Page 1

16 5

www.ziarulprofit.ro

8

Ziar de informaþii ºi publicitate pentru tot argeºeanul Apare lunea

Anul VI, nr. 293 - 23 ianuarie 2012

La PDL a început licitaþia funcþiilor de aleºi locali

16 pagini

1 leu

Oamenii simpli ºtiu cine controleazã ºi manipuleazã

Protestatar cãtre Argeº TV:

Ruºine, PDL-iºtilor! 5000 3 , a e r a r int e p a e r i ieº ! i c n â r b 16 NOU!

TOP 7 ZILE

■ Diaconu îl pune la punct pe viceprimarul liberal Vasilescu

Îi transmit aici în presã, poate nu ºtia, cã în fiecare luni la ora 10 avem ºedinþa operativã la care ar trebui sã participe, atrage atenþia primarul. (pagina 3)

■ „Americanul“ Michael ºi-a luat gratis un drum!

70 de metri de drum public sunt folosiþi ca proprietate personalã (pagina 9)

■ PDL a scos Argeºul în stradã

■ Sãtul de mofturile portocaliilor un membru PDL ºi-a ars în public carnetul de partid ■ În toate oraºele importante ale judeþului oamenii au ieºit sã-ºi strige nemulþumirile generate de politica PDL

(pagina 14)

■ Fostul Ministru de Externe, Adrian Cioroianu ºi-a lansat ultima carte la CNVV

Cele e un b i a m i r u þ e r p Strada Traian (lângã magazinul Practik). Relaþii ºi comenzi la tel: 0746988869 sau 0248721015

12

Vinerea trecutã, la Colegiul Naþional Vlaicu Vodã a avut loc o lansare de carte deosebitã, în special din prisma numelui autorului. (pagina 4)


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

realitatea argeºeanã

2

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

La Curtea de Argeº,

Cre`cã Am anunþat zilele trecute, cã primarul Diaconu este invitatul Elenei Udrea la Gala România - Premiile de Excelenþã în Turism, eveniment organizat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului la Palatul Parlamentului din capitalã, în data de 19 ianuarie. Mam bucurat ºi cred cã toþi argeºenii au fãcut la fel aflând cã ºi Argeºul este reprezentat de cineva la manifestare, mai ales cã oraºul Curtea de Argeº a fost vãzut de minister, în sfârºit, la adevãrata sa valoare turisticã. Ideea de a organiza o asemenea manifestare în care sã fie evidenþiaþi ºi premiaþi cei care au performanþe în domeniul turismului mi se pare remarcabilã, turismul fiind un domeniu cu potenþial ridicat pentru economia þãrii, dovadã cã în alte þãri se trãieºte bine mersi din aºa ceva. Surprizã însã...Am primit un telefon de la primarul Diaconu în care eram anunþat cã Gala s-a anulat. Cei de la minister le-au dat de veste cã evenimentul va avea loc "când vor exista condiþii obiective pentru atingerea obiectivelor". Am verificat ºtirea ºi pe siteul Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului unde surprinzãtor - nu era postat niciun fel de comunicat! O regulã poate nescrisã, dar cât se poate de realã, spune cã seriozitatea e un factor sine qua non pentru un turism de calitate. Turismul ºi "seriozitatea" oamenilor Elenei Udrea ? Brusc, mi-am amintit de un proverb francez... "Detaliile asigurã calitatea", madame Udrea!

Aproape 1200 de locuinþe nu au apometre Astfel, pânã la data de 31 decembrie 2011 dintr-un numãr total de 6.974 de apartamente, doar 6.416 au apometre, restul de 558 de apartamente nebeneficiind de astfel de aparate. În ceea ce priveºte casele din municipiul Curtea de Argeº care sunt racordate la reþeaua de apã a Aquaterm, situaþia este oarecum similarã, din 6.421 de case, 636 neavând apometre. Aºa se face cã un calcul simplu aratã cã la nivelul Municipiului Curtea de Argeº, un numãr impresionat de 1.194 de locuinþe nu beneficiazã de o monitorizare a consumului de apã. Alin Pãtraºcu

De curând, reprezentanþii Aquaterm, societatea distribuitoare de apã curentã din Curtea de Argeº, au prezentat o statisticã referitoare la situaþia apometrelor din oraºul nostru.

Statisticã îngrijorãtoare la Curtea de Argeº!

Din 1200 de ºomeri aflaþi în platã, 450 sunt absolvenþi de liceu din 2011 Zilele trecute, reprezentanþii Agenþiei Locale pentru Ocuparea Forþei de Muncã a prezentat o statisticã îngrijorãtoare în ceea ce priveºte numãrul ºomerilor din municipiul

nostru. Astfel, în aceastã lunã s-au aflat în platã 1200 de ºomeri, dintre care 450 sunt absolvenþi de liceu în anul 2011. de asemenea, în evidenþele ALOFM Curtea de Argeº se

Oameni ºi ... oameni

Corigentul sãptãmânii

Premiantul sãptãmânii

Primarul Curþii de Argeº, Nicolae Diaconu, pentru cã a reusit fãrã niciun sprijin politic sã stea de vorbã faþã în faþã cu ministrul Elena Udrea ºi sã-i prezinte realitatea cu privire la controversata licitaþie pentru PIDU obþinând asigurãri cã totul se va rezolva pentru binele oraºului.

ªtefan Lãzãroiu, pentru faptul cã într-o perioadã delicatã dominatã de proteste de stradã, incitã tinerii la violenþe prin intermediul unor comunicate de presã în care acuzã participanþii la mitinguri de mojicie ºi huliganism.

Punem pariu Deºi toatã sãptãmâna trecutã sute de argeºeni ºi mii de români au ieºit în stradã ºi au organizat mitinguri ºi acþiuni de protest împotriva Preºedintelui ºi a Guvernului, se pare cã au existat ºi voci care nu au vãzut în acestea decât acþiuni comandate de opoziþie. În aceste condiþii, punem pariu cã indiferent de amploarea pe care mitingurile ºi protestele programate pânã la 31 ianuarie o vor lua, tot vor exista persoane care sã demonteze nemulþumirile românilor, iar aceste manifestãri nu vor avea niciun rezultat?

mai aflã încã 1000 de ºomeri care în acest moment nu beneficiazã de ajutor de ºomaj. În ceea ce priveºte numãrul de dosare înregistrate în aceastã primã lunã a lui 2012, acesta

Pendiuc începe întâlnirile în cartiere Tudor Pendiuc, primarul municipiului Piteºti, începe la finalul lunii ianuarie a anului 2012 programul întâlnirilor cu conducerea ºi membrii asociaþiilor de proprietari ºi locatari din cartiere. La aceste întâlniri vor participa ºi reprezentanþi ai tuturor serviciilor din cadrul Primãriei ºi subordonate Consiliului Local. La întâlnirile din cartiere pot fi ridicate de cãtre cetãþeni problemele cu care se confruntã în viaþa de zi cu zi în cartierul lor, urmând ca toate sesizãrile sã fie preluate de adminis-

Numele _________________________________________ Adresa _________________________________________ Pun pariu cã: _________________________________________

Ziar de publicitate ºi informaþii pentru tot argeºeanul

Colectivul redacþional Editorialiºti Octavian ANDRONIC Mihai Paul CODUNAS Dumitru Augustin DOMAN

Publicaþie editatã de: S.C. K L A N A R M E D I A A D V E R T I S I N G S.R.L. JO3/1711/2007

Redactori titulari Alin PÃTRAªCU ªtefania VASILE Cãtãlina PETRARIU

Director

Colaboratori Andreea FLORESCU Graþiela ªERBAN

IULIAN UÞÃ 0744 980 915

este unul destul de mare mai ales dacã þinem cont cã luna ianuarie nu s-a încheiat, ºi anume 150 de dosare de ºomaj înregistrate de la începutul anului ºi pânã acum. Alin Pãtraºcu

traþia localã în vederea rezolvãrii, pe cât posibil, a lor. La ºedinþele cu cetãþenii vor participa, ca invitaþi, ºi reprezentanþi ai altor instituþii publice ºi ai unor societãþi furnizoare de utilitãþi (gaze, curent electric, etc.). Iatã care este programul complet al întâlnirilor din cartiere: ● marþi, 24 ianuarie, ora 17 întâlnire cu locatarii din Rãzboieni, Craiovei, Banat ºi Exerciþiu la ªcoala Nr. 11 din Craiovei ● miercuri, 25 ianuarie, ora 17 întâlnire cu asociaþiile din Prundu, Tudor Vladimirescu ºi Fraþii Goleºti la ªcoala Nr. 20 din Tudor Vladimirescu ● vineri, 27 ianuarie, ora 17 întâlnire cu locatarii din Trivale, Mãrãºeºti ºi Teilor la ªcoala Nr. 12 din Trivale ● luni, 30 ianuarie, ora 17 - întâlnire cu locatarii din Gãvana la ªcoala Nr. 19 ● marþi, 31 ianuarie, ora 17 întâlnire cu locatarii din Nord, Tache Ionescu, Eremia Grigorescu, Calea Bascov la ªcoala Nr. 14 din Nord ● miercuri, 1 februarie, ora 17 întâlnire cu cetãþenii din Centru, Popa ªapcã ºi Calea Bucureºti la Liceul Armand Cãlinescu.

REDACÞIA: B-dul Basarabilor 79, Curtea de Argeº

Complex Sf. Gheorghe Telefon: 0348 569 111 0771 545 119 Fax: 0348 814 074

www.ziarulprofit.ro E-Mail: redactia@ziarulprofit.ro

Fix în Pix ! Rolul decisiv al presei în protestele de stradã - Pozitiv sau negativ ? M-am uitat zilele trecute la cine strigã „Jos Bãsescu!“ ºi vãd multe din feþele agitate care înaintea ultimelor alegeri prezidenþiale, chiar ºi la o sãptãmânã dupã, scandau transfiguraþi (nu conta contextul) „Bã-ses-cu!, Bã-ses-cu!“. Ca ºi cum te-ai uita la o radiografie a manipulatului perfect. Dar analizând tot la lumina unui bec ecologic picãtura umplerii paharului de nemulþumiri, vedem clar cã manipulatul nostru perfect are demnitate, bun simþ, în stare sã iasã în stradã pentru cã preºedintele, pur teoretic al tuturor cetãþenilor acestei þãri, îi spune ghicitori, în prime time, cu iz de ameninþare unei persoane cu o imagine pozitivã, pe bunã dreptate consolidatã ºi greu de ºtirbit în ciuda dezvãluirilor cu misiune de denigrare, care vor fi aduse lui Raed Arafat, poate, în perioada care va urma. Altceva ce mai observãm noi, de data aceasta referitor la populaþia majoritarã a României. Cã românii nu au ieºit în stradã când s-au tãiat salariile, când o profesoarã a fãcut vreme îndelungatã greva foamei pentru drepturile tuturor cadrelor didactice, când un electrician al televiziunii publice s-a aruncat disperat de la balcon în plinã ºedinþã a Senatului (de atunci sunt persoane plãtite care supravegheazã cine intrã în balcoanele Senatului ºi, în mãsura în care ar plana vreun risc, rândul din faþã al scaunelor de la balcoane trebuie sã rãmânã liber). Românii au ieºit în stradã la Timiºoara, în 1989, pentru a-l apãra pe Laszlo Tokes. Un ungur...Românii au ieºit în stradã pentru Raed Arafat în 2012. Un palestinian...Alte paralele sunt greu de fãcut. Dar la profilul manipulatului perfect, demn totuºi, adãugãm toleranþa populaþiei majoritare a acestei þãri cu cetãþeni care nu sunt etnici români. Sã recapitulãm profilul exponentului ce ar întruchipa media atitudinalã a poporului român din ultimii douãzeci ºi ceva de ani: MANIPULABIL fãrã efort de inteligenþã foarte mare, plin de demnitate, SOLIDAR cu cel nedreptãþit ºi batjocorit ºi teribil de TOLERANT etnic. Pornind de aici, ar fi foarte interesant un studiu cinstit de rating al posturilor de televiziune urmãrite de cei care privesc manifestaþiile cu telecomanda în mânã. Câþi dintre privitori schimbã canalul când relatarea de la faþa locului este clar exageratã, incitatoare? Câþi cautã cu disperare acel post care sã le dea impresia cã este neutru, cã transmit, comenteazã, fãrã partipriuri exact ceea se întâmplã? Înclin sã cred cã în zilele urmãtoare nu atât ce va face puterea va avea importanþã capitalã - aici nu vor fi surprize, datele înalþilor noºtri demnitari aflaþi în cele mai vitale posturi de conducere a þãrii ne sunt cunoscute: unii vor aºtepta sã execute ceea ce li spune de la Cotroceni, alþii se vor bãrbieri mai rar ºi realmente vor suferi, cu fondul lor cinstit din pãrinþi de la þarã, pentru ceea ce se întâmplã, iar El Comandante aºteaptã momentul sã ne-o tragã nouã, tuturor, inclusiv PDL-ului. Importanþã capitalã va avea cât de inteligenþi ne sunt jurnaliºtii, dacã au chiulit de la cursul de deontologie, dacã vor ºti care dintre nemulþumiri meritã ºi au rost sã fie reluate în breaking news, în jurnale, dacã vor mai schimba din feþele de panelists care vorbesc vorbe pe posturi, avocate care recitã patetic din Coºbuc, foºti consilieri prezidenþiali misogini. Întâmplãtor, zilele trecute am urmarit la postul local Arges TV, dialogul in direct al unei jurnaliste cu conducerea PDL Arges. Execrabil, biata fata tot incerca sã desluºeascã întrebãrile comandate de acelaºi partid pe care cineva, din acelaºi studio i le arãta scrise pe o tãbliþã. Tot la acelaºi post, dimineaþa, la o altã emisiune, un bãiat tot cânta de zor în struna PDL-ului dupã partituri concepute în sediul aceluiaºi partid. Dezgustãtor ! Ca sã concluzionez, depindem în mare mãsurã de felul în care va prezenta presa evenimentele care vor urma. Ne plângem de calitatea multor politicieni. Este un moment decisiv sã ne dãm seama ºi de calitatea jurnaliºtilor din acest judeþ, din aceastã þarã.

Iulian Uþã

Caricatura sãptãmânii...

Corecturã Gheorghe UNGUREANU Tehnoredactare: Dan ARÞÃRUª MARKETING Narcisa UÞÃ - 0743 237 183 E-mail:publicitate@ziarulprofit.ro Ziarul PROFIT foloseºte serviciile Agenþiilor de presa Amos News, NewsInn Ziarul beneficiazã de serviciile de promovare ale agenþiei KLANAR ADVERTISING Curtea de Argeº

Copyright “Ziarul Personal” Rãspunderea pentru conþinutul articolelor publicate în ziar revine autorului, conform art. 206 C.P. Manuscrisele nepublicate nu se restituie. Ziarul se difuzeazã prin firmele ROESTA Curtea de Argeº, MEDIA PRESS, precum ºi prin intermediul difuzorilor particulari. Abonamentele se contracteazã direct la sediul redacþiei.

Tiparul executat la Tipografia „TIPOMEDIA PROD“ Bucureºti.


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

realitatea argeºeanã

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

3

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Diaconu îl pune la punct pe viceprimarul liberal Vasilescu

Ora 10 a sosit, vicele nu a venit!

Politica

■ Directorul Panþurescu ºi-a dat demisia

Ceea ce se bãnuia din momentul în care s-a aflat cã, dupã doi ani petrecuþi la „guvernare“, directorul executiv al Îi transmit aici în presã, poate nu ºtia, cã în fiecare luni la ora 10 avem Direcþiei Judeþene penºedinþã operativã la care ar trebui sã participe, atrage atenþia primarul tru Sport ºi Tineret, Primarul PSD al Curþii de Argeº, ing. Nicolae Diaconu pare cã s-a cam sãturat de Flavius Panþurescu, nu mofturile viceprimarului dar ºi de modul defectuos în care acesta din urmã înþelege mai dispune de sprijin sã colaboreze în interesul cetãþeanului. Ultimele declaraþii ale liberalului Vasilescu lpolitic din partea partiduau fãcut pe Diaconu „sã dea din casã“, mai exact din primãrie. Aºa se face cã, cheslui care-l instalase pe post tionat pe marginea ultimelor ieºiri în presã ale liberalului Vasilescu, Diaconu a fost cu acceptul ANS s-a conextrem de tranºant. „Eu nu ºtiu cum poate sã spunã el ce e prin primãrie sau sã dea verdicte atâta timp cât, zilnic, nu stã mai mult de un sfert de orã prin birou. Cum firmat zilele trecute, la o poate el ºti ce e aici dacã nu prea calca prin primãrie", a declarat Nicolae Diaconu. conferinþã de presã convoÎn plus, acesta a þinut sã precizeze cã viceprimarul Vasilescu nu prea îºi respectã nici catã pe aceastã temã, întrmãcar atribuþiunile de serviciu clar stabilite nu de ieri, de azi. „Mulþi nu ºtiu cã de o formã ce are anumite trei ani ºi ceva, domnul Vasilescu nu participã la ºedinþele operative din fiecare zi nuanþe. Pe scurt Flavius de luni, când ne organizãm ºi punem în ordine lucrurile din primãrie. Poate nu a aflat de aceste ºedinþe de aceea chiar vã rog sã scrieþi, sã afle ºi el cu ocazia asta Panþurescu ºi-a anunþat din presã cã la Curtea de Argeº primãria are în fiecare zi de luni, la ora 10:00 demisia (de onoare!) din ºedinþe operative. Poate dacã aflã de la dumneavoastrã din ziar va participa ºi el postul deþinut. la ele“, a conchis Diaconu. Rãmâne de vãzut dacã viceprimarul va lua act de Neputând totuºi confiraceastã informaþie pentru cã, este posibil sã nu fi ºtiut de aceste ºedinþe operative. ma întru totul cã ea are o Iar dacã nu a ºtiut, iatã, aflã acum. legãturã sau alta cu procesul intentat - ºi câºtigat! - guverOamenii simpli ºtiu cine controleazã ºi manipuleazã nului român de predecesorul lui Laurenþiu Achimescu odatã ce a fost dat afarã. „Hotãrârea mea este irevocabilã, Peste 100 de oameni au fost, în ciuda ploii, vineri seara în Piaþa ºi eu pentru cine vorbesc, cine îmi ia interviu“ - „Vorbiþi cu nu mi-a fost uºor s-o iau“ - a declarat Panþurescu - ºi-mi dau Milea pentru a protesta paºnic. Tocmai când totul pãrea liniºtit un camera. Vorbiþi cu colegul“, a fost schimbul de replici. demisia numai pentru cã, eu nemaiavând sprijin politic, insticonflict spontan a izbucnit între o reporteriþã de la Argeº TV ºi un Discuþia a adus aproape mai mulþi protestatari, unul dintre ei tuþia sã nu aibã de suferit (facem o parantezã, spunând cã nu cetãþean din Rociu. A fost o dovadã clarã cã cetãþenii simpli au recunoscând reporterul, care este ºi moderator la postul de era prea mult timp de când sportul ºi tineretul fuseserã readuse mirosit ce jocuri face o parte a presei locale într-o perioadã extrem televiziune, despre care a afirmat cã este al PDL. "Niciodatã sub acelaºi sceptru). de frãmântatã. Incidentul a fost unul nefericit, pentru cã putea fi evi- sã nu mai faceþi o asemenea afirmaþie", a replicat reporterul,

Protestatar cãtre Argeº TV: Ruºine, PDL-iºtilor! tat, dacã cele douã pãrþi s-ar fi comportat civilizat ºi ar fi renunþat la discuþiile începute. Dupã un schimb de replici, omul a solicitat sã îi se spunã pentru cine dã interviu, în repetate rânduri. „Vreau sã ºtiu

Punctul pe Y Octavian Andronic

O diversiune grosolanã pusã la cale de putere, în aceastã perioadã de crizã politicã ºi socialã, este cã toþi politicienii ar fi la fel, cã toþi ar fi o apã ºi-un pãmânt. Salvarea celor de la putere este sã se amestece în peisaj, spre a nu mai fi identificaþi pentru rãspunderea pe care o poartã. Evident cã lucrurile nu stau aºa. Nu toþi oamenii politici sunt traºi la ºtanþã. Nu toþi au aceeaºi educaþie. Nu toþi au participat la decizii dezastruoase pentru þarã. Nu toþi sunt responsabili pentru situaþia de acum. Nu toþi au intrat cu cizma în sufletul oamenilor, bãtându-ºi joc de viaþa, slujba ºi drepturile lor. Este jignitor în plan uman ºi catastrofal în plan democratic sã acceptãm aceastã uniformizare, insinuatã de propaganda puterii, din laºitate ºi perversitate politicã. O altã diversiune se referã la puritatea protestelor din Piaþa Universitãþii, care ar trebui sã rãmânã neîntinatã de microbul politicii. Din nou, o falsã problemã. Cei care se tem de "confiscarea revoltei" comit ei înºiºi o confiscare, cu sens schimbat. Oameni sunt ºi colo, ºi colo. Probleme sunt peste tot unde se demonstreazã în þarã. Membrii partidelor ori cei ai sindicatelor nu sunt niºte proscriºi. ªi ei sunt afectaþi în viaþa lor, în starea lor, în familiile lor. Poate cã,

E

D

I

moment în care protestatarul de la Rociu a continuat „Sunteþi ai PDL? Eºti de la PDL, ia ºi mãnâncã atunci“, ºi a aruncat douã bucãþi dintr-un produs alimentar în reporteriþã. În acel moment, aceasta l-a împins pe protestatar ºi spiritele au pãrut a se calma. Reporterul a chemat însã poliþia care l-a sãltat pe protestatar, ducându-l la secþia Nr. 1 de Poliþie, unde a fost legitimat ºi, conform purtãtorului de cuvânt al Poliþiei Argeº, a fost amendat cu 100 lei în baza legii 61, pentru adresarea de cuvinte jignitoare. De menþionat cã, dupã ce protestatarul a fost dus la secþie, reporteriþa ºi cameramanul televiziunii au fãcut imprudenþa de a se retrage chiar prin apropierea protestatarilor spre sediul redacþiei, stârnind reacþii vehemente ale acestora. „Nu vã e ruºine?“, „Ruºine! Pedeliºtilor!“ ºi „România, stat poliþienesc, stat poliþienesc!“, au scandat aceºtia. Conform comisarului Dãnuþ Dinu, reporteriþa nu a mai fãcut plângere penalã la adresa bãrbatului.

Regim expirat

dimpotrivã, un miting politic ºi organizat de partide politice este de naturã sã sprijine protestele izolate, civice, sã le dea sens, sã le dea perspectivã ºi, mai presus de orice, sã le dea ºansa de reuºitã ºi sentimentul utilitãþii. Ieºirea din crizã, din tensiunea socialã, din starea de încordare ºi protest va avea, oricum, o soluþie politicã; adicã tot partidele, tot politicienii, tot parlamentul - pe scurt, tot democraþia - sunt chemate sã ofere oamenilor satisfacþia la care au dreptul. Alegerile anticipate, solicitate de opoziþie ºi revendicate de protestatari, dau conþinut practic acestui adevãr. Alegerile reprezintã nu doar un antidot la anarhie ºi o supapã de descãrcare a tensiunilor, ci ºi singura modalitate cunoscutã în lumea civilizatã pentru configurarea puterii în stat. Trebuie sã-i apãrãm pe cei care fac politicã pentru riscurile ºi responsabilitãþile lor, dar ºi pentru a ºti cã sunt apãraþi ºi cei care nu fac politicã. Revendicãrile majore ale protestatarilor din Piaþa Universitãþii sunt de naturã politicã, deºi protestul este de naturã civicã. Revendicãrile rostite în aceste zile ºi nopþi în Piaþa Universitãþii n-au caracter sindicalist. Existã un fond general de nemulþumiri, ale tuturor ºi fiecãruia în parte, dar oamenii nu protesteazã pentru materialitatea precarã a vieþii lor, ci împotriva aroganþei, sfidãrii ºi dispreþului cu care-i trateazã regimul politic

T

O

R

I

■ 1.000 de argeºeni, la mitingul

USL de la Bucureºti - Sorin Sorescu, cel mai activ !

