Page 1


Nr . 02-agos t o2008

O

t r av ez des de elNor t ev ol v emos c on es t al as egunda Edi c i on de S hi a S ol di er s ,l ar ev i s t a que es per a en c on t r abaj oc onv er t i r s e en l a puer t a de ent r ada par a que l ac ul t ur a Hi p Hop y s us s egui dor es puedan t ener un medi o donde dar s e ac onoc er . T r as l a pr i mer a edi c i on, l a que en menos de 1 mes r ec i bi o mas de 30. 000 v i s i t as y ademas di f undi da enot r asWebani v elnac i onal ,quedo el c ompr omi s o de s egui r en es t a i ni c i at i v a, que par a es t a edi c i on c ont empl a un es pec i al que es r el ac i onado c on elGr af f i t iy t odo l o que c onl l ev a es t e ar t e,que poc oa poc o ai dos umandomasader ent esy s ubi endo el ni v el de s us obr as . S egui r an l asnot asde ac t ual i dad c on l osAr t i s t asLoc al es ,yes t av ezexi s t i r a l a par t i c i pac i on deAr t i s t asy Gr upos de ot r as l at i t udes del pai s . Res pet os a l a gent e que apoy a Di s f r ut en l a s egunda edi on de REVI S T A

S HI A

S OLDI ERS 速


E NE S T AE D I C I O N

S U M A R I O h e l t a hs k e l t a h e lr e t o r n od eu nd u oi m p a r a b l e

g e r m a n z o t em c" e lv i s i o n a r i o "

s i r a k" m iv i d ae ne lm u r o "

s h i as o l d i e r sd i s c o sd e s t a c a d o s

L AT A B UP I O L A" D E S D EC L A D E R A P "

E S P E C I A LD E LG R A F F I T ID EI Q U I Q U E

P U E N T E R A P" R A PC O NS B A O RD EP O B L A C I O N "

SHI ASOL DI ERS速 L AUNI CAREVI STA DELHI PHOPDEI QUI QUE


Hel t ahS kel t ah v uel v ent r as10a単os


S i ndudaunodel osgr uposHi pHopmasi nf l uy ent es del aCos t aEs t edeEs t adosUni dos ,c ar ac t er i s t i c ode s ues t i l of uer t eygr anc apac i daddel i r i c asv uel v en t r as10años ,c ons unuev odi s c o“D. i . r . t . ” PorS hi aS ol di er s

T

r as10añosv uel v eunav ezmasHel t ahS kel t ah,el duonor t eamer i c anof or madoporS eanPr i c eyRoc k, c ons i der adosl osmasc al i f i c adosMc sdell egendar i o BootCampCl i kpors ushabi l i dadesl i r i c asys on r ec or dadosenl aHi s t or i adelHi pHop.

