Page 1


Szanowni Państwo Z okazji jubileuszu szkoły miło mi przekazać w Państwa ręce folder szkoły. Jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 114 w Warszawie od września 2002r. Od momentu objęcia przeze mnie funkcji miałam przyjemność współpracować ze wspaniałą kadrą, z którą realizowaliśmy wiele szkolnych i międzyszkolnych przedsięwzięć. NajwaŜniejszym celem dla mnie i moich współpracowników było i jest dobro szkoły i ucznia. Chcieliśmy stworzyć szkołę bezpieczną , przyjazną dla naszych wychowanków i rodziców. Nowoczesną, spełniającą standardy szkoły dobrze uczącej i otwartej na rozwój, ale równieŜ opartą na silnych korzeniach historycznych i kontynuującą tradycje naszego wspaniałego patrona. Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszym folderem. Magdalena Raboszuk

INFORMACJE OGÓLNE Jesteśmy najstarszą szkołą podstawową znajdującą się w dzielnicy Warszawa – Targówek. Rok załoŜenia: 1920 Ilość uczniów: 637 Ilość oddziałów: 27 W szkole uczy 62 nauczycieli Zatrudnionych jest 22. pracowników administracji i obsługi. W szkole działa: Mały Samorząd - reprezentuje uczniów klas I-III DuŜy Samorząd – reprezentuje uczniów klas IV-VI Rada Rodziców – reprezentuje ogół rodziców szkoły Szkoła wyposaŜona jest w gabinety: logopedyczny, psychologiczny, pedagogiczny i profilaktyki. Świetlica czynna jest w godzinach 6.30 – 18.00. Biblioteka liczy około 13000 woluminów. Stołówka wydaje 330 obiadów. W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoła jest monitorowana.


NASZ PATRON

Jędrzej Cierniak – pedagog, miłośnik wsi, wielki propagator kultury ludowej, twórca Uniwersytetów Ludowych.

Dlaczego nasz patron? Odpowiedzi moŜe być wiele, choć najprostsza jest taka, Ŝe uczył w naszej szkole. Działo się to w 1940 roku. Został tu przeniesiony przez władze niemieckie i uczyć miał języka okupanta. Ze względu na istniejącą w szkole organizację tajnego nauczania, kaŜdy nowy pracownik był przyjmowany do grona ostroŜnie. Cierniak szybko wzbudził zaufanie wśród nauczycieli. Dzięki wspaniałej postawie wobec uczniów szybko zyskał sympatię kolegów i sam równieŜ rozpoczął prowadzenie zakazanych lekcji.- uczył historii Polski. NajwaŜniejsze daty z Ŝycia Jędrzeja Cierniaka: - urodził się w 1886 r. w Zaborowie, gdzie ukończył szkołę ludową - w 1900 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Bochni, początek pracy ludowej - 1908 – 1913 r. był studentem polonistyki i filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego -1914 r. zgłosił się na ochotnika do I Brygady Legionów - 1917 r. rozpoczął pracę nauczycielską w Gimnazjum im. A Chmielewskiego w Warszawie, rok później został dyrektorem Gimnazjum im. W. Górskiego, w szkołach tych tworzył teatry grające sztuki o treściach związanych z kulturą ludową, - 1923 – 1939 r. był redaktorem naczelnym miesięcznika Teatr Ludowy, prowadził teŜ kursy teatralne dla nauczycieli listopad 1940 – kwiecień 1941 pracuje w SP 114 w kwietniu 1941 zostaje aresztowany przez gestapo 2 marca 1942 r. – zostaje wraz z innymi więźniami wywieziony w nieznanym kierunku i rozstrzelany. Symboliczny grób Patrona znajduje się w Palmirach. Jego pasją Ŝyciową, szeroko pojętą ludowością z jej przejawami – piosenką, tańcem, zwyczajami i obrzędami, teatrem ludowym - staramy się zainteresować uczniów naszej szkoły, traktując to, jako swoistą metodę rozwijania patriotyzmu w naszych wychowankach.