Aproximativ 1.000 de membri ºi simpatizanþi USL din Argeº au participat joi la mitingul opoziþiei organizat la Bucureºti. Liderul PNL Argeº, Ion Popa, a precizat cã oamenii au fost nevoiþi sã plece cu autoturismele proprii fiindcã nu au putut fi gãsite autobuze sau microbuze pentru transport. De altfel, USL a organizat proteste ºi în capitalã, ºi în judeþe. Conform înþelegerii de la centru, PNL ºi PC au organizat deplasarea la Bucureºti, iar PSD - mitingul USL de la Piteºti.

actual. Multiplicarea, în aceste zile, pe strãzile tuturor oraºelor mari din þarã a sloganului strigat de poliþiºti, în septembrie 2010, pe sub zidurile Cotrocenilor, "Ieºi afarã/ Javrã ordinarã!" vorbeºte de la sine despre memoria colectivã a acestui popor ºi despre iluzia puternicilor zilei cã oamenii ºi uitã, ºi iartã. Cã sunt viermi, mahala, inculþi, nevrotici, derbedei... Bãsescu ºi camarila sa nu mai au niciun aliat în societatea româneascã. „Nu poate fi iubit cineva care nu iubeºte pe nimeni", spunea, ieri, actorul Emil Hossu, la mitingul de la Arcul de Triumf. Ceea ce primesc acum Bãsescu ºi camarila sa din partea tuturor românilor - înregimentaþi politic sau nu, din Piaþa Universitãþii ori de la Arcul de Triumf - este preþul puterii discreþionare pe care ºi-a asumat-o acest cetãþean în dispreþul poporului, dincolo de orice limitã a Constituþiei, împotriva tuturor categoriilor sociale, profesiilor ºi vârstelor. Este preþul încãlcãrii brutale a bunului simþ ºi preceptelor democratice elementare. Este sindromul unei puteri expirate.

A

L

„Nu am putut gãsi mijloace de transport. Ne-au fost puse tot felul de piedici. S-a sunat la instituþii sã se vadã cine pleacã, când pleacã, cu cine pleacã. Transportatorii au refuzat sã închirieze autobuze, dar nu este nicio problemã, ne descurcãm. Este nevoie ca opoziþia sã-ºi arate susþinerea faþã de oamenii nemulþumiþi de actuala putere, care vor schimbarea. Trebuie sã le arãtãm cã nu sunt singuri ºi vom depãºi orice situaþie. Oamenii vor demisia lui Traian Bãsescu, a Guvernului ºi anticipate. Le susþinem doleanþele. Dupã aceea, în mod democratic, oamenii vor putea sã meargã la vot ºi sã decidã cine sã guverneze þara“, a precizat Ion Popa înainte de plecarea la proteste. Printre cei mai activi liberali dar ºi cel mai „bine vãzut“ pe ecranele TV s-a numãrat ºi Sorin Sorescu, fiind des luat în prim plan de camerele de filmat ale televiziunilor de ºtiri.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

4

SMS

realitatea argeºeanã

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Fostul Ministru de Spectacole importante oferite de CCA la Externe, Adrian Cioroianu ºi-a lansat Festivalul Primãverii ultima carte la CNVV

Vinerea trecutã, la Colegiul Naþional Vlaicu Vodã a avut loc o lansare de carte deosebitã, în special din prisma numelui autorului. Este vorba despre cunoscutul istoric ºi politician, Adrian Cioroianu, care ºi-a lansat ºi la Curtea de Argeº ultima carte, intitulatã "Epoca de aur a incertitudinii". Acesta a venit în oraºul nostru ca urmare a invitaþiei profesorului de istorie din cadrul CNVV, Daniel David, care ia fost student în trecut. „În activitatea mea am încercat întotdeauna sã copiez ºi sã plagiez de la domnul profesor. Este unul dintre cei mai mari istorici ai zilelor noastre ºi este o onoare cã ne-a acceptat invitaþia ºi este astãzi alãturi de noi", a spus în cadrul evenimentului profesorul Daniel David. ªi invitatul principal al acestei lansãri de carte s-a arãtat încântat de prezenþa la Curtea de Argeº, fãcând totodatã o scurtã prezentare a cãrþii. „Vreau sã vã spun cã onoarea este de partea mea sã fiu invitat aici. Vã mulþumesc pentru cã sunteþi prezenþi. Cartea este despre aceastã

epocã în care trãim ºi pe care sã fim sinceri, o înþelegem din ce în ce mai puþin. Are douã pãrþi, prima parte vorbeºte despre intelectuali ºi despre situaþia ºi statutul lor azi, iar a doua parte despre actualitatea internaþionalã", a afirmat în cadrul lansãrii Adrian Cioroianu. Dupã o scurtã prezentare a problemelor tratate în volumul „Epoca de aur a incertitudinii“ fãcutã chiar de autorul cãrþii, acesta a rãspuns ºi numeroaselor întrebãri venite din partea publicului ce a fost format în mare parte din profesori din zona municipiului nostru. La eveniment au participat ºi 2 consilieri locali, ºi anume Cristian Mitrofan ºi ªtefan Dumitrache. Adrian Cioroianu este nãscut pe 5 iunie 1967, la Craiova, ºi s-a fãcut remarcat ca istoric, jurnalist, eseist ºi om politic. În activitatea sa politicã a fãcut parte din cadrul Partidului Naþional Liberal, ºi a îndeplinit funcþiile de senator, europarlamentar, dar ºi funcþia de Ministru al Afacerilor Externe în perioada 5 aprilie 2007-15 aprilie 2008. Alin Pãtraºcu

ªTIÞI CUM SE FACE ? Deschiderea succesiunii de deces Deschiderea procedurii succesorale se realizeazã la un notar public, care înregistreazã cauza ºi dispune citarea celor care au vocaþie la moºtenire. Pentru deschiderea unei succesiuni se completeazã o cerere în care vor fi menþionate urmãtoarele: datele de stare civilã ale defunctului, numele, prenumele ºi domiciliul moºtenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu menþionarea valorii acestora, precum ºi a pasivului succesoral. Cererea va fi însoþitã de certificatul de deces care face dovada decesului ºi a ultimului domiciliu. Documente necesare pentru deschiderea succesiunii:

● Certificatul de Deces ● Actele de stare civilã (certificate de naºtere ºi certificat de cãsãtorie) - prin care se face dovada calitãþii de moºtenitor. ● Testament (Legal universal sau particular) - dacã este cazul ● Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vânzare - cumpãrare, donaþie, certificate de moºtenitor, etc.) reprezintã actele de bazã ale masei succesorale. ● Certificat de atestare fiscalã (eliberat de Direcþia Taxe ºi Impozite din sectorul în care a fost înregistrat decesul). ● Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici).

Conducerea Centrului de Culturã ºi Arte "George Topîrceanu" a pregãtit o serie de spectacole ºi manifestãri culturale ce vor face parte din evenimentul intitulat Festivalul Primãverii. Acesta se va desfãºura în perioada 1-8 martie, pânã acum fiind deja stabilite douã spectacole. Primul va fi o reprezentaþie de teatru intitulatã "5 acte de dragoste" ºi va cuprinde 5 piese scurte de teatru. Din distribuþia spectacolului vor face parte actorii Eugen Cristea, Cristina Deleanu, Tomi Cristin, Jean Lemne, Daniel Niþoi ºi Cristina Pãscãlin. Al doilea spectacol programat pânã acum de reprezentanþii CCA va cuprinde un concert în care vor performa

LA

soprana Ianna Novac ºi trupa formatã din 3 membri ai Operei Române, trupa Distinso. „Am pregãtit în perioada 1-8 martie Festivalul Primãverii ºi deja am stabilit cã pe 5 martie, de la orele 18:00 vom avea un spectacol de teatru cu Eugen Cristea ºi Cristina Deleanu, intitulat "5 acte de dragoste". Vom mai avea pe 7 sau pe 8 martie o surprizã pentru doamnele din Curtea de Argeº, si anume un concert al formaþiei Distinso din care fac parte 3 bãrbaþi frumoºi, membri ai Operei Române. În concertul acesta va mai cânta ºi soprana Ianna Novac“, a declarat managerul Centrului de Culturã ºi Arte "George Topîrceanu". Alin Pãtraºcu

STRADA

Argeºenii sunt de acord cu protestele din þarã ºi din Curtea de Argeº Fãrã doar ºi poate, în ultima perioadã, subiectul cel mai discutat pe toate cãile a fost cel al protestelor din toatã þara împotriva Preºedintelui Traian Bãsescu ºi a regimului politic actual. Evident, protestele nu au lipsit nici la Curtea de Argeº, unde sute de persoane au ieºit în mai multe seri în stradã pentru a-ºi striga nemulþumirile faþã de situaþia în care a ajuns þara noastrã. Ce pãreri au locuitorii Municipiului Curtea de Argeº referitor la mitingurile din Curtea de Argeº ºi din toatã þara, ºi dacã acestea vor avea vreun rezultat, aflaþi în rândurile urmãtoare.

● Anonim: "Aºa trebuie. Eu unu mã bucur cã unii oamenii iau atitudine. În special tineretul, cã am vãzut cã au ieºit ºi studenþii pe la Bucureºti. E bine, cã pânã la urmã pentru viitorul lor se fac toate astea. Poate aºa se mai trezesc ºi conducãtorii noºtri ºi nu îºi mai bat joc de noi" ● Andrei Badea (29 ani): "E bine cã se întâmplã ce se întâmplã, doar cã nu ºtiu ce efect o sã aibã treburile astea. Dupã cum s-a comportat pânã acum PDL-ul ºi guvernul nostru, nu cred cã o sã ia în seamã prea mult ce se întâmplã în þarã. Poate numai pentru o perioadã pânã se mai liniºtesc lucrurile or sã fie ºi ei mai atenþi ºi nu or sã mai dea legi stupide ºi aberante, in dezinteresul cetãþenilor. Dar nu e sigur nici lucru ãsta." ● Oana Negrea (38 ani): "Sincer nu ºtiu ce sã cred despre

protestele astea. Bun, îi schimbãm pe ãºtia ºi punem USL în loc. Dar oare lucrurile se vor schimba? Eu nu prea cred, pentru cã au avut ºi ceilalþi puterea ºi nu au fãcut nimic cu ea. Pentru mine, toþi sunt o apã ºi un pãmânt. Chiar îmi e indiferent de cine o sã conducã þara asta, nici mãcar nu o sã mã mai duc sã votez pentru cã nu am pe cine. Toþi politicienii sunt de acelaºi nivel josnic, indiferent cã sunt la Bucureºti sau la Curtea de Argeº" ● Ion Voicu (57 ani): "Foarte bine cã a ieºit lumea în stradã cã nu se mai putea. Pãi ãºtia chiar îºi bat joc de noi. Trebuie sã iasã mereu cât mai multã lume pânã pleacã hoþii ãºtia. ªi îmi pare bine cã s-a ieºit ºi la noi în oraº. Înseamnã cã avem ºi la Curtea de Argeº oameni cu caracter ºi oameni care s-au sãturat sã fie bãtaia de joc a hoþilor" Alin Pãtraºcu

Horoscop sãptãmânal Berbec

Zi perfectã pentru cãsãtorie sau ca sã vã duceþi la un botez, o aniversare, undeva sã vã distraþi. Dar este posibil ºi sã fie vorba de câºtigarea unui pariu, a unui premiu. Sunteþi invitaþi de onoare la o Taur sindrofie, sau luaþi masa în oraº, în 21 aprilie cadrul festiv, poate serbeazã un 21 mai cuplu câþiva ani buni de când au devenit soþ ºi soþie. se face un cadou, poate vã Gemeni invitãVi un prieten la vilã dintr-o 22 mai staþiune turisticã, vã oferã cazare 21 iulie gratis sau vã asigurã masa fãrã niciun ban. Întâlnire cu lungi reverberaþii, Rac poate e prima vedere la faþã cu 22 iunie perechea de suflet, pe care o veþi 22 iulie recunoaºte imediat, pentru cã existã o chimie între voi. Se-ntâmplã ceva deosebit în Leu familia voastrã, apare un copilaº 23 iulie sau se aplaneazã un conflict ºi va 22 august urma o cãsãtorie, de unde o relaþie era pe punctul de a se destrãma. bune de la drum, poate Fecioarã vineVeºti cineva sau v-aºteaptã sã 23 august 21 septembrie ajungeþi voi în vizitã, dacã nu azi, poate weekend-ul viitor sau în vacanþã. Se poate sã vã treziþi cu niºte Balanþã 22 septembrie - musafiri sau sã faceþi chiar voi o 22 octombrie trataþie de casã nouã sau proaspãt reamenajatã, o sã vreþi sã fiþi împreunã cu prietenii. Sãrbãtoriþi ceva, o sã vã puteþi Scorpion 23 octombrie - permite sã cheltuiþi niºte bani ca sã se simtã toþi ai voºtri bine, poate 21 noiembrie luaþi masa într-un local de lux, de exemplu. Poate vi se face un discount la Sãgetãtor 22 noiembrie - cumpãrãturi, primiþi ceva ºi din 20 decembrie partea casei, e o zi specialã pentru voi, e posibil sã câºtigaþi ºi niºte bani. O veste de bun augur, cã perCapricorn 21 decembrie - soana iubitã împãrtãºeºte aceleaºi idealuri cu voi, cã rãspunsul pe 19 ianuarie care-l aºteptaþi de la un angajator este favorabil. Vã aºteaptã cu braþele Vãrsãtor deschise niºte oameni dragi pe 20 ianuarie care nu i-aþi mai vãzut cine ºtie de 18 februarie când, poate vã duceþi în alt oraº sau chiar în altã þarã - ca sã vã întâlniþi. Aveþi chef de plimbare, de Peºti 19 februarie - revãzut niºte locuri care vã trezesc amintiri plãcute ºi n-o sã rataþi o 20 martie astfel de ocazie, mai ales cã familia sau prietenii sunt dispuºi sã vã însoþeascã. 21 martie 20 aprilie

INFO Piaþa ªtim cã doriþi sã economisiþi cât mai mulþi bani ºi cãutaþi cele mai ieftine produse. Zilnic PROFIT va colinda pentru dumneavoastrã magazinele ºi vã va da cele mai bune soluþii. ZAHÃR MÃRGÃRITAR: Supermarket AMD: 5,5 lei Supermarket QUARK: 5,29 lei Supermarket BONCEA: 5,8 lei FÃINA BÃNEASA: Supermarket AMD: 3,6 lei Supermarket QUARK: 3,5 lei Supermarket BONCEA: 3,6 lei ULEI ULVEX: Supermarket AMD: 7,3 lei Supermarket QUARK: 7,7 lei Supermarket BONCEA: 7,8 lei Recomandarea acestei sãptãmâni este Supermarket QUARK cu cele mai bune oferte ºi cele mai mici preþuri de pe piaþã.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

actualitate

5

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Parcãrile cu taxã, din acest an! Cornel Ionicã, viceprimar al municipiului Piteºti, a declarat zilele trecute cã procesul de implementare a sistemului de atribuire cu platã a locurilor de parcare de la blocuri va fi accelerat. Concret, în loc sã se aplice acest sistem din 2013, cum se prevãzuse iniþial, acesta va fi implementat încã din vara lui 2012! „Începem cu parcãrile cu platã încã din 2012. Mai precis, din varã îi dãm drumul. Avem foarte multe cereri de la oameni în acest sens, nu mai putem aºtepta. Vom introduce însã taxarea etapizatã a locurilor de parcare, urmând ca în 2013 sã finalizãm procesul.“, a declarat Cornel Ionicã. Pentru a recupera cât mai mult din deficitul de locuri de parcare existent, respectiv câteva mii, angajaþii Administraþiei Domeniului Public vor trage din greu în 2012 pentru a crea noi parcaje.

Cât se va plãti?

În ceea ce priveºte taxele, acestea figureazã deja într-un proiect supus de municipalitate dezbaterii publice încã din 2011. Este vorba despre o taxã anualã de 120 lei pentru zona centralã ºi despre 100 lei în cartiere. Acolo unde nu vor fi suficiente locuri de parcare, este posibil sã se ajungã la organizarea de licitaþii, deci taxa ar putea fi în aceastã situaþie mai mare. Sumele încasate de pe urma taxãrii locurilor de parcare se vor face venit la bugetul local ºi o parte din ele vor fi redirecþionate cãtre amenajarea de noi parcãri.

Îngropaþi în datorii!

Aquaterm mai are aproape 600.000 de lei de plãtit cãtre AVAS Pânã la sfârºitul anului trecut, societatea distribuitoare de apã curentã din Curtea de Argeº, Aquaterm, avea o datorie impresionantã cãtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului(AVAS), ºi anume 592.879 lei. Datoria cãtre AVAS a apãrut prin preluarea acesteia de la Distrigaz, societatea cãtre care Aquaterm avea pânã la data de 30.04.2002 de platã 2.663.185 lei.

Aceastã datorie a apãrut în perioada în care majoritatea argeºenilor încã foloseau ca metodã de încãlzire a locuinþelor agentul termic în detrimentul centralelor termice de apartament. De menþionat cã societatea distribuitoare de apã plãteºte aceastã datorie eºalonat, urmând ca din acest an sã livreze în conturile AVAS câte 5.456 de dolari lunar. Alin Pãtraºcu

Poza sãptãmânii Deºi suntem aproape la începutul lunii februarie, iar sãrbãtorile de iarnã s-au încheiat de ceva timp, pe strãzile cartierelor din oraºul nostru încã se mai pot vedea aruncaþi brazi de Crãciun. Fie cã au fost aruncaþi de argeºeni care au uitat pentru o perioadã sã îºi mai despodobeascã bradul, fie cã zac de mai mult timp fãrã a fi ridicaþi de autoritãþile responsabile, cert este cã imagini ca cea alãturatã sunt nefireºti pentru perioada în care ne aflãm ºi pentru pretenþiile de oraº turistic ºi european pe care le are municipiul nostru. Alin Pãtraºcu

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

6

SMS

imobiliare

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

VINDEM

spaþiu comercial

www.arges-imobiliare.ro Ne gãsiþi zilnic, între orele 9-18 ( inclusiv sâmbãta ºi duminica) la sediul din B-dul Basarabilor, nr. 79, Complex Sf. Gheorghe. telefoane 0743237183, 0744980915, 0348/569111, fax: 0348/814074

APARTAMENTE Vindem apartament cu 2 camere, la parter, pretabil spaþiu comercial, multiple îmbunãtãþiri, în zona Terasa 1 Mai. Preþ 90.000 lei. Vindem apartament cu 3 camere, decomandat, etaj 2, în zona Romarta. Preþ 47000 euro negociabil sau schimb cu casã în Curtea de Argeº. Vindem apartament cu 3 camere, 2 balcoane, decomandat, etaj 4, cu acoperiº, CT, în zona Romarta. Preþ 52000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, la etajul 1, suprafaþã 40 mp, parchetat, încãlzire pe lemne, utilitãþi separate situat în Ploieºti sau schimb cu apartament cu 2 camere în Curtea de Argeº. Preþ 32000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, parter, pretabil spaþiu comercial, cu termopane, CT, în zona 1 Decembrie. Preþ 32000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, super îmbunãtãþit, la etajul 2, în zona Progresu. Preþ 31000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, etaj 3, cu îmbunãtãþiri, în zona Elena Cuza. Preþ 25000 euro negociabil. Vindem apartament 2 camere, decomandat, în zona 1 Decembrie, la parter. Preþ 27 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, decomandat, termosistem, lambrisat, la etajul 3, cu 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, parchetat, CT, gresie, faianþã, termopan, în zona Confecþii sau schimb cu apartament cu 2 camere sau garsonierã 50 mp în Bucureºti. Preþ 47 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, la etajul 2, cu 2 balcoane, CT, îmbunãtãþiri, în zona Confecþii. Preþ 45000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, etajul 3, ultramodernizat, în zona Sf. Gheorghe. Meritã vãzut. Preþ 61 000 euro. Vindem apartament cu 4 camere, la etajul 2, complet mobilat ºi utilat, aparaturã electronicã ºi electrocasnicã sau schimb cu apartament cu 2 camere plus diferenþã. Preþ 70 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, la etajul 1, CT, gresie, faianþã, parchetat, în zona Cuza Vodã. Preþ 27 000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, parter, multiple îmbunãtãþiri, complet utilat ºi mobilat în zona episcop Nichita. Preþ 60 000 euro negociabil Vindem apartament cu 2 camere, CT, parchet, termopan, etaj 4 în zona Terasa 1 Mai. Preþ 19000 euro sau schimb cu auto, garsoniera, teren + diferenþã. Vindem apartament cu 2 camere, multiple îmbunãtãþiri, complet mobilat si utilat, lângã Restaurant Sârbesc. Preþ 40 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere cu balcon de 8 metri,CT, parchet, gresie ºi faianþã, etajul ?, în zona Elena Cuza. Preþ 24000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, 2 balcoane, etajul 2, decomandat+ o camerã anexã în zona Confecþii. Preþ 35 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, 2 balcoane, parter, fãrã îmbunãtãþiri în zona Episcop Nichita. Preþ 45 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, etaj 2, decomandat în zona Unic. Preþ 45 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, etajul 4, zona Episcop Nichita. Preþ 32 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, parter, G, F, termopane, izolat interior ºi exterior în zona 1 Decembrie. Preþ 34 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, multiple îmbunãtãþiri, la etajul 4 , în zona Cuza Vodã. Preþ 28 000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, 2 bãi, parchet, termopane, CT, garaj si boxã in zona Sf. Gheorghe. Preþ 57 000 euro negociabil. Vindem apartament, 2 camere, decomandat, multiple îmbunãtãþiri, la etajul 4, in zona Sf. Gheorghe. Preþ 38 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, etaj 3, în suprafaþã de 60 mp în zona Posada sau schimb cu apartament cu 3 camere + diferenta. Vindem apartament cu 2 camere, semidecomandat, etaj 3, CT, super utilat ºi aranjat, în zona Episcop Nichita. Preþ 32 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, 2 balcoane, etaj 3, CT, aranjat, în zona Progresu. Preþ 32.500 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, renovat baie cu termopan, parter, zona Banu Mãrãcine. Preþ 30 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, 2 bãi, complet mobilat, utilat, etaj 1, în zona Progresu. Preþ 38.000 euro Vindem apartament 3 camere, super utilat ,cu toate îmbunãtirile, et 3, zona Banu Marãcine. Preþ 40.000 Euro negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, decomandat, 2 bãi, 2 balcoane, etaj4, în zona Elena- Cuza, schimb cu casã sau apartament cu 2 camere + diferenþã. Vindem apartament cu 3 camere, 2 bãi, în zona Banu Mãrãcine, cu vedere la strada principalã, ultracentral. Preþ bun. Vindem apartament cu 3 camere, etaj 1, decomandat, superîmbunãtãþit, în zona Ivancea. Preþ 50 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, etaj 3, multiple îmbunãtãþiri, CT, termopane, în zona Posada. Preþ 25 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, etaj 1, în zona Progresu, cu CT ºi multiple îmbunãtãþiri. Preþ 35 000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, parter, semidecomandat, în zona Banu Mãrãcine. Preþ 31000 euro. Vindem apartament cu 3 camere în zona Posada, etaj 3, cu îmbunãtãþiri, izolaþie termicã. Preþ 35 000 euro + maºinã nouã, negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, decomandat, 2 bãi, pretabil spaþiu comercial, birouri, parter, ultracentral, vedere pe douã laturi, spaþios, 70 mp, în zona Sfântu Gheorghe. Preþ 48000 euro uºor negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, etaj 1, CT, termopane, balcon în zona Progresu. Preþ 34000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, etaj 3, în zona Posada. Preþ 18 000 euro negociabil. SUPER OFERTÃ!!!Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, etaj 2, cu CT, mobilat ºi utilat, în zona Posada. Preþ 21 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, semidecomandat, etaj intermediar, multiple îmbunãtãþiri, în zona Despina Doamna. Preþ 26 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, semidecomandat, etaj 3, cu balcon, CT, multiple îmbunãtãþiri, în zona Cuza-Vodã. Preþ 35 000 euro negociabil. Schimbãm apartament cu 3 camere, semidecomandat, etaj 3, cu balcon, CT, multiple îmbunãtãþiri, în zona Cuza-Vodã, cu casã în Curtea de Argeº, locuibilã, toate utilitãþile. Vindem apartament cu 3 camere, decomandat, în zona Despina Doamna, etaj 1, cu CT, 2 balcoane închise, 2 bãi, termopane, parchet. Preþ 46 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, cu 2 balcoane, etaj 3, amenajat ºi renovat recent, CT, termopane, parchet, gresie, faianþã, în zona Progresu. Preþ 31 000 euro.

