Page 1

L .... .... .... _ • •

'doevakken' in 1!11'lho creatief1 ' 1,1 J

· h,, speelt "0'P Jac t 1 I

, ,Een bijzondere opleiding ·"'-L-J,~"w-"tlrn'J/I' atheneum iet ZERNI1<E COLLEG

l


AgendA

Ill entorspree ka vo nd A4 , 5 en 6 Illentorspreekavond H4 en H5 informati edag RUllll11crinkhof en Helperbrink oudercollll11 issie A+ sportdag onderbouw

5 7

9 IJ 14

MR -vergade rin g excursie Emmen jaar I Zuidlaren exc ursie Emmen jaar I Helperbrink arbeid sori 谷ntat ieweek 19 Uill 21 mentorspreekavond vakkenpakket/profie lkeuze jaar 3 docc nten spreekavond Zuidl aren 25 excursie Emmen jaar I Haren doccntenspreekavond Rummerinkh of 26 docentenspreekavond Helperbrink 27

4 11 18 18 Um 22

Een willekeurige dag in de mediatheek aan de Wes足 terse Drift. Een faciliteit die steeds belangrijker wordt voor het onderwijs, zeker in de tweede fase waar leer足 lingen zelfstandig informatie leren vergaren en ver足 werken. De eerste lichting atheneum leerlingen met een diploma nieuwe stijl is onder meer uitgezwermd naar de universiteit. Hoe gaat het daar nu mee? Zijn ze inderdaad beter voorbereid dan hun voorgangers? Een van onze redacteuren ging op onderzoek uit bij de RUG en sprak daar met Ali e van Arragon . Zie verderop in dit blad : Een spannend project .. .

Aan deze Zernike Zaken werkten mee:

Dirk Dijkstra, Harrie Hadders, Peter Pauw, Charlotte Post,

Martin Tra as, Hidzer de Vries en Tim Wilkens

1R-vergadering l1l entorspreeka vond A+ l1lentorspreekavond 3B B, 3KB , M4, V4 terugkomweek excursie H4 en A5 docentenspreeka vond A+ 17 ment orspreekavond A4 , A5 en H4 18 23 I/m 26 culturele week onderbouw

2 3 4 8 t/m 12

24 december t/m 4 januari 18 t/m 22 februari 29 maart t/m 1 april 29 april t/m 10 mei 20 mei I juli t/m 16 auguslLIs

kerst vak anti e kroku sva kanti e paasvakantie meivakantie pinksteren zomervakanti e

Redactie:

An k Adriaansz, Truus Bakker, Gerrit Douma,

Margriet Dral, Jan Hink, Ananja Wieringa en

Marti n Zoetman

Ei ndredactie:

Margriet Dral

Fot ografie:

Peter Venema en Janke de Vries

De volgende instellingen steunen de laptopklas

Tekstredactie:

Margriet Dral

G;r

Vo rmgeving:

WOORDinBEELD, Haren

J1. l'L "LI' 1.1'

~hdr HUT & CO

I

".,....~--,

'co Choose freedom.

2

TOSHIBA


Een spannend project...

Rijksuniversiteit Groningen is benieuwd naar de nieuwe atheneumleerling Het afgelopen j aar deed een eerste lichting leerlin­ gen van het Zernike College examen atheneum nieuwe stijl: de tweede fase . Op dit moment heeft ongeveer 20% van de studenten van de Rijksuni ­ versiteit Groningen het diploma gehaald in die nieuwe tweede fase terw ijl de andere 80% nog het traditionele examen heeft gedaan. Volgend jaar doen alle Nederlaodse scholieren het examen in de tweede fase. Wij vroegen aan Alie van Arragon van AZIS (Academische Zaken en Internationale Samen­ werking) hoe de universiteit aan ­ kij kt tegen de nieuwe student. Zien j ull ie een nieuwe trend, een nieuw elan bij de studenten? "Ja. Wij verwachten dat studenten beter opgewassen zijn tegen hun taak op de uoivers iteit. Tenslotte is het programma van de tweede fase verzwaard ten opzichte van het oude diploma. Veertien vak­ ken is niet niets. Je kunt er van uitgaan dat die leerlingen die dat

hebben gehaald ook inderdaad meer kunnen : zeker

als de school veel heeft gedaan aan de ontwikke­

ling van studievaardigheden ."

Wat verwac hten jullie van de scholen? "We hopen

dat de tweede fase bij alle scholen echt verdieping

en kwa liteitsverbetering heeft opgeleverd. Het was

immers de bedoel ing dat atheneumleerlingen be­

tere studenten zouden worden? We zijn erg be­

nieuwd of we dat ook gaan merken."

rs de aansluiting nu echt heel goed geworden ?

