Page 1

Zespół Szkół nr 24 w Warszawie im. prof. Stefana Bryły, Technikum Budowlane nr 5 maj-czerwiec, 2012

Projekt Leonardo da Vinci „Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii”

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej

1


Program Leonardo da Vinci Europa stwarza możliwości…

To, co do niedawna było tylko marzeniem, dziś jest możliwe! Jako obywatele zjednoczonej Europy możemy uczyć się i pracować za granicą, współpracować z podmiotami z innych krajów Unii Europejskiej, wymieniać się doświadczeniami i wspólnie rozwiązywać problemy.

nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wy-mian i staży, natomiast współpraca partnerska oraz rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego są realizowane w ramach tzw. projektów wielostronnych. 1.Projekty Mobilności: a) Projekty staży zagranicznych b) Projekty wymiany doświadczeń 2.Projekty Partnerskie 3.Projekty Transferu Innowacji Powyższe projekty zarządzane są na poziomie Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Projekt Mobilności – staż zagraniczny realizowany przez naszą szkolę opatrzony jest numerem 2011-1-PL1-LEO01-18422 Źródło: http://www.leonardo.org.pl

START PROJEKTU LEONARDO DA VINCI w Zespole Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdraża-nie innowacyjnych rozwiązać edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrze-bom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali

2 stycznia rozpoczęła się w Zespole Szkół nr 24 realizacja projektu mobilności Programu Leonardo da Vinci. Tytuł projektu to „Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii”.

W ramach tego działania uczniowie klas drugich w zawodzie technik budownictwa i technik drogownictwa wezmą udział w 4-tygodniowym stażu zawodowym, który od będzie się w firmach budowlanych w Lipsku w Niemczech. Staż organizowany jest we współpracy ze

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 2


stowarzyszeniem „non profit” - Domem Europejskim Europa Haus w Lipsku. Jest to doświadczony partner koordynujący i organizujący od roku 1997 praktyki i staże dla młodzieży w ramach umów partnerskich ze szkołami polskimi i z innych krajów, zawieranych w ramach programów UE.

Przygotowanie w formie kursów będzie prowadzone do końca marca, a następnie kontynuowane jako urozmaicone zajęcia w Lipsku. Cały projekt zakończy się 28 września 2012 roku. E. Droszcz Jedną z firm budowlanych przyjmujących młodzież będzie Forssbohm&Sohne - renomowana firma budowlana, założona w 1878 roku. Obecnie jest prowadzona przez piątą generację właścicieli. Obok dużych strategicznych inwestycji realizuje przez licznych kooperantów zlecenia prac wykończeniowych w budownictwie. Ostatnio realizowała na terenie Lipska budowę stadionu olimpijskiego oraz budowę nowych obiektów mieszkalnych, liczne remonty i re-nowacje budynków starego miasta Lipska w tym na terenach podtapianych i zalewanych. Przed feriami rozpoczął się w szkole przy Księcia Janusza kurs w ramach przygotowania językowo-pedagogicznokulturowego Uczniowie – przyszli uczestnicy stażu uczestniczą w zajęciach, które przygotowują ich do posługiwania się językiem niemieckim, w tym zawodowym, przybliżają kulturę i zwyczaje Niemiec i Saksonii oraz przepisy budowlane obowiązujące w niemieckich firmach. Propozycje odbycia stażu m.in. w firmach o różnym zakresie prac: Forssbohm & Söhne GmbH Bauunternehmen MAX Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig Seen GmbH Morgenstern Service GmbH ReProBau GmbH

