Page 1

PLA TAC

ZER EL MOIANÈS PONENT


1. INTRODUCCIÓ.

LA ZER El Moianès Ponent és una entitat constituïda per les escoles Anton Busquets i Punset de Calders, L’Esqueix de Monistrol de Calders i L’Escola de Mura. Són escoles amb realitats de partida molt diferents i que per tant necessitaran de certa individualització. De totes maneres creiem en un projecte comú i en les sinèrgies de treball i hi ha la voluntat de crear un marc comú d’actuació concret , però prou flexible per tal de poder encabir totes les nostres realitats. L’objectiu principal del nostre PLA TAC és la sistematització del treball TIC/TAC a les diferents escoles de la ZER, l’anivellament i la certificació d’unes competències mínimes a assolir. Aquesta visí implicarà la gestió dels recursos materials i de la necessària formació del professorat Així mateix , caldrà instrumentalitzar els recursos i processos necessaris per tal de poder assegurar la participació i col·laboració de la comunitat educativa en aquest pla. Entenem com a normalització del treball TIC/TAC, el treball diari amb les eines TIC per part de mestres i alumnes, i la normalització TAC com la incorporació dels recursos informàtics al treball diari dels nostres currículums. Així mateix , serà un eix vertebrador l’aprofitament d’aquestes eines per la comunicació i la gestió de la informació a tots els nivells de la nostra organització. Estem convençuts que tot PLA TAC ha d'ésser una eina viva i dinàmica, i per tant necessàriament en constant procés de revisió.


2. LA NOSTRA ZER / LES NOSTRES ESCOLES.

La ZER El Moianès Ponent és un centre públic situat l’extrem sud-oriental del Bages,tocant al Vallès Oriental, i formant part de la comarca natural del Moianès. La seva seu es troba a Calders , al carrer Era de Cal Feliu S/N.

http://moianesponent.blogspot.com

3. RECURSOS INFORMÀTICS.

La ZER El Moianès Ponent no té recursos propis , tal sols un ordinador de secretaria i un portàtil Toshiba a la seu de la ZER Recursos Calders: L’escola Anton Busquets i Punset disposa dels següents recursos: 11 ordinadors portàtils + 6 netbooks 16 ordinadors de sobretaula 1 ordinador que fa les funcions de servidor La majoria d’ordinadors estan connectats en xarxa, els de sobretaula amb cablejat i els portàtils amb wifi (Projecte Heura del Departament d’Ensenyament). El programari bàsic de cadascun dels ordinadors consisteix en el paquet Office, navegador Mozilla i Google Chrome, 1 impressora Kónica Minolta 1 fotocopiadora/impressora Kónica Minolta en xarxa amb tots els equips 1 projector portàtil i dos fixes 3 pantalles 1 càmera de vídeo 1 càmera fotogràfica Recursos Monistrol de Calders:. L’escola L’Esqueix disposa dels següents recursos: 12 ordinadors portàtils un armari de portàtils 12 ordinadors de sobretaula 1 ordinador que fa les funcions de servidor i disposa d’un disc dur extern de 500 Gb. Tots els ordinadors estan connectats en xarxa, els de sobretaula amb cablejat i els portàtils amb wifi


(Projecte Heura del Departament d’Ensenyament). El programari bàsic de cadascun dels ordinadors consisteix en el paquet Office, navegador Mozilla, 1 impressora HP Photosmart 1 fotocopiadora/impressora Canon en xarxa amb tots els equips 1 scanner 1 Kit Pissarra digital i projector instal·lat a l’aula de Cicle Superior 1 projector portàtil (carro portàtil) 1 càmera de vídeo 3 càmeres fotogràfiques Recursos Mura: L’escola de Mura disposa dels següents recursos: 5 ordinadors portàtils 6 ordinadors de sobretaula 1 ordinador que fa les funcions de servidor i disposa d’un disc dur extern de 250 Gb. Tots els ordinadors estan connectats en xarxa, els de sobretaula amb cablejat i els portàtils amb wifi. Alguns dels ordinadors estan connectats a la xarxa de l’Ajuntament mentre que els altres funcionen en xarxa del Projecte Heura del Departament d'Educació. El programari bàsic de cadascun dels ordinadors consisteix en el paquet Office i navegador Mozilla. 1 impressora HP Photosmart 1 impressora Hp Deskjet en xarxa al pis de dalt 2 projectors portàtils

