Page 1

การป้องกันยาเสพติดในชุมชน


มาตรการสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สิ่งแรกที่ควรให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ บทบาทของสถาบันทางสังคมไทยในระดับรากหญ้า ซึ่งประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบัน ชุมชน สถาบันโรงเรียน และสถาบันศาสนา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยัง่ ยืน

ปัญหายาเสพติดทาให้ประเทศชาติของเราต้องสูญเสียพลเมือง เด็กและเยาวชนไป เป็นจานวนมาก ยาเสพติดทาลายทั้งสุขภาพ อนาคต ตลอดจนการสูญเสียชีวิต การป้องกันปัญหายาเสพ ติดเป็นมาตรการทีด่ ีที่สุด ดัง่ คาสุภาษิตที่วา่ “ป้องกันไว้ ดีกว่าแก้” แม้ในความเป็นจริงจะเป็นเรื่องที่ยาก มากที่พวกเราจะปกป้องลูกหลานของเราให้รอดพ้นจากวงจรของยาเสพติด แต่หากเรานิ่งอยู่เฉยๆ ไม่ทา อะไร โดยอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ ไม่ใช่ธุระ การป้องกันปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าทีข่ องใครคนใดคนหนึ่งหรือ องค์การใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติทจี่ ะต้องร่วมมือร่วมใจป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเรา ตกเป็นทาสของยาเสพติด


สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพ ติดโดยตรง ทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย พ่อแม่ คือ บุคคลสาคัญในการอบรม เลี้ยงดู สั่งสอนลูก นอกจากนี้ยังจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ถกู ต้องให้กบั บุตรหลาน การอบรมเลี้ยงดูเป็น กระบวนการทีท่ าให้มนุษย์รู้กฎเกณฑ์ทางสังคม โดยผ่านทางผู้ให้การอบรม (พ่อ แม่) ทาให้คนคนนั้นเกิด การเรียนรู้และเกิดการประพฤติปฏิบัตติ าม กระบวนการอบรมเลี้ยงดูจะอบรมกล่อมเกลาเด็กตั้งแต่เกิด โดย บุคคลที่อยู่แวดล้อม เช่น พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เป็นต้น ทาให้เด็กได้รู้สึก ได้เข้าใจ ได้รู้สิ่งดีไม่ดี สิง่ ใด ควรทาไม่ควรทา จนทาให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น เรียบร้อย เกเร มีมารยาท ไม่มมี ารยาท ไปจนถึง ลักษณะซื่อสัตย์ คดโกง มีเมตตา หรือโหดร้าย


สถาบันชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กถัดจากสถาบันครอบครัว ชุมชนจึงมีส่วน สาคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะชุมชนที่มีขนาดเล็ก คนในชุมชนจะต้องช่วยกันอบรมสั่ง สอน ปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรมที่ดงี ามและเหมาะสม ช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนใน ชุมชนโดยเปรียบเสมือนเป็นลูกหลานของตนเอง ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี คนในชุมชนมีจิตสานึกทีด่ ี คนในชุมชนประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ีให้กับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนย่อมเจริญเติบโต และเรียนรู้แต่สิ่งดีๆ จากชุมชน


โรงเรียนเป็นอีกสถาบันหนึ่ง ที่จะต้องทาหน้าที่เชื่อมต่อจากสถาบันครอบครัว โรงเรียนเป็นสถาบันที่ทาหน้าที่อบรมสัง่ สอนที่กว้างกว่าครอบครัว และเป็นสถาบันที่เด็กต้องใช้ชีวิตอยู่ใน โรงเรียนนานมาก และอยู่ในช่วงวัยของการเรียนรู้ การเลียนแบบ การจดจา เป็นต้น ดังนั้นบุคคลที่มี บทบาทสาคัญ ซึ่งได้แก่ ครู จะต้องทาหน้าที่ในการถ่ายทอด การอบรม สั่งสอน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็ก

ชีวิตส่วนใหญ่ของเด็กในปัจจุบันจะใช้ชีวิตอยู่ใน โรงเรียนนานกว่าในอดีต เด็กมีโอกาสที่จะได้

เรียนรู้สิ่งที่ดีและไม่ดีจากโรงเรียนมากมาย ดังนั้นสถาบันโรงเรียนจึงจะต้องมีบทบาทและหน้าที่มากกว่าใน อดีต นอกจากจะทาหน้าที่ถ่ายทอดให้ความรู้แล้ว สถาบันโรงเรียนจะต้องทาหน้าที่เหมือนสถาบันครอบครัว แห่งที่ 2 ซึ่งจะต้องคอยทาหน้าที่ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ให้ความอบอุ่น ให้คาปรึกษาที่ถูกต้องแก่เด็กและ เยาวชนของชาติ