Ważne elementy programu Leonarda – umiejętności i kompetencji uczniów Wykonywane czynności i zadania 1. Montaż , demontaż i segregacja elementów deskowań 2. Oczyszczanie tynków po zalaniach, przygotowanie ścian do renowacji 3. Roboty remontowe obiektów adaptowanych po zalaniach 4. Oczyszczanie i renowacja skarp nasypów 5. Rekultywacja terenów wokół zbiorników retencyjnych 6. Wykonywanie drenaży przy domkach letniskowych 7. Wykonywanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów drewnianych 8. Wykonywanie nawierzchni przesiąkowych ciągów pieszych oraz schodów terenowych Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe Uczestnik nabył umiejętności w zakresie: 1. wykonywania prac związanych z odgrzybianiem elementów budowlanych 2. wykonywania prac malarskich z zastosowaniem różnych technik malarskich 3. wykonania nawierzchni drogowych przesiąkowych i drenaży Uczestnik nabył kompetencje w zakresie: 1. obowiązujących przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska przed odpadami

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 3


2. technik renowacji elementów budowlanych po zalaniach 3. rozwiązań stosowanych w celu zapobiegania powodziom – zbiorniki retencyjne, systemy przelewowe oraz kanalizacja rzek na terenach miejskich Zdobyte umiejętności i sprawności językowe Uczestnik nabył kompetencje 1. posługiwania się językiem niemieckim budowlanym 2. komunikacji interpersonalnej w języku niemieckim Zdobyte kompetencje organizacyjne Uczestnik nabył umiejętności w zakresie: 1. organizacji stanowiska pracy i doboru narzędzi 2. wykonywania zespołowo powierzonych zadań

szkole. Szkolenie miało na celu podniesienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, w szczególności w zakresie zawodowym, aby uczestnicy stażu mogli bez problemów porozumiewać się z niemieckimi opiekunami stażu na budowach w Lipsku. Pozostałe zajęcia obejmowały problemy związane z ,kulturą, sztuką, historią regionu Saksonii i samego Lipska, jak również zagadnienia związane z zasadami zachowania się w pracy, podejmowaniem zatrudnienia i przepisami budowlanymi obowiązującymi w Niemczech. Po zakończeniu szkolenia wyłoniono ostateczną grupę uczestników - 16 uczennic i 24 uczniów.

Zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne Uczestnik nabył umiejętność pracy zespołowej pod kierownictwem niemieckim oraz kompetencje

w zakresie samodzielności, odpowiedzialności i sumiennego wykonywania zadań.

STAŻ ZAWODOWY UCZNIÓW KLAS II TECHNIKUM BUDOWLANEGO nr 5 Tytuł stażu: „Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii” nr projektu: 2011-1-PL1-LEO01-18422 Od 2 stycznia do 29 września 2012 r. w Zespole Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły jest realizowany projekt Leonardo da Vinci pt.: „Metody ograniczania skutków powodzi na przykładzie budownictwa w Saksonii”. Uczestnicy projektu to 40 uczennic i uczniów klas drugich w zawodach technik budownictwa i technik drogownictwa Technikum Budowlanego nr 5. Głównym celem programu jest promowanie nowoczesnego podejścia do edukacji i kształcenia zawodowego połączone z wprowadzeniem grupy młodzieży w realia europejskiego rynku pracy w budownictwie. Od początku stycznia trwała rekrutacja uczniów do projektu, która odbywała się na podstawie przyjętego regulaminu. Wyłoniona w niej grupa uczniów brała udział w szkoleniu językowo – kulturowo – pedagogicznym, które odbywało się w

Grupa uczestników przed siedzibą EUROPA HAUS w Lipsku

W dniu 21 kwietnia rano uczestnicy stażu z opiekunami i p. dyrektor Teresą Lesiak wyruszyli autokarem w podróż do Lipska. Na miejscu odbyło się pierwsze spotkanie z p. dr Marią Peter z-cą prezesa EUROPA HAUS - instytucji przyjmującej stażystów i organizującej program pobytu oraz zajęcia dodatkowe w Niemczech. Młodzież rozlokowała się w 2 hotelach, dokonano przydziału do różnych (łącznie 6) miejsc pracy, omówiono zasady organizacji dni pracy. Na miejscach pracy uczestnicy zostali przeszkoleni pod względem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały im przydzielone pomieszczenia socjalne oraz opieka ze strony niemieckich pracodawców. Zakres prac uczestników był różny, pracowali w następujących zakładach: Forssbohm & Söhne GmbH, Bauunternehmen MAX, Kommunaler Eigenbetrieb, Leipzig Seen GmbH, Morgenstern Service GmbH, ReProBau GmbH

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 4


Celem zaplanowanego stażu zawodowego szkolenia praktycznego było uzupełnienie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych młodzieży szkolnej w firmie Forssbohm&Sohne oraz zakładach z nią kooperujących.