DZIEJE SZKOŁY

Przed wojną jesień 1920 - powstanie szkoły 114 (popołudniowej szkoły Ŝeńskiej) mieszczącej się w budynku przy ul. Piotra Skargi 20/22 28 kwiecień 1925 poświęcenie pierwszego sztandaru szkoły w Bazylice Serca Jezusowego 1928 - początek działania druŜyny harcerskiej 1930 - połączenie szkół 114 i 55 (szkoła koedukacyjna) 1931 - początek działalności druŜyn sportowych tworzonych przez Ludwika Hendzla oraz orkiestry i chóru prowadzonych przez Marię Nawrocką i Wacława Niznera 1 wrzesień 1936 - przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ulicy Stojanowskiej 12/14 Lata wojny 2 październik 1939 - budynek szkoły wraz ze sztandarem szkolnym i harcerskim w rękach Niemców, lekcje odbywały się w szkole przy ul. Stalowej, a następnie w szkole przy ul. Kowelskiej rok szkolny 1940/41 – powrót do własnego budynku i początek pracy Jędrzeja Cierniaka. wiosna 1941 - ponowne zabranie budynku przez Niemców, lekcje w prywatnych mieszkaniach mieszkańców Targówka jesień 1941 – wiosna 1944 – praca w budynku szkoły przy ulicy


Stojanowskiej do chwili zajęcia budynku przez okupanta i zdewastowania go 8 październik 1944 – rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w prywatnych mieszkaniach kwiecień 1945 - ostateczny powrót uczniów do budynku szkoły po trwającym kilka miesięcy remoncie Po wojnie i współcześnie lata 40. i 50. – szkoła zajmuje się nie tylko nauką, kontynuowaniem tradycji sportowych, ale organizowaniem wypoczynku letniego i zimowego (wielodniowe wycieczki, kolonie i zimowiska w róŜnych regionach kraju) 1950 – początek działalności zespołu tanecznego w świetlicy szkolnej 1957/1958 – przeniesienie szkoły do nowego, większego budynku przy ulicy Remiszewskiej 40, gdzie mieści się do dziś czerwiec 1961 - nadanie Szkole 114 imienia Jędrzeja Cierniaka i ufundowanie nowego sztandaru szkolnego. lata 70. i początek lat 80. – budowa nowego osiedla Targówek, liczne wieloosobowe klasy, bardzo trudne warunki pracy; 1986 – uroczyste obchody 100 rocznicy urodzin patrona szkoły 2000 – po reformie szkolnej szkoła staje się sześcioklasową szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi 2003 – otwarcie pierwszej pracowni komputerowej 2004 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Jędrzejowi. Cierniakowi 2006 – oddanie do uŜytku wyremontowanego boiska szkolnego 2007 – utworzenie pierwszej klasy integracyjnej na poziomie klas czwartych


ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica w naszej szkole stanowi waŜny elementem systemu wychowawczego. Jest czynna w godzinach 6.30 –18.00. Obejmuje swą opieką 260 dzieci z klas 0 – IV. Zajmuje 3 sale. W ostatnich latach bardzo się zmieniła. Jasełka

Została wyremontowana, wyposaŜona w nowe, funkcjonalne mebelki, salę komputerową. Kadrę pedagogiczną stanowi 9 osób z przygotowaniem wyŜszym magisterskim. Dzieci mogą kształtować i rozwijać swoje zainteresowania dzięki róŜnorodnym zajęciom: czytelniczym, plastycznym, origami, dydaktycznym, muzycznym, ruchowym, komputerowym. Prowadzone są pogadanki, konkursy, quizy, turnieje, wycieczki. Turniej gry Rummikub

Uczniowie korzystają z edukacyjnych gier planszowych, logicznych i diagramów. Mają teŜ czas na zabawy tematyczne, konstrukcyjne i towarzyskie, a takŜe spędzanie czasu na świeŜym powietrzu. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują, są organizowane z myślą o kształtowaniu pozytywnych cech osobowości dziecka. Nasi wychowankowie uczestniczą w róŜnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych osiągając wiele sukcesów.


Tradycją naszej świetlicy jest organizowanie imprez i uroczystości: pasowanie na wychowanka świetlicy, andrzejki, mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, walentynki, Dzień Kobiet, Święto Wi osny, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca. NajwaŜniejsze wydarzenia z Ŝycia naszej społeczności świetlicowej są na bieŜąco zamieszczane w Kronice świetlicy i na stronie internetowej.

