Page 1

PROGRAM Wschodniopruskiego Kursu Podharcmistrzowskiego oraz Kursu Kadry Kształcącej

Środa, 1 maja 2013 GODZINA

TEMAT ZAJĘĆ

ZAŁOŻENIA

po zajęciach uczestnik będzie: 09:30 – 12:30

Wędrówka indywidualna Stawiguda - Bałdy Piec

12:30 – 14:00

Zasady bezpieczeństwa -zapoznanie się uczestników kursu oraz pracy podczas kursu -stworzenie kontraktu grupowego

OBIAD

14:00 – 15:00 15:00 – 16:30

Osobisty przykład instruktora

-umiał określić wzór osobowy instruktora ZHP, -potrafił określić swoje mocne i słabe strony, - potrafił wskazać i opisać swój autorytet,

16:30 – 18:00

Dokumenty w ZHP: „Podstawy wychowawcze w ZHP”, „System pracy z kadrą”, „Kształcenie Kadry w ZHP”, „System stopni Instruktorskich”

- znał i rozumiał „Podstawy wychowawcze ZHP”, - znał i potrafił posługiwać się dokumentami dotyczącymi kształcenia, - znał dokument „System pracy z kadrą w ZHP”, - potrafił stosować „System pracy z kadrą w ZHP” w praktyce

KOLACJA

18:00 – 18:30 18:30 – 20:00

Harcerski System wychowawczy

- znał elementy i cechy metody harcerskiej, - potrafił wykorzystać HSW w praktyce, - rozumiał metodyki grup wiekowych, - znał charakterystykę wszystkich metodyk,

PROWADZĄCY


20:00 – 22:00

Postawa instruktorska – kodeks instruktora

22:00 – 01:00

- potrafił określić, na czym polega rola i postawa instruktora jako opiekuna i wychowawcy, - wiedział, jaka jest rola instruktora w organizacji, znał jego prawa i obowiązki, - znał i rozumiał zapisy „Kodeksu instruktorskiego”, ŚPIEWOGRANIE

Czwartek, 2 maja 2013 ŚNIADANIE

09:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 – 14:00

Prace społeczno-użyteczne Wiedza ogólnoharcerska – gra terenowa

OBIAD

14:00 – 15:00 15:00 – 18:00

Planowanie krótkoi długoterminowe

21:00 – 23:00 23:00 – 01:00

- rozumiał potrzebę planowania, - znał zasady planowania (analiza sytuacji z uwzględnieniem potrzeb, formułowanie celów, budowanie zadań, zasady organizacji czasu, ocena), - potrafił wyznaczyć cele i zamierzenia oraz na ich podstawie zaplanować pracę, - znał zasady zarządzania projektami, - potrafił zarządzać projektem,

KOLACJA

18:00 – 18:30 18:30 – 21:00

- posiadał usystematyzowaną wiedzę ogólnoharcerską

Tworzenie i kierowanie zespołem – budowanie autorytetu

- znał etapy rozwoju grupy, - rozróżniał działanie grup formalnych i nieformalnych,znał rolę lidera w grupie, - znał różne rodzaje stylów kierowania zespołem, - potrafił wskazać wady i zalety poszczególnych stylów w odniesieniu do realizacji zadań, projektów i etapu rozwoju grupy, - posiadał umiejętność kierowania zespołem, - umiał delegować zadania,

Nocna Impreza Na Orientację ŚPIEWOGRANIE


Piątek, 3 maja 2013 ŚNIADANIE

09:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00 – 14:00

Prace społeczno-użyteczne Umiejętności interpersonalne – motywowanie i wspieranie

- potrafił oceniać wykonanie zadań, - znał zasady konstruowania wystąpień publicznych, - znał zasady prezentacji, - potrafił przeprowadzić prezentację na zadany temat przed grupą, - rozumiał potrzebę motywowania, - potrafił przeprowadzić rozmowę motywującą, - umiał motywować wykorzystując do tego różne narzędzia,

OBIAD

14:00 – 15:00 15:00 – 16:30

Umiejętności interpersonalne – rozwiązywanie konfliktów

- potrafił reagować w sytuacjach kryzysowych w pracy z grupą; - znał i rozróżniał role grupowe w zespole, - potrafił rozwiązywać konflikty pojawiające się w grupie,

16:30 – 18:00

Współpraca międzynarodowa

- wiedział, jakie korzyści dla harcerskiego programu, harcerskich działań, płyną z edukacji międzynarodowej; - znał możliwości współpracy międzynarodowej (projekty, obozy, udział w imprezach międzynarodowych) oraz umiał wskazać ich wady i zalety (szanse i zagrożenia), - potrafił wykorzystać tematykę międzynarodową w swojej pracy (propozycje programowe, projekty, przedsięwzięcia).

KOLACJA

18:00 – 18:30 18:30 – 20:00

Planowanie rozwoju własnego

-Indywidualna ścieżka rozwoju umiał zaplanować swój rozwój harcerski, osobisty i zawodowy, -umiał nazwać swoje kompetencje harcerskie zgodnie z nazewnictwem zrozumiałym poza organizacją, - znał system stopni instruktorskich potrafił konstruować program próby na stopień przewodnika, znał rolę opiekuna próby instruktorskiej, -rozumiał potrzebę ciągłego kształcenia się,


20:00 – 21:30 21:30 – 23:00

Podsumowanie Kursu Podharcmistrzowskiego Umiejętności interpersonalne komunikacja

23:00 – 01:00

- znał czynniki wpływające na proces komunikowania się, - znał zasady dotyczące komunikacji, - potrafił konstruować prawidłowe komunikaty, - potrafił przeprowadzić rozmowę instruktorską, - znał zasady budowania informacji zwrotnej, - potrafił udzielać informacji zwrotnej, ŚPIEWOGRANIE

Sobota, 4 maja 2013 ŚNIADANIE

09:00 – 09:30 09:30 – 12:30

12:30 – 14:00

Przygotowanie szkolenia - potrafił zdefiniować potrzeby szkoleniowe, - potrafił zorganizować różne formy kształcenia na poziomie hufca i chorągwi, - znał standardy kursów i potrafił z nimi pracować, - znał dobre praktyki w organizacji szkoleń w ZHP, Ewaluacja

OBIAD

14:00 – 15:00 15:00 – 18:00

Przygotowanie zajęć

20:30 – 23:00

- potrafił definiować cele i zamierzenia, - potrafił zaplanować zajęcia i umiał napisać oraz zrealizować konspekt zgodnie z metodą harcerską, - znał różnorodne metody i techniki szkoleniowe i potrafił je stosować, - potrafił dobierać metody i techniki szkolenia do treści, celów, czasu i specyfiki grupy, - umiał zaplanować atrakcyjne formy kształceniowe, -

KOLACJA

18:00 – 18:30 18:30 – 20:30

- potrafił stosować różne formy oceny zajęć, - potrafił dokonać ewaluacji kursu i wdrażać wnioski z niej wynikające,

Warsztaty artystyczne

- posiadał poszerzony repertuar zajęć

„Ciągle pniemy się wzwyż” – ognisko pożegnalne


23:00 – 01:00

ŚPIEWOGRANIE

Niedziela, 5 maja 2013 09:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00

ŚNIADANIE Podsumowanie Kursu Wykwaterowanie i wyjazd uczestników

Wschodniopruski%20kurs%20phm%20i%20kkk  

http://zhpbce.nazwa.pl/www/Joomla/attachments/article/121/Wschodniopruski%20Kurs%20phm%20i%20KKK.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you