W trakcie pracy uczestnicy stażu poza czysto zawodowymi podnieśli również swoje kompetencje tak bardzo obecnie wymagane przez pracodawców: dyscyplinę, punktualność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za wykonywane zadania, jak również przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Niemieccy opiekunowie nadzorujący pracę młodych polskich praktykantów nie mogli się ich nachwalić za zaangażowanie, chęć do pracy, jakość wykonanych robót i ogólną kulturę osobistą.

Stażyści przy pracy w centrum BRUHL

Były to różne place budowy, w różnych fazach wykonania, począwszy od remontów budynków, przez realizację projektu nowoczesnego centrum handlowego, prace na centralnym stadionie sportowym, po utrzymanie terenu i zabudowy ośrodka wypoczynkowego przy zbiorniku retencyjnym w okolicy Lipska. Wymierną korzyścią, jaką uczestnicy odnieśli po odbyciu stażu jest zaświadczenie – certyfikat w języku niemieckim i polskim o 4- tygodniowym stażu zawodowym w Niemczech w ramach programu szkolenia zawodowego Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Uczniowie otrzymają również dokument EUROPASSS MOBILITY.

Poza zajęciami bezpośrednio związanymi z pracą w zakładach młodzież miała zorganizowany bardzo bogaty program dodatkowy, który miał na celu podniesienie znajomości języka niemieckiego, poznanie kultury Saksonii i Lipska, a przede wszystkim wiadomości na temat zabezpieczeń i budownictwa przeciwpowodziowego. Uczniowie zostali zapoznani z uregulowaniami rzeki Elstery przepływającej przez Lipsk i ich historią, mieli możliwość przepłynięcia łodziami po rzecznych kanałach. W czasie wycieczki do Drezna zapoznali się z terenami zalewowymi oraz zasięgiem wielkiej powodzi w tym mieście w roku 2002. Uczniowie uczestniczyli tez w wykładzie prof. Milke, dyrektora Instytutu Gospodarki Wodnej w lipskiej Wyższej Szkole Techniki, Gospodarki i Kultury wraz z prezentacją modeli budowli przeciwpowodziowych (makieta tamy ziemnej z zabezpieczeniami).

Praca w ośrodku domków

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 5


Wykład prof. Milke, makieta tamy przeciwpowodziowej

W części programu ramowego uczniowie mieli kontakt z młodymi współpracownikami Domu Europejskiego, co wzmogło ich integrację ze społeczeństwem niemieckim. Zajęcia językowe i kulturalne objęły m. innymi zwiedzanie muzeów i zabytków Lipska, monumentalnego Pomnika Bitwy Narodów, lipskiego ZOO, stadionu, uczestnictwo w plenerowej grze miejskiej po zakątkach Lipska.

Młodzież musiała częściowo samodzielnie planować czas wolny po pracy, dojeżdżać komunikacją miejską, co zmuszało do samodzielnego komunikowania się i konwersowania. Nabyła umiejętności życia w grupie, poza domem rodzinnym, poprzez wspólne przygotowanie posiłków, prace porządkowe i wzajemną pomoc. Dodatkowo uczestnicy projektu poznali kulturę narodu saksońskiego, zdobyli nowe doświadczenia związane z konwersowaniem w języku niemieckim.

Zwiedzanie stadionu Red Bull Arena – pracy jednej z grup

W wolnym czasie młodzież zwiedzała miasto na własną rękę, robiła zakupy, odpoczywała, kontaktowała się z rodzinami w Polsce (w hotelach zapewniony był bezprzewodowy internet). Można stwierdzić, że oprócz bezpośredniej pracy ważna była też możliwość kształtowania otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języka niemieckiego oraz umiejętności adaptowania do warunków życia i pracy w innym kraju europejskim.

