Page 1

   0010,  76/3 520460 Email` zhamanakyerevan@gmail.com

ØáëÏí³Ý ëïÇåí³Í ¿ ³ÏïÇí³Ý³É ÈÔ Ñ³ñóáõÙ... 2

²Úê вزðàôØ

     

§ºë ÇÙ ïÕ³ÛÇ ÏÛ³ÝùÝ »Ù áõ½áõÙ¦. ѳÝó³·áñÍÇ ÷á˳ñ»Ý ³ÝÙ»ÕÇ±Ý »Ý ëå³Ý»É 3

¶áõÛÝ»ñÇ Ë³ÕÁ ÙÇÝã»õ ëáõμÛ»ÏïÇó ûμÛ»Ïï ѳëÝ»ÉÝ ¿ 5   , 22  , 2011 . ` 100 

# 11 7 ( 2 0 3 9 ) I SSN 1829- 2569

11117

9 771829 256008

www.zhamanak.com êå³Ýí³ÍÁ Ëáѳñ³ñ ¿ñ »õ áã û ѳÝó³·áñÍ  14 MT % $O  (H  % - B @ ? ' *&, .%H ', & ', M) . .  O %B,  &( ( ' B  ` . .&  B: ? * $ , & 7 B  > ' ( & % " R(& D( & : 9 ( &.  ? D  % & ' ?` $& : I (? . '... !(  . .(H  .(  B (? ' (&  < ` 

. &( M#* O D . (  .H (@ > ? H(* >: )` ! 3

ºÊÊì-áõÙ ¿É μ³Å³Ýí»ó )) J % > $*(   .  (   , N MN % O -.  %( U ? B -$ & ' Q % R   V  M  (H % O W &B:

سñïÇ 1-Ç ·áñÍáí ݳ˳ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³Ý³ñ¹Ûáõݳí»ï ¿ )) J % > $*( 

 .( @ .* # RB 

.& ' ( =B  : % ' & 1 %H( <    ( B, - . < & ' & B:  (  *( I(  B *.& ', R B  .& '  ? B,   ? (H *& $*( * .,  < & (& . ** -` H J   (, (?.H 1 %H(: MP    1 <   < B,    -A B .<BO, M1+O @ . & ' I(  B:

غð ʺÔÖàôÂÚ²Ü î²Ü¶àÜ

"$ "%  & '  & ( ) ($ *( - .: 9; * ' & (. : 9; * ' &  %, ( & , , <*< .  =  & ' .(  *(> . % $(: 9; * ' &  %, (  ? <*<. .(    (& . &  ( = @% & AA ,  B * *( &: 9; * ' & "$ "% B (. : , , ,   D  B B & ' ( $< , - A = B, $*(( ' .&, <*<. DB ( '  ., D    B & < , & (<, @- <: E : G . . .H % < ' -  D '    <,  <B D '    <, - <B (H ' &   <, <*<. : (  <  <, <

;  "$ "%  < )): I   A>% B, &%* B, <*<   ( B, - . D< <*<. : J <* <. , &?%    , < ' %  < `  A &( '  &H D , H: G .  ,  , A , ( @(& ',     ,    & <`  *(> . <B: -*?B: (  .< A>< @&,  . (<;  "$ "%  & , ; ' <*< > , ; ' '  @%. D , &: K B ( (  , < . %H  ,  '&  < -? . %( , < -? &-- < %H* (. , < B %%H "$ "% ,  H, = . & : 9 && .  @ (   : ", , .(& ', (

  '  "$ "% , &  D , , D  , (   :  B @ >& ' %  ( & D   . *  L HD? , L D (:  B B * D , <*< * D( D*  * ', B %& ' .,   D   '& <  '   ?(   & >(&  D : % D< *< D .   (& %  B < ' B   D(, & -.

 -`  &(   ( %      . : J < &B (H ( ' *= . . , D  * -  '&    . .: E* ' (&, D ' . (, - & B  '& &,  ',  ' & &: E  <, & B & ' `   ',  . &B  <*<.  .* @ .  :

*+-* /4+7/*87+, 9 7** 30;*7, /< 20.00; /=/)9>?4/7 +/A/+/9>

/4 /=/4*7 97+< +/B*+9> 

/7+/ /B/C B +?

DF  F% ! $ #  'G

F 5 :

ÆÝãå»ë ¿ ÎÐ¸ä ¶ì 4-ñ¹ í³ñãáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝÑ»ï³ó»É 65 ѳ½³ñ ¹áɳñÁ MN O  >& MP9JQ)O "RK  "(& )  *H = 65.000 &  . % < B: D. <, EIR T 4 ( D . B & (& ' 2010 .  `     D?  (H %H(, - 9 . < ( ( >& '  : E& ( $ ".)  ><  *& ' 65 @ J &,  .& '   - &. : K (* & `  % B * .& 4 ( D . B` 4 (  @ J . B, 4 (  *& &< G@( EIR T T% (  B: J@ *  , ( $B 7 EIR T H * B   - (H "(& )  -& &    PT ET P -$ *& .J& < D : J  . A &( &  < $  & ' EIR T 4 (   R " B, -$ (% ` J G* B .J& < B: ".)  @(H =( > & (?  % .&: ".) -  & =B > %(& >  % . $ : " % , - . ' -.(& 65.000  , J G* B @- & ', = *&,  D& ', *& ', - . R "  & ', =B < ' ` %. @  & < &  @  > ...- . = .& ':

 ! "#  !,  ! $ %.  !  !,   & ':

(. 11: 16

 !" #"

+160C +330C 630F 780F


2

âåùÚĂ&#x;³ΟĂ&#x192;Ă&#x2021;, 22 Ă&#x2018;ĂĄĂľĂ?Ă&#x2021;ĂŤĂ&#x2021;, 2011

21.06.11 ĂŹĂ&#x2020;Ă&#x17D;ĂŽĂ Ă° ¸²Ă&#x2C6;Ă&#x2C6;²øĂ&#x161;²Ă&#x153;