SUPER OFERTÃ!!!Vindem URGENT apartament cu 2 camere, decomandat, spaþios, etaj 4 cu acoperiº, complet utilat ºi refãcut recent, situat central, pe Bulevard. Preþ 32 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, etaj 4, în zona Posada, CT, mobilat ºi utilat complet, totul nou, recent renovat. Preþ 24000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, semidecomandat, în zona Elena Cuza, fãrã îmbunãtãþiri, parter. Preþ 20 500 euro. Vindem apartament cu 3 camere, etaj 1, zonã centralã, foarte liniºtitã, bloc izolat termic, parcare ºi pavaj nou fãcute, cu CT, faianþã, gresie, mobilã modernã, curat, întreþinut, interfon, parchet, balcon închis, spaþios, adaptabil birou, cabinete, în zona Unic. Preþ 50 000 euro negociabil. SUPER OFERTÃ!!!Vindem apartament cu 3 camere, decomandat, 2 bãi, suprafaþa 70 mp, etaj 3, acoperiº, termopane, în zona Progresu. Preþ 36 000 euro uºor negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, în zona Cuza-Vodã, etaj 3. Preþ 31000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, etaj 3, CT, îmbunãtãþiri, în zona Banu Mãrãcine, lângã ºcoala nr 4. Preþ 35000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, în zona Sfântu Gheorghe, etaj 1, cu CT, termopane, etc. Preþ 35500 euro. Vindem apartament cu 2 camere, semidecomandat, etaj 1, cu posibilitate de balcon, renovat recent, UM, CT, G, F, termopane, tâmplãrie schimbatã, complet mobilat, în zona Posada. Preþ 22.000 euro negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, zona Progresu decomandat, vedere bilateralã, etaj 2, recent renovat, UM, CT, gresie, faianþã, termopane, izolat, parchet, vedere la munte, totul nou, meritã vãzut. Preþ 41000 euro uºor negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, utilat cu: mobilã nouã, frigider, aragaz, CT, gresie, faianþã, etaj 3, în zona Posada. Preþ 20.500 euro. Vindem apartament cu 3 camere, zona 1 Decembrie decomandat, superutilat ºi amenajat, baie ºi bucãtãrie complet noi, renovat modern. Preþ 55.000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, semidecomandat, etaj 2, cu vedere la strada principalã, multiple îmbunãtãþiri, în zona Posada. Preþ 32 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere,etaj 1, decomandat, recent renovat cu gresie si parchet de ultima generatie, cu CT, izolat interior, exterior, 2 balcoane. Zona Progresu . Pret 36 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, semidecomandat, în zona Unic, etaj 3, cu multiple îmbunãtãþiri, CT, izolat exterior, termopan, instalaþie pe cupru, zonã liniºtitã, scarã curatã. Preþ 30 000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, baie, bucãtãrie, vedere la strada principalã, etaj 3, CT, în zona Posada. Preþ 51 000 euro negociabil. Vindem apartament 3 camere, decomandat, etaj 1, cu îmbunãtãþiri, în zona Ivancea, vedere la strada principalã. Preþ 40 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, semidecomandat, etaj 3, cu multiple îmbunãtãþiri, CT, termopan, în zona Bdul Basarabilor. Preþ 30 000 euro. Vindem apartament cu 4 camere, etaj 1, decomandat, 2bãi, vedere bilateralã, în zona Episcop Nichita. Preþ 45 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, etaj 2, complet renovat, în zona Ivancea. Preþ 36 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, decomandat, 2 bãi, balcon, etaj 3, CT, termopane, în zona Confecþii. Preþ 42 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, etaj 4, recent renovat, UM, tâmplãrie schimbatã, în zona Posada. Preþ 19 500 euro. Vindem apartament cu 3 camere, decomandat, etaj 3, balcon, termopan, CT, cãlduros, suprafaþa 75 mp, în zona Despina Doamna. Preþ 51 000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, în zona Posada. Preþ 42000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, decomandat, parter, pretabil spaþiu comercial, în zona Progresu. Preþ 43 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, etaj 4, parchet, termopan, CT, recent renovat, în zona Posada. Preþ 23 500 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, semidecomandat, etaj 4, termopane, parchet, balcon, lângã ºcoala nr 6, în zona Posada. Preþ 29 000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, etaj 2, cu îmbunãtãþiri, CT, termopan, UM, în zona Ivancea. Preþ 45 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, etaj 2, cu îmbunãtãþiri, termopan, gresie, faianþã, CT, balcon, UM, în zona Cuza - Vodã. Preþ 40 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, decomandat, 2 balcoane, etaj 3, în zona Ivancea. Preþ 35 000 euro. Vindem URGENT apartament cu 3 camere, decomandat, spaþios, parter, pretabil spaþiu comercial, ultracentral, în zona Primãriei. Preþ 48000 euro. Vindem apartament cu 4 camere, decomandat, etaj 4, zona Episcop Nichita, cu multiple îmbunãtãþiri. Preþ 42 000 euro sau schimb cu ap 2 camere + diferenþa. Vindem apartament cu 2 camere, cu îmbunãtãþiri, parter, în zona Fãgãraº. Preþ 40 000 euro. Vindem apartament cu 3 camere,complet mobilat ºi utilat, etaj 3, în zona Despina Doamna. Preþ 40 000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, 2 balcoane, 2 bãi, decomandat, etaj 1, în zona Elena Cuza. Preþ 45 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 3 camere, 2 bãi, decomandat, superutilat ºi îmbunãtãþit, la cheie, etaj 3, în zona Confecþii. Preþ 40000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, suprafaþã de 60 mp, etaj 4, în zona Episcop Nichita. Preþ 28 000 euro negociabil. Vindem apartament cu 4 camere, 2 balcoane, etaj 3, în zona Episcop Nichita. Preþ 55 000 euro uºor negociabil. Vindem apartament cu 2 camere, semidecomandat, 64 mp, confort 1, mobilat ºi utilat complet, instalaþii schimbate, renovat recent, la cheie, parter, în zona Fagaras. Preþ 52000 euro negociabil. Vindem apartament cu 4 camere, etaj 3, cu îmbunãtãþiri, CT, termopane, în zona Confecþii. Preþ 50 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, îmbunãtãþiri, etaj 2, în zona 1 Decembrie. Preþ 32 000 euro. Vindem apartament cu 2 camere, semidecomandat, parter, în zona Cuza- Vodã. Preþ 33 500 euro. Vindem apartament cu 2 camere, recent renovat, etaj 1, în zona Posada. Preþ 30 000 euro. Vindem apartament cu 3 camere, 3 balcoane, parchet, termopan, în zona Ivancea. Preþ 50000 euro discutabil.

GARSONIERE Vindem garsonierã la parter, cu îmbunãtãþiri, în zona Confecþii. Preþ 75000 lei negociabil, sau schimb cu apartament exclus Posada + diferenþa. Vindem camerã de cãmin în zona 1 Decembrie, suprafaþa 19 mp, etaj intermediar, cu termopan, gresie, faianþã, posibilitate de baie, bucãtãrie separatã. Preþ 10000 euro. Vindem camerã de cãmin la Porþelan, etajul 3. Preþ 7000 euro. Vindem garsonierã, decomandatã, confort 1, CT, etaj 2, în zona Fãgãraº. Preþ 23 600 euro. Vindem garsonierã, în zona Confecþii, CT, balcon, etaj 1. Preþ 15 500 euro negociabil. Vindem garsonierã, în zona Ivancea, etaj 4, cu acoperiº, CT, izolaþie termicã. Preþ 20 000 euro negociabil.

Vindem camerã de cãmin, cu îmbunãtãþiri, etaj 3, în zona Porþelan. Preþ 9 000 euro negociabil. Vindem urgent garsonierã în zona Sfântu Gheorghe, etaj 1. Preþ 20 000 euro negociabil. Vindem garsonierã, decomandatã, etaj 4, bucãtãrie, baie, balcon, în zona Banu Mãrãcine. Preþ 22 000 euro. Vindem garsonierã, confort 1, decomandatã, cu balcon, baie, bucãtãrie, suprafaþa 35 mp, gresie, faianþã, parchet, termopan, toate utilitãþile, în zona Brãdet. Preþ 17 000 euro negociabil. Vindem garsonierã 42 mp, balcon, CT, termopan, gresie, faianþã, izolaþie termicã, parchet, parþial mobilatã, parter, în zona Ivancea. Preþ 26 000 euro sau schimb cu apartament 2 camere, etaj 1 sau 2. Vindem camerã cãmin, toate utilitãþile, îmbunãtãþitã recent, în zona 1 Decembrie. Preþ 47 000 lei noi. Vindem camerã cãmin, toate utilitãþile, posibilitate construcþie grup sanitar, UM, termopan,etaj 3, în zona Poliþiei. Preþ 11 500 euro negociabil. Vindem garsonierã în zona Poþelan, parter, îmbunãtãþitã, termopan, balcon. Preþ 14 000 euro.

CASE Vindem casã cu 2 camere, veche, hol, bucãtãrie, locuibilã 80 mp cu teren 400 mp în zona Curtea de Argeº. Preþ 55000 euro. Vindem casã P+M, construcþie 2011, finisatã, cu toate utilitãþile ºi 1263 mp teren, lângã Fuchs. Preþ 55000 euro. Vindem casã cu 3 camere, în suprafaþã de 90 mp, locuibilã, beci, anexe, cu 1700 mp teren. Preþ 19000 euro. Vindem casã D+P+1, în suprafaþã totalã de 126,24 mp, compusã din: jos: 2 dormitoare, sufragerie, baie, bucãtãrie, toate mobilate, iar la etaj living, 2 camere, terasã ºi baie, neterminate, cu toate utilitãþile, alarmã, garaj, 2 intrãri, seif, ºi 234 mp teren arabil, 230 mp curþi, în zona Confecþii. Preþ 150 000 euro. Vindem URGENT casã construcþie nouã, finisatã complet în interior, cu teren 1800 mp în zona Albeºti Ungureni. Preþ 155 000 lei. Vindem casã bãtrâneascã 3 camere + anexe ºi 1200mp teren în comuna Muºãteºti la strada principalã, poziþie deosebitã. Preþ 12 000 euro negociabil. Vindem casã bãtrâneascã 3 camere + anexe ºi 3900 mp teren în comuna Muºãteºti, la strada principalã, poziþie deosebitã. Preþ 35 000 euro negociabil. Vindem casa P+1, construcþie nouã, cu toate utilitãþile, gresie, faianþã, parchet + 1000 mp teren în Curtea de Argeº. Preþ 70 000 euro. Vindem casã cu 4 camere, de cãrãmidã, tablã + anexe + 2000 mp în Costeºti- Vâlsan la strada principalã. Preþ 15 500 euro. Vindem casã, la strada principalã + 5000 mp teren, apã la poartã,în zona Cepari. Preþ 30 000 euro negociabil. Vindem casã construibilã bãtraneascã, în CosteºtiVâlsan, comuna Muºeteºti + 10000 mp teren , puþ în curte, curent. Preþ 25 000 euro. Vindem casã construcþie nouã 500 mp cu teren 2500 m în zona Albeºti, la strada principalã cu toate utilitãþile. Preþ 115 000 euro negociabil. Vindem casã de roºu, P+1, cu suprafaþa de 140 mp ºi 386 mp teren cu toate utilitãþile, la strada principalã, în zona Confecþii. Preþ 50 000 euro negociabil. Vindem casã construcþie nouã cu 4 camere, baie, bucãtãrie, anexã, +1000 mp teren, cu utilitãþi, în zona Zigoneni. Preþ 45000 euro negociabil. SUPER OFERTÃ!!!Vindem casã construcþie nouã, în suprafaþa de 110 mp, P+1, cu 5 camere, bucãtãrie, baie, apã, curent, încãlzire, fosã septicã + 1000 mp teren cu livadã, în comuna Brãduleþ. Preþ 30 000 euro negociabil. SUPER OFERTÃ!!!Vindem casã cu 2 camere, antreu, debara ºi 200 mp teren cu utilitãþi în Valea Danului. Preþ 8000 euro negociabil. Vindem casã cu 4 camere, baie, bucãtãrie, anexã, suprafaþa 78 mp locuibili ºi 250 mp teren cu toate utilitãþile, în zona Curtea de Argeº, pe lângã poºtã. Preþ 52 000 euro. Vindem casã P+1, construcþie nouã, în zona Noapteº, formatã din: la parter: 2 camere, living, bucãtãrie, baie, la etaj: 3 dormitoare+ baie, 2 balcoane, garaj, cu centralã pe lemne, toate utilitãþile ºi 1000 mp teren. Preþ 70 000 euro. Vindem casã în zona Zloteºti, compusã din 2 corpuri, dintre care unul din cãrãmidã, iar altul nou, alcãtuitã din 5 camere, baie, bucãtãrie, garaj, beci, cu apã, curent, gaze, canalizare ºi 2682 mp teren cu deschidere 37 m. Preþ 105000 euro negociabil. Vindem casã P+1, în Curtea de Argeº, cu toate utilitãþile, cu teren 120 mp. Preþ 52.000 euro. Vindem 2 case, în Curtea de Argeº, una construcþie nouã iar cea de-a doua construcþie veche, dar locuibilã. Preþ 70.000 euro negociabil. Vindem casã bãtrâneascã, 2 camere, bucãtãrie, baie, hol, cu teren, toate utilitãþile, gaze, apã, canalizare, în zona Curtea de Argeº. Preþ 25 000 euro negociabil. Vindem casã formatã din demisol +2 etaje + mansardã, suprafaþã utilã 400 mp ºi 800 mp teren, 7 camere, 2 bucãtãrii, 3 bãi, garaj, spaþiu comercial la demisol, gaze, apã, în curte, tencuitã interior ºi exterior, tâmplãrie interioarã, construcþie 1996, în zona Curtea de Argeº. Preþ 140 000 euro uºor negociabil. Vindem casã P+1 de 100 mp ºi 240 mp teren, în zona Vlaicu-Vodã. Preþ 80 000 euro negociabil. Vindem casã locuibilã, 2 dormitoare, bucãtãrie mare, baie, gresie, faianþã, termopan, apã, curent, la 100 m de strada principalã, asfaltat, ºi 2440 mp teren, cu deschidere mare, pe mai multe laturi, în Cicãneºti, sat Bãrãºti. Preþ 28 000 euro negociabil sau schimb cu apartament în Curtea de Argeº. Vindem casã de vacanþã, cu sobã de teracotã, fântânã, curent ºi 3900 mp teren, zonã liniºtitã, în zona Valea Calului, Plaiul Oii. Preþ 30 000 euro uºor negociabil sau schimb cu apartament în Curtea de Argeº. Vindem casã din cãrãmidã 3 camere, cu teren de 5217 mp, în zona Bãiculeºti, la strada principalã, curent, apã. Preþ 40 000 euro. Vindem casã P+M, 3 camere, zona Bãiculeºti, livadã de pomi, magazie, curent, apã, gaze ºi teren 1400 mp. Preþ 44000 euro. Vindem casã, teren 2200 mp, cu utilitãþi în Valea Iaºului.Preþ 70 000 euro negociabil. Vindem casã din cãrãmidã, cu etaj, 88 mp amprentã la sol, toate utilitãþile ºi 2500 mp teren cu deschidere 17 m, mai jos de birourile Avicola în Zigoneni. Preþ 70000 euro negociabil. Vindem vilã în zona Primãverii P+M, baie, bucãtãrie, living, 2 dormitoare, cu toate utilitãþile. Preþ 70 000 euro. Vindem vilã pretabilã pensiune la strada principalã P+1+2, finisatã, construcþie nouã, 8 dormitoare , living, bucãtãrie, 7 bãi, 2 balcoane, gard din fier forjat ºi 600 mp teren cu toate utilitãþile în comuna Corbeni. Preþ 240 000 euro negociabil. Vindem casã în Curtea de Argeº, zona Cuza Vodã, suprafaþã totalã 700 mp, idealã pentru locuit, spaþii comerciale, pensiune, grãdiniþã particularã, super utilatã ºi mobilatã, cu toate utilitãþile, condiþii de bloc, la cheie ºi teren 2000 mp. Preþ 700 000 euro. Vindem clãdire, suprafaþã totalã de 460 mp, complet utilatã ºi mobilatã pentru locuit sau pretabilã, spaþiu comercial. Preþ 250 000 euro( în preþ sunt incluse utilajele pentru tipografie). Vindem casã cu 400 mp teren, toate utilitãþile, în zona Plopiº. Preþ 19 500 euro. Vindem casã în Curtea de Argeº, suprafaþa 240 mp, 10 camere, 2 bãi, teren 209 mp în zona Negru Vodã. Preþ 140000 euro negociabil. Vindem casã P+1 construcþie nouã, living, bucãtãrie, baie ºi 2 dormitoare, baie ºi balcon la etaj, cu toate utilitãþile, teren 900 mp, zona Ghioceilor. Preþ 70 000 euro.

SUPER OFERTE Vindem URGENT case de orice tip în RATE direct la sediul agenþiei KLANAR. Vindem casã construcþie nouã, P+1, cu toate utilitãþile, teren 650 mp, zona Plopiº. Preþ 85 000 euro. Vindem casã în Albeºti , 5 camere, beci, hol, antreu, balcon afara, beci în curte plus grajd ºi 7900 mp teren, dintre care 4406 mp intravilan, cu utilitãþi. Preþ 38 000 euro. Vindem casã construcþie de lemn ºi 1930 mp teren în zona Buneºti. Preþ 20 000 euro. Vindem vilã P+M, în zona Ivancea, construcþie nouã, finisatã complet, 5 camere, 2 bucãtãrii, living, 2 bãi, garaj, cu suprafaþã 280 mp ºi teren 750 mp. Preþ 90 000 euro negociabil. Vindem casã de roºu + teren 500 mp, în zona Albeºti, cu toate utilitãþile. Preþ 30 000 euro. Vindem casã bãtrâneascã + 2500 mp teren în Verneºti, comuna Valea Danului.Preþ 400 milioane lei vechi. Vindem casã P+1, 4 dormitoare, living, bucãtãrie, 3 bãi, finisatã exterior, garaj, balcon, terasã, suprafaþã 58 mp ºi 740 mp teren, pe strada Toamnei. Preþ 100 000 euro. Vindem casã, construcþie 2008 la stradã, cu toate utilitãþile, cu teren 350 mp ºi 100 mp construibili, în zona Valea Danului. Preþ 22 000 euro. Vindem casã în Curtea de Argeº, 2 camere, hol, bucãtãrie, baie, cu teren 300 mp, toate utilitãþile. Preþ 40 000 euro. Vindem casã, zona Valea Iaºului, 2 camere , decomandatã, cu toate utilitãþile ºi 650 mp teren .Preþ 38 000 euro. Vindem casã P+1, construcþie nouã la roºu, acoperitã cu þiglã nouã, toate utilitãþile, vedere panoramicã ºi 544 mp teren lângã Bazinul de apã, zona Cuza Vodã . Preþ 35 000 euro negociabil. Vindem casã P+M, 147 mp amprentã la sol, suprafaþã totalã 270 mp , centralã pe lemne, baie, 2 dormitoare, sufragerie, garaj, 650 mp teren, zona Zigoneni, Bãiculeºti. Preþ 75 000 euro. Vindem casã P+1+2 în zona Zigoneni, 3000 mp teren din care 600 mp construibili, toate utilitãþile. Preþ 165 000 euro. Vindem URGENT casã 56 mp ºi 500 mp teren, în zona Zigoneni. Preþ 500 milioane lei vechi. Vindem casã în zona Curtea de Argeº, strada Aleea Trandafirilor (lângã hotel Posada), cu 3 camere, baie, bucãtãrie, parchet, gresie, faianþã, suprafaþã locuibilã 80 mp ºi 300 mp teren, toate utilitãþile, curent, apã, gaze, canalizare. Preþ 80 000 euro. Vindem casã din cãrãmidã, cu 3 camere, apã, curent, 1000 mp teren, în comuna Corbeni, la 1 km de strada principalã. Preþ 18000 euro negociabil. Vindem casã bãtrâneascã cu teren 1700 mp, la strada principalã, în zona Valea Danului. Preþ 500 milioane lei vechi. Vindem casã P+ 1 cu 500 mp teren, toate utilitãþile, construcþie nouã, la cheie, în zona Cartier Marina. Preþ 125 000 euro negociabil. Vindem 1000 mp teren cu deschidere 25 m, cu Casa de roºu 100 mp amprentã la sol, în Zigoneni, la strada principalã. Preþ 90.000 Euro Vindem vilã P+1+M, construcþie nouã, în zona Valea lui Enache , finisat ºi utilat doar parterul, cu 7 camere + living, 2 bãi, bucãtãrie ºi 1500 mp teren. Vindem casã cu 2 etaje, 4 camere, bucãtãrie, 2 bãi, 95 mp amprentã la sol, semifinisatã ºi 461 mp teren, în zona Cuza - Vodã. Preþ 90. 000 euro. Vindem casã la Bãiculeºti, cu 3 camere, bucãtãrie, hol, curent, 5200 mp teren, cu 32 m deschidere. Preþ 60. 000 euro negociabil. Vindem casã cu suprafaþã de 86 mp la sol, 726 mp de teren arabil ºi 496 mp curte, în zona Valea Iaºului. Vindem casã bãtrâneascã în zona Albeºti, 2 camere cu teren de 3000mp la strada principalã. Preþ. 25.500 Euro Vindem casã 2 camere, bucãtãrie cu posibilitate de mansardare, teren 300mp în Valea Danului la strada principalã. Preþ 13.500Euro Vindem casã, 7 camere, cu teren 100mp, toate utilitãþile, pe str. Valea Danului. Preþ 40.000 euro(negociabil) Vindem casã de roºu P+1, zona Poºtei, cu teren 550 mp, cu utilitãþi, pretabil 2 cãmine de casã. Preþ: 40.000 euro negociabil. Vindem casã de vacanþã zona Brãdet, construcþie 2006, suprafaþã utilã 100mp P + M ºi pod + 3000mp teren cu livadã. Parter: living, baie cu duº, bucãtãrie, terasã 16 mp, magazie; mansardã: 2 dormitoare, baie cu duº, hol, balcon. Utilitãþi: apa de izvor, fosã, cablu TV, încãlzire pe lemne sau curent, acces auto, pârâu în curte. Preþ 80.000 Euro negociabil. Vindem URGENT casã 2 camere, baie, bucãtãrie, hol cu teren 300mp, apã, gaze, curent, canalizare, zona ªcoala de ºoferi. Preþ 35.000 Euro. Vindem casã de roºu P+1+M, 200mp construcþie, cu beci 24 mp, balcon 15 m lungime, apã ºi teren 1330 mp în zona Valea Brazilor, comuna Bãiculeºti. Preþ 40.000 euro negociabil. Vindem casã P+1, finisatã interior cu teren 1500 mp în zona Cerbureni, cu centralã pe lemne, apã, curent. Preþ 100.000 euro. Vindem casã + 15.000mp teren, zona Albeºti, toate utilitãþiile. Preþ 20 Euro/mp negociabil. Vinde vilã de roºu, finisatã, zona Oeºti-Cãpãþâneni, la stradã, suprafaþã locuibilã 150mp, cu garaj, terasã, fosã septicã, apã, curent, teren de 800mp. Preþ 70.000 euro negociabil.

TERENURI Vindem 3000 mp teren in Bãrseºti, 100 m deschidere, utilitãþi în apropiere. Preþ 11.000 euro negociabil. Vindem urgent teren 1100 mp în zona Unitãþii Militare, cu toate ultilitãþile. Preþ 14 euro/mp. Vindem 3500 mp teren în zona Unitãþii Militare pretabil pentru agriculturã. Preþ 4 euro/mp. Vindem 3000 mp teren în zona str. Viºina, posibilitate de parcelare. Preþ 20 euro/mp. Vindem 1936 mp teren, cu apã, curent, pe strada Viºina. Preþ 15 euro/mp negociabil. Vindem 20000 mp teren în comuna Lacurile, Ciofrângeni, utilitãþi. Preþ 19000 euro. Vindem 1650 mp teren în Curtea de Argeº, zona Ghioceilor, deschidere 16,5 m. Preþ 18 euro/mp negociabil. Vindem 1200 mp teren în Curtea de Argeº, toate utilitãþile, preþ 17 000 euro. Vindem 3600 mp teren în parcele de 600 mp în Marina. Preþ 17 euro/mp. Vindem 30000 mp teren la Bascov ºi hale construcþii în suprafaþã totalã 4421 mp, cu teren concesionat pe 50 de ani. Preþ 400 000 euro. Vindem 1800 mp teren la Ciofrângeni, sat Lacurile, situat la strada principalã, deschidere 12 m, apã, curent. Preþ negociabil. Vindem 1200 mp teren în zona Marina, utilitãþi. Preþ 15 euro/mp negociabil. Vindem 3300 mp teren arabil pe Strada Fabricii, posibilitate de parcelare. Preþ 4 euro/mp. Vindem 3000 mp teren, intravilan, la strada principalã, deschidere 50 metri, utilitãþi, cadastru, parcelabil, în Zigoneni. Preþ 20 euro/mp. Vindem 837 mp teren în Cãpãþâneni, la strada principalã plus construcþie casã, vedere foarte frumoasã. Preþ 25 euro/mp. Vindem 792 mp teren la strada principalã în Cãpãþâneni, pretabil construcþie casã. Preþ 25 euro/mp. Vindem 10000 mp teren, parcelat, la strada principalã, în comuna Bãiculeºti. Preþ 8 euro/ mp. Vindem 1000 mp teren lângã unitatea militarã. Pret 16 euro/mp negociabil. Vindem 800 mp teren, la strada principalã în Albeºti, utilitãþi. Preþ 8 euro/mp Vindem 1890 mp teren, la strada principalã în Albeºti, vedere foarte frumoasã. Preþ 8 euro/mp. Vindem 255 mp teren + construcþie de roºu, în suprafaþã de 54 mp, utilitãþi la poartã în zona Confecþii. Preþ 37 000 euro negociabil.

construcþie nouã, cu lift, toate utilitãþile, suprafaþa 1700 mp construiþi, ºi 1000 mp teren, în zona Negru-Vodã. Pretabil sediu firmã sau birouri, magazine, ofertã disponibilã pentru vânzare ori închiriere.