E. Droszcz

Nasze pierwsza praktyka na stażu zagranicznym - doświadczenia, przeżycia i wspomnienia. Relacje uczniów z Drezna. Nasze przygotowanie do praktyk zaczęliśmy na kursach językowych oraz kulturowych, które odbyły się w naszej szkole. Wyjechaliśmy do Lipska dnia 21.04.2012r. spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie o godzinie 7.30. Podróż przebiegła w miłej atmosferze.

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 6


Byliśmy zakwaterowani w 2 W pensjonacie w którym byłem byliśmy zakwaterowani w pokojach Nasze pokoje posiadały łazienkę, pokój mieszkalny.

pensjonatach. Blaues Palais 4 osobowych. kuchnie oraz

Pierwszy dzień w zakładzie pracy na którym pracowałem pomagałem pracownikom zakładać szalunki oraz robiłem prace porządkowe takie jak zamiatanie, segregacja itp. Zajęcia dodatkowe najczęściej odbywały się w weekendy. Wtedy chodziliśmy na różnego rodzaju wycieczki gdzie poznawaliśmy historie Lipska i jego atrakcje. W wolnym czasie wraz z kolegami i opiekunami chodziliśmy na różnego rodzaju obiekty sportowe takie jak boisko do koszykówki, siatkówki plażowej oraz piłki nożnej.

Moje praktyki odbywały się na budowie centrum handlowego gdzie tam byliśmy przydzielani do pracowników i z nimi pracowaliśmy. Naszymi pracami były np. zamiatanie, kucie betonu młotem, zakładanie szalunków i ich zalewanie, noszenie elementów szalunkowych oraz ich segregacja.

Moim zdaniem praktyki w Lipsku były dobrą szkoła ponieważ nauczyłem się odpowiedzialności, pracy w grupie, punktualności, tolerancji, samodzielności oraz wczesnego wstawania. B. Terlikowski kl. II DT

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 7


Było to przygotowanie językowe i kulturowe prowadzone przez osoby, które znały treść zrealizowanego tematu i nam go przekazywały. Kursy w szkole przygotowały nas językowo i kulturowo.

Teraz możemy nazwać siebie ''budowlańcami'' i jestem z tego bardzo dumna. Nasz zakład nazywał sie KOMMUNALER EIGENBETRIEB. Jest to zakład, o którym będę na pewno pamiętała i dużo wspominała. Przywitała nas pani Maria Peter. Mieliśmy krótkie spotkanie na temat praktyk, dostaliśmy mapy Lipska i bilety miesięczne po Lipsku. Następnie dostaliśmy kluczyk do swoich pokoi, do których sie udaliśmy. Pokoje były 4-osobowe w tym oddzielnie kuchnia i toaleta plus mały przedpokój. Po zakwaterowaniu mieliśmy kolację.

W weekendy mieliśmy rożne zorganizowane wycieczki min. do Drezna, muzeum, filharmonii, kościoła, zoo i widzieliśmy Pomnik Bitwy Narodów. Na wyjazdach poznaliśmy wiele ciekawych i przydatnych informacji. Dobrze ze były takiego typu wycieczki, ponieważ poznaliśmy Lipsk.

Pierwszego dnia praktyk odbyliśmy szkolenie BHP i zapoznaliśmy sie z zakładem pracy, gdzie mieliśmy odbywać miesięczne praktyki. Był to budynek komunalny, w którym mieliśmy wykonywać renowacje. Praktyki były bardzo fajne i przydatne. Przez pierwsze dwa tygodnie oczyszczaliśmy i zrywaliśmy tapety ze ścian, a przez kolejne dwa gruntowaliśmy, gipsowaliśmy i malowaliśmy ściany budynku. Praca nauczyła nas wiele ważnych rzeczy, o których nie wiedzieliśmy.