Dzień Mamy i Taty

W naszej świetlicy najwaŜniejsze jest bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i zadowolenie wszystkich wychowanków. Niezwykle istotna jest aktywność i pomysłowość nauczycieli pracujących w świetlicy, bo to od nich w duŜym stopniu zaleŜy charakter zajęć i opinia świetlicy w środowisku lokalnym. Nieoceniona jest teŜ współpraca, zrozumienie, wsparcie i ogromna pomoc ze strony rodziców oraz sponsorów Cadbury Wedel, Ferrosan Poland.

andrzejki i mikołajki


SPORT DAWNIEJ I DZIŚ

Od początku istnienia Szkoły Podstawowej nr 114 rozwijał się w niej sport. Początkowo zajęcia odbywały się na świeŜym powietrzu. Po wybudowaniu boisk sportowych z inicjatywy Ludwika Hendzla – jednego z kierowników szkoły, wielkiego propagatora sportu i turystyki, zaczęły działać druŜyny: piłki noŜnej, siatkowej, koszykowej, lekkoatletyki i kolarstwa. Pierwszy sukces w 1960 roku to mistrzostwo dzielnicy i wicemistrzostwo Warszawy w siatkówce dziewcząt. Następne lata to równieŜ sukcesy sportowe, medale i puchary zdobyte przez uczniów SP 114. Kontynuujemy te sportowe tradycje. Rywalizacja sportowa kształtująca charakter i ducha walki realizowana jest poprzez róŜne propozycje: - bieg im. Ludwika Hendzla (październik) - współzawodnictwo o Puchar Dyrektora Szkoły (od października do maja) – obejmujące zmagania w piłce noŜnej, koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, unihocu i dwóch ogniach - Szkolne Igrzyska Olimpijskie ( w czerwcu) uczniowie startują w róŜnych konkurencjach sportowych zdobywając indywidualnie i druŜynowo puchary i medale. - Dzień Sportu (1 czerwca) – z udziałem uczniów i rodziców. W roku 2006 powstało nowoczesne boisko, co pozwoliło na rozszerzenie oferty zajęć sportowych i je uatrakcyjniło.


Proponujemy naszym uczniom udział w wielu sportowych. Są to:

zajęciach

„Od zabawy do sportu” – zajęcia skierowane do dzieci klas 1-3. KaŜda klasa ma lekcję gier i zabaw. Proste formy ruchu i podstawowe elementy techniczne gier zespołowych przygotowują do wychowania fizycznego w klasach starszych. „Otwarte obiekty sportowe” – zajęcia z piłki noŜnej i siatkowej podzielone na kategorie wiekowe. Oferta skierowana do młodzieŜy szkolnej z dzielnicy Targówek. Odbywają się od poniedziałku do soboty na nowym boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej. „Szkolne Koło Sportowe” – dla uczniów klas 4-6, w tym roku realizowany jest program mini-siatkówki, mini-koszykówki, mini-piłki ręcznej, unihoca, lekkoatletyki, pływania. „Korektywa” – gimnastyka dla dzieci z wadami postawy. Uczniowie ćwiczą i bawią się jednocześnie korygując postawę ciała.

Zajęcia dodatkowe wyrównują szanse uczniów mniej sprawnych ruchowo, a takŜe przygotowują najzdolniejszych do zawodów międzyszkolnych. Bierzemy udział w wielu zawodach sportowych organizowanych na terenie dzielnicy i miasta. NajwaŜniejsze nasze sukcesy w ostatnim roku to: złoto sztafety lekkoatletycznej chłopców w dzielnicy Targówek srebro w mini-koszykówce chłopców w dzielnicy Targówek brąz w unihocu chłopców w dzielnicy Targówek złoto, 2 srebra, brąz w Mikołajkowych Zawodach Pływackich


BIBLIOTEKA

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Czyta aktor Teatru Rampa Konrad Marszałek

Biblioteka zaprasza do korzystania z ciekawych zbiorów liczących około 13000 woluminów. Posiada czytelnię oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi. Pracownia była współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny. Biblioteka uczestniczy w realizacji ścieŜki „Edukacja czytelnicza i medialna”, organizując warsztaty w redakcji „śycia Warszawy”, Bibliotece Publicznej i Czytelni Naukowej, wycieczki do Muzeum Papiernictwa, Muzeum Drukarstwa, oraz prowadząc lekcje biblioteczne. Jest organizatorem imprez: „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”, „Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych”, warsztatów czytelniczych z aktorami w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz konkursów dzielnicowych i miejskich. Biblioteka realizuje program „Czytające szkoły” dla klas 0.


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Oto propozycje spędzenia wolnego czasu i rozwijania zainteresowań oraz zajęć wspomagających wszechstronny rozwój ucznia. Są to koła zainteresowań:

Oferta zajęć sportowych:

Zajęcia specjalistyczne:


KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

Szkoła Podstawowa Nr114 jest organizatorem konkursów o zasięgu: miejskim • Wycinanka ludowa • Animowana kartka z wakacji dzielnicowym • Czytam ze zrozumieniem • Wybieramy mistrza ortografii • Mistrz Scrabbli szkolnym • literacki Jędrzejowa nuta • Czytam ze zrozumieniem • plastyczny Najładniejsza karta boŜonarodzeniowa • Talent matematyczny Szkoły 114 • Konkurs wiedzy o patronie Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej szkoły www.sp114.edu.pl w zakładce konkursy.


PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

W szkole od wielu lat realizowany jest nauczycielski program profilaktyczny „Bezpieczna szkoła”. Ma on na celu skorelowanie wszelkich działań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki. Celem głównym jest rozpoznanie, diagnozowanie i eliminowanie zagroŜeń występujących wewnątrz szkoły, w jej otoczeniu oraz środowisku lokalnym. W trosce o uczniów szkoła realizuje programy profilaktyczne ukierunkowane na zdrowie: Szkoła bez hałasu Wiemy, co jemy Wolność oddechu – zapobiegaj astmie Radosny uśmiech - radosna przyszłość Realizowane są teŜ własne programy profilaktyczne nauczycieli naszej szkoły: Bezpieczny uczeń – M. Borkowska Bezpieczeństwo w sieci – Z. Kwaśnik Program usprawniający umiejętność sprawnego czytania - A. Sieradzka, M. Borkowska Bądź ostroŜny – A. Walczuk, G. Łęczycka Szkoła Przyjazna Uczniowi z ADHD – U. KnyŜ D. Rogóyska Dziecko ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu E. Rustowska Program terapeutyczny dla uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania w klasach I – III – D. Badowska Z ortografią za pan brat – D. Badowska, M. Klatowicz, D. Sutkowska, D. Sztolsztejner Promocja aktywności ruchowej – W. Dulewicz Priorytetem jest program Stop Przemocy, realizowany w ramach programu społecznego Szkoła bez przemocy.


WAśNE WYDARZENIA SZKOLNE Festyn Rodzinny To plenerowa impreza środowiskowa organizowana co roku z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca. W programie są: występy naszych uczniów, konkursy, zawody sportowe oraz inne atrakcje i niespodzianki z udziałem zaproszonych artystów i twórców ludowych. Impreza odbywa się na boisku szkolnym. Na festyn zapraszamy gości z Urzędu Dzielnicy, rodziców, przedszkolaki oraz mieszkańców Targówka. Przy organizacji współpracujemy PoŜarną oraz harcerzami. z Policją, StraŜą Miejską i Otrzymujemy wsparcie od sponsorów. Dzień otwarty Co roku w jedną z wiosennych sobót otwieramy drzwi naszej szkoły dla przyszłych pierwszoklasistów i uczniów klas 0 oraz ich rodziców. Gospodarzami spotkań są nauczyciele, którzy będą wychowawcami klas 0 i I . Goście odwiedzają gabinety i sale, w których planowane są zajęcia lub pobyt najmłodszych dzieci. Dzieci mogą usiąść w szkolnej ławce, pomazać kredą po tablicy, pobawić się na szkolnych korytarzach, porysować i pobawić się w zagadki. Przewodnikami są starsi koledzy – uczniowie klas III.


Rajd Cierniaka Do tradycji naszej szkoły naleŜy coroczny rajd im. Jędrzeja Cierniaka do Kampinosu i Palmir organizowany dla klas czwartych przez harcerzy z 72 WDH Młodnik. Uczniowie wędrują po puszczy i oddają hołd patronowi przy jego symbolicznym grobie. Święto Szkoły - Dzień Patrona Obchodzimy je w marcu w rocznicę śmierci patrona. Odbywają się apele, na których uczniowie przypominają Ŝycie i działalność Jędrzeja Cierniaka. Prezentują spektakle teatralne oparte na motywach ludowych. Przygotowywane są okolicznościowe wystawy. Wigilia i Dzień Nauczyciela Z tych okazji organizujemy spotkania obecnych i byłych pracowników naszej szkoły. Są to dla wszystkich niezapomniane chwile. Tradycją są równieŜ klasowe spotkania wigilijne i Jasełka W Dniu Nauczyciela odbywa się jedna z najwaŜniejsza uroczystości szkolnych Ślubowanie Klas I.


