Page 11

2 Deelgebieden van high-tech automotive industrie In het rapport “The U.S. Competetive Position in Advanced Automotive Technologies” zijn high-tech gebieden in de geavanceerde automotive industrie geïdentificeerd en vervolgens geanalyseerd aan de hand van octrooi-informatie. In dit rapport wordt dezelfde indeling aangehouden. In de hierna volgende paragrafen worden deze gebieden nader omschreven. In afzonderlijke deelrapporten wordt elk gebied nader bekeken.

Brandstofcellen Het betreft hier brandstofcellen die specifiek ontwikkeld worden voor het gebruik in voertuigen. Onder deze brandstofcellen vallen: Ø de polymeer elektrolyt membraan- of proton exchange membraan (PEM) brandstofcellen; Ø de direct methanol omzettende brandstofcellen; Ø de zink-lucht brandstofcellen; Ø de solid oxide fuel cells (SOFCs) voor zover bedoeld voor mobiele toepassingen; Ø relevante hoge temperatuur membraan brandstofcellen; Ø Ook inbegrepen (en niet opgenomen bij de Waterstof opslag systemen) zijn systemen die in staat zijn om rechtstreeks brandstoffen om te zetten in waterstof ( H 2 ) De categorie hoge temperatuur membraanbrandstofcellen is als apart deelgebied onderzocht. Een aantal soorten brandstofcellen worden niet als geschikt voor de automotive-industrie beschouwd. Het betreft hier de op fosforzuur gebaseerde brandstofcellen (: PAFC), de op gesmolten carbonaat (: MCFC) gebaseeerde brandstofcellen, de zogenaamde protonic ceramic (: PCFC) cellen, de regenerende brandstofcellen en de alkaline brandstofcellen.

Hoge temperatuur membraan brandstofcellen Afzonderlijk wordt de deelcategorie van de hoge temperatuur membraan brandstofcellen binnen de categorie brandstofcellen beschreven. Dit type brandstofcellen wordt als veelbelovend beschouwd. De ontwikkeling is nog maar vrij recent op gang gekomen.

Opslag van Waterstof Het gaat hier om technieken voor het on-board opslaan van waterstof ( H 2 ) voor brandstofcellen. Voor het overgrote deel wordt de opslag gedaan in verschillende soorten legeringen; micro-bollen en zogenaamde nanostructuren, zoals nano-buisjes. Technieken om het waterstof op te slaan in de elektroden van accu’s zijn zoveel mogelijk uitgefilterd, omdat deze het beeld te zeer zouden gaan overheersen.

Geavanceerde Accu’s De zoektocht is naar een voordurend hogere opslagcapaceit per gewichtseenheid. In deze categorie vallen de lithium ion, lithium polymeer, lithium metaal of zwavel, nikkel-metaal- hydride (NiMH), nikkel zink and natrium-nikkel-chloride accu’s. Lood and nikkel cadmium (NiCd) accu’s worden buiten beschouwing gelaten evenals op lithium-zwavel dioxide en op andere lithium-zwavel ion samenstellingen gebaseerde accu’s. De lithium metaal en de lithium polymeer technologieën worden gezien als de volgende generatie van geavanceerde accu’s. Natrium-nikkel-chloride wordt vooral in Europa als een technologie met toekomst gezien. De werkingstemperatuur van dit type accu’s ligt op 375 °C. Nikkel-zink technlogie wordt niet meer als een serieuze kandidaat beschouwd voor de toepassing in auto’s. Deze technologie is voornamelijk om historische redenen in dit onderzoek meegenomen

Lithium accu’s De Li-polymeer en Li-S accu’s wordt als een veelbelovende technologebied beschouwd. Om die reden is een afzonderlijk rapport aan deze accu’s gewijd.

11

High tech automotive  

http://www.zerauto.nl/blog/media/blogs/zerauto/2009/01/Automotive_0_Algemene_Inleiding_en_samenvatting_tcm10-10707.pdf