHVDUFDWDWăOVDX PDPD FRSLOXOXL Vă DLEă UHúHGLQĠD OHJDOă vQ VWDWXO8(úLVăOXFUH]HFXFRQWUDFWGHPXQFă OHJDO³3ULPDFRQGLĠLHSHQWUXFDUHVHDFRUGă SUHVWDĠLL IDPLOLDOH vQWUXQ VWDW PHPEUX 8( HVWHFDSHUVRDQDVROLFLWDQWăVă¿HDQJDMDWăFX FRQWUDFWGHPXQFăVDXLQGHSHQGHQWă8QHOH SURYLQFLL GLQ VWDWHOH PHPEUH 8( DFRUGă SUHVWDĠLL IDPLOLDOH úL vQ ED]D UHúHGLQĠHL´ D H[SOLFDW5ăGXĠ 3HUVRDQHOH FDUH GRUHVF Vă EHQH¿FLH]H GH SUHVWDĠLL VRFLDOH vQWUXQ VWDW PHPEUX 8( WUHEXLH Vă VH DGUHVH]H FX DFWH GRYHGLWRDUH GLQVWDWXOUHVSHFWLYODLQVWLWXĠLDFRPSHWHQWă GH DFRUGDUH D DFHVWRU SUHVWDĠLL 'H H[HP SOX vQ 8QJDULD HVWH 0DJ\DU $OODPNLQFVWDU 6SDQLD ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO ,166 vQ,WDOLDVHSRWDGUHVDOD,QVWL WXWR1D]LRQDOH'HOOD3UHYLGHQ]D6RFLDOHvQ *HUPDQLDOD%XQGHVPLQLVWHULXPIXU$UEHLW XQV6R]LDOHV %0$6 

$ULQD02/'29$1

0LQLVWHUXO)LQDQĠHORU3XEOLFH $JHQĠLD1DĠLRQDOăGH$GPLQLVWUDUH)LVFDOă7LUJX0XUHV 'LUHFĠLD*HQHUDOăD)LQDQĠHORU3XEOLFH0XUHú6WU*KHRUJKH'RMDQU $GPLQLVWUDWLD)LQDQWHORU3XEOLFH7J0XUHú7HO 6HUYLFLXO&ROHFWDUHH[HFXWDUHVLOLWD)D[ /RFDOLWDWHD7J0XUHúHPDLO06#P¿QDQWHUR 1U

38%/,&$7,('(9$1=$5(%8185, $GPLQLVWUDWLD)LQDQWHORU3XEOLFH7J0XUHVDQXQWDRUJDQL]DUHDODVHGLXOLQVWL WXWLHLGLQVWU*K'RMDQULQGDWDGHRUDDOLFLWDWLHL SXEOLFH SHQWUX YDQ]DUHD XUPDWRDUHORU EXQXUL LQ VFRSXO UHFXSHUDULL FUHDQWHORU EXJHWDUHUHVWDQWHSURSULHWDWHD 787858*$ 1,&2/$( VL 787858*$ &5,67,1$0,+$(/$ ORF 7J 0XUHVVWU9RLQLFHQLORUQU'DSMXG0XUHVGRVDUHGHH[HFXWDUH QUVL FRWDGHWHUHQLQWUDYLODQHGL¿FDWFXFDVDGHORFXLWLQVXSUDIDWDGH PSLQORFDOLWDWHD6DQJHUXGH3DGXUHQUMXG0XUHV&)QU (UQHLOHL 72)$/9, 0$5721 VL 72)$/9, $11$ ORF 6DQFUDLX GH 0XUHV VWU 9LLWRUXOXLQUDSMXG0XUHV±'RVDUHGHH[HFXWDUHQU VL WHUHQLQWUDYLODQ FXUWH 6DQFUDLXGH0XUHVLQVXSUDIDWDGHPS &)QU6DQFUDLXGH0XUHVOHL DSDUWDPHQWQUVWU3DUDXOXLQU6DQFUDLXGH0XUHV&)QU &86DQFUDLXGH0XUHVFRPSXVODGHPLVROJDUDMDXWRODSDUWHU WHUDVDFDPHUDGH]LEXFDWDULHFDPHUDGHDOLPHQWHEDLHZFFDVDVFDULL ODHWDMFDPHUHEDLHVDWHUDVDDYDQGWHUHQLQSURSULHWHWH&)FROHFWLYDQU 1OHL DSDUWDPHQWQUVWU3DUDXOXLQU6DQFUDLXGH0XUHV&)QU &86DQFUDLXGH0XUHVFRPSXVGLQODGHPLVROJDUDMDXWRODSDU WHU WHUDVD FDPHUD GH ]L EXFDWDULH FDPHUD GH DOLPHQWH EDLH ZF FDVD VFDULLODHWDMFDPHUHEDLHVDWHUDVDDYDQGWHUHQLQSURSULHWHWH&) FROHFWLYDQU1OHL 3UHWXULOHQXFRQWLQ79$ ,QFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOHDUWDOLQ OLWL GLQ2*QUUH SXEOLFDWDSULYLQG&RGXOGHSURFHGXUD¿VFDODLQYLWDPSHSHWRWLFHLFDUHSUHWLQG YUHXQGUHSWDVXSUDEXQXULORUVDLQVWLLQWH]HGHVSUHDFHDVWDRUJDQXOGHH[HFXWDUH LQDLQWHGHGDWDVWDELOLWDSHQWUXYDQ]DUH 7RWRGDWDSRWULYLWSUHYHGHULORUDUWDOLQ OLWM GLQDFWXOQRUPDWLYPDLVXV DPLQWLWLQYLWDPSHWRWLFHLLQWHUHVDWLLQFXPSDUDUHDEXQXULORUVDVHSUH]LQWHOD WHUPHQXOGHYDQ]DUHODORFXO¿[DWLQDFHVWVFRSVLSDQDODDFHOWHUPHQVDSUH]LQWH RIHUWHGHFXPSDUDUH 3RWULYLWSUHYHGHULORUDUWDOLQ GLQDFWXOQRUPDWLYPDLVXVDPLQWLWSHQWUX SDUWLFLSDUHDODOLFLWDWLHRIHUWDQWLLGHSXQFXFHOSXWLQR]LLQDLQWHGHGDWDOLFLWDWLHL RIHUWDGHFXPSDUDUH GRYDGDSODWLLWD[HLGHSDUWLFLSDUH GRYDGDHPLVDGHRUJDQHOH¿VFDOHFDQXDUHREOLJDWLL¿VFDOHUHVWDQWH IDWDGHDFHVWHDSUHFXPVLFHOHODOWHDFWHVLGRFXPHQWHSUHYD]XWHGHDFHVWDUWLFRO 7D[D GH SDUWLFLSDUH OD OLFLWDWLH GH  GLQ SUHWXO GH SRUQLUH D OLFLWDWLHL VH YD DFKLWD LQ FRQWXO 5275(=;;; GHVFKLV OD 7UH]RUHULD 7J 0XUHVSHVHDPD'*)30XUHVFRG¿VFDO 5HODWLL VXSOLPHQWDUH SULYLQG GHVIDVXUDUHD OLFLWDWLHL VH SRW REWLQH OD VHGLXO $G PLQLVWUDWLHL)LQDQWHORU3XEOLFH7J0XUHVGLQVWU*+'RMDQUVDXODWHO LQWHULRUVL
&8/785Ă VHSWHPEULH

ùWLUL

LQWHUHVDQWH &RQFXUVGHVXSOLQLUH &DGUHOHGLGDFWLFHvQFXUVGHFDOL¿FDUH YRU SDUWLFLSD vQ DFHDVWă VăSWăPkQă OD FRQFXUVXO GH VXSOLQLUH FDUH VH RUJDQL]HD]ă DQXDO GLQ DQXO ³&RQFXUVXOVHYDRUJDQL]DvQDFHOHDúL FHQWUHvQFDUHVDVXVĠLQXWFRQFXUVXO GH WLWXODUL]DUH vQ GDWD GH DXJXVW $VLVWăP OD VLWXDĠLD vQ FDUH OXQDU VH SRWRUJDQL]DFRQFXUVXULSHQWUXFăvQ RULFH GDWă VH HOLEHUHD]ă XQ SRVW GLQ GLYHUVH PRWLYH SRVWXULOH QX VH SRW RFXSDGHFkWSULQFRQFXUV&HLFDUHvQ GDWDGHDXJXVWQXDXLQWUDWSHSRVW DFHúWLD SRW ¿ SXúL SH DFHVWH SRVWXUL LDU FHL FDUH QX DX IRVW OD FRQFXUVXO GLQDXJXVWYRUSDUWLFLSDODFRQFXU VXULOH FDUH VH RUJDQL]HD]ă´ D SUHFL ]DWùWHIDQ6RPHúDQLQVSHFWRUúFRODU JHQHUDO 20

6DQFĠLXQLSHQWUX YLWH]RPDQL ÌQDFHVW¿QDOGHVăSWăPkQăSROLĠLúWLL UXWLHULDXGHIăúXUDWPDLPXOWHDFĠLXQL PHQLWHDPRQLWRUL]DPRGXOvQFDUHVH UHVSHFWă SUHYHGHULOH vQ PDWHULH GH OHJLVODĠLH UXWLHUă LQWHUYHQLQG DFROR XQGHVDXFRQVWDWDWvQFăOFăULDOH&R GXOXL5XWLHUÄ$VWIHOvQDFHVWLQWHUYDO DX IRVW vQUHJLVWUDWH GRXă DFFLGHQWH UXWLHUH JUDYH VROGDWH FX GRL UăQLĠL JUDY úL SDWUX UăQLĠL XúRU ÌQ DFHODúL LQWHUYDO GH WLPS SHQWUX QHUHJXOLOH FRQVWDWDWH DX IRVW DSOLFDWH GH VDQFĠLXQLGLQFDUHSHQWUXYLWH]ă ¿LQGUHĠLQXWHúLGHSHUPLVHGHFRQ GXFHUH ]HFH FRQGXFăWRUL DXWR ¿LQG FHUFHWDĠL SHQWUX GLIHULWH LQIUDFĠLXQL ODUHJLPXOUXWLHU´DSUHFL]DWFRPLVDU úHI/LYLD3RSDSXUWăWRUGHFXYkQWDO ,QVSHFWRUDWXOXL GH 3ROLĠLH -XGHĠHDQă 0XUHú 67

)LXOOXL,RDQ3HWUHXúYLQHOD,GLFHO6DW $VRFLDĠLD SHQWUX &XQRDúWHUHD &XOWX ULL ğăUăQHúWL FRQGXVă GH SUHúHGLQWHOH 0ăULRDUD %kUVDQ RUJDQL]HD]ă vQ VHSWHPEULH HGLĠLD D QRXD D )HVWLYDOXOXL GH -RFXUL úL 2ELFHLXUL 3RSXODUH OD ,GLFHO 6DW'HVFKLGHUHDR¿FLDOăDHYHQLPHQWXOXL YD DYHD ORF OD RUD FX SULPLUHD FX FăOăUHĠL D LQYLWDĠLORU FDUH VH YD GHVIăúXUD vQDHUOLEHUvQIDĠD&ăPLQXOXL&XOWXUDOGLQ ORFDOLWDWH(YHQLPHQWXOYDGXUDRVLQJXUă ]LGLQFDX]DFUL]HL¿QDQFLDUHFDUHDDIHFWDW vQDFHVWDQEXJHWXOIHVWLYDOXOXL6SRQVRULL SULQFLSDOLVXQW3ULPăULDúL&RQVLOLXO/RFDO %UkQFRYHQHúWLSUHFXPúL$VRFLDĠLDSHQWUX &XQRDúWHUHD&XOWXULLğăUăQHúWL

3DUDGăDSRUWXOXLSRSXODU 6ăUEăWRDUHD YD GHEXWD FX R SDUDGă D SRUWXOXL SRSXODU GXSă FDUH DQVDPEOX ULOH YRU VXVĠLQH XQ SURJUDP DUWLVWLF vQ IDĠD &ăPLQXOXL &XOWXUDO 5HVSHFWkQGXúL FDOLWDWHD GH JD]Gă FHL GLQ ,GLFHO 6DW YRU GHVFKLGHSURJUDPXOFXGDQVXULúLFkQWHFH SRSXODUH VSHFL¿FH GLQ FDUH QX YD OLSVL ĠXUFD³&DvQ¿HFDUHDQXUPăULPSăVWUDUHD úL YDORUL¿FDUHD WUDGLĠLHL ORFDOH SRSXOD UL]DUHDFXQRDúWHUHDúLSUHOXDUHDRELFHLX ULORUGHFăWUHJHQHUDĠLLOHWLQHUHúLUHDOL]DUHD XQXLVFKLPEUHDOúLXWLOGHH[SHULHQĠăvQWUH IRUPDĠLLOH SDUWLFLSDQWH 0DQLIHVWDUHD DUH FDUDFWHULQWHUHWQLFúLQHGRULPFDDQVDP EOXULOH DUWLVWLFH Vă GHYLQă QHvQFăSăWRDUH SHVFHQD&ăPLQXOXL&XOWXUDOGLQ,GLFHOLDU DUWLúWLL Vă SXQă vQ YDORDUH WRW FH DUH PDL IUXPRV SRUWXO úL MRFXO SRSXODU URPkQHVF DXWHQWLF´DH[SOLFDW0ăULRDUD%kUVDQRU JDQL]DWRUXOHYHQLPHQWXOXL