NASZE SUKCESY

Od początku swego istnienia uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy w konkursach dzielnicowych, miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Do najwaŜniejszych naleŜą: laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w 2007 r. wyniki bardzo dobre i liczne wyróŜnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny I miejsca w międzyszkolnych konkursach matematycznych Z matematyką przez Ŝycie Mały Pitagoras I miejsca w wielu międzyszkolnych konkursach ortograficznych i ekologicznych Turniej Wiedzy Ekologicznej I miejsca w licznych konkursach informatycznych Internetowa Liga Zadaniowa nagrody i wyróŜnienia w dzielnicowych i warszawskich konkursach recytatorskich m.in. Turnieju Jednego Wiersza Konkursie Poezji Religijnej i Patriotycznej Warszawskiej Syrence I miejsce w konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego


I i II miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Teatralnych Maska I i II miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Wokalno – Muzycznym Debiuty

Odnosimy teŜ wiele sukcesów w konkursach plastycznych i rywalizacji sportowej.


KROKI KU PRZYSZŁOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 114 to szkoła na miarę XXI wieku. Poszerzenie oferty programowej o zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik i nowatorskich metod pracy moŜliwe jest dzięki coraz lepszemu wyposaŜeniu. Laboratorium językowe W szkole funkcjonuje nowoczesne laboratorium językowe. Słuchanie wzorcowych wypowiedzi, ćwiczenia wymowy i konwersacje realizowane ze słuchawkami sprzyjają efektywnej nauce języka. KaŜda klasa odbywa w tym miejscu zajęcia przynajmniej raz w tygodniu. Komputeryzacja Szerokie zastosowanie technologii informacyjnej w naszej szkole rozpoczęło się w roku 2003. Wtedy to powstała finansowana z funduszy Unii Europejskiej pierwsza pracownia informatyczna, wyposaŜona w 15 komputerów. W tym samym roku nasza szkoła uzyskała stały dostęp do Internetu oraz została załoŜona jej witryna. W kolejnych latach sukcesywnie kupowano nowoczesne zestawy komputerowe oraz oprogramowanie. Do chwili obecnej zbudowano wewnętrzną sieć komputerową obejmującą niemalŜe wszystkie pomieszczenia szkolne. Skomputeryzowano sekretariat, świetlicę, bibliotekę, gabinet psychologa, gabinet pielęgniarki, pomieszczenie administracji. Pracownie języka polskiego, matematyki, przyrody, sale kształcenia zintegrowanego wyposaŜone są w stanowisko komputerowe oraz projektor


multimedialny. Rok później równieŜ z funduszy Unii Europejskiej szkoła pozyskała wyposaŜenie i uruchomiła drugą pracownię komputerową. Do dyspozycji uczniów jest 38 stanowisk komputerowych pracujących w sieci MS SBS. Szkoła zakupiła takŜe tablicę interaktywną Przyszłość to jeszcze inne, oprócz technicznego rozwoju, kierunki pracy szkoły. Z jednej strony szukamy róŜnych dróg integracji w naszym małym, lokalnym świecie, by wszystkim stworzyć równe szanse rozwoju. Z drugiej strony otwieramy się na świat poprzez udział w projektach europejskich. Projekty Nasza szkoła zamierza w najbliŜszym czasie przystąpić do kontynuacji programu europejskiego Sokrates - Comenius o nazwie: Lifelong Learning Programme („Uczenie się przez całe Ŝycie”). Program ten ma wzmocnić współpracę między krajami mobilność uczniów Unii Europejskiej i zwiększyć i nauczycieli. W ramach projektów Comenius uczniowie będą mogli podróŜować do innych państw członkowskich i realizować wspólne przedsięwzięcia, natomiast w ramach projektów e-Twinning – nawiąŜą wirtualny kontakt z uczniami z Europy Integracja Szkoła Podstawowa nr 114 jest szkołą promującą integracyjny system edukacji. Polega on na włączaniu uczniów niepełnosprawnych do zwykłych klas, co umoŜliwia im wszechstronny rozwój w gronie rówieśników. Integracyjny system edukacji ma na celu stworzenie warunków pozwalających na zaspokojenie specyficznych potrzeb edukacyjnych i poznawczych dzieci z zaburzeniami i defektami rozwojowymi, jak i tzw. „ przeciętnych”, oraz wybitnie zdolnych. W 2007 roku utworzona została pierwsza klasa integracyjna na poziomie klas IV. Z zespołem pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący oraz nauczyciel wspomagający - sprawujący opiekę nad dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.


LOKALIZACJA

telefon: 022 678 88 18 telefon/faks: 022 679 46 92 strona internetowa: www.sp114.edu.pl e- mail: szkola@sp114.edu.pl sekretariat@sp114.edu.pl, organ prowadzący – Urząd m.st. Warszawy


SPONSORZY


Folder o SP114  

Folder o SP114

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you