Page 1

Sprawozdanie z działalności Komendy Hufca ZHP w Bartoszycach im. Aleksandra Kowalskiego „Olka”

Za okres 24.09.2011 – 23.11.2013.


Funkcjonowanie ciał statutowych

Decyzją Zjazdy Zwyczajnego Hufca ZHP Bartoszyce skład osobowy Komendy Hufca ZHP w Bartoszycach wynosił sześć osób i w ostatnim czasie stanowił: Phm. Jarosław Góral – Komendant Hufca; Phm. Maria Duchnik – Z-ca kdt. d.s. organizacji; Pwd. Katarzyna Mówińska – Z-ca kdt. d.s. programu; Dh. Filip Romanowski – Skarbnik Hufca ; Pwd. Paweł Wołoch – Członek Komendy Hufca; Pwd. Inga Jagiełło – Członkini Komendy Hufca; W trakcie kadencji z pracy w Komendzie Hufca ZHP Bartoszyce zrezygnowali phm. Adrian Łazorko, pwd. Katarzyna Kaczyńska, pwd. Aneta Leśkiewicz, pwd. Inga Jagiełło oraz – ostatnio – phm. Maria Duchnik. Rezygnacja dh. Marii , jako czwartej osoby z Komendy powoduje, że koniecznym jest zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca w celu ponownego wyboru Komendy Na jednym z posiedzeń Komenda Hufca przyjęła regulamin organizacyjny oraz podzieliła zakresy obowiązków, które jednak na chwile obecną wymagają przedefiniowanania. Na chwilę obecną zakresy działań poszczególnych członków Komendy przedstawiają się następująco:  Phm. Jarosław Góral – koordynowanie bieżącej pracy Komendy Hufca, reprezentowanie hufca w społeczeństwie lokalnym, kontrolowanie finansów hufca oraz rozwoju Strategii Hufca

1


 Phm. Maria Duchnik – organizacja bieżącej pracy Komendy, w tym posiedzeń Komendy oraz zbiórek drużynowych, reprezentacja hufca w środowisku lokalnym, koordynowanie współpracy z władzami lokalnymi oraz mediami, dbanie o prawidłowy przepływ informacji. Kieruje pracą Zespołu Organizayjnego.  Pwd. Katarzyna Mówińska – koordynowanie realizacji programu hufca, tworzenie propozycji programowych dla drużyn. Kieruje pracą Zespołu Programowego .  Dh. Filip Romanowski – odpowiada za finanse hufca oraz gospodarkę majątkiem hufca. Kieruje pracą Zespołu Finansowo – Kwatermistrzowskiego.  Pwd. Paweł Wołoch – organizacja kształcenia w Hufcu, w planach - powołanie Zespołu Kształcenia Hufca i kierowanie jego pracą. Odpowiada za pracę Zespołu Promocji i Wizerunku Hufca.  Pwd. Inga Jagiełło – członek zespołu Finansowo – Kwatermistrzowskiego. W minionym czasie komenda odbyła X posiedzeń. W trakcie posiedzeń komenda:           

Podzieliła obowiązki na członków komendy Corocznie zatwierdzała budżet hufca Zatwierdziła i realizowała plan kształcenia Wykonała harmonogram imprez hufcowych Zatwierdziła Plan promocji hufca Stworzyła system pracy z kadrą Analizowała terminowe opłacanie składek harcerskich Koordynowała finanse hufca Zatwierdziła regulamin zdobywania specjalności Stworzyła wzór planu pracy drużyny Zatwierdziła plan remontu Biura komendanta i skarbnika, pomieszczenia Komendy hufca oraz harcówki przy ul. Krótkiej 2  Analizowała i planowała akcję „1 % dla ZHP jako partnera godnego w wychowaniu”  Przygotowała plan i pilnowała realizacji wszelkich akcji zarobkowych.  Podsumowała wszelkie akcje programowe hufca

2


Komendant hufca wydał 25 rozkazów w których między innymi:  Przekazywał najważniejsze informacje  Powoływał sztaby komend i kursów  Mianował funkcyjnych  Otwierał okresy próbne podstawowym jednostkom  Powoływał drużyny, gromady oraz zespoły instruktorskie  Udzielał pochwał, nagród i wyróżnień  Udzielał kar, w tym nagan  Nadawał imiona dla gromad i drużyn  Zaliczał służbę instruktorką  Przyznawał stopnie wędrownicze oraz instruktorskie