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 8


Staż nauczył mnie punktualności, pracy w grupie, znajomości języka, odpowiedzialności i sprawiedliwości. Jestem zadowolona, ze mogłam uczestniczyć w takiego typu praktykach. Jestem pewna, ze będę je wspominała jeszcze przez długi czas. Jeśli dostałabym kolejną taką propozycję z pewnością zgodziłabym sie pojechać po raz kolejny. Jestem zadowolona z całości przygotowanych praktyk i zorganizowania wyjazdu. Mogłabym polecić innym takiego typu wyjazdy. N. Żakieta II CT Wyjazd ten nauczył mnie samodzielności, gospodarności i odpowiedzialności. Poznałem dużo nowych ludzi, język niemiecki i nowe technologie jakie, stosuje się w budownictwie. Ł. Baryga II AT

Praktykę odbywaliśmy nad jeziorem – zalewem, w domkach campingowych, robiliśmy tam ścieżkę dla pieszych, przycinaliśmy krzewy równaliśmy teren.

Były to wycieczki takie jak: Zwiedzanie Stadionu Centralnego w Leipzig – Arena Redbull, Zwiedzanie Dresden, Zwiedzanie starówki w Leipzig, Oglądanie Kanałów przeciwpowodziowych rzeki Elster, Wycieczka do ZOO, Wejście na Pomnik Bitwy Narodów jak i na wysokościowiec w Leipzig, Gra terenowa po starym mieście. Wycieczek było mnóstwo.

W czasie wolnym od praktyk zwiedzaliśmy Lipsk . Były to wycieczki zorganizowane i jak indywidualne. Byliśmy w Dreźnie, Filharmonii, zwiedzaliśmy ZOO, pomnik Bitwy Narodów. Były też zajęcia sportowe: boks , siatkówka, koszykówka i piłka nożna.

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 9


… cieszę się że tak dużo mogliśmy zobaczyć przez czas tego stażu. Ten czas był dla nas czymś nowym. Poznanie innego zakątka świata, mentalności ludzi, organizacji pracy. To był moment w naszym życiu gdzie musieliśmy wykazać się samodzielnością, pokazać że jesteśmy odpowiedzialni jak i punktualni.

Wielka płyta i co dalej? Przykłady dobrych praktyk Stefan Forster ma na koncie sporo wyburzeń. Lubi też zamurowywać klatki schodowe, przesuwać ściany i dobudowywać balkony. Wbrew pozorom nie sieje spustoszenia lecz skutecznie odmładza bloki. Wielka płyta w wydaniu Stefana Forstera Dziennikarze ze znanego magazynu architektonicznego "Mark", opisując w kwietniowo-majowym numerze sylwetkę niemieckiego architekta, krótko streścili jego metody działania: "usuń, przytnij, uzupełnij".

Mieliśmy możliwość wyboru zajęć sportowych które odbywały się na terenie stadionu. W dniach wolnych odbywały się wycieczki m.in. do filharmonii, Drezna, Muzeum Nowoczesnej Historii Niemiec. Zwiedzaliśmy stadion Redbull Arena w Lipsku, byliśmy na prezentacji dotyczącej wylewów rzeki Elstery i ochrony przed powodzią, wjeżdżaliśmy oglądać panoramę Lipska z najwyższego budynku w mieście, zwiedzaliśmy Pomnik Bitwy Narodów, zorganizowana była również wycieczka do ZOO, zorganizowano nam również grę terenową, a także zwiedzanie nowego ratusza Lipska.

M. Hawryluk

Bo rzeczywiście, przystępując do rewitalizacji kolejnego bloku z wielkiej płyty, Stefan Forster nie ma skrupułów: wyburza fragmenty domów (czasem całe piętra), zamurowuje klatki schodowe, przesuwa ściany, dobudowuje balkony. A wszystko po to, żeby w blokach z lat 60. i 70. ubiegłego wieku wygodnie się mieszkało.

Absolwent wydziału architektury na Politechnice w Berlinie, dziś ma swoją pracownię we Frankfurcie nad Menem. Nie zajmuje się wyłącznie starymi blokami - ma na koncie wiele autorskich

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 10


projektów (choć także głównie mieszkaniowych). Jednak to rewitalizacja bloków w miastach Leinefelde w Turyngii i Halle w Saksonii-Anhalt (oba landy należały do NRD) przyniosły mu rozgłos i nagrody. Zatrudniany bądź to przez władze lokalne, bądź przez prywatnych właścicieli, architekt umie radykalnie odmienić oblicze wielkopłytowego bloku. Jak sam mówi, stara się przy tych projektach "wrócić do leżącego u podstaw idei bloków modernizmu". Osiedle z wielkiej płyty w Halle-Neustradt, rewitalizacja: Stefan Forster

www.stefan-forster-architekten.de Osiedle w Halle-Neustradt przy ulicy Oleanderweg powstało na początku lat 60. według projektu Richarda Paulicka, ucznia i współpracownika Waltera Gropiusa, założyciela szkoły Bauhaus. Miało być realizacją narodzonych jeszcze przed II wojną światową idei osiedla społecznego. Jak wiele projektów w tamtych czasach, nie do końca się powiodła: powstały szare bloki z wielkiej płyty, wypełnione niskimi i małymi mieszkaniami (o wiele lepiej wyszło planowanie samego osiedla, które do dziś jest przyjazną i funkcjonalną przestrzenią z wszelką potrzebną infrastrukturą).

W 2010 roku jeden z bloków na osiedlu ulicy Oleanderweg Stefan Forster odmienił tak, ze

trudno go poznać. W pięciopiętrowym bloku architekt wyburzył część ostatniej kondygnacji, zostawiając górne mieszkanie tylko w co drugiej klatce, a w przestrzeniach uzyskanych po wyburzeniu planując tarasy z ogrodami. Od strony podwórka do bloku dobudował duże balkony - nie tylko umilił w ten sposób życie lokatorów, ale też zdynamizował nudną, posępną sylwetkę bloku. Murki, obudowujące nowe wejścia do klatek i posadzona w nich zieleń podziałały tak samo. Ostatnim zabiegiem na elewacjach było otynkowanie ich na żywy kolor.

www.stefan-forster-architekten.de Równie rewolucyjne zmiany nastąpiły we wnętrzu wyburzono większość ścian w mieszkaniach, zmieniając ich rozkład. Niektóre stały się nawet dwupoziomowe, większość po prostu powiększono, maleńkie, ciemne pokoiki zamieniając na normalne pomieszczenia do życia. Z 11 klatek schodowych z bloku zostało ich tylko sześć - ich powierzchnię włączono do mieszkań.

Skutkiem działań architekta ze 125 mieszkań w bloku zostało 81 o 18 rodzajach metrażu i rozplanowania, najmniejsze ma 35m2, największe - 131m2 (to dwupoziomowe apartamenty na

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 11


parterze i pierwszej kondygnacji). Do przebudowy użyto najprostszych materiałów, betonu, szkła, drewna, dzięki czemu wcale nie była ona kosztowna. Taki był zresztą wymóg zleceniodawcy: odnowa bloku przy Oleanderweg w Halle powstała na potrzeby międzynarodowej wystawy architektonicznej IBA i prezentowana w sekcji ?Rewitalizacje? miała stać się wzorcowym przykładem, jak tanio, efektywnie i efektownie można odnowić blok z wielkiej płyty. Osiedle z wielkiej płyty w Leinefelde, rewitalizacja: Stefan Forster Większy projekt Forster zrealizował w Leinefelde. Niewielkie przemysłowe miasto po zjednoczeniu Niemiec razem ze zlikwidowanymi zakładami włókienniczymi błyskawicznie podupadło. Wielu mieszkańców po prostu wyjechało, inni stracili pracę. Już w 1995 roku u lokalnych władz narodził się projekt, by "naprawić" miasto poprzez poprawę jakości życia w nim. Jednym z jego elementów stała się rewitalizacja połowy z istniejących osiedli (drugą połowę wyburzono, bo i tak stały puste).