S eanPr i c eyRoc kt uv i er ons upr i mer aapar i c i onenel di s c odebutdeS mi f fNWes s un“DaS hi ni n”,s i endol os t emasmasr ec or dados“Wont i me”, y“Let ' sGi tI tOn” En1995s ec omenz oapot enc i armass umus i c a,deahi s al i ol auni onj unt oaOGCpar af or marell egendar i o Fab5,els i ngl e“Bl ah”f uel apr es ent ac i onalpubl i c ode es t aes c uedr a,dondet ambi endes t ac aelt emaquel os c onduj oalexi t o“Lef l ahLef l ahofEs hkos ha, ” Fab5s ec ons i der oelt r ampol i ndeHel t ahS kel t ah, qui enes par aelaño1996,pr es ent abans upr i merEP ,t i t ul ado “Noc t ur nal ”,elc ualf uepr oduc i doent r eot r osporBaby Paul ,Buc ks hot ,Ev i lDee.Dondes epudoobt eneruns oni do nuev opar al os90´S .Elpr i mers i ngl e“Oper at i onLoc kDown” l l egoc omounaos c ur abat al l ader apc onunl oopdepi anoy unbeatdet emer .S upr i merdi s c oNoc t ur nalv endi o250. 000 c opi as ,l l egandoalNumer o5delBi l l Boar d,yademass e c at apul t ar onc omoelMej orGr upodelAños egunl ar ev i s t a TheS our c e. En1998c onelexi t odelgr upo,edi t ans us egundoEPde nombr e“Magnum For c e”,elc ualc ont oc ongr andesf eat s ent r el osquedes t ac anMet hodMan, Redman,TheOut l awzy DoggPound,unodel ost emasmasdes t ac adosf ue“IAi n´t Hav i ni t ”,c onelc onoc i dos ampl edeAT r i beCal lQues tys u t ema“HotS ex”,t r asunaexi t os ayf ugazc ar r er aelgr upo s es epar apordi f er enc i asent r eS eanPr i c eyRoc k. Roc ki nt ent aunac ar r er aalf i r marens ol i t ar i oc onDjLet hal ens udi s c ol l amado“Pl anetRoc k”,elc ualnunc af uel anz ado of i c i al ment e,des puesdees oRoc kdes apar ec i odelmov i mi ent o ynis i qui er apar t i c i poeleldi s c odeBCC“Chos enFew”el2002. Porot r apar t eS eanPr i c el anz oenv i ni l o“Don’ tS ayS hi tt oRuc k, ”y“S ol i di f y ”.TheDonkeyS eanJ r .Mi xt apef uer onl ospr i mer os adel ant ospar al osf ansdeS eanPr i c e.Luegodees t ol anz oel 2005“Monkey sBar s ”.Es emi s moañoDuc kDownRec or dsl anz o undi s c odondeelgr upov ol v i aahac ermus i c aj unt oaot r osMc s del ac ompañi a. El2007S eanPr i c ev uel v ec ont odoens udi s c oJ es usPr i c eS upaS t aR elc ualf ueac l amadoporl asc r i t i c as ,mi ent r asquees t eañof ue elr egr es odeRoc kc ons udi s c o“S hel lS hoc k”. Ac as iunadec adades uui l t i modi s c o“Magnum For c e”,Hel t ah S kel t ahes t al i s t opar al anz ars ut er c erEPquel l ev ar apornombr e “D. i . r . t . ”,al goc omoElI nc r ei bl eGr upoRap. af i nesdeS ept i embr e. S eanPr i c eyRoc kpus i er onelc ar i s maalc onoc i doBoot CampCl i k yas ic omoalmundodelHi pHop,c ongr ant al ent oens ust r abaj os i ndi v i dual es ,per oc uandos eunenc omoHel t ahS kel t ahs onunduo i mpar abl e


Enelv i ej oc as c odel ac i udaddeI qui que,1996par t ec on eles t i l oBr eakdanc edel aepoc a,j unt andos eenPl az aPr at donde porl oss i gui ent esa単oses t uv o apr endi endo de es t e bai l e.Has t aqueporami gosl l egoas usc as s et t e,ent r el os que masr ec uer da s on Publ i cEnemy ,Bus t ah Rhy mes ,et c . Es t amus i c as ef uec ompar t i endopoc oapoc oenelbar r i o yc onl osami goss edec i di of or marungr upo,elc uall l ev o c omonombr e NoNomi nados ( NN2) ,elc uall oi nt egr abaen un c omi enz oj unt oaJ es us j e,oc upando beat sque ot r os mc sl oc al espas aban.As if uec omopoc oapoc oelgr upos e f uepr es ent andoenEv ent os ,yhac i endos ec onoc i dopors us l et r as c on c ont eni do s oc i al . Has t a que c on elpas o del t i empos edec i di c i oagr andarl af ami l i a,c onot r ogr upoque er adenues t r obar r i o,AMCf or madoporOr i on,Okr am,T oni c onelc uals ec r eoPxnt i l l aGhet t o,c onqui enesalc abode unpardea単oss ac amoselpr i merdi s c oNor t hs i deLaFami l i a elc ualf ueapoy adoengr anpar t eporMi c r obi o,di s c oque s onobas t ant eenl ac i udadyani v elnac i onal ,par t i c i pando env ar i osev ent osl oc al esynac i onal es . Luegodeunt i empo c adaunof uet omandos uspr opi osc ami nos ,esahidondec onoc i oaEnf r ent ami ent o,donde t r abaj ount i empoenelCol ec t i v oEnt r enami ent oHi pHop,dondec onoc i oaMcChaos .

