Page 1


15 I/m 28 Centraal Examen 21 19.45 uur MR-vergadering

4 tfm I 3 proefwerkweken onderbouw 10 sportdag onderbouw uitslag Centraal Examen vmbo-bb II uitslag Centraal Examen vmbo-kb en -tl 12 uitslag Centraal Examen havo, atheneum 13 I/m 15 survivalweekend Ibbenb端ren onderbouw 16 I/m 17 Centraal Examen, herkansing basisberoeps 18 l/m20 Centraal Examen, herkansing vmbo-kb, -gl, en -tl en havo en atheneum 19 MR-vergadering 24 uitslag herexamens mentorspreekavond Montessori-stroom 25 vergadering beroepscommissie 26 diploma-uitreiking 27 uitdelen rapporten

Redactie:

Ank Adriaansz, Truus Bakker, Gerrit Douma,

Margriet Dral, Ananja Wieringa en Martin Zoetman

Fotografie:

Dennis Beek

Eind- en tekstredactie:

Margriet DraL

I

Vormgeving:

WOOR~EELD reclame

2

~

communicatie

29 1/m 30 mei 9 juni 30 juni I/m 15 augustus 11 I/m19 oktober 19 december tfm4 januari

hemelvaartweekend tweede pinksterdag zomervakantie herfstvakantie kerstvakantie

27 februari I/m 7 maart 9 1/m 12 april 30 april I/m 9 mei 20tfm21 mei 31 mei 10 juli I/m29 augustus

krokusvakantie paasvakantie meivakantie hemelvaartweekend tweede pinksterdag zomervakantie


Loopbaan vmbo-leerling staat centraal

motivatie en inzet van iedereen groot is. Laat de inhoud nu de structuur bepalen. Daarbij wil ik nadrukkelijk aantekenen dat het Noordeipoortcollege We hebben weer eens iets te vieren in de samenwer­

in dit scenario geen fusie nastreeft. Schaalgrootte kent king tussen het Zemike College en het Noorderpoort­

haar grenzen. Wij komen steeds meer tot het inzicht college, een nieuwe mijlpaal in de grote ontdekkings­

reis tussen beide partners om eigenwijs/eigentijds on­

dat andere vormen van samenwerking zelfs tot betere derwijs te realiseren.

effecten en oplossingen kunnen leiden. Zie wat hier gerealiseerd is. Eigenwijs onderwijs is een slogan van het Zemike

College, eigentijds onderwijs die van het Noorder­

Daarvoor is ook bereidheid, medewerking en lef nodig poortcollege.

van het andere schoolbestuur, in dit geval de gemeente Dat past prima bij elkaar, maar wat nog belangrijker

Groningen en de directie van het Zemike College. is, het klikt tussen schoolbesturen, management en

vooral medewerkers. We hebben elkaar gevonden in

We vieren vanmiddag de officiële opening van de Plaza. De loopbaan van de leerling staat hier cen­ een onderwijsconcept waarvan wij allen overtuigd zijn

traal, het is het begin van de realisering van een door­ dat dat concept het beste past bij onze vmbo-leerlin­

gen. Dat het hét concept is waarin zij zich het beste

gaande leerlijn van vmbo naar mbo (beroepskolom). kunnen ontplooien.

Naast de ontdekkingsreis in de steeds verdergaande

Het Noorderpoortcollege voelt zich verplicht ook de samenwerking kunnen we ook stellen dat we met een

komende jaren door te gaan met de verdere aanpas­ groot avontuur bezig zijn. Immers, de samenwerking,

sing van deze mooie locatie. Het gebouw moet nog de uitingen en de resultaten daarvan, geschieden zon­

geschikter worden gemaakt voor eigenwijs eigentijds onderwijs. Daarmee bedoel ik ook de uitstraling van der dat er vooraf een vaste structuur is vastgelegd. We

zijn met de inhoud van het onderwijs begonnen. Daar­

het gebouw. Wij zullen daar initiatieven in nemen. Ik door hebben we nu al veel bereikt ten gunste van onze

hoop ook in het vervolg de gemeente aan onze kant te vmbo-leerlingen.

vinden. Ik wens iedereen, namens het College van Bestuur van Geconstateerd moet worden dat, nu we deze route ge­

het Noorderpoortcollege, veel werk- en leerplezier in volgd hebben, namelijk eerst de onderwijsinhoud, de

de nieuwe Plaza. Dames en heren, beste leerlingen,

3


Kirsten Rutgers in de voetsporen van Columbus

Kirsten Rutgers uit atheneum 4

heeft een zesweekse reis naar

Latijns Amerika gewonnen.

Van half juni tot eind juli vertegen­

woordigt zij Nederland tijdens een

bezoek van 300 Europese scholie­

ren. Ze volgen dan de voetsporen

van Christopher Columbus.

De Spaanse ambassade koos

Kirsten als de beste vertegenwoor­

diger uit 19 Nederlandse leerlin­

gen.

Spaans volgt ze al vanaf de brug­

klas, maar het grote enthousiasme

voor de Spaanse taal en cultuur

ontstond in oktober tijdens een

schooluitwisseling met Barcelona.

In de volgende Zernike Zaken doet

zij zelf verslag van haar belevenis­

sen.