'DQVXULURPkQHúWL PDJKLDUHúLVkUEHúWL ³/D VăUEăWRDUHD MRFXULORU úL RELFHLXULORU SRSXODUHGLQDFHVWDQúLDXDQXQĠDWSkQă vQ SUH]HQW SDUWLFLSDUHD DQVDPEOXUL SR SXODUH GH GDQVXUL URPkQHúWL PDJKLDUH

:::=,'(=,52

0ăULRDUD%kUVDQRUJDQL]DWRDUHD)HVWLYDOXOXLGH-RFXULúL2ELFHLXUL3RSXODUHOD,GLFHO6DW VkUEHúWL úL IRDUWH SUREDELO XQ *UXS 9RFDO DO &RPXQLWăĠLL $URPkQH GLQ %XFXUHúWL LDU GLQ SDUWHD UHSUH]HQWDQĠLORU GH HQWLH URPkQă YRP DYHD DQVDPEOXUL SRSXODUH GLQ ,GLFHO 6DW ,GLFHO 3ăGXUH úL 5ăVWROLĠD %LQHQĠHOHV Fă QX YRU OLSVL IUXPRDVHOH FROLQGH URPkQHúWL DGXVH OD IHVWLYDO GH *UXSXOIROFORULF³-XQLL&HWăĠLL´GLQ5XSHD GDQVXULOH GH )HOQHDF DGXVH SH VFHQă OD ,GLFHO GH $QVDPEOXO ³=RULOH GLQ )HOHDF´ &RUXO ³8UPDúHOH 'DFLORU´ GLQ ùHUEHQL úL vQGUăJLWXO VROLVW 0DULQHO 3HWUHXú ¿XO UH JUHWDWXOXL ,RDQ 3HWUHXú GLQ *ORG FDUH YD LQWHUSUHWDFHOHPDLIUXPRDVHFkQWHFHOHGLQ ]RQD0DUDPXUHúXOXLúLGHSH9DOHD,]HL 7RWRGDWă YUHP Vă SXQHP vQ VFHQă úL XQ RELFHLORFDO´1XQWDFDOD,LGFHO3ăGXUH´D PDLDGăXJDWRUJDQL]DWRDUHD

FRQWULEXĠLD vQWUHDJD VXÀDUH GLQ ,GLFHO RDPHQL GH EXQă FUHGLQĠă FDUH DQ GH DQ VH VWUăGXLHVF DOăWXUL GH 0ăULRDUD %kU VDQ Vă GRYHGHDVFă Fă vQ DFHVW ORF DO 9ăLL 0XUHúXOXL IROFORUXO VH SăVWUHD]ă OD ORF GH FLQVWH &D GRYDGă VWă QXPăUXO PDUH DO WLQHULORU FDUH RELúQXLHVF Vă SDUWLFLSH OD HYHQLPHQW vPEUăFDĠL vQ SRUW SRSXODU URPkQHVF ³$FHVW IHVWLYDO VH vQVFULH SH OLQLD SăVWUăULL SURPRYăULL úL WUDQVPLWHULL MRFXULORUSRSXODUHDFkQWHFHORUúLRELFHLXUL ORU WUDGLĠLRQDOH vQWUR VWULFWă DXWHQWLFLWDWH úL VSHFL¿FLWDWH ORFDOă 7RWRGDWă DFHVW IHVWLYDO XUPăUHúWH VFKLPEXO FXOWXUDO vQWUH HWQLLOH FRQORFXLWRDUH FXOWLYDUHD úL FUHúWHUHD JXVWX OXLSHQWUXYDORULOHFXOWXULLSRSXODUHDXWHQWLFH úL WUDGLĠLRQDOH VSULMLQLUHD úL PRWLYDUHD SHU VRDQHORUúLDVWUXFWXULORUFDUHSHUIRUPHD]ăvQ DFHVWGRPHQLX´DFRQFKLV0ăULRDUD%kUVDQ

6FKLPEFXOWXUDOvQWUHHWQLL 3HQWUX UHXúLWD IHVWLYDOXOXL vúL YRU DGXFH

5REHUW0$7(,
$'0,1,675$ğ,(

,RDQ&LRWORúDUHXQSODQGHGH]YROWDUHSHQWUX1DGHú 1RXO YLFHSULPDU DO FRPXQHL 1DGHú ,RDQ &LRWORú HVWH XQ RP DMXQV OD PDWXULWDWH úL UHVSRQVDELOLWDWH/DPLQWHUYLHYDWSHQWUXD DÀDFLQHHVWHFHJkQGHúWHúLFHYUHDVăIDFă vQFDOLWDWHGHYLFHSULPDUSHQWUXGH]YROWDUHD FRPXQHL vQ FDUH VD QăVFXW úL vQ FDUH úLD SHWUHFXWFHLPDLIUXPRúLDQLDLYLHĠLL 5HSRUWHU9ăURJSUH]HQWDĠLYăFLWL WRULORUFRWLGLDQXOXLÄ=LGH=L´ ,RDQ &LRWORú 6XQW XQ ¿X DO FRPXQHL 1DGHúQăVFXWODVHSWHPEULHvQvQ ğLJPDQGUX vQWUR IDPLOLH GH ĠăUDQL FRR SHUDWRUL3ULPHOHúDSWHFODVHOHDPDEVRO YLW vQ VDWXO QDWDO OLFHXO ODP WHUPLQDW vQ 6LJKLúRDUDOD³-RVHSK+DOWULFK´úLVWXGLLOH XQLYHUVLWDUH OHDP FRQWLQXDW OD %UDúRY vQ FDGUXO 8QLYHUVLWăĠLL 3ROLWHKQLFH SUR ¿O 7HKQRORJLD &RQVWUXFĠLLORU GH 0DúLQL SURPRĠLD6WDJLDWXUDPLDPvQFHSX WROD8]LQDGH6WUXQJXULGLQ$UDGúLDSRL DP FRQWLQXDW OD ,$08 %ODM IDEULFD GH PHFDQLFă ¿Qă ÌQ DXJXVW DP DMXQV PDL DSURDSH GH FDVă OD 6LJKLúRDUD SH úDQWLHUXO IDEULFLL GH YDVH HPDLODWH XQGH DP vQGHSOLQLW IXQFĠLD GH GLULJLQWH GH úDQWLHU SH SDUWHD GH LQVWDODĠLL PHFDQLFH 'XSă SXQHUHD vQ IXQFĠLXQH D IDEULFLL DP vQGHSOLQLWPDLPXOWHIXQFĠLLvQFHSkQGGH ODúHIGHúHFĠLHODúHIGHSURGXFĠLHPHFD QLFúHISkQăODGLUHFWRUFRPHUFLDOvQ ,DU GLQ SkQă vQ DP RFXSDW IXQFĠLD GH GLUHFWRU JHQHUDO FX R vQWUHUX SHUH GH GRL DQL ÌQ SHULRDGD FkW DP IRVW GLUHFWRU DP UHXúLW Vă VFKLPE SUR¿OXO GH DFWLYLWDWHDOIDEULFLLvQSURSRUĠLHGH SHQWUXFăDPWUHFXWODFRQYHFWRDUHSHJD] úLDPDGXVvQIDEULFăROLFHQĠăGLQ8QJD ULDGLQFDUHDPYkQGXWFLUFDGH EXFăĠLvQFkĠLYDDQL 5HSÌQOXQDLXOLHDĠLIRVWDOHVYLFHS ULPDUDOFRPXQHL&kWGHFRPSOLFDW

OLSVHVF QLFL SXQFWHOH OHJDWH GH QRL VXUVH EXJHWDUH vQ SDUWHQHULDW SULYDW $FHVWD PDL SUHVXSXQH úL vPSăUĠLUHD HFKLWDELOă D FKHOWXLHOLORU EXJHWDUH SH ORFDOLWăĠLOH DSDUĠLQăWRDUH FRPXQHL SURWHFĠLD PLQR ULORUúLDIHPHLORUvQIDPLOLLOHFXSUREOHPH DVLVWHQĠD VRFLDOă SHQWUX FRSLL EăWUkQL úL EROQDYLSUHFXPúLXQVLVWHPVDQLWDUDP EXODWRULX DGHFYDWSUHYHQWLY úL QX vQ XO WLPXO UkQG RELFHLXUL úL WUDGLĠLL FD VXSRUW DOFRQVWUXFĠLHLYLLWRUXOXL

,RDQ&LRWORúYLFHSULPDUXOFRPXQHL1DGHú D IRVW GUXPXO GXPQHDYRDVWUă vQ SROLWLFăSkQăvQSUH]HQW" ,& (X DP FRFKHWDW GH OD vQFHSXWXO DQLORUFXSROLWLFDvQ)61DSRLvQ3'65 úLDFXPVXQWPHPEUXDFWLYvQ3DUWLGXO6R FLDO'HPRFUDW6WUXFWXUDPHDHVWHVRFLDO GHPRFUDWăGDUVRFLDOLVWă3HQWUXFăGDFă IDFRDQDOL]ăDĠăULLORUvQFDUHDPFăOăWRULW SRWVăYăVSXQFăFHOPDLPXOWPDLPSUH VLRQDW-DSRQLD3HQWUXFăDFRORVH SRDWH DSOLFD UHJXOD VRFLDOLVPXOXL vQWUDGHYăU OXPHD DFROR YHGH LGHHD GH SUR¿WDELOLWDWH GRDUSULQSULVPDPXQFLLVHULRDVH/DQRL GLQSăFDWHvQJHQHUDOSUR¿WXODGHYHQLWR ĠLQWăúLDWXQFLVHUDGHWRWúLVHFDOFăúLSH FDGDYUH SHQWUX D VH DWLQJH DFHVW VFRS &D DFWLYLWDWH SROLWLFă DP PDL FDQGLGDW GH GRXăRULODIXQFĠLDGHSULPDUDO6LJKLúRDUHL úLDPREĠLQXWXQPDQGDWGHFRQVLOLHUORFDO vQOHJLVODWXUDúLvQDP FDQGLGDWúLODIXQFĠLDGHGHSXWDW 5HS &XP DUDWă SURJUDPXO FDGUX

GHGH]YROWDUHHFRQRPLFRVRFLDOăSH FDUH ODĠL SURSXV SHQWUX GH]YROWD UHD1DGHúXOXLvQYLLWRULLSDWUXDQL" ,& 3URJUDPXO GH GH]YROWDUH SH FDUH ODPIRORVLWvQFDPSDQLDHOHFWRUDOăORFDOă FRQVWă vQ ]HFH SXQFWH úL GXSă DOHJHUL VD WUDQVIRUPDW vQ SURLHFW GH KRWăUkUH vQ úHGLQĠD GLQ LXOLH D &RQVLOLXOXL /RFDO 3URJUDPXO FDGUX IDFH UHIHULUH OD RUGLQH FXUăĠHQLHúLEXQăJRVSRGăULUHVLJXUDQĠDúL VHFXULWDWHD FHWăĠHDQXOXL úL D SURSULHWăĠLL DJULFXOWXUD WUDGLĠLRQDOă úL HFRORJLFă úL DLFL Pă UHIHU OD úDQVD EXQăVWăULL úL VWDELOLWăĠLL FHWăĠHDQXOXL 'H DVHPHQHD SURJUDPXO GH GH]YROWDUH D 1DGHúXOXL FXSULQGH úL SXQFWH OHJDWH GH LQIUDVWUXF WXUDFDUHWUHEXLHVă¿HvQDFRUGFXVWDWXWXO VDWXOXL HXURSHDQ VWDELOL]DUHD WLQHUHWX OXL SULQ vQYăĠăPkQW SURIHVLRQDO úL OLFHDO DGDSWDW FHULQĠHORU FRPXQHL úL LQWHJUDUHD UURPLORU FRQIRUP FHULQĠHORU HXURSHQH úL FX VWDWXWXO WUDGLĠLRQDO VSHFL¿F FRPXQHL %LQHvQĠHOHV Fă GLQ SURJUDPXO FDGUX QX