W Leinefelde pracownia niemieckiego architekta przebudowała siedem bloków, projekty realizując w tempie "blok na rok". Jak wspomina Forster, po konsultacjach z mieszkańcami i analizie stanu i wyglądu bloków udało się stworzyć listę głównych wad: za małe kuchnie, brak w nich okien, mała powierzchnia pokoi i brak balkonów. Poza próbą naprawy tych elementów, architekt postanowił odwołać się do klasycznej już idei "miasta-ogrodu" i połączyć bloki z otaczającą zielenią. Po to dobudowano duże balkony, po to przy każdym budynku założono ogródki.

www.stefan-forster-architekten.de Samorząd miejski w 1996 roku ogłosił konkurs na ten projekt. Wygrał go Stefan Forster; pierwszy budynek przebudował w 1998 roku, ostatni w 2004. W 2005 roku jego realizacje nagrodzono Sir Robert Matthew Prize, przyznawaną przez International Union of Architects za "poprawę warunków życia w skupiskach ludzkich"; dwa lata później otrzymał World Habitat Award za innowacyjność w podejściu do budownictwa mieszkaniowego.

Niektóre bloki obniżono, nawet o dwa piętra; w większości wykuto dodatkowe okna; wszystkie otynkowano na żywe kolory. Wszystkie budynki ocieplono warstwą izolacji o grubości 14 cm, by zminimalizować straty energii; w większości poprawiono warunki akustyczne (nie wszędzie było to technicznie możliwe). Największą ingerencję poczyniono w bloku o adresie 7 - 8 Stadtvillen. Pierwotnie miał on aż 180m długości - Forster wyburzył aż do fundamentu część budowli, tworząc z przytłaczającego bloku... osiem niezależnych mniejszych budynków.

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 12


Troszeczkę inaczej - tym razem na wesoło, kilka słów … okazyjnym wierszem Opisać w kilku słowach to dopiero zabawa, Gdyż praktyka zagraniczna to poważna sprawa. Lecz spróbuję wszystko ubrać w dobre zwroty, By na taki wyjazd narobić Wam ochoty.

www.stefan-forster-architekten.de

Przebudowa dość ponurego, pięciopiętrowego bloku na osiem kameralnych, wygodnych kilkurodzinnych budynków kosztowała 4,8 miliona euro. Tyle też wynosi średnio koszt każdej z pozostałych rewitalizacji. "W przypadku budownictwa socjalnego, a takim są najczęściej bloki z wielkiej płyty, budżet jest najważniejszy", mówi Forster. "Cena - to dla nas najważniejszy wskaźnik". Ale jednocześnie to powód, dla którego architekt na jakiś czas rezygnuje z kolejnych projektów rewitalizacji. Jak powiedział magazynowi "Mark", ostatnie 10 lat pracował nad ulepszaniem bloków, użerając się i z niedoskonałą technologią, w jakiej powstały, i z nieustannymi brakami w budżecie. Na razie nie chce tego robić więcej. Ale dotychczasowe dokonania niemieckiego architekta mogą za to być wzorem dla projektantów z innych krajów dawnego Bloku Wschodniego, które z problemem osiedli z wielkiej płyty też jakoś sobie muszą poradzić.

Program się rozpoczął zaraz przed feriami, Toteż zamiast laby żyliśmy zajęciami. Nie były to informacje co dzień spotykane, Bowiem słownictwo zawodowe mieliśmy wpajane. Sam język niemiecki drogi nam otwiera, By w naszym zawodzie mieć status milionera. Prócz poszerzanych informacji językowych, Dostaliśmy dawkę wiadomości kulturowych. Czas uciekał szybko, wiedza narastała I tak oto godzina wyjazdu z torbami nas zastała. W kwietniowy poranek z dużymi walizkami, Machaliśmy rękoma żegnając się z rodzicami. Podróż bardzo szybko nam mijała, Bo w autokarze była ekipa wspaniała. Rozmów i śmiechu było bez liku, Nie ma krzty przesady w tym szczególiku.