4.OBJECTIUS GENERALS TIC/TAC . INTRODUCCIÓ

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples recursos per a l'acció didàctica i per a l'aprenentatge dels alumnes, esdevenen un element de motivació i de dinamització per a l'adquisició de les competències bàsiques i, en especial, de la competència digital, i de canvi i millora en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge, és a dir, esdevenen tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC). Per facilitar que aquest procés es desenvolupi de manera harmònica, és necessari un Pla TAC específic que formi part de projecte educatiu del centre. El Pla TAC ha d'establir unes directrius clares per a l'ús eficient de les tecnologies, assegurar la competència digital dels alumnes, la integració curricular i l'ús inclusiu dels recursos digitals i la innovació metodològica. (instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació especial. Curs 2012-2013.) Les TIC s’utilitzin per organitzar, aplicar i presentar la informació en diferents formats, per llegir i escriure de manera individual i col·lectiva, per comunicar-se i publicar la informació per a una audiència determinada, facilitant la quantitat i qualitat dels documents produïts i fent que el procés de lectura i escriptura esdevingui més col·laboratiu, interactiu i social, treballant estratègies per a la localització de la informació, l’obtenció i el tractament de les dades. (instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació especial. Curs 2008-2009.)


4.1. Objectius generals del Centre en relació a les TIC/TAC. Potenciar l'ús de la informàtica com eina de treball en el procés d'ensenyament-aprenentatge, utilitzantla de forma activa per part dels alumnes. ●

Fomentar l'ús dels mitjans informàtics, facilitant l'accés a aquesta eina per part dels alumnes com mitjà de treball i suport en els seus aprenentatges.

Afavorir la seva utilització per part del professorat en les seves tasques habituals del Centre: programacions, memòries, plans, circulars, normatives, activitats,, i en la seva pràctica docent, inclusió de pràctiques TAC en les unitats didàctiques.

Aprofitament didàctics d’internet, treball en PROJECTES TELEMÀTICS, CACERES DEL TRESOR, WEBQUEST, BLOCs , FORUMS…

Impulsar la comunicació entre els centres de la ZER i/o amb centres d’ altres localitats, a fi de conèixer i transmetre valors socials i de respecte a altres formes de vida i costums.

Facilitar la recerca d'informació i el tractament crític de la mateixa.

Utilitzar les possibilitats de les TIC /TAC per la gestió eficient de la documentació i la informació. Utlització de l’entorn d’internet per la visualització i posicionament de la Nostra ZER i les seves escoles 4.2. Objectius per als alumnes: Les TIC esdevinguin un instrument rellevant en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències, des de l’observació inicial fins a la realització i valoració final. A partir de visualitzadors i sensors per observar i mesurar fenòmens reals, transferint les dades a l’ordinador per organitzar-les i fer-ne els gràfics; treballant amb la modelització de fenòmens, amb simuladors… Les TIC facilitin la interacció de l’alumnat amb objectes matemàtics i les seves relacions, la construcció de figures geomètriques, que ajudin a la resolució de problemes, a aprendre dels errors per mitjà d’una retroalimentació immediata i efectiva, a treballar amb càlculs i entorns que amb altres mitjans poden ser feixucs i complexos, i afavoreixin la presentació, la col·laboració i la comunicació de les experiències. L'ús dels recursos TIC permeti generar música, combinar sons, textos, imatges, fotografies i animacions, obrint moltes possibilitats per a l’experiència estètica. Cal que els entorns multimèdia posin èmfasi perquè els audiovisuals, la música, les imatges i les animacions siguin eines poderoses per comunicar idees. Es reconeguin els valors que existeixen en els missatges dels mitjans de comunicació i d’Internet, se'n fomenti l'anàlisi crítica davant la representació de la realitat que ens proporcionen i es fomentin les conductes responsables i ètiques vers l'ús dels mitjans tecnològics i de la informació, de manera que ajudin a prendre una actitud creativa que contribueixi tant a l’aprenentatge individual com al col·laboratiu. (instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació especial. Curs 2008-2009. 13. Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement) Utilitzar programes i entorns que facilitin el seu aprenentatge de les diferents àrees de contingut: Matemàtiques, Llengües, Coneixement del medi,... Potenciar la seva comunicació amb altres companys i companyes del seu entorn i de fora del seu entorn pròxim. Despertar l'interès per conèixer coses diverses i donar-los les pautes per a accedir a la informació precisa. Potenciar el seu raonament i el seu afany de coneixement. Utilitzar l'ordinador com mitjà d'investigació per a ampliar coneixements i elaborar petits projectes a