5HS ùWLP Fă GH FXUkQG DĠL GHSXV úLFkWHYDSURSXQHULGHSURLHFWHGLQ SURJUDPXOFDGUXSHQWUXGH]YROWDU HD FRPXQHL SHQWUX GH]YROWDUHD UXUDOăúLvQ&RQVLOLXO-XGHĠHDQ" ,&'DDúDHVWH0DPFRQIRUPDWWHPD WLFLL WULPLVH GH &RQVLOLXO -XGHĠHDQ FăWUH ¿HFDUHSULPăULHSHQWUXDFFHVDUHDIRQGX ULORU 8( SHQWUX SHULRDGD  SHQWUXRQRXăHWDSăGHGH]YROWDUHúLPDP D[DWSHSDWUXSURLHFWHFDUHSRW¿GH]YRO WDWHúLSXVHvQSUDFWLFă8QSURLHFWYL]HD]ă XQ³&HQWUXVRFLDOGHHGXFDUHúLLQVWUXLUHD FRSLLORU úL WLQHULORU SURYHQLĠL GLQ JUXSXUL GHIDYRUL]DWH´XQDOWSURLHFWFDUHVHUHIHUă OD ³7HKQRORJLD GH FXUăĠDUH D SăúXQLORU úL IkQHĠHORU GH WXIăULú úL DOWH YHJHWDĠLL FD VXUVH HQHUJHWLFH QHFRQYHQĠLRQDOH´ DO WUHLOHD SURLHFW HVWH OHJDW GH XQ ³&HQWUX GHFROHFWDUHúLSUHOXFUDUHDODSWHOXLGHSH UD]D FRPXQHL 1DGHú GH FLUFD GH OLWUL SH ]L´ úL XOWLPXO SURLHFW VH UHIHUă OD vQ¿LQĠDUHD XQXL ³&HQWUX GH VDFUL¿FDUH D DQLPDOHORU GLQ JRVSRGăULLOH SRSXODĠLHL GH SUHOXFUDUH D FăUQLL vQ VFRSXO REĠLQHULL SURGXVHORU WUDGLĠLRQDOH úL YDORUL¿FDUHD DFHVWRUD vQ FRQIRUPLWDWH FX QRUPHOH &RPXQLWăĠLL(XURSHQH´

$FRQVHPQDW5REHUW0$7(,
0,&$38%/,&,7$7( VHSWHPEULH

Ä6XEVFULVD 5RP,162/ ,385/ FX VHGLXO DOHV vQ PXQ 7XOFHD VWU %DEDGDJ QU EO &RUDO 0DOO HW DS MXG 7XOFHD FRG SRúWDO vQUHJLVWUDWă vQ 5HJLVWUXO )RUPHORU GH 2UJDQL]DUH VXE QU DYkQG &,) 52 UHSUH]HQWDWă OHJDO SULQ DVRFLDW FRRUGRQDWRU LQJ 3DXO $SRVWRO vQ FDOLWDWH GH OLFKLGDWRU MXGLFLDU DO GHELWRUXOXL 6& 'LVWLOHULLOH 5HJXQ 65/ vQ IDOLPHQW ± LQ EDQNUXSWF\ ± HQ IDLOOLWH FX VHGLXO 5HJKLQ VWU 6DOFkPLORU QU $ MXG 0XUHú &,) 52 vQUHJLVWUDWă OD 25& VXE QU - GHVHPQDW SULQ VHQWLQĠD FLYLOă QU SURQXQĠDWă vQ 'RV QU DO 7ULEXQDOXOXL &RPHUFLDO 0XUHú DQXQĠă YkQ]DUHD SULQ OLFLWDĠLH SXEOLFă FX VWULJDUH vQ FRQIRUPLWDWH FX /HJHD QU úL UHJXODPHQ WXO GH YkQ]DUH QU vQ ¿HFDUH ]L GH PLHUFXUL D VăSWăPkQLL RUD vQFHSkQG FX GDWD GHODVHGLXODOHVDOOLFKLGDWRUXOXLMXGLFLDU VLWXDWvQPXQ7XOFHDVWU%DEDGDJQUEO&RUDO 0DOO HW DS MXG 7XOFHD 9kQ]DUHD VH YD IDFH vQ EORFSHJUXSXULGHDFWLYHGXSăFXPXUPHD]ă LPRELOVLWXDWvQ5HJKLQVWU6DOFkPLORUQU $MXG0XUHúFRPSXVGLQWHUHQLQWUDYLODQúLVSDĠLL LQGXVWULDOHúLDGPLQLVWUDWLYHEXQXULPRELOHGHQDWX UDPLMORDFHORU¿[HVWRFXULúLPDWHULLSULPHFXSUHĠXO GHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$ OHLIăUă79$  LPRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU ,HUQXĠHQL QU MXG 0XUHú FRPSXV GLQ WHUHQ LQWUDYLODQ úL FOăGLUL KDOăvPEXWHOLHUHFDVăGHFDUDPLGăGHSR]LW FXSUHĠXO GHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$  PRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU $SDOLQHL QU & MXG 0XUHú FRPSXV GLQ WHUHQ LQWUDYLODQ úL FRQVWUXFĠLH FX GHVWLQDĠLH VSDĠLX GH GHSR]LWDUHKDOă FX SUHĠXOGHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGHOHLIăUă79$  LPRELO VLWXDW vQ 5HJKLQ VWU 5HSXEOLFLL QUSDUWHUDSMXG0XUHúFRPSXVGLQDSDUWD PHQWFXFDPHUHFXSUHĠXOGHSRUQLUHODOLFLWDĠLHGH OHLIăUă79$ 3HQWUXSDUWLFLSDUHDODOLFLWDĠLHRIHUWDQĠLLYRUGH SXQHODVHGLXOOLFKLGDWRUXOXLMXGLFLDUGRFXPHQWHOHSUHFL]DWH vQFDLHWXOGHVDUFLQLSkQăvQSUH]LXDOLFLWDĠLHLRUD &DLHWXOGHVDUFLQLSHQWUX¿HFDUHJUXSGHDF WLYH YD SXWHD ¿ FXPSăUDW FRQWUD VXPHL GH OHL H[FOXVLY 79$ GH OD VHGLXO OLFKLGDWRUXOXL MXGLFLDU *DUDQĠLD GH SDUWLFLSDUH OD OLFLWDĠLH HVWH GH GLQ SUHĠXO GH SRUQLUH OD OLFLWDĠLH úL VH GHSXQH SULQ YLUD PHQWEDQFDUvQFRQWXOXQLFGHVFKLVSHQXPHOHDYHULL GHELWRUXO 6& 'LVWLOHULLOH 5HJXQ 65/ FRQW FH YD ¿ PHQĠLRQDWvQFDLHWXOGHVDUFLQL ,QIRUPDĠLL VXSOLPHQWDUH VH SRW REĠLQH OD WHOHIRQ VDX OD DGUHVD GH PDLO RI¿FHWXOFHD# URPLQVROUR´

'LUHFĠLD*HQHUDOăD)LQDQĠHORU3XEOLFH0XUHú

&RPXQLFDWGHSUHVă

)HVWLYDOXO)DQIDUHORU ODD,;DHGLĠLH

'LUHFĠLD *HQHUDOă D )LQDQĠHORU 3XEOLFH D MXGHĠXOXL 0XUHú DGXFH OD FXQRúWLQĠD FRQWULEXDELOLORU IDSWXO Fă vQ 0RQLWRUXO 2¿FLDO QU GLQ VD SXEOLFDW2UGRQDQĠD*XYHUQXOXLQUFDUHPRGL¿FăúL FRPSOHWHD]ă2UGRQDQĠD*XYHUQXOXLQUSUL YLQG&RGXOGHSURFHGXUă¿VFDOă 3ULQFLSDOHOH PRGL¿FăUL úL FRPSOHWăUL DGXVH FDUH YRU LQWUDvQYLJRDUHvQFHSkQGFXGDWDGHQRLHPEULH VXQWXUPăWRDUHOH 'DWDGHSXQHULLGHFODUDĠLHLSULQPLMORDFHHOHFWURQLFH GH WUDQVPLWHUH OD GLVWDQĠă SH SRUWDOXO H5RPkQLD HVWH GDWD vQUHJLVWUăULL DFHVWHLD SH SRUWDO DVWIHO FXP UH]XOWă GLQ PHVDMXO HOHFWURQLF WUDQVPLV GH VLVWHPXO GHWUDQ]DFĠLRQDUHDLQIRUPDĠLLORUFXFRQGLĠLDYDOLGăULL FRQĠLQXWXOXL GHFODUDĠLHL ÌQ FD]XO vQ FDUH GHFODUDĠLD QX HVWH YDOLGDWă GDWD GHSXQHULL GHFODUDĠLHL HVWH GDWD YDOLGăULLDVWIHOFXPUH]XOWăGLQPHVDMXOHOHFWURQLF 3ULQ H[FHSĠLH vQ VLWXDĠLD vQ FDUH GHFODUDĠLD ¿VFDOă D IRVW GHSXVă SkQă OD WHUPHQXO OHJDO LDU GLQ PHVDMXO HOHFWURQLF WUDQVPLV GH VLVWHPXO GH WUDQ]DFĠLRQDUH D LQIRUPDĠLLORU UH]XOWă Fă DFHDVWD QX D IRVW YDOLGDWă FD XUPDUH D GHWHFWăULL XQRU HURUL vQ FRPSOHWDUHD GHFODUDĠLHL GDWD GHSXQHULL GHFODUDĠLHL HVWH GDWD GLQ PHVDMXOWUDQVPLVLQLĠLDOvQFD]XOvQFDUHFRQWULEXDELOXO GHSXQHRGHFODUDĠLHYDOLGăSkQăvQXOWLPD]LOXFUăWRDUH DDFHOHLDúLOXQL ÌQ FD]XO FRQWHVWDĠLLORU IRUPXODWH vPSRWULYD DFWHORU DGPLQLVWUDWLYH ¿VFDOH SULQ FDUH VH VWDELOHVF FUHDQĠH ¿VFDOH H[HFXWDUHD VLOLWă VH VXVSHQGă VDX QX vQFHSH SHQWUXREOLJDĠLLOH¿VFDOHFRQWHVWDWHGDFăFRQWULEXDEL OXOGHSXQHODRUJDQXO¿VFDOFRPSHWHQWRVFULVRDUHGH JDUDQĠLHEDQFDUăODQLYHOXOREOLJDĠLLORU¿VFDOHFRQWHV WDWH9DODELOLWDWHDVFULVRULLGHJDUDQĠLHEDQFDUăWUHEXLH Vă¿HGHPLQLPXPOXQLGHODGDWDHPLWHULL 'LUHFWRUH[HFXWLY 'pQHV,UpQ

³)LUPD 5RY +HL] &RQVXOW DQJDMHD]D LQVWDOD WRUFDOL¿FDWSHQWUXOXFUDUHLQ7DUJX0XUHV$V WHSWDPFYXULOHGYVSHDGUHVDGHHPDLORI¿FH# URYKFURWHO´ 9kQGFHGH]FDXWDVRFLDWSHSURLHFW)($'5± PăVXUD DWHOLHUUHSDUDĠLLVHUYLFHVWDĠLH,73FXKDOăúLGRWăUL DWHOLHUWLQLFKLJHULH±YRSVLWRULHKDOăVLGRWăUL QHUDPEXUVDELOvQORFDOLWDWHD3HWHOHD