Preþ foarte bun

Vindem 1800 mp teren în zona Cerbureni, cu toate utilitãþile, la 3 km de strada principalã. Preþ 7 euro/ mp negociabil. Vindem 5000 mp teren la strada principalã în zona Cicãneºti, toate utilitãþile. Preþ 9 euro/mp negociabil. Vindem 8000 mp teren, cu posibilitate de parcelare în 2000 mp, vedere foarte frumoasã în zona Buºaga. Preþ 6 euro/mp. Vindem 4000 mp teren, posibilitate de parcelare, la strada principalã în Costeºti Vâlsan. Preþ 5 euro /mp. Vindem 688 mp teren, zonã foarte frumoasã, curent gaze, apã la micã distanþã în zona Noapteº. Preþ 15 000 euro negociabil. Vindem 2500 mp teren, cu toate utilitãþile în zona Dr. Oetker. Preþ 25 euro/ mp negociabil. Vindem 2396 mp, la strada principalã, în zona Groape. Preþ 17 euro/ mp negociabil. Vindem 1150 mp teren la strada principalã în zona Albeºti. Preþ 25 euro/mp. Vindem 8000 mp teren la strada principalã in Zona Rudeni, posibilitate de parcelare, vedere foarte frumoasã. Preþ 6 euro/mp negociabil. Vindem 2000 mp teren in zona Dr Qetker, cu toate utilitãþile, deschidere mare. Preþ 50 euro/mp. Vindem 1000 mp teren cu temelie de casã, proiect autorizaþie cu toate utilitãþile în zona Curtea de Argeº, lângã Târgul sãptãmânal sau schimb cu teren 2000, 3000 mp în afara oraºului. Preþ 30 000 euro. Vindem 600 mp teren, în Curtea de Argeº, zona Valea Iaºului, cu toate utilitãþile. Preþ 25 euro/mp. Vindem 500 mp teren în Albeºti, la strada principalã, cu toate utilitãþile. Preþ 7500 euro. Vindem 1845 mp teren, parcelabil, cu utilitãþi la micã distanþã, pretabil construcþie casã, casã de vacanþã sau pensiune, vedere frumoasã, în zona Fuchs. Preþ 25 000 euro uºor negociabil. Vindem 1716 mp teren intravilan, cu cadastru, în zona Cartier Marina. Preþ 8 euro/mp negociabil. Vindem 450 mp teren cu cadastru, curent, gaze la poartã, apã, canalizare, pretabil construcþie casã, în zona Cartier Marina. Preþ 15 euro/mp negociabil. Vindem 30 000 mp teren, poate fi parcelat ºi în parcele a câte 1000 mp, pretabil pensiuni, case de vacanþã, în Nucºoara. Preþ 7 euro/mp negociabil. Vindem 450 mp teren, cu toate utilitãþile, la 50 m de strada principalã, în zona de nord a oraºului, pretabil construcþie casã. Preþ 40 euro/mp negociabil. Vindem 1000 mp teren la strada principalã, cu utilitãþi, pretabil construcþie casã, în zona de nord a oraºului. Preþ 35 euro/mp. Vindem 5000 mp teren în zona ªipot, curent, apã. Preþ 16 euro/mp negociabil. Vindem 1630 mp teren la Cãpãþâneni, pretabil construcþie casã, pensiune, cu utilitãþi. Preþ 70.000 euro negociabil Vindem 682 mp teren în Cãpãþâneni, la 200 m de stradã, pretabil construcþie casã, cu apã la micã distanþã ºi curent. Preþ 15 euro/ mp negociabil. Vindem 3000 mp teren în Bãiculeºti, la strada principalã, cu deschidere 17 m, canalizare, curent, apã, pretabil construcþie casã. Preþ 15 000 euro. Vindem 2500 mp teren la 700 m de strada principalã, în Albeºti, cu casã bãtrâneascã, pretabil casã de vacanþã. Preþ 9 000 euro. Vindem 100 000 mp teren, cu utilitãþi, în zona Capul Dealului (ªipot). Preþ 10 euro negociabil. Vindem 8000 mp teren, cu pomi ºi pãdure, la Valea lui Enache. Preþ 5 euro/mp negociabil. Vindem 2000 mp teren cu pomi, în Valea lui Enache. Preþ 5 euro/mp negociabil. Vindem 1000 mp teren în zona Primãverii, cu toate utilitãþile, pretabil construcþie casã. Preþ 42 euro/mp uºor negociabil. Vindem 500 mp teren cu utilitãþi, în zona Groape. Preþ 20 euro/mp negociabil. Vindem 1400 mp teren la strada principalã, cu deschidere 30 m ºi partidã de curent în cãsuþã bãtrãneascã, pretabil construcþie casã, în Bãiculeºti. Preþ 16 000 euro negociabil. Vindem 862 mp teren intravilan, gaze la stradã, apã, curent, pretabil construcþie casã, în zona Rezervele Statului. Preþ 18 euro/ mp negociabil. Vindem 1800 mp teren construibil, cu utilitãþi, în zona Cartier Marina. Preþ 20 euro/ mp negociabil. Vindem 2700 mp teren intravilan, în Mãniceºti la stradã, pretabil construcþie casã, cu utilitãþi. Preþ 3 euro/mp negociabil. Vindem 1200 mp teren în Cerbureni, pe Uliþa Cerburenilor, cu toate utilitãþile la poartã, pretabil construcþie casã de locuit sau casã de vacanþã, vedere foarte frumoasã. Preþ 12 euro/mp. Vindem 1800mp teren în zona Zigoneni, curent, apã la micã distanþã, deschidere 10 m la stradã, pretabil construcþie casã. Preþ 9 euro/mp negociabil. Vindem 2700 mp teren Albeºti, la 8 m de strada principalã, cu toate utilitãþile, deschidere 20 m, pretabil construcþie casã. Preþ 8 euro/mp negociabil. Vindem 2500 mp teren în zona 1 Decembrie, cu utilitãþi. Preþ 10 euro/ mp negociabil. Vindem 10 000 mp teren, în extravilan, comuna Valea Iaºului, preþ 6 euro/ mp sau schimb cu apartament + diferenþã. Vindem 4000 mp teren intravilan, în Bãrbãlãteºti, comuna Valea Iaºului, preþ 13 euro/ mp negociabil. Vindem teren 3300 mp cu deschidere 15 m, în Zigoneni. Preþ 5 euro/ mp. Vindem teren 1500 mp, la 50 m de strada principalã, fãrã utilitãþi, în zona Nucºoara - Brãdet. Preþ 20 euro/mp. Vindem 1000 mp teren la stradã deschidere 14 m, cu utilitãþi, în zona Meteor. Preþ 27 euro/mp. Vindem 1200 mp teren la strada principalã în zona Muºãteºti. Preþ 11 euro/mp negociabil. Vindem 1700 mp, cu utilitãþi în zona Buºaga lângã vila lui Pleºiþã. Preþ 20 euro/mp. Vindem 1500 mp , cu utilitãþi, în zona Valea Uleiului, comuna Valea Iaºului. Preþ 10euro/mp. Vindem 542 mp teren intravilan, cu toate utilitãþile, pretabil constrcuþie casã, pe strada Mihai Eminescu,zona Poºtei. Preþ 25euro/mp. Vindem 4380 mp teren cu deschidere 13,5 m, curent, apã, la stradã, în centru com. Muºãteºti. Preþ 4 euro/mp. Vindem 4700 mp teren , cu cadastru , utilitãþi , poate fi ºi parcelat, în zona Cartier Marina. Preþ 10 euro/mp negociabil. Vindem 1700 mp intravilan , cadastru, utilitãþi, deschidere pe 2 laturi , autorizaþie pentru construcþie gard ºi casã, în zona Cartier Marina. Preþ 13 euro/mp uºor negociabil. Vindem 4500 mp teren în zona Groape. Preþ 5 euro/mp. Vindem 1000 mp teren pe strada Vasile Lupu. Preþ 25 500 euro. Vindem 2084 mp teren în zona ªipot , cu toate utilitãþile. Preþ 15 euro/mp. Vindem 1500 mp teren în zona Brãdet , cu toate utilitãþile. Preþ 20 euro/mp. Vindem 2460 mp teren parcelabil, 24 de m deschidere la stradã, apã, teren arabil, livadã, aproape de strada principalã, în zona Zigoneni. Preþ 13 euro/mp negociabil. Vindem 400 mp teren cu temelie, în Uliþa Poºtei, toate utilitãþile. Preþ 14 000 euro. Vindem 1200 mp teren în zona Galeº, zonã frumoasã, pretabil casã de vacanþã. Preþ 10 euro/ mp negociabil. Vindem 500 mp teren cu toate utilitãþile, pretabil construcþie casã, în zona Str Viºina. Preþ 27 000 euro uºor negociabil.

Vindem 2800 mp teren la stradã, cu utilitãþi, în zona Galeº. Preþ 11 000 euro. Vindem 3500 mp teren în zona Marina sau schimb cu apartament + auto. Vindem 675 mp teren, toate utilitãþile, în zona Curtea de Argeº. Preþ 40 euro/mp. Vindem 800 mp teren, toate utilitãþile, în zona Zigoneni, la strada principalã. Preþ 8 euro/mp negociabil. Vindem 700 mp teren intravilan, cadastru, intabulare, toate utilitãþile, în zona Cuza -Vodã. Preþ 40 euro/mp negociabil. Vindem 8000 mp teren intravilan, în zona ªipot, poate fi ºi parcelat, la strada principalã, toate utilitãþile. Preþ negociabil sau schimb cu garsonierã ori apartament în Bucureºti. Vindem teren în Curtea de Argeº, zona Fabricii 10.000 mp, vindem ºi parcelat. Preþ 3 Euro/mp. Vindem teren în Curtea de Argeº, zona Moliviº. Preþ 20.000 Euro. Vindem 640 mp teren cu toate utilitãþile în zona Str. Viºina. Preþ 25 euro/ mp negociabil. Vindem 1200 mp teren la strada principalã, apã, curent, canalizare, în zona Valea Danului. Preþ 9 euro/ mp. Vindem 10 000 mp teren în Nucºoara, aproape de utilitãþi. Preþ 20.000 de lei. Vindem 1200 mp teren în zona Galeº, cu utilitãþi. Preþ 12 euro/ mp negociabil.

Vindem teren 7000 mp în zona Noapteº, la strada principalã, cu toate utilitãþile (parcelabil). Preþ 10 euro/ mp. Vindem 4400 mp teren în zona Noapteº, spre pãdure. Preþ 5 euro/ mp. Vindem 1000 mp teren în zona Valea Danului la strada principalã, la 1 km de utilitãþi. Preþ 11 euro/ mp negociabil. Vindem 5000 mp teren în zona Cuza Vodã, lângã bazin, cu intrare de la drumul principal, la 150 m de utilitãþi. Preþ 4 euro/ mp. Vindem 3000 mp teren în zona Curtea de Argeº, str. Viºina. Preþ negociabil. Vindem teren în zona Capul Dealului( lângã Rezervele Statului), cu suprafaþa de 1000 mp. Vindem 1047 mp de teren în zona Cãpãþâneni spre Transfãgãrãºan, la strada principalã, cu deschidere pe 3 laturi ºi toate utilitãþile. Vindem urgent teren în zona Curtea de Argeº, la strada principalã, cu suprafaþa de 4407 mp. Preþ 40 euro pe mp negociabil. Vindem 2800Mp teren în zona Cãpºunica 200m de la strada principalã. Preþ 11 Euro/mp. Vinde teren, 6345 mp, situat în Blaj, comuna Tigveni, 500mp curþi cu construcþii, curent electric, peste 200 pruni pe rod. Preþ 30.000 ron. Videm 6782 teren în Curtea de Argeº, zona Buºaga, aproape de pãdure. Preþ 2 Euro/mp Vindem 6000mp teren în zona Dr.Oetker cu toate utilitãþile. Preþ 16 Euro/mp

Vindem urgent teren în Curtea de Argeº, zona Confarg, 689 mp, 617 mp. Preþ 20 euro/mp negociabil.

CUMPÃRÃRI Cumpãrãm URGENT casã locuibilã în Curtea de Argeº sau împrejurimi, cu toate utilitãþile. Oferim maxim 30 000 euro. URGENT! Cãutãm casã la maxim 3 km de Curtea de Argeº, cu apã, curent, gaze, la micã distanþã. Oferim 25 000 euro. Cumpãrãm apartament cu 2 camere, decomandat, etaj intermediar, cu balcon, în Curtea de Argeº. Oferim maxim 25 000 euro. Cumpãrãm casã bãtrâneascã în zona Curtea de Argeº, de preferat zona Cuza-Vodã, Groape, la 100 m de strada principalã, în zonã liniºtitã, cu utilitãþi ºi acces maºinã. Oferim 20 000 euro.

ÎNCHIRIERI Închiriem urgent apartament cu douã camere, lângã Primãrie, etajul 1, CT, nemobilat. Preþ 100 euro/ lunã Închiriem apartament cu 3 camere, la etajul 2, fãrã îmbunãtãþiri, CT, în zona Romarta. Preþ 100 euro/ lunã. Închiriem garsonierã foarte spaþioasã, mobilatã, parter în zona Mânãstirii. Preþ 100 E negociabil. Închiriem 1, 2, 3 camere decomandate la casã, atât pentru persoane fizice cât ºi la firme, dotate cu cablu TV, gaze, bãi, bucãtãrie, curte, teren de joacã, iaz, magazie, beci, lângã punct comercial ºi mijloc de transport în zona Unitãþii Militare. Preþ 100 E negociabil. Închiriem apartament 2 camere, 2 balcoane, etajul 2, în zona Confectii, utilat ºi mobilat, 150 euro/ lunã. Închiriem casã, P+1, formatã din living, 2 bãi, 2 dormitoare, utilatã ºi mobilatã în zona Olari, Curtea de Argeº, 200 euro/ lunã. Închiriem apartament în Curtea de Argeº. Oferim 350 RON. Închiriem apartament cu 2 camere, mobilat ºi utilat complet, în zona Elena Cuza. Preþ 450 Ron. Închiriem apartament cu 2 camere, decomandat, complet mobilat, utilat, frigider, aragaz, etaj 4, în zona Confecþii. Preþ 500 RON/ lunã. Închiriem spaþiu comercial în zona Fãgãraº, la strada principalã, suprafaþa 450 mp. Preþ 5 euro/ mp. Închiriem apartament cu 3 camere, mobilat ºi utilat, etaj 4, în zona Elena Cuza. Preþ 200 euro. Închiriem apartament cu 2 camere, în zona Banu Mãrãcine, etaj 2, complet mobilat. Preþ 150 euro. Închiriem apartament cu 3 camere, mobilat complet, în zona Progresu. Preþ 150 euro/ lunã. Închiriem apartament în vilã, 2 camere, superutliat, pe strada Progresului. Preþ 200 euro/ lunã. Închiriem 2 vile pe Bulevard, utilate ºi îmbunãtãþite. Preþ 1000 - 500 euro. Închiriazã casã, 3 camere + baie, zona Marina. Preþ 300-400 euro.

SPAÞII COMERCIALE Vindem clãdire, suprafaþa 300 mp, în zona Meteor, ºi 1000 mp teren, în zona Meteor. Preþ 350 000 euro negociabil. Vindem spaþiu comercial în suprafaþa de 50 mp, cu toate utilitãþile, pe Bulevard. Preþ 1000 euro/mp. SUPER OFERTÃ!!!Vindem halã în suprafaþã de 100 de mp, compartimentatã în 4 camere, tencuitã ºi cu placã, + 400 mp halã liberã ºi 1000 mp teren, având deschidere 53 m, cu apã la poartã ºi în fântânã, curent trifazic, la strada principalã, în comuna Ciofrângeni, sat Burluºi. Preþ 25000 euro negociabil. Vindem URGENT spaþiu comercial, complet utilat, amenajat recent, cu 3 camere decomandate, 2 bãi, balcon, parter, suprafaþã 71 mp, pretabil birouri, cabinete medicale, în zona 1 Decembrie. Preþ 60 000 euro negociabil. Închiriem urgent halã de 10 000 mp în Tigveni, la strada principalã. Preþ negociabil. Închiriem spaþiu comercial, 100 mp + terasã, pretabil birouri, magazin, în zona 1 Decembrie. Preþ 250 euro negociabil. Închiriem urgent spaþiu comercial, 100mp, în zona Vlaicu Vodã.


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

economic

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

7

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Veºti bune! Autostrada PiteºtiSibiu se liciteazã în toamnã Statul va scoate la licitaþie proiectul de autostradã Piteºti-Sibiu în trimestrul 4 al acestui an, finanþarea lucrãrilor fiind asiguratã din fonduri europene prin programul POS-T 2014-2020, potrivit unei comunicãri a Companiei de Autostrãzi. Execuþia este estimatã sã dureze trei ani, iar costul lucrãrilor ar putea depãºi 3 miliarde de euro pentru cei 160 de km de autostradã. „La momentul actual, obiectivul se aflã în faza de elaborare a documentaþiei de atribuire pentru Revizuirea Studiului de Fezabilitate. Durata de revizuire a acestui Studiu este de ºase luni“, spune Daniela Drãghia, director CNADNR. În luna octombrie a anului trecut, un oficial din Ministerul de Externe suedez afirma cã statul nordic ar fi dispus sã finanþeze proiecte de infrastructurã precum Piteºti-Sibiu începând de la studiile de fezabilitate ºi pânã la lucrãrile efective. „Dezvoltarea proiectelor strategice în parteneriat reprezintã un element principal în cadrul unei colaborãri win-win atât pentru România, cât ºi pentru Suedia. Suedia este dispusã sã finanþeze studii de fez-

abilitate, obiºnuind sã facã acest lucru în special în proiectele finanþate prin grant-uri, de obicei cu 50% din costuri“, a precizat Karl Edberg, senior adviser în Ministerul Afacerilor Externe al Suediei. Autostrada Piteºti-Sibiu este singura din partea româneascã a Coridorului IV PanEuropean încã nelicitatã. Toþi ºefii care au tre-

mentalã, pe clãdirile reprezentând monumente istorice, pe arbori, pe zona carosabilã a strãzilor ºi a drumurilor, în intersecþii, în sensurile giratorii ºi în spaþiul destinat circulaþiei autovehiculelor ºi semnalizãrii rutiere.

cut pe la Transporturi au evitat sã demareze procedurile de licitaþie motivând cã este un proiect prea scump pentru care nu se gãsesc bani. În puþinele declaraþii oficiale, s-a spus cã autostrada s-ar putea face în concesiune, dar, din ultimul rãspuns al Companiei de Autostrãzi reiese clar cã se va face din fonduri europene, cel mai probabil în procent de 85%.

Dupã promulgare, autoritãþile publice locale vor fi responsabile cu aplicarea prevederilor legii, inclusiv cu desfiinþarea construcþiilor/amplasamentelor care nu vor respecta prevederile legale. MDRT, prin instituþiile din subordine ºi în conformitate cu atribuþiile sale actuale, va urmãri respectarea prevederilor legale în ceea ce priveºte amplasarea mijloacelor de publicitate stradalã. „Am întâmpinat o opoziþie foarte mare la adresa acestei legi din partea reprezentaþilor industriei, care au interese de sute de milioane de euro. Ca oricare cetãþean, însã, ºi eu sunt deranjatã de aspectul pe care Capitala ºi alte oraºe au ajuns sã-l aibã din cauza miilor de panouri, bannere ºi firme care atârnã peste tot. Nu interzicem publicitatea stradalã,

vrem doar sã o transformãm întro activitate civilizatã, care sã nu agreseze vizual cetãþenii ºi sã nu punã în pericol siguranþa publicã. De multe ori, panourile sunt amplasate în puncte cu vizibilitate pentru firma care-ºi promoveazã produsul, dar care afecteazã traficul auto ºi pietonal. Dacã vrem ca oraºele noastre sã arate civilizat ºi sã fie atractive ºi sigure pentru turiºti ºi pentru locuitorii lor, aceastã lege trebuia adoptatã. Niciunde în Europa nu este haosul de la noi în centrele oraºelor, clãdiri de patrimoniu acoperite de bannere publicitare, panouri care ascund semne de circulaþie sau care blocheazã trei sferturi din trotuare! Este o lege pe cât de contestatã de cei cu interese, pe atât de necesarã oamenilor de rând!", a declarat ministrul Elena Udrea.

ONRC va avea un nou sistem informatic Activitatea de înregistrare în Registrul Comerþului se va desfãºura din 6 februarie pe un nou sistem informatic integrat, realizat în cadrul unui proiect finanþat din fonduri europene în cadrul Programului Operaþional Sectorial 'Creºterea Competitivitãþii Economice', se aratã într-un comunicat postat pe pagina de Internet a Oficiului Naþional al Registrului Comerþului. Potrivit documentului, pânã la data de 25 ianuarie, activitatea de primire ºi înregistrare a cererilor de înregistrare în Registrul Comerþului

costã 273 lei, iar în prezent costã cu 27% mai mult, adicã 347 lei. Unii brokeri se aºteaptã ca în acest an tarifele RCA sã creascã cu 10-15% faþã de anul trecut, firmele de asigurãri recurgând, în ultimul an, la modificãri sãptãmânale sau chiar zilnice ale tarifelor pentru asigurarea auto obligatorie.

Cele mai bune preþuri la RCA pentru un Logan

Dispar panourile publicitare puse oriunde ºi oricum Legea privind amplasarea ºi autorizarea mijloacelor de publicitate, elaboratã la iniþiativa Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului (MDRT), va putea fi aplicatã. În urma deciziei Curþii Constituþionale, legea va intra în vigoare dupã modificarea de cãtre Parlament a datei-limitã pânã la care mijloacele de publicitate pot fi menþinute în amplasamentele autorizate, 1 ianuarie 2012, datã care, în prezent, este anterioarã promulgãrii legii. Iatã ºi care sunt principalele noutãþi: legea va interzice, printre altele, acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeþelor vitrate ale clãdirilor, precum ºi amplasarea de mijloace de publicitate pe obiectele de artã monu-

Cu cât se scumpeºte RCA 2012 - Vezi topul celor mai bune poliþe! Anul trecut, un RCA „mediu“, pentru ºase luni,

se desfãºoarã normal. Prin excepþie, în perioada 20-25 ianuarie, pentru cererile de înregistrare depuse în acest interval, dar ºi pentru cererile depuse anterior datei de 20 ianuarie ºi care au un prim termen de soluþionare dupã aceastã datã, se acordã un singur termen de amânare, de cel mult douã zile. Data de 26 ianuarie este ultima zi de soluþionare a cererilor de înregistrare amânate, depuse la Oficiul Registrului Comerþului pânã la data de 25 ianuarie.

Dupã caz, în mod excepþional, 26 ianuarie poate fi termenul de soluþionare a cererilor înregistrate pânã la data de 18 ianuarie inclusiv ºi care au deja un termen de amânare dupã data de 27 ianuarie, termen ce se preschimbã din oficiu. Rezoluþiile de preschimbare a termenelor de amânare acordate dupã data de 27 ianuarie vor fi aduse la cunoºtinþa solicitanþilor prin afiºarea pe website-ul www.onrc.ro (secþiunea 'rezoluþii de amânare') ºi prin transmiterea pe e-mail, fax, corespondenþã, dupã caz.

Pentru un Logan, topul celor mai ieftine poliþe RCA, pe ºase luni, cuprinde companiile de asigurãri Carpatica, unde RCA costã 219 lei, Uniqa Asigurãri - unde RCA costã 235 de lei, BCR Asigurãri - 297 lei, Asirom - 310 lei ºi Astra - unde RCA costã 353 de lei, potrivit datelor de la rca-ieftin.ro. Dacã luãm în considerare o medie pentru toate tipurile de autovehicule, potrivit rca-ieftin.ro, topul 5 al celor mai ieftine poliþe RCA, la început de an, cuprinde Euroins, Astra, Asirom, Groupama ºi Carpatica. Unele companii oferã tarife mai mici pentru pensionari, altele pentru persoane juridice. Reprezentanþii brokerilor de asigurãri spun cã preþul unei poliþe RCA depinde de mai mulþi factori, între care capacitatea cilindricã a automobilului, vârsta proprietarului automobilului, oraºul de reºedinþã, clasa de bonus-malus (dacã a provocat sau nu accidente), puterea motorului.

Ce oferte au companiile pentru RCA

Companiile de asigurãri încearcã sã atragã clienþi pe segmentul RCA prin campanii care promit reduceri de pânã la 15% din preþul de bazã, poliþe Casco mai ieftine, premii constând în plinuri de benzinã ºi asigurãri de viaþã drept bonus. La Asirom, de exemplu, cine încheie în perioada 1 ianuarie - 29 februarie o poliþã RCA va primi o reducere de 15% la asigurarea CASCO. Uniqa Asigurãri oferã, pânã la finele lunii februarie, o „reducere specialã de iarnã“ de 10% la achiziþionarea RCA. În plus, asiguraþii primesc gratuit, prin SMS, avertizãri în caz de fenomene meteo extreme. Dacã posedã un anumit tip de card de credit, asiguraþii pot beneficia de plata în rate a poliþei, fãrã dobândã. La încheierea RCA la Omniasig, clienþilor li se oferã gratuit extinderea asigurãrii auto obligatorii pentru încã 12 state. La Astra, la încheierea online a poliþei RCA persoanele fizice primesc gratuit de o asigurare de viaþã "Deces din accident rutier: 8.600 lei, deces din orice cauzã: 430 lei, invaliditate totalã ºi permanentã din accident rutier: 15.050 lei". Sumele sunt valabile pentru RCA cu perioadã de valabilitate de un an. La BCR Asigurãri proprietarii de automobile pot achiziþiona RCA Plus, poliþã care oferã ºi serviciul de tractare gratuitã, în urma unui accident. Serviciul este valabil pe tot teritoriul României. Persoanele cu deficienþe locomotorii care îºi încheie RCA la Groupama Asigurãri beneficiazã de o reducere de 50%. Pe site-ul Groupama se precizeazã cã tariful pentru RCA este stabilit în mod diferenþiat, în funcþie de profilul clientului, localitatea de reºedinþã, vârsta acestuia, capacitatea cilindricã a maºinii ºi tipul de combustibil. Pânã la sfârºitul lunii ianuarie, cei care încheie o asigurare RCA ºi/sau CASCO la Allianz-Þiriac participã automat la o tombolã cu premii. Sãptãmânal, asiguraþii pot câºtiga unul dintre cele trei plinuri de carburant. Valoarea totalã anunþatã a premiilor este de 6.000 lei. Limitele de despãgubire ale poliþelor auto RCA au crescut de la 1 ianuarie cu 33,3%, la un milion de euro, în cazul daunelor materiale din accidente rutiere, ºi cu 42,9%, la 5 milioane euro, pentru vãtãmãri corporale ºi decese.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

8

SMS

eveniment

la nr. 1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

EXCLUSIV! - La solicitarea nemþilor de la Karcher

Chelu a decapitat conducerea Electroargeº ilã Cei trei directori în frunte cu Ioan Gavr au fost înlãturaþi în doar câteva zile

P

erioada de foc pentru Electroargeº SA, una dintre cele mai importante societãþi din Curtea de Argeº ºi una dintre performerele Bursei. În decurs de doar o sãptãmânã aici au avut loc modificãri importante privite fie cu scepticism de cãtre simpli angajaþi , fie cu optimism de cãtre echipa controversatului Cãtãlin Chelu, omul de afaceri gãlãþean care controleazã de ceva timp societatea argeºeanã. Astfel acþionarii companiei Electroargeº au aprobat în cadrul unei ºedinþe extraordinare a AGA desfãºuratã pe 14 ianuarie majorarea capitalului social al companiei cu 9,3 milioane de lei, de la 6,2 milioane de lei la 15,5 milioane de lei. Banii urmeazã sã fie folosiþi pentru investiþii directe ºi plasamente pe bursã susþine pentru ziarul PROFIT, Cãtãlin Chelu. Dincolo de faptul cã este a doua majorare de capital în doar 6 luni, ultima având loc în iunie 2011 ºi a fost puternic contestatã de omul de afaceri Dumitru Tudor, nu acest aspect pare sã fi tulburat serios apele la Electroargeº SA ci schimbãrile din conducerea societãþii.

Trei doamne ºi toþi trei... Gavrilã, Teodorescu ºi Genoiu nu mai sunt directori Echipa care a scos Electroargeº din mocirlã ºi a transformat-o într-o companie performantã la nivel naþional a fost zilele trecute decapitatã efectiv. Primul director înlãturat rapid a fost cel economic. Astfel, de câteva zile Valeria Genoiu a fost trecutã pe linie moartã ea fiind schimbatã din funcþia de director economic fãrã prea multe explicaþii. Imediat a venit rândul lui Constantin Teodorescu, directorul comerical cãruia oamenii lui Chelu i-au gãsit fãrã mare tam-tam un alt înlocuitor. Valul schimbãrilor nu s-a oprit aici ºi, la mijlocul sãptãmânii trecute, în urma unei ºedinþe extraordinare a Consiliului de Administraþie, Ioan Gavrilã a fost dat jos din funcþia de director general al Electroargeº SA, în locul sãu fiind numit Gheorghe Chirilã, gãlãþean, mâna dreaptã a lui Cãtãlin Chelu. Ce a determinat înlãturarea echipei care a readus Electroargeº în topul firmelor din România ?

Ioan Gavrilã: Sunt dezamãgit! Nu ºtiu care au fost motivele schimbãrii Chestionat pe marginea înlãturãrii sale rapide din funcþia de director general, Ioan Gavrilã, care este ºi acþionar semnificativ al societãþii, nu s-a ferit sã îºi arate nedumerirea. „Nu cunosc, nu ºtiu care au fost motivele. Poate domnul Chelu vã poate lãmuri mai bine pe dumneavoastrã. Din preambulul deciziei primite înþeleg zâmbind cu amãrãciune cã de vinã ar fi situaþia socioeconomicã din România, criza economicã ºi alte amãnunte din astea care nu m-au convins. Sunt dezamãgit dar vã pot spune cã dupã schimbarea doamnei Genoiu

ºi a lui Teodorescu chiar mã întrebam când îmi va veni ºi mie rândul. Iatã cã mult mai repede decât mã aºteptam“. În privinþa noului director general, gãlãþeanul Gheorghe Chirilã, ºi în special a experienþei sale în domeniul lactatelor sau a uleiului, Gavrilã nu a dorit sã se pronunþe. „Tot domnul Chelu vã poate lãmuri cum e cu uleiul sau lactatele". Un alt acþionar al Electroargeº, patronul de la Vidraru SA, omul de afaceri Dumitru Tudor nu a rãmas indiferent la ceea ce se întâmpla la Electroargeº, declarând pentru ziarul PROFIT cã „este un nou abuz pe care îl face echipa lui Chelu la aceastã societate“.

Muncitorii ºuºotesc: nu e de bine ! O vizitã a redactorilor PROFIT la Electroargeº a relevat faptul cã majoritatea muncitorilor nu sunt deloc încântaþi de ceea ce se întâmplã, mai ales când vine vorba de numele noului director general. „Am auzit cã noul director a lucrat pe la fabrica de lapte din Giurgiu ºi la fabrica de ulei din Constanþa. Pãi ce habar sã aibe el de afacerile cu electrocasnice?“, se întreabã Gheorghe T. muncitor la secþia „Prese“. Asemeni lui ºi alþii au cam aceeaºi pãrere. Noul director general, Gheorghe Chirilã, mâna dreaptã a lui Chelu, este trecut de prima tinereþe ºi într-adevãr a avut tangenþe cu Lacta Giurgiu unde a fost director General dar ºi cu Argus Constanþa dar nu ca director ci ca membru al Consiliului de Administraþie al firmei producãtoare de ulei. Pe partea electricã se poate spune cã are ceva experienþã deoarece a trecut ca director pe la societatea Celule Electrice Bãileºti, o altã societate controlatã de Chelu. Rãmâne de vãzut dacã temerile angajaþilor se vor adeveri sau nu, cert este cã atâta timp cât Electroargeº se va menþine la aceleaºi performanþe cel puþin, nu sunt motive de îngrijorare, mai ales cã acest lucru l-a lãsat sã se înþeleagã ºi omul de afaceri Cãtãlin Chelu în scurtul interviu acordat ziarului nostru pe aceasta temã.

Cãtãlin Chelu: Partenerii de la Karcher au solicitat înlocuirea directorilor ■ Domnule Chelu, care au fost motivele pentru care, în doar câteva zile, conducerea Electroargeº în frunte cu Ioan Gavrilã a fost schimbatã ? - Nu eu am dorit acest lucru, a fost dorinþa partenerilor germani ai societãþii. Deci sã fie foarte clar, cei de la Karcher au cerut schimbarea directorilor nu noi, nu eu. A fost solicitarea lor expresã ºi nu a fost fãcutã de azi, de ieri ci de ceva timp. Vã spun sincer dumneavoastrã cã eu în repetate rânduri am insistat sã nu facem asta dar... ■ Au motivat ºi de ce e necesarã aceastã schimbare ? - Da, desigur ! Au spus cã dacã nu schimbãm directorii vor renunþa la colaborarea cu noi. ■ Pare de neînþeles totuºi, aceastã echipã a fost cea care a iniþiat aceastã colaborare... - Da, da. Dar a trecut timpul ºi au motivat cã parteneriatul cu ei nu mai funcþioneazã aºa bine cu cei trei în funcþiile de directori. Partenerii germani au menþionat cã lucrurile se miºcã din ce în ce mai greu cu cei trei în funcþie ºi cã s-a creat o stare de neîncredere printre muncitori. ■ I-aþi schimbat pe Gavrilã, Genoiu ºi Teodorescu. Sunt multumiti ºi ce urmeazã ? - Pãi cei de la Karcher vor mãri comenzile pentru acest an cu 20 %, deci schimbarea directorilor a adus o majorare a producþiei, o garanþie a continuãrii colaborãrii

care, în alte condiþii, pãrea în pericol de a se încheia în acest an. ■ Se vorbeºte prin fabricã de noul director Chirilã cã nu ar avea experienþã în acest domeniu. Cine l-a propus sã preia conducerea fabricii ? - O sã vã surprindã dar a fost tot propunerea celor de la Karcher. Ei aveau pregãtitã deja o listã cu persoane capabile, despre care sau interesat înainte. Domnul Chirilã are într-adevãr o experienþã vastã care i-a convins iatã pe partenerii germani ai Electroargeº cã este persoana cea mai indicatã în a-l înlocui pe domnul Gavrilã. Vã pot spune cã domnul Gavrilã nu a fost dat la o parte, el este consilierul noului director general ºi vor face echipã împreunã. ■ Domnul Dumitru Tudor spune cã s-a fãcut un nou abuz la Electroargeº SA ? - Domnul Tudor spune multe. El vede numai abuzuri ºi permanent ne ºicaneazã cu tot felul de contestaþii, cu plângeri. Ar fi indicat sã îºi vadã de treburile sale la societatea pe care o administreazã. ■ Cum vedeþi Electroargeº în 2012 ? - Mult mai bine decât în 2011, iar acest lucru se întrezãreºte deja dupã ce , aºa cum spuneam, cei de Karcher vor continua colaborarea cu noi ºi vor suplimenta producþia ºi comenzile cu 20%. Oamenii pot sta linistiþi pentru atâta timp cât nu vor lua în seamã zvonurile.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

eveniment

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

9

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Telefonul cititorului

0348 569 111

Aºteptãm întrebãrile ºi sesizãrile dumnea-voastrã. În cel mai scurt timp vom încerca sã vã dãm cele mai bune rãspunsuri în paginile ziarului. Aºteptãm ºi scrisorile dv. la adresa redacþiei ºi la e-mail redactia@ziarulprofit.ro

TOP dobânzi bancare

Telefoane utile

Banca Transilvania.................7% BCR ..................................... 6,4% BRD ................................... 6,25% BancPost.................................5% Raiffeisen Bank................... 6,2%

NR UNIC URGENÞE...................................... 112 POLIÞIE.................................................... 721.519 JANDARMERIE....................................... 721.798 POMPIERI................................................ 723.401 SPITAL..................................................... 722.150 AMBULANÞA.............................................729.298 PRIMÃRIE................................................. 721.033 AQUATERM.............................................. 721.936 DISTRIGAZ............................................... 722.060

* Pentru depozite P.F pe termen de 12 luni

ELECTROCENTRALE.............................. 722.100 DACIA SERVICE....................................... 724.384 OPC........................................................... 222 960 ITM............................................................. 722.367 SPGC......................................................... 724.186 ABONAÞI TELEFONICI.....................................931 TELEFOANE EXTERNE ...................................971 DERANJAMENTE POSTURI TELEFONICE.....921

Ca la noi la nimeni!

„Americanul“ Michael ºi-a luat gratis un drum!

■ 70 de metri de drum public sunt folosiþi ca proprietate personalã Zilele trecute, am primit la redacþie vizita unei femei din Curtea de Argeº însoþitã de fiul sãu, veniþi pentru a ne prezenta mai multe acte dintr-un caz în care se pare cã un drum public a fost pur ºi simplu desfiinþat ºi trecut cu acceptul primãriei în folosinþa exclusivã a unei persoane private. Este vorba de o porþiune de aproximativ 70 de m de drum public pe care un cetãþean a pus stãpânire odatã cu cumpãrarea unui teren pe strada Valea Iaºului.

Eroarea în actul cadastral fãcutã cu bunã intenþie?

70 de metri de drum public folosiþi fãrã drept

Drumul la care cei doi fac referire este cunoscut ca Fundãtura Valea Iaºului, unde o porþiune însemnatã de drum public, de aproximativ 70 de metri lungime este folositã fãrã drept de proprietarul unui teren din zonã, Michael Dumitru, un argeºean care a locuit multã vreme în USA. Curios este faptul cã aceastã gravã neregulã a fost constatatã atât de funcþionarii Biroului de Urbanism din cadrul Primãriei Curtea de Argeº, dar ºi de Direcþia Judeþeanã de Cadastru Argeº, fãrã a se lua vreo mãsurã. Mai mult decât atât, drumul public a fost la un moment dat recunoscut chiar de autoritãþi, prin lucrãri de pietruire efectuate chiar de SPGC. „Vã aduc la cunoºtinþã cã porþiunea de drum ocupatã de Michael Dumitru se aflã în administrarea Primãriei Curtea de Argeº, ºi se regãseºte atât în Planul de Urbanism General cât ºi în toate hãrþile aflate la Direcþia Judeþeanã de Cadastru Argeº. Fac menþiunea cã pe acest drum a fost depusã piatrã chiar de

Serviciul Public de Gospodãrire Comunalã. Faptul cã drumul public a fost inclus, conform cadastrului în proprietatea numitului Michael Dumitru, a fost sesizat ca urmare a unei întrevederi ce a avut loc la Primãria Curtea de Argeº, moment în care a fost nevoie sã prezinte actele cadastrale ale proprietãþii“, se aratã într-una din cererile depuse de familia Georgescu cãtre primãrie.

Din informaþiile care reies din documentele puse la dispoziþie eroarea s-ar fi produs într-un proces verbal de punere în posesie din data de 19.04.2002 al fostei proprietare, Priopon Elena, cãruia cumva s-a reuºit sã i se atribuie ºi partea menþionatã din drumul public din Fundãtura Valea Iaºului. Cel mai probabil noul cumpãrãtor al acestui teren, Michael Dumitru ar fi ºtiut de existenþa acestui drum, ascunzând aceastã eroare. „Suspiciunile unei încãlcãri ale legii, de care numitul Michael Dumitru nu cred cã este strãin, îmi sunt întãrite ºi prin modul în care acesta a ascuns pânã acum faptul cã în actul cadastral are inclus ºi drumul public. De la cumpãrarea terenului ºi pânã la începutul acestui an, M. Dumitru nu a menþionat nimic referitor la acest fapt, mai mult decât atât afirma cã ºtie de existenþa drumului. Fapta de a ocupa un drum public este cu atât mai gravã cu cât din relatãrile persoanei care a întocmit acest plan cadastral, este posibil ca funcþionarii Primãriei Curtea de Argeº sã îl fi pus în posesie pe cel de la care numitul Michael Dumitru a cumpãrat terenul respectiv, cu o suprafaþã mai mare, ce cuprinde ºi drumul public“, se mai aratã în adresele emise primãrie. Alin Pãtraºcu

Lucrãri importante anul acesta pentru SPGC - Vezi cele mai importante puncte din programul de lucru! Zilele trecute, reprezentanþi ai Administraþiei Locale au prezentat o parte din programul de lucru pe acest an al Serviciului Public de Gospodãrire Comunalã. Astfel, ºi în acest an acest serviciu are programate numeroase lucrãri, edilii locali sperând cã procentul de îndeplinire a acestora sã fie mãcar egal cu cel de anul trecut când au fost efectuate peste 90% din lucrãrile programate. Cele mai importante proiecte ce vor fi efectuate de SPGC în 2012 sunt: 1 covor asfaltic pe strãzile 1 Mai, Lascãr Catargiu ºi 1 Decembrie; 2 trotuare pe strada Rîmnicu Vâlcea ºi pe strada Victoriei; 3 parcare în faþa sãlii de sport;

4 5 6 7 8 9 10 11 12

parcare la blocurile din strada 1 Decembrie; parcare la blocurile din strada Traian; parcare la blocurile din spatele ªcolii Generale nr.4; parcare la blocurile de lângã hotelul Camino, asfaltare alei pe strada Elena Cuza; parcare în spatele Bisericii Sfântul Gheorghe; asfaltare alei ºi terase din parcurile din oraº; apã curentã pe strada Groape; înlocuire 800 m conductã de apã pe strada Buºaga

Acrituri ºi... murãturi Sãptãmâna în trei bârfe

Fostul ºef liberal al OPC, Cristian Libertatu, dat de multe ori ca fiind în barca PDL, pare sã îi fi întors ºi el spatele lui Andrei. Astfel nu se explicã cum de a avut curajul ca la marele miting al USL de la Bucureºti sã se alãture liberalilor din Argeº conduºi de Iani Popa. Potrivit celor prezenþi acolo, Libertatu nu doar a participat ci chiar a strigat din toþi bojogii împotriva portocaliilor. Surprinde atitudinea sa cu atât mai mult, cu cât, nu cu mult timp în urmã, când era solicitat de stãpânul Andrei sã îi fie profesor lui Fane Mistrie, spunea despre organizaþia PNL din Curtea de Argeº cã a ajuns sã fie partidul chelnerilor ºi al ospãtarilor. Sã-ºi fi schimbat Cristi locul de muncã, la manevrat de farfurii si pahare ?

Maricica de la Mãlureni ne-a solicitat zilele trecute printr-o scrisoare trimisã pe adresa redacþiei sã nu îl mai alintãm "derutatul Fane Mistrie" pe datornicul ºef al judeþului, fostul preºedinte al democrat liberalilor din Curtea de Argeº. Motivul ar fi cã al sãu consãtean meritã un alint mai de doamne ajutã, ca de exemplu Luceafãrul de la Mãlureni. Ea ne-a trimis chiar ºi o poezioarã cu idolul sãu din care spicuim doar câteva versuri edificatoare. "Cobori în sus luceafãr tâmp / Alunecând pe-o varzã / Pãtrunde în sondaje strâmb / ªi lumea enerveazã..." Dragã Maricica, piþipoancã micã ce eºti, tu ori ai fãcut ºcoala cu Lãzãroiu, ori eºti secretara de la partid care ºtie rezultatul sondajului în care Fane chiar a coborât... în sus, aºa cum zici tu cu tâlc. Toatã poezia o veþi citi în ediþia viitoare iar noi rãmânem tot cu derutatul Fane Mistrie. Sãracul, e aºa de derutat cã nici acum nu realizeazã cã a fost scos definitiv din cãrþi de creditorul sãu.

Mulþi participanþi la mitingurile de sãptãmâna trecutã au luat de bune declaraþiile de la PDL TV potrivit cãrora senatorul Andrei vrea sã dialogheze cu protestatarii, face to face. Bieþii oameni l-au tot aºteptat pe senator în piaþã dar... nici urmã de pedeliºti. Firesc, ulterior, senatorul s-a plâns cã oamenii nu au venit la partid sã vorbeascã cu el, sã îºi spunã pãsurile...Aoleu dom' Andrei, chiar aþi luat de bune ce vã spuneau unii linguºitori cã aveþi un sediu prea mare pentru un partid aºa de mic ? Pãi unde sã încapã atâta omenire ? Mãcar sã îi fi aºteptat pe scãrile partidului ºi tot era altceva decât ca-n pilda aia cu Mohamed ºi muntele...

Alin Pãtraºcu

Tia Gospodina

! e l a t i e i l i m a f M a g a z i n ur dl u l B a s a r a b i l o r a Bulev a

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

10

SMS

auto

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Autoturisme Tractari auto ● Vând piese din dezmembrãri marca Dacia Logan ● Cumpãr Logan avariat ● Vând Logan an fabricaþie noiembrie 2010.● Relaþii la tel: 0740081879 Vând Skoda Oktavia Tour 2008, 24 000 km, 1600 benzinã, full options, culoare viºiniu metalizat. Preþ 6550 euro negociabil. Relaþii la telefon: 0721989315 sau 0248723911. Vând Daewoo Espero, af. 1996, cutie viteze automatã, GPL omologat. Relaþii la tel: 0769.618.860. Vând Dacia Super Nova, an fabricaþie 2002, stare foarte bunã. Meritã vazutã. Tel: 0740.036.013, 0767.965.981. Vând voucher Rabla, acte legalizate. Tel: 0730.925.644 Vindem Dacia Double Cab, an fabr. septembrie 2006, 5 locuri, motor Renault 1900 cm 3. Preþ negociabil. Telefon 0746.094.986. Caut specialist reparaþie generalã auto Trabant Combi. Am piese de schimb (motor, cutie de viteze, etc). Relaþii la tel: 0742.324.546. Vând Logan Laureat 1, 5 DCI, an

ANUNÞURI DE TOP

ANUNÞURI SOSITE PRIN SMS LA Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu la 1413 Exemplu anunþ: Profit vând maºinã de spãlat, stare bunã, preþ 700 lei...

● Apartamente-Case

Vand garsoniera Curtea de Arges, Camin Proteine, etaj 2, baie, bucatarie, camera, toate utilitatile, totul nou, posibilitate balcon,merita vazuta. TEL. 0751149221 URGENT !!! Vand casa batraneasca 3 camere anexe plus 1200mp teren în com.Musatesti, sat Stroesti .Pozitie deosebita la strada principala. Pret 15.000 euro, negociabil. Telefon 0721.676.739. Particular cumpar casa max 27000 euro zona Curtea de Arges. Telefon 0735.278.570 Închiriez avantajos hala 300 mp, curent trifazic, str Rm. Vâlcea, Curtea de Argeº .Tel 0721241676 Vând urgent 2500mp. teren în str.Rm.Vâlcea, nr. 6 bis, ultracentral. Pret 40 euro/mp. Tel 0745605050. Vând teren 750 mp., deschidere 19 m, C. de Argeº, str.

fabricaþie 2006, extra full ºi Renault Megane, an fabricaþie 2005, full, înmatriculabil. Relaþii la tel: 0740.081.879, 0742.256.935. Vând Renault Clio, an fabricaþie

1413

tarif 3 euro valabil în toate reþelele de telefonie

Valea Iaºului la 50 m de piscinã 20 euro/mp. Tel. 0746098874 VÂND URGENT TEREN 1800 MP BUªAGA 20 Euro/MP NEGOCIABIL. TEL: 0769618860 Vând teren în Str.Rm.Vâlcea nr.6 cartier de vile. Toate utilitatile.2500mp. Preþ excelent. Telefon 0745605050

● Diverse

URGENT ! Vand Telefon Galaxy Fit, in Pitesti. Telefonul este luat de 3 luni, are cutie, incarcator, cablu de date, card 2 GB, husa, nu este codat, garantie 2 ani. Pret: 489 RON Telefon: 0765.339.147, 0734.01.56.56, 0742.451.860 Caut loc de munca stabil ca ºofer categoria B,C, instalator sanitar, sudor în Curtea de Arges. Tel. 0743.424.711. Angajez coafezã cu experienþã, salariu in funcþie de real-

2000, servodirecþie, geamuri electrice, aer condiþionat, închidere centralizatã ºi alarmã, întreþinut foarte bine. Preþ: 3000 euro negociabil. Relaþii la tel: 0742.198.302.

izãri. Relaþii la tel 0769643579 URGENT!!! INCHIRIEZ SPATIU PRETABIL BIROU LA O CHIRIE FOARTE MICA. Telefon 0769694472

● aUTO

URGENT !!! Vind DACIA Super Nova an fab 2002. PRET 3200 RON negociabil. Impecabila, mecanica noua. TEL. 0726 751 634 Vând auto JEEP full options preþ 12500 euro, impecabil. Tel. 0745605050 OCAZIE !!! Vand tractor U 650 M echipat forestier, an 1992, pret 5000 euro negociabil.Merita vazut! Tel: 0762818567 sau 0753584835 Vand Matiz-AC/2004, 34000km, carnet service la zi, gri metalizat, alarma, radio, închidere centralizatã, preþ: 3300 euro-negociabil. Telefon 0723182123

Vând Opel Corsa, trei uºi, culoare verde albãstrui, an 1993, preþ 1400 euro. Tel. 0723713821 Vând autoturism Renault Clio, ediþie 2005. Preþ negociabil.

Telefon 0744436518 Vând BMW 320, pachet M, an fabricaþie 1993. Accept variante. Preþ: 3000 euro negociabil. Tel: 0742.87.94.20.

Vând Golf 4 , an fabricaþie 2000, absolut toate consumabilele schimbate, unic 8proprietar România. Preþ: 4500 euro negociabil. Tel: 0742.879.420. Vând tractor U445, stare de funcþionare foarte bunã, preþ 13.500 lei. Tel 0723.587.326 Vând Opel Corsa an fabricaþie 99, motor 1.2 ecotec, benzinã, culoare gri, trapã, radio-casetofon, geamuri ºi oglinzi electrice, jenþi, aer condiþionat, recent înmatriculatã. Preþ 3.190 Euro. Tel:0726.769.188. / 0730.091.138 Vând Golf 3 an fabricaþie 97, motor 1.4, scaune ºi volan sport, jante, trapã, radio-casetofon, CD, culoare albastru, recent înmatriculatã. Preþ 3.580 Euro. Tel: 0726.769.188. / 0730.091.138 Vând BMW 316 injecþie, an fabricaþie 96, jante, trapã, volan ºi bord Alpina, radio-casetofon, culoare negru, recent înmatriculatã. Preþ 3.850 Euro. Tel:0726769188 / 0730.091.138 Vând Dacia 1307, motor 1.6, benzinã, an fabricaþie 99, I.T.P. 2011, 5 locuri. Preþ 3000 Ron negociabil. Tel: 0752.958.702.

Dacia a vândut peste 343000 de vehicule PROMOÞII AUTO ÎN ARGEª ÎnÎn 2011, 2011, Dacia a vândut 343 233 de dute, în creºtere cu 7,8% faþã de anul 2010. Promoþie Hyundai ix35

vehicule, foarte aproape de nivelul record înregistrat în anul 2010. Duster a devenit noul vârf de lance al gamei Dacia, ajungând sã reprezinte 47% din vânzãrile totale ale mãrcii.

O creºtere importantã a vânzãrilor Dacia (+15 %) a fost înregistratã ºi în Italia, unde în 2011 au fost comercializate 26 838 de unitãþi. Alte pieþe externe importante pentru Dacia anul trecut au fost Maroc (22 356 unitãþi), Turcia (21 339 unitãþi) ºi Algeria (19 242 unitãþi).

Dacia în România

Discount de pânã la 2480 Euro cu TVA pentru modelul ix35 Clienþii mãrcii Hyundai pot beneficia de reduceri de preþ de pânã la 2480 Euro cu TVA pentru modelul ix35, în funcþie de versiunea ºi motorizarea aleasã. Oferta supusã unor termene ºi condiþii, valabilã în limita stocului disponibil. Pentru detalii sau o ofertã personalizatã, contactaþi distribuitorul autorizat Hyundai în Argeº, Ma-Vis Motors S.R.L. Autostrada Piteºti-Bucureºti, DN 65 B- KM4+ 510m Telefon: 0248.606.210 Web: http://www.ma-vis.ro

Pe o piaþã în scãdere cu 8,3 %, Dacia a vândut 30 867 de vehicule, atingând o cotã de piaþã de 28,9 %. Aproape jumãtate din totalul vânzãrilor (15 019 unitãþi) au fost realizate prin intermediul programului de reînnoire a parcului auto naþional. Vânzãrile de flote au avut o contribuþie importantã la rezultatul Dacia - aproape 40% din totalul înmatriculãrilor, în special ca urmare a livrãrilor cãtre marile conturi (societãþi româneºti ºi internaþionale) care au atins un nou nivel record - peste 4 200 de unitãþi. Datoritã unui raport prestaþii/spaþiu interior/preþ fãrã echivalent în lumea vehiculelor 4x4, Dacia Duster s-a impus rapid pe piaþa româneascã. Cu 7 252 de înmatriculãri, Duster este al doilea model cel mai vândut din România, dupã Logan, ºi lider de necontestat al segmentului 4X4. Versiunea vârf de gamã, Laureate, a fost preferatã de 95% din clienþi. Duster se bucurã de un succes remarcabil la export, unde au fost vândute pânã acum aproape 230 000 de unitãþi. Dincolo de competiþia comercialã, Dacia Duster a dovedit cã poate aborda fãrã complexe ºi provocãrile din lumea sportului auto, indiferent cât de dificile ar fi. Avându-l la volan pe cunoscutul pilot francez Jean-

Philippe Dayraut, vehiculul Duster No Limit, echipat cu un motor de 850 CP, de provenienþã Nissan, a obþinut locul al treilea în cadrul ultimei ediþii a celebrei competiþii Pikes Peak International Hill Climb din Statele Unite.

Performanþa pe pieþele externe Vânzãrile Dacia în afara României au înregistrat în 2011 un nou record, cu peste 312 000 de unitãþi comercializate. Marca ºi-a consolidat succesul pe piaþa europeanã unde au fost înmatriculate 240 470 de vehicule. Franþa rãmâne prima piaþã de export pentru Dacia, cu peste 94 000 de unitãþi, ceea ce corespunde unei cote de piaþã de 3,5 %. Dacia ocupã locul al 5-lea pe piaþa vânzãrilor cãtre persoane fizice. Potrivit aceluiaºi criteriu, Duster figureazã pe locul al ºaselea în clasamentul modelelor preferate de clienþii francezi, cu 53 148 de înmatriculãri. Germania ocupã a doua poziþie în topul exporturilor Dacia, cu 43 452 de unitãþi vân-

Vânzãri Dacia pe modele în România în 2011 ● Sandero (inclusiv versiunea Stepway) 2 519 ● Logan berlinã 15 830 ● Logan MCV 2 741 ● Duster 7 252 ● Logan VAN 1 634 ● Logan Pick Up 896

Top 10 destinaþii export în 2011 1 Franþa 2 Germania 3 Italia 4 Turcia 5 Algeria 6 Spania 7 Belgia 8 Polonia 9 Elveþia 10 Austria * Maroc (centru de producþie 22 356

94 278 43 452 26 838 21 339 19 242 15 641 14 700 7 382 6 051 5 697 Dacia)

COMENZI LA TEL: 0743.237.183 Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

imobiliare

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

11

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Anunþuri particulari

Vindem case construcþii de roºu sau la cheie cu tâmplãrie, suprafaþã 120 mp, P+1, cu teren 300 de metri în zona Ivancea.

Preþ 42.000 euro

SUPER OFERTÃ!!!

Vindem apartamente cu 2, 3, 4 camere ºi garsoniere la cheie, în zona Curtea de Argeº:

● Apartament cu 2 camere, suprafaþa de 52 mp, 3 6 4 0 0 euro. ● Apartament cu 2 camere, suprafaþa de 45, 6 mp, 3 1 9 2 0 euro. ● Apartament cu 2 camere, suprafaþa de 85 mp, 5 9 5 0 0 euro. ● Apartament cu 3 camere, suprafaþa de 123, 6 mp, 8 6 5 2 0 euro. ● Apartament cu 4 camere, suprafaþa de 168 mp, 1 1 7 6 0 0 euro. ● Spaþiu comercial de 800 mp, 7 0 0 euro/ mp.

Tel: 0743237183 Închiriem urgent apartament 2 sau 3 camere. Tel. 0743.237.183. Vindem spaþiu comercial, construcþie nouã, cu lift, toate utilitãþile, suprafaþa 1700 mp construiþi, ºi 1000 mp teren, în zona Negru-Vodã. Pretabil sediu firmã sau birouri, magazine, ofertã disponibilã pentru vânzare ori închiriere. Preþ foarte bun. Tel: 0743.237.183.

MODALITÃÞI DE PLATÃ: PLATA INTEGRALÃ ÎN AVANS, DISCOUNT 7 - 10 %

În rate:

■ 50 % în avans ■ 25 % la jumãtatea intervalului contractual ■ 25 % la predarea spaþiului

Relaþii la tel: 0743237183

Relaþii la telefon: 0743 237 183. Apartamente Piteºti, apartament 2 camere, CF 1, schimb cu similar în Curtea de Argeº ( sau garsonierã ºi diferenþã) sau vând. Telefon: 0747879429. Vand apartament 2 camere, zona Posada, imbunatatit, centrala termica, termopan, parter-pretabil spatiu comercial, pret 19.000 euro negociabil 0744569701 Vând apartament cu 2 camere, la etajul 2, zona Unic. Preþ 30 000 euro negociabil. Relaþii la telefon: 0745 327 948. Vând apartament cu 3 camere, decomandat, etaj 3, balcon, 2 bãi, în zona Confecþii. Preþ 38 000 euro negociabil. Tel : 0751. 050. 447. Vând apartament cu 2 camere, semidecomandat, etaj 1 / 4, suprafaþa 50 mp, CT, izolat termic exterior, parchet de stejar, apometre, gresie, faianþã, balcon, în zona Sf. Gheorghe. Preþ 33 000 euro negociabil. TEL: 0726.118.635. Vând garsonierã în zona Confecþii, îmbunãtãþitã, cu CT, termopane. Preþ 18000 euro negociabil. Relaþii la tel: 0724. 492. 670, 0768. 660. 612. Vindem apartament 4 camere, zona Confecþii, et 3, la cheie totul schimbat nou. Preþ 68.000 Euro. Tel: 0743237183 Vindem apartament 3 camere zona B-dul Basarabilor, etaj 4, complet mobilat ºi utilat. Preþ 50.000 Euro negociabil. Tel: 0743237183 Vând urgent apartament 3 camere, 3 balcoane, cu gresie, faianþã, parchet, CT, în zona Ivancea, et. 1. Preþ 45.000. Tel. 0743 237 183, 0744 979 237. Vindem apartament 2 camere, fãrã îmbunãtãþiri, etaj 4/5, în PITEªTI, deasupra la teatru de pãpuºi, vedere la strada principalã. Tel. 0743 237 183 - 0728.290.414 Vând Spatiu Industrial 1400 mp în Localitatea Costeºti, zonã industrialã. Tel: 0744 506489 Vând apartament 2 camere, Piteºti. Telefon: 0745011269, Email: neny_mare@yahoo.com Vând sau închiriez apartament 2 camere, zona Cuza Vodã, complet mobilat ºi utilat. Tel: 0757.324.790 .

OFERTÃ DE SENZAÞIE Vindem urgent Spaþiu Comercial 500 mp pe Bulevardul Basarabilor

Garsoniere Vând garsonierã confort 1 în zona Confecþii, preþ 16000 euro sau schimb cu apartament cu 3 camere ºi diferenþa. Tel: 0747262538. Vând 2 camere de cãmin la Porþelan. Preþ accesibil. Relaþii la telefon: 0723 582 072. Vând garsonierã etajul 1, CT, în zona Confecþii , sau schimb cu apartament 3 camere + diferenþã un autoturism. Preþ 16 000 euro. Relaþii la tel: 0747 262 538. Vând garsonierã, confort 1, decomandatã, cu balcon, ultracentral, etaj 4, în Curtea de Argeº. Preþ 22 000 euro. Relaþii la tel: 0742.094.042. Vând garsonierã în zona Spitalului, la parter, mobilatã ºi utilatã recent, suprafaþa 30 mp. Preþ 25 000 euro. Relaþii la tel: 0757324790.

Case Vând casã P+1, în suprafaþã de 180 mp, în zona Confecþii. Preþ 80 000 euro. Relaþii la telefon: 0757 051 815. Vând casã nouã în Albeºti - Ungureni. Preþ accesibil. Relaþii la telefon: 0743 338 071. Vînd vilã P+2, 7 camere, terasã, beci, cramã, 3 balcoane, tencuitã interior, exterior, garaj, curent, apã la poartã + 1000 mp teren. Preþ 85 000 euro. Relaþii la telefon: 0765 470 963. Vând casã cu 3 camere, ºi teren cu suprafaþa de 3500 mp, dintre care 1000 mp pãdure, în Cotmeana, la strada principalã, lângã bisericã. Relaþii la tel: 0721.578.679. Vând casã + teren 1000 mp, Bãiculeºti, la DN, utilitãþi. Preþ 25 000 euro negociabil. Tel: 0756. 615. 209. Vând casã în Curtea de Argeº, P+ 1, toate utilitãþile, cu teren 500 mp în zonã frumoasã. 47.000 euro. Tel: 0749.018.007. Ofer casã de vacanþã locuibilã, mobilatã ºi 3900 mp livadã cu pomi, la 13 km de C de Argeº, sau schimb cu apartament cu 2 camere, et. intermediar, tel: 0723.452.318.

ÎNCHIRIERI ÎN REGIM HOTELIER: ● Camere mansardã 750 lei/lunã (45 lei/zi minim douã sãptãmâni); ● Camere single - 750 lei/lunã (45 lei/zi minim douã sãptãmâni); ● Camere duble - 900 lei/lunã (55 lei/zi minim douã sãptãmâni); ● Apartamente douã camere 1050 lei/lunã ( 70 lei/zi minim douã sãptãmâni);

Relaþii la telefon: 0743.237.183.

Vând 2600 mp teren împomat, cu rulotã, cabanã structurã de lemn la roºu, apã, curent, cadastru, în zona Borovineºti, Valea Iaºului. Preþ 21000 euro. Relaþii la tel: 0724. 501. 797. Vând teren 2000 mp pentru casã, cu pomi fructiferi, toate utilitãþile, în comuna Cotmeana, sat Vârloveni. Preþ negociabil. Relaþii la Tel: 0248. 762. 241.

Vând teren pentru vila, 370 mp. com Ciorogârla jud Ilfov, aproximativ 10 min de mers cu masina pâna în Bucuresti. Pret negociabil. Tel: 0741.005.088. Vând 2631 mp teren neparcelabil în Curtea de Argeº, zona centralã, str. Victoriei, cu toate utilitãþile, tel: 0723.220.980. Vând 5000 mp teren, cu deschidere la stradã, în Gãvana, Piteºti. Preþ 25 euro/ mp. Relaþii la tel: 0743. 237. 183. Vindem parcele de teren 550+1000mp în Zigoneni la strada principalã. Preþ 22 Euro/mp. Tel: 0731.943.790 0731.943.795 Vând teren 1400 mp în zona Valea Uleiului, cu utilitãþi. Preþ 30 euro/mp. Tel. 0743 237 183, 0744 979 237. Vând 1300 mp teren extravilan, zona Zigoneni, lângã Baraj, acces la drum. Preþ 3 euro/mp. Tel: 0746.912.155. Vând 2000mp teren intravilan, 30m deschidere ºi 270mp, str. Rm. Vâlcea, zona Porþelan, cu toate utilitãþile. Relaþii la telefon: 0758.509.173.

Terenuri Super Ofertã!!! Vând o parcelã de teren de 450 mp, pretabilã pentru case, cu toate utilitãþile, la 18 euro/mp ºi ofer a doua parcelã de 1700 mp la 3 euro/mp, ambele parcele cu cadastru, în zona Cartier Marina. Relaþii la tel: 0743.237.183. Vând teren 1500 mp în Curtea de Argeº, zona Buºaga, deschidere 40 m, la strada principalã. Preþ 20 euro/ mp. Tel: 0769. 618. 860. Vând 2 loturi teren cu construcþii în comuna Valea Iaºului, sat Mustãþeºti: 860 mp pe DN 7 C ºi 1000 mp în zona Baza sportivã Lazãr, ambele cu utilitãþi( apã, gaze, canal.). Tel: 0754.069.101.

Închirieri Închiriez apartament 2 camere, complet mobilat ºi utilat, zona Episcop Nichita, preþ negociabil. Relaþii la telefon: 0745 636 360. Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere, la etajul 1, zonã ultracentralã, complet mobilat. Preþ negociabil. Relaþii la telefon: 0745 621 948 Închiriez apartament cu 3 camere, complet mobilat ºi utilat, la etajul 1, zonã ultracentralã. Preþ negociabil. Relaþii la telefon: 0745 621 948. Închiriez apartament cu 3 camere, în zona Fãgãraº, complet utilat ºi recent mobilat. Preþ 700 RON/lunã. Tel: 0743.237.183. Închiriez casã, douã camere la curte cu utilitãþi - apã, gaze, luminã, tv, internet mobilatã, utilatã. Tel 0735/564.551, 0735/563.571

Noua Lege a Asociaþiilor de Proprietari:

Ghidul Executaþii silit ar putea sta cu chirie de la primãrie, în aceleaºi case Casei

■ Culoarea blocurilor nu va putea fi schimbatã fãrã acordul arhitecþilor ºi a autoritãþii locale ■ Orice imobil sau clãdiri situate într-o curte ºi care au trei sau mai mulþi proprietari vor trebui sã aibã administrator sul la locuinþele sociale“, se specificã în Notarul poate parafa vânzarea unui lege. apartament numai dacã are dovada achitãrii datoriilor cãtre Asociaþia de 3 stãpâni - un administrator Locatari sau dacã cel care nu a achitat îºi Orice imobil sau clãdiri situate într-o asumã plata lor, iar proprietarii de curte ºi care au trei sau mai mulþi proprietari locuinþe situate în condominii vor fi vor trebui sã aibã administrator, fond de rulobligaþi sã le reabiliteze termic. Mai mult, ment ºi fond de reparaþii. În cazul ar putea apãrea o nouã specie de adminisblocurilor, cenzorul nu va mai putea fi vecitrator, cel de curte. Noile reglementãri sunt na de la etajul patru, care este vânzãtoare cuprinse în noua lege privind înfiinþarea, sau casnicã.Astfel, persoana care va verifiorganizarea ºi funcþionarea asociaþilor de ca cheltuirea banilor asociaþiei va trebui sã proprietari ºi administrarea condominiilor. aibã studii superioare economice sau sã dea Mai mult, nici culoarea blocurilor nu va în scris cã va urma în maximum 120 de zile putea fi schimbatã fãrã acordul arhitecþilor un curs la Ministerul Muncii pentru califiºi a autoritãþii locale. care.

Veºti bune pentru cei care-ºi pierd locuinþa

În plus, proiectul de lege le dã posibilitatea celor care sunt executaþi silit sã rãmânã în aceleaºi case. Asta, dacã primãria se va folosi de dreptul de preemþiune, atunci când vor ca locuinþa sã fie vândutã pentru recuperarea datoriilor.“Se introduce dreptul de preempþiune la preþ egal al autoritãþilor administraþiei publice locale asupra locuinþelor executate silit, pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la

Ce mai prevede legea:

cotele de contribuþie ºi la cheltuielile asociaþiei“, se specificã în lege. Aceste locuinþe vor fi folosite ulterior numai ca locuinþe sociale, proprietarii executaþi silit având prioritate la repartizarea acestora, numai dacã îndeplinesc condiþiile stabilite pentru acce-

● proprietarii sunt obligaþi sã ia mãsuri pentru consolidarea ºi modernizarea condominiului ● Înainte de renovarea faþadei, proprietarii trebuie sã solicite autoritãþii publice locale toate informaþiile ºi restricþiile referitoare la culoare, materiale ● Proprietarii din clãdirile afectate de seisme trebuie sã le reabiliteze ● pot fi mai multe asociaþii de locatari într-un bloc

Ofer spre închiriere 2 camere semimobilate pe strada Negru Vodã. Preþ negociabil. Relaþii la tel: 0767. 823. 473.

Dorim sã închiriem urgent apartamente. Oferim 170-250 euro. Tel: 0743.237.183.

Spaþii comerciale Spaþiu de închiriat în suprafaþã de 20 mp pe strada 1 Decembrie vis a vis de ANL. Relaþii la telefon :0744.543.224 sau 0745.349.431. Vindem urgent spaþiu comercial, în suprafaþa de 50 mp, cu ieºire direct în stradã, în spatele hotelului Posada. Preþ 18000 euro negociabil. Tel: 0743.237.183. Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere, zona Ivancea, 100 euro/ lunã sau variante. Tel: 0723.252.463. Închiriem urgent spaþiu comercial de 100mp în zona Vlaicu Vodã. Tel: 0745.228. 347. Închiriez spaþiu 50 mp, parter, zonã centralã, Negru Vodã nr. 40 (lângã fostul notariat). Pretabil birouri, agenþii, salon servicii. Tel. 0743 237 183

Cumpãrãri Cumpãr urgent apartament în orice zonã. Ofer 20 000 euro. Tel: 0743.237.183. Cumpãrãm urgent camerã cãmin lângã Poliþie. Tel 0743.237.183 Cumpãrãm urgent teren în Curtea de Argeº, oferim 20 Euro/mp. Tel 0743 237 183

Cumpãr teren central sau ultracentral. Ofer cel mai bun preþ. Telefon: 0743001891.

BÃNCI ªI CREDITE Ultimele douã sãptãmâni de creditare dupã vechile norme. Urmeazã scumpirile Noile norme de creditare ar trebui sã intre în vigoare de la sfârºitul acestei luni. Pânã atunci, bãncile încearcã sã vândã cât mai mult, cu orice preþ. Astfel, cele mai multe dintre instituþiile financiare locale au început anul cu reduceri, lucru de neîntâlnit în anii trecuþi. În mod normal, ele ar fi putut sã trimitã cãtre BNR, spre aprobare, noile condiþii în care vor sã ofere credite. Totuºi, termenul final de transmitere a acestora este finalul lunii ianuarie, aºa cã între timp, se lucreazã la fel ca ºi pânã acum. Ba chiar mai mult, cãci nu mic este numãrul bãncilor care au ales sã lanseze promoþii pentru ultima sutã de metri. Alpha Bank a lansat o ofertã de credite imobiliare în euro cu avans minim de 15%. În numai câteva sãptãmâni, oferta se va schimba, iar creditele imobiliare vor porni cu un avans de cel puþin 20% - la lei ºi 25% - la valutã. Carpatica a redus dobânzile la creditele de nevoi personale fãrã ipotecã. În

prezent, banca oferã aceste împrumuturi pe perioade de pânã la zece ani, faþã de maximum cinci ani, cât va fi obligatoriu în curând. BCR acordã condiþii preferenþiale de costuri tuturor clienþilor care au un cont de salariu deschis la bancã, indiferent de vechime. Pânã în 2012, condiþiile preferenþiale se acordau doar celor care aveau un istoric cu banca. Existã însã ºi bãnci care pur ºi simplu aºteaptã implementarea noilor reguli. Mai ales cã luna ianuarie este unanim recunoscutã ca o lunã moartã, pentru creditare. Astfel, UniCredit Þiriac Bank nu a mai prelungit campania fãrã comisioane, iar Raiffeisen Bank a scumpit deja creditele de consum fãrã ipotecã. Existã o singurã bancã ce ºi-a modificat oferta de creditare, potrivit noilor norme BNR. ING Bank a redus deja perioada de acordare a împrumuturilor de nevoi personale ºi a schimbat structura celorlalte produse, conform noilor reguli prudenþiale.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

12

SMS

fapt divers

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Exclusiv!

Videochat-ul - afacere de succes ºi la Curtea de Argeº ■ Din ce în ce mai multe argeºence sunt atrase de sumele consistente ce se câºtigã prin show-uri erotice pe Internet

Î

n timp ce majoritatea tinerilor reuºesc cu greu sã îºi gãseascã un loc de muncã bine plãtit, cei care acceptã sã renunþe la haine în faþa unor necunoscuþi de pe Internet câºtigã sume de bani care îi fac sã uite de pudoare. Aceastã situaþie nu a ocolit nici municipiul nostru, în ultima perioada la nivelul Curþii de Argeº apãrând din ce în ce mai multe anunþuri de recrutare pentru videochat, acestea fiind promovate atât prin anunþuri în ziare, dar mai ales pe Internet. Potrivit spuselor unui tânãr care de curând a pornit o astfel de afacere în oraºul nostru, sumele de bani ce se învârt în acest domeniu sunt extrem de profitabile atât pentru patronii acestor studiouri cât ºi pentru modele.

Sute de anunþuri de videochat pe Internet „Ai talent de actriþã, eºti deschisã provocãrilor? Aceasta este ºansa ta. Te angajãm ca performer videochat. Noi nu minþim, nouã ne pasã, salariu minim garantat 500 de euro ce poate ajunge la 4.000 de euro, platã bilunarã, legalitate 100 %, program flexibil“ sau „Videochat de acasã sau studio în Curtea de Argeº. Salariu între 850 ºi 2000 de dolari. Pentru persoanele din împrejurimi se asigurã transport sau cazare". Aºa sunã anunþurile de angajare la un studio de videochat. Pe internet gãseºti cu sutele, deci ai de unde alege. Tot Internetul elucideazã ºi fiºa postului: ca model videochat porþi discuþii pe Internet cu strãini, în faþa unei camere web, timp în care prestezi, la cerere, diverse show-uri erotice. Cerinþele de angajare nu ridicã probleme: trebuie sã ai peste 18 ani ºi sã ºtii englezã la nivel de începãtor. Clienþii site-urilor sunt din America ºi plãtesc o taxã pe minut - între 1,99 ºi 6 euro - pentru a vorbi în privat cu fetele. Fiecare model îºi poate stabili preþul, în acest interval. Din suma totalã pe care o încaseazã aceste site-uri, 30%

revine studioului. Jumãtate din acest procent îi revine modelului. Site-urile pe care apar fetele nu pot fi accesate din România ºi, la cerere, sunt blocate ºi în alte þãri din Europa acolo unde „operatoarele“ pot avea rude ce le-ar putea identifica.

Afacerea - una de succes chiar ºi la Curtea de Argeº

De curând, acest tip de afacere a apãrut ºi în Curtea de Argeº. Spre exemplu, în ultima perioadã, în ziarul nostru au fost publicate douã astfel de anunþuri prin care se încearcã recrutarea de fete tinere care vor sã obþinã bani cât mai repede, dar numãrul de anunþuri postate în mediul online este cu mult mai mare. Conform spuselor unui tânãr din Curtea de Argeº care de curând a decis sã îºi încerce norocul în acest domeniu, profiturile sunt consistente, asta în ciuda unor investiþii importante. În ceea ce priveºte felul cum este vãzutã deocamdatã activitatea de videochat la Curtea de Argeº, tânãrul spune cã lucrurile nu stau foarte bine, mai ales în comparaþie cu alte oraºe. „Ca investiþie e una destul de importantã pentru început. Trebuie sã plãteºti

niºte taxe de admin pe site-uri, dar cel mai mult costã echipamentele video, webcam-urile, care sunt destul de scumpe, nu sunt web-uri normale. Sunt web-uri care transmit în HD ºi au diferite proprietãþi pentru o imagine de calitate. Dar per total se meritã. Eu am investit la început cam 5 mii de euro, dar deja i-am recuperat în nici 6 luni de zile. ªi nu am avut cine ºtie ce activitate, pentru cã la noi în oraº chestia asta e privitã ca un fel de prostituþie. Nu se comparã la mentalitate cu Piteºtiul de exemplu, unde sunt zeci de studiouri, ºi sunt ºi studente care au nevoie de bani, este ºi oraºul mult mai mare ºi automat ºi mult mai multe fete interesate. Chiar mie mi-a venit ideea asta când am vãzut la cineva în Piteºti cât de bine îi merge", a declarat pentru Profit un tânãr argeºean care de câteva luni ºi-a deschis o afacere de tip videochat în Curtea de Argeº.

Din ce în ce mai multe fete din Curtea de Argeº interesate de videochat

Deºi nu se comparã cu amploarea pe care videochat-ul a luat-o în oraºele mari ale þãrii, se pare cã totuºi lucrurile merg cât de cât bine în acest sens ºi la Curtea de Argeº. Astfel, în oraºul nostru încep sã aparã din ce în ce mai multe oportunitãþi de acest fel, fapt datorat în cea mai mare parte ºi de condiþiile unui asemenea „job“, condiþii care încep sã atragã din ce în ce mai multe tinere. Pe lângã sumele impresionante de bani care se pot câºtiga din doar câteva ore de show erotic, de

ordinul miilor de euro lunar, mai sunt ºi alte condiþii acordate de patronii acestor studiouri de videochat ºi care atrag tinerele. Mai exact este vorba despre un program flexibil care poate permite desfãºurarea acestei activitãþi în paralel cu studiile spre exemplu, dar ºi posibilitatea de a „munci“ de acasã. Mai mult decât atât, în unele cazuri sã acordã ºi transport sau cazare dacã este nevoie. „Fetele care fac videochat o fac pentru bani, clar. Nu cred cã mai e alt domeniu în care o fatã poate face 2000-3000 de euro pe lunã la 18 ani. ªi nici în cea mai proastã lunã nu se iese sub 1000 de euro. În ultimul timp au început sã vinã cereri din ce în ce mai multe. Majoritatea sunt fete tinere, unele care d-abia au terminat liceul ºi nu au plecat la facultate, sau fete care nu au serviciu. E un avantaj mare pentru unele ºi cã pot sã facã treaba asta de acasã. De exemplu eu am înscrise la mine 7 fete, ºi una face la ea acasã. Restul vin la studioul pe care lam fãcut într-un apartament“, a spus acelaºi tânãr patron de studio de videochat.

Afacerea e consideratã legalã

Activitatea de videochat nu este clar reglementatã în România. „Activitãþi de telecomunicaþii prin reþele de cablu“ este obiectul de activitate al studioului „Fete norocoase“, iar fetele sunt încadrate ca „operator calculator“. „Angajatele au cãrþi de muncã sau PFA-uri, iar firma mea plãteºte dãrile la stat. Totul este legal“, afirmã patronul unui astfel de studio. Alin Pãtraºcu

Sumã impresionantã!

Primãria a plãtit 762.768 lei pentru persoanele cu handicap în 2011 Zilele trecute, funcþionarii Serviciului Public de Asistenþã Socialã din cadrul primãriei a realizat un raport detaliat referitor la numãrul de asistenþi personali pentru persoanele cu handicap aflaþi în platã pe parcursul anului 2011. Astfel, în prima lunã a anului trecut, a fost înregistrat ºi cel mai mare numãr de asistenþi personali, ºi anume

91, cu 46.930 lei. În schimb luna cu cei mai puþini însoþitori aflaþi în platã a fost luna decembrie, când doar 60 de persoane au primit salarii în valoare de 30.389 lei. De menþionat cã în lunile septembrie ºi octombrie, din cauza unor dificultãþi financiare, cei 68 de însoþitori nu au primit salariile. Suma totalã pe care SPAS au plãtit-o anul trecut

pentru aceastã categorie a fost de 443.825 lei. De asemenea, o altã statisticã prezentatã de serviciul în cauzã a fost cea referitoare la persoanele cu handicap care au optat pentru primirea de indemnizaþii. Dacã în luna ianuarie au fost doar 35 de astfel de persoane care au primit în total 17.580 lei, numãrul acestora a crescut lunar, ajungându-se ca în luna decem-

brie, 72 de argeºeni cu handicap sã primeascã 36.174 lei. Suma totalã care s-a plãtit în 2011 la capitolul indemnizaþii a fost de 318.943 lei. Astfel, un calcul simplu, aratã cã pe parcursul anului trecut, Primãria Curtea de Argeº a plãtit 762.768 lei pentru persoanele cu handicap din municipiul nostru. Alin Pãtraºcu

Z

iarul PROFIT îþi oferã posibilitatea de a avea gratuit consultanþã juridicã profesionistã acordatã de avocaþii publicaþiei noastre. Toate solicitãrile trimise pe adresa redacþiei noastre, în speþã cazuri pe care doriþi sã le rezolvaþi, vor fi preluate ºi analizate de echipa de avocaþi a Casei de Avocaturã Coltuc din Bucureºti, echipa care în 2011 va reprezenta juridic ziarul nostru ºi implicit cititorii sãi. Aºadar, aºteptam cazurile ºi întrebãrile voastre la adresa redacþiei pentru a fi preluate de avocaþi cu mare experienþã. Cititorii care au semnalat cazuri interesante vor fi contactaþi de un avocat specializat al Casei de Avocatura Colþuc sau vor primi rãspunsul profesionist, sãptãmânal, în aceastã paginã de ziar.

Cum se aplicã dispoziþiile Noului Cod Civil? Multi s-au intrebat daca inca din momentul intrarii in vigoare a Noului Cod Civil se vor modifica toate actele si faptele juridice care au intrat sub imperiul legii vechi si vor trebui stabilite in functie de prevederile actualului Cod. Insa Legea 71/2011 vine in intampinarea noastra, ne ajuta si ne raspunde intrebarilor noastre, avand ca principal scop punerea de acord a legislatiei civile existente, cu prevederile Noului Cod Civil, cat si solutionarea conflictului de legi rezultand din intarea in vigoare a acestuia. Astfel, prin intrarea in vigoare a noului Cod Civil suntem martorii unei evolutii absolut obisnuite pentru alte tari, spre deosebire de Romania care a asteptat 147 de ani pentru a modifica Codul Civil, avand in vedere evolutia pe plan economic, familial, comercial si chiar spiritual. Pentru clarificarea efectelor aplicabile, legea prevede ca actele si faptele juridice încheiate ori, dupa caz, savârsite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului CIvil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevazute de legea în vigoare la data încheierii sau, dupa caz, a savârsirii ori producerii lor. Aceasta pentru ca regimul aplicabil sa fie cel initial cunoscut sau avut în vedere de parti, fara sa poata beneficia de efectele noi care nu au fost cunoscute la data încheierii unui anumit act juridic. Astfel vom avea in vedere ca s-au pus intrebari precum cele ale celor care au dobandit dreptul de proprietate prin efectul uzucapiunii , avand in vedere vechea legislatie, care aveau nelamuriri cum vor introduce actiunea si ce se va intampla cu ei. In intmapinarea lor legea arata ca se vor aplica vechile dispozitii, respective cele doua feluri de uzucapiune, cea lunga de 30 de ani sau cea de la 10 la 20 de ani. Principiul aplicarii legii în vigoare si al neretroactivitatii este reafirmat în Noul Cod civil, legea civila fiind aplicabi-

la cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere sa retroactiveze, spre deosebire de dreptul penal, in care vorbim de principiul retroactivitatii legii. Toate actele sau faptele nascute sub vechea lege isi vor produce efectele in functie de aceasta. Actele si faptele juridice încheiate ori, dupa caz, savârsite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevazute de legea în vigoare la data încheierii sau, dupa caz, a savârsirii ori producerii lor. Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrarii în vigoare a legii noi sunt supuse dispozitiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, dupa caz, eficace potrivit dispozitiilor legii noi, ceea ce inseamna ca nu ne putem ajuta de Noul Cod Civil pentru a transforma un act nul intr-unul valabil, vechea lege fiind cea care il normeaza. Prescriptiile, decaderile si uzucapiunile începute si neîmplinite la data intrarii în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit. Dispozitiile legii noi se aplica tuturor actelor si faptelor încheiate sau, dupa caz, produse ori savârsite dupa intrarea sa în vigoare, precum si situatiilor juridice nascute dupa intrarea sa în vigoare. Insa, prin exceptie, dispozitiile noului Cod se vor aplica efectele viitoare situatiilor juridice nascute sub imperiul vechii reglementari , aceast lucru intamplandu-se in cazul: starii si capacitatii persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate , inclusiv regimul general al bunurilor si din raporturile de vecinatate , daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a legii noi. Av. Colþuc Marius Vicenþiu, Fondator Casa de avocatura Coltuc avocat@coltuc.ro; www.coltuc.ro, 0745.150.894

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.

1413

diverse

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

13

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Diverse Vând piese de baie compuse din chiuvetã cu etajerã, bazin WC cu rezervor, toate noi, din porþelan. Preþ accesibil. Telefon: 0735 564 551. Ofer gratuit iarbã de coasã, loc Valea Danului. Relaþii la telefon :0744911024 Vând þiglã Jimbolia din demolãri ºi geamuri diferite mãrimi. Relaþii la telefon : 0744911024 Vând 6 cãþei lup, vârsta 1 lunã, rasã purã. Relaþii la tel: 0751609174. Vând mobilã de sufragerie. Relaþii la telefon: 0751609174. Vând maºinã de cusut ºi birou aproape noi. Relaþii la tel: 0743. 237. 183. Vând criptã 2 locuri. 2000 RON, în cimitirul nou, construcþie 2010. Relaþii la tel: 0753. 049. 360 / 0730. 521. 959. Vând Nokia 6230, cu bluetooth, infraroºu, camerã de 1.3 mp, preþ 100 lei. Tel : 0722.776.876. Vând cãrãmidã de cuptor. Preþ bun. Telefon 0748173239. Vând mobilã de dormitor folositã, formatã din 6 corpuri. Preþ bun. Tel: 0735.564.551 Solicit colaborare cu persoane dornice de un venit. Telefon 0348 441 753 Vând laptop PIV, Fijitsu Siemens, intel centrino, procesor 1600, hdd 80 gb, combo DVD/R, bluetooth, wireless, etc. Preþ: 250 $. Tel: 0744.980.915. Vând: tratate de procedurã penalã, drept penal, procedurã civilã. Tel: 0771.573.043. Vând scurtã de blanã bãrbãteascã, nouã, preþ avantajos. Tel: 0724.565.535 Vând URGENT mobilã de stejar: bibliotecã, pat, canapea, ºi frigider, aragaz. Preþ negociabil. Relaþii la tel: 0755108292

Cumpãr acþiuni Fondul Proprietatea ºi dosare ANRP. Telefon: 0740876436

Vând calculatoare Pentium 4 cu monitor. Preþ 400 ron. Telefon 0746546697 Vând un manual de legislaþie rutierã, apariþie nouã, complet ºi chestionare pentru obþinerea permisului auto. Tel: 0771.219.376. Transport marfa cu autocamioneta de 1,5tone si 15metri cub relati la tel 0766344730 si0745564581 Caut firmã specializatã pentru hidroizolarea casei. Tel: 0724.494.019. Vând ATV ,arca LINHAI, 1400 km, an fabricaþie 2007, preþ 2900 euro negociabil, tel: 0767.558.600 Cumpãr pui Ciobãnesc German, talie mare cu pedigri, femelã, 2-3 luni, tel: 0740.706.030 Vând cauciuc Tir Michelin cu geantã, dimensiuni: 295/66/R225. Tel: 0755.450.281 Vãnd cauciuc Tir Michelin cu geantã, dimensiuni: 295/60/R225. Tel: 0755.450.281

Servicii Ofer servicii de tuns gazon+ iarbã, îndepãrtarea resturilor. Relaþii la telefon:0751.221.066. Ofer masaj de relaxare ºi anticelulitic cu produse naturiste. Relaþii L- J orele 9- 17, la telefon: 0741. 726. 915, 0766. 647. 928, 0771. 214. 046. Ofer Meditaþii la Limba Englezã pentru copii ºi adulþi pentru plecãri în Marea Britanie, 20 lei/orã. Tel: 0744.276.499 Executam orice tip de reparaþii mobilã: dormeze, canapele, fotolii etc. Relaþii la tel: 0746.706.742. Transport marfã dubã Mercedes Sprinten intern ºi internaþional. Tel: 0748.837.216. S.C. executã amenajãri interior rigips, gresie, faianþã, parchet. Tel: 0748.837.216. SC firmã executã termoizolaþii. Preþ avantajos. Tel. 0748 837 216 Efectuez excursii, nunþi, transport marfã, transport persoane, cu motocar 18 locuri, aer condiþionat, ultimã generaþie. Cele mai bune preþuri! Tel: 0730.091.138.

Afaceri Vând afacere la cheie, restaurant în zona centralã, vad creat, 100 locuri în interior, 35 locuri terasã, amenajat nou. Relaþii la tel: 0723.029.395. Persoanã de contact Mihai Bratu.

Animale Vând pui din rasa Saint Bernard din pãrinþi cu Pedigree. Relaþii la tel 0757209122 sau 0751634953. Vând animale bovine ºi ovine de toate categoriile ºi un taur frumos de 600kg. Relaþii la tel: 0766.423.429. Vând iapã semigrea, vârsta 4 ani, foarte blândã, aptã pentru muncã. Preþ 1800 euro negociabil. Relaþii la tel: 0722. 414. 799.

Matrimoniale Bãrbat, 50 de ani, divorþat, fãrã obligaþii, caut doamnã de vârstã apropiatã în vederea prieteniei eventual cãsãtorie. Relaþii la telefon: 0755.977.764. Pensionar, doresc o doamnã fãrã obligaþii, pensionarã. Telefon: 0747879429. Domn vãduv, 70, intelectual, posesor auto, doresc doamnã prezentabilã, pregãtire medie, gospodinã, veselã, prefer cunoºtinþe medicale ºi PC, 60/60/1,64 pentru concubinaj sau cãsãtorie; sau caut femeie pentru ajutor menaj, asigur locuinþã. Domiciliu în comuna Brãdet (Bãi). Nu rãspund la bip-uri. Urgent! Relaþii la telefon: 0744882526 Pensionar, caut doamnã/ domniºoarã fãrã obligaþii familiale pentru menaj sau relaþie serioasã, vârsta pânã în 60 ani. Pretenþii: cunoºtinþe PC, medicale, prezentabilã. Relaþii la tel: 0744. 882. 526. Bãrbat, 69 de ani, cu casã, pãmânt ºi pensie, caut nevastã, în jur de 55 de ani, cu sau fãrã situaþie materialã, fãrã vicii, dornicã de muncã. Relaþii în comuna Oieºti sat Pãmânteni, Nea Niculae a lu Ene.

Posteazã ºi pe internet ! Anunþul tau ajunge la mii de oameni prin

www.ziarulprofit.ro

ASOCIATIA DE TINERET PENTRU STIINTA SI INVATAMANT SOLARIS

OPORTUNITÃÞI DE AFACERI ● 100 Euro/paletul electronice ºi electrocasnice retur service Germania De la 100 Euro paletul negociabil. 1,7 m înãlþime. Produse retur service sau magazine cãtre fabricã, iar produsele sunt calitate B ºi C. Grãbiþi-vã stocul este limitat !!! Preþul este negociabil în funcþie de cantitatea cumpãratã. Paleþi mix de la 150 euro negociabil . Detalii la telefon 0770890016 ● Compriamo cãsuþe din lemn de grãdinã Siamo interessati a comprare 10/12 casette di legno per giardino di varie misure, mobili da giardino in legno e legname da lavoro al m3. Siamo un piccola azienda della Provincia di Roma e vogliamo ampliare le vendite. Siamo disponibili a visitare aziende rumene.Ne sunt interesat de Cumpararea 10/12 case din lemn de gradina de diferite dimensiuni, mobilier de gradina din lemn si lemn de a m3. Suntem o companie mica de din provincia Roma, ºi vrem sã se extindã vânzãrile. Ne sunt disponibile pentru a vizita companiile. Telefon : 039.3358113406 , Email : santa.marinella@libero.it ● Cumpãrãm ulei uzat ºi reziduri petroliere Cumpãr toate tipurile de

reziduri de produse petroliere cu pãcurã ºi uleiuri uzate cu platã pe loc ne deplasãm oriunde în þarã oferim preþ maxim!!!!! Telefon : 0743364067 , Email : postolache1967@yahoo.com ● Vindem haine secondhand Vindem en-gros haine, textile, încãlþãminte, echipamente de lucru calit.I ºi EXTRA, în principal mãrfuri de stoc din Canada, Germania, Olanda, Austria, produse sortate, dar ºi nesortate, ambalate în saci din plastic transparenþi. Oferim certificat de dezinfecþie ºi dezinsecþie. Pentru comenzi mari, preþurile se negociazã. Vã oferim sortate: tricouri diferite, pantaloni sport ºi din vascoza cu imprimeuri pt. femei sau 3/4, treninguri, hanorace, rochii, fuste, mixturi CREMA pentru femei sau bãrbaþi sau copii, treninguri bumbac, treninguri catifea pt. tineret, pantaloni eleganti pt. bãrbaþi, bluze mãtase ºi vascoza pt. femei, sacouri, lenjerii pt. casã din damasc ºi fete de masa Olanda, halate din prosop extra, perdele, cuverturi, paturi, lenjerie intimã, jucãrii, salopete ºi halate pt. lucru. Detalii la mihaela_moraru83@yahoo.com sau 0763158513

ORGANIZEAZÃ CURSURI DE CALIFICARE - RECALIFICARE - Cofetar - patiser - Bucãtar - Ospãtar - Barman - Lucrãtor în comerþ - Mãcelar - tranºator - Lucrãtor prelucrarea cãrnii - Operator mezeluri - Morar - panificaþie

● Prese de brichetat ºi balotat deseu metalic feros ºi neferos Prese de Brichetat pulberi, span deseu metalic feros ºi neferos. Prese de Balotat, deseu metalic feros ºi neferos. Telefon : 0742215820 , Email : tbkcontact@yahoo.com ● Utilaj pt Fier forjat la cald capetele la S-uri ºi C-uri Utilaj pt forjat la cald capetele la S-uri ºi C-uri Fier forjat Spania. cuptor de forja cu 2 arzãtoare GPL, diverse matriþe ºi role pt forjare la cald respectiv amprentare la rece. Mai avem ºi utilaje pt roluit þevi ºi profile pt balustrade de inox sau fier forjat. Relaþii suplimentare la Telefon 0745-706265

- Frizer - coafor - Masor - Cosmeticã - Manichiurã - pedichiurã - Unghii false - Reflexo - terapie - Noþiuni fundamentale de igienã - Croitori - Inspectori resurse umane - Agent imobiliar - Inspector protecþia muncii

- Cameristã în hoteluri - Administrator pensiune turisticã - Administrator imobile - Lucrãtor în cultura plantelor - Floricultor - Peisagist - Lucrãtor în creºterea animalelor - Operator introducere, validare ºi prelucrare date - Asistent gestiune cu aplicaþii PC (contabilitate) - Secretariat - asistent directori - Mecanic auto - Electrician auto - Electromecanic - Tinichigiu - vopsitor auto - Mecanic translatorist - Mecanic trolist - Buldozerist - excavatorist

- Lãcãtuº mecanic - Sudor - elctric ºi autogen - Protecþia muncii - P.S.I. - servant pompier - Cadru tehnic P.S.I. - Confecþioner mase plastice ºi termopane - Montator rigips ºi gips carton - Electrician în construcþii - Instalaþii de încãlzire centrale ºi ventilaþii - Instalator apã ºi gaze - Instalator instalaþii ventilare ºi condiþionare - Zidar - pietrar - tencuitor - Dulgher - tâmplar - Fierar betonist - montator prefabricate - Alpinist utilitar - Coºar

DESCHIDEREA CURSURILOR VA AVEA LOC PE DATA DE 10.02.2012 CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R. - Stivuitorist - Macaragiu - Fochist operator cazane - Operator umplere recipiente GPL

- Laborant operator tratarea apei - Automatiºti centrale termice - Liftier - Funicularist

- RSVTI - RSL - RTS - RVT

PLATA ÎN 3 RATE SINGURUL FURNIZOR DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ ACREDITAT ªI AVIZAT DE C. N.F.P.A., M.E.C.T. ªI M.M.P.S.

PENTRU INFORMAÞII SUPLIMENTARE, ASUPRA ALTOR CURSURI, relaþii la sediul asociaþiei din Curtea de Argeº, str. 1 Decembrie 1918, Cãmin Grup ªcolar Ferdinand I, Camera 13. Tel: 0248 - 722 722; 0758 - 068 861. www.atsolaris.ro

CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALÃ SE ELIBEREAZÃ ÎN CONFORMITATE CU O.G. 129/2000

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

14

SMS

actualitate

la nr.1

4 1 3 (tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Nu e niciun secret !

PDL a scos Argeºul în stradã ■ Sãtul de mofturile portocaliilor un membru PDL ºi-a ars în public carnetul de partid ■ În toate oraºele importante ale judeþului oamenii au ieºit sã-ºi strige nemulþumirile generate de politica PDL

U

n lucru e cert: protestele din ultima sãptãmânã sunt rodul politicii dezastruoase duse de PDL de cel puþin 3 ani încoace. Oricât s-ar screme unii ºi alþii sã deturneze fondul problemei, oamenii au fost scoºi în stradã de situaþia grea prin care trec, situaþie generatã de modul în care guvernul PDL nu a ºtiut sã gestioneze þara aducând populaþia în pragul disperãrii. Care au fost cele mai importante momente ale sãptãmânii protestelor în Argeº ?

La Curtea de Argeº, cetãþenii nu vor sã mai audã de Bãsescu, Boc, Andrei ºi Lãzãroiu Curtea de Argeº

În prima capitalã a Þãrii Româneºti peste 100 de argeºeni au ieºit zilnic în stradã pentru a protesta împotriva preºedintelui Traian Bãsescu dar ºi a liderilor locali ai PDL, urmând astfel exemplul protestelor din Bucureºti ºi din oraºele mari ale þãrii. Protestele au început zilnic la orele 18:00 în faþa Bisericii Domneºti, participanþii fiind atât tineri din municipiu, unii chiar membrii ai organizaþiilor de tineret ale PSD ºi PNL, dar ºi oameni în vârstã ieºiþi în stradã sã îºi strige nemulþumirile. Participanþii la miting au fost înarmaþi cu steaguri, fluiere, portavoci ºi mesaje anti-Bãsescu, dar ºi o serie de afiºe pe care le aveau lipite pe spate ºi pe care erau inscripþionate culorile Drapelului Naþional al României ºi mesajul "Deºteaptã-te Române !", scandând totodatã lozinci împotriva conducerii þãrii. "Bãsescule, nu uita, România nu e þara ta!", "Hoþii!", "Jos PDL-ul!" sau "Demisia!" au fost doar câteva din sloganurile ce s-au auzit în platoul din faþa Bisericii Domneºti ºi pe Bulevardul Basarabilor. Deºi în primele zile de protest la începutul acþiunilor în faþa Bisericii Domneºti nu erau decât în jur de 30 de argeºeni, numãrul acesto-

Piteºti

ra s-a mãrit considerabil ajungând pânã aproape de 100 dupã ce protestele s-au mutat pe întreg Bulevardul Basarabilor. O altã oprire a protestatarilor argeºeni a fost sediul PDL, unde au fost scandate minute bune lozinci împotriva acestui partid. Siguranþa ºi buna desfãºurare a acestui miting a fost asiguratã de mai multe echipaje ale Poliþiei ºi ale Jandarmeriei, în aceastã searã nefiind înregistrate nici un fel de incidente. De reþinut cã ºi cadrele didactice s-au alãturat manifestanþilor iar 5 tineri au fost legitimaþi de cãtre Jandarmerie.

La Piteºti s-a scandat „PDL-iºtii argeºeni, slugi la dâmboviþeni“ La Piteºti nu a fost zi a sãptãmânii fãrã ca protestatarii sã se întâlneascã în Piaþa Vasile Milea. Protestele au culminat joi când aproximativ 2000 de argeºeni, membrii USL, au participat, în spirit de solidaritate faþã de protestele spontane ale argeºenilor, într-un protest organizat de PSD Argeº. La protest au venit ºi oameni neîregimentaþi politic.Liberalii ºi conservatorii au lipsit, fiind plecaþi la Bucureºti. ªi parlamentarii argeºeni ai opoziþiei au participat la protestul care a strâns 15000 de oameni. De precizat cã mitingul USL a fost separat de cel spontan, el terminându-se pânã în ora 18, în Piaþa Primãriei. În faþa mulþimii au fost prezenþi preºedintele Constantin Nicolescu, secretarul executiv Florin Tecãu, vicepreºedintele Simona Bucura Oprescu, fostul prefect Marcel Proca, consilieri judeþeni, locali ºi primarii USL. Protestul a început de la Teatrul "Al. Davila", iar perioada cea mai lungã a desfãºurãrii sale s-a consumat în Piaþa "Milea". Chiar dacã jandarmii au fost prezenþi în numãr mare, intervenþia lor nu a fost necesarã. De altfel, scandãrile membrilor ºi simpatizanþilor USL nu au fost injurioase, ele reproducând, în mare mãsurã, mesajele deja cunoscute ale populaþiei. În Piaþa "Milea" a apãrut ºi primarul Tudor Pendiuc, chiar dacã acesta nu a participat la acþiune, fiind nevoit sã participe la ºedinþa Consiliului Local Piteºti. Preºedintele Constantin Nicolescu a subliniat cã protestul USL a fost unul de de solidaritate cu argeºenii ºi cu românii nemulþumiþi de actuala putere ºi de modul în care aceasta a gestionat perioada de crizã. "Avem trei mesaje: nu au fost în stare sã asigure oamenilor siguranþa zilei de mâine, nu au putut sã le ofere un trai decent. Au minþit populaþia. Românii cer demisia! Jos Bãsescu, jos guvernul, alegeri anticipate!", a precizat Nicolescu, ulterior, în Piaþa Primãriei, acolo unde mitingul sa încheiat.

Mioveni mãgit de modul în care portocaliii conduc þara. "Am alergat o jumãtate din judeþ ca sã ajungã PDL la putere, am luptat ca sã-i conving pe oameni sã îl voteze pe Traian Bãsescu ºi sã aleagã PDL ºi m-au dezamãgit total. Uitaþi buletinul meu, se poate vedea cã sunt membru PDL. Am decis sã ard carnetul, sã nu mai aud de acest partid ºi îi invit pe

toþi cei din PDL care se simt dezamãgiþi sã îºi ardã carnetele de partid", a zis omul, dupã care a dat foc legitimaþiei.ªi la Mioveni, aproximativ 200 de persoane au protestat, vineri, în faþa Casei de Culturã a Sindicatelor, scandând "Jos Bãsescu", "Un pitic ºi un chior ºi-au bãtut joc de popor", "Ieºi afarã javrã ordinarã".

Cîmpulung

La Cîmpulung un membru PDL ºi-a ars carnetul de partid în public În jur de 350 de oameni s-au strâns miercuri searã la Câmpulung cu trompete, tobe, steaguri ºi pancarte. Oamenii au protestat împotriva preºedintelui Bãsescu, împotriva guvernanþilor ºi inclusiv a PDL. Unul dintre protestatari, membru al PDL, ºi-a ars carnetul de partid, dupã ce s-a plâns cã a fost deza-

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

bursa muncii

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

15

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Oferte angajare VIDEOCHAT de acasã sau studio în Curtea de Argeº. Salariu între 850 ºi 2000 de dolari. Pentru persoanele din împrejurimi se asigurã transport sau cazare. Pentru detalii: 0751.597.917. e-mail: turix_a.j_01@yahoo.com STUDIO LEGAL DE VIDEO-CHAT angajeazã doamne ºi domniºoare cu sau fãrã experienþã. Program minim 5 ore. Salariu minim 500 euro. Relaþii la telefon: 0758747160. Generali Romania asigurare reasigurare S.A cautã colaboratori în condiþii avantajoase. Relaþii la telefon: 0248727264 sau 0745708729 URGENT. Caut ºofer autobasculantã 8x4, disponibil la deplasãri. Relaþii la tel: 0721.334.745. Angajez patiser. Relaþii la tel: 0745.033.832. Societate comercialã cu profil silvic angajeazã tractorist forestier cu experienþã. Relaþii la telefonul: 0725531609.

Caut sã angajez urgent în Brãduleþ asistent medical. Cerinþe: cunoºtinþe PC, program cu jumãtate de normã, fãrã obligaþii familiale, pânã în 60 ani. Relaþii la tel: 0744. 882. 526. Caut scãri de bloc pentru a face curãþenie. Ofer seriozitate, cer 50 lei pe lunã, fac curat de 2 ori pe sãptãmânã. Tel: 0743.094.446 Angajãm persoanã cu studii superioare, (de preferinþã ASE), cunoscãtoare de limbã spaniolã, cunoºtinþe de contabilitate ºi operare calculator. Relaþii la tel: 0741147523.

Cereri angajare Doresc sã lucrez ca muncitor necalificat în orice domeniu. Telefon: 0755.977.764. Doresc sã lucrez în timpul liber în orice domeniu. Posed permis de conducere cat. B, C, E. Relaþii la telefon: 0728 197 995 Doamnã serioasã cu experienþã caut de lucru ca babysitter sau ca îngrijitoare bãtrân. Telefon 0745338607 Doresc angajare în domeniile: menajerã, curãþenie, bonã, ajutor bucãtar. Tel: 0742549257

Execut amenajãri interioare glet + lavabilã 5 lei/mp, parchet 5 lei/mp. Tel: 0751346802. Prestez activitãþi în urmãtoarele domenii: Îngrijire copii, bãtrâni, curãþenie. Relaþii la tel: 0758. 621. 785. Caut loc de muncã, conducãtor auto, permis B, C, D, E, atestate (marfã, persoane, gabarit depãºit). Relaþii la tel: 0740. 885. 226. Caut loc de muncã, în domeniul administrativ, educaþie, primedia. Relaþii la tel: 0726. 617. 081, 0764. 750. 358. Economistã, experienþã 1 an, cunoscãtoare limba englezã, solicit angajare în domenii apropiate. Telefon 0727 815 014 Caut loc de muncã în domeniul baby sitter, îngrijire bãtrâni, pe raza oraºului Curtea de Argeº. Tel : 0752.343.743. Doresc URGENT angajare in domeniul curãþeniei. Relaþii la tel: 0746.706.742. Caut loc de muncã în domeniu operator PC, lucrãtor comercial. Tel: 0758.477.610. Solicit loc de muncã în domeniul operator PC. Tel: 0763.602.494.

Locuri vacante la ALOFM La Agenþia Localã pentru Ocuparea Forþei de Muncã sunt disponibile 48 de locuri de muncã vacante, dintre care: 10 pentru muncitori în confecþii, 20 pentru muncitori necalificaþi, 1 pentru strungar, 2 pentru lucrãtor comercial, 1 pentru inspector asigurãri, 5 pentru croitor, 5 pentru muncitor necalificat în confecþii, 2 pentru ing. gaz autorizat gr. I ºi 2 locuri pentru spãlãtor auto, numãrul locurilor de muncã vacante fiind în creºtere. Relaþii despre locurile de muncã puteþi obþine la telefon: 0248/724.300 ■ Croitor - 10 locuri, cat. V-VI, perioadã nedeterminatã, 8 ore/zi, salariu

Îngrijire bolnavi ºi vârstnici în Austria Locuri de muncã în strãinãtate: angajez personal cu contract de muncã pentru îngrijire bolnavi ºi vârstnici în Austria. Cerinþe: ● cunoºtinþe de limbã germanã ( minim 40%) ● diplomã de asistentã/ infirmierã ● experienþã în domeniu. Se oferã salariu motivant, cazare, masã, maºinã pt. cei cu permis de conducere ºi internet. Pentru detalii trimiteþi CV-ul dv. cu pozã la adresa de mail elli0607@a1.net sau sunaþi la 00436644381794

■ Muncitor necalificat - 20 locuri, ■ Muncitor necalif. confecþii - 5 bãrbaþi, perioadã nedeterminatã, 8 ore/zi, salariu 670; locuri, vechime 1 an, studii medii, perioadã nedeterminatã, 8 ore/zi; ■ Strungar - 1 loc, bãrbaþi, perioadã ■ Ing. gaz autoriz. Gr. I - 2 locuri, calnedeterminatã, 8 ore/zi, salariu 700; ificare, perioadã nedeterminatã, 2 ore/zi; ■ Lucrãtor comercial - 2 locuri, vechime 2 ani, studii medii, perioadã nede■ Spãlãtor auto - 2 locuri, studii terminatã, 8 ore/zi, salariu 720; medii, perioadã nedeterminatã, 8 ore/zi, salariu 700; ■ Inspector asigurãri - 1 loc, studii medii, vechime 1 an, perioadã determiRelaþii despre locurile natã, 8 ore/zi, salariu 700 lei; de muncã puteþi obþine la ■ Croitor - 5 locuri, studii medii,

telefon: 0248/724.300

Chelneriþe ºi bucãtari ITALIA italiane, serios, adaptabil, comunicativ. Angajãm pentru sezonul de varã 7 doamne/domniºoare vorbitoare de limbã italianã cu experienþã în hotel restaurant 2 bucãtari vorbitori de limbã italianã cu experienþã 2 bãrbaþi vorbitori de limbã italianã ajutor de bucãtar. Pentru detalii sunaþi la telefon dupã ora 18 sau e-mail. Se oferã cazare ºi masã gratuite, condiþii de muncã super decente. Cerinþe: CV în limba italianã + pozã, cunoaºterea limbii italiene Email: chaletbarbanera@yahoo.com Telefon: 0752455653

Locuri de muncã în Anglia Ofer loc de muncã în UK în industria uºoarã, salariu 1000 GBP. Avantaje: ● cunoaºterea limbii engleze ● serios ● adaptabil ● comunicativ. Data limitã: 01-03-2012. Selectãm personal pentru locuri de muncã în Anglia în cadrul depozitelor de haine. Salariul oferit este între 5.417.46 lire/orã, plata sãptãmânalã. Condiþii de locuit decente. Cazarea între 30-40 lire/sãptãmânã în funcþie de depozitull la care se va lucra. Taxa de mediere în valoare de 200 lire se va achita dupã prima lunã de muncã. Puteþi sã ne contactaþi prin e-mail, telefonic sau sms. Email: antoniamagurean@yahoo.com Telefon: 00447565073139

vechime 1 an, perioadã nedeterminatã, 8 ore/zi;

negociabil + bonuri valorice;

Aici gãsiþi omul potrivit la locul potrivit!

AVEÞI LOCURI DE MUNCÃ VACANTE? Completaþi talonul, semnaþi-l ºi aplicaþi ºtampila firmei, apoi aduceþi-l la redacþie, pentru a fi publicat gratuit.

SC..........................................,sediul...............................Tel ...................................................................................

ANGAJEAZÃ ......................................................................................... nr. posturi .......................................................................... CERINÞE .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... Oferim .......................................................................................... .......................................................................................... Termen limitã depunere CV............................................. Semnãtura ªtampila

Atenþie!

Anunþurile de angajare ale firmelor se publicã gratuit numai însoþite de talonul din ziar într-un spaþiu de maxim 30 cmp. Pentru anunþuri de angajare ce depãºesc acest spaþiu se plãteºte un tarif unic de 20 RON.

Cauþi un loc de muncã ? Completeazã talonul de mai jos, vino cu el la redacþie ºi þi-l vom publica gratuit pânã te vei angaja !

Vreau un loc de muncã

Nume ºi prenume ................................................................................... Pot presta activitãþi în urmãtoarele domenii:........................................... ................................................................................................................. Nr. meu de telefon este: ......................................................................... Semnãtura

Talon anunþuri gratuite Completeazã cu litere de tipar spaþiile libere de mai jos Textulfanunþului:___________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Rubrica

Telefon

Numele ºi prenumele .................................................................................................... Adresã, telefon .................................................................................................... Aceastã rubricã nu se va publica dar se completeazã obligatoriu! Rãspunderea pentru conþinutul anunþurilor revine în exclusivitate autorilor. Exemplarele nevândute se distribuie gratuit!

Anunþul dvs. trebuie adus la redacþie pânã cel târziu vineri la ora 16.00. Primim anunþuri gratuite ºi la telefon 0743237183 sau prin sms la acelaº numãr. Puteþi trimite de asemenea anunþuri gratuite accesând pagina web www.arges-imobiliare.ro. IMPORTANT! Anunþurile gratuite se publicã în limita spaþiului disponibil. Pentru anunþuri de micã ºi mare publicitate plãtite contactaþi-ne direct la sediul redacþiei din B-dul Basarabilor, nr. 79, complex Sf. Gheorghe.

Societate de construcþii

ANGAJEAZÃ: Oferim locuri de muncã în strãinãtate în turism pe postul - CHELNERIÞE - BUCÃTARI Salariu 1200 EUR. Profilul: 35 ani. Educaþie Liceu. Experienþã: Hotel restaurant. Avantaje: cunoaºterea limbii

● rigipsari ● instalatori ● dulgheri ● fierari ● zidari Detalii la tel: 0728.169.451 / 0348.401.582 / fax: 0248.265.905 e-mail: construct_eci@yahoo.com

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

16 realitatea argeºeanã

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Fãrã jumãtãþi de mãsurã

O dictaturã de tot râsul Mã amuzã spasmele bãsiºtilor din partidul prezidenþial. Dupã ce în primele zile ale protestelor de stradã au tãcut, retorica folositã MIHAI PAUL CODUNAS odatã cu ieºirea lor la mihaipaulcodunas@yahoo.com luminã a fost de-a dreptul haioasã. Nu m-au deranjat invectivele ºi diversiunile pe care le-au utilizat împotriva manifestanþilor ºi pentru a încerca compromiterea miºcãrii de rezistenþã. Erau atât de previzibile ºi sunt atât de banale ºi fumate încât singura lor consecinþã este un hohot de râs. Când simte cã se aflã în pragul colapsului, orice putere dã din mâini ºi din picioare, se agitã ºi face spume la gurã ca epilepticul. Minciunile infantile ale „majoretelor” prezidenþiale sunt rezultatul fricii. Le e teamã de inevitabil, le e teamã cã previzibila pierdere a alegerilor îi va trimite, mãcar pentru o perioadã lungã de vreme, dacã nu definitiv, în gunoiul istoriei. Altora le tremurã „izmenele” la gândul cã îi aºteaptã cãtuºele. M-a distrat ºi maniera în care Mircea Andrei a ales sã gestioneze mediatic zilele de protest. Imaginea „comandoului” pedelisto-uneperisto-þãrãnist de la conferinþa de presã convocatã de Andrei la începutul sãptãmânii trecute a semãnat a scenã de film de comedie. Cu Gingãraº, Prunaru ºi Gigi Dinescu la masã, puterea poate concura cu succes la titlul de „cascadorii râsului”. Prin „locotenenþii” sãi, „dictatura” Bãsescu este de-un derizoriu absolut. În loc de angoase, provoacã zâmbete largi. Ca ºi cum poza de grup de la întâlnirea cu jurnaliºtii n-ar fi fost suficientã, Mircea Andrei a mai cãlcat o datã în strãchini. În acelaºi spirit „revoluþionar”, ofensiv, care îl caracterizeazã, senatorul de Dâmboviþa a optat pentru o transmisiune televizatã în direct din sediul PDL Argeº în timp ce demonstranþii huiduiau peste stradã. ªi-a adunat câþiva bãieþi din partid ºi a vorbit în apãrarea guvernanþilor. Proastã alegere. Astfel de demersuri fac parte ºi ele din categoria jonglerii ºi strâmbãturi cu pitici de circ. Cumva îmi este milã când vãd zbaterile celor de la putere. O sã ajung sã-i compãtimesc. Neputincioºi în a trece cu decenþã, inteligent ºi bãrbãteºte peste momentele grele de genul protestelor de zilele trecute, au plonjat în ridicol. Incapabili de seriozitate ºi de strategii deºtepte, se prezintã în faþa publicului cu gesturi ºi fraze nostime. Au „norocul” cã populaþia este mult prea iritatã de sãrãcie pentru a mai observa cât de caraghioºi sunt. Dupã ce regimul Bãsescu se va fi fãcut praf ºi pulbere, veþi constata cã o parte a caraghioºilor de care vorbim vor deveni extrem de amabili cu poporul, cu societatea civilã ºi cu presa pe care acum le detestã. Azi încã trãiesc sub umbrela „dictaturii” pe care o slujesc în cel mai penibil mod. Iar de alþii veþi auzi cã au trecut în partidele aflate în prezent în opoziþie.

Anunþ ºoc al primarului Diaconu !

Nu voi mai permite PNL sã þinã conferinþele de presã în primãrie, aici nu facem politicã ■ „Sã-ºi þinã conferinþele la ei la cârciumã cã la sediul liberalilor înþeleg cã e dezastru“, spune edilul din Curtea de Argeº Ceva pare sã îl fi supãrat foarte tare pe primar de a decis sã aplice reguli vechi care vor avea efect negativ asupra liberalilor. Astfel, acesta a declarat zilele trecute în exclusivitate pentru ziarul nostru cã, începând cu data de 23 ianuarie nu va mai permite PNL sã þinã conferinþele de presã ale partidului în sediul primãriei în timpul programului de lucru. „Domnul viceprimar Vasilescu trebuie sã înþeleagã cã vine la serviciu sã facã administraþie, nu politicã. Acesta este ºi motivul pentru care am decis sã nu mai permit PNL sã þinã aici conferinþele de presã, mai ales cã

le þineau numai în timpul programului de lucru. Probabil de asta domnul viceprimar nu prea ºtie ce e prin primãrie cã stã de conferinþe de partid în loc sã se ocupe de problemele oraºului. De sãptãmâna asta voi interzice conferinþele de presã în incinta primãriei în timpul programului“, a declarat pentru PROFIT primarul Diaconu, care a completat: „Treaba lor, sã þinã conferinþe în cârciumã, cã doar au mai fãcut-o, nu în primãrie unde se face administraþie ºi nu politicã. Am înþeles cã la ei la sediu e cam dezastru, dar nu sunt eu de vinã cã nu sunt gospodari".

Liberalii pun flori pe Bulevard dar nu-ºi gospodãresc propriul sediu de partid Profitând de informaþia datã de primar potrivit cãreia sediul PNL ar fi în suferinþã, redactorii noºtri au mers acolo sã vadã dacã cele spuse de Diaconu se confirmã. Realitatea de la faþa locului pare a-i da dreptate edilului iar sediul PNL aratã jalnic. Nici mãcar pancarta de la intrare nu mai este ceea ce a fost odatã ºi pare a fi a unui partid dispãrut de mult. Faþada, de asemenea, aratã de parcã nimeni nu a mai cãlcat pe acolo de ani buni. Cum în interior nu am avut acces am avut noroc cã la intrare a sosit un membru vechi al PNL. „Nu vã miraþi cã ºi în interior e tot ca pe afarã. Cred cã au nãvãlit ºi ºobolanii acolo... Cine sã se mai ocupe domnule, cine sã mai dea bani cã aud cã Derviº nu mai cotizeazã iar restul sunt zgârciþi. De-aia a ajuns sediul nostru în halul ãsta!“ a declarat dezamãgit bãtrânul penelist. Rugându-ne sã nu îi dezvãluim identitatea acesta a completat cã „ne fudulim prin ziare cã suntem gospodari, cã punem flori pe bulevard cã spargem avioane dar noi nu suntem în stare sã gospodãrim casa noastrã, sediul nostru. De-aia râd dracului pedeliºtii de noi!“.

La PDL a început licitaþia funcþiilor de aleºi locali

Ce se mai poate spune având în vedere realitatea de la sediul PNL dar mai ales reacþia unui membru al PNL ? Primarul Diaconu deci are dreptate spre bucuria pedeliºtilor care probabil îºi freacã mâna vazând cã la Curtea de Argeº USL scârþâie din toate încheieturile. Dar poate cã asta îºi doreºte Costinel Vasilescu iar Iani Popa nu ºtie ce se întâmplã aici, aºa cum probabil nu ºtie nici cã la Curtea de Argeº, caz unic în þarã, PNL are încã în vigoare un protocol de colaborare cu PDL. Aºteptãm aºadar un punct de vedere oficial al conducerii partidului referitor la aceastã situaþie.

No comment!

5000 intrarea, ieºirea pe brânci! În 2011, argeºenii Surse din interiorul filialei judeþene a PDL ne-au dezvãluit la început de an faptul cã senatorul Andrei a dat startul licitaþiei pentru ocuparea funcþiilor de aleºi locali. Potrivit surselor, înainte de sãrbãtorile de iarnã toþi doritorii la funcþii de demnitate publicã au fost anunþaþi cã vor trebui sã plãteascã, atenþie, nu pentru a ocupa un loc eligibil pe liste, ci chiar pentru funcþia în sine, consilier local, judeþean sau primar. Informaþia a fost confirmatã de doi dintre primarii în funcþie dar ºi de trei membri PDL care îºi doresc un loc eligibil pe listele de consilieri locali. Ba mai mult, cum trebuia datã ºi pomana de partid în ajun de Crãciun, ºefii PDL au cerut un avans de bani pentru a putea cumpãra conþinutul pomenilor electorale.

5000 euro funcþia de consilier, 10.000 cea de primar Potrivit revoltaþilor din PDL , Andrei a stabilit cã pentru a ajunge consilier local de oraº sau consilier judeþean, doritorii vor trebui sã plãteascã suma minima de 5000 de euro. Pentru postul de primar cuantumul contribuþiei

a crescut la minim 10.000 euro cu un avans pânã la Paºte de cel puþin 30%. Revolta unora a ieºit la suprafaþã deoarece mulþi dintre cei agãþaþi de PDL în ultimul an cu promisiunea cã vor fi candidaþii partidului cotizaserã deja sume importante ºi li s-a pãrut nedrept sã li se cearã iar bani. „Eu am dat pânã acum peste 10000 de euro dar gata, renunþ. Asta e bãtaie de joc mai ales cã am aflat cã au fost ºi alþii care au mai dat tot pentru locul pe care ar fi trebuit sã fiu eu. Nu mã mai intereseazã nici PDL, nici politica. M-am lãmurit ºi asta e, mi-am fãcut damblaua ºi am plãtit cu vârf ºi îndesat pentru asta", a declarat pentru PROFIT o cunoscutã persoanã din Curtea de Argeº. În situaþia lui mai sunt ºi doi primari de comunã din zonã care susþin cã decât sã mai dea bani la PDL mai bine se reîntorc la partidul care i-a propulsat iniþial în funcþii. Ceea ce nu ºtiu toþi cei care au cotizat sau vor cotiza la PDL este faptul cã ei de fapt plãtesc nu pentru a ocupa o funcþie ci doar pentru a intra pe o lista de candidaþi la aceste funcþii. În aceste condiþii este clar cã mulþi vor fi dezamãgiþi dupã ce vor da banii ºi vor pleca de la uºa senatorului Andrei ºi cu coada între picioare ºi cu banii luaþi. Mai pe româneºte, se merge pe ideea cã la PDL totul e simplu : 5000 intrarea, ieºirea pe brânci...

au consumat peste douã milioane de metri cubi de apã Reprezentanþii Aquaterm, societatea dis-

tribuitoare de apã din Curtea de Argeº, au prezentat de curând o serie de statistici referitoare la activitãþile înregistrate în 2011. Una dintre aceste statistici se referã la consumul de apã la nivelul oraºului. Astfel, în 2011, luna cu cel mai mic consum atât în ceea ce priveºte apa curentã, dar ºi canalul a fost luna aprilie când sau consumat 98.000 mc de apã, respectiv 80.000 de mc de apã. Pe de cealaltã parte, luna în care s-a înregistrat cel mai mare consum de apã curentã a fost luna ianuarie cu 127.000 mc, iar la categoria apã pentru canal s-a fãcut cel mai mare consum în luna septembrie, ºi anume 95.000 de mc de apã. Per total, incluzând atât apa curentã ºi canalul, dar ºi apa sulfuroasã consumatã, în 2011, la nivelul Municipiului Curtea de Argeº s-a înregistrat un consum impresionant de 2.372.845 mc de apã. Alin Pãtraºcu

S.C. IPEE AMIRAL TRADING IMPEX S.A. Str. Albeºti, Nr.5; Tel./Fax: 0248.724.383 Magazin DEKOR ELECTRIC: B-dul. Basarabilor, Complex ROMARTA - latura de Nord; e-mail: ipeeati@yahoo.com; www.ipee.ro

Ziarul PROFIT nr 293  
Ziarul PROFIT nr 293  

Ziarul Profit, 293, ianuarie 2012

Advertisement