germanzot eMC


Esj unt oaMcChaosc onqui enc omenz ounanuev ac ar r er a mus i c al ,debi doalt i empoquec ompar t i an,f uer onnac i endo i deasypr oy ec t os ,elc uals ev i oc onc r et adoalf or marc onel s unuev ogr upo,elc ualf uel l amadoenor i gi nal ment eNewen Kar a,queeni di omamapuc he,s i gni f i c aFUERZADELPUEBLO. Esaquidondenac es upr oc es odeaut oeduc ac i on,par t i c i pando ent al l er es ,f or osj unt oaEnt r enami ent oHi pHopc onqui enes s ac oundi s c or ec opi l at or i oj unt oaot r osmc selc ualf ue l l amadoCr eandoNues t r ospr opi osmedi os ,f uei nv i t adoav ar i os ev ent oshac i endos ec onoc i dopors upos t ur ays ues t i l oc ombat i v o yr epr es ent at i v odelpuebl o,aunqueelmov i mi ent ol osexc l uy er a, s emant eni anf i r mesl osi deal esr ev ol uc i onar i os . Des puesdepr es ent ac i onesys eri nv i t adoat oc arenv ar i as c i udadesdelpai s ,s euneMcS akr e,c onqui enelaño2007 l anz ar ons ut er c erdi s c o“RapenGuer r a”,elc ualt uv obuena ac ept ac i onporl osoy ent esdelHi pHop,l ospr oy ec t osper s onal es hi c i er onnuev ament et er mi narc ones t egr upo,per omant i ene unaf uer t aami s t adaunc ons usi nt egr ant es . Es t eaño2008Ger manz ot eMcs eenc uent r at r abaj andoens u pr i merdi s c os ol i s t aj unt oaDjGaz z an,elc ualanal i z al a s oc i edaddes deunaper s pec t i v aper s onal , ydondes emues t r a l amadur ezar t i s t i c aquehaganadoc onelt i empo,enes t es u nuev odi s c opar t i c i paPl anet ar i oRoc k,S oul j az zKl ub,McOr der , El eneki ng,Es ki naFami l i aS quad,Konexi ones2,Baj oS ubur bi o NanoLf s , ent r eot r os .S uc uar t odi s c os er at i t ul ado“ElVi s i onar i o” yes t ar adi s poni bl eac omi enz osdel2009. Porul t i moGer manz ot eMc ,dedi c as ut r abaj oas ugr anmot i v ac i on s uhi j oquev i eneenc ami no.

Celvi s i onari o


/ / / / / / / / / / / / / / / / / / SI RAKOUTLI NEE NEMYCRE W/ / / / / / / / / / / / /

SIRAK

Maur i c oI nf ant e,c onoc i doenelmundoMur al i s t ac omoS i r ak,par t i o y ahac eunos10añosens uc i udadS ant i ago,t omandor ef er enc i asde Mur osqueexpr es abanyt r ai anmens aj esdeunanuev ac ul t ur aur bana

Lasc al l est i enen masv i da des de que S i r ak s e ha t omando c on pai s aj esy r eal i s mosdi s t i nt os s ec t or es de I qui que, l as que s on r ec onoc i dos c omo l os de mej or ni v el ,per o par a Maur i c i o s e ha c onv er t i do en s u es t i l o de v i da. La t ar ea de r eal i z ar un mur alde l ac al i dad de s us obr as ,no es par a nada f ac i l ,l o mas i mpor t ant e nos c uent a, es l a pl ani f i c ac i on y elt r abaj o en equi po en pr o de un mi s mo f i n, espores oques uc r ew,l l amadaOut l i neEnemy es t ac ons t ant ement et r abaj ando a l a parc on S i r ak, r euni endo l os mat er i al es ,c ons i gui endo l os es pac i os ,l l egando a c i er t os ac uer dos c on l osdueñosdec as auot r asi ns t i t uc i ones ,y aque par a el ,l ai dea no esdañarun es pac i o,s ino que dar v i da, al egr i ayl l enar l o de c ol or es . Par aS i r akl o pr i nc i palesmant enerun r es pet o ent r el ac omuni dad y s ut r abaj oc ul t ur al ,l a que ha podi do v er s er ef l ej ada en l ac ant i dad de obr as que t i ene por l a c i udad. Des deelaño2006hat eni dol aopor t uni dadde par t i c i par en v ar i os enc uent r os nac i onal es de Gr af f i t i ,enAnt of agas t a,Val par ai s o,S ant i ago y Conc epc i on,l oquel ohanpos i c i onadoc omouno del osmej or esexponent esmur al i s t adelNor t e.

LasganasdeS i r aks onenunt i empopoderemi gr ar hac i aot r asl at i t udes ,dondepuedades empeñar s e c omo mur al i s t a,ens oc i edadesdondeper s onas c omo els on c ons i der adasel ement osc ul t ur al es pos i t i v osyt i enenf uent esl abor al es ,c omot i endas , es c uel as donde des empeñar s e ens eñando es t ear t e.Per opar aMaur i c i oes onoesi mpedi ment oac aenI qui que,y aquehat r abaj ador eal i z ando t al l er esde Pi nt ur a,a r eal i z ado t r abaj os pi c t or i c ospar apr i v adosyapodi dodes env ol v er s e en s ur ubr o,aunque nosc onf i es a que no a l a es c al aqueeles per a. Porelmoment os i guel l enadodev i dadi v er s oss ec t or esdel ac i udad,apr endi endodeot r osar t i s t asyganandoexper i enc i aen ot r osc ams posdel api nt ur a,c omoesl api nt ur ade c uadr osalol eo,aer ogr af i a,t el asyot r oses t i l os . LosOut l i neEnemyes t anl i s t osj unt oaS i r ak,di f undi endol ac ul t ur aur banadeI qui queenc ada es qui na,bus c ando l oses pac i osnec es ar i ospar a ques uar t enos edet enga.Lav ozdel osi nnumer abl esgr af f i t i ses t av i v a,l omass egur oesquet e v ay as a enc uent r ar c on uno en t uc ami no. CONT ACTOS ht t p: //www. f l i c kr . c om/phot os /s i r ak1 ht t p: //www. f ot ol og. c om/s i r ak