'XPLQLFă VHSWHPEULH D DYXW ORF OD 6LJKLúRDUD FHD GHD ,;DHGLĠLHD)HVWLYDOXOXL)DQIDUHORU0DQLIHVWăULOHDXGHEX WDWODRUDFXRGH¿ODUHDIDQIDUHORUúLPDMRUHWHORULQYL WDWHODIHVWLYDOSHWUDVHXOVWU+RULD7HFXOHVFX±VWU'HFHP EULH±3DUFXO&HQWUDOGH¿ODUHFRQGXVăGH*DUGD&HWăĠLL vQIUXQWHFX7RERúDUXO2GDWăDMXQVHvQ3DUFXO&HQWUDOFHOH SDWUX IDQIDUH SDUWLFLSDQWH UHVSHFWLY )DQIDUD Ä3URPHQDGD´ FX 7UXSD GH PDMRUHWH Ä$QJHOV´ GLQ &kPSLD 7XU]LL )DQIDUD úL PDMRUHWHOH Ä$WODQWLV]´ GLQ 2]XQ )DQIDUD Ä$UPRQLD´ GLQ 7kUQăYHQLúL)DQIDUDÄ6LJKLúRDUD´DXVXVĠLQXWPLQLUHFLWDOXUL GXSăFDUHFRQFHUWHOHDXFRQWLQXDWGHODRUDSHVFHQD DPSODVDWăvQ3LDĠD&HWăĠLL 0XQLFLSLXO 6LJKLúRDUD RUJDQL]HD]ă vQFă GLQ DQXO R DFHDVWă PDQLIHVWDUH FXOWXUDOă FDUH UHXQHúWH SULQFLSD OHOH IRUPDĠLL GH JHQ VXE WLWXODWXUD )HVWLYDOXO )DQIDUHORU 6LJKLúRDUD 3ULQ DFHVW HYHQLPHQW 6LJKLúRDUD VH vQVFULH SH KDUWD ORFDOLWăĠLORU FDUH QX QXPDL Fă VXVĠLQ R IDQIDUă GDU úL FUHD]ă FDGUXO GH H[SULPDUH D DFHVWHLD DOăWXUL GH FHOH PDL UHSUH]HQWDWLYH IDQIDUH GLQ 5RPkQLD (GLĠLD D ,;D D )HVWL YDOXOXL )DQIDUHORU 6LJKLúRDUD FRPSOHWHD]ă FDOHQGDUXO FXO WXUDOVLJKLúRUHDQDODFHVWXLDQFRQVWLWXLQGXVHvQWUXQSXQFW GH DWUDFĠLH SHQWUX WXULúWL OXQD VHSWHPEULH ¿LQG R OXQă GH YDFDQĠăvQFDUH6LJKLúRDUDHVWHvQFăDVDOWDWăGHWXULúWLGRUQLFL VăJXVWHGLQIDUPHFXOORFXULORU 6HEDVWLDQ$1*+(/

$181ğ 'HVROLFLWDUH$YL]GHPHGLX 7(*/$ù'$1,(/DQXQĠăSXEOLFXOLQWHUHVDWDVXSUDGH SXQHULL OD $30 0XUHú D SULPHL YHUVLXQL D SODQXOXL 38= FDUH FUHD]ă FDGUX SHQWUX FRQVWUXLUHD GH $16$0%/8 5(=,'(1ğ,$/ SH DPSODVDPHQWXO 7J 0XUHú VWU 9RLQLFHQLORU)1vQYHGHUHDREĠLQHULL$YL]XOXLGHPHGLX ,QIRUPDĠLLSULYLQGSRWHQĠLDOXOLPSDFWDVXSUDPHGLXOXL DOSODQXOXL SURJUDPXOXL SURSXVSRW¿FRQVXOWDWDHOD VHGLXO $30 0XUHú 7J 0XUHú VWU 3RGHQL QU ]LOQLFvQWUHRUHOH±SkQăODGDWDGH6X JHVWLLREVHUYDĠLLSRW¿GHSXVHvQVFULVOD$300XUHú vQDFHODúLLQWHUYDOGHWLPS

,QIRUPDĠLLODWHOHIRQ

'H YkQ]DUH DSDUWDPHQW FX FDPHUH EXFăWăULH EDLH PS FX WHUDVă vQ ]RQă FHQWUDOă,QIRUPDĠLLODWHO

(/(&213/86 DQJDMHD]ă SHQWUXDFWLYLWDWHGHúDQWLHU LQVWDODĠLL LQJLQHUHOHFWULFLQJLQHULQVWDODĠLL HOFWULFLHQLLQVWDODWRULWHKQLFLDQLQVWDODĠLL VHFUHWDUăFXQRVFăWRDUHGHOLPEDHQJOH]D 7HO HPDLORI¿FH#HOHFRQUR

:::=,'(=,52 :::=,$58/'(085(652

6&6,/(7,1$,03(;65/6&75$163257/2&$/6$ $62&,(5($3(175875$16325785%$17*085(ù 7Æ5*8085(ù6WU%(*$1U7HOHIRQ)D[

&2081,&$7'(35(6Ă 6WLPDĠLHOHYLúLSăULQĠL $GXFHPODFXQRúWLQĠD'YVFăQRLOHDERQD PHQWH GH WUDQVSRUW VXEYHQĠLRQDWH YDODELOH SH R VLQJXUă OLQLH SHQWUX HOHYLL FX GRPLFLOLXO VDX UHúHGLQĠDvQPXQLFLSLXO7vUJX0XUHúVHHOEHUHD]ă vQFHSkQGGLQGDWDGH 1RLOH DERQDPHQWH YRU ¿ YDODELOH vQ SHULRDGDVHSWHPEULH±GHFHPEULH úLVHSRWIRORVLGRDUvQ]LOHOHOXFUăWRDUHvQWUHRUHOH ±&HLFDUHVROLFLWăXQDVHPHQHDDFWWUHEXLH VăSUH]LQWHXUPăWRDUHOHGRFXPHQWH &HUHUHWLS VHSRDWHSURFXUDODFJLRúFXULOHGHDER QDPHQWHVDXGHSHSDJLQDGHZHEZZZVLOHWLQDUR

&RSLH%,&,VDXFHUWL¿FDWGHQDúWHUHDHOHYXOXL &RSLHGXSă%,&,DSăULQWHOXLVDXWXWRUHOXLOHJDO SHQWUXHOHYLLVXEYkUVWDGHDQL $GHYHULQĠăGHODXQLWDWHDGHvQYăĠăPkQWSHFDUHR IUHFYHQWHD]ăHOHYXO )RWRJUD¿HWLSEXOHWLQSHQWUXFHLFDUHVROLFLWăSHQ WUXSULPDRDUăXQDERQDPHQWGHWUDQVSRUW $ERQDPHQWHOHGHFăOăWRULHJUDWXLWHYDOD ELOHSHRVLQJXUăOLQLHVHHOLEHUHD]ăODFKLRúFXULOH GH ELOHWH úL DERQDPHQWH DOH $VRFLHULL 6& 7UDQV SRUW /RFDO 6$ ± 6& 6LOHWLQD ,PSH[ 65/ GLQ &HQ WUX'kPEX3LHWURV7XGRU )DYRULW úL&RPSOH[XO $XFKDQ &20,7(78/'(',5(&ğ,(

IDFHERRNFRP]LGH]L
Ì19ĂğĂ0Æ17

ÌQVFULHULODFODVDVSRUWLYă OD³$OH[DQGUX&HXúLDQX´5HJKLQ &DvQ¿HFDUHDQ*LPQD]LXOGH6WDW³$OH [DQGUX &HXúLDQX´ GLQ 5HJKLQ RIHUă HOHYLORU FX DSWLWXGLQL VSRUWLYH úDQVD GH D VH vQVFULH vQ FODVD VSRUWLYă (VWH RFODVăFXUHJLPVSHFLDOFXúDVHRUHGH VSRUWVăSWăPkQDOHFDUHRIHUăHOHYLORU úDQVDGHDIDFHRFDULHUăvQGRPHQLX

ùDVHRUHGHVSRUW SHVăSWăPkQă ÌQVFULHULOH FRQWLQXă vQFă SHQWUX FODVD D9DFODVDVSRUWLYăFXUHJLPVSHFLDO ³(OHYLLIDFúDVHRUHGHVSRUWvQWLPSXO VăSWăPkQLL QX IDF WHKQRORJLH úL GRDU RRUăGHIUDQFH]ăLDUSHFODVDD9,D D 9,,D IDF GRDU R RUă GH ¿]LFă úL GH FKLPLH´ D GHFODUDW 7LPXú -DQ GLUHF WRUDO*LPQD]LXOXLGH6WDW³$OH[DQGUX &HXúLDQX´ 3HQWUX vQ¿LQĠDUHD DFHVWHL FODVHHVWHQHYRLHGHPLQLP±GH

HOHYLùFRDODGHĠLQHGRXăFODVHVSRUWL YHD9,,DúLD9,,,DúLODXQPRPHQW GDW VD GRULW vQ¿LQĠDUHD DFHVWHL FODVH FXUHJLPVSHFLDOvQFăGLQFODVD,³$QXO WUHFXW QX DP UHXúLW Vă UHDOL]ăP FODVD VSRUWLYăSHQWUXFăXQLLSăULQĠLFDUHDX IăFXWLQLĠLDOFHUHUHVDXUHWUDVúLQXDP DYXW QXPăUXO PLQLP QHFHVDU SHQWUX FRQVWLWXLUHD FODVHL VSRUWLYH ÌQ DFHVW DQvQVăDPGHSXVHIRUWXULPDLPDULúL YRPUHXúLVăRIDFHP´DH[SOLFDWGLUHF WRUXOXQLWăĠLL

&DPSLRQLúLYLFHFDPSLRQL 0XOĠL GLQWUH FHL FDUH VH vQVFULX vQ DFHVWHFODVHDXvQFăGLQEăQFLOHJLP QD]LXOXL UH]XOWDWH UHPDUFDELOH vQ FRPSHWLĠLLOHVSRUWLYH³(RFODVăEXQă HOHYLL PHUJ OD FRPSHWLĠLL DYHP FDP SLRQLúLYLFHFDPSLRQLQDĠLRQDOLODMXQL

ùWLUL

LQWHUHVDQWH &HUFXULSHGDJRJLFH vQvQYăĠăPkQWXOSULPDU

7LPXú -DQ GLUHFWRU DO *LPQD]LXOXL GH6WDW³$OH[DQGUX&HXúLDQX´ RULEDVFKHW$YHPFDPSLRQLFXUH]XO WDWHMXGHĠHQHEXQHODDWOHWLVPúLFKLDU FDPSLRQLQDĠLRQDOLODúDKGHúLQXVXQW GH OD FODVD VSRUWLYă 1RL DúWHSWăP FX QHUăEGDUH vQFHSHUHD DQXOXL úFRODU vL YRPSULPLSHFRSLLFXEUDĠHOHGHVFKLVH WRDWH SUHJăWLULOH YRU ¿ IăFXWH WHUHQXO YD ¿ PDUFDW YD ¿ IUXPRV´ D H[SOLFDW 7LPXú-DQ 2DQD0Ă5*,1($1

GHSRVWXULGLGDFWLFHvQSOXV 3H ED]D ¿QDQĠăULL QXPăUXO GH SRV WXUL GLGDFWLFH HVWH OLPLWDW ÌQ MXGHĠXO 0XUHú H[LVWă GH SRVWXUL vQ SOXV IDĠă GH QXPăUXO DORFDW SULQ EXJHWXO GH VWDW ùWHIDQ 6RPHúDQ LQVSHFWRUXO úFRODU JHQHUDO IDFH XQ DSHO FăWUH XQLWăĠLOH GH vQYăĠăPkQW vQ YHGHUHD UHDOL]ăULL HFRQR PLHLGHSRVWXUL

7RWDWkWHDSRVWXULvQJUăGLQLĠH ³1X QHDP vQFDGUDW vQ QXPăUXO GH SRVWXUL GH FDUH GLVSXQH MXGHĠXO 0XUHú SH QXPăUXO GH FRSLL 3H ED]D ¿QDQĠăULL QXPăXO GH SRVWXUL HVWH OLPL WDW ÌQ SUH]HQW VXQWHP vQ ID]D vQ FDUH LGHQWL¿FăP GHSăúLULOH GH SRVWXUL FDUH DX UH]XOWDW vQ MXGHĠ GLQ FDX]D FODVHL SUHJăWLWRDUH´DGHFODUDWùWHIDQ6RPHúDQ FDUHVXVĠLQHFăIRDUWHPXOĠLGLUHFWRULDX QHJOLMDWIDSWXOFăPXOĠLFRSLLGHODFODVHOH

SUHJăWLWRDUH SURYLQ GH OD JUăGLQLĠă ³ÌQ WHPDWLFD GH FRQWURO DP GLVSXV Vă VH YHUL¿FHvQ¿HFDUHXQLWDWHGHvQYăĠăPkQW FDUH HVWH PLúFDUHD GH OD JUăGLQLĠă VSUH FODVD SUHJăWLWRDUH FkĠL IRúWL FRSLL OD JUăGLQLĠă DX DMXQV vQ FODVD SUHJăWLWRDUH úLVăYHGHPGHFHQXVDUHGXVQXPăUXO GH SRVWXUL GLGDFWLFH vQ JUăGLQLĠH´ D H[ SOLFDW LQVSHFWRUXO úFRODU &X WRDWH DFHV WHD vQ MXGHĠ QX H[LVWă UHGXFHUL GUDVWLFH GH SRVWXUL 5HSUH]HQWDQWXO ,QVSHFWRUD WXOXLùFRODUDSUHFL]DWFăRULFLQHDU¿IRVW OD FRQGXFHUHD YUHXQHL LQVWLWXĠLL QX YD VFăSD GH DFHVW FRQWURO DYkQG vQ YHGHUH FăHVWHQHYRLHGHvQFDGUDUHDvQDORFăULOH EXJHWDUH