"Theoretisch wel. Je moet echter wel bedenken dat

de studierichtingen die veel eerstejaars volgen vaak

erg schools geworden zijn. Om het rendement van

de studies te verbeteren hebben zij een striktere

studie-indeling en tentamenregeling dan men mis­

schien vroeger van de universiteit gewend was."

minstens zo belangrijk. Daarom zijn wij er ook voor dat profiel werkstukken (red . een werkstuk van tweedefaseleerlingen waarin ze met hun kennis van meerdere vakken een bepaald onderwerp be­ handelen) echt iets voorstellen. Daarin kan een toekomstige student laten zien wat hij kan!" Denken jullie dat er grote ver­ schillen zullen zijn tussen de stu­ denten van vroeger en de studen­ ten uit de tweede fase? "Nee, dat idee leeft niet bij iedereen. B ij bedrijfskunde en nog een aantal opleidingen gaat men er wel van uit dat de verschillen zichtbaar zullen zijn, maar het is nog te vroeg om daar echt iets over te zeggen." Het idee dat het interessant is, leeft dus wel' "Ja. We houden een instroomonderzoek, en daarin vergelijken we de resultaten per school. Zo kunnen we over een periode van drie jaar vergelijken. De getalsmatige uitkomst is inte­ ressant voor de RUG , maar ook voor de scholen . Daarom kunnen scholen ook zelf de resultaten be­ kijken, en als de leerling er toestemming voor geeft kunnen ook de resultaten per leerling worden beke­ ken door de school. Het COWOG (Centrum voor onderzoek van het wetenschappelijk onderwijs Groningen) regelt dit voor de universiteit en de scholen. De schooldirectie krijgt een account en een password en kan daannee gegevens halen uit 'Progress', hetzelfde programma waarin ook de studenten hun vorderingen kunnen volgen." Ben jij zelf echt nieuwsgierig naar de resultaten? "Ja! Heel nieuwsgierig, want wat er ook uitkomt, het zal altijd boeiend zijn . Je hoort zoveel over scholen, over veranderingen en over verschillen tussen scholen, maar ik verwacht dat we nu gaan zien hoe het echt zit!"

En wanneer doet een student het nu echt goed?

Wanneer levert een studie veel rendement op? "Er

zijn ongeveer tachtig opleidingen binnen de RUG,

en bij al die tachtig opleidingen zie je dat slimheid

alleen niet ge noeg is : werklust en discipline zijn

3


Vakantiegevoel

:,.,

4

Nog drie dagen lesgeven, twee ouderavo nde n keer (tractor) . Files zien we alleen in de ach en één MR-vergadering . Ik kijk in mijn agenda, teruitkijkspiegel, voor ons een rustige weg met weinig verkeer. Rustig de drukte achter ons het ultieme aftellen is begonnen. Hè, bijna kerstvakantie, ik ben er aan toe. Het lijkt we l latend, vakantie. een wedren , hoe donkerder de dage n, hoe drukMaar oude bus of niet, Noorwegen , Portuga l, ker het we rk . Vergaderinge n, proefwerkweek, Ierland, Slowakije; half Europa is (ons) gepas­ ra pportvergaderin gen , inhaaltoetsen maken , seerd. Snel weg van de snelweg . Camping zoe­ spreekavonde n en wat al niet meer. Maar goed, ken , bus neerzetten , tafel en stoelen naar bui­ hoe druk ke r het werk, hoe aa ntrekkelijker de ten, blikje lostrekken en genieten van luie vakantie wordt. Twee we ken vrij, maar gek geEvert die op je blote bast brandt. Vakantie­ noeg begint mijn vakantiegevoel ergens halvergevoel in optima forma . Geen vergadering , wege jan uari als ik ee n dikke week geografigeen correctiewerk en vooral geen leerlingen ! sche of hi storische ken nis en vaardigheden in Maa r om vakantie synoniem te laten worden de 0 zo leergieri ge hoofdjes 'gepompt' heb. De aan luieren , nee dat beslist niet. In tegenstel­ kerstperiode met verplichte visites ~;;;iiiiijjjiiiiiO~~------' ling tot mijn vrou w ben ik niet zo'n =:r-='..... strandmen s. Ach , een paar dagen (dag lieve sc hoonmoeder) en "Eeuwig zingen de bossen" op tv, deze hou ik wel vol. Badlaken neerleg­ vakantie is alleen handig om even gen , radio Tour en stiekem wat om de accu op te lade n. me heen kijken om tot de conclusie De echte vaka ntiepret begint met te komen dat de zomer veel mooier de vakantiebeurs in Utrecht, een is dan de winter. Af en toe zelfs de hele Jaa rbeu rs vo l vakantietips. Als zee in (zóó koud, één centimeter een overijverige puber loop ik la ngs minder en ik kon Harriët genoemd de vele stands en verzamel folders, worden) , drijven, dobberen en tefolders en nog eens fo lders. Gebukt rug op het strand, bruin worden. onder kilo's papier in een steeds Nooit begrepen , dat idiote gedoe in meer op de schouders drukkende Zuid-Afrika . Prachtige stranden , maar verboden voor bruin en zwart, rugzak en met twee langzaam maar t oc h zeker uitscheu rende plastic draagtassen 'slegs vi r blankes'. Het witte deel lag daar, sc huifel ik weer terug naar mijn rode Kadett. prinsheerlijk. En wat probeerden ze te worKofferbak open, tassen vol vakantie eri n en den .... ? Idioten . terug naar Ty naarlo. Heerlijk die voorpret, waar Nee, geef Harrie een racefiets en hij kan zich gaan we naar toe, wat is er te zien en wat kun heerlijk uitleven . Genieten van het landschap nen we er doen . Kiezen is schrappen , het moet om na dik honderd kilometer uitgewoond terug berijdbaar zijn . te keren bij de camper. Inspanning is rustgeEn wel goed berijdbaar, wa nt het vakantievend, blik op oneindig in een oneindig mooi tra nsport gaat met een oude door mijn vader landsc hap. De be nen leeg, het hoofd leeg en tot camper omgebo uwde Bedford. Dik twi ntig bij aankomst een blikje leegmaken. Hà, vakan­ jaar oud, ee n vakantieauto die het woord tie. onthaasten voor iedereen duidelijk en vooral Ja, was het maar weer zover. De vakantiebeurs, ook zicht baa r maakt. Met een topsnelheid va n de pret kan weer beginnen. Nog een paar 85 per uur (wind mee en de helli ng naar benemaanden er tegenaan, maar na 28 juni de den) t uffe n we door, onderwijl heerlijk van de schooltas in de hoek, de camper inpakken , een omgeving genietend. Af en toe even een fietser dag rijden en neerzetten die bus. Heerlijk er­ inhalen (bergop), zwaaien als we ee n dikke gens op ee n kleine rustige camping. Met één Audi passeren (pech langs de weg) en soms schrikbeeld als je je hebt geïnstalleerd. "Hé zelfs afremmen voo r ander gemotoriseerd ve rmeneer, u ook hier??"