! " # $ 

M  * '  ,  (H, D H * D? <<  ... "*H(H ' D ,  <*< %B <( *- .,  DB (  ->.&  > < <*< $B, < B   D  <*<  <*<   B .*  A-  *  (& <*< & .< <*< *- .: œ²œĂ&#x2020;Ă&#x17D; Ă&#x2DC;Ă&#x2020;Ă&#x153;²êĂ&#x161;²Ă&#x153;

! ''+ "  # $ 

M". & .B < (& ( , B   (-*  B < ( N % , % & @  (-*   '& % D@ *( O: ²ðĂ&#x17E;²Ă&#x17D; ºäĂ&#x2020;ĂŞĂ&#x17D;à äàê Ă&#x160;²â²ÎðĂ&#x161;²Ă&#x153; , #

M (. *.  ?  % (. & B (. *. * . %H - ', B < '   ( H

& '  , ( * D &( ?.     .&O: ¸²ÏĂ&#x2020;Ă&#x201A; ´²´²Ă&#x161;²Ă&#x153;

%&' "$ "

M_ H, X   %( D?  E@ (H  . ? "$ "% B X D   < '   : P . . B   - - . %HB . *  , %HB .B * (H >A( ' B ...O: œºà ðœĂ&#x2020; äºÎðàêĂ&#x161;²Ă&#x153; %&' ( " 

MJ  -  ?@% A * , < (- X-* , B (& D(& ', X  * ': (  <  * (  < % . & @B %& , ( <  < % .&, '&` **:  AB - .(&, B  <D %  . 'O: ²ðĂ&#x17D;²¸Ă&#x2020; κð-Ă&#x201A;²¸ºÏà êĂ&#x161;²Ă&#x153; (  

M_ * &, E@   & , - .  %  ,  < H< B...  , ,    & :  B ( H < <*<   < < & < & @ ? ' % O: ϲĂ?²Ă&#x153; ²ðĂ&#x152;Ă°Ă Ă´Ă&#x153;Ă&#x2020; ) *

M  B D  < = &, ( (B (H ' < DB @%. & , ->. & : (? 20 = D .  : !( *  D &  ' ?, .  'O:

Ă&#x2DC;Ă ĂŞĂ&#x17D;ϲĂ&#x153; ĂŞĂŽĂ&#x2020;äϲĂ&#x152; ž ²Ă&#x17D;ĂŽĂ&#x2020;ϲĂ&#x153;²Ă&#x2C6; Ă&#x2C6;Ă&#x201D; Ă?²ðòàôĂ&#x2DC; ²Ă&#x2DC;Ă&#x153;-Ă&#x2020;ò, ßð²Ă&#x153;ĂŞĂ&#x2020;²Ă&#x161;Ă&#x2020;ò ºÏ Ă&#x201A;àôðøĂ&#x2020;²Ă&#x161;Ă&#x2020;ò ÂşĂ&#x17D;Ă Ă&#x201D; Ă&#x2DC;²ðβĂ?ð²ÏºðĂ&#x153;ºðĂ&#x2020; ä²ÎĂ&#x2013;²èàÏ Ă?²ðò²ŸðàôĂ&#x161;ò ; H; H ! I '; # # FJ % K ( LM; $, '$   ; NF J# D# ;

# H D $# D # D JF D#; # !  -O " $F F; #J, D&" ! F , D  24;  #J $#;/J ; ;F D G K G ! F DHF D   F #J L '  "; : Q $D; ` G J R ! ; H ( H ; J  J: EH ` - .   < ?B . < & , < @ X . %( (- & M= < @ O D?  >  *& ': EH ` % *   $  ? <D(  A * ` B  H  (: & . ',  < ' @%.( , < @ B . W (& ', < M= < @O, B D . '  G<( ? B .* - . %HB . B  @- < B: MY <@O  < ?. '  A * D  B: ; SH# $% ; H I   ! (#    , # $ !J D#; # ;  ( H M$; J F #J DT ! DH ( ' H: I ; /7; H ; J !,   (; H DJ D; F # , I J ! T # (; H DJ D: *TRF H I ;  D$$(F; % # ( H $HJ ( F: ?  B . < J( @- <  ' ?  ? %( =B`  ((H ( E( - D (&.-,  =  . 2008 . <B: ( Z D? H%H W& B . . (., . .H H < (= * ' . .H (H(& @ < % %H- *.(* -.  :    X D? &(H  B A@ . ( %( '` (

 D( &( -? * (H B, B =  ',  ' $  &   &H : G . D( &(  % <B,  B [ @<* < %HB ', X @  B J( > ': ( $ $D ' ..& (=  , < @ J ( %&( -  .(*  < ( D < B (H ,   <,  24 ( '  H%  % %HB . :  * .   ( B, < [  %& \  J * ., ( &   $  .B ->.(& ': R< ' D( &, -( -.  ', .B -> (` JH  W < ( ', - D @( ' & , '& D ', J( @ % ' .&, X  %( . D  B * ' . B [ , J -  %* B` \  J ,  ( < B,  J( D  , . ( (? B: ?* - J( B * '  *& U @B` D( &( &( - B    A < : J( D%%(H  = '& ] <  ' E( : ]< ` H 2009 . *  '  <B HD?  -  (. '   -? , &    : G ', ]< * ' ( & ? & &  G<( ?:  *  . &  %H , J( ,  * . ' H%,  <  ' * < J( : R@ ',   J( (H '  ( &: ; /#U ! "F # ,  -O; G; F , I ;  DU$ #;

 : A  , Q $D ` TRF ! DF: _A@ . $( ' & .  : \& (, D( &(  % <B, [ B  @ %H.  %  ,  H< % (  @-@ , [ B ( ' .& <& , - ., H ,  (H & ( = ., @ - -  .` *B @B  <  B , < @ B .   @B & ' . & -  ( -: ; F"D ' '# D ;