เนื่องด้วยพิษภัยหรือโทษของสารเสพติดที่เกิดแก่ผู้หลงผิดไปเสพสารเหล่านี้เข้า ซึ่ง เป็นโทษที่มองไม่เห็นชัด เปรียบเสมือนเป็นฆาตกรเงียบ ที่ทาลายชีวิตบุคคลเหล่านั้นลงไปทุกวัน ก่อ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสุขภาพ ก่อความเสื่อมโทรมให้แก่สังคมและบ้านเมืองอย่างร้ายแรง เพราะสาร เสพย์ติดทุกประเภทที่มฤี ทธิ์เป็นอันตรายต่อร่างกายในระบบประสาท สมอง ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์ บัญชาการของร่างกายและชีวิตมนุษย์ การติดสารเสพติดเหล่านั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแก่ร่างกาย เลย แต่กลับจะเกิดโรคและพิษร้ายต่างๆ จนอาจทาให้เสียชีวิต หรือ เกิดโทษและอันตรายต่อครอบครัว เพื่อนบ้าน สังคม และชุมชนต่างๆ ต่อไปได้อีกมาก


สารเสพติดจะให้โทษโดยทาให้การปฏิบตั ิหน้าที่ ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เสื่อมโทรม พิษภัยของสารเสพย์ติดจะทาลายประสาท สมอง ทาให้สมรรถภาพเสื่อมลง มีอารมณ์ จิตใจ ไม่ปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้งา่ ย เช่น วิตกกังวล เลื่อนลอยหรือฟุง้ ซ่าน ทางานไม่ได้ อยู่ในภาวะมึน เมาตลอดเวลา อาจเป็นโรคจิตได้งา่ ย ด้านบุคลิกภาพจะเสียหมด ขาดความสนใจในตนเองทั้งความ ประพฤติความสะอาดและสติสัมปชัญญะ มีอากัปกิริยาแปลกๆ เปลี่ยนไปจากเดิม สภาพร่างกายของผู้เสพจะอ่อนเพลีย ซูบซีด หมดเรี่ยวแรง ขาดความ กระปรี้กระเปร่าและเกียจคร้าน เฉื่อยชา เพราะกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ปล่อยเนื้อ ปล่อยตัวสกปรก ความ เคลื่อนไหวของร่างกายและกล้ามเนื้อต่างๆ ผิดปกติ ทาลายสุขภาพของผูต้ ิดสารเสพติดให้ทรุดโทรมทุกขณะ เพราะระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายถูกพิษยาทาให้เสือ่ มลง น้าหนักตัวลด ผิวคล้าซีด เลือดจางผอมลงทุกวัน เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ ง่าย เพราะความต้านทานโรคน้อยกว่าปกติ ทาให้เกิดโรคหรือเจ็บไข้ได้ง่าย และเมื่อเกิดแล้วจะมีความรุนแรงมาก รักษาหายได้ ยาก อาจประสบอุบตั ิเหตุได้ง่าย สาเหตุเพราะระบบการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทบกพร่อง ใจลอย ทางานด้วยความประมาท และเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุตลอดเวลา เกิดโทษที่รุนแรงมาก คือ จะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ถึงขั้นอาละวาด เมื่อหิวยาเสพติด และหายาไม่ทัน เริม่ ด้วยอาการนอนไม่หลับ น้าตาไหล เหงื่อออก ท้องเดิน อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก กระวนกระวาย และในที่สุดจะมีอาการเหมือนคนบ้า เป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรม


ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง มี 38 รายการที่สาคัญ คือ เฮโรอีน แอมเฟตามีน แมทแอมเฟตามีน เอ็กซ์ตาซี และแอลเอสดี ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป มี 102 รายการทีส่ าคัญ คือ ใบโคคา โคคา อีน โคเดอีน ยาสกัดเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง เมทาโดน มอร์ฟีน ฝิ่นยา (ฝิ่นที่ผา่ นกรรมวิธปี รุงแต่งเพื่อใช้ ในทางยา) ฝิ่น (ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น) ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นตารับยาและมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 ผสมอยู่ คือ ยารักษาโรคที่มียาเสพติด ประเภท 2 เป็นส่วนประกอบอยูใ่ นสูตร เช่น ยาแก้ ไอ ยาแก้ท้องเสีย ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 หรือ 2 มี 32 รายการที่สาคัญ เช่น อาเซติค แอนไฮไดรด์ , อาเซติค คลอไรด์ ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึง 4 มี 4 รายการ คือ กัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น ทุกส่วนของพืชกัญชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม และพืชเห็ดขี้ควาย


E-BOOK  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you