Dostosowujemy się do zmiennych warunków społecznych, gospodarczych i kulturowych jednocześnie zachowujemy charakter ZHP, tożsamość i tradycje. Jednocześnie tworzymy nowoczesną, niezależna strukturę uwzgledniająca potrzeby i wymagania współczesnych dzieci i młodzieży;

3


Analiza założeń Strategii Rozwoju Hufca na lata 2011 - 2015 Wzmocnienie działań drużyn jest jednym z założeń strategii hufca. Instruktorzy harcerscy oraz osoby pełniące funkcję instruktorską wspierali członków naszej organizacji we wszechstronnym rozwoju. Kładli nacisk na wychowanie w normach etycznych. Swoje działania urozmaicali różnorakimi metodami harcerskimi i ciekawymi formami pracy z dziećmi i młodzieżą. Najważniejszym aspektem dobrego programu drużyn było uczenie w działaniu. Instruktorzy poprzez zabawę, grę, poszukiwanie i wyczyn przekazywali wszelką wiedzę potrzebną do dobrego rozwoju dzieci i młodzieży. Pozwoliło to uczynić naszą metodę jako atrakcyjną, nowatorską, innowacyjną i niedostępną w środowisku codziennym (podwórko, szkoła, ośrodki kultury). W hufcu ważną rolę odegrały nowo powołane zespoły instruktorskie:  Namiestnictwo Wędrownicze,  Zespół Programowy,  Zespół Kształceniowy,  Zespół Promocji i Wizerunku,  Harcerskie Koło Ligi Ochrony Przyrody. Zespoły te tworzyły materiały metodyczne oraz programowe, dzięki którym drużyny mogli realizować programy. Namiestnictwo Wędrownicze opracowało całoroczną propozycję „Wędrownicza Watra” – wędrownicy realizowali zadania z charakterystycznym dla tej grupy metodycznej wyczynem. Komenda hufca czuwała nad organizacją imprez programowych dla drużyn i gromad. Zorganizowaliśmy obóz harcerski, 2 starty harcerskie, dwie edycje Rajdu Harcerskiego „Teletubisie”, Jesienne i Zimowe Rajdy Piesze, Gry miejskie i Zwiady Harcerskie, Betlejemskie Światło Pokoju, Dni Myśli Braterskeji.

4


Członkowie naszego hufca brali udział w happeningu pierwszej pomocy we współpracy z władzami lokalnymi. Co roku współorganizujemy Obchody Święta Odzyskania Nieodległości 11go listopada. Regularnie odbywały się zbiórki drużynowych podczas których podsumowywane są bieżące efekty działalności drużyn i gromad oraz omawiamy problemy pracy drużyn, podczas tych zbiórek planujemy realizację imprez programowych oraz przedsięwzięć niezbędnych do realizacji programu drużyn i gromad w tym akcje naborowe. Najważniejszymi osiągnięciami z zakresu wzmacniania działań drużyn w trakcie kadencji Komenda Hufca uważa przygotowanie drużynowych do pełnienia tej funkcji (kursy przewodnikowskie oraz metodyczne), w prowadzenie zasady planowania pracy drużyny, systematyczne wprowadzanie systemu małych grup oraz wychowywania przez drużynowych swoich następców. W przeciągu minionych dwóch lat duży nacisk położyliśmy na zorganizowanie w Hufcu kształcenia kadry. W tym czasie odbyły się m.in:  dwa kursy przewodnikowskie, w tym „TopPrzewod”, który ma szansę zostać cykliczną imprezą firmowaną i wspieraną przez Chorągiew;  dwa kursy zastępowych, w tym „Zostań Superhero”,  Szereg warsztatów dla drużynowych i instruktorów (w tym: pisanie planu pracy, finanse drużyny, warsztaty z różnych dziedzin wiedzy harcerskiej, pierwsza pomoc, motywacyjne;  Chorągwiane Warsztaty Doskonalące dla Drużynowych i funkcyjnych drużyn oraz Seminarium Kadry Kształcącej, w których wziął udział Hufiec Warmiński, Hufiec Morąg oraz instruktorzy z naszego hufca. Co roku opracowywany jest plan kształcenia, odpowiadający na aktualne zapotrzebowanie w hufcu. W dziedzinie kształcenia nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Hufem Warmińskim ZHP, coraz aktywniej instruktorzy Hufca uczestniczą w kształceniu na poziomie Chorągwi.