# (TF' J K; / V W ; H D"$D S( X D#J !,  D  ; T F G$; # , G D"$D;  GF% J D; $J D#H$F: Q $D `  J R #R D; "$D (% D#H$ ; ': I$( ' % & E B .  . &B, < @  D  <,    < HD ? , @ ,  <  @-*(H * <D % - X B . ( =  %(, (& : ( A@ . $( ' &  ,  < ( - ( = D& %( -*? @(  , < @ . B . <& B   **(H ': EH& '  &,  <   (. & . %H  B    = (, E -( %H < :  (,  A * & ,   (H & ** %( (  D & - . %HB .B J)  W , < @ $( J) <<(H & & @  B @ ?& & * .* : < D( &( J) <&  >%B, & '  &,  ( (H   B *  . &  B, < B %(H J), < '  . *B @ ? E &   , -  ',  - & , (  -  W B %(H   D .:     `    ` 1in.am 

( %H  . * M" @- J E O "RK, ,  76/3: R % . ( B` 03 071893, (H` 07.04.06 .: ]*  G-? : Q< ` 5300, %(H ' % ` 21.06. 2011 ., %( ' MT O % B:  B` PanArmenianPhoto Photolure


3

ºÂº вÜβðÌ Ð²Ø²Î²ð¶À êÎêºò ä²Ð²ÜæºÈ @ % %  (H  ( "$ "%  B E %  .  -  ?: ( B, E %B,  H, < <( (., ( ' .  : E %B ., "%  ?    ,  - < ' < ( E % . : J  & ,  E % B "% .  $<  &: EL E % B   ', L '& "$ "%   -( -  . E % ?: "   B <  ( ' "$ "%  &?    : G ',       B, B  B  $<     (   %B,   (  '& @(  < %* H.B > %(:  < .*  % B  .  '& ((  ,  >(: " "$ "% B A> ' B  B &* @&   B`  * * &, $ D& : 9 ;   B:    * L D % , L ?@ %   -  , *    ? .   )) & %  & < & : "$ "% B * . * ?@%    &  $ *   B, . &  & < B, -. <(  ' ( .  JB,  * . '&` * -. B & & - .& ? B, (   < '& % ? ( B H & : 9   (   .< ',  B  $  * D  B ' - & &,  & ' D  '& B , D ', D  ( % D(  .* % B & ':   B  "$ "% B,  B E %      ( (  ': 9 %& -&  B,  %. '   . ( ,   .H -&  , "$ "% B   * &H&, & 'L& (& ' . : (  ( = B  - D ',  < , B ' , "$ "% D . ' -` %&-& (, <  H  ( = 

 @%.   - B: "  <  HB  ( B    & - & & $ D&B ', &   B && &%   A A  (&B: &, %& ' $ B, - ( = AA ' ?& D  %B: 9  < "$ "%  (& H ' & & L < &B, L &B: 9 $ D&B, % ? <, & & '   :

§ºê ÆØ îÔ²ÚÆ ÎÚ²ÜøÜ ºØ àô¼àôئ. вÜò²¶àðÌÆ öàʲðºÜ ²ÜغÔÆ±Ü ºÜ êä²ÜºÈ Üàð ì²ðÎ²Ì !   H  # G D ,  ; F T   #  G J ..., ;  ! 30;# /  $ # # Y S ; F $ #, #G !J " T HF 30;# Y 2 U H # J D J# J : 7 "%  F(; FH  #H K, /  #G !J T; 'HF  D F ; J. T! HF . $ H "; $ !... 9  % - B ', M)   . . O  % B,  &(  ( (& ' B   ..&  B: ? * $  & 7 , B  > ' ( & % " R( & D ( & : 9 (&.  ? D %  & ' ? $ & : I (? . '... !(  . .(H .(  B (? ' (&  <   . &( H &, .%H: (  B D @ .& -@ ( . ' ?.&   @  :  B "% % - B, MN O ?.( A>.  . **& (  , * (  B. M9 >  .  <<  .  D , .  - , &% * B  . .(,  %  ( @H&  .%H ,   .%H  B (  @ H '  .;(, B ( A, B %& : d ;  D  % B, A& %& : T& A  < && ; *&  BO: B  (,  : M9 <B ', M) . . O %: d   <B 4   @ ( @ . -.) ? *&, & 7   & <( &  .&, " R( & D ( & % ., . ( ' .&... d ; . & , M . % HBO   . .( &  , - .  B  = O, . ' &  B D,  B -'  &, B -< D( ? *&, @ ? *&, $(  '  '  (H ? <D&: *- &( %. &B @ ( H

 $ ' (&  B @ 10 ( ? &%H&  B:  G( % -  &(` M $ B  12.00 , 12.30 , %. < 1 ... (: . %H(  %& , <  % % <  <, . 2  . H  30 ': E B,  , * -    % . ( % &, '&  . A>. * & H   (H... G .   $ (, . &(, A< @-*(<, <  %, - .  @ <,  &'? , @ @(H   - O: E B $& , H& ' - ' &. MV & ': 

< > B, (  & , - . <B D & '  ; . , ; < , ; &,  ',   %: . &(, $ ? , <  %: 1 . 27 '... 9 <B D (H ',    B & ' , <B D <*. D , - &  , <B . > ( ':  B  % - ' & , %& ' &  ' : 9 <B, , . > ( ' HAH H*(, ... <B  ( ',  <B ' ?O:  B H ' &, $B 1515.30 *B    &  B: @- .&, -  ', <  B & B <  .,  ., <  % .    .H  ? . . &: M... . . . & M B (H  .;& O, . , M*& ; , <B < (      . .H  ,   @ ,  % B .  O: .  <   *&  &&... B D , D . % .B, .  . '  B M)  . . O % , D -@@-* , %   <B %.  B WD ... E*  .  '& %...  . ?  D @ < ( ; . <B M)   . . O  %, %. H < , * - - . =D <,  & < ...O,  '  B: 9 -  &. B ( >& '  & B (<(H  , B ( - ' ( &. H& ',  ' (H, A>& '  ( (&,   & ' *&,    @ % B   & (  . $ .): $& (&..    B. M! , ' $  . . > . ((  *&: .  ((  *&, <B  ? , (  *&, > <  , ; < @ B A&, ; <  B 

< &.(&: . > %* <, . M & , < % *<,  * O...   B .. , (& &? - *&, D % D ( @ & O: B D < . D D ' %&  @ ( % ( %@ =   @ B  $ D &? . ? <D: E B . '. M_  &% * B % & ,  , ;  ( . . ;, ( (  < *   < & ;... ]* >  ; '  B .B %& A&. ( . ,  - ( : ]* B, <B , (? .%H  A .. *<B,     .%H '...O: B  '    B. M... ?,  , J ( '& . % *  *&: K . ( , .  D HB ( A. O: &  < * < .  -& > % B <<(H '  %H(  . ' * &  <  H   @ & < %H .(;& '  % - ( A(:  @  <(,  ? %HB - ?* . (H H*A ? ' *&  < - , - ( & ' B ? <?B, (?   B &,  ':  %  - ? * (, >  < %*. @ .  ' *H&,  * .& ' -> ( W D  * @ &,  B   . &  ? &,   . *H&,  DD B  = ' : ? D(> B B 500 ' *&, - .  < <( ' (& &: ! ;* ' < (,  <(,  @(, <<   - &.   B .%H & &, ( ,  B  B B 2, 5  "% , ( ,  ' B, - .  '& %  ... -  ,  


4

âáñ»ùß³μÃÇ, 22 ÑáõÝÇëÇ, 2011

´àÚÎàîàôØ ºÜø, àôðºØÜ ö²êî²ðÎ âàôܺ±Üø Àܸ¸ºØ ²¸ð´ºæ²ÜòÆܺðÆ ö²Êà±ôêî

  20; # VVB;  (  $ H -(# O; ' DHF DM; K'F,  HJ  # DHF D H': #; # GF # ; , #, #J ! ;

DMK'F "; : !  (  , D D((`  < <*<  >* '  ( D &  > $*( *HB )) `  D ',   -@ . (& ':  D  ( &( D G<( >% B` X . %(B ?@ % & . *A &  %H .. &, D (& ', < ' ( &, @ -? ?*(  > $*( *H& ): " A  *B   .( ( $. &  .B, &  '& D ' & ( B` B & '  > $*( D < B - & -B: 9  (  (   (   B, @(D& ' :  (   [ B  & '. MJ <  <D & <.  < A> .  .  D . &, & -.>   '  , & -& . , ( W& B < ' %((   D  D ,  -& %  .( , ?  , _(D*& 

 ',  < ( - >, ( * @& *-*  D? ( %HB . (O: .[ @-,  >A( > $*(B -.>  %H ' &. M % - $ ' < .,  > $*( %H  .B, > $*(B *.( &? - &,  . , - W&  * `  X -. & < D - > B &  H& * (O:    & ',   - & ,  * B  , - > B  B .<  B ' .  .&, X (& ,  B ' (  * > & - >B & ** -: M - B < '  < 1416 - > B . <, $--, <  & . - & %   < (&  - > : (  < ,  . - &%  . < @  -  & < (*, -& ( >((H - > B BO, & ' D . %(B:

àñù³±Ý å»ïù ¿ ³×»ÇÝ ËáßáñÝ»ñÇ Ñ³ñÏ»ñÁ

9 GE  - '& (&& ',  > $*( '` % (  * < D& > $*( %H  ?. M9 . ',  (`  2011 (B, -  . & - > % H X .(: _(D*& @ ' & * &  &   - > B,  < .    &`  - >B &%  . & : . - B (&& '. MJ < * < D %  &,   *B  .&  > $*( D < , '  ( ( ( (. & - > ( %  (O: ".( ', ) %   > $*(, ( ' D 

. &  .  * . ,  `  * - $ ?.  & . ->. X .( -? - >  ? : G .  * .`  > $*(   -? MA BO A (  & %HB .B ( $. & ( , 

Üñ³Ýù ³í»É³óñ»É »Ý ³ñï³Ñ³ÝáõÙÝ áõ Ýí³½»óñ»É Ý»ñÙáõÍáõÙÁ

вðκð A     DGJ ! 440 " D F& '  2011 . G J F  $ # ; ,  D U ; TL #  H #H J : J < MN O    >& < RE * .  % (* D  : 2010 ., , < ' (& <  ( &.& - ? (=(* B, < - ?  = ? ' *&: " D ', D . * B D (& H A( (&.& - ? (=(* B: K `  <, - D  B ? (& D =H *&, <   B: " 2011 . ( & ( B A< A(& ': )D B (& D (&. & . * . - ? (=(* B, <  = ? ' *&: , 

&  (    @ ',  ' ( @. M_(D*& @ ' & * & &   - >  - >B &% . &O: 9 , ))  (    U ? B MN O  .,  @ .  > $*( % ) )%& 9 E D& ', ` &( ',  (  B  .  > $*( D < , (&& ', <B * ', @  > $*( D <  . (H & . M  < O ..  B, % -` .   <`   -? : ))   (    ' . **&`  B  * & > $ *( *HB,  - B ; '... 9 ; < A -? .  <   .&.... J ;  * B $D A  >& -? <@  @ . < : ]; @ ,  ?@%   - B   - ' D &`  A <  ., - , A ... ];  &(` M   > $*(B X .( B ' - >,  <,  - > < B  X-*B  .&O,  ( ;... G . < '  <,   $ - > .  '& B (&  &  . ,  < (  < .& '  ?  &  % HB . : -   B

 % (* 440 (= * * . - ? (=(H  &  (= H(& =& ' 27.4%(: J * ., B \    H 2011 .  ( & ( - ?  ( D(( , 2011 ( ? 4  B .<  - ? (=(H   <B ( $ (H =& 10.1%(,  < ` (& < , < D (&.H A ':

" < ' D&, ' (&.& '  440 D (=H AB, & . B: ( & . . = B @& ' 12.2%:  < ` .( ', D @  =& ' L . . B, L - ? (=(* H(&B, B -  < ' &: G .  < ;A ' H(& =B . .  12.2% = W , $( ' &: G.> (( 2011 . ( D (=* * . (= (& ' D? 127.4 & , B @ ' 2011 . (    (<%(H   62.3%B: ? .< . ( ', &( ', D 440 B  ( - ? < < H B 62.3%B: "  . . ' & ,   B  .(H ' <  . ><: D <,  440 D   %   < - ? (=  &.. % AB

' @. '& *  & ) ,   *B  > $ *( D <   < ' .  , &  ?  & < B .   - >  X .( ( - >  . B   &&  B  (: 9 $` <  =( < ? ' -? B: )) -? (   " " (B &%*  & ',  > $*( ? B ( ' ) D  >  , D& ', (<  .&  (&& ',  * -.  B '   * *H& > $*( , B B`   &   * : M   > $*( D <B ( '  ,   ?.( ) ' &,  *B  < . '  %& :  B . . (.  <DB: %  .  B -.  B H D  *  &: EH ` (& &( & ,  < . : J <  <  <D B,  B, . -.  B, . . - . ,  ( : X %( %HB .B % ( ' -? T  % * : "  &( ) .B  % ` "-% .&  , ` % (, (,   *B  % .* <D- - . : E*B, B @ .*  <D . . &`  .  > $*( D <  < A O, D& ' "." (B: - ( 

2011 . ( &  @& ' 671.4 & , B ( $ (H .. DB %@ . ' 27.1%(: " * ' ( &  ,  ( B .<  B - M O ' % (& D -: D <  <<  % <: )D (=* * . H H(& B  ( ( & ,  (   -, (@& 2.6 %( @& 260 & : 9  H(& B 2011 . ( &   @&  70.5 &  ( $ D? =&( 21%(:  <  D  ( <% HB  ( A '    H  B = ' - ( % (:  (, * < > %&, 440 D B, . >< '  .(H     B, @%& (&.&  . B,  '& . * . (=(* H(& B (&( - ? <  B: ' , 


5

œà ôĂ&#x161;Ă&#x153;ºðĂ&#x2020; Ă&#x160;²Ă&#x201D;Ă&#x20AC; Ă&#x2DC;Ă&#x2020;Ă&#x153;âºÏ êàô´Ă&#x161;ÂşĂ&#x17D;ĂŽĂ&#x2020;ò ú´Ă&#x161;ÂşĂ&#x17D;ĂŽ Ă?²êĂ&#x153;ÂşĂ&#x2C6;Ă&#x153; ž

ϺðĂ&#x2C6;Ă Ă´Ă&#x152;²Ă&#x17D;²Ă&#x153; LM  D J

# G ;

# F$% , G G # , " # 20  G #F, G $  D(J $DF K L (: J <  <,   B D <* <  - . ( H(& ' D < *<  - : J , < ' &  %H B:  < `   B < '   'L& (& B &  -  B`   &( DA   % <B, B - @%.H ?(    <*< &? D  . * < ,  ' -( @%& & : G ',  B D <*<  - '  $ , -  >< ' '& -&: 198889, 90 (   - ',  D (  ' D, - . D ' =% B, B - * ( < D <*<  $ .  ?,  ' -( &? ?@% D  : ( <  =% B  *B 

$*( ',   B, %  % (,  

 B  % ?@ % ( < = (H - & &(,  > W   ' D <*<  - :  %( =B  -. '  (   @, &, D. , -( @.  H . & .* A < %  B: " , < '& <&  ,  >,  . .  ( = %& ( D?B, 

 = -: = -   B ..  =% ( .H @ . B:  @. B .. ><B (. . <*< D  B` &(,   %HB ' - <*<  B &B,  ? ' >  &< D <: < *< D  ? . >((&   B,  B  < ' * &  -  %H ., & < ' A& ?& (  B,  H M - O & :  . ? % & ( @  & @ D <B, (. B  B *H & @B: K .< ?. -  > . - @ D, < =. D  :   . <*<  B & ( (H(. B  B - @ D < % ,  W . , B < '  . . .H  @(,  @ ' & & D < *<  -  & DB: P* <  W . (.  .,  . B  , - @ W .  ( % D <  . (.  D <*<  & -  ` %  : 9   ( =B &%  . &,     D. & < . , A D  B, <H B  H*  -.  B . & ? <D(. @B,  B A<  ',  * < < *<  (& . ' % ( ( , * % & %  ,  '  . . D(< % *((&  

(&,  '& H %$(& , D B $* :  @ ( <*<    ?.(  , B ' , <(. D <*<  -  B, =%  & D  , -.  .: J %.    B .< .(H % ( % ',   ( = B, %* & <  B, 1 <*< &   %( %  B, *< H(& =B, X-*  %( % HB .  * , B ' , % ( =B, - B %  ?  '  ,  <   (- % HB .B,   ?*.   ( ?   B, - @ * @ *H ?  . &  H*&, (  , < % %  , < > '      (H <B:  % B . & , B ' ,  '`  .  <: ( (  ',  % D  ' ( =B % B  B $< - D ( &  A& , (& D A ,   <*<  ?    D. *:     B,  & ', < ' &   & % 

% ?: !  < ' % B (& -. &  , & < ' -&( & % & :  . * ' H & &,  & H '  % `    D <*<  - , & - :   % 2` 3 + 

²ð²´²Ă&#x17D;²Ă&#x153; œ²ðà ôĂ&#x153;-øð¸²Ă&#x17D;²Ă&#x153; ²Ă&#x2DC;²è

/ # The New York Times  DGFJ ! V'' #  K'FF #  ; H # (V)  ( J H) G$; F D ? J / $ ; ( "$F DF%,  F !. M]< = D  ' &  $*(( &: "  $ , $ ' -  % 20 @ * <  $*(( ( < B: d* %&(H M  @% .O . B ( E)  12 B  ( * . H (& -,  $ -( ' &? <  : _ H d* D  (? 8  ] <  .H (  =  ?@% *  (&. B, (  .   <*< (   ( % .B. ]<  < A<  = D .B: PB   D ]<  <& @  < ( :  < < $  <( : J < ? < $*(( @ , .  @  &@(( *.(& &(  < ( -  .* D? <*< H < ( : 2002 (  E D  . &. ]<  . *? J>( &<  ( %   - B: d* B = '  ( * .  D  %  &( < -    * . (H <  : D- , - ]<   (.  . A B, d* B < .   ( B .. . $( .& : "  .( D&,  & '& < ( ' < .. . .&  & . <- %@,  %  ?. < : P d* B %  &  B,   < & ( < : 9   ', % , "   - 

 H  H $*(( D$ B ( < ( B, - (?  ' B   < $*(  ? B: $ d* ( B * ' B & * (: * ' &? &  ? B, <   & ]<  "  D %HB ., (& < $*( & ( ( <  D < B, B & < < (  ?B: E '&  * ' D &  D = D <*<  B:  d* ( B  = B, ]< * ' (& (& H W& $ D? ?, <   ': I$--, d * (?  B,  @ @ ? % (* < ? -&& Z?& ,  1999 ( D  @, (  *H,  (& (H '  -B: I D  *&. 2005 ( d* B I -<  ., M< .BO   ' (   ', ]<  %  M< .O. MN O): ]( ',  % .& '  D <*<  >*B  %HB . ' &: ?. &@ ( ( < < ( B & ,  ( < -  : " D(  >(, d * *H ': _ H <  ? . B, E ' &? < & > . M< . O &H ** -: K B`  (.. @ %H* B, %&. < %H* . B (MI %O) > -&. < <*< %H  ( (` >, 2006 ( ,  < -  .. 9 ):  $ . ( @%&  (& < $*( -*< B: E A -( < $*( ? B, ]<  '   ?: ) 36 < % (   B   E .* <*<  %   ( ?.B:  ( =, - ]< - <*< . B ( =   .  "  D?, <  &HB  ?  D  , <  ? <   ( . B: R< ' (? (  >-&  @ %H*  , ]< <B   H < . < ' ( <  (& * &  &@((  . <*<  ( < ( ( <  O: / 0 ' ( 2


6

âáñ»ùß³μÃÇ, 22 ÑáõÝÇëÇ, 2011

¸²î²ìàðÆ ²ä²ÈƲ¼àðزÜ` ܲʲ¶²ÐÆ Ðð²Ø²Ü²¶ÆðÀ âβ. ¸²î²ìàðÀ ä²Ð²ÜæàôØ ¾ ²ð¸²ð²òÜºÈ ÆðºÜ Æð²ì²Î²Ü 7" F, #K L /D ';

J# GD !,  _ ', _ H, $%  $ F&( ;  !: 7 GD ! $% &J T F'; # K H; J D F  % 'J F, #J &J DH; H# # D ; F: 7 ', ` ( & @ B .&  < %H .&(, . &(, =&(, ( . &(: B` = B ( D A & ', <  '& >( @  B: M...T& & , @ B  % ,  B '  * ( , ' H @ B % ,  . %%H . < , < '& @ O,  ? & ' @  .. \  G* B` T* < < @ B  ( ?  (  "* & : ( (?  @.& ', <  '& @ M ( ' .&O D & ' . & <( %(H   ( @ B.  & ' 

D< (. &, (& = D`  D % <  &  (  & ? *&,  A( < %H ' .&,  .&, 2004 .  % %( . & ' D & @ B: I . ? '&  <%H ' .& <*<. %H( > %   (= * H <  & & A( ( < 314 (H. d.J.): K ."* & ` M...  (-,   . &  & (&   : I >     ' (  D(&,   ' <B. d.J.): 9 -@ (  < , @,  '  B`  '& ., (  `   ,  .&:

 B . ( ' ` (= , (=  (?   . &(,   - ( AA( ' (   * ., & '   &: d %H(, ( > *   . &   & & ?,  ( '& & @ B .& , B  '  .&:  < ` '   . &, B < ( (  * .: 9 B < ` &   >  B    ( %H*  `  $<   < ', % ( `   O, D '  "* & B` D&(, <B A>& '  <  @&

 & @ B . & <B D & ( < B: "  B %& ,  . <  . B  '... < ,  H, MDWBO D = D ', ` ( & @ B . & % B -  ' ( ): ( D .H (B (H & ' (  `  <(: MI **(H  .  '& D& .  ( =  *( B  * B, &` ; D   , *  * ( =&  ( < B... (  B, @ >, ...6 (H(` <   <( '& B .: ( ' . ,  (H( B , (   %H B B, E ( . ( D (H, E ( . D  '  ( & @  .B, ( B D. A&  <D B: (  ( D  -.   <( ' B (&, B `   ( D  , &` D  -.  <(O, @- . (  B * (B: !D%( ', "* & & @  .  %  % B L "* 

ܺðβ ÆÞʲÜàôÂÚàôÜܺðÆ úðàø, ¸²î²Æð²ì²Î²Ü ÜØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ÈÆܺÈÆàôÂÚ²Ü ä²ÚزÜܺðàôØ ¸Äì²ð ¾ ²ÎÜÎ²ÈºÈ ²Ü²â²è кî²øÜÜàôÂÚàôÜ Ø²ðîÆ 1 2008 F "$D #  D% ; 1; G H 3 H, G J 20; K $# ; F L"  "$D F# D; F F% "DH # K, (JF # G ( F D HF% $% H; , H,  L, $%F% FH ! J  1; G HD# DH : (& ` .  . , % M (&   &   % < , * ' - * & &O, < -.  * % & D.,  . >  ' :   .  . 2  ' .&,  @(H  @  . < % &  ** - (H < &B, , B ., < *D$ ; J 1 < ( . (H < %H <  , -.  ** -, B  ; (-(&    ;  & <  .&: M!    B, &  ( D     B (, 1 < -. B (& , ,  @ ' 

@B, D B: G . ' . , * '  -  : H ' ,  . -   -  , - .  %H ,   (H   O, @ @ . >% <. J 1 @(H Q % )  B && (  B: ? ,  D&( L youtube  (H B, L U(< - .H .<  B, D., J 1 -&   '& -. (H , ** < ' <  B = &, * ( $& ,  ( D  B  . M D '& &  ,    -. B, ( M_  .O @(H , ( . ', ** < ' < ..- ,  *( $ : G . < * (  * $&, ( (?  &B % & '  .O: .  =( '& && (  B   D  & : & J  B J 1 @(H ( (  B, @ @ . B .<,  &( "$ "%    % , D.,   & ( (&.. M  * B, * & , ; < ' (, ;( '   & .&,  , %  O: J @. .B @(H ',  ? B  . ? (*  D((H  ',  ,  D.

 '   B. MJ B <B  B   .& &O: 9 , -& @. . B J 1 @(H @ B, ? <B, D ' ',  < ? ( . '& (.& D  (& "$ "%   B,  : [@  B @ H * Q % - %  B, -. '. M B  '& ,  - < ' ( :  3 ?  %H (& ', *  B A & , &  *, ;  - < ( , ;  - < ' & D %O: J@ @ . @(&( (? D.,  H <(  J 1 -. B. M_% * ' 50   B, H B -  , - .  <  ,  O: (&. <, J 1 @(H  @ B H ,  D  <, (  % & &    $( ' &&  <  : J (, && (  B D.,  <  )) @.* # R  <& \ D ?  (& < . ( - .  ?.( = D %H &, @ )) D  D ? B .< J 1   .B  .(H & M(&  >( ( O: 4 * '  

&  *&, L '&` D  *% ? : 9 % % B $ ? ' ` D  *% (&.  > * .  &. , (- ': 9, (& D < %H '& .(&  (  =(&` ( * $  . & <(, (< <  ( ? .H <  $ ."* & B  D '  .&, B .` < %H ( B < ' = (` .@ -.  <( < ' *  .(: ."* & H <(, <  B ` % ( & = B A & ',   ( <  AB ( , <B & ' ` D ( % (& ?(: " >B * D (& (,  - * (=  . <( <   .: 9 (- ' D$ , @..  <(. MI (& B  ... -<  & @ ( B,  . =% ' *& > O: $  "* & B ' J9 (= : -  ,  

â»±ë áõ½áõ٠ͳé³Û»É, í׳ñÇ°ñ N < B (. M" (H %  @ H  .H <*<.  O < A A  % HB: "A <  D - B, . @ .(  %&(, D., ( ? ' >%& < %H* $B 2010 ( 

- 1 A , (? $ %& 2011 (  1B: 9  <   1B 27 &.H,  @ ( H  . AH,  *  <*<. B (   ( &   (= . @(& <  ( .: D - <(, <  =( . H B A '  ( &.: - < A > *. &   B W   (=  ?.(:  - H H 27 &.H   1000 <*<. ,  . & ( &(  , RD   D( A .& 870 & : E( D((,  % H B  &  < %H* $B . & D (  B   1B  (& < 400 & : Z < %H* $B >%& ( - & ( ?B <( ( D? :


7

ÆÈÚ² ºðÎðàð¸À ²êºÈ ¾, à𠶲ðº¶ÆÜ ´-Ü ÊºÈ²ØÆî ²ÜÒܲìàðàôÂÚàôÜ ¾ вðò²¼ðàôÚò B "$D " J F J "D B S#  D #H /#

#H ' $ S; ` B % #H  !: ; A S# , Q` B; DL( % #H B; FJ J H LRH,

R JH  '; H  D # ; :   ',  (. *.  -  (& ' '?:     *. ? (?  ( B .< ? % ',   *  B   :   -&     D  `   B .( D . * (, *-  ( & : 9,   , < &H (   <: " @-B (H ',  . ':    J & "D( & <B, &  %( > % <. 9& B,  H *? H* A>% B: 9, ?     , <, .(< , B , ( ' D  * .,  * (H & ' &:  * B ( -     -  & < R  % ?   B: EH ` 9&  B B . %&  : 9, T% G . ` 9&  * D  .B  , @(H , *   2012 : ; A S# , N  !J M $DH # D ; G , # U *J# ; $ S; F #J ! D#J, F; G, F LM ! #J: /#R ! # "" T!: <  (( < - .   @% % ( ( B -  , ,  -  < :  B A@ . , %  &  $B, < @ `  *. - B - . & :  

  : K B, ( &( ]- & ` 9&  B & ', T% G &  > ( ': ( , 9& ? ', = ' T% G ( T% G = ' 1994 .): 9  *B > ' $ , < @ , - B  : $ ... % ;<  . . , (<    (H -  % (? B B .<, J  .   .H A  , - . - &   > ' $,  J . <  -*<  &:  .<`  $  <... ; A S# , # 'H  D' ; #   "H # ; M#J %H FH; =-;: R !J D  K G%:  @ >  &  -  .: % ,   . $  *& '  ((H L (. , L  * ., '   < ' %( : T. @ . B .< .  ' &, %  : G . , < % ,  

 ((H  *&, @ . ',  < < ' - B ( % ( B ' ( % (. : U , 2011 (  1016 .B . . (.,  *. ( -  B, *-  B , (&,    *.  ?   , < &H( ( D: ( <,    * B  ,   . '& (H &  *.  ? &H(H . &HB: ; N , ! #, ; R $D # D G : " & ' (& < & .< A, <  D  .* > , (   (( ? ?*. -  1700 ( B .<    ' (? B` (. '):   .(,  < D  ?*. ? &. < & < &(  < >  % @%. B: 4 * /# 

ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝ. 3 Ñ³Û μéÝóù³Ù³ñïÇÏÝ»ñ ù³éáñ¹ »½ñ³÷³ÏÇãáõÙ »Ý  B .* ( - .< ?  3 