Meer

~doevakken'

De meeste kinderen die naar het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwij s) gaan zijn eerder prak­ tisch ingesteld da n theoreti sch . Dat geldt zeker voor leerlingen die voor de bas isberoepsgeri chte leerweg kiezen. Jui st va nwege hun praktische gerichtheid zij n lange schooldage n met overwegend ' leervakke n' voor hen niet erg aa ntrekkelijk . Speciaal voo r deze kinderen beginnen we volgend jaar met een klas waa rin ze juist veel creatieve vakken en andere 'doevakken ' krij gen: vmbo creatief. Hoe ziet deze nieuwe kl as eruit') Van de 32 wekelijkse lessen krijgen deze eersteklassers vee l 'doevakken': techn iek, ict, muziek, drama, beeldende vorming en lichamelij ke opvoeding. In de tweede k las gaan ze zich bovendien prakti sch oriënteren op de sectoren die ze kunnen kiezen. Dat er veel rui mte is voor creati eve vakken is ingegeven door de overtui ging dat deze de kinderen helpen om kenni s, inzicht en vaardigheden te verwerven om dat­

,

in vmbo creatief

ge ne wat er in hun dagelij kse omgeving gebeurt, op ve rschillende manieren uit te drukken. Hun eigen ge­ voelens kunnen ze daarbij een duidelijke plaats geven. Iet (in fo rmatie en communicatie technologie) krijgt eveneens ex tra aandac ht. Iedereen die deelneemt aan het maa tschappe lij ke leven of aa n het arbeidsproces moet tegenwoordig om kunnen gaan met co mputers. [n deze kenni smaatschappij zijn de kinderen die een bas is­ beroepsgerichte opleid ing vo lgen het kwetsbaa rst. Door hu n minder theoreti sche aa nleg zo ude n ze een ac hter­ stand op kunnen lopen. Vandaa r dat ze ex tra lesuren ict krijgen. Zo leren ze omgaan met internet, maken ze in spelvorm kenni s met allerlei computerprogramm a' s, ontwerpen ze hun eigen web-site en krij gen een e-mail­ adres . Nadat ze jaar I en 2 doorlopen he bben, ki ezen ze voor een beroepsrichting - grafimedi a of horeca bij voorbee ld - waarin ze hun vmbo gaan afronde n. Daarna kunnen ze naar het secundair beroepsonderwij s om de beroeps­ opleiding van hun ke uze te volgen.

Zelf beslissen waar je naar toe gaat

5


De CultuurMarathon blijft zich vernieuwen

Van 23 tot en met 26 apri l houden we voo r de derde keer een culturele vierdaagse, de Cultuu rMarathon . De naam is gekozen vanwege de combinatie van sport en cultuur. Onze voorberei ­ dingen zijn al vanaf september in volle ga ng en de boekjes met mee r da n 125 workshops kome n er aan . De leerlingen krijgen ongeveer een week de tijd om hun favoriete workshops te kiezen. 'What's new', ... Wij, de negen docenten die de zaken coördi neren, zijn va n me nin g dat ondanks het succes va n de voorgaande jaren , er nog steeds iets ontbreekt. Wel was er telkens een eindpresentatie van de vele activiteiten , maar eigenlijk willen we dat er een daverende slotavond komt met nog veel meer kunst en cultuur. Nou die kom t er.. .. We houden dit jaar de eind­ presentatie op 26 april 2002 , in Zuidlaren , 's avonds vanaf 19.30 uur. De school kleden we daarbij aan als een echt t heater, met meerdere

'za len' en desnoods leggen we de rode lope r uit.

We stellen een twee uur durend programma sa men

en u kunt kaartjes kopen om het pro gramma te

zien. Tegelijkertijd betekent dit dat er een aa ntal

workshops zal zijn waarbij de leerli nge n zich ver­

plichten tot het deelne men aa n de eind­

presentatie.

Welli cht een avond om alvast te noteren in uw

agenda?

Namens de culturele commissie,

Hidzer de Vries

6


Zernike Toneel speelt IJO p jacht"

De jaarlijkse toneelproductie was ook dit keer (de

zesde alweer) een groot succes. Een erg leuke uit­

voering met subtiele humor en aandacht voor de

details .

Omdat de regisseur Petra Agricola zwanger is, wa­

ren de speeldata al in december. Vier keer waren

de spe ler en speelsters te aanschouwen in het

Prinsentheater. Onder leiding van een aantal do­

centen hebben leerlingen voor het vak ckv (cultu­

rele en kunstzinnige vormgeving) aan het decor, de

de gemene, zelfverzekerde dames die zeker we­ ten dat de prins voor hen zal kiezen. Het stuk heeft drie bedrijven en in elk bedrijf zijn er drie hoofdpersonen. De prins, Charlotte een verlegen meisje, en Daisy een arrogant , zelfverzekerd mei sje dat koste wat het kost de prins wil veroveren en aanvankelijk in haar plan lijkt te slagen. In elk bedrijf spelen andere per­ sonen de rollen van prins, Charlotte en Daisy . Op het toneel staan dan dlie prinsen, drie Charlottes en drie Daisy 's. De spelers die zon ­ der tekst spelen, blijven met mimiek en houding volkomen in hun rol. Dit lijkt eerst erg romme­ lig, maar als de spelers zichzelf voorstellen en aan hun eigen bedrijf beginnen, zie je dat de sterke kanten van elk karakter goed naar voren komen. Het is erg grappig om te zien hoe de gemene Daisy genegeerd wordt door de prins, terwijl Charlotte zich juist geen houding weet te geven onder zijn lieve blikken. Zoals het in een sprookje hoort, loopt het na­ tuurlijk goed af. De prins trouwt met Charlotte en die blijkt dan plotseling Assepoester te zijn geweest. Omdat Assepoester niet geloofde dat de prins wil trouwen met iemand die niet goed

kleding en de muziek gewerkt.

I

I

Het stuk "Op j acht" is een vervolg op Assepoester en is bewerkt en aangepast door Petra Agricola. Hierdoor is het een zeer leuk, eigen­ tijds toneelstuk geworden. Het ver­ haal speelt zich af in het kasteel van de prins, die erg verdrietig en on­ troostbaar is omdat Assepoester bij hem is weggelopen . Zijn vader geeft een groot bal, de prins moet hertrou­ wen , want een prins zonder prinses dat kan natuurlijk niet. Op dat bal ko men allerlei dames die graag wil­ len trouwen met de prins. De dames komen nu ten tonele in prachtige gewaden om te strijden om de prins. Het is erg leuk om te zien dat er twee groepen meisjes zijn gevormd; aan de ene kant de lieve, verlegen meisjes die hopen dat de prins een keer met hen danst en aan de andere kant

is opgevoed (in het Frans tot tien tellen bijvoor­ beeld) is ze weggelopen . Maar nu de prins haar uit al die meisjes op het bal opnieuw heeft uit­ gekozen, gelooft ze eindelijk dat zij de ware is voor de prins.

7


Een dochter erbij!

Verleden jaar gaf mijn dochter te kennen dat ze na het behalen van haar havo-diploma een jaar in het buitenland wilde wonen en daar werke n of studeren. Heel moedig zeiden wij dat ze dan maar informatie moest gaan opvragen. Moedig ja, want ze was toen pas 15 jaar. Ze liet er geen gras over groeien en na een week kwa mze th ui s met ee n folder van Travel Active. Daar zat oo k ee n formulier bij waarmee je informatie kon opvragen als je zelf gastgezin wilde zij n. Dat wierp weer een heel ander licht op de zaak. Mijn doch­ ter was enthousiast. Haar broer was net het huis uitgegaan en het was toch wel wat stil gewo rden. Na enig beraad beslote n we om meer te wete n te kome n over hoe het een en ander in zij n we rk ging om een student(e) in huis te krijgen. Voordat we uitgebreid informatie ontvingen , werden we al ge­

beid door de uitwisselingsorganisatie met de vraag of we echt geïnteresseerd waren, want er was een wachtlijst en ze zaten te springe n om adressen . Zo ging alles in een stroomversnelling. We hadden onze dochter nu eenmaal beloofd dat we een studente in huis zouden neme n. We kregen heel vee l informatie over het Belgische meisje dat bij ons zou komen en van ons werd verwacht dat we ook heel vee l over onszelf zoude n vertel­ len, door middel van brieven en foto's . We moesten oo k referenties opgeven en naderhand bleek dat Travel Active wel degelijk co ntact had gehad met de families die wij opgegeven hadden. Elke student(e) krijgt een contactpersoon toegewezen . Deze kwam ongeveer veertie n dagen voor de komst van on ze gast­ dochter bij ons langs om kennis te maken en om te kijken of wij wel een redelijke kamer beschikbaar hadden . Eindelij k was het dan zover. Ze werd op een zondag in januari door haar ouders gebracht. Caroline, een leuke spontane meid. Het klikte onmiddellijk tusse n haar en onze dochter. Ze had al een paa r maanden in Spa nje gezeten en nu kwa mze vijf maanden bij ons wonen om de Nederla ndse taa l te leren (ze kwa m uit Wallonië) . Om ervoor te zorgen dat ze met leeftijdge­ noten in aanraking zou komen , had Travel Active haar inge­ schreven in Atheneum-5 van de sc hool va n mijn dochter. De vijf maanden zijn omgevlogen. Het contact was zo goed en zo intensief, dat we echt het gevoel hadden dat we er een doch­ ter bij hadde n. En onze eigen dochter heeft een hele leuke tijd gehad. Inmiddels is Caroline wee r naar België teruggekee rd en studeert ze co mmunicatiewetenschappen . We e-mailen en bellen nog heel vaak !

8

Het zorgteam zoekt

oplossingen

Iedere schoo l voor voortgezet onderwij s moet tegen­ woord ig een zorgteam hebben . Wat is dat precies, een zorgteam? Dat is een overlegorgaan binnen de school dat oplossingen zoekt voor prob lemen bij leerlingen . De kwesties die binnen het zorgteam aan de orde ge­ steld worden, zUn vragen waar je niet zomaar even een antwoord op hebt en waar soms ook geen adequaat ant­ woord op te vinden is. Soms lukt het om binnen de schoo l een oplossing te vinden, maar het kan ook zijn dat die buiten de school gezocht moet worden. We heb­ ben het dan vaak over gecompliceerde gedrags- en of leerproblemen. Maar u kunt ook denken aan spijbelen of ernstige moeilijkheden thuis . Wat gaat er aan de bespreking van een leerling in het

zorgteam vooraf? We geven u aan hoe de lijn loopt.

Binnen de school wordt op allerlei niveaus met en over

leerlingen gesproken . Zo overlegt de mentor met grote

regelmaat met zijn leerlingen . Dan is daar het overleg

tussen mentor en teamleider. Zij bespreken zeer regel­

matig de vorderingen van de leerlingen . Soms is er ook

een negatieve aanleiding om over he t gedrag of de leer­

prestaties van leerlingen te spreken. Overigens zal de

mentor in dat geval ook contact opnemen met de ouders

of verzorgers om te vernemen hoe he t th uis met de leer­

ling gaat.

De team leider en de mentor kunnen vervolgens beslui­

ten het p robleem van de leerling in het team aan de orde

te stellen. In deze groep zitten docen ten die aan de be­

treffende klas lesgeven.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan zal de tea m­

leider zich richten tot de schoolarts dan wel de

orthopedagoog van de school om eventueel aan vullend

onderzoek te doen. Als ook deze inspanningen niet het

gewenste effect opleveren, dan is dat het moment om

een bij eenkomst voor het zorgteam uit te schrijven .

Vanuit de school maken verschillende functionarissen

hier deel van uit: de mentor, de team leider, een lid van

de directie, de decaan en de orthopedagoog . Externe

leden van het zorgteam zijn de schoolarts en de

leerplichtambtenaar. En al naar gelang de behoefte aan

specifieke kenni s, kan het team uitgebreid worden.

Ten slotte brengt het zorgteam adv ies uit en bespreekt

dit met de ouders. Zij beslissen uiteindelij k wa t zij met

de aanbeveling doen .

Waar maet je op letten als je een student uit het buitenland in huis neemt?

- Is de organisatie bonafide

- Is er tUdens het verbluf van de student contact met de organisatie

- Is de student verzekerd

- Is de student ingeschreven bU een school of opleiding.

Wat wordt er van een gastgezin gevraagd?

- Er moet een kamer beschikbaar zUn

- Men moet de student behandelen alsof het een eigen kind is, bUvoorbeeld bU huisregels

- Het verblUf wordt niet vergoed, de verblUfskosten zUn voor rekening gastgezin.

Wilt u meer weten over uitwisse/ingsorganisaties?

Het decanaat van het Zernike College geeft u graag informatie.


Een bijzondere opleiding in Zuidlaren:

atheneum-ict

Met een zekere regelmaat bereikt ons de vraag of het ook mogelijk is om in Zuidlaren een klas athe­ neum-plus of een laptopklas te starten. Nu de nieuwbouw in Zuidlaren is afgerond en er een grote mediatheek is ingericht, is er ruimte en ener­ gie om een nieuw project te starten. En dat doen we ook. Het project atheneum -iet richt zich op de atheneumleerling die een verdieping of verbreding van het programma aan kan . Uitgangspunt is in deze opleiding het programma voor atheneum -plus. Zo zullen de extra vakken Spaans, filosofie en cul­ tuur een prominente plaats krijgen. Ook ict zal in deze klas een grote rol spelen . Hierbij komt de grote subsidie die school twee jaar lang van het mini sterie van OC en W krijgt goed van pas. Dit geld is bedoeld om de opbrengsten van

de laptopklas te implementeren in andere afdelin ­ gen van de school. Samen met het team van de lap­ topklas en een team docenten van het St.-Canisius , een partnerschool in Almelo, krijgen de docenten van het team atheneum-ict de gelegenheid zi ch te bekwamen in het gebruik van vakspecifieke toe­ passingen en het gebruik van Blackboard als elek­ tronische leeromgeving . Elke leerling van athe­ neum-iet heeft thuis dan ook een pc met internet­ toegang nodig. Het team bereidt zich dit voorjaar grondig voor op het nieuwe programma. Tijdens de informatiedag van 26 januari 2002 in Zuidlaren krijgen ouders en leerlingen de gelegen ­ heid zich op deze nieuwe opleiding te oriënteren. Ook in de School gids 2002-2003 vindt u meer in­ formatie over het programma.

f"

De nieuwbouw in Zuidlaren is af ~

Dat er gebouwd werd aan de Julianalaan stond vast. Elke dag als wc aankwamen zagen we weer een grote kraan , vrachtwagens met materiaal en de personenbusjes van de bouwonderneming. En het belangrij kste was natuurl ijk de nieuwe vleugel die we ui t de grond hebben zien komen . De oude ver­ trouwde kantine van de jaren zestig (l ater drama­ lokaal) werd met de grond gelij k gemaakt, ve rvol­ gens werd de oppervlakte voor de ni euw bouw uit­ gezet en moes t e r geheid worden. Toch hebbe n we al met al weinig overl as t gehad. In december bereikten we het hoogste punt. O nd er luid gej uich lu kte het de weth ouder van G ron ingen uiteindelij k o m de fl es "champagne" stuk te slaan . Op dezelfde dag werd ook he t ni euwe gedee lte van de kan tine geopend. We kond en toen de 's pring­ pauzes ' voor leerlingen en docente n afsc haffen. De hele bouw is keurig volgen s sc hema verlopen , ondanks het natte najaar. Begin december was de oplevering e n op! 6 j anu ari is het gebouw offic ieel geope nd .

9


'Daar vraag je me wat'

Karin Ellens Jij bent de eerste en enige personeelsfunctionaris va/1 de school. Hoe is da t zo 'n pion ier.~fitnctie? Heel leuk ... biJzonder. .. moeilijk .. .erg nodig. Naast mij n dagel ijks werk moet ik handen en voe­ ten ge ve n aan de functie. De school leren kennen . Ook het onderw ijs is nieuw voor me. Wat vind je leuk (lan dit vverk ? A ll eree rst de ve le contacten met allerlei mensen. Te n tweede is er geen dag hetzelfde; afwisselend en verrassend dus . Ten slotte: mensen tevreden stelle n, d ingen voor ze uit zoeken . Dat geeft erg vee l vo ldoeni ng, daar doe ik het voor'

Wat doe j e in j e vrije tijd?

lk heb een heel druk sociaal leven met vrienden en

fami lie. Verder ga ik graag naar concerten, toneel

en cabaret en uit eten en daarna lekker ' t café in.

Af en toe ga ik ook nog uit rijden met Nicavelle,

het paard van mijn zusje Ingrid.

Hoe ziet je werkdag eru it? Ik probeer altijd een planning te maken. Zo van eerst de post dan de mail. Maar tussendoor krij g ik veel interne telefoontjes : vragen over ouderschaps­ verlo f, aanstell ingen, geld . En ook veel externe: uitzendbu­ remiS , onderzoeksbureaus, ouders die geïnteresseerd zijn in de docenten pool. Dan ko­ men er ook nog mensen spon ­ taan binnenvallen of is er een spoedk lus waar alles voor moet wijken.

Welke theatervoorstelling heeft veel indruk op j e gemaakt? "It's only cabaret, but I like it", van Acda & De Munnik. Zij kunnen heel eenvoudig, herkenbaar en humoristisch zaken uitdrukken En de wij ze waarop zij met "taal" omgaan vind ik ook erg knap en creatief ("Ik houd van haar, zij haat ook veel van mij .").

Is er verschil tussen personeelswerk, personeelsbeleid op een school ot in het bedrijf.s· leven.7 .. ..Mm m . . . lastig. Ik heb bij een groot bedrijf ge­ werkt, dus ik weet niet of dat representatief is. Wat me wel opv ie l was dat er in het bedrij fsleven heel duidelij k beleid was voor arbeidsomstandigheden (het zogenaamde ARBO-beleid), en geld. Ik heb het idee dat daar in het onderw ijs gewoon te weinig bu dget voor is.

Wat is j e f avo­ riete eten ? Italiaans. En de mosterdsoep van Gerard en Arie (red. kantine­ beheerders Wes­ terse Drift) .

Wijkt de organisatiestructu ur op een school erg af van die bij een glDot bedrijf? Ja. Vooral wat sfeer betreft. In het onderwijs heb je enorm korte lij nen . Dam'door is het heel gemoede­ lij k en open . Totaal n iet hiërarchisch. Dat vind ik pretti g. Je hebt ook veel vrijheid , heel bijzonder. Wat was j e geworden als j e niet in het

p ersoneelswerk was gegaan ï

Vroeger was ik een écht zogenaamd "paarden­ meisje" . Mijn droom is lang geweest: Pol itie te paard, maar ik vond een uniform afschuwe lijk. Bo-

10

vendien moest je eerst zes j aar bij de 'gewone ' po­

litie hebben gewerkt voor j e eventueel bij de bere­

den politie terecht kon . Daarnaast was ik helemaal

geen grote held, dus totaal niet geschikt voor het

vangen van boeven!

Tegenwoordig denk ik dat docente Nederlands ook

wel wat voor mij was geweest.

Waa r gaje bij voorkeur naar toe op vakantie? Scandinavische landen en Engeland vanwege de ongerepte natuur, het klimaat en de aardige, relaxte mensen daar. Toch is een zonvakantie ook lekker op z' n tijd. Ten slotte: met vvie zou j e een dag wilien ru ilen ? Met mijn zusje. Die werkt in het gevangeniswezen als penitentiair inrichtingswerker, wat je vroeger bewaarder noemde. Een gevange nis heeft nog al­ tijd iets spannends. Door de letterlij ke en figuur­ lij ke geslotenheid bl ijft het onbekend terrein, en dus bl ijft het vragen oproepen.


De week van Charlotte Post, docente drama, Rummerinkhof

De week van Tim WiLkens, kLas 3(, Rummerinkhof

Donderdag: Leeuwarden 05.45 uur, mijn wekker brengt mij weer in de

vroege werkelijkheid. Allemaal afsluitende lessen vandaag vanwege het

einde van het trimester, dus veel presentaties! Altijd leuk om te zie n wat de

verschillende leerlingen bedacht hebben . 's Middags een leuk project voor

de derdejaars in elkaar gezet met collega Eva Wortmann en aansluitend

Culturele Weekvergadering op de boot bij collega Hidzer de Vries; productief

en gezellig! Aankomst Leeuwarden 23 .20 uur alwaar ik nog net de toegift

kon meepakken van het afscheidsconcert van de Träckener Kecks.

Donderdag: Vroeg opstaan (6.30 uur), ete n en naar school. De eerste echte dag si nds de proefwe rkweek. Het leukste uurtje van deze dag was drama , want dat is het enige vak waarbij ik niet stil hoef te zitten. Thuis na ­ tuurlijk lekker weer tv-kijken met warme chocolademelk. Nog even snel huiswerk maken en dan computeren . 's Avo nds heb ik twee uur lang judotraining in Gronin­ gen. Een keer thuis, jammer genoeg direct op bed.

Vrijdag: 05 .45 uur, het gebruike lijke gemor om op te staan en "afscheid"

van Wim want ik ga het weekei nde weg. Rustig dagje op de Helperbrink;

iedereen is een beetje versuft van de toetsweek. Met een weekendtas vol

verslagen richting Amsterdam. In de trein veel kunnen doen wat de reis

sneller deed gaan . Met Natasha (mijn zus) door de regen richting huis ge­

fietst, 's avonds door de regen richting Panama (club ) getrapt en 's nachts

door de regen weer terug. Je moet wat over hebben voor een, overigens

zeer geslaagd, avondje dansen en bijpraten!

Vrijdag: Pffff.. . Eindelijk de laatste dag van de week. Ik moet om half acht opstaan en dan naar school. Lekker om 2.10 uur vrij. 's Middags heb ik gezellig rondgehan­ gen met kameraden uit Peize. 's Avonds ging ik natuur­ lijk weer naar de soos in Peize waar het altijd geze llig is. Wel jammer dat ik Enemy of the State heb gemist, maar ja.

Zaterdag: 09.30, uitslapen! ! Half elf ontmoeten wij onze moeder op Cen­

traal voor ons halfjaarlijkse dagje winkelen. Rechtstreeks naar de Jordaan .. .

winke l in , winkel uit... koffie ... winkel in, winkel uit... lunch .. . winkel in ,

winkel uit.. .lekker eten met z'n drietjes in de Nes. Tevreden (mét de aanko­

pen) met mijn moeder mee richting Alkmaar, waar mijn vader ons opwacht.

Altijd enorm ontspannend om ee n avond bij mijn

ouders thuis door te brengen, altijd goed ze weer te

zien!

Zondag: 10.45 uur, Interliner richting Leeuwarden.

Onderweg mooi kunnen werken voor een va n de

voorstellingen waar ik met mijn theatergroep 'Brût

Theatermakers' mee bezig ben. 13.00 uur start repe­

titie voor de danstheaterproductie 'Hartstocht, toeval

en tegenslag' waar ik in speel en dans. Hard gewerkt

tot 20.00 uur. 's Avonds afronding cijfers die de

volgende morgen ingeleverd moeten worden en eindelijk weer een avond

met z'n tweeën thuis; bij ons een uniek moment!

Zaterdag: Leuke dag. Vroeg opstaan omdat ik moet basketballen in Westerbork. Leuke wedstrijd, we winnen met 94 tegen 26. Makkie, ikzelf heb 18 punten gescoord. 's Middags een beetje relaxt gedaan , geinternet en tv gekeken. 's Avonds uitgegaan naar Looks in Roden . Ik was wel nuchter genoeg om terug te fietsten hoor. Zondag: Eindelijk... een dag om uit te slapen. 's Morgens had ik een leuke judotraining in Assen, daar gaan wij met de wedstrijd ­ selectie van mijn judovereniging een keer in de maand heen. 's Middags ging ik naar de stad. Vooral om sinterklaascadeautjes te kopen . Ee n keer thuis heb ik geïnternet en gecomputerd. Vlie­ gende Panters gekeken en maar op bed gegaan.

Maandag: Eerste uur vrij dus ik hoefde niet zo vroeg op Maandag: 05.45 uur, ach het went! Beginnen met de derdejaars, een altijd

te staan. Erg saaie dag , tot het 8' uur serieus les. Ik was leuke en inspirerende groep. 's Middags dans gegeven aan de musicalklas bij om vijf uur thuis dus moest ik snel eten omdat ik om zes Parnas (Huis voor Kunst en Cultuur), snel eten en terug voor de cursus

uur basketbaltraining had. Weer thuis heb ik gelnternet 'rolo pbouw' die ik geef in hetzelfde Parnas. Om 22.00 uur weer helemaa l vol en mijn favoriete programma van de week gekeke n: energie naar huis!

Rockzone. Nog ff huiswerk moeten doen en ben daarna op bed gegaan . Dinsdag: 05.45 uur, same old story! "Heeft u de cijfers" is zeker de meest

gestelde vraag van deze dag ! Logisch, want het is ook spannend, maar

Dinsdag: Erg drukke dag. Om 6.30 ben ik opgestaan om so ms .. . Allemaal nieuwe klassen vandaag en ik moet zeggen dat zij mij

naar school te gaan. Weer een saaie dag maar wel lol vro lijk hebben weten te stemmen. Ik geef ook echt een leuk vak (best goed gehad in sommige lessen. 's Middags ging ik gelukkig om daar soms eens bij stil te staan) Ik word iedere dag weer getrakteerd op naar de kapper want de gel die ik nu nodig heb, was prachtige ideeën, scènes en inspirerende opmerkingen van leerlingen! 16.00 enorm . Na de kapper gegeten en met de bus naar Groni n­ uur overleg over de Musicalklas. 17 JO uur naar café Spoekepölle voor onze gen gegaan voor mijn judotraining. We zijn na drie kwar­ vaste dinsdagmiddagborrel met elkaar (Wim en ik) en vrienden ...

tier gestopt omdat het te koud was in de Dojo. Woensdag: 05.45 uur, ... Sinterklaas vandaag, dus opgewonden leerlingen

in de klas. De goede man kwam zelfs nog even langs op de Rummerinkhof.

Een extreem grote groep in de keuzeles vandaag. Erg gelachen met deze

geta lenteerde acteurs en actrices. (Zie voor een voorbeeld van een aanstor­

mend theatertalent de foto van Tim op deze pagina!) Nét voor vijf uur nog

materiaal voor mijn surprise bemachtigd die ik vanavond moet fabriceren !

Nu ga ik Tim eve n mailen om te checke n of wij als schrijversduo de deadline

voor Zernikezaken gaa n halen ...

Woensdag : Ik had het 1e uur vrij en tot het 7' uur les. Eindelijk weer dramakeuzeles. We gingen oefenen voor de grote voorstelling va n over een paar weken. Ik was om vier uur thuis en had toen nog tot zes uur moeten kranten lopen. Ik ben uiteindelijk gestopt omdat het erg regende. 's Avonds vierden we Sinterklaas met de fam ilie. Ik heb erg leuke cadeautjes gekregen. Vooral veel snoep en gel.

11


, , ,, , \

2002-0101 -2- ZernikeZaken jaar 4 2001-2002  

Zernike College, Groningen, Haren, Zuidlaren. Informatieblad voor ouders van leerlingen die op het Zernike College les krijgen