5HGXFHULGHGHSRVWXUL

ÌQ0XUHúH[LVWăSRVWXUL GLGDFWLFHSHQXPăUXOGHFRSLL ³/D FHOH XQLWăĠL FX SHUVRQDOLWDWH MXULGLFă GDFă UHGXFHP QXPDL XQ VIHUW GH SRVW DGLFă GRXă RUH HFRQRPLVLP SH MXGHĠ GH SRVWXUL 5XJăPLQWHD PHD IDĠă GH FROHJLL GLQ VLVWHP HVWH FD vQ XQLWăĠLOH GH vQYăĠăPkQW Vă IDFHP R HFRQRPLHGHGRXăRUHDGLFăXQVIHUWGH QRUPă´DFRQFKLVùWHIDQ6RPHúDQ

3HMXGHĠH[LVWăGHSRVWXULvQSOXVIDĠă GH QXPăUXO DORFDW SULQ EXJHWXO GH VWDW

2DQD0Ă5*,1($1

&HQWUDOHWHUPLFHSURSULLSHQWUXúFROLOHDERQDWHOD(6WDU ÌQSHULRDGDYDFDQĠHLGHYDUăRVHULHGH OXFUăUL GH PRGHUQL]DUH úL UHDELOLWDUH DX IRVWH[HFXWDWHODXQLWăĠLOHGHvQYăĠăPkQW DÀDWH vQ DGPLQLVWUDUHD PXQLFLSLXOXL 7kUJX0XUHú DVWIHO vQFkW QRXO DQ GH vQYăĠăPkQW Vă VH GHVIăúRDUH vQ FRQGLĠLL DGHFYDWH

)LQDOL]ăULúLOXFUăULvQGHUXODUH ³ÌQ UkQGXO DFWLYLWăĠLORU GHUXODWH VH QXPăUă ¿QDOL]DUHD OXFUăULORU GH WHUPR úLKLGURL]RODĠLHOD*UăGLQLĠDFX3URJUDP 3UHOXQJLW ³5D]D GH 6RDUH´ GLQ $OHHD &DUSDĠL YHUL¿FăUL OD FHQWUDOHOH WHUPLFH SHQWUX VLJXUDQĠD IXQFĠLRQăULL vQ WLPSXO DQXOXL úFRODU UHSDUDĠLL OD DFRSHULúXO

FOăGLULL *UXSXOXL ùFRODU ,QGXVWULDO ³$YUDP ,DQFX´ FRUS $ úL OD DFRSHULúXO ùFROLL *HQHUDOH QU ´ D GHFODUDW ,OHDQD 6DQGX FRQVLOLHU 6HUYLFLXO 5HODĠLL 3XEOLFH ,Q WHUQH úL ,QWHUQDĠLRQDOH 'H DVHPHQHD VXQW vQ GHUXODUH FRQWUDFWH GH IXUQL]DUH GHPDWHULDOHGHFRQVWUXFĠLLVL¿QLVDMúLVH SDYHD]ăRSRUĠLXQHGLQFXUWHDLQWHULRDUă D&ROHJLXOXL$JULFRO³7UDLDQ6ăYXOHVFX´

6ăOLGHFODVăFRPSOHWUHDELOLWDWH /D LQVWLWXĠLLOH GH vQYăĠăPkQW FDUH DX EHQH¿FLDW GH DJHQW WHUPLF úL DSă FDOGă GHOD(6WDU0XUHúVHYRUPRQWDFHQWUDOH WHUPLFHSURSULLSHQWUX¿HFDUHFOăGLUH6H

vQORFXLHúWHvQWUHJXOFLUFXLWGHvQFăO]LUHOD úDVHLQVWLWXĠLLGHvQYăĠăPkQWSULQPRQ WDUHDGHQRLUDGLDWRDUHúLVHIDFUHSDUDĠLL OD JUXSXULOH VDQLWDUH úL OD VDOD GH VSRUW GH OD &ROHJLXO ³$OH[DQGUX 3DSLX ,OD ULDQ´LDUOD*LPQD]LXOÄ5RPXOXV*XJD´ VH vQORFXLHúWH SDUGRVHDOD VăOLL GH VSRUW ³3HQWUX SULPLUHD HOHYLORU GH OD FODVD YRU¿SXVHODGLVSR]LĠLHVăOLGHFODVăFRP SOHW UHDELOLWDWH OD ùFRDOD *HQHUDOă QU úL OD *LPQD]LXO ³7XGRU 9ODGLPLUHVFX´ 7RDWH OXFUăULOH GH UHDELOLWDUH úL PRGHU QL]DUH VH YRU ¿QDOL]D SkQă OD vQFHSHUHD QRXOXLDQúFRODU´DDGăXJDW,OHDQD6DQGX

3ULPăULD0XQLFLSLXOXL7kUJX0XUHú

%ORFXOGLQ%GXO´DIHFWDWGHLQFHQGLX YD¿JDWDSkQăOD¿QHOHDFHVWHLOXQL

/XQL VHSWHPEULH DX GHPDUDW OXFUăULOH SHQWUX vQORFXLUHD L]RODĠLHL úL UHIDFHUHDIDĠDGHLEORFXOXLGHSH%XOHYDUGXO´DIHFWDWGHLQFHQGLXOL]EXFQLW ODvQFHSXWXOOXQLLLXOLH&RQVLOLHUXO&ODXGLX0DLRUDGDWDVLJXUăULFăOXFUDUHDYD ¿JDWDSkQăOD¿QHOHDFHVWHLOXQLúLLDDQXQĠDWSHORFDWDULFăvQXUPDH[SHUWL]HL WHKQLFHUHDOL]DWăODVROLFLWDUHDDFHVWRUDVWUXFWXUDGHUH]LVWHQĠăGXUDELOLWDWHDúL VWDELOLWDWHDFRQVWUXFĠLHLQXDXDYXWGHVXIHULW 7UDLXOGH]LFX]LDORDPHQLORUQXWUHEXLHVăDLEăGHVXIHULWGLQFDX]DPHUVX OXLDQHYRLRVDOXQHLDQFKHWHFDUHVăVWDELOHDVWFăYLQRYăĠLLOHvQDFHVWFD]6H]RQXO UHFHWUHEXLHVăLJăVHDVFăSHDFHúWLRDPHQLFDUHDXWUăLWXQDGHYăUDWFRúPDUFX L]RODĠLDUHIăFXWăFXFOăGLUHDSXVăODSXQFW3ULPăULD7kUJX0XUHúIDFHDFHVWH UHSDUDĠLLSHFKHOWXLDODSURSULHXUPkQGVăUHFXSHUH]HLQYHVWLĠLDGHODFHLFDUHYRU ¿JăVLĠLYLQRYDĠL´DGHFODUDWFRQVLOLHUXOSULPDUXOXL&ODXGLX0DLRU ùDVH IDPLOLL FX YHQLWXUL PLFL úL IăUă DVLJXUDUH DX SULPLW GLQ SDUWHD 3ULPăULHL 7kUJX0XUHúXQDMXWRU¿QDQFLDUvQYDORDUHGHGHOHL3DWUXGLQWUHDFHVWHD DXSULPLWVXPDvQEDQLDOWHGRXăEHQH¿FLLQGGHFD]DUHúLPDVă5HVWXOIDPLOLLORU DIHFWDWHYRUSULPLDMXWRUXO¿QDQFLDUvQFXUVXODFHVWHLVăSWăPkQL %,528/'(35(6Ă$/35,0Ă5,(,

2DQD0Ă5*,1($1

&HUFXULOH SHGDJRJLFH SHQWUX SURIHVRULL GLQ vQYăĠăPkQWXOSULPDUVHFĠLLOHURPkQăPDJKLDUă úL JHUPDQă VH YRU GHVIăúXUD vQ GDWD GH VHSWHPEULH GH OD RUD vQ FHQWUHOH PHWRGLFHùFRDOD*LPQD]LDOăQU7kUJX0XUHú VHFĠLD URPkQă úL PDJKLDUă ùFRDOD *LPQD]LDOă ³(XURSD´ VHFĠLD URPkQă ùFRDOD *LPQD]LDOă ³$XJXVWLQ 0DLRU´ VHFĠLD URPkQă PDJKLDUă úL JHUPDQă ùFRDOD *LPQD]LDOă ³0LURQ 1HDJX´ VHFĠLD URPkQă ùFRDOD *LPQD]LDOă ³$XUHO 0R VRUD´ VHFĠLD PDJKLDUă ùFRDOD *LPQD]LDOă ³,RQ 9OăGXĠLX´ GLQ /XGXú VHFĠLD URPkQă ùFRDOD *LPQD]LDOăQU/XGXúVHFĠLDPDJKLDUăùFRDOD *LPQD]LDOă0LHUFXUHD1LUDMXOXLVHFĠLDPDJKLDUă *LPQD]LXO³7UDLDQ´GLQ7kUQăYHQLVHFĠLDURPkQă úLPDJKLDUăùFRDOD*LPQD]LDOăGLQ,HUQXWVHFĠLD URPkQă*UXSùFRODU³'RPRNRV.D]PHU´GLQ6R YDWDVHFĠLDPDJKLDUă 20

ÌQVFULHULSHQWUXDGRXDVSHFLDOLWDWH 0LQLVWHUXO6ăQăWăĠLLDSXEOLFDWSHVLWHXOLQVWLWXĠLHL PHWRGRORJLD VSHFL¿Fă SURJUDPXOXL GH SUHJăWLUH vQ FHD GH D GRXD VSHFLDOLWDWH vQ UHJLP FX WD[ă DIHUHQWă VHVLXQLL VHSWHPEULH 'RVDUHOH GH vQVFULHUHODSURJUDPXOGHSUHJăWLUHVHYRUGHSXQH vQSHULRDGDVHSWHPEULHODVHGLXO0LQLVWHUX OXL6ăQăWăĠLL3HQWUX7kUJX0XUHúDXIRVWSURSXVH GHORFXULFHOHPDLPXOWHSHQWUXPHGLGLQDGH IDPLOLHvQQXPăUGHXUPDWGHFkWH]HFHORFXUL SHQWUX VSHFLDOLWăĠLOH FDUGLRORJLH JDVWURHQWHUROR JLH SHGLDWULH 3HQWUX FHD PDL GH¿FLWDUă VSHFLDOL WDWH$QHVWH]LH7HUDSLH,QWHQVLYăVXQWGLVSRQLELOH GRDUFLQFLORFXUL $0

&RQVIăWXLUL OD*HRJUD¿HúL%LRORJLH &RQVIăWXLULOH SURIHVRULORU GH *HRJUD¿H úL %L RORJLH VH YRU GHVIăúXUD YLQHUL VHSWHPEULH GH OD RUD OD &ROHJLXO 1DĠLRQDO ³$O3DSLX ,ODULDQ´ 7kUJX0XUHú SHQWUX ]RQD 0XUHú ³&RQVIăWXLULOH SURIHVRULORU GH *HR JUD¿H úL %LRORJLH GLQ ]RQHOH 5HJKLQ /XGXú 6LJKLúRDUD7kUQăYHQL6RYDWDVHYRUGHVIăúXUD ODDFHHDúLRUăúLGDWăvQORFDĠLLOHWUDGLĠLRQDOH´ DSUHFL]DW)ORULQ3RSLQVSHFWRUúFRODUGHVSH FLDOLWDWH 20

&-0XUHú FXPSăUăVDQDúLFRUQXULSHQWUXHOHYL &RQVLOLXO -XGHĠHDQ 0XUHú D GHPDUDW OLFLWDĠLD GHFRQWUDFWDUHDVHUYLFLLORUGHIXUQL]DUHúLGLV WULEXLUH D SURGXVHORU ODFWDWH úL GH SDQL¿FDĠLH GLQ FODVHOH ,9,,, GLQ vQYăĠăPkQWXO GH VWDW úL SULYDW SUHFXP úL FRSLLORU SUHúFRODUL GLQ JUăGLQLĠHOH GH VWDW úL SULYDWH FX SURJUDP QRU PDO GH SDWUX RUH GLQ MXGHĠXO 0XUHú vQ DQXO úFRODU(VWHYRUEDGHODSWHSDVWHXUL ]DWODSWH8+7LDXUWQDWXUDOFRUQXULúLELVFXLĠL GXOFL $QXQĠXO GH OLFLWDĠLH D IRVW SRVWDW LHUL SH VLWHXO KWWSZZZOLFLWDWLDSXEOLFDUR LDU RIHUWHOH SRW ¿ GHSXVH SkQă OD GDWD GH VHS WHPEULH9DORDUHDWRWDOăHVWLPDWăVHULGLFăOD VXPDGHOHL $0

6& 5$'(( &216758&7 65/ FX VHGLXO vQ 6kQWDQD GH 0XUHú VWU 9RLQLFHQLORU QU % vQ FDOLWDWH GH FUHGLWRU DQXQĠă YkQ]DUHD SULQ OLFLWDĠLH SXEOLFă ĠLQXWă OD VHGLXO H[HFXWRUXOXL MXGHFăWRUHVF 3XLD 5RPXOXV GLQ 7J0XUHú VWU %XVXLRFXOXL QU VF & DS MXG 0XUHú SH GDWD GH VHSWHPEULHRUHOHDXUPăWRUXOXLLPRELOSUR SULHWDWHDGHELWRUXOXL6&/2*,67,&6$7/$6(3/86$65/ WHUHQLQWUDYLODQvQVXSUDIDĠăGHPSFXHGL¿FDWH VSDWLX FRPHUFLDO FX UHJLP GH vQDOWLPH 3( úL KDOD GH SURGXFĠLHVLWXDWvQ3HWHOHDQU-MXG0XUHúvQVFULV vQ &) QU 3HWHOHD QU&) YHFKL 1 SR] $ $QU&DGFDG& 6HLQYLWăRULFHSHUVRDQăFDUHSUHWLQGHYUHXQGUHSWDVXSUDLPRELOXOXL FDvQDLQWHDOLFLWDĠLHLVăLOIDFăFXQRVFXW([HFXWRUXOXL-XGHFăWRUHVF &RQGLĠLLOHGHSDUWLFLSDUHODOLFLWDĠLHVHSRWREĠLQHGHODH[HFXWRUXO MXGHFăWRUHVF3XLD5RPXOXVWHO

:::=,'(=,52
&8/785Ă VHSWHPEULH

ùWLUL

$FRSHULúXO3DODWXOXL&XOWXULLUHDELOLWDW

LQWHUHVDQWH 0HGDOLLSHQWUX úDKLúWLLPXUHúHQL 7LQHULL úDKLúWL DL &OXEXOXL 6SRUWLY ùFRODU 7kUJX0XUHú DX REĠLQXW PH GDOLLOH GH EURQ] OD WUHL SUREH vQ FRQ FXUVXO GLVSXWDW vQ SHULRDGD VHS WHPEULH OD 0DPDLD OD úDKFODVLF UDSLGúLEOLW]$FHVWHDDXIRVWREĠLQXWH GH HFKLSHOH GH EăLHĠL DQL vQ FRPSRQHQĠD 0LKQHD,RQXĠ 2JQHDQ .HOHPHQ 1RUEHUW )DUFDGL +XQRU OD FODVLF úL EOLW] úL FHD D IHWHORU GH OD DFHHDúL FDWHJRULH *|OOQHU %ODQND (OHQD úL ,RDQD +ăGăUăX OD EOLW] /D VWDUWVDXSUH]HQWDWGHHFKLSHGLQ WRDWăĠDUDODFDWHJRULLOH úLGHDQL&6ù7kUJX0XUHú VD SUH]HQWDW FX SDWUX HFKLSH ¿LQG SUH]HQWH vQ DIDUD FHORU ODXUHDWH úL FHOH GH DQL 5ă]YDQ ùWHIDQ &RO FHULX $QGUHL)LOLS 3XúFDú 5ă]YDQ /XFLDQ &RPúD úL GH DQL IHWH $GDP $QGUHD /DXUD ùRQIăOHDQ ,R QHOD&RWRL 0LKQHD2JQHDQúL$GDP $QGUHD DX IRVW GHVHPQDĠL FHL PDL EXQLMXFăWRULODPDVDXQGHDXMXFDW FHLPDLEXQLúDKLúWL6SRUWLYLLDXIRVW vQVRĠLĠLGH)XJXO\DQ*ULJRUHúL%DUD WRVL,RVLI*DYULO 09

3DODWXO &XOWXULL GLQ 7kUJX0XUHú vúL FRQWQXă VHULD GH UHSDUDĠLL GXSă UHDELOL WDUHD GLQ LQWHULRUXO FOăGLUL DFXP YLQH úL UkQGXO DFRSHULúXOXL Vă LQWUH vQ IHEUD OXFUăULORUGHUHSDUDĠLL3HQWUXUHDELOLWDUHD DFHVWXLDDIRVWPRQWDWăRVFKHOăSHQWUXFD PXQFLWRULLVăOXFUH]HvQFRQGLĠLLRSWLPH

*ăXULúLJULQ]LSXWUH]LWH ³/XFUăULOH VH FRQFHQWUHD]ă vQ VSHFLDO SH UHSDUDĠLD DFRSHULúXOXL 3DODWXOXL &XOWXULL ÌQPDUHSDUWHHVWHYRUEDGHOXFUăULGHWL QLFKLJHULHFDUHHVWHDIHFWDWăvQPDLPXOWH SXQFWH HD HVWH JăXULWă úL SăUĠLOH DIHFWDWH YRU¿VFKLPEDWHWRWRGDWăúLJULQ]LOHFDUH DX SXWUH]LW GHGHVXEW WUHEXLH VFKLPEDWH GHRDUHFH DYHP FHOH GRXă JDOHULL GH DUWă úL vQ DPEHOH SăUĠL DP DYXW SUREOHPH FX LQ¿OWUDĠLLOH $FHVWH OXFUăUL SUHYăG FRQ VHUYDUHD DFRSHULúXOXL VFKHOD D WUHEXLW QHDSăUDW PRQWDWă SHQWUX Fă VH OXFUHD]ă ODPDUHvQăOĠLPHvQSULPXOUkQGSHOkQJă FRURQDPHQWXO ]LGXOXL úL H SHULFRO SHQ WUX PXQFLWRUL Vă FDGă GDU úL SHQWUX SLH WRQLHVWHDEVROXWLQGLFDWVă¿HSURWHMDĠLGH DFHDVWăVFKHOă)ăUăDFHDVWăVFKHOăPXQFL WRULLQXDXSRVLELOLWDWHDVăOXFUH]HODPDU JLQHDDFRSHULúXOXL´DGHFODUDW6RRV=ROWDQ GLUHFWRUXO0X]HXOXL-XGHĠHDQ0XUHú

OHLFRVWXOOXFUăULORU /XFUăULOH DX vQFHSXW OD ¿QHOH OXQLL DX JXVW DYkQG WHUPHQ GH ¿QDOL]DUH ¿QDOXO OXQLLQRLHPEULH3ULQOXFUDUHDGHUHDELOL WDUH D DFRSHULúXOXL 3DODWXOXL &XOWXULL VH LQWHQĠLRQHD]ă FRQVHUYDUHD DFHVWXLD 3D ODWXO&XOWXULLXUPkQGDLQWUDvQUHSDUDĠLL FDSLWDOHDWkWODDFRSHULúFkWúLODIDĠDGHOH H[WHULRDUH vQ PRPHQWXO FkQG IRQGXULOH HXURSHQH DFFHVDWH YRU IDFH SRVLELO DFHVW OXFUX ³ÌQ GRXă OXQL GH ]LOH VSHUăP FD OXFUDUHD Vă ¿H SUHGDWă9DORDUHD OXFUăULL VH ULGLFă OD VXPD GH OHL QX HVWH R VXPă IRDUWH PDUH $FHDVWă OXFUDUH YD FRQVHUYD DFRSHULúXO 3DODWXOXL &XOWXULL SkQă SXWHP DFFHVD IRQGXUL HXURSHQH SHQWUX UHSDUDĠLLOH FDSLWDOH D IDĠDGHORU úL DFRSHULúXOXL 3DODWXOXL &XOWXULL )LUPD FDUHH[HFXWăOXFUăULOHGHUHSDUDĠLLHVWH6& %XLOGLQJ,QYHVWR¿UPăFXH[SHULHQĠăvQ UHDELOLWDUHD PRQXPHQWHORU DFRSHULúXUL VWUXFWXUL 8QD GLQ FRQGLĠLL HUD FD ¿UPD FDUH H[HFXWă DFHVWH OXFUăUL Vă DLEă VX¿ FLHQWHVFKHOHODGLVSR]LĠLHDOWIHOFRVWXULOH HUDXPXOWPDLPDULSHQWUXvQFKLULHUHDGH VFKHOHWLPSGHGRXăOXQL´DSUHFL]DW6RRV =ROWDQ $OLQ=$+$5,(

/XFUăULOHDXvQFHSXWOD¿QHOHOXQLL DXJXVWDYkQGWHUPHQGH¿QDOL]DUH ¿QDOXOOXQLLQRLHPEULH

3RVWXULSHQWUXSHQVLRQDUL 0XOWHGLQWUHSRVWXULOHGLGDFWLFHQXDX IRVWUHSDUWL]DWHvQDFHVWDQGLQGLYHUVH PRWLYH 3ULQWUH DFHVWHD VH QXPăUă úL SRVWXULOH SHQWUX SHQVLRQDUL D FăURU JHVWLXQHVHIDFHGXSăQRLOHPHWRGROR JLL GH FăWUH GLUHFWRULL XQLWăĠLORU GH vQYăĠăPkQW ³([LVWă FDGUH GLGDFWLFH FDUH QX DX IRVW UHSDUWL]DWH FX QRWH SHVWHGDUFDUHQXDXIRVWUHSDUWL]DWH SHQWUXFăQXDXGRULWSRVWXULOHUHVSHF WLYH2SDUWHGLQWUHHLQLFLQXVDXvQ VFULV SHQWUX Fă DX UDWDW vQVFULHUHD vQ DSULOLH RELúQXLĠL Fă vQ OXQD LXQLH VH GHSXQ GRVDUHOH SHQWUX WLWXODUL]DUH GHFL DFHúWLD YRU YHQL Vă VH vQVFULH vQ VăSWăPkQD vQ FXUV 3H OkQJă DFHúWLD PDL VXQW úL SHQVLRQDUL úFROLOH QHGH SXQkQG DYL] Fă GRUHVF FDGUX GLGDFWLF SHQVLRQDU *HVWLRQDUHD SRVWXULORU SHQWUX SHQVLRQDUL VH IDFH GXSă QRLOH PHWRGRORJLLGHPDLPXOĠLDQLGHFăWUH GLUHFWRULL XQLWăĠLORU GH vQYăĠăPkQW´ D SUHFL]DW $GULDQD %ODJD LQVSHF WRU úFRODU SHQWUX PDQDJHPHQWXO UHVXUVHORUXPDQH 20

5HFKL]LWHSHQWUXHOHYL /LFLWDĠLD SHQWUX SURJUDPXO GH UHFKL ]LWH úFRODUH FDUH XUPHD]ă Vă ¿H vQ PkQDWH HOHYLORU QX VD HIHFWXDW vQFă ³(VWH YRUED GH GH SDFKHWH SH WLSXUL GH UHFKL]LWH SHQWUX FODVD SUHJăWLWRDUHFODVD,FODVHOH,,±,99 9,,úLFODVDD9,,,D3UREDELOSkQăvQ GDWDGHVHSWHPEULHUHFKL]LWHOHYRU ¿vQúFROL´DSUHFL]DWùWHIDQ6RPHúDQ LQVSHFWRUúFRODUJHQHUDO 20

*ULOăQRXăGHSURJUDPHSHQWUX'$5HJKLQ79 3RVWXO GH WHOHYL]LXQH '$5HJKLQ 79 YD ODQVD vQFHSkQG FX GDWD GH VHSWHP EULHQRXDJULOăGHSURJUDPHXQDPXOW PDL DWUDFWLYă FDUH Vă YLQă vQ VSULMLQXO GRULQĠHORU WHOHVSHFWDWRULORU UHJKLQHQL DVWIHOFDDFHúWLDVă¿HFkWPDLODFXUHQWFX YLDĠDRUDúXOXLvQWHUPHQFkWPDLRSWLP 7HOHVSHFWDWRULL YRU DYHD SRVLELOLWDWHD VăXUPăUHDVFăHPLVLXQLOHSRVWXOXLDWkW vQDLQWH GH PDVă FkW úL VHDUD FX GRXă HPLVLXQLOLYH]LOQLFFDUHYRUDFRSHULGR PHQLLOHGHLQWHUHVSHQWUXFHWăĠHQL (FKLSD'$5HJKLQ79SURPLWHRJULOăGHSURJUDPHGHH[FHSĠLHGLQVHSWHPEULH

'RXăHPLVLXQLOLYHSHVHDUă Ä3UDFWLFGHVFKLGHPVH]RQXOGHWRDPQăFX DFHDVWăQRXăJULOăGHSURJUDPH(PLWHP vQDLQWHGHPDVăGăPvQUHOXDUHHPLVLXQLOH OLYH GLQ VHDUD SUHFHGHQWă 6HDUD DYHP FRQFHSXWXQIRUPDWGHGRXăHPLVXQLOLYH GHODúLSHVSRUWHPLVLXQLvQ OLPEDPDJKLDUăGDUúLRHPLVLXQHvQOLP EDJHUPDQăSHFDUHRYRPUHDFWLYDGH] EDWHUL SH WHPH VRFLDOă SH DGPLQLVWUDĠLH ORFDOă DJULFXOWXUă IRO FORU SUDFWLF YRP DFRSHULWRDWHVHJ PHQWHOH 1RXD JULOă GH SURJUDPH YD DGXFH PR GL¿FăUL vQ FHHD FH SULYHúWH MXUQDOHOH GH úWLUL

8V]iVWNHGYHOĘN ¿J\HOPpEH

QRL IDFHP MXUQDOH vQ GLUHFW SkQă DFXP IăFHDP OLYH MXUQDOH GLQ úDSWH &D RULFH WHOHYL]LXQH FDUH VH UHVSHFWă FKLDU GDFă VXQWHP XQD PLFă GDU FX VXÀHW PDUH YRP IDFH MXUQDO GH úWLUL vQ GLUHFW úDSWH]LOHGLQúDSWHvQFOXVLYvQ]LOHOHGH VkPEăWăúLGXPLQLFă´DGHFODUDW2YLGLX ,OLVDQGLUHFWRUJHQHUDO'$5HJKLQ79

-XUQDOGHúWLULúLvQZHHNHQG 3ULQFLSDOD QRXWDWH DGXVă GH QRXD JULOă GH SURJUDPH YRU ¿ MXUQDOHOH GH úWLUL FDUH YRU ¿ GLIX]DWH vQ GLUHFW úL vQ ]LOHOH GH VkPEăWă úL GXPLQLFă SHQWUX D RIHUL LQIRUPDĠLH vQ WLPS UHDO WHOHVSHFWDWR ULORU UHJKLQHQL Ä1RXWDWHD R UHSUH]LQWă MXUQDOHOH GH úWLUL GH VăPEăWD úL GXPL QLFD UHDOL]DWH vQ GLUHFW vQ FRQWH[WXO vQ FDUHSkQăDFXPHOHHUDXGRDUvQFXUVXO VăSWăPkQLL 3HQWUX FRPXQLWDWHD ORFDOă

HVWH LPSRUWDQW Vă DYHP úL vQ ZHHNHQG MXUQDOGHúWLUL6XQWúLVLQWH]HGDUúLHYH QLPHQWH FDUH VH vQWkPSOă vQ ZHHNHQG FDUH YRU ¿ DFRSHULWH vQ WLPS UHDO 'DFă HUDRVLWXDĠLHYLQHUHDQRLRUHODWDPGRDU OXQHD $úD FXP DP JkQGLW QRXD JULOă YRP DYHD úL FHOH GRXă MXUQDOH GH úWLUL VkPEăWD úL GXPLQLFD FDUH YRU DFRSHUL HYHQLPHQWHOHGHODVIkUúLWXOVăSWăPkQLL ÌQUHVWHPLVLXQLOHSRVWXOXLYRUUkPkQH vQPDUHDFHOHDúLFXHPLVLXQLGHIROFORU FX GHGLFDĠLL VkPEăWD VHDUD HPLVLXQL SHQWUXWLQHULOLFHHQLUHDOL]DWHGHHL3H VSRUWYRPDYHDWUDQVPLVLXQLDOHPHFLX ULORU HFKLSHL GH IRWEDO $YkQWXO 5HJKLQ FXFRPHQWDULXOLYHGHODIDĠDORFXOXL´D SUHFL]DW2YLGLX,OLVDQ $OLQ =$+$5,(

ÌQDWHQĠLD DPDWRULORUGHvQRW

0DURVYiViUKHO\ 3ROJiUPHVWHUL +LYDWDOD pUWHVtWL D] ~V]iV NHGYHOOĘLW KRJ\ D N|WHOH]Ę pYHV NDUEDQWDUWiVL pV IHO~MtWiVL PXQNiODWRN EHIHMH]WpYHO V]HSWHP EHU L NH]GHWWHO D 0LUFHD %LUăX IHGHWW XV]RGDPHJQ\LWMD NDSXLW D N|]|QVpJ V]iPiUD$SURJUDPHVDEHOpSWLGtMDNQHPYiOWR]WDN

3ULPăULD0XQLFLSLXOXL7vUJX0XUHúYăDGXFHODFXQRúWLQĠăFăGXSă¿QDOL]DUHD OXFUăULORUDQXDOHGHvQWUHĠLQHUHREOLJDWRULLSUHFXPúLDGLIHULWHORUOXFUăULGHUHQ RYDUH3LVFLQDLQJ0LUFHD%LUăXvúLYDUHOXDDFWLYLWDWHDFXSXEOLFXOvQFHSkQGFX GDWDGHVHSWHPEULH3URJUDPXOúLWD[HOHGHLQWUDUHUăPkQQHVFKLPEDWH

6]HUHWHWWHOYiUMXN

9ăDúWHSWăPFXGUDJ 9H]HWĘVpJ

:::=,'(=,52

&RQGXFHUHD

:::=,$58/'(085(652 IDFHERRNFRP]LGH]L
$'0,1,675$ğ,(

&OăGLULOHGHSDWULPRQLX GLQ6DVFKL]WUHEXLHSURWHMDWH /XQLVHSWHPEULHFXvQFHSHUHGHOD RUDvQVDOD&HQWUXOXLGH'RFXPHQWDUH úL,QIRUPDUHD*LPQD]LXOXLGH6WDWÄ,RQ'D FLDQ´GLQFRPXQD6DVFKL]DDYXWORFODQVD UHDR¿FLDOăDSURLHFWXOXL³%XQHSUDFWLFLSHQ WUXSURWHMDUHDSDWULPRQLXOXLFRQVWUXLWvQVLW UXUDO6DVFKL]vQVFULVvQ/LVWDSDWULPRQLXOXL PRQGLDO±81(6&2´XUPDWăGHRGH]ED WHUH SXEOLFă SULYLQG LPSRUWDQĠD SURWHMăULL DUKLWHFWXULL ORFDOH vQ SUH]HQĠD PHPEULORU HFKLSHLGHSURLHFWDR¿FLDOLWăĠLORULQYLWDWHúL DXQRUSURSULHWDULGHFOăGLULFXYDORDUHGH SDWULPRQLXGLQ6DVFKL]

9DORUL]DUHDWUDGLĠLLORU RELHFWLYSULQFLSDO $X OXDW FXYkQWXO 2YLGLX ùRDLWă SULPDUXO FRPXQHL6DVFKL]1LFRODH%ăFLXĠGLUHFWRUXO 'LUHFĠLHL -XGHĠHQH SHQWUX &XOWXUă &XOWH úL 3DWULPRQLX &XOWXUDO 1DĠLRQDO 0XUHú )OR UHQWLQD &ăOXJăU FRRUGRQDWRU SURLHFW GLQ SDUWHD3ULPăULHL6DVFKL]úLDUKLWHFWXO.D]PHU .RYDFVGHOD8QLYHUVLWDWHDGH$UKLWHFWXUăúL 8UEDQLVP Ä,RQ 0LQFX´ GLQ %XFXUHúWL 3UR LHFWXO GHUXODW GH FRPXQD 6DVFKL] vQ SDUWH QHULDW FX 8QLYHUVLWDWHD GH $UKLWHFWXUă úL 8UEDQLVP ³,RQ 0LQFX´ GLQ %XFXUHúWL DUH R YDORDUH WRWDOă GH OHL úL EHQH¿FLD]ă GHR¿QDQĠDUHQHUDPEXUVDELOăvQYDORDUHGH OHLREĠLQXWăGHOD$GPLQLVWUDĠLD)RQ GXOXL&XOWXUDO1DĠLRQDOUHVWXOGHOHL ¿LQGFRQWULEXĠLDSURSULHDSDUWHQHULORU

1LFRODH%ăFLXĠ úLSULPDUXO2YLGLXùRDLWă 3URLHFWXO FDUH VH GHUXOHD]ă vQ SHULRDGD DXJXVWQRLHPEULHvúLSURSXQHVă ³YDORUL]H]HWUDGLĠLLOHFXOWXUDOHORFDOHSULYLQG SDWULPRQLXOFRQVWUXLWGLQVLWXOUXUDO6DVFKL] vQ YHGHUHD UHVSRQVDELOL]ăULL SURSULHWDULORU GHFOăGLULFXYDORDUHGHSDWULPRQLXDVXSUD QHFHVLWăĠLL FRQVHUYăULL úL D LQWHUYHQĠLLORU FRQWURODWHDVXSUDDFHVWRUD´

'H]EDWHULSXEOLFH 3H SHULRDGD GHUXOăULL SURLHFWXOXL PDL PXOWH HFKLSH IRUPDWH GLQ VWXGHQĠL GH OD 8QLYHUVLWDWHDGH$UKLWHFWXUăúL8UEDQLVP YRU¿LQVWUXLWHSHQWUXDFWLYLWDWHDGHFROHF WDUHDGDWHORUGLQDUKLYHúLGLQWHUHQYRU HIHFWXD LQYHQWDULHUHD FOăGLULORU LVWRULFH

GLQ VLW 9RU ¿ RUJDQL]DWH GH DVHPHQHD úL GH]EDWHULSXEOLFHFXSURSULHWDULLGHFOăGLUL GHSDWULPRQLXúLDOĠLIDFWRULLQWHUHVDĠL ÌQXUPDDFHVWRUDFWLYLWăĠLYRU¿HODERUDWHúL WLSăULWH ³&RGXO SDWULPRPLXOXL FRQVWUXLW DO ORFDOLWăĠLL 6DVFKL]´ úL ³*KLG GH EXQH SUDF WLFL SHQWUX SURSULHWDULL GH FOăGLUL GH SD WULPRQLXGLQORFDOLWDWHD6DVFKL]±VLWUXUDO 81(6&2´ ,QLĠLDWRULL SURLHFWXOXL VDX GH FODUDW RSWLPLúWL vQ SULYLQĠD LPSDFWXOXL SH FDUHvOYDDYHDDFHVWSURLHFWvQFRPXQLWDWHúL PDLDOHVVSHUăFDFHWăĠHQLLVăFRQúWLHQWL]H]H LPSRUWDQĠD FRQVHUYăULL DVSHFWXOXL RULJLQDO DOFOăGLULORUGHSDWULPRQLXSHFDUHOHGHĠLQ 6HEDVWLDQ$1*+(/

&DQDOL]DUHPHQDMHUăvQSUHJăWLUHOD*ăQHúWL DOLPHQWDUH FX DSă VWDĠLL GH WUDWDUH FD QDOL]DUH úL VWDĠLL GH HSXUDUH´ LDU  FRQWULEXĠLHGHVWXOGHvQVHPQDWăFDUHYD ¿DVLJXUDWăGHEHQH¿FLDUDGLFăGHDXWRUL WDWHDORFDOă

3ULPăULD FRPXQHL *ăQHúWL D DQXQĠDW SH VLWHXOOLFLWDWLDSXEOLFDURGHPDUDUHDOLFLWDĠLHL SHQWUXUHDOL]DUHDSURLHFWXOXL³5HĠHDGHFDQD OL]DUHPHQDMHUăvQFRPXQD*ăQHúWLMXGHĠXO 0XUHú´'HWDOLLVXSOLPHQWDUHDPDÀDWGHOD %DORJ(OHPpUSULPDUXOFRPXQHL*ăQHúWL 5HSRUWHU )DFHĠL Yă URJ R VFXUWă GHVFULHUH D OXFUăULORU FDUH VH YRU UHDOL]DvQFDGUXOSURLHFWXOXL %DORJ (OHPpU 5HĠHDXD GH FDQDOL]DUH YD DYHD R OXQJLPH GH FLUFD GH NLORPHWUL DFRSHULQG DSURDSH vQ vQWUHJLPH SHULPHWUXO FRQVWUXLELODOVDWHORU*ăQHúWLúL6HXFD$FHVW SURLHFW QX FXSULQGH FRQVWUXLUHD XQHL VWDĠLL GH HSXUDUH vQWUXFkW GLVWDQĠD IDĠă GH PXQL FLSLXO 7kUQăYHQL HVWH GHVWXO GH PLFă IDSW SHQWUXFDUHDSDX]DWăFROHFWDWăFXDMXWRUXO DRSWVWDĠLLGHSRPSDUHYD¿WUDQVSRUWDWăOD VWDĠLDGHSRPSDUHVLWXDWăvQFDUWLHUXO'H FHPEULH GLQ 7kUQăYHQL GH XQGH YD ¿ WUDQVSRUWDWăPDLGHSDUWHODVWDĠLDGHHSXUDUH 5HS&DUHVXQWYDORDUHDSURLHFWX