nivell individual i/o col·lectiu. Utilitzar l'ordinador com mitjà de creació, d'integració, de cooperació, de potenciació de valors socials i d'expressió de les idees de cadascun.

4.3. Objectius per al professorat. ·

Utilitzar les TIC com mitjà per perfeccionar l'activitat docent a través de la seva utilització, d'aprofitar la informació que d'elles pugui treure, i per a millorar el plantejament pedagògic a través de la seva utilització.

·

Emprar els ordinadors per al treball quotidià i les activitats d'aula en les seves tasques habituals del Centre: programacions, memòries, plans, circulars, normatives, activitats, etc.

.

En la seva pràctica docent, inclusió de pràctiques TAC en les unitats didàctiques. Aprofitament didàctics d’internet, treball en PROJECTES TELEMÀTICS, CACERES DEL TRESOR, WEBQUEST, BLOC …

·

Saber consultar informació a través de l'ordinador, tant de temes professionals ( cursets de formació, convocatòries...com de temes interessants per a la seva activitat docent. ●

.

Participació del professorat en la creació i evolució de pàgines Web (WEB / BLOC DE ZER / L'ESCOLA / AGORA)

Conèixer els processos més bàsics de manteniment del programari i maquinari

. Intensificar la utilització de les TIC amb la finalitat d’accedir i d'unificar tots els documents i processos comuns de la ZER: models, format, base documental potenciant el correu electrònic i els entorns compartits ( drive, dropbox, Picassa ... ) com a mitjà de comunicació i treball

4.4. Objectius de la Comunitat Educativa. · Potenciar la comunicació amb la Comunitat Educativa i el seu entorn: fulls informatius, pàgines Web, BLOC, correu electrònic, xarxes socials intercanvi d'informació amb les famílies... ·

Potenciar activitats de participació de tota la Comunitat Educativa: ràdio escolar, diari escolar, revista, Espai AMPA, pàgina web del centre, Reptes lingüístics, etc.

.

Utilització del correu electrònic i de les xarxes socials per una millota de la comunicació

5. ORGANITZACIÓ

Les especials característiques d’una ZER fan que les funcions que s’atribueixen als coordinadors TIC en els centres ordinaris, estiguin aquí repartides entre el coordinador del Departament TIC de la ZER , i els diferents coordinadors TIC del centre , o persones responsables d’aquesta àrea en els centres, ja que no tots tenen la possibilitat de nomenar aquest càrrec no directiu.


El Departament TIC/ TAC de la ZER serà l’orgue màxim de disseny i implementació de les polítiques d’inclusió digital de la ZER. Estarà composat , com a mínim , per un membre de cada escola integrant de la ZER; aquest serà l’encarregat de portar a terme les concreciopns i adaptacions necessàries de les decisions preses a la realitat de cada centre. El coordinador/a TIC del centre exercirà les següents funcions de coordinació en relació a les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement: Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius de la zona. Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del centre. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica. Manteniment d'equips: mantenir actualitzat l’aplicatiu d'avaries per a comunicar-ho al tècnic de manteniment. Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministrativa del Departament d’Educació. Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Educació. Aquelles altres que determini el Departament TIC / TAC de la ZER

5.1. Coordinador TIC /TAC ZER. 5.1.

La figura d'algú que coordini i motivi el treball amb les TAC resulta òbvia i necessària. Ha de tenir tot el suport de l’equip directiu . Hauria de tenir unes hores d'alliberament suficients i variables segons l'organització del Centre i el volum del seu treball i les disponibilitats de personal.

El coordinador TAC realitzarà les següents funcions: ·

Presentar al claustre les activitats generals i decisions preses al Departament TIC/TAC .Motivar i facilitar el treball en TIC/TAC de tots els professors del Centre.

·

Assessorament general al professorat del Centre

.

Suport a les iniciatives TAC per part del professorat del Centre.

·

Promoure el disseny i implementació d’ assessorament individual, petit grup... segons interessos del professorat del Centre.

·

Coordinar el funcionament del Departament TIC /TAC .Redactar i organitzar les sessions de treball del Departament segons el Pla Anual, redactant i enviant l’ordre del dia i l’acta de la sessió que serà penjada a l’espai AGORA ·

Coordinar el manteniment de la web/ xarxes socials de l’escola.

· Estar al dia dels treballs d'altres Centres, i promoure la realització d'activitats en el Centre i intercentres.

5.2. DEPARTAMENT TIC/ TAC Coordinarà la integració de les TIC en les programacions del professorat i en l’avaluació de l’alumnat, i promourà l’ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula. Vetllarà per l’optimatzació de l’ús dels recursos TIC de a ZER i de les Escoles.


Animarà a usar les TIC entre la comunitat educativa i les difondrà. Tindrà cura dels aspectes normatius... Portarà a terme accions de formació del professorat Vetllarà pel manteniment dels espais digitals: WEB,BLOC, AGORA, XARXES SOCIALS, PICASSA.... Liderarà la redacció de la revista de la ZER Fer una relació de programes educatius existents en el Centre i donar-la a conèixer a la resta de companys.

5.3. Professors i les TAC. ·

El tutor/a serà, per norma general, el responsable de la integració curricular de les TIC i de la realització de les activitats que aquesta suposi. ·

·

Haurà de decidir els aspectes curriculars que es tractaran per mitjà de les TIC en cada curs. Treball individual o de grup en la pròpia aula per a realitzar treballs concrets, aprenentatges individuals, reforços, ampliació de continguts, etc. Per a això es tendirà a dotar a les aules, bé d'un ordinador per classe, amb connexió a Internet, o bé de dispositius mòbils que permetin la utilització col·lectiva de les TIC dintre de les aules.

· Treball individual o de petit grup amb alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes amb integració tardana en elsistema educatiu, realitzades pel Professorat especialitzat. Activitats de petit grup en un racó de l'ordinador, realitzades per les tutores o pel professorat de suport en les aules d'Educació Infantil, buscant la participació activa dels alumnes, la motivació i el treball interactiu. Pocs alumnes per a aconseguir una major implicació i un millor control dels mitjans informàtics.

5.4. Formació del professorat Es disposarà dintre de l'horari general del professorat d'una hora quinzenal de dedicació a les tasques relatives als mitjans informàtics. Es procurarà planificar, coordinar i potenciar la realització de programacions, activitats, recerca de material, visió de programes, i altres activitats que afavoreixin l'activitat educativa i informàtica del Centre. (Coordinat per la comissió TAC) Es facilitarà així mateix l'autoformació i la divulgació d'idees dintre del propi Centre amb la participació de companys més informats en temes concrets. Es realitzarà una formació a tots els professors interessats sobre la pissarra digital.


6. ELS ORDINADORS. LA SEVA UTILITZACIÓ.

6.1. La informàtica a l’aula 6.2. L’organització dels alumnes 6.3. L’horari

6.1. La informàtica a l’aula Dins de la ZER es veu la informàtica com una eina més del procés d’ensenyament- aprenentatge. Aquesta visió fa que com a eina d’ús habitual sigui present al llarg de les diferents activitats que es realitzen de manera que desapareix l’aula d’informàtica. Al desaparèixer l’aula d’informàtica els recursos d’aquesta es divideixen de la següent manera. Una part dels equips informàtics passaran a formar part del material d’aula, mentre que una altra part seran equips itinerants, que es destinaran a les diferents aules en cas de necessitat.

6.2. L’organització dels alumnes Els canvis de rol que comporta l'aplicació de les TIC en el concepte d’autonomia en l’aprenentatge impliquen també l’organització d’un espai diferent on l’alumnat trobi resposta a les seves necessitats i pugui desenvolupar les seves capacitats d’aprenentatge. Es requereix facilitat de moviment per realitzar diferents tipus d’agrupaments i organitzar activitats diverses de manera simultània, potenciant el treball en grup de forma cooperativa, combinant els treballs des de l’aula ordinària, la biblioteca. (instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació especial. Curs 2008-2009. 13. Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement) 6.2.1 Nombre d'alumnes per a cada ordinador. El nombre d’alumnes per ordinador serà flexible, tot dependrà de l’activitat que es vulgui realitzar. Hi haurà moments de treball individual, un alumne per ordinador i d’altres en que treballaran per grups.

6.3. L’horari 6.3.1 Hora setmanal fixa d'utilització: Totes les escoles de la ZER dins de l’horari d’activitats mantenen una hora setmanal .dedicada al perfeccionament i a l’adquisició d’habilitats TIC. Aquesta hora anirà complementada amb d’altres moments en que s’utilitzaran els equips informàtics.


Aquesta hora setmanal podrà ser feta pel tutor o bé per algun altre mestre. Constarà a l’horari general de curs.

6.3.2 Quan sigui necessari... A causa de la nostra organització els ordinadors formen part del dia a dia escolar, de manera que s’usen quan es necessari: Recerca d’informació, activitats del pla de treball... 6.3.3 Horari - En cas necessari s’establirà un horari d’ús dels ordinadors portàtils, de manera que estiguin a l’abast de tota l’escola, així com dels projectors i demés material TIC-TAC. El responsable d’informàtica de cada escola vetllarà per la bona distribució d’aquests recursos.

7. METODOLOGIA

Per tal de maximitzar l’ús dels ordinadors cal una programació que com totes, sigui flexible, i adaptada als nostres alumnes, i susceptible de modificar-la o millorar-la poc a poc. Aspectes a tenir en compte per part del/ la mestre/a: 7.1 A nivell general 7.2 Abans de l’hora setmanal fixa d’informàtica i/o usar els portàtils. 7.3 Dins l’àrea complementària d’informàtica

7.1 A nivell general - Facilitar l'autonomia dels alumnes per a l'ús dels ordinadors. No donar-ho tot fet. Que siguin ells qui els posen en marxa, entren en el programa, surten i apaguen l'ordinador. - Potenciar la participació de tots els alumnes, valorant actituds de respecte, cooperació i integració. - Inculcar que l'ocupació educativa de l'ordinador duu amb si treball, aprenentatge, activitat, diversió i esforç. No només és jugar. - Realitzar activitats adaptades als alumnes, i en les quals cadascun pugui desenvolupar l'activitat segons el seu nivell, els seus ritmes d'aprenentatge , les seves aptituds. - Fomentar actituds de cura del material, dels ordinadors i del mobiliari.


7.2 Abans de l’hora setmanal fixa d’informàtica i/o usar els portàtils. ·

Planificar l'activitat

- Seleccionar els programes o recursos que s’utilitzaran. És interessant haver provat els programes abans de presentar-los als infants. - Preveure les activitats a realitzar. (De vegades, unes activitats d'un mateix programa o recurs valen i unes altres no). - Planificar el nombre de sessions i com s’organitzen. ·

Integrar el treball en l’hora d’informàtica, dintre de la programació del curs i dels continguts a treballar en ell. Es tendirà a que el treball d'informàtica tingui relació amb allò que es fa a l’aula, encara que de vegades l’ús de certs programes requereixi un treball específic d’aquest.

7.3 En l'aula I amb l'ús dels portàtils. ·

Presència directa del mestre/a major quan més petit siguin els alumnes.

- Les sessions seran més dirigides i més controlades quan més petits siguin els alumnes i poc a poc s’anirà donant major iniciativa i més autonomia. ·

En les primeres sessions s’invertirà els temps necessari en: - Ordinador: engengar, apagar, seleccionar usuaris... - Discos: Posició correcta a l'introduir-los, què es pot fer i què no, introduir i treure... - Maneig bàsic per una finestra: maximitzar, minimitzar, tancar. - Com obrir un programa? Tancar-lo correctament. - Teclejar correctament. - Ús del ratolí tant de cable com el del teclat del portàtil. Com endollar-lo en un portàtil, preses de corrent dels portàtils… - Apagar adequadament l'ordinador.

8. OBJECTIUS

L'ordinador com a eina de treball a les aules. Els canvis que s'estan produint en la societat incideixen en la demanda d'una redefinició de la feina del professor i segurament de la professió docent, de la seva formació i del seu desenvolupament professional. Els rols que tradicionalment han assumit els docents ensenyant un curriculum caracteritzat per continguts acadèmics avui en dia resulten inadequats. Als alumnes els arriba la informació per múltiples vies: la televisió, radio, ordinadors, Internet, recursos culturals de les ciutats, etc. I els professors no poden fer com si res d'això anés amb ells.


Sota aquesta perspectiva, el paper del professor hauria de canviar des d'una concepció purament distribuïdora d'informació i coneixement cap a una persona que és capaç de crear i orquestrar ambients d'aprenentatge complexos, implicant els alumnes en activitats apropiades, de manera que els alumnes puguin construir la seva pròpia comprensió del material a estudiar, i acompanyant-los en el procés d'aprenentatge. (Begoña Gros. L'Ordinador invisible") 8.1. CICLE INFANTIL. 8.2. CICLE INICIAL. 8.3. CICLE MITJÀ. 8.4. CICLE SUPERIOR.


8.1. CICLE INFANTIL. 8.1.1. OBJECTIUS 1- Conèixer i aplicar les eines TIC -Aprendre a manejar el ratolí per assenyalar, clicar i arrossegar. - Començar aprendre encendre i apagar l’ordinador correctament. - Utilitzar el teclat de l’ordinador de forma adequada (picant les tecles d'una en una i amb cura). - Familiaritzar-se en la utilització dels diferents instruments tecnològics: ordinador, càmera, reproductor so i imatge, escàner, impressora,.. Descobrir la possibilitat de realitzar produccions digitals (presentacions, contes,..) utilitzant aquestes eines.


- Aprendre a utilitzar diferents programes educatius: clic, tuxpaint... O altres jocs en línia adequats a la seva edat. - Començar a familiartizar-se amb programes de processament de textos per escriure paraules i frases amb l'ajuda del/ de la mestre/a. - Habituar-se al maneig de les eines bàsiques de la pissarra digital. - Mostrar interès pels missatges rebuts tant de forma oral com escrita produïts pels mitjans audiovisuals: jocs ordinadors, blocs, cartes , correu electrònic, dibuixos animats, pàgines web,.... 2.- Disposar d'habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació - Conèixer la possibilitat de trobar informació a la xarxa a través de l'ordinador. En el treball per projectes, webquests,... - Conèixer els blocs com a eina de comunicació tant escrita, com oral (podcast, vídeos,...) o gràfica (fotos, dibuixos, treballs plàstics,...)

8.2. CICLE INICIAL. 8.2.1. OBJECTIUS 1.- Conèixer i aplicar les eines TIC - Emprar el vocabulari bàsic de l’ordinador. - Conèixer els elements perifèrics de l’ordinador, les seves funcions i connexions. - Treballar a l'entorn de Windows, Linux: - Obrir i tancar un programa - Obrir un arxiu en una carpeta - Crear un nou document - Imprimir un document - Desar i recuperar un document amb ajut del mestre - Accedir a informació que es trobi en suport CD-ROM. - Manejar programes de processament de textos per escriure paraules, frases i escrits senzills. - Utilitzar programes editors gràfics, com el paint o tuxpaint per fer dibuixos. - Autonomia en el maneig de programes educatius (jclic, pipo,...) o altres tipus de jocs en línia adequats a l'edat i nivell educatiu. - Seguir avançant en el maneig de la pissarra digital. 2.- Disposar d'habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació - Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre. - Fer ús de cercadors, seguint les indicacions del mestre. - Mostrar una actitud positiva davant les TIC, com una font potencial d’enriquiment personal i social. - Fer entrades i comentaris al bloc d'aula amb l'ajuda del mestre.

8.3. CICLE MITJÀ. 8.3.1. OBJECTIUS Conèixer i aplicar les eines TIC - Emprar el vocabulari bàsic de l’ordinador. - Conèixer les operacions bàsiques de l’ús dels ordinadors. - Conèixer i emprar alguns elements d'emmagatzement (cds gravables, memòries...) i els elements perifèrics de l’ordinador més utilitzats a l'aula.


- Iniciació a l'ús adequat del teclat. - Saber utilitzar recursos compartits en una xarxa. - Utilitzar programes de: Processament de textos: Elaborar un treball escrit incloent imatges i taules, conèixer operacions bàsiques del format (codi font, mesura lletra...), guardar-los i recuperar-los. Presentacions: Elaborar presentacions utilitzant plantilles, inserint text, imatges i sons, incorporar animació a les plantilles, operacions bàsiques del format... Gravació de sons: Ús de programes de gravació, saber guardar els sons en el format adequat, modificar el to d'alguns sons. Editors gràfics: Modificar i retocar dibuixos, imatges , saber guardar-los en el format adequat. Pissarra digital: Saber utilitzar les eines bàsiques de la pissarra digital. - Saber guardar els documents generats pels anteriors programes en una carpeta determinada i obrir-los sense ajut del mestre. - Emprar recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. - Imprimir de manera selectiva. 2. Disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació - Utilitzar les eines de navegació per Internet per informar-se i aprendre. Conèixer els diferents tipus de navegadors. - Usar els cercadors per accedir a la informació, ja sigui oral, escrita, visual o audiovisual. - Processar i gestionar adequadament informació seguint les orientacions del mestre. - Mostrar una actitud positiva, crítica i reflexiva davant les TIC. - Emprar les TiC de manera ètica, responsable i segura. -Utilització dels blocs com a eina de comunicació i treball. (saber fer entrades i comentaris) 3. Transformar la informació en coneixement -Comprendre la informació (relacionar, analitzar i sintetitzar) i integrar-la en els esquemes previs de coneixement. -Generar produccions responsables i creatives. -Treballar en contexts col·laboratius ampliant els entorns de comunicació.

8.4. CICLE SUPERIOR. 8.1.1. OBJECTIUS ·

Desenvolupar diferents activitats per adquirir, reforçar, introduir..., els continguts curriculars de les diferents àrees, mitjançant WebsGuia, Caceres del Tresor, WebQuest, Geoquest... Amb aquestes activitats desenvolparem les diferents competències bàsiques.

·

Treballar la lectura, la comprensió lectora, l’expressió escrita, l’expressió oral.

·

Càlcul, càcul mental, problemes...

·

Comunicació. Correu electrònic, xat, fòrums...

.

Adquirir destresa i agilitat en programes de gestió i presentación de la información

.

Fomentar l’ús responsable dels recursos informàtics

Conèixer i aplicar les eines TIC -Emprar el vocabulari bàsic de l’ordinador. -Conèixer les operacions bàsiques de l’ús dels ordinadors. -Manejar programes de processament de textos, presentacions, editors gràfics


Processament de textos: elaborar un treball escrit incloent imatges i taules, conèixer operacions bàsiques del format (codi font, tamany lletra...) Presentacions: elaborar plantilles inserint text, imatges i sons, incorporar animació a les plantilles, operacions bàsiques del format... Gravació de sons: ús de programes de gravació, saber guardar els sons els el format adequat, modificar el to d'alguns sons. Editors gràfics: modificar i retocar dibuixos, saber guardar-los en el format adequat. - Saber guardar els documents generats pels anteriors programes en una carpeta determinada i obrir-los sense ajuda del mestre. -Manejar bàsicament aparells (impressora, escàner, càmera de fotos, micro, vídeo, llapis de memòria) i programes multimèdia (gimp, audacity, paint) -Emprar habitualment els recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. - Conèixer el maneig de la pissarra digital. Disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació -Processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa. -Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre. -Mostrar una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan sigui necessari. - Saber gestionar un compte de correu electrònic (enviar missatges, respondre'ls, enviar un fitxer adjunt, guardar adreces,...) - Saber entrar a un bloc, wiki, .....o altres recursos en xarxa que s'utilitzin a l'aula, sabent fer comentaris, entrades, ....... Transformar la informació en coneixement

-Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de feina i d’oci prèviament establerts. -Comprendre la informació, analitzar-la de forma crítica i reflexiva i integrar-la en els esquemes previs de coneixement. - Mostrar una actitud positiva davant les noves TIC. - Emprar les TIC de manera ètica, responsable i segura.

PLA TAC ZER  
PLA TAC ZER  

Pla TAC

Advertisement