Page 1

Fresh Flash Catalog Manual 

1

คูมือการสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E‐Book, E‐Magazine, E‐Catalog, E‐Brochure) 

ดวยโปรแกรม Fresh Flash Catalog 

โดย ดร.ไพฑูรย ศรีฟา  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  Webmaster: www.ipad-thailand.com  www.drpaitoon.com ,  www.emