Page 1

CANDIDAÞII PDL LA ALEGERILE LOCALE

AUDIENÞA PUBLICÃ A PREFECTULUI ADRIAN DOBRE

Un eveniment important în viaþa Partidului Democrat Liberal, Colegiul 5 - Valea Teleajenului - a avut loc joi, 22 martie 2012.

Prefectul judeþului Prahova, Adrian Dobre împreunã cu subprefectul Gabriel Hornoiu ºi directorii serviciilor deconcentrate de la nivel judeþean au acordat recent, la Casa de Culturã din Vãlenii de Munte (ºi în toate cele 10 localitãþi ale Colegiului 5), o audienþã publicã colectivã.

V

pagina pagina 35

pagina pagina 35 Ziarul Vãii Teleajenului

ÃLENii ISSN: 2068 - 0252 / Nr. 42, MARTIE, 2012

FONDATOR: GHEORGHE BURDUJAN

www.valenii.wordpress.com

1 LEU

EDIT ORIAL

GHEORGHE BURDUJAN

VIN ALEGERILE! PE CINE ALEGEM? Iatã ce se va întreba cetãþeanul atunci când va vota. Omul lângã urna de vot se aflã faþã în faþã cu propria-i conºtiinþã. El va trebui sã înþeleagã cã opþiunea sa pentru unul sau pentru celãlalt va determina viitorul urbei sale ºi va avea implicaþii majore asupra propriei sale vieþi. În cabina de vot nu mai conteazã partidul care l-a propus pe unul sau pe celãlalt. NU orientãrile doctrinare conteazã în alegerile locale, ci Omul conteazã. Omul cu majusculã! Va fi o competiþie a experienþelor personale, a valorilor individuale, a entitãþilor pe care le reprezintã fiecare, ca locuitor al urbei, ca imagine proiectatã în conºtiinþa conlocuitorilor sãi. Omul care va fi ales trebuie sã aibã, pe lângã calitãþile morale obligatorii ºi o dozã crescutã de valoare! ªi nu o valoare oarecare, ci numai aceea pusã în slujba semenilor, a tuturor celor din jur, valoare care strãluceºte, care demonstreazã, antreneazã ºi uneºte, dezgheaþã ºi topeºte zãgazurile, frânele, urâtul ºi nefirescul. La nivelul oraºului Vãlenii de Munte sunt doi “grei” care se vor “lupta” în arena alegerilor locale: Constantin Ioniþã ºi Constantin Florin. Ceea ce-i aseamãnã este faptul cã ambii sunt oameni de afaceri. Ceea ce-i deosebeºte esenþial, însã, este caracterul ºi tipul de afaceri pe care le face unul vizavi de celãlalt. Constantin Ioniþã nu a fãcut niciodatã afaceri cu statul, pe când grosul afacerilor lui Constantin Florin îl constituie contractele grase cu statul, cu Primãria care gestioneazã banul public, al cetãþeanului contribuabil. Primãrie unde troneazã bunul sãu prieten, slujitor al intereselor de grup ºi mai puþin al intereselor cetãþenilor acestui oraº. Pe cine punem în capul obºtei ca gospodar ºef al localitãþii?

DOMNUL DEPUTAT MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE LANSEAZÃ, PENTRU PRIMÃRIA VÃLENII DE MUNTE, PE DOMNUL IONIÞÃ CONSTANTIN CONSTANTIN IONIÞÃ - CARTE DE VIZITÃ

Este cetãþean al oraºului Vãlenii de Munte, loc în care s-a nãscut, a crescut ºi s-a educat. Este economist, absolvent al Facultãþii de Ciberneticã Economicã din cadrul A.S.E. Bucu-

reºti în anul 1978, cu media 9,55. Dupã anul 1991 a gãsit oportun pentru felul sãu de a fi sã dezvolte o afacere proprie. Este cãsãtorit. Are 2 copii ºi 2 nepoþi de care este foarte mândru.

PROIECT EDUCAÞIONAL

A sociaþia Pentru Dezvoltare Localã Valea Teleajenului

Prof. Gabriela DESPAN Asigurarea calitãþii corespunzãtoare a mediului.

Iubeºte adevãrul cu riscul de a nu fi pe placul tuturor. Candidat al Partidului Democrat Liberal pentru funcþia de Primar al Oraºului Vãlenii de Munte.

pagina pagina 36

Pe 29 februarie 2012, la Casa de Culturã din Vãlenii de Munte s-au desfãºurat evenimentele prilejuite de împlinirea a doi ani de la înfiinþarea pagina 4 Asociaþiei.

REFORME 2009 - 2012

Document realizat de Cabinetul Consilierului de Stat Andreea Paul (Continuare din Nr. 41) 4. Schema de ajutor de stat „Finanþarea proiectelor de cercetare - dezvoltare ºi inovare (CDI) prin Programul Operaþional Sectorial – Creºterea Competitivitãþii Economice” Perioada de implementare: 2008 – 2013. Buget total: 300 mil. euro.

pagina pagina 33


2

ACTUALITATE

CANDIDATUL LA PRIMĂRIA VĂLENII DE MUNTE propune spre dezbatere publică idei pentru dezvoltarea oraşului cadrul unităţii spitaliceşti Văleni, proiect iniţiat de deputatul Mihai Apostolache în anul 2009, astfel încât toţi vălenarii să beneficieze de diagnosticare şi tratament medical la standarde europene. Lift exterior la Spital. Deschiderea unui Centru de primiri urgenţe zonal.

plătească pierderile din reţelele de distribuţie a apei. Asigur cetăţenii că, în calitate de Primar al oraşului, nerespectarea termenelor de execuţie a lucrărilor de canalizare şi înlocuirea reţelelor uzate de apă, pentru toate cartierele din oraş, va duce la rezilierea contractului cu HIDRO Prahova şi preluarea lucrărilor de către Societatea de Gospodărire Urbană Vălenii de Munte.

1. Creşterea bunăstării financiare a cetăţenilor din Vălenii de Munte şi a familiilor lor prin: - Atragerea de fonduri europene şi guvernamentale; - Deschidere şi transparenţă a Primăriei faţă de solicitările şi aşteptările cetăţenilor. Primăria va deveni "casa tuturor vălenarilor". - Parteneriat public privat pentru realizarea de Proiecte de anvergură în folosul comunităţii, precum şi pentru activităţi de protecţie socială şi umanitare (ex. Cantina socială, programe sociale pentru pensionari şi familii sărace). - Stimularea agenţilor economici existenţi pentru menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, atragerea de noi investitori, pentru ca fiecare familie din Vălenii de Munte să aibă cel puţin un salariat cu salariu decent. - Dinamizarea activităţii Parcului Industrial din Văleni.

5. Susţinerea şi dezvoltarea învăţământului din oraşul Vălenii de Munte.

9. Construirea a minimum 80 apartamente, garsoniere sau case pentru cetăţenii oraşului, cu prioritate pentru familiile tinere.

2. Continuarea lucrărilor pentru extinderea, modernizarea şi dotarea cu aparatură modernă a Spitalului şi Policlinicii din

6. Analiza, expertizarea şi eventuala renegociere a contractului cu HIDRO Prahova astfel ca cetăţenii să nu mai

10. Reabilitarea termică a blocurilor existente prin parteneriat între asociaţiile de locatari, consiliul local şi guvern,

Stimaţi colegi,

Intervenţia mea de astăzi se doreşte a fi mai degrabă un apel către Consiliul Judeţean Prahova şi Curtea de Conturi, în scopul de a dispune o verificare atentă a modului în care îşi desfăşoară activitatea un serviciu public important din judeţul Prahova, serviciu care ar trebui să asigure în condiţii corespunzătoare furnizarea apei potabile către o parte importantă a populaţiei judeţului Prahova, şi anume S.C. "Hidro" Prahova. În calitate de deputat al zonei Văii Teleajenului, am primit, atât la biroul meu parlamentar, cât şi în cadrul întâlnirilor din diferite localităţi ale colegiului, o serie întreagă de sesizări cu privire la modul în care acest serviciu public îi tratează pe cetăţeni. Atât în localitatea Izvoarele, cât şi în Teişani şi Vălenii de

3. Constituirea Societăţii de Gospodărire Urbană Vălenii de Munte, unde îşi vor găsi loc de muncă o parte dintre cetăţenii fără venituri în prezent şi care va avea ca obiect de activitate prestări la lucrări publice de mică amploare, în regie proprie, fapt ce va reduce semnificativ cheltuielile publice, principalul acţionar fiind Consiliul Local Vălenii de Munte. 4. Înfiinţarea unei Creşe cu program prelungit şi a unui Centru de îngrijire şi educaţie a copiilor preşcolari şi şcolari după orele de învăţământ, adaptat programului de lucru al părinţilor (after school).

Munte, principala problemă ridicată de locuitori a fost cea legată de modul defectuos în care funcţionează această societate. După cum bine se ştie, un serviciu public se înfiinţează pentru a sluji interesele şi a respecta drepturile cetăţenilor, nicidecum pentru a le încălca. Ceea ce se întâmplă, însă, în cazul "Hidro" Prahova depăşeşte orice limită. De la aroganţa angajaţilor, la furnizarea de apă nepotabilă, ca în cazul comunei Teişani, până la umflarea facturilor de apă, cum este situaţia de la Vălenii de Munte, toate aceste situaţii caracterizează activitatea S.C. "Hidro" Prahova, serviciu public aflat în subordinea Consiliului Judeţean Prahova. Lucrul care mi se pare cel mai deplasat este faptul că autorităţile locale nu au niciun fel de reacţie faţă de abuzurile "Hidro" Prahova. Este cunoscut faptul că, atât în localitatea Teişani, cât şi în Izvoarele şi în Vălenii de Munte, sistemele de alimentare cu apă s-au cedat S.C. "Hidro" Prahova la comandă politică, comandă venită de la nivelul conducerii consiliului judeţean, dar sigur, nu ne puteam închipui că primarii acestor localităţi pot să rămână nepăsători în faţa nedreptăţilor

7. Analiza, expertizarea şi eventuala renegociere a contractului cu Salub SA pentru a avea servicii de calitate în privinţa colectării şi ridicării gunoiului menajer din gospodăriile cetăţenilor. 8. Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală numită ,,Vălenii de Munte - Orizont 2020" care va cuprinde şi un Proiect Arhitectural al oraşului adaptat zonei geografice în care se află oraşul nostru.

asigurând cetăţenilor confort termic sporit şi economii la factura de întreţinere, precum şi aspect modern al clădirilor. 11. Iluminat public pe toate străzile oraşului. 12. Repararea, modernizarea şi întreţinerea străzilor laterale din toate cartierele oraşului, lucrări ce vor fi executate de Societatea de Gospodărire Urbană Vălenii de Munte. 13. Înfiinţarea a două micropieţe pentru valorificarea produselor tradiţionale româneşti şi încurajarea producătorilor zonali. Amenajarea în Piaţa centrală a unui spaţiu destinat comerţului cu animale vii. 14. Continuarea demersurilor întreprinse de Deputatul Mihai Apostolache pentru construirea unei şosele ocolitoare a localităţii, de această dată prin implicarea susţinută a administraţiei locale. 15. Sprijinirea continuării lucrărilor de construire a noului sediu administrativ al Protoieriei Văleni şi a Grădiniţei Myra, precum şi a celorlalte activităţi cu caracter religios. 16. Sprijinirea Clubului Sportiv pentru a avea o echipă de fot-

bal pe care, dumneavoastră, cetăţenii oraşului o meritaţi. Diversificarea activităţilor sportive din cadrul Clubului Sportiv pentru copiii şi tinerii oraşului, prin înfiinţarea de noi secţii. Punerea în valoare a Sălii de Sport ,,Stelian Manolescu" în scopul pentru care a fost construită. 17. Rezolvarea problemei câinilor fără stăpân, conform legilor în vigoare, prin colaborarea cu organizaţii care apără drepturile animalelor. 18. Cinematograf modern în spaţiul Casei de Cultură. Diversificarea activităţilor culturale, astfel ca oraşul să redevină Cetatea culturii româneşti. 19. Iniţierea proiectului "Pe urmele lui Iorga", proiect prin care se urmăreşte promovarea oraşului în ţară şi în străinătate prin organizarea corespunzătoare a Universităţii de vară "Nicolae Iorga" şi prin readucerea la viaţă a locurilor şi activităţilor derulate la Vălenii de Munte de marele savant. 20. Organizarea Festivalului Văii Teleajenului în capitala istorică a fostului Plai Teleajen Vălenii de Munte. (Aşteptăm propunerile dumneavoastră pentru îmbunătăţirea acestor idei)

DECLARAŢIE POLITICĂ pe care le au de îndurat cetăţenii. Culmea este faptul că cei trei primari reprezintă USL-ul, adică alianţa de partide care afirmă că apără interesele cetăţenilor. După cum se vede, însă, reprezentanţii acestor partide din administraţia locală nu numai că sunt indiferenţi faţă de problemele oamenilor, dar şi susţin, prin comportamentul lor, nedreptatea. Niciunul dintre cei trei primari nu a luat niciun fel de măsură împotriva abuzurilor şi aroganţei reprezentanţilor S.C. "Hidro" Prahova. Ba, mai mult, administraţia acoperă de fiecare dată ilegalităţile S.C. "Hidro" Prahova, în loc să invoce clauzele din contractul de cedare a serviciului de apă, care-i sunt favorabile. După ce şi-a mutat sediul într-o altă locaţie, pe motiv că spaţiul iniţial era insuficient, iar numărul de personal ridicat, "Hidro" Prahova sfidează la fiecare pas cetăţeanul. La Vălenii de Munte, de exemplu, într-un bloc în care locatarii au schimbat, pe banii lor, conductele vechi cu unele noi şi unde nu mai există în subsol niciun pic de apă, care ar putea fi considerată pierdere, "Hidro"

Prahova adaugă la factura pe care o emite, pentru fiecare apartament, circa 12 mc de apă consideraţi pierdere. Dacă facem un calcul simplu, vom constata faptul că oamenii dintr-un bloc cu 20 de apartamente consumă, după cum spun reprezentanţii "Hidro" Prahova, în afară de consumul normal, alţi 240 mc de apă. Poate cineva sa creadă aşa ceva?! Unde este această apă? Se evaporă, cumva, din cauza căldurii? Dar, după cum vedem, nu este deloc căldură. În continuare, afară este iarnă. Sau, cumva, oamenii au fiecare, în propriul apartament o piscină, să consume o asemenea cantitate de apă?! Desigur, un astfel de lucru nu există. Asta demonstrează că la mijloc este o hoţie şi că cei de la "Hidro" Prahova obligă, lună de lună, fără niciun drept, cetăţenii din oraşul Vălenii de Munte să plătească facturi umflate de ei artificial. Dacă sunt pierderi pe reţea, cum uneori susţin, atunci să facă investiţiile care s-au angajat că le vor face odată cu preluarea serviciului de apă al oraşului şi să nu-şi mai dubleze numărul de personal care stă

în birouri. Dacă nu, atunci, sigur, trebuie să răspundă în faţa legii şi a organelor abilitate ale statului, pentru că nu este normal ca cetăţeanul să ducă în spinarea sa neputinţa unor funcţionari plătiţi regeşte, managementul defectuos al acestui serviciu public şi cheltuielile exorbitante ale acestei societăţi. Conducerea Consiliului Judeţean Prahova trebuie să se sesizeze în legătură cu toate aceste probleme, iar dacă nu o va face, va arăta încă o dată că nu-i pasă de cetăţeni şi că protejează, de fapt, toate neregulile existente în cadrul S.C. "Hidro" Prahova. De asemenea, Curtea de Conturi, sper ca într-un termen cât mai scurt, să înceapă o verificare amănunţită a activităţii S.C. "Hidro" Prahova. Vă mulţumesc. Deputat Mihai Apostolache

Declaraţia politică a fost prezentată în Plenul Camerei Deputaţilor în data de 13 martie 2012.


3 Actualitate

R E FO R M E 2 0 0 9 - 2 012 Document realizat de Cabinetul Consilierului de Stat A n d r e e a Pa u l ( C o n t i n u a r e d i n N r. 41 ) 3. Schema de ajutor de stat regional “Finantarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare”.

Guvernul României

I. Relansarea economică II. Reforme asumate în 2009 – 2012 III. Impactul economic al deciziilor luate IV. Priorităţi pe termen scurt şi mediu.

1. Schema de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

- Perioada de implementare: 2008 – 2013 - Buget total: 200 mil. euro. Intensitatea ajutorului de stat - 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov; - 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţii în celelalte regiuni de dezvoltare. Aportul beneficiarului: minim 30% din costurile eligibile (sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public). Schema nu se aplică proiectelor ale căror costuri totale depaşesc 50 milioane euro. Numar beneficiari: 14, din care 6 proiecte finalizate.

2. Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor.

Perioada de implementare: 2008 – 2013; Buget total : 318.8 mil. euro. Valoarea ajutorului de stat - 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov; - 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţii în celelalte regiuni de dezvoltare. Aportul beneficiarului: minim 30% din costurile eligibile (sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public). - Schema nu se aplică proiectelor ale căror costuri totale depăşesc 50 milioane euro. - Număr beneficiari: 3 (2 proiecte de eficienţă energetică şi 1 proiect de sulfurare).

Perioada de implementare: 2008 – 2013 Buget total: 180 mil. euro. Intensitatea ajutorului de stat: - 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov; 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţii în celelalte regiuni de dezvoltare. Aportul beneficiarului: minim 30% din costurile eligibile (sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public). Schema este aferentă domeniului major de intervenţie 2.3. ”Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI)” din cadrul axei prioritare 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, din Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, operaţiunile: 2.3.2 “Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare” – 44 beneficiari; 2.3.3 “Promovarea inovării în cadrul firmelor” – 43 beneficiari.

4. Schema de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice”

Perioada de implementare: 2008 – 2013 Buget total: 300 mil. euro Intensitatea ajutorului de stat: - 50% pentru cercetarea industrială; - 25% pentru dezvoltarea experimentală; Activităţile din cadrul proiectelor realizate de întreprinderile nou create inovatoare se finanţează cu 100% din costurile eligibile pe perioada în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile de întreprindere noucreată inovatoare, cu condiţia ca ajutorul să nu depăşească 1 milion de euro. Schema este aferentă Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, axa prioritară 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi ino-

vare”, operaţiunile: 2.1.1 “Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi” – 29 beneficiari; 2.1.2.”Proiecte C-D de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate” – 42 beneficiari.

b) Stimularea investiţiilor private prin garanţii de stat. 1. Buget alocat în 2012: 10 mld. lei (Ministerul Finanţelor Publice); 2. Sprijinirea IMM-urilor prin intermediul Fondului de Garantare şi Contragarantare pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. - 2009 - 2011: Au fost salvate 240.000 locuri de muncă; 1,35 mld. euro garanţii care au susţinut credite de peste 2 mld. euro 2012 - (majorarea capitalului Fondului cu 250 mil. lei): 580 mil. euro, care vor susţine credite de 1,1 mld. euro. 100.000 locuri de muncă menţinute şi create. 3. Fondul de Garantare a Creditelor pentru Agricultură: - 2009 - 2011: 3,6 mld. lei; - Buget 2012: 1,6 mld. lei. 4. Garanţii prin EximBank: 2009 - 2011: 3,1 mld. lei Buget 2012: peste 550 mil. lei; 5. Oferirea de garanţii guvernamentale de 80% din valoarea creditului pentru beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri structurale în domenii prioritare pentru economia românească, pentru maximum 4 ani; - Beneficiari: s-au acordat în anul 2010 garanţii în valoare de aprox. 19 mil. lei pentru implementarea unor proiecte de investiţii în sumă de aprox. 450 mil. lei - Plafonul total al garanţiilor ce pot fi emise în 2011 se ridică la 300 mil. euro.

D. Programe pentru susţinerea industriei şi a dezvoltării durabile.

Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale. - Criteriu de eligibilitate: să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro; - Fonduri alocate pentru anul 2011: 11,7 mil. lei; - Fonduri alocate pentru anul 2012: 19 mil. lei; - Proiecte depuse în 2011:

56, din care 23 proiecte acceptate. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. - Criterii de eligibilitate: cifra de afaceri anuală netă de max. 50 mil. euro/ active totale care nu depăşesc 43 mil. euro şi maxim 250 salariaţi; - Buget alocat în anul 2011: 7 mil. lei, cu 40% mai mare faţă de anul 2010. - Beneficiari în anul 2011: 78 proiecte (din 684 proiecte depuse); - Buget alocat în anul 2012: 7 mil. lei.

Programul Rabla 2010 - Beneficiari: 189.323 maşini uzate predate spre casare; - 62.550 maşini noi cumpărate din care 25.263 sunt maşini româneşti; - Total fonduri alocate: 722 mil. lei. 2011 - Beneficiari până la 31 decembrie 2011: - 116.641 maşini vechi colectate; - 39.216 maşini noi cumpărate, din care 15.006 sunt maşini româneşti; - Total fonduri alocate: aprox. 544,5 mil. lei, din care 88,5 mil. lei plăţi pentru anul 2010 din bugetul alocat pentru anul 2011. 2012: Programul nu a demarat încă.

Programul Casa Verde – persoane fizice - Potenţiali beneficiari: proprietar/coproprietar al imobilului care face obiectul proiectului şi nu are obligaţii restante la bugetul de stat. - 2010: 18.361 dosare depuse, din care 16.146 dosare acceptate; - Buget alocat: 110,7 mil. lei - 2011: (sesiunea s-a desfăşurat în perioada 01.06.201115.07.2011) - Nr. dosare depuse: 23.938 , în valoare de 144,4 mil. lei - Buget alocat: 100 mil. lei.

Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe.

- Potentiali beneficari: asociaţii de proprietari din blocurile de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990; - Bugetul alocat în 2011: 137,5 mil. lei; - Bugetul alocat în 2012: 70 mil. lei Beneficiari în 2010-2011: 29.000 de apartamente.

Programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile. Criterii de eligibilitate: - Persoane juridice care au activitate economică de cel puţin 6 luni la data depunerii dosarului de finanţare şi cel puţin un exerciţiu financiar anual încheiat; - Nu beneficiază şi nu va beneficia de finanţare din alte fonduri publice şi/sau europene pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, dacă intensitatea ajutorului de stat depăşeşte 50%.

Programul “Cumpără româneşte” - Vizează creşterea capacită-

ţii instituţionale a MECMA de a formula, implementa, coordona şi monitoriza politicile publice şi în vederea sprijinirii economiei româneşti; - Finanţarea este de 4,15 mil. lei (fără TVA) şi provine din fonduri europene. - Durata programului este de 1 an de la semnarea contractului de finanţare.

E. Programul “Prima Casă” continuă într-o formă îmbunătăţită

Total program Prima Casă (1-4), până la 31 decembrie 2011: 55.106 garanţii, în valoare totală de aprox. 2,2 mld. euro. Prima Casa 4 (de la 1 iunie 2011): Beneficiari: - orice persoană care nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul/soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul/soţia cel mult o locuintă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp; - Finanţatorii (băncile) au posibilitatea de a reutiliza un plafon la nivelul a 50% din totalul garanţiilor acordate în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscurilor şi a pierderilor între stat şi finanţator.

F. Programul de promovare a exporturilor

- Promovarea sectoarelor strategice pentru exportul românesc prin acţiuni de publicitate şi reclamă. Branduri sectoriale actuale: - Romania, your reliable trade partner – brand sectorial industrial; - Zoom into Fashion Romanian – brand sectorial confectii (continuare în ediţia viitoare)


4

ACTUALITATE

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ

VALEA TELEAJENULUI LA DOI ANI DE LA ÎNFIINŢARE

Pe 29 februarie 2012, la Casa de Cultură din Vălenii de Munte s-au desfăşurat evenimentele prilejuite de împlinirea a doi ani de la înfiinţarea Asociaţiei Pentru Dezvoltare Locală Valea Teleajenului CUVÂNTUL DOAMNEI MIHAELA MIHAI: “Vă mulţumim că aţi răspuns invitaţiei noastre de a participa la aniversarea a doi de la înfiinţarea Asociaţiei Pentru Dezvoltare Locală Valea Teleajenului, organizaţie neguvernamentală având ca scop promovarea de măsuri şi activităţi pentru dezvoltarea şi promovarea Văii Teleajenului. Sediul se află la Vălenii de Munte, Str. Aleea Alunilor, nr. 1. Asociaţia s-a înfiinţat în februarie 2010 ca structură asociativă şi a fost înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Văleii de Munte sub nr. 2/15.02.2010. La Asociaţia noastră poate adera orice persoană care îmbrăţişează ideile şi valorile promovate de noi. În cadrul Asociaţiei au fost organizate diferite evenimente: expoziţii cu imagini din zona Văii Teleajenului - au fost organizate până în prezent trei expoziţii cu imagini din zona Văii Teleajenului, scopul fiind acela de promovare a atracţiilor cultural-istorice din această zonă. Prima acţiune s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului în 2010, iar celelalte două s-au desfăşurat în 2011, în incinta Magazinulu “Real” din Ploieşti, respectiv, în faţa Halelor Centrale din Ploieşti şi au atras mii de vizitatori. Am organizat de asemenea, în premieră pentru judeţul Prahova, trei evenimente intitulate Parteneriat pentru Dezvoltare, Administraţie-mediu de afaceri, aceste evenimente adunând laolaltă personalităţi atât din sfera administraţiei, cât şi din mediul de afaceri, dar şi reprezentanţi ai producătorilor din zonă precum şi firme de consultanţă în atragerea de fonduri europene, scopul fiind acela de a

stimula dialogul şi a întări colaborarea dintre reprezentanţii mediului public şi reprezentanţii mediului privat. În perioada 1-3 iulie 2011, în staţiunea Cheia, din Localitatea Măneciu, Asociaţia a organizat împreună cu Primăria Măneciu şi Biroul Parlamentar al Deputatului Mihai Apostolache, Festivalul Rododendronului, acţiune care a avut menirea de a atrage cât mai mulţi turişti în staţiunea Cheia, prin promovarea produselor specifice zonei, cât şi prin evenimente sportive, culturale, ştiinţifice. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unor personalităţi precum: Alexandru Mironov, Alex. Stoenescu, Prof. Univ. Dr. Marian Neagu, Academician Alexandru Bogdan, Prof Univ. Dr. Gheorghe Mărmureanu, Protoiereu Florin Boţîrcă, General Emil Străinu, Prof. Univ. Dr. Constantin Teodorescu. Tot cu ocazia Festivalului Rododendronului, Localitatea Măneciu a fost vizitată de o delegaţie din Turcia din Localitatea Şarcoy cu care s-a încheiat şi un acord de colaborare. În scopul promovării produselor specifice zonei Văii Teleajenului, Asociaţia a organizat în luna decembrie a anului 2011, o expoziţie cu produse din zona Văii Teleajenului, acţiune denumită Produs de Valea Teleajenului şi care a fost găzduită de Palatul Parlamentului. În semn de preţuire pentru valorile zonei Văii Teleajenului, Asociaţia a organizat în data de 19 decembrie 2011, la Casa de Cultură din Vălenii de Munte, Gala Premiilor Valea Teleajenului, acţiune prin care s-au premiat acele persoane care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea armonioasă a Văii Teleajenului. Asociaţia a participat la programul naţional de ecologizare “Let’s do it, Romania!” reuşind să implice ca voluntari 321 de persoane din zona Văii Teleajenului, dintre care 50% au fost elevi. Organizarea unei vizite la Palatul Parlamentului cu participarea locuitorilor din zona Văii Teleajenului, la evenimentul prilejuit de încheierea proiectului “Expoziţie cu imagini din zona Văii Teleajenului” la care au participat 24 de persoane (primari, consilieri locali, profesori, întreprinzători, preoţi). În cadrul proiectelor organizate de Asociaţia Pentru Dezvoltarea Locală Valea Teleajenului am organizat vizită la Palatul Parlamentului la care au participat locuitori din zona

Văii Teleajenului, în special tineri, scopul proiectului fiind acela de a-i familiariza pe aceştia cu modul de organizare şi funcţionare al instituţiei Parlamentului României. În octombrie 2010, membrii Asociaţiei au elaborat un proiect intitulat Atracţii culturalistorice pe Valea Teleajenului, proiect depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007 -2013, însă ulterior a fost retras ca urmare a lipsei fondurilor necesare cofinanţării. Asociaţia şi-a propus să implementeze acest proiect prin atragerea de fonduri private. Vreau să vă informăm că am editat publicaţia Info Valea Teleajenului. Alte materiale de promovare a zonei realizate de Asociaţie au fost pliante şi cărţi poştale. Asociaţia Pentru Dezvoltare Locală Valea Teleajenului are şi parteneri în organizarea activităţilor pe care le desfăşoară. Principalul nostru partener este Deputatul Văii Teleajenului, Domnul Mihai Apostolache cu care încă de la începutul activităţii noastre, conducerea Asociaţiei a încheiat un parteneriat, scopul acestuia fiind acela de a realiza în comun acţiuni şi proiecte care să conducă la promovarea şi dezvoltarea zonei Văii Teleajenului. Iar acest parteneriat s-a dovedit a fi unul de succes. Pentru sprijinul constant acordat Asociaţiei, Consiliul Director al Asociaţiei Pentru Dezvoltarea Locală Valea Teleajenului a hotărât, în luna februarie a acestui an, să îi acorde Deputatului Mihai Apostolache statutul de Preşedinte de onoare al acestei structuri asociative. CUVÂNTUL DOMNULUI DEPUTAT MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE Bună seara, stimaţi invitaţi! Vreau, în primul rând, să

mulţumesc fondatorilor acestei structuri asociative că s-au gândit la mine. Această idee de constituire a unei Asociaţii neguvernamentale am susţinut-o

mai demult şi le mulţumesc iniţiatorilor că au pus-o în practică, pentru că, vă spun sincer, am vrut din momentul în care am venit în această zonă şi am fost ales parlamentar să încerc pe cât posibil să sparg barierele şi acele prejudecăţi care există uneori în mintea fiecăruia sau într-o zonă sau alta a ţării. Ştiţi bine, ideea de asociere, de foarte multe, ori a fost respinsă la noi. În ţările occidentale, această idee de asociere este foarte pregnantă. Este o idee care a dat roade şi acolo unde oamenii s-au strâns laolaltă şi au iniţiat diverse proiecte şi programe, aceste acţiuni au dus într-un final la dezvoltarea respectivelor zone. Acesta a fost şi motivul pentru care am considerat că este bine să pornim o astfel de structură asociativă. Sigur că nu este uşor să strângi laolaltă oameni din diverse medii de activitate şi să-i faci să înţeleagă cât de important este să fii în acelaşi loc la un moment dat şi să acţionezi de comun acord astfel încât să atingi un obiectiv bine definit. Mă bucur foarte mult că aţi răspuns invitaţiei de astăzi şi daţi-mi voie să vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi pentru această zonă. Am avut ocazia în toată această perioadă, de când sunt în această zonă, să cunosc oameni deosebiţi şi o parte din aceşti oameni se află acum în această sală. Am comunicat cu dumneavoastră în diverse ocazii, v-am consultat cu privire la anumite iniţiative, inclusiv iniţiative legislative, pentru că aşa înţeleg că trebuie să se desfăşoare o activitate. O activitate trebuie să se desfăşoare pe conlucrare, pe dialog şi pe obiective foarte clar stabilite. Spuneam că am spart o barieră şi iată, astăzi, se împlinesc doi ani de când această structură asociativă a luat fiinţă, aici la Vălenii de Munte. Eu am credinţa că împreună am pornit pe un drum bun şi astăzi vă lansez provocarea de a ne întâlni mult mai des, de a ne întâlni şi a dezbate tot ceea ce consideraţi că este bine pentru această zonă şi pentru această ţară. Le mulţumesc colegilor pentru statutul pe care mi l-au acordat, acela de Preşedinte de onoare al Asociaţiei Pentru Dezvoltare Locală Valea Teleajenului. Este un fapt care mă obligă şi în acelaşi timp m-a ajutat să recomand personalităţi din această zonă, din acest judeţ şi din această ţară care să devină membri de onoare ai acestei stucturi asociative. S-a vorbit aici despre dele-

gaţia din Turcia. Ei au venit cu diverse materiale de promovare. Noi, sigur, le-am oferit şi noi ceea ce am avut, din zonă. Produse tradiţionale: ţuica specifică zonei, mierea şi fructele pe care le găsim aici, dar din punctul de vedere al imaginii nu am avut lucruri concrete de oferit. Tocmai de aceea am considerat că este bine să facem un efort şi să realizăm noi, cu puterile noastre o publicaţie care să ne reprezinte, iar astăzi am ocazia

să v-o prezint. Este o publicaţie care prezintă în mare frumuseţile acestei zone. Cred că era păcat să nu avem şi noi o astfel de prezentare. Ea va ajunge atât la colegii mei parlamentari cât şi la cele mai importante ambasade din România. Cu această ocazie ţin să le mulţumesc tuturor celor care au înţeles cât de importante sunt proiectele pe care le-am derulat şi cât de mult contează să promovezi diverse produse şi o imagine corespunzătoare atât la nivelul judeţului cât şi la nivel naţional şi, de ce nu, la nivel internaţional, Asociaţia având şi o pagina de internet: www.valeateleajenului.ro. Nu este uşor să treci de la idei la fapte. Au fost momente extrem de complicate când am spus “mai bine renunţăm”, dar nu am renunţat şi iată că asăzi suntem în măsură să ne mândrim cu proiectele realizate până acum şi cu cele pe care urmează să le punem în practică. Desigur ar fi multe de spus. Mă bucur foarte mult că am reuşit în această seară să ne îmtâlnim, să fim împreună şi aş vrea să interpretaţi asta ca pe o invitaţie la un dialog permanent despre probleme zonei. Astăzi a fost un început pentru ceea ce credem noi că ar trebui să se întâmple din punctul de vedere al imaginii Văii Teleajenului. Vă mulţumesc foarte mult pentru prezenţă, pentru ceea ce faceţi şi încă odată spun că vreau să menţinem dialogul, că vreau să punem în aplicare împreună acele idei constructive care să ajute la dezvolatrea acestei zone, Valea Teleajenului. Vă mulţumesc!


5

ACTUALITATE

AUDIENŢA DOMNULUI PREFECT ADRIAN D OBRE ÎN TOATE CELE 10 LOCALITĂŢI ALE COLEGIULUI 5

Prefectul judeţului Prahova, Adrian Dobre împreună cu subprefectul Gabriel Hornoiu şi directorii serviciilor deconcentrate de la nivel judeţean au acordat recent, la Casa de Cultură din Vălenii de Munte (şi în toate cele 10 localităţi ale Colegiului 5 - Valea Teleajenului) o audienţă publică, colectivă. Au fost prezenţi pentru a asculta doleanţele cetăţenilor reprezentanţi de la: Direcţia Silvică, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia Agricolă, Direcţia Finanţelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia Judeţeană Pentru Prestaţii Sociale, Direcţia de Sănătate Publică, APIA, Casa de Pensii, Direcţia Sanitar-Veterinară. La acest eveniment a participat, în mod activ, şi Domnul Deputat al Colegiului 5, Mihai Apostolache. Mai înainte de a le oferi microfonul celor prezenţi în sală, veniţi în audienţă, domnul prefect, ca reprezentant al Guvernului României în terito-

riu, a făcut o scurtă prezentare a activităţii Guvernului: “Cu toţii ştim că am trecut printr-o perioadă economică dificilă. Guvernul a luat o serie de măsuri pe care noi le considerăm a fi bune, pentru că, dacă privim ceea ce se întâmplă la ora actuală în Europa, vedem că România se află pe linia de plutire. Dacă ne referim la Grecia observăm ce eforturi se fac acolo pentru a nu lăsa această ţară în faliment. În mometul de faţă se caută 130 de miliarde de euro pentru a le da împrumut acestei ţări ca să-şi acopere o parte din datorii. În Spania, şomajul a ajuns la peste 20 la sută şi vedem ce măsuri dure se iau, mai dure ca în România. Acolo nu se vorbeşte numai de tăierea salariilor de la bugetari cu 25%, ci se discută inclusiv de reducerea pensiilor. În Ungaria, timp de 10 luni de zile nu s-au dat pensiile pensionarilor. Deci, nu este o situaţie specifică României, este o situaţie a întregii Europe, este o situaţie la nivel global. A fost, să-i spunem, şansa noastră că am reuşit să luăm aceste măsuri din timp, care au fost măsuri dure, dar care ne-au adus aici, pe linia de plutire. În momentul de faţă, avem un guvern nou, un guvern care este susţinut de aceeaşi coaliţie în cadrul Parlamentului. Acest lucru înseamnă de fapt continuitate şi vedem cu toţii

că se caută soluţii pentru revenirea, cel puţin, la salariile de dinainte de criza economică şi financiară. Dar, aceste soluţii se pot lua numai în condiţiile în care Guvernul va vedea că avem o creştere economică solidă şi va găsi sursele financiare pentru achitarea acestor sume de bani. Dacă vom reveni fără a avea o creştere economică reală înseamnă să ne întoarcem acolo de unde am plecat. Chiar şi cei din opoziţie recunosc acest lucru. Există o declaraţie dată de liderii Opoziţiei care spun foarte clar că ei nu pot veni la guvernare şi nu pot mări salariile, iar dacă se măresc salariile ei afirmă că vor fi tăiate din nou în 2013. Deci, sunt realităţi economice pe care toţi le recunosc. Dar nu am venit în faţa dumneavoastră să discutăm numai despre aceste lucruri, ci am venit să vă ascultăm întrebările şi să găsim soluţii. Microfonul vă aparţine.” Problemele ridicate de cetăţenii văleneni au fost multiple: despre clasa pregătitoare (aşa zisa “Clasă 0”), în domeniul învăţământului, despre ajutorul de şomaj, despre pensii, despre venitul minim garantat, despre discriminarea pe criterii de vârstă la angajare etc. Două aspecte importante au reţinut atenţia tuturor celor prezenţi: 1. Pe Strada Cuza Vodă din Vălenii de Munte, viceprimarul oraşului a decis ca fântâna cu apă potabilă de pe această stradă, să fie astupată cu moloz, luându-le astfel riveranilor posibilitatea aprovizionării cu apă, atât pentru uzul personal cât şi pentru adăpatul animalelor din gospodăriile proprii. Fapt pentru care s-a şi făcut un memoriu colectiv adresat Primăriei, memoriu rămas fără rezultat deşi a fost semnat de toţi locuitorii de pe strada Cuza Vodă, 2. Cealaltă problemă, deve-

nită majoră în zona Văii Teleajenului este legată de S.C. HIDRO PRAHOVA. Aceasta a încărcat nejustificat facturile de plată ale cetăţenilor, atât în Vălenii de Munte cât şi în Izvoarele şi în Teişani. Pe această temă a intervenit şi domnul deputat Mihai Apostolache. Domnul deputat a subliniat faptul că a sesizat Curtea de Conturi în vederea efectuării unui control la SC HIDRO PRAHOVA deoarece societatea comercială, în momentul în care a luat în administrare sistemul de alimentare cu apă al oraşului s-a angajat să facă modernizări ale sistemului pe banii săi şi nu pe banii cetăţenilor. “Problema a fost şi este în continuare a administraţiei din Văleni, pentru că o administraţie responsabilă trebuia să tragă de mânecă operatorul care furnizează apa potabilă în oraş atunci când îşi bate joc de cetăţeni. Există un contract între Hidro Prahova şi Primărie. Dacă acest contract nu se respectă Primăria are posibilitatea să ceară rezilierea acelui contract, asta dacă este o administraţie care se gândeşte la cetăţeni şi nu o administraţie care a avut grijă să dea acest serviciu de apă, să scape de el, să scape de orice răspundere. Eu în calitate de parlamentar am făcut tot ceea ce se putea face şi sper ca instituţiile sesizate să-şi facă datoria, dar vă rog şi pe dumneavoastră să vă spuneţi cât se poate de clar şi de apăsat nemulţumirea. Până în momentul acesta Hidro

Prahova nu a investit nici un leu în modernizarea sistemului de alimentare cu apă din Vălenii de Munte. Atitudinea administraţiei locale faţă de această situaţie nu este o atitudine normală. O administraţie care ţine la cetăţenii săi se bate pentru ei, pentru interesele lor. Dacă actuala administraţie era o administraţie serioasă, nu ceda acest serviciu de apă niciunui operator privat. El trebuia să rămână la Primăria Vălenii de Munte. Se putea gestiona în continuare. Şi atunci se puteau rezolva mult mai uşor astfel de probleme atunci când ele s-ar fi ivit. Aceeaşi situaţie am întâlnit-o şi la Izvoarele şi la Teişani şi în toate localităţile unde acest serviciu de alimentare cu apă a fost concesionat către Hidro Prahova, ceea ce ne arată că această societate comercială aflată în subordinea Consiliului Judeţean nu-şi face datoria faţă de cetăţeni. Acest serviciu public al Consiliului Judeţean Prahova îşi bate joc de cetăţenii acestui judeţ.” Prefectul judeţului a conchis: “Atâta timp cât aveţi apometre, trebuie să plătiţi doar apa pe care o consumaţi. Punct. Incompetenţa s-o plătească cei care sunt incompetenţi!” Absenţa locurilor de muncă a fost o altă problemă importantă ridicată de către cetăţenii oraşului Vălenii de Munte. Audienţa prefectului Adrian Dobre a fost o reuşită deplină şi salutăm ideea, manifestându-ne speranţa că astfel de iniţiative se vor repeta.

DESEMNAREA CANDIDAŢILOR PDL -COLEGIUL 5, PENTRU ALEGERILE LOCALE Un eveniment important în viaţa Partidului Democrat Liberal, Colegiul 5, Valea Teleajenului a avut loc joi, 22 martie 2012: DESEMNAREA CANDIDAŢILOR PENTRU ALEGERILE LOCALE CE VOR AVEA LOC ÎN 10 IUNIE 2012! Într-o atmosferă de sărbătoare, în prezenţa Domnului Deputat al Colegiului 5, Mihai Cristian Apostolache,

didaţii la posturile de consilieri din fiecare localitate luată în parte.

fiecare preşedinte de organizaţie din cele 10 localităţi componente

ale Colegiului 5 şi-a prezentat candidatul la funcţia de primar şi can-

În deschiderea lucrărilor a luat cuvântul Domnul Deputat al Colegiului 5, Valea Teleajenului, Mihai Cristian Apostolache care, printre altele, a precizat: “Este un moment important pentru noi toţi astăzi. De doi ani de zile suntem împreună pentru a ne cunoaşte mai bine şi pentru a ne uni ca-ntr-o familie.

PDL, pe Valea Teleajenului a devenit o marcă. O marcă de temut! Asta înseamnă că fiecare organizaţie de partid şi-a înţeles menirea: aceea de a comunica şi de a fi aproape de oameni. În doi de ani de zile am avut peste 400 de evenimente pe care le-am organizat sau la care am participat împreună. (...) Îmi exprim convingerea că vom învinge, în toate cele 10 localităţi ale Colegiului 5. Vă urez succes!”


6 PAGINA DE MĂNECIU

PROIECTUL EDUCAŢIONAL

“Mediul Ambiental Natural - Educaţia prin Curriculum Integrat Unitar"

A

sigurarea calităţii corespunzătoare a mediului, protejarea lui ca necesitate de supravieţuire şi progres este datoria oricărui cetăţean responsabil al Terrei. Şcoala românească aflată în plină schimbare rămâne un decident responsabil în educarea elevilor, în problematica contemporană privind natura, echilibrul ecologic, raţionalizarea resurselor naturale, adaptarea la condiţiile impuse de realitatea lumii înconjurătoare. Pe direcţia mai sus amintită, Grupul Şcolar Măneciu Ungureni - Judeţul Prahova promovează ecologia ca ştiinţă a gospodăririi naturii şi ca generator de valoare adaugată şi lansează, pentru perioada

1.11.2011 -17.05.2012, PROIECTUL EDUCAŢIONAL "Mediul Ambiental Natural Educaţia prin Curriculum Integrat Unitar", în parteneriat cu INSPECTORATUL JUDEŢEAN ŞCOLAR PRAHOVA, CASA CORPULUI DIDACTIC A I.S.J. PRAHOVA şi Asociaţia "TINERII VOLUNTARI - VALEA CĂLUGĂREASCĂ", având ca beneficiari în cadrul proiectului următoarele 30 de şcoli de pe Valea Teleajenului şi Valea Cricovului. Implementarea educaţiei pentru protecţia mediului la Grupul Şcolar Măneciu este un demers al elevilor de toate vârstele care vor lucra pe segmente diferite, cu resurse umane şi materiale, în abordare ştiinţifică şi artistică, accentuând latura deprinderilor şi educaţiei pentru un mediu şi un om sănătos, cu o conştiinţă europeană. Proiectul presupune, pentru fiecare arie curriculară, documentare, ipoteze, activităţi de teren, ateliere de lucru, stabilirea de concluzii, iar confruntarea cu situaţiile concrete stimulează creativitatea elevi-

IMPORTANŢA ÎMBRĂCĂMINTEI Încă din cele mai vechi timpuri, îmbrăcămintea a ocupat un rol important pentru om, asigurându-i protecţia împotriva factorilor de mediu. Pe măsura evoluţiei societăţii, au apărut modificări şi ale produselor vestimentare, acestea fiind din ce în ce mai complexe, răspunzând cerinţelor de protecţie dar şi de înfrumuseţare şi armonizare a corpului. Astfel, îmbrăcămintea a fost şi este într-o permanentă evoluţie, la creaţia acesteia ţinându-se seama de o serie de factori foarte importanţi: perioada istorică, obiceiuri şi tradiţii ale purtătorilor din diferite zone geografice, mediul social, tendinţele modei, particularităţile de conformaţie ale purtătorilor, personalitatea şi nu în ultimul rând cerinţele acestora. Încă din timpuri străvechi, au existat exigenţe referitoare la creaţia vestimentară, dacă ne referim la acele fastuoase costume de epocă ce ne inspiră mareţie, armonie, uimire, atunci când le privim. În afară de nevoia de acoperire a corpului, crearea vestimentaţiei a avut ca scop şi modificarea înfăţişării fizice a omului. Din cele mai vechi timpuri,

îmbrăcămintea a reflectat, cel mai direct, condiţiile sociale şi raporturile de clasă. De aceea, nu este posibilă înţelegerea acesteia fără cunoaşterea condiţiilor istorice şi politice dintr-o ţară şi epoca respectivă. Moda e o reacţie firească împotriva obişnuinţei, reinnoind înfăţişarea umană. Elaborată de mari creatori de modă, aceasta este adoptată în fiecare ţară, ţinând seama de specificul, personalitatea şi gustul populaţiei respective. Scopul creaţiei vestimentare este acela de a modela înfăţişarea umană, cât mai aproape de idealul de frumuseţe al epocii. Produsele de îmbrăcăminte, în afara rolului pe care îl au, de a acoperi corpul şi de a-l proteja de intemperii, mai au şi rolul de a conferi siluetei o notă de eleganţă. De aceea studiul confecţionării îmbrăcămintei trebuie să aibe în vedere nu numai executarea corectă a produsului corespunzător corpului, dar mai ales corectarea anumitor anomalii ale acestuia, alegerea materialului, a desenului şi a modelului cel mai avantajos siluetei respective. Astfel, prin intermediul îmbrăcămintei, ne putem exprima personalitatea, idea-

lor, dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă, dezvoltă abilităţile de comunicare, promovează relaţiile de parteneriat. Elevii voluntari din şcolile partenere vor lucra sub supravegherea profesorilor coordonatori, în colaborare cu alte cadre didactice sau responsabili autorizaţi în probleme de mediu. Proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung, deoarece prin promovarea educaţiei ecologice se încearcă o consolidare a convingerii că protejarea mediului ambiental natural constă în dezvoltarea la elevi a capacităţii de asumare activă a responsabilităţii faţă de mediu, prin implicare, voluntariat şi parteneriat în cadrul diferitelor arii curriculare. În data de 29 februarie 2012, la Grupul Şcolar Măneciu Ungureni - Prahova, s-a desfăşurat activitatea de "NATURĂ ŞI ŞTIINŢĂ", în cadrul Proiectului Educaţional "MĂNECIU", în parteneriat cu Grupul Şcolar Starchiojd, Şcoala cu clasele I VIII Teişani, Şcoala cu clasele I - VIII "Traian Săvulescu" din Izvoarele.

lurile, dorinţa de viaţă, dorinţa pentru frumos, armonie. Şi noi, profesorii din cadrul catedrei tehnice, de la Grupul Şcolar - Măneciu Ungureni, cu sprijinul permanent al doamnei director Despan Gabriela, ne îndrumăm elevii pentru a-şi dezvolta simţul estetic, creativ, pentru a-şi exprima personalitatea prin stilul îmbrăcămintei create. IMPORTANŢA UNIFORMEI ŞCOLARE Uniforma şcolară a fost şi este mereu în atenţia Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării. De aceea, atât noi profesorii cât şi elevii, trebuie să acordăm o importanţă deosebită acestui lucru, mai ales datorită faptului că există o multitudine de argumente în favoarea uniformei şcolare: îmbunătăţirea disciplinei şcolare, elevii sunt egali din punct de vedere al vestimentaţiei ceea ce determină o colaborare mai bună între aceştia, îmbunătăţirea capacităţii de concentrare a elevilor în timpul cursurilor, elevii sunt mult mai decenţi, diminuarea situaţiilor conflictuale, crearea unui mediu propice pentru procesul de predare-învăţare-evaluare.

Profesor Neagu Carmen Gr. Şc. Măneciu-Ungureni

Programul activităţii a reunit sub cupola proiectului teme ca, "Literatură şi ştiinţă", prezentată de Teodora Colcer, clasa a XII-a B, "Conul cu aburi", experiment efectuat de Mihaela Rodica Despan, elevă în clasa a V-a A, "Pur şi simplu fantastic", activitate experimentală a elevei Teodora Liana Bană, clasa a VIII-a C (coordonator, profesor Mihalcea Victoria, Grupul Şcolar Măneciu Ungureni), "Rolul PH-ului în cotidian" (coordonator, profesor Mihaela Baciu, Grupul Şcolar Măneciu Ungureni, "Reciclarea hârtiei" (coordonator, învăţător Anca Joiţa, Şcoala cu clasele I - VIII " Traian Săvulescu" Izvoarele), "La vânătoare de... amidon" (coordonator, profesor Dorina Negoiţă; Grupul Şcolar Măneciu

Ungureni), "Un oraş ecologic" (coordonator, profesor Elena Miclescu - Şcoala cu clasele I VIII " Traian Săvulescu" Izvoarele), "Cartierul ecologic" (coordonator, profesor Daniela Enescu, Grupul Şcolar Măneciu Ungureni), "Disputa alimentelor " (coordonator, profesor Corina Toma, Grupul Şcolar Măneciu Ungureni). Despre "Medicina naturistă" ne-a vorbit, dezvăluind din tainele terapiilor complementare, domnul terapeut Fănică Voinea Ene. În trecut, medicina aborda problema bolii pornind mai ales de la general la particular. În prezent, medicina modernă pare că preferă abordarea complementară, pornind de la detaliu şi ajungând la întreg. În abordarea acestui proiect, elevul mănecean este conectat la realitatea vie universală. Vizibil, el este o infimă parte a acestui gigantic univers viu. Dincolo de vizibil însă, el descoperă a fi, în mod esenţial, infinit mai mult.

Dir. prof. Gabriela DESPAN Dir. adj. Camelia PETCU Prof. de fizică Victoria MIHALCEA

DESPRE IUBIRE Deşi vorbim inepuizabil despre iubire şi i-am dedicat două sărbători: Dragobetele şi Valentin's Day, pentru că o înţelegem greşit comitem cele mai multe greşeli în numele acestui sentiment care este nucleul umanitaţii. Nu iubeşte cu adevărat cel care mutilează sufletul, schinjuindu-l cu acidul geloziei, cu viermele îndoielii şi cu microbul acuzaţiilor! Cel care ne iubeşte cinstit devine sculptorul sufletului nostru, adică rezervă mult timp, din timpul lui preţios, modelării. Cu răbdare încearcă să descopere şi să valorifice aurul, diamantele, izvoarele pure din interiorul nostru, eliminând balastul. În loc să arunce

propriul prundiş pe teritoriul străin, ca să se elibereze, aduce de acasă platina, împrumută lucruri de preţ pentru ca mareţia edificiului să fie perfectă. Iar după ce opera s-a înfăptuit, niciodată nu se va lăuda cu măiestria sa, ci va spune că materialul a fost nobil! Acolo unde au existat ameninţări, jigniri, loviri, trădări şi acuzaţii nu a fost iubire niciodată! Este inutil să îţi doreşti să mori pentru un asemenea supliciu. Din dragoste adevărată nu se moare, ci se trăieşte frumos!

Profesor: Elena STAN Grupul Şcolar Măneciu


7

ACTUALITATE

UN DESTIN FRÂNT PREMATUR (continuare din Nr. 40) Mesajul versurilor e criptic, titlul trimitea la iniţialele P.C.R., de la Partidul Comunist din România, iar clonţul de rubin la steaua roşie şi la steagul aceluiaşi sinistru partid. Astfel au fost interpretate ultimele versuri, încă de atunci, iar accidentul, de fapt crima, ca o răzbunare a partidului. Ca profesoară de limba română, Margareta Labiş, sora poetului, publica într-un număr din Suplimentul literar-artistic al Scânteii tineretului din 1951 mărturii despre poet. Ea a explorat permanent spaţiul inconfundabil al poeziei, unde l-a regăsit şi pe fratele său în tradiţia culturală românească: ,,A sorbit mai întâi, din apa limpede a folclorului românesc, pentru ca mai apoi să se formeze la şcoala marilor clasici ai literaturii române şi universale. Pentru mine, care l-am cunoscut bine, în coordonatele esenţiale ale eului său, întâlnirea cu poezia fratelui meu

este întâlnirea cu flacăra purităţii absolute, a credinţei în ideal (...). Cititorul contemporan îl poate cunoaşte cu adevărat numai în contextul epocii sale ca o sinteză de idei, între tradiţie şi modernitate, ca un deschizător de drumuri, ca un simbol al romantismului revolu-ţionar, şi ca o înaltă conştiinţă poetică, adevărată." Iată fragmente dintr-o scrisoare trimisă de N. Labiş prietenului şi ,,confidentului" său Valeriu Bogdăneţ, din Vălenii de Munte, unde se afla în vara anului 1951, la un curs de instruire organizat de C.C. al U.T.M. În acest loc, cu rezonanţe istorice, cu plaiuri care poarta urmele paşilor marelui Nicolae Iorga, Labiş a trăit momente de profundă fericire: ,,Înainte de a pleca la tabără, te-am căutat acasă - îşi începe epistola tânărul poet. Şi continuă: “Nu te-am găsit. Ţi-am lăsat o scrisoare, în care ţi-am scris o serie de lucruri pe care le credeam importante atunci.

Am plecat seara cu trenul de 22. Am ajuns în Văleni, după o călătorie obositoare, la ora 9 dimineaţa. Prima impresie: E frumos, dar cam nu-i Vălenii de Munte, ci... de deal, cel mult subcarpat. Totuşi în depărtare se zăreşte şi muntele, îmbrăcat

în zeghe de ceaţă (...). Eu, o să te pun în curent cu viaţa noastră atunci când ea o să înceapă cu adevărat (...)''. Autorul volumelor de versuri ,,Primele iubiri? (apărut în toamna anului 1956) şi ,,Lupta cu inerţia? (publicat postum în

1958) este inauguratorul generaţiei şaizeciste al cărui lirism se caracterizează printr-o fluiditate extraordinară a expresiei, afectivitate, energie, vigoare care sublimează experienţele biografice. Timbrul particular al poetului se defineşte treptat şi prin raportare la valorile scrisului. Eminescian este sentimentul integrării în mijlocul naturii feerice în care existenţa sa se ritualizează devenind un spectacol ciclic, viziunile cosmice de o măreţie sobră din ,,Geneza”. Poezia e o prelungire a vieţii, expresia spontană a spiritului lăuntric dornic să se clarifice, să se afirme. Copilăria şi adolescenţa umbrite de suferinţa războiului şi-au găsit un reprezentant de mare vibraţie, stimulator al unei generaţii de poeţi care au trăit aceeaşi tragică experienţă. Marea secetă de după război, din Moldova anului 1946, a fost o altă experienţă tragică (experienţă care a generat capodopera sa “Moartea căprioarei”),

ce a pus la încercare sensibilitatea excepţională a tânărului Labiş. Dacă Labiş ar fi ajuns sau nu un al doilea Eminescu, este o întrebare care încă mai persistă şi astăzi, dar moartea prematură a poetului de la Mălini, face ca răspunsul să plutească undeva, pe lângă steaua sa nemuritoare. Supranumit de către criticul Eugen Simion ,,buzduganul unei generaţii", Nicolae Labiş ar fi împlinit în luna decembrie 2011 venerabila vârsta de 76 de ani. Labiş a fost o personalitate fulgerătoare şi un talent de excepţie, plecat prea devreme, dar care ne-a oferit moştenirea sensibilităţii şi geniului său poetic prin care a încercat recuperarea vechilor valori, a esenţei artistice supuse dezagregării de către noua ideologie. Prof. Gabriela POPA, Prof. Ion BOCIOACĂ

IMAGING EUROPE 2011-2013, PROIECT MULTILATERAL COMENIUS

O

nouă etapă din proiectul Comenius Imaging Europe s-a derulat în perioada 22-27 ianuarie 2012. De data aceasta, drumurile noastre europene ne-au purtat spre Zagreb, capitala Croaţiei, unde am ajuns dupa o foarte scurtă escală pe aeroportul din Frankfurt. Aici am schimbat avioanele în aproximativ 30 de minute (în România, nici taxiurile nu le poţi schimba în intervalul ăsta de timp!) şi, ca o curiozitate, cu cât mai tare ne grăbeam noi să ne îmbarcăm, cu atât mai imperturbabili erau germanii:

Asociaţia Solidaritatea Poseşti Mauges. În comuna Poseşti, situată la 15 km. de oraşul Vălenii de Munte, există relaţii romano-franceze de mai bine de 20 de ani. În această vară, la începutul lunii august, aceste relaţii se vor oficializa prin semnarea actelor de Înfrăţire

până nu ne-au verificat şi tocurile de la pantofi, nu ne-au lăsat să trecem! La întoarcere, însă, escala a fost la Viena: alt aeroport, alţi oameni, altă muzica - Strauss peste tot... Spre deosebire de Grecia, unde ne-am întâlnit doar coordonatorii de proiect, la Zagreb am mers atât profesori, cât şi elevi din toate ţările participante astfel ca, la întoarcere, fiecare ştia câteva cuvinte de bază în spaniolă, croată, greacă... Delelgaţia Grupului Şcolar Agromontan Vălenii de Munte a fost alcatuită din profesorii: Lavinia Lup şi Florina Ene, elevii: Tatiana Tudor, Andreea Paraschivoiu, Florian Paraschivoiu din clasa a XII-a B şi Anaida Ogrezeanu din clasa a XI-a B. Aceştia din urmă au avut şansa de a cunoaşte din interior obiceiurile, cultura, tradiţiile croate deoarece au fost cazaţi la diverse familii ale elevilor de la IX gimnazija Zagreb, iar experienţa trăită li s-a părut unica şi de mare valoare! Echipa României, elevi - profe-

sori, împreună cu organizatorii din Croaţia: Arjana şi Mirjana. În prima zi a întâlnirii de la Zagreb am făcut cunoştinţă cu oraşul şi cu oficialităţile sale, am participat la o frumoasă ceremonie de primire unde ne-am bucurat de momentele artistice oferite de gazdele noastre, elevi talentaţi şi interesaţi de activităţile extraşcolare: balet, pian, teatru, muzică, pictură. Programul din zilele următoare a cuprins întâlniri de studiu la şcoală şi s-au desfăşurat sesiuni de lucru pe două planuri: o secţiune a cuprins coordonatorii de proiect care au pus la punct detaliile întâlnirii prezente şi pe cele care vor urma, cealaltă secţiune a inclus elevii şi profesorii însoţitori care au învăţat cum să editeze-prelucreze filmele pe care leau adus cu ei din etapa "Your Country In My Country" pentru a le finaliza şi a le urca pe pagina de facebook a proiectului Imaging Europe. Schimbul de impresii, idei, informaţii variate a fost parte a

activităţii lor comune la şcoală, în felul acesta elevii au descoperit lucruri inedite despre multe ţări din Europa şi au avut, în acelaşi timp, şansa de a-şi promova propriile ţări cu tot ce considerau ei că-i defineşte ca popor al ţării respective. Eu pot să spun că, după aceste experienţe europene, am conştientizat că nu ştim să ne promovam ţara aşa cum ea ar merita, am văzut că talentul nostru lingvistic este de departe un atu, că românii sunt toleranţi, frumoşi, educaţi! La final, după discuţii şi analize multiple, s-a decis ca YCIMC să fie urcat pe facebook în trei săptămâni de la întoarcerea acasă pentru a exista timp suficient de modificări şi completări. Filmul va avea maxim 15 minute şi se va constitui în al doilea capitol al filmului Imaging Europe, după prezentarea şcolii care s-a realizat deja pentru întâlnirea din Grecia. S-au mai stabilit datele de întâlnire din România: 29 aprilie-4 mai 2012 şi Turcia: 23-28

septembrie 2012, dar şi sarcini de lucru pentru România. Aici se vor prezenta interviurile şi cercetările istorice care s-au făcut din etapa "The class of 1990 and 2020", plecând de la prezent: cum arată ţara mea acum?, de ce facilităţi mă bucur eu acum?, sunt mulţumit de imaginea ţării în Europa? şi, întorcându-ne în trecut, acum 20 de ani, să descoperim cum era ţara noastră în vremea respectivă, ce aşteptări aveau tinerii de la acea vreme, ce s-a realizat şi ce nu... Există şi partea de viitor a acestui studiu: cum îl văd tinerii din ziua de azi?, ce-şi doresc ei pentru următorii 20 de ani?, ca un fel de “capsula timpului”: peste ani vor vedea dacă visele lor s-au împlinit, dacă ce-şi imaginau ei că va fi viitorul chiar va prinde contur... iar această etapă din istoria Europei se va scrie la noi în ţară!

între Comuna Poseşti şi Comunitatea Comunelor din centrul regiunii Mauges. Ne-am dori ca acest eveniment să fie mult mai cunoscut de către comunităţile din satele de pe Valea Teleajenului. Iată programul activităţilor noastre - evenimente culturale - pentru acest an, organizate de Asociaţia noastră romano-franceză: - 16 - 23 aprilie 2012 Ansamblul de cântece şi

dansuri populare "Floricica" din Poseşti, Prahova se va deplasa în Franţa, în localitatea Beaupreau pentru a realiza mai multe spectacole folclorice în cadrul festivalului anual "Le printemps culturel". - 7 - 28 iulie 2012 - va avea loc "Schimbul de experienţă culturală şi de solidaritate" romanofranceză. (10 tineri români din comuna Poseşti vor pleca în Franţa timp de 10 zile şi vor fi găzduiţi la 10

tineri francezi de vârsta lor, care la rândul lor vor deveni oaspeţi în familiile românilor timp de 10 zile la Poseşti. Pe durata sejurului vor avea loc activităţi de solidaritate şi cu aspect cultural). - 3 - 10 august 2012 - vor avea loc în comuna Poseşti oficialităţile de Înfrăţire. O delegaţie de primari şi viceprimari francezi se vor deplasa la Primăria Poseşti. - octombrie 2012 -

Parteneriatul francofon între liceul "Nicolae Iorga" din oraşul Vălenii de Munte şi "Notre Dame de Bonnes Nouvelles din Beaupreau.

Coordonator proiect: prof. Lavinia LUP

Va mulţumim şi vă dorim succes în activitatea dumneavoastră. Sperăm într-o colaborare în legătura cu promovarea acestor evenimente minunate.

Cati CĂPLESCU


8

Omul din oglinda sufletului meu

Dincolo de chipul celei ce ne-a dat viaţă, şi pe care o purtăm ca pe o icoană-n suflet, mama, înlăuntrul fiecărui om se mai ascunde o persoană, în faţa căreia ne înclinăm cu respect şi admiraţie pe tot parcursul vieţii. Vorbesc despre chipul dascălului, fiinţa ce-a deschis orizontul cultural fiecărui individ care a trecut pragul vreunei instituţii şcolare. Auzim adesea - copiii din ziua de azi nu mai au dram de respect! Auzim adesea părinţi şi bunici care se plâng de proprii copii pentru că nu-i mai respectă şi-i compătimim sau îi condamnăm. Respectul, însă, nu este un drum cu sens unic şi, dacă admitem că părinţii sunt primele şi cele mai importante modele din viaţa oricărui copil, atunci noi, părinţii, dascălii trebuie să le arătăm mai întâi ce înseamnă respectul păstrându-ne demnitatea în faţa lor, purtându-ne respectuos cu

ei şi cu ceilalţi deopotrivă. Ne aducem mereu aminte că respectul nu se câştigă cu forţa, ci se dobândeşte prin dragostea pe care le-o insuflăm copiilor faţă de noi şi prin autoritatea pe care le-o dovedim. Poate dascălul, pe care-l vede zilnic, ar trebui să devină adevăratul model al elevului atunci când nu sunt înteleşi de proprii părinţi. În ochii lor putem fi îngeri sau demoni, după cum ne manifestăm: zâmbim şi încurajăm sau, aruncăm cu veninul nervilor şi îngheţăm priviri. Nu cu teroare corectăm comportamente, nu învăţăm cu frica şi nu educăm din ură! Cine alege meseria de dascăl trebuie să înveţe să iubească, să ierte, şi mai ales să aştepte. Să nu ne pierdem speranţa că în fiecare zi va fi măcar un copil care ne va mulţumi pentru învăţăturile date. Să fim mereu atenţi cu ei, să-i acceptăm aşa cum sunt: mai timizi, mai energici, mai nerăbdători. Ca să le devii prieten, dascăle, ţine seama de următoarele sfaturi: - Nu uita niciodată cum e să fii elev! - Măsoară cu aceeaşi unitate pentru toţi, pentru a fi demn întotdeauna!

- Fii apropiat de copii, împreună formăm o echipă! - Fiecare copil are o calitate, de aceea e deosebit! - Fii imprevizibil ca să nu plictiseşti niciodată! - Fii ca un părinte şi copiii te vor iubi: indulgent la primele greşeli, sever la următoarea, sincer întotdeauna! De câte ori, în momentele speciale ale noastre, n-am deschis cu emoţie albumul cu fotografii şi-am retrăit pentru o clipă anii în care eram elevi?... Şi dacă noi, adulţi fiind, avem nevoie din când în când să răscolim prin sufletele noastre, după momentele minunate ale copilăriei noastre, cu atât mai mult o vor face cei care au îndrumat generaţii de elevi pe drumul cunoaşterii. Aşadar, opriţi-vă pentru o clipă, dragi cititori din activităţile de zi cu zi, şi trimiteţi o frântură din lumina sufletelor noastre, un zâmbet alături de un gând bun, persoanei ce şi-a însemnat cu litere de aur numele în sufletele voastre, care v-a ajutat să deschideţi aripile şi să zburaţi spre viaţă.

Prof. Alina IONESCU

VÃLENii

Redacţia Telefon: 0723-246121 VĂLENII DE MUNTE

Redactor-şef:

Gh. BURDUJAN

Colectivul de redacţie:

Dir. Prof. Gabriela DESPAN, Prof. Maria VISOSCHI, Prof. Camelia NEAGU, Prof. Jeannette CIMANGA Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului. De asemenea, în cazul unor agenţii de presă şi personalităţi citate, responsabilitatea juridică le aparţine.

Publicaţia „Vălenii” este editată de Fundaţia

“ARMONIA” ziarul.valenii@yahoo.com

ZIARUL VALENII / 42  
ZIARUL VALENII / 42  

ziarul orasului valenii de munte si al vaii teleajenului

Advertisement