- .<   20 1/8 @A (&  & . . -  & < @A :  * . '  - .< W. : J 64 % <D %  #( B 14: 11 D(( * & ' G& .. ( % [D  < @A    %& . ] " &< : J 75 % <D %  ) B 1/8 @ A 15: 9 D((  ' & . \& N < @A $B A  .. & . : J 60 % <D % &  " B 1/8 @A  22: 14 D(( (& ' & . [D E < @A   %&  .. J ! : 1/8 @A  H 

- .<  .  ' &   54 % <D %  * ( G(B, B 23:10 D(( @ ?& ' [  .. R&  :

гÛïÝÇ »Ý ѳÛÏ³Ï³Ý ÃÇÙ»ñÇ Ùñó³ÏÇóÝ»ñÁ »íñ³·³í³ÃÝ»ñáõÙ  20 V( .  < *< * .( _  & % ( & % ( A& ( =  B: _  & % *  ( A&   MU O . .B & _   R&@ M O , B  B .< ? % ' ( =&  B: ( & %     . . B. ( ? A& MG .OB $B A - @ & [ ( MJ&%O :  @ % * *B A& . Mq% & O ( )M9 DO (X@ ) @ % * * : M!& O . .B % M\ .W DO ', B  ' = (& ?  : %. * & < M!& OB . M& O ((% )M WO (!&) @ % * * : MJ O <B  A& .:  %(  B $B A (% A  M& %O :

¶²ðº¶ÆÜ ´-Ü Ð²ð¶àôØ ¾ ÆÈÚ² ºðÎðàð¸Æ î²ðÆøÀ ?  D < (* T% G E *  H <<   . D? ': 9>  (?   B .<  '. (. &( ?. B & H.  , * ? *  ' %(& ( B  % D.( <(. 

<& *. * .),  '& 9& G .?[ Online < (H   B, B   . E * T% G A> ': 9; * ' D & 9&    B: T % G , , D& ' 9&   &, -   &, < AB % ' 9&  < < A> B: J   ( D  ) B (HB  ' D=, '  

 -  . : _ H, B  -, *B .& B ?*(H :  * -&  B .(H . H(& ' -. d? H *. , B $  ( ( = ' % (: JH ( ' . . (& ? (  B: ) ( B &, 250 @ % . 

 < % <B -( &  * . . ( *. O *. B, < $ B .< A&@(& ( ( = % ( ( J* -. T% *. -. D *. ), .   (&  B %HB  . * . (  > B)` (&&(,    B ->.(& J & "D( & :  D& ', .   &   & *. B` % 

<&  .B -  B .< ? *(& : U B (. * . ? ' (&  &  ( <: D  <(, H D -  - - ? (H A > @- <( . B (: <(,  ( <  & ?B -*? A '  ' B. MJ * . (H  B *( ( ' -  < B %&  $D ?,  (. * . ?H ?B  B *A ' &(H ?  D,  ( <  ,  D?  < .& <* *. , < < .  >< -&, B H& 'O:  &(  (. *.  ?  % (. &  `

J   ( D  ) B D& ',  (. *. * . %H - ', B < '   ( H & '  , ( * &( ?. B D %    .&: J  "- d? H - @ < R '& & ',   D? 30  *. ' %H,  "( J   ' %H,   % *.  B  ( ' . % D -,  '& (. *.  & <  ,  ' M@O: < . ,  ',  *B &( ', ( ' " D( & , H A $ : 4./.


8

âáñ»ùß³μÃÇ, 22 ÑáõÝÇëÇ, 2011

زÚð ´àôÐÆ §ä²îðƲðøܺðÀ¦  GDJ; , #J G F  # D, ( J: /FJ & , F; J D (, G;  H # / # , F 'J ! (;  % : " D D ( = ' $ .  B  -.  :  < ` &  B  &B < , D* .  H , D* . * ( "$ "% %&( H &  B '  H : ( J -, B < '   & @ , @  , @ B  , , - .: 9  & B (H(& ' @ , @ , @ B  %@ . &&( B ' H,  , @%  < *?. ,   @%.   <  . %H -.>  D  .* B ' %.(H   D<B: & - %B   ' % %H <B, * H* ' D , (, *  . (.  @ H&, ( H&, %&  ( * .  & - H   % : 9  ; '  (  - %B,  J -B: [ B  %HB . <

& '  . B, & ( @ < & '  . B:  J - B B D , '$ % , @ - <  @   ' >&, * %&(  B ( ' D  -*?  % - D H* B,  ? '  D %  ( %& B, @ H   & .: %  & & A ,  - %B J -  H ? -, ( ' H(& . & @ D , - ( B D ( , (&(   -*?  ( -,   % .  :   

& < ':    & B   '  & ,  ,   @% ? H.H     (  <&  , , H* -@ >(&, & .  ( D<B &. * ( ' < : "  &?%  ',   * '  (& <*<  %,   %  (&     $D  %  ? ( &*  :   % ,  ( J - @ . .B   @<*< % D  .* . ', B ? ' DA &H: )5 #

ê³ÑÙ³ÝÁ Ïμ³óíÇ, »ñμ ²¹ñμ»ç³ÝÝ áõ ÐÐ-Ý Çñ³ñ Ó»éù ë»ÕÙ»Ý ]< Anadolu %H& A .-, < , J ]< & ( . %H( %&( - % . d% G*BDB,   B &&( , <  . &%* , >& '  < -  %( B: )&( . .*  . G*BD B %H& ',   $& ' L 

$*(B, L < $*(B. MR B ( ' A&, $  ]< * D& (   %  ., $* (   ? < B  & : ]<   % B > < & > &, < $D *&   ? -  %( % HB .B & : -? H < -*?  .B D @%

 ' ]< ,   -? ?   B * (&: ]<   .  ' M@  O  , & .  ', @ HD?   B       . : J < .  <  -? ?    &H:   &HB % ( ,  H  (  -. HD?  , B - -& D .:  < B -.( - .  ., -  -? B >< >< O:

/J.G # F UG# J $#    22; / UG  ` 19:00,

(.` 53 33 91

22.06.2011  

Zhamanak Daily

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you