5HS &kĠL ORFXLWRUL YRU EHQH¿FLD GHSURLHFW" %('HDFHVWSURLHFWYRUEHQH¿FLDSHVWH GHFHWăĠHQLDLFRPXQHL

%DORJ(OHPpU SULPDUXOFRPXQHL*ăQHúWL OXLúLVXUVHOHGH¿QDQĠDUH" %(9DORDUHDWRWDOăDSURLHFWXOXLHVWHGH OHLLQFOXVLY79$VXPăGLQFDUH HVWH ¿QDQĠDWă GH 0LQLVWHUXO 0HGL XOXL SULQ $GPLQLVWUDĠLD )RQGXOXL SHQWUX 0HGLX SULQ Ä3URJUDPXO YL]kQG SURWHFĠLD UHVXUVHORU GH DSă VLVWHPH LQWHJUDWH GH

5HS&kQGYRUGHPDUDOXFUăULOHúL FDUHHVWHWHUPHQXOSUHFRQL]DWSHQ WUX¿QDOL]DUHDDFHVWRUD" %( ÌQ SUH]HQW SURLHFWXO HVWH vQ ID]ă GH OLFLWDĠLHHOHFWURQLFăSkQăODGDWDGHVHS WHPEULHLDUvQVLWXDĠLDvQFDUHOLFLWDĠLD QXYD¿FRQWHVWDWăSUHFRQL]ăPFDvQFXUVXO OXQLLRFWRPEULHVăGHPDUăPOXFUăULOHXU PkQGFDvQWHUPHQGHGHOXQLUHĠHDXDVă ¿H¿QDOL]DWăúLGDWăvQIRORVLQĠă $FRQVHPQDW$OH[727+ DOH[WRWK#]LGH]LUR

3DWULPRQLXODUKLWHFWXUDOYDORUL¿FDWvQ9DOHD1LUDMXOXL IRWRJUD¿LDGUHVDWJHQHUDĠLHLWLQHUHGLQFHOH WUHLVSUH]HFHFRPXQHGLQPLFURUHJLXQH´D SUHFL]DW$QWDO=ROWDQ

$VRFLDĠLD 0LFURUHJLXQHD 9DOHD 1LUDMXOXL úL$VRFLDĠLDGH3ULHWHQLH+RGRV9HQHUTXH GHPDUHD]ăvQSHULRDGDDXJXVWQRL HPEULH SURLHFWXO ³9LLWRU vQ WUHFXW LQYHQWDULHUHD úL YDORUL]DUHD SDWULPRQLX OXL DUKLWHFWXUDO ĠăUăQHVF SH 9DOHD 1LUD MXOXL HWDSD D ,D´ D FăUXL VORJDQ HVWH ³( FRPRDUăVăRSăVWUăP´

&RQIHULQĠăLQWHUQDĠLRQDOă

3DVXO LQYHQWDULHUHDJRVSRGăULLORU 3RWULYLW PDQDJHUXOXL GH SURLHFW $Q WDO =ROWDQ DFWLYLWăĠLOH VH GHVIăúRDUă vQ WUHL ID]H vQ SULPD GLQWUH DFHVWHD ¿LQG SODQL¿FDWă LQYHQWDULHUHD JRVSRGăULLORU WUDGLĠLRQDOHĠăUăQHúWLSRUĠLFDVHúLFOăGLUL DQH[ă vQ FLQFL VDWH GLQ WUHL FRPXQH GLQ 9DOHD 1LUDMXOXL (UHPLWX VDWXO 0ăWULFL +RGRúDVDWHOH+RGRúDUHVSHFWLY6kPEULDú úL %HUHQL VDWHOH 0DLD úL 0ăUFXOHQL ³ÌQ SDUDOHOVHYDGHUXODRFDPSDQLHGHVHQVL ELOL]DUHvQUkQGXOSRSXODĠLHLORFDOHUHVSHF WLYvQUkQGXOUHSUH]HQWDQĠLORUDXWRULWăĠLORU

3URLHFWXODUHFDVFRSYDORUL]DUHD SDWULPRQLXOXLDUKLWHFWXUDOĠăUăQHVF ORFDOH D 21*XULORU úL D ELVHULFLORU vQ SULYLQĠD YDORULL SH FDUH R UHSUH]LQWă SDW ULPRQLXO DUKLWHFWXUDO YHUQDFXODU 6H GRUHúWHFRQúWLHQWL]DUHDIDSWXOXLFăDFHDVWă PRúWHQLUHPHULWăVă¿HVDOYDWăúLUHVWDXUDWă úLFăUHSUH]LQWăQXQXPDLRYDORDUHPRUDOă FL úL XQD HFRQRPLFă 8QD GLQ PHWRGHOH DSOLFDWH vQ DFHVW VFRS YD ¿ XQ FRQFXUV GH

3DUWHDDGRXDDSURLHFWXOXLYD¿RFRQIHULQĠă LQWHUQDĠLRQDOăRUJDQL]DWăOD0LHUFXUHD1L UDMXOXLvQGDWDGHRFWRPEULH³ÌQFDGUXO DFHVWXLHYHQLPHQWYD¿SUH]HQWDWUH]XOWDWXO úL FRQFOX]LLOH VWXGLXOXL SH WHUHQ GLQ FHOH FLQFL VDWH UHVSHFWLY VH YD ODQVD úL GLVWULEXL JKLGXOGHEXQHSUDFWLFLFRQĠLQkQGPăVXULOH FH WUHEXLH OXDWH SHQWUX FRQVHUYDUHD SDWUL PRQLXOXL DUKLWHFWXUDO WUDGLĠLRQDO YHUQDFX ODU 3XEOLFDĠLD VH DGUHVHD]ă SXEOLFXOXL ODUJ GH SH 9DOHD 1LUDMXOXL úL vQ PRG VSHFLDO SURSULHWDULORU GH HGL¿FLL WUDGLĠLRQDOH 'H DVHPHQHD YRU DYHD ORF SUHOHJHUL OHJDWH GH SURWHMDUHD SDWULPRQLXOXL DUFKLWHFWXUDO´ D FRPSOHWDW$QWDO=ROWDQ $OH[727+ DOH[WRWK#]LGH]LUR

ùWLUL

LQWHUHVDQWH 6HVLXQHSHQWUX IHUPLHULLGHIDYRUL]DĠL VHSWHPEULHHVWHWHUPHQXOOLPLWă GHGHSXQHUHDFHUHULLGHSODWăDIHUHQWă DQXOXL vQ FDGUXO ³6FKHPHL GH DMXWRU VSHFL¿F DFRUGDW SURGXFăWRULORU GH ODSWH úL GH FDUQH GH YLWă GLQ ]RQHOH GHIDYRUL]DWH´ ¿QDQĠDWă GLQ )RQGXO (XURSHDQ GH *DUDQWDUH $JULFROă 'H DFHVW VSULMLQ FRPXQLWDU SRW EHQH¿FLD SURGXFăWRULL DJULFROL FUHVFăWRULL GH YDFLGHODSWHúLVDXGHELYROLĠHGHODSWH úLVDXGHWDXULQHGLQUDVHGHFDUQHúL VDXPHWLúLLFXUDVHGHFDUQH³6ROLFLWDQ WXOWUHEXLHVăGHSXQăOD$3,$RVLQJXUă FHUHUH SHQWUX WRDWH H[SORDWDĠLLOH GHĠLQXWH FX FRG GH OD $1696$ OD FHQWUXO MXGHĠHDQ $3,$ SH D FăUXL UD]ă WHULWRULDOă VH DÀă H[SORDWDĠLD FX FHO PDLPDUHQXPăUGHDQLPDOH3HQWUXD EHQH¿FLD GH DFHVW VSULMLQ H[SORDWDĠLLOH WUHEXLH Vă ¿H ORFDOL]DWH vQ ]RQHOH GH IDYRUL]DWH ERYLQHOH GLQ H[SORDWDĠLLOH SHQWUX FDUH EHQH¿FLDUXO VROLFLWă DMXWRU VSHFL¿FVă¿HLGHQWL¿FDWHúLvQUHJLVWUDWH vQ5HJLVWUXO1DĠLRQDODO([SORDWDĠLLORU LDUEHQH¿FLDUXOVăGHĠLQăUHJLVWUXOLQGL YLGXDODOH[SORDWDĠLHLDFWXDOL]DW´DSUH FL]DW,RDQ7HWGLUHFWRUXOH[HFXWLY$3,$ 0XUHú $=

$OFRROLFLLvQYL]RUXO FDUDYDQHL³$OFRKHOS´ &DUDYDQD ³$OFRKHOS´ RUJDQL]DWă GH $OLDQĠD SHQWUX /XSWD ÌPSRWULYD $O FRROLVPXOXLúLD7R[LFRPDQLLORU $/, $7 úLVXVĠLQXWă¿QDQFLDUGH+(,1(. (15RPkQLDDMXQJHvQMXGHĠXO0XUHú 3ULQLQWHUPHGLXOFDUDYDQHL³$OFRKHOS´ VSHFLDOLúWLL $/,$7 úL DL RUJDQL]DĠLLORU SDUWHQHUHYRUUHDOL]DVHVLXQLGHLQIRU PDUH úL FRQVLOLHUH UDSLGă VSHFLDOL]DWă vQ FDGUXO D GH HYHQLPHQWH GH LQ IRUPDUH GLQ SHVWH FRPXQLWăĠL OR FDOH &DUDYDQD GLQ DFHVW DQ LQFOXGH úL WUHL DFĠLXQL OD QLYHO MXGHĠHDQ vQ MXGHĠHOH &RQVWDQĠD 0XUHú 7XOFHD XQGH RUJDQL]DĠLLOH LPSOLFDWH YRU SDU WLFLSD OD DFĠLXQL PXOWLSOH vQ FDGUXO FRPXQLWăĠLORU ORFDOH 9RU ¿ GH LHúLULvQFRPXQLWDWHDGLQ7kUJX0XUHú úL GRXă LHúLUL vQ FRPXQLWăĠL UXUDOH $FĠLXQHDYD¿FRRUGRQDWăGH$VRFLDĠLD Ä6ăQăWDWH úL 6SHUDQĠă´ GLQ 7kUJX 0XUHú vQFHSkQG FX VHSWHPEULH *UXSXULOHĠLQWăDOH&DUDYDQHL$OFRKHOS VXQWSHUVRDQHOHFXXQFRQVXPSURE OHPDWLFGHDOFRROúLIDPLOLLOHDFHVWRUD SUHFXPúLSRSXODĠLDJHQHUDOă $=

$QGUHL0DUJD DOHVODúH¿D,&5 3OHQXO 6HQDWXOXL D DSUREDW vQ úHGLQĠD GH PDUĠL VHSWHPEULH YDOLGDUHD OXL $QGUHL 0DUJD vQ IXQFĠLD GH SUHúHGLQWH DO ,QVWLWXWXOXL &XOWXUDO 5RPkQ ,&5 3RWULYLW$JHUSUHV0DUJDQXDIRVWDXGLDW vQ &RPLVLD SHQWUX FXOWXUă úL FHD SHQWUX SROLWLFăH[WHUQăDOHDFHVWXLIRUOHJLVODWLY ¿LQGSOHFDWGLQĠDUăÌQIDYRDUHDYDOLGăULL DFHVWXLD VDX H[SULPDW GH VHQDWRUL vPSRWULYă DX YRWDW GH VHQDWRUL LDU FLQFLVDXDEĠLQXWGHODYRW $=

&RPSHQVDĠLL SHQWUXSăGXULYLUJLQH 3URSULHWDULLSăGXULORUYLUJLQHYRUEHQH ¿FLDGHPăVXULFRPSHQVDWRULLSHQWUX FăQXYRUPDLSXWHDYDORUL¿FDOHPQXO vQVFRSFRPHUFLDOWRDWHDFHVWHSăGXUL LQWUkQG vQ FHD PDL VWULFWă ]RQă GH SURWHFĠLHRGDWăFXVHPQDUHDGHFăWUH PLQLVWUXO 0HGLXOXL 5RYDQD 3OXPE D RUGLQXOXL UHIHULWRU OD VWDELOLUHD FULWHULLORU GH LGHQWL¿FDUH D SăGXULORU YLUJLQH 3RWULYLW PLQLVWUXOXL GXSă VHPQDUHD DFHVWXL RUGLQ XUPHD]ă Vă VH UHDOL]H]H FDUWDUHD úL HODERUDUHD &DWDORJXOXL QDĠLRQDO DO SăGXULORU YLU JLQH GLQ 5RPkQLD SUHFXP úL FUHDUHD FDGUXOXL QHFHVDU SHQWUX DFRUGDUHD GH PăVXUL FRPSHQVDWRULL SURSULHWDULORU GHSăGXULYLUJLQH $=


Zi de zi 12 septembrie  
Zi de zi 12 septembrie  

o parte din viata ta