Jaarboek 2002-2003 bijna lil ar

Het nieuwe jaarboek - het derde alweer - ligt eind mei op alle vestigingen klaar. Een groep enthou­ siaste leerlingen van alle locaties is er maandenlang samen met docente Saskia Vierhout druk mee in de weer geweest. Beelden en teksten van zoveel mogelijk gebeurtenissen in en rond de school, maar vooral veel foto's. Een heerlijk kijkboek dus dat net als vorig jaar € 12 kost. Alvast veel kijkplezier. 4

'----------------------------~-

-

-

-

-

--­


Een vernieuwde theoretische leerweg

dour Dirk niiks/m. (cc/or

Vanaf 1 augustus 2003 begint het Zernike College met een vernieuwde theoretische leerweg van het vmbo. De vroegere mavo 3 en 4 is landelijk vervangen door de theoretische leerweg. Een leerweg die leerlingen de mogelijkheid geeft de hoogste niveaus van het mbo te kiezen (niveau 3 en 4) of alsnog naar havo 4 over te stappen. Voor veel leerlingen is het nog niet duidelijk welke keuze het meest geschikt is: mbo of havo. Wij vin­ den dat de keuze voor het mbo een andere voorberei­ ding vergt dan die voor het havo. Vandaar dat we besloten hebben om twee profielen te ontwikkelen: een MTL-profiel gericht op het mbo en een HTL­ profiel dat voorbereidt op het havo. In beide geval­ len halen de leerlingen een TL-diploma. In de MTL-klas krijgen de leerlingen een dagdeel per week loopbaan- en oriëntatiebegeleiding (LOB) aangeboden. Dat begint in de derde klas waarin ze lessen volgen in de verschillende sectoren in het mbo (administratie, techniek, economie, landbouw en zorg & welzijn). De mbo-docenten zelf verzorgen deze lessen. Doel is om de leerlingen een zo helder mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden in het mbo zodat ze in de vierde klas TL een gefundeerde sectorkeuze kunnen maken.

In de HTL-stroom krijgen de leerlingen een extra theorievak en oriënteren ze zich op het studiehuis. De kracht van deze nieuwe ontwikkeling is dat de leerlingen zo beter keuzes kunnen maken, dus een grotere kans op succes hebben in het mbo. Daar­ naast ontstaat er een alternatieve route naar het havo-examen zonder dat leerlingen eventueel een jaar doubleren. Bijna 50% van de leerlingen in Ne­ derland doet op dit moment zes jaar over de havo. Om de twee profielen goed vorn1 te kunnen geven is het noodzakelijk om de hele vmbo-opleiding samen te brengen op de locatie Van Schendeistraat. In de beide profielen samen (MTL en HTL) zijn vol­ doende leerlingen om een ruime vakkenkeuze te garanderen. Bovendien is het - bij voldoende plaatsingsruimte ­ nog mogelijk te switchen naar de kaderberoeps­ gerichte leerweg mocht de theoretische leerweg hen te theoretisch zijn. De kaderopleiding leidt overi­ gens ook toe naar niveau 3 en 4 van het mbo. De hier beschreven ontwikkeling is tot stand geko­ men en mogelijk gemaakt in samenwerking met het vmbo en mbo van het regionaal opleidingscentrum (ROC) Noorderpoortcollege.

5


Lat-relatie in de vakantie

Af en toe denk ik wel eens dat onderwijs zich voortbeweegt van vakantie naar vakantie. Bui­ tenstaanders denken vaak: "Zo, hebben ze al­ weer vakantie?" Ze moesten eens weten. Een beroep met zoveel vrije dagen, zo goed be­ taald, wie wil er geen leraar worden. Nou, ik heb nu twee stagiaires aardrijkskunde. Ze zitten in een klas van zes(!), dus met twee jaar ko­ men er in heel Noord Nederland maximaal zes nieuwe docenten aardrijkskunde bij. Hoezo een gewild beroep... Vakantie, wintersport. Nadeel van het leraar zijn, altijd in het hoogseizoen. Flink aan de prijs en vooral druk. Dus besloten wij om naar Tsjechië te gaan. Een halve liter bier zestig cent, dus bij elk pilsje bespaar je een goede twee euro verge­ leken met de Oostenrijkgangers. Hoe meer je drinkt, hoe meer je Jj-=--~=--r verdient. Samen met mijn vrouw naar de sneeuw, dochtertje Nynke een weekje bij schoonmoeder ge­ plaatst. Leek me een aardig beter idee dan dat ik daar een week moest logeren. Skiën vrij simpel. Je weet bijna altijd welke kant je op moet. Ook zie ik veel overeen­ komsten met het schaatsen, alleen pootje over gaat lastig. Maar verder, het remmen, bochtjes maken, bijna hetzelfde. Qua ondergrond ook merkte ik op de verijsde zwarte piste, maar dat terzijde. Elke dag vroeg uit de veren, ontbijten en hup, naar de piste. Bij de lift veelvuldig geïrriteerd opzij kijkend als er weer zo'n snowboarder met een bord voor de kop driftig aan het voor­ dringen is. Met die stokken kun je goed prik­ ken. Ook erger ik me dood aan de modepoppen