Lipsk nas powitał w całej wspaniałości, A na kolację jedliśmy lokalne rozmaitości. Pierwszy wieczór mijał szybko to wiadoma sprawa, Hasło- integracja! to przecież podstawa. Źródło: www.bryla.gazetadom.pl wybrał i oprac.: P. Grzybowski

Później trochę luzu- gubiliśmy się bez oporu, Każdy po kolei zbaczał z dobrego toru. Przyszedł czas pracy- punkt obowiązkowy, Bliskość z naturą - status praktykowy.

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 13


Nie straszny nam żywopłot ni zielsko do pasa, Pracowała nas tam całkiem spora masa. Uczyliśmy się języka, podziwialiśmy widoki, dookoła się rozciągał krajobraz szeroki. Z kierownikiem rozmowa, stres nie byle jaki, Z trudem próbował powiedzieć, że my to Polaki:)

Kiedy nam się przejadła kuchnia serwowana, Patelnia we własnym zakresie była zapełniana. Pomysły różne na poczekaniu wymyślane, Z pewnością niektóre nigdy nie praktykowane.

W trakcie weekendu czas wypełniony cały, Wycieczki i atrakcje nam go zapewniały.

Nadszedł czas pożegnań i podsumowania, Na pewno każdy ma dużo do opowiadania. Wszystkie wpadki językowa i małe niedoskonałości, Zostały przykryte falą radości.

Wizyta w zoo utkwiła nam w pamięci, Do zwiedzania obiektu grupa miała chęci. Afryka, tropiki, łódka, piesza trasa, Ludzi jak i zwierząt naprawdę cała masa.

Niemiecka codzienność i nowe doświadczenia, Były większością bagażu wyposażenia. Łezka się w oku kręci gdy siedząc na ławce, Z boku się przyglądam tej naszej Warszawce.

Sport uprawialiśmy, nie była to gra w klasy, Na boksie i siłowni zdobywaliśmy zakwasy. Obowiązki domowe nas nie omijały, Czasami porządek robiliśmy wieczór cały.

Lecz gwarancja jest taka, że bez wątpienia, W dużej mierze wrócimy tam łapać nowe wspomnienia.

M. Żórawicka kl. II AT

Jadłospis urozmaicony produktem importowym, Każdego dnia ziemniakiem na obiad gotowym. Inne posiłki to drażliwa sfera, W kuchni gościły tosty jak i mortadela.

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 14


Całe praktyki bardzo mile będę wspominać , nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy , podszkoliłam język niemiecki , poznałam nową kulturę …ale najważniejsze doświadczyłam ciężkiej pracy , dowiedziałam się co łączy się z moim zawodem , jak wygląda prawdziwa budowa , także - z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się ten zawód. Miłym zaskoczeniem był fakt, że więcej ludzi podróżuje tam rowerami niż samochodami… nie ma korków - jest zupełnie inaczej niż w Warszawie. Chętnie wróciłabym tam jeszcze wiele razy , nie brakuje tam rozrywki , można się wiele nauczyć , poznać ciekawych ludzi i doświadczyć innego życia . M. Grużewska

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 15


Redakcja i wybór tekstów: E. Droszcz, T. Lesiak, I. Rudnicka

Zdjęcia i grafika: K. Dmitrzak, E. Droszcz, I. Rudnicka

Autorzy artykułów/tekstów: M. Żórawicka, N. Żakieta, B. Terlikowski , Ł. Baryga, M. Hawryluk, M. Grużewska, P. Grzybowski, E. Droszcz

Projekt LEONARDO da VINCI finansowany przy wsparciu Komisji Unii Europejskiej 16

Nie tylko media  

Przyklady działan w zakresie projektu Leonardo da Vinci zespou szkół nr 24. technikum Budowlane nr5 w Warszawie