L

AGRUPAC


LAVOZ DELACULTURAURBANA

ACI ONCULTURALSHI A. CL速


LATA BUPI O LA “ DA N DOL EV I DAALN ORT E “ ”

Al godeHi s t or i a. . . LaAgr upac i onpar t i ohac ey a5añosc onelnombr edeT emat i c aT abu, donde en un c omi enz os ust emasabor daban c ont eni doss oc i al es ,y l as c r i t i c as hac i a el s i s t ema s e hac i an pr es ent e en s us l i r i c as . Alpas arunañosal gunosdel osi nt egr ant esdel aagr upac i oni ni c i al s i gui er onot r osc ami nos ,t omandoof i c i al ment eelaño2004t omar on elnombr e de T abu pi ol a,s i endo s usi nt egr ant esÑat o Mc y P . M. C. Par al el ament e Mc Mez ai ni c i as uc ami no en f or ma i ndependi ent e c onelgr upoTi noDes kl an,c onl osquej unt oas uher manoÑat oMc , s ec onf or mar onl os3par at r abaj arenunnuev opr oy ec t omus i c al. Y apar aelaños2005s ac an un nuev ot r abaj omus i c alalc uals el e di oelnombr ede“MALASJ UNT AS ”,dondel aspr i nc i pal est emat i c as er an l av i da c ot i di ana en el Mov i mi ent o Hi p Hop y s u gent e.


C ONT AC T OS MYS P ACE

ht t p: //my s pac e. c om/t abupi ol a

FOTOLOG

ht t p: //www. f ot ol og. c om/t abu__pi ol a


g r a f f i t i e nl a i 2q


. Par t i er on no t eni endo l oses pac i osdonde pudi er an gr abars uspr i mer ost emas ,as ique l ohac i an de f or mac as er a,c on c as s et t e ybas esc ons egui das .Pas adoelt i empos e unen masper s onasalgr upo,ent r el osquees t abanBi l l i s aur i oyot r omasdelbar r i oc onl ai dea des ac arelpr i merCD quer epr es ent ar al oquev i v i aelbar r i o,enunapobl ac i onmar gi nal l ej osdel osoj osdel asaut or i dades .Ela単o2005v er i aporpr i mer av ezl asl uc esdees t a i dea.Elpr i merdi s c odees t egr upos el l amoPuent eKo単aRap,yt uv ogr anac ept ac i onen elmedi ol oc alynac i onal ,l l egandoc onelmens aj edel aPobl ac i onc onc i ent asdedes c ar gas en www. s hi a. c l . Pas adoelt i empopormot i v osper s onal esdej ar on un poc ode l adoelgr upoMandol i noy Pi s agua,par as ac arc on Per r oS ej o,nuev oi nt egr ant e els egundo di s c o Puent eRap 2008 ElPuent e,s ec t ornor t e de I qui que,s i gue en elHi p Hop,mos nt r ando l asr eal i dadesen Poes i as ,y aqueel l osv enquel ac i udadPr ogr es a,ys uPobl ac i ons i gueahimi s mo,esi gual que ant es , c on l os mi s mos pr obl emas , per o ahor a mas v i s i bl es . Agr adec en a l asper s onasque apoy an l ac aus a,y c uent an c on s u pr opi o es t udi o Fer r o Mi us i k. . aunque de bas esaun anda c or t os ,as ique hac en ell l amado a l ospr oduc t or es l oc al es y nac i onal es a aus pi c i ar al gr upo. Porul t i monosdi c enquel amus i c adelPuent enos ev enden,s ol os ec onf or manc onque l a gent e s e v ea r ef l ej ada c on s us r eal i dad y s us l i r i c as . Es c uc hen

es t e

t r abaj o

que

es r eal de

Puent eRap

2008

en

S HI A. CL. -

Shia Soldiers Nro.2 Agosto  

Segunda Edicion Online Revista Shia Soldiers con lo mejor de la Cultura Hip Hop desde Iquique.www.shia.cl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you