die in skipakken à la Frank Govers Robijn roze­ geel-paars-groen de helling afglijden. Een zon­ nebril die tot 's avonds laat indruk moet ma­ ken, factor dertig om de hele dag zoveel moge­ lijk in de zon te kunnen vertoeven en vaak skiënd in een stijl waar Joan Haanappel vroe­ ger flink mee gescoord zou hebben. De latten parallel, dat gaat veel beter dan haaks op el­ kaar. De gebruinde skileraar, zo uit een Heine­ ken reclame gestapt, geeft privéles. Ze doet haar best, maar ach, ze valt. Het hoogtepunt van deze vrouw lijkt niet zozeer bovenaan de piste, maar eerder bij de gladde leraar te liggen. Een lat­ relatie in de sneeuw, dat houdt nooit tot de zomer stand. Wij verma­ ken ons best, de lat niet te hoog leggen. Om elf uur een choco­ rum voor mijn vrouw, die plotse­ ling veel be­ ter gaat skiën, vooral naar beneden. Ik probeer met een halve liter de vakantie weer wat goedkoper te maken en ja, op één been kun je niet skiën. Tegen de avond wat 'naskiën in de tent onder­ aan de piste. Zestig cent, een halve liter. Hier en daar wordt er al wat volk 'lollig'. Een gezang steekt op, Helmut Latti zeker... Zo'n weekje vliegt om. Terug naar Nederland. Een goede achthonderd kilometer, hopen op schone wegen. Gelukkig het is droog, prima te rijden. Want een echte winter, best mooi, maar die rotsneeuw... Nee, ik ben blij dat het weer mei is en bijna zomervakantie. i/Justrati~:

Marjokin Uitham


Computers in de klas?

Computers in de klas? Uit de media blijkt dat de meningen nogal uiteenlopen: de ene deskundige vindt het een geweldige stimulans voor het leerproces, de ander is mordicus tegen en roept "schop de com­ puters de klas uit ". Daartussen zijn veel nuances waar te nemen. Zemike Zaken vraagt de docenten zeI/wat ze ervan vinden. Hoe geven zij de computer een plek in hun lesprogramma? Na een blik in de les van een docente Engels, is nu Margreet van Gelderen, docente biologie, aan het woord.

Margreet geeft les aan de bovenbouwklassen aan de Westerse Drift en op de Van SchendeIstraat. Ze gebruikt de computer naar schatting een van de vijf of zes lessen, afhanke­ lijk van de stof en of er een goed lokaal be­ schikbaar is. Voor een vak als biologie voegt het werken en presenteren met de computer beslist iets toe: plaatjes en animaties maken bepaalde zaken zichtbaar. Meestal gebeurt dit als aanvulling op het boek. Bijvoorbeeld om een proces weer te geven, zoals eiwitsynthese. Op die manier heb­ ben de leerlingen niet al die aparte plaatjes in hun hoofd, maar zien ze het als een vloeiend gebeuren. Soms worden praktische opdrachten (leertaken) uit het boek digitaal gedaan. Meestal gaat het dan om het opzoeken van informatie of het ver­ werken van gegevens.

IVlargreet en haar collega Anne de Groot hebben op hetzelfde moment atheneum 6 als laatste les van de week. Ze hebben een paar keer een col­ lege gegeven; beide klassen in hetzelfde lokaal en dan een presentatie. De leerlingen krijgen een uitdraai van de dia 's, met ruimte om aante­ keningen te maken. Die colleges gaan erg goed. Zowel leerlingen als docenten zijn enthousiast. Als communicatiemiddel maken de docenten gebruik van Brainbox (voorheen Blackboard). Ze kunnen daarmee groepen op de hoogte stel­ len van nieuwe informatie. Ook zijn er voor de leerlingen samenvattingen, nuttige links en extra activiteiten op te vinden. Behalve de toetsen biedt de biologiemethode nog weinig digitaal materiaal, dat maken Margreet en Anne dus voorlopig nog zelf. Maar, weet Margreet, de uitgever is er wel mee bezig.

/ 7


Kinderen en actualiteit

door Neliemarien de Goede, teamleider havo/vmbo

Nadat de oorlog in Irak is uitgebroken is er op de televisie een ononderbroken stroom van informatie op gang geko­ men die zich ook uitstrekt tot het jeugdjournaal. Ook de scholen ontkomen er niet aan standpunten in te nemen. De jeugd spreekt "Op de meeste schoLen is de oorLog gespreks­ onderwerp nummer één" zo steLt een verenigingsbLad voor het voortgezet onder­ wijs. In verband met de oorLog in Irak is een LandeLijk informatiepunt ingesteLd. Hier kunnen onderwijsgevenden terecht voor vragen en advies. Maar aLLereerst vragen we het de kinderen zeLf, ze zitten in de brugkLas, vmbo en havo in ZuidLaren.

meeste LeerLingen van de brugkLas in ZuidLaren vinden van weL. "Door er over te praten weet je wat er aLLemaaL gebeurt. Je kunt er met anderen over discussië­ ren." Maar wat verreweg de meeste LeerLingen van het hart moet: het moet stoppen! Een van de {lito Rall/.;.i flllidlir / AFP LeerLingen: "Ik hoop dat ze Saddam sneL pakken en dat de oorLog overgaat want er worden zo veeL mensen ge­ dood."

Van de oorLog weten ze veeL. Roseanne, 13 jaar, schrijft er het voLgende over: "Dat Saddam Hoessein het voLk vermoordt aLs ze niet doen wat hij zegt en dat zijn zoons aLs ze wiLLen, mensen mogen vermoorden en dat er veeL armoede is in Irak. Nou ik weet dat ze voor het eerst een demonstratie in NederLand hebben gege­ ven voor de oorLog en dat NederLand alleen poLi­ tieke huLp geeft. Amerika heeft het vLiegveLd van Irak en een bekende rivier in besLag hebben geno­ men en ze zijn er achter gekomen dat Saddam daar een privévliegtuigenterrein heeft en hij heeft daar een slaapplek en hij is daar dus ook geweest:'

Onpartijdig Gauke Wind, docent geschiedenis, is duideLijk over zijn roL die hij aLs informatieverstrekker speeLt: "Mijn eigen mening geef ik niet, omdat dat de LeerLingen zou kunnen beïnvLoeden in hun eigen meningsvorming:' Leeftijd vindt hij geen factor van beLang. "Kin­ deren hebben recht op informatie en op eer­ Lijke informatie:' Dat die soms schokkend is hoort erbij: "Ook die beeLden moeten gezien worden, weL vanaf groep 7 à 8 van de basisschooL. Dit om een mogeLijk te ideaaL en stoer beeLd van de oorLog En Vera, 13 jaar, weet: "Nou dat de burgers er ook te doorbreken. Het moet niet mythisch wor­ de dupe van zijn. Dat ze den." proberen Saddam Hoes- ~~~~·.?'\.'i~!!!!!!!:~~Il\"jF--:--:J Kinderen van deze Leef­ sein te pakken. Ze tijd wiLLen weten wat er gooien veeL bommen op gebeurt. Zij worden beLangrijke gebouwen." juist onzeker van het En ze meLdt: "Ik Lees 's niet weten wat er aan ochtends de krant. Ik de hand is. Geef hen de kijk op de tv naar het informatie die ze willen journaaL, het jeugd­ hebben en praat met journaaL en (NN." hen over wat er gebeurt en wat dat betekent. En moet er op schooL Kinderen hebben recht aandacht aan de oorLog op een eigen mening. worden besteed? De Waardeer en respecteer die. 8

{oIO: !\arim Sllhih ,. .11,1'


Op weg naar het Lagerhuis

door lfaJlIIl! .lrl'l1d::ell, klas A4e IYesterse Dni;

Vanaf het begin van dit schooljaar betekent maandag het vierde uur voor een aantal leerlingen een uurtje meningen uitwisselen, debatteren zogezegd. De keuzeles zat altijd bomvol en met veel enthousiasme werd er gepraat en geargumenteerd over politieke onderwerpen

Vanaf half november werd het menens. Het team dat voor de school mocht gaan debatteren moest worden vastgesteld, Door middel van democratisch stemmen zijn dat geworden: Joosje Bachman, Gerjan WiLkens, Bob Voorneveld, Thomas Hoekstra, Pieter Dirk Boekel, Jesse Wolthuis, Florian Wolff, Hobbe Hol­ lands, Hans de Boer en ik. Kea de Graaf, docente Maatschappijleer, had officieel de leiding maar heeft ons geheel vrijgelaten in onze voorbereiding. De 25 stellingen die gesteld zouden worden in het provincie­ huis (provinciale voonondes) werden eerlijk verdeeld. Het eerste debat was tegen het Werkman Col­ lege en ver­ liep geweldig, niemand had verwacht dat het zo goed zou gaan. Toen we ver­ volgens ook nog van het Wessel Gans­ voort College wonnen, be­ seften we pas dat we in de finale stonden. En wel tegen het Praedinuis Gymna­ sium, de winnaar van bijna alle voorgaande jaren! Beide partijen waren zeer nerveus en dat was ook te merken, het eerste debat kwam maar moeilijk op gang, Bij het tweede debat (het vrije-rollendebat) kwamen we iets meer los. Achteraf bleek dat we juist dat debat hadden verloren. Tot slot het een-op-eendebat. Zenuw­ slopende minuten tot de jury terug kwam met haar oor­ deel. Het hoofd van de jUlY hield ons lang in spanning maar kwam uiteindelijk toch met de verlossende woor­ den: we hadden gewonnen! Het duurde even voor het tot ons doordrong en toen: vreugdekreten, emoties en omhelzingen alom! Op school werden we ontvangen met taart en overal hing het krantenartikel over onze overwinning. Na van de schrik te zijn bekomen (hebben we echt gewonnen?)

zijn we verder gegaan met het voorbereiden van de volgende rondes. Voor de landelijke voorrondes moesten we naar theater De Rode Hoed in Amsterdam. Hier was het decor van het echte Engelse Lagerhuis nagebouwd, en wij hebben er gestaan! Als eerste team mochten wij gaan debatteren tegen de vertegenwoordiger van Zeeland. Opnieuw waren we sterk. Maar ook de tegenpaltij was sterk, heel sterk. Na veel omhaal van officiële woorden werden de punten verdeeld. We hadden opnieuw gewonnen! De reis terug kon niet meer stuk, continu hebben we gelachen en gespeculeerd over volgende week. We werden weer ontvan­ gen door me­ neer Nannenberg, met taart. De nieuwe stellin­ gen werden weer verdeeld en iedereen kreeg zijn por­ tie, Elke dag na school kwamen we bij elkaar om even stellingen te bespreken en met elkaar te praten over andere dingen, soms werd er ook nog even gediscussi­ eerd, als we zin hadden. Woensdag 19 februari, in de Rode Hoed aangekomen werd er opnieuw geloot. Helaas kregen we niet de stel­ lingen die we graag hadden gewild. Toch stapten we vol goede moed in het debat, maar hoe verder je komt hoe beter de tegenstanders zijn. Het verliep allemaal niet zoals we wilden en de verwachte juryuitspraak kwam ook; we verloren. Natuurlijk is zoiets jammer, op dat moment. Nu kunnen we terugkijken op een aantal weken vol spanning en gezelligheid. Als debatingteam hebben we het gered tot de kwartfinales, verder dan het Zernike ooit gekomen is. We behoren tot de acht beste van het land en ik per­ soonlijk vind dat al heel wat. .Ii)/o: DaghIud "(In hel VoordelI

9


Afval

Het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding is erg belangrijk. Voor een groot deel bepaalt het immers je toekomst. Voor mij was de profielkeuze een eerste (klein) selectiemoment. De drie jaren daarna heb ik met behulp van onder an­ dere voorlichtingsdagen en activiteiten van het decanaat toegewerkt naar een uiteindelijke beslissing. De grootste 'steun' bij het maken van de juiste opleidingskeuze lijkt echter te ko­ men van de postbode. Als hogescholen of universiteiten eenmaal je adres in hun bestand hebben, is de stroom informatie niet tegen te houden. Bergen promotie­ materiaal, informatieboekjes en uitnodi­ gingen voor open dagen worden op je afgestuurd. De ene instelling pretendeert nog beter te zijn dan de andere. Allemaal zeggen ze je het beste te kunnen bieden. Mijn advies is daarom om een opleiding die leuk lijkt ter plaatse te gaan bekij­ ken. Ook hier wordt het natuurlijk roos­ kleuriger voorgesteld dan het is, maar het is in ieder geval rijker aan informatie dan de vaak oppervlakkige boekjes. Ondanks die oppervlakkigheid heb ik in mijn verzamelwoede, opruimfobie en de waan dat hoe meer informatie ik had,

hoe beter de afweging zou zijn, vrijwel alle aangevraagde (slechts enkele) en ongewenst toegestuurd gekregen boekjes bewaard. Toen ik me definitief had aan­ gemeld bij de RuG vond ik het wel eens tijd om die troep weg te gooien. Voor de gein ben ik toen eerst omvang en ge­ wicht van de stapel post nagegaan. Het was een laag van bijna 13 centimeter hoog met een gewicht van ongeveer 6 kilo. Als je een keuze hebt gemaakt valt er dus letterlijk een last van je af. Misschien was het naïef te denken dat die veredelde reclamefolders vanaf toen voor goed uit huis zouden zijn verdwe­ nen, want ook nu nog krijg ik af en toe post binnen voor een 'beste aanstaande student'. Met name de universiteiten van Amsterdam en Nijmegen hebben nog steeds niet door dat ik al een half jaar studeer en geloven nog steeds hardnek­ kig dat mijn toekomst bij hun instelling ligt. Toch maak ik al die uitnodigingen voor open dagen, 'een dag student ­ middagen' en andere voorlichtings­ bijeenkomsten nog trouw open. Al is dit slechts om de plastic verpakking en het papieren informatieboekje gescheiden van elkaar te kunnen weggooien.

illlötmtil': Marjolein Uitham

10


Een kijkje tn de keuken van TILT-deadline

door Regien 80slIIall, dOlclltc wiskuIlde cn hegclcid\fer schoolkrant

Op maandag 23 december 2002 ontmoet ik voor het eerst Geerth Boschma, een van de jwyleden van TIL T's

Deadline. Wij zijn door Janna Zuiderveld uitgenodigd aan de Lübeckweg om te praten met de jongerenwerk­ groep van het Dagblad van het Noorden.

Hieraan voorafgaand is Janna, redactrice van de jongerenpagina 'TJLT', al maanden bezig met de voO/'be­ reidingen van de sohoolkrantwe trijd 'Deadline '. Een enorme organisatie.

Coor aart'ie Vo

Lekkere krantjes 'J En op dinsda 1 e\1r a'i'jJis h~ttdaIlrzover: àe-€I€ :­ ste echte bijee 0 S ~~e'_~~\joliáH ge ,jury, be­ . . llt'kf ti . ' I,/(j, J staande Uit JOl..lrn<:lhs ae esff.rd Ancona (voorzit­ '1o'I/t',"" u dg 26 ,. ter), Geerth B scl1'ma vanrre~JalJ')~ rLreau La Com­ . studemt011Q,l!ll1.1ahs Udn .ull nmp, ' pagl1le, ie 'riafiè leiJ'wegt en M ~ ., llJIl' ik, J ar~ vaNIl Dale.Jurg~n.ldsgo· .. er0t;n lUWt Ih Ij' pn ' . WIJ gaan on 'ou,vgenlover, , 4 C 0(9-1 anten, mge­ 'Tl Q.> kj J '. • zonden door Ie ) cKol'en ;-t1I'Gro'ftl' gen en Drenthe, • .'>11, I :t1>E'11 pdM Een respecta,])èl[ra'ántallde~lnediI1er..s., Dit is voor alle • Jll'I . • 'nUPV{eSl'nr.'n .. betrokkenen eenl(ge)~e.lQlg~ ~t, ~ns om er op vnJ­ dag 21 maaJ(t~~1 / 'döf'ti êsttvan .te maken. Daan " , l<t'pdl ty verlOIQ Schuurman fuaakt dan Jd€tJil?m&))j va de drie' lek­ kerste kran~e~,(;bg~JRtl~)r i:'lnn:vI~( Di-rectkomtoP3me'ln ' .•, , I rl'C" Row ... ,n 'ft . H 11kus. D Zinl~ I de r r'" en Bad Ca d VerschIllen n y. Terug naar de juryleden, Die kennen elkaar alleen van naam. Hoe gaan zij de kranten beoordelen, op welke criteria, hoe kies je een 'lekker krantje'? De juryleden hebben zeer verschillende invalshoe­ ken: vormgeving, journalistiek en onderwijs, Dat levert interessante discussies op, vooral tijdens die eerste ontmoeting gaat dit behoorlijk de diepte in. Want: hoe doen wij recht aan de enorme verschillen? Kranten professioneel in 4-kleurendruk op glanzend papier of zwart-wit gekopieerd door de conciërge, kranten gemaakt met een desk-top-pub­ lishing programma of zonder opmaak, kranten spe­ ciaal door en voor de onderbouw, kranten met vaste rubrieken ingedeeld voor bruggers tot en met 6vwo, een kleine greep uit het aanbod. De verschillen in kwalitei van de inhoud zijn nog groter. Het kiezen van drie prijswinnaars, het uiteindelijke doel van de bijeenkomsten, is een proces geweest waarvoor op de eerste bijeenkomst een stevig fun­ L-_-~damen is g(}legE!. Bit het Jvee pagina's tellende 'M,,"~ el van dl' diKKe ~oo ël'({Jl-l?~l1o 'eeft nu ook poc

keb ,e JU1)"heé..fi'e'é V«\· he orkeur voor inhoud bo­ . v il pocketw Ol' en DO ­ d~r~;~s eee O,,.PI:nlg,~ \!ilg eJlltY-<D,0F ,laden die als

goedkoopt6ltàà,1 F 'cl èt"'l} p 9 ëf.,i;i~gen zijn geschreven en 't es k sten q 5 per ~ u" ,I' . UI gav 'e ervaatidig aat wat ver (want maar 10 J ''',' \ . vergeleken met de

~ti'ksk~~~~lIt!'a /)i'l ö mschriivinq?akfor­ m~at'zog O@ rulle Me' el% ~ s'à Rdeze happening geldt:

I N d - d . EnQ Is Frans Uil <:' ~n e tJI11U eren wij het werk van al die leerlingen en .:c~~~~i·n dl' pocket zit een kleine cd-(r~~ waarmee je onder Windows op elke pc OIe ac) razendsnel een woord kunt opop een MMet dit schil"fIe ktin J. dbo v"d endien LOeken. d' meedoen aan de sklO-ontwerpwt' stnJ ' '~ Van Dale van, mei tot'5 eptt'mber organi­ ~ .tln Klik on WWWL

[

J1-,

o

ar

..

·

ae!le d ? Persl') ijk vind ik dat de schooi­ krant op het lesrooste et staan. Je leert in een context werKe ,samenwerk€n, taken verdelen, or­ " • gamseren, krItiek geven en ontvangen. Je bent met iet bezig en met grafische vormgeving. Het is een ...tn de S IeVlng ' ,. vorm van '0 nderwlJs amen De 'PILT-redactie kopte: 'T LT's Deadline smaakt , .. naar eer en vatte daarme samen wat WIJ vonden. Feest De prijsuitreiking op vrijdag 21 maart werd een groot feest. S ooi (Stad en sch, Meppel), Aegis (Praedinius, G oningen) en Schrec (Roelof van Echten, Hoogeveen) werdel1 respectievelijk numIdd Istun .... mer een, twee en dne. ZIJ ontvingen een beker en een lijst met een DvhN-voorpagina waarin een foto van de redactie was gemonteerd. De redactie van Scool mag bovendien een TILT-pagina vullen. De redactieleden van onze eigen Skoelshit waren in groten getale aanwezig. Hieronder het verslag van Rike Swalve uit lH.

I

V

0

>

..'

Skoelshit gewonnen? Vrijdag 21 maart waren meerdere redactieleden naar een uitreiking van een schoolkrantwedstrijd. Bij Dagblad van het Noorden was een grote recep­ tie. Daan Schuurmans hield een speech en gafook de eerste, tweede en derde prijs weg. Later kon je aan hem nog handtekeningen vragen waar drie van onze redactieleden een moord voor zouden doen. Jammer genoeg vielen wij niet in de prijzen maar er was wel even grote spanning. .. Er deed namelijk ook een schoolkrant mee met de naam 'Scoof'. Toen de eerste prijs werd opgenoemd en de naam 'Scool. .. ' klonk dachten wij, heel even maar, dat we gewonnen hadden. Maar het was wel gezellig en er was popcorn! 11


Een dagje dierentuin met de brugklassers

door Peter Tolsma, docent biologie

We gaan vandaag naar de dierentuin. Bus­ sen staan klaar. Leerlingen staan klaar. Rijden dan maar. Na een korte rit zijn we in Emmen. Eerst gaan we bij de dieren­ verzorgers langs. Ik ga naar het verblijf van de nijlpaarden. Deze beesten hebben de gewoonte om bijna alles met water te doen. Ze drinken, poepen, plassen, paren en stoeien in het water. Gek genoeg eten ze op het land. Ze zijn ook nog behoorlijk gevaarlijk, want jaarlijks gaan er meer mensen dood door toedoen van nijlpaar­ den dan door krokodillen. Hierna naar het rattenriool. Hier leven tientallen ratten en is een compleet riool nagebouwd. De ratten leven in troepen, met echte bazen en pispaaltjes. De bazen krijgen het beste eten en de leukste vrouwtjes om mee te paren. Ook zijn er voorproevers onder de ratten, deze moe­ ten nieuw voedsel proeven. Gaan ze dood

dan blijft iedereen er vanaf. De ratten sla­

pen tegen elkaar aan in groepjes. Eigen­

lijk best wel schattig.

En dan met z'n allen nog even in het

nieuwe gedeelte te kijken. Pinguïns zijn

in dit deel de baas. Ze broeden langs de

weggetjes in dit park. Sommige leerlingen

kunnen ze gewoon aanraken en zelfs optil­

len. De vogels zijn in het geheel niet

bang. Ook kunnen we ze in actie zien on­

der water. Ze schieten als ware torpedo's

door het water. Zo onhandig ze zich bewe­

gen op het land, zo handig vliegen ze

door het water. De vogels zijn erg nieuws­

gierig en volgen je als je bij ze langs

loopt.

Volgend jaar wil ik ze weer bezoeken, eens

kijken of ze me nog herkennen.


Jaarlijkse ouderbijdragen

door Peter NWlnenbelg. penningmeel1er l'illl de ){. Fonc!l'C:nneheer /.emikc Co//ege

Eind mei krijgt u een acceptgirokaart en een machtigingsformulier in de bus voor de ouderbijdragen. Voor de betaling van deze ouderbijdragen zijn een aantal mogelijkheden. In één keer betalen kan via de acceptgirokaart of via een eenmalige machtiging. Ook is het mogelijk in drie gelijke termijnen te betalen. Graag wil ik u alvast voorbereiden op deze rekening en aangeven waar we uw bijdrage voor gebruiken.

boekenfonds

overige kosten

De leerboeken die we uit het boekenfonds financieren krijgen de leerlingen in bruikleen. Dit is voor ouders een aanzienlijke besparing. Meedoen is niet verplicht maar de ervaring leeli dat alle ouders er gebruik van maken. De tarie­ ven zijn afhankelijk van het leerjaar en de afde­ ling. Zo is het tarief in de onderbouw € 122 terwijl dat in havo-5 en atheneum-6 € 249 is. Werkboeken die maar een jaar te gebruiken zijn, zitten niet in het boekenfonds.

Ten slotte noem ik nog een aantal zaken die tege­ lijk met het boekenfonds worden geïnd. Zo is er voor de onderbouwleerlingen in de week voor de meivakantie een bijzonder cultureel en sportief programma: de cultuurmarathon (€ 22). Veel klassen beginnen het schooljaar met een introductieprogramma (€ 9). Het CKV-programma (culturele en kunstzinnige vorming) in havo-4 en atheneum-4 en 5 vereist dat de leerlingen theaters en musea bezoeken (€ 11). Alle leerlingen, uitgezonderd de leerlingen van de locatie Van Schendeistraat, krijgen een betaalpas waarmee ze in de kantines en voor het maken van kopieën kunnen betalen. Op alle vestigingen is het mogelijk dat ze de pas opladen met munten en via een bankpas. In klas I en 4 wordt een nieuwe pas aangemaakt (€ 4).

schoolfonds Voor het schoolfonds vragen we de ouders € 56 te betalen. Dit is een vrijwillige bijdrage. We betalen er zaken en activiteiten mee waarvoor de bekostiging van het ministerie onvoldoende is. Extra leermiddelen bijvoorbeeld, maar ook bibliotheekabonnementen en internetaan­ sluitingen.

controle ouderfonds Ook de bijdrage aan dit fonds (€ 22) is vrijwillig. Het geld is bedoeld om bijzondere activiteiten van leerlingen mogelijk te maken. Om een voor­ beeld te geven. Een groep uit de bovenbouw wist door te dringen tot de kwartfinale van het Lagerhuisdebat voor jongeren. De kosten hier­ van, zoals de twee reizen naar Amsterdam, zijn uit dit Fonds gefinancierd. Ook de uitg y an Zernike Zaken is mogelijk dankzij het ouaer· fonds.

Het bestuur van de Stichting Fondsenbeheer Zernike College beheert het geld dat via de ouder­ bijdrage binnenkomt. Op dit moment bestaat het bestuur uit twee directieleden en twee ouders die in het verleden kinderen op school hebben gehad. Binnenkort worden de statuten van de stichting veranderd. Twee ouders die hd zijn van de MR (Medezeggenschapraad), kunnen dan tot het Stichtingsbestuur toetreden. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Nadat de accountant de man­ ciële jaarstukken heeft gecontroleerd wOTden deze ter bespreking aangeboden aan de MR.

excursiekosten De uitwisselingsprogramma's in havo-4 en atheneum-4 kosten € 240. Dit bedrpg wordt tegelijk met de andere bijdrag n. geïnd. Twee jaar geleden is de school begonnen met een spaarsysteem om juist deze kosten in de tijd te spreiden. Veel ouders maken van deze moge­ ste m t '1jI [l~bouw. lijkheid gebruik. ~ Volgend jaar kan klas I tlm 3 hieraan deelne­ men.

13


Vol met blauwe plekken behalen hockeysters & plaats

door AI/lle dell Heijer

1:'11

Susal/ IYesselink uit klas JA. RlIllIlllerinkhoj

Vrijdag 28 maart. .. Omdat we (Floor Bodewes, Jasja Holtman, Anne den Heijer, Daniëlle Sijtsma en Susan Wesselink) eerste waren geworden met het unihockeytoernooi in Groningen, mochten we naar het Nederlands kampioenschap in Utrecht. We werden opgehaald door onze gymleraren, Gert van Haitsma en Arno Moeijes. Na een lange reis kwamen we in Utrecht aan. Gert en Arno hadden Zernike-shirts voor ons meegenomen, zodat we er als een team uitzagen. Toen we ons omgekleed hadden, gingen we inspelen en daarna begon onze eerste wedstrijd. Die hebben we gewonnen. Iedere wedstrijd duurde 13 minuten. Tussen de wedstrij­ den in hadden we steeds 13 minuten om uit te rus­ ten. De tweede wedstrijd speelden we gelijk. De derde verloren we. In deze wedstrijd raakte Daniëlle geblesseerd aan haar enkel en kon niet meer verder spelen. Gelukkig kon de (ook) geblesseerde Jasja haar vervangen door rustig mee te spelen. Na nog een paar wedstrijden zaten we allemaal vol met blauwe plekken van de sticks en de balletjes. Na een lange dag kregen we de uit­ slag: we waren 6c van Nederland geworden! Op de terugweg hebben we nog gezellig bij McDonalds gegeten.

_---Met de school naa'K. Oosten~ijk--- ______ In de zomervakantie ga ik met de school naar Oostenrijk. Ja, dat leest u goed; in de zomerva­ kantie. In Graz, de geboorteplaats van Arnold Schwarzenegger, zijn dan de Internationale Schülerspiele. De Spiele zijn van 29 juni tot en met 4 juli. Ik mag daar naar toe om te tennissen. Er moch­ ten twee jongens en twee meisjes van onze school mee. Op aEftt Q'laart moesten we selectie­

wedstrijden spelen. We waren met vier meisjes. Aan het eind van de dag moest er één. meisje afvallen. We bleven dus nog met z'n drieën over. Op 22 maart moesten we nog een beslissings­ wedstrijd s n één set. We bleven toen nog met z' weeën over. Nu hoeven we gelukkig alleen nog maar te oefenen voordat we naar het Alpenland afreizen.

I


Kleurrijk buurten ln de Folkingestraat

door Hans Bos. do('el1l ge.l'c!liedé'lIi.l'. Va/1 Sc!lé'l1ddstrl1al

Je zit in de derde klas van het vmbo en je moet een

werkstuk maken waarin ondelwerpen voorkomen

uit meer dan een vak, bijvoorbeeld aardrijkskunde,

geschiedenis en economie.

Vet saai dus. Maar dat hoeft niet. Je krijgt namelijk

de vraag van het museum (in de synagoge van de

Folkingestraat) of jij en jouw klas onderzoek wil­

len doen naar de eetgewoontes in de Folkingestraat

in Groningen van vroeger en nu.

Natuurlijk woonden er vroeger en nu niet alleen Joodse mensen in de straat. Er woonden toen - net als nu - mensen van allerlei nationaliteit, geloof en ras. En dat is het bijzondere aan deze straat "je kunt er kIeulTijk buurten (op bezoek gaan)".

Hoe ga je dan op bezoek? Op het internet kun je surfend via de stadsplattegrond in de straat komen. In de straat kun je virtueel wandelen. Je gaat een De vraag is dan dus: wie woonden daar? Wat aten

huis binnen en in de woonkamer hangen portretten, ze? Wat kostten de ingrediënten? Waar kwamen de

staan spullen, zijn kasten enz. Door op een pOltret ingrediënten vandaan?

I---------------=~=::::~~;{~~ te klikken zie je jaartal­ Hoe werd het klaar ge­

len en bij dat jamtal kom maakt? Kon je het ko­

;~~~~~,~ je er achter wie er alle­ pen? Enz ... , enz ... Een

maal gewoond hebben. volgend probleem is hoe

KLik je op de keuken dan kom je aan de informa­

kom je er achter wat er tie? Staat er over zoiets

gegeten werd. In de kast­ wel wat op het internet?

jes ligt informatie. Door op een ander jaartal te Jazeker. Want een groep

klikken ga je voor- of van leraren (van het

achteruit in de tijd. Maar Werkman en het

ook in het hier en nu kun Zernike), medewerkers

je de straat bezoeken, van De Groninger Ar­

met mensen en winke­ chieven, en de leraren­

liers praten, de sfeer opleiding van de univer­

snuiven en de stad op een siteit hebben samen al

andere manier ontdek­ deze informatie voor de

ken. leerlingen op het internet

gezet. Op deze site kun

En ten slotte ... de syna­ je straks werkelijk van

goge bezoeken waar op alles vinden over Joodse

de tentoonstelling de en niet-Joodse feesten,

werkstukken van jou, foto's van vroeger, plat­

jouw klas en klassen van tegronden en gevels van

het Werkman op een ei­ de woningen, persoons­

gen internetsite te zien gegevens uit het bevol­

zijn. En het leuke is, elk kingsregister, het Gro­

jaar komen er nieuwe ninger adresboek en in­

thema's. Zo gaan leerlin terviews met mensen die

gen van de volgende daar vroeger gewoond

klassen ook de gegevens Het project wordt voor 50% gesubsidieerd door de hebben. Maar ook korte uit de database van de Directie ICT van het Ministerie van OC&W stukjes uit boeken en oud-leerlingen gebruiken Partners zijn het Universitair Centrum voor de verslagen en artikeltjes om hun werkstuk tot een Lerarenopleiding van de RUG, De Groninger over allerlei onderwerpen goed einde te brengen. Archieven, Het Gronings Audio-Visueel Archief, die van pas kunnen komen. Hoezo saai een werkstuk het H.N. Werkmancollege en het Zernike College maken ... .Het project gaat in 2003/2004 van start


2003-0505 -3- Zernikeaken jaar 05 2002-2003  

Zernike College, Groningen, Haren, Zuidlaren. Informatieblad voor ouders van leerlingen die op het Zernike College les krijgen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you