5


Nowo powstały Zespół Promocji i Wizerunku wraz z Zespołem Programowym regularnie tworzą własne propozycje programowe dla gromad, harcerzy, harcerzy starszych oraz drużyn wędrowniczych. W roku 2012 w Hufcu powstało Harcerskie Koło Ligi Ochrony Przyrody. Wszyscy członkowie naszej organizacji poprzez uczestnictwo w pracach HKLOP-u poznają zasady ekologii oraz przeprowadzają akcje z zakresu ochrony przyrody. Atrakcyjny program stworzony przez przewodniczącą HKLOP-u dh. Pwd. Katarzynę Kułakowską cieszył się dużą popularnością. Według Nadleśnictwa Bartoszyce HKLOP jest jedna z najprężniej działających kół, które współpracują z Nadleśnictwem. Koło nawiązało również bardzo dobrą współpracę z Zakładem Gospodarki Odpadami, efektem której jest nie tylko udział harcerzy w działaniach mających na celu propagowanie idei recyklingu, ale także sparcie materialne, a niebawem być może także finansowanie dla działań statutowych Hufca. Jest to pierwsze Koło Ligi Ochrony Przyrody, które zrzesza dzieci i młodzież w różnym wieku. Sukcesywnie kończymy pracę nad propozycją programową „Drużyna Bartoszycka”, która pozwoli drużynom i gromadom na zdobywania miana drużyny Bartoszyckiej.

6


Promocja i Kreowanie Wizerunku Hufca

W październiku 2013r. powstał Zespół Promocji i Wizerunku Hufca, którym kieruje pwd. Paweł Wołoch. Zadaniem Zespołu jest budowanie wizerunku Hufca w społeczności lokalnej poprzez różnego rodzaju akcje promujące harcerstwo. Do chwili obecnej Zespół zadbał o wizualizację zgodną z obowiązującą w ZHP strategią oraz akcje związane z Dniem Niepodległości, Betlejemskim Światełkiem Pokoju, Wigilią Harcerską. Trwają prace nad strona internetową Hufca oraz funpage’m na facebooku. Znacznie aktywniej jesteśmy także prezentowani w mediach lokalnych, a przede wszystkim w Telewizji kablowej BartSat oraz Radiu Bartoszyce. Stale poprawiamy współpracę z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta Bartoszyce oraz z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Pozwoli to nam czerpać nowych inspiracji oraz zwiększy naszą płaszczyznę rozwoju i działania. Pierwszym efektem jest współdziałanie w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2014.

7


Kształcenie i Motywowanie Kadry

Komenda Hufca wnioskowała o przyznanie listów gratulacyjnych Naczelniczki ZHP dla dh. Phm. Izabeli Zajączokwskiej oraz dh. Pwd. Katarzynie Kaczyńskiej. Komenda zgłosiła kandydaturę dh. Phm. Adriana Łazorko oraz dh. Pwd. Pawła Wołoch w Plebiscycie Wysokich Lotów Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP gdzie tytuł Instruktora Programowego Chorągwi zyskał pwd. Paweł Wołoch. Komendant wnioskował o przyznanie nagrody 8 Wspaniałych dwóm instruktorom, nagrodę otrzymały dh. pwd. Inga Jagiełło oraz dh. pwd. Iga Dajnowska. Nagrodę Burmistrza miasta otrzymała dh. phm. Maria Duchnik, pwd. Paweł Wołoch i pwd. Natalia Kijko. Komenda Hufca przyznaje instruktorom za wybitne działania na rzecz Hufca nagrody w postaci rzeczowej. Instruktorzy z naszego Hufca stale podnoszą swoje kwalifikacje. Dh. Phm. Adrian Łazorko złożył wniosek o przyznanie Srebrnej Odznaki Kady Kształcącej. Dh. Phm. Jarosław Góral stara się o przyznanie Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej. Dh. Phm. Adrian Łazorko oraz dh. Pwd. Paweł Wołoch biorą udział w działaniach Chorągwianym Zespole Kadry Kształcącej. Prowadzili zajęcia na Chorągwianym Kursie Przewodnikowskim oraz Podharcmistrzowskim.

8


Poprawa warunków działania Drużyn i Zespołów Hufca

Istotnym osiągnięciem w roku 2011 było pozyskanie, dzięki życzliwości Burmistrza Miasta Bartoszyce, Pana Krzysztofa Nałęcza, lokalu przy ul. Krótkiej 2, w którym odbywają się obecnie zbiórki czterech drużyn, spotkania Harcerskiego Koła Ligi Ochrony Przyrody, spotkania zespołów Hufca, zbiórki Komendy Hufca oraz spotkania drużynowych. Mimo niechętnej postawy mieszkańców sąsiadującego bloku odbywają się tam również biwaki drużyn – pomieszczenia posiadają zaplecze w postaci ubikacji oraz prysznica. Znajduje się tam również biuro Komendanta i Skarbnika Hufca. Niedawno, dzięki życzliwości Telewizji BartSat, lokal został wyposażony – nieodpłatnie – w dostęp do telewizji kablowej oraz internetu. Podkreślenia wymaga fakt, że remont pomieszczeń, mimo że idzie dość opornie i z trudnościami, możliwy jest dzięki zaangażowaniu harcerzy, za które serdecznie dziękuję. W roku 2013, dzięki współpracy nawiązanej z Hufem Warmińskim ZHP, uzyskaliśmy nieodpłatnie do wspólnego z Hufcem ZHP „Rodło” w Olsztynie, bazę w miejscowości Swobodna nad jeziorem Limajno, wyposażoną w domki letniskowe, WC, prysznice, dostęp do jeziora z pomostem oraz pomieszczeniem gospodarczym.

9


FINANSE HUFCA

Dochody Hufca składają się głownie z czterech źródeł: dotacji, w tym dotacji celowych (na działania określone w konkursach, w których ubiegaliśmy się o środki), składek harcerskich, odpisu z tytułu 1% oraz zbiórek publicznych. Nieznaczne kwoty pozyskujemy także z darowizn na cele statutowe. Pozyskane środki Dotacje celowe Dotacje pozostałe 1% Zbiórki publiczne RAZEM

2011 48.577,00zł 0,00zł 3.467,88zł 948,84zł 52.993,72zł

2012 42.760,00zł 2.000,00zł 1.643,94zł 3.042,66zł 49.466,60zł

2013 2.000,00zł 0,00zł 1.622,94zł 0,00zł 3.622,94zł

Pozyskane środki przeznaczyliśmy – w latach 2011 i 2012 głownie na organizację obozów letnich, w roku 2013 również na utrzymanie pomieszczeń przy ul. Krótkiej 2. Od roku 2012 w dużej mierze wspieraliśmy również różnego rodzaju akcje kształceniowe zarówno w hufcu jak też zewnętrzne. W roku 2013 Hufiec poniesie stratę w wysokości łącznej 828 zł za składki drużyn 2 GZ „Uśmiechnięte Gwiazdki”, 15 DH Strzelec z Kamińska, drużyny próbnej z Ponik oraz 8 PGZ „Przyjaciele Włóczykija”, które trzeba odprowadzić do Chorągwi, a nie zostały zebrane w drużynach (2 GZ i 15 DH zostały wykazane w spisie grudniowym, po czym na początku lutego drużynowa napisała rezygnację, nie przekazała drużyn, które na skutek tego rozpadły się, drużyna z Ponik mimo wielokrotnych prób kontaktu przestała funkcjonować a drużynowa 8 PGZ mimo prób porozumienia totalnie nie wywiązywała się ze swoich obowiązków i drużyna rozpadła się). Na chwilę obecną Hufiec nie ma żadnych zaległości.

10


CO NA NIE WYSZŁO ?

Nie wszystkie założenia ze Strategii Rozwoju, przyjętej na zjeździe zwyczajnym Hufca zostały spełnione. Do chwili obecnej nie została w Hufcu formalnie powołana Rada Przyjaciół Harcerstwa, mimo że krąg osób i instytucji czynnie nas wspierających jest dość znaczny. Wynika to z braku koncepcji na działanie takiego ciała, ale także z faktu, że w trakcie pracy skupialiśmy się na pilniejszych, dyktowanych potrzebą chwili, zadaniach. Do chwili obecnej nie ma w Hufcu sprawnie działającego Zespołu Kwatermistrzowskiego, aczkolwiek nieustannie czynimy próby znalezienia osoby, która zajęła by się jego organizacją i kierowaniem pracą. W roku 2013 bardzo słabo wyglądało pozyskiwanie środków finansowych przez hufiec, i tylko dobra kondycja i środki pozyskane w latach ubiegłych pozwalają nam zakładać utrzymanie stabilności finansowej Hufca, co nie obędzie się jednak bez oszczędności i wyrzeczeń. Wiąże się to między innymi z niezorganizowaniem akcji letniej w tym roku. Efektem będzie – prawie na pewno – niemożność zatrudnienia osoby w Hufcu w roku 2014.

11


NASZE SUKCESY

Pozyskanie pomieszczeń przy ul. Krótkiej 2 i częściowe ich wyremontowanie. Stanowią one na chwile obecną miejsce spotkań wielu zespołów i drużyn oraz siedzibę Komendanta i Skarbnika Hufca. Pozyskanie - dzięki uprzejmości i współpracy z Hufcem Warmińskim ZHP - bazy w Swobodnej. Utworzenie: Zespołu Programowo-Kształceniowego, który w chwili obecnej zmienia swoją strukturę dzieląc się na osobne zespoły Programowy i Kształceniowy. Powstanie Zespołu Promocji i Wizerunku Hufca, który już na chwilę obecną, mimo krótkiego stażu, pracuje aktywnie nad wizualizacją zgodnie z wytycznymi Głównej Kwatery. Bardzo dobra – w naszej ocenie – praca Komisji Stopni Instruktorskich, która w opisywanym okresie powodowała przyrost kadry instruktorskiej Hufca o ponad 20 instruktorów. Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Bartoszyce, czego efektem jest powstanie Harcerskiego Koła Ligi Ochrony Przyrody oraz dalej nawiązanie ścisłej współpracy z Zakładem Gospodarki Odpadami w kwestiach związanych z ekologią. Wprowadzenie systemu przygotowywania następców, przede wszystkim w drużynach, z naciskiem na właściwe przygotowanie do pełnienia funkcji (kursy przewodnikowskie i metodyczne). Zdobywanie specjalności w drużynach. Podział zadań i kompetencji w Komendzie Hufca, co usprawniło jej pracą – chociaż w tej materii jest jeszcze wiele do zrobienia. Wprowadzenie współzawodnictwa drużyn.

12


Dywersyfikacja źródeł uzyskiwania dochodów, w tym zróżnicowanie źródeł pozyskiwania dotacji, podejmowanie drobnych akcji zarobkowych, praca nad składką harcerską. Mimo, że w roku 2012 obóz nie przyniósł Hufcowi żadnych korzyści materialnych, a w roku 2013 w ogóle się nie odbył, na chwilę obecną stan finansów Hufca jest stabilny. Drogie instruktorki, drodzy instruktorzy, Harcerki i harcerze! Przedstawiając stan Hufca ZHP Bartoszyce im. Aleksandra Kowalskiego „Olka”, mam pewien niedosyt, spowodowany bardzo trudnym rokiem 2013, który moim zdaniem był ze wszystkich opisywanych w niniejszym sprawozdaniu najcięższy, chociaż nie najgorszy. Według mojej oceny jest on i tak znacznie lepszy niż rok 2011, o poprzednich nie wspominając. Pomimo trudności organizacyjnych i finansowych mam nadzieję na dalszy rozwój Hufca, który posiada w ocenie Komendy wszelkie ku temu możliwości. Podstawą przyszłego sukcesu - mam nadzieję – będzie nasza dalsza współpraca. Pamiętajcie, że Hufiec jest naszym wspólnym dobrem i każdy członków ZHP – od najmniejszego zucha po najstarszego instruktora – dokłada do rozwoju swoją mniejszą lub większą, lepszą lub gorszą cegiełkę. Przedstawiając niniejsze sprawozdanie proszę o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Komendy Hufca ZHP Bartoszyce.

13


Ko%c5%84cowe sprawozdanie  

http://zhpbce.nazwa.pl/www/Joomla/attachments/article/129/Ko%C5%84cowe_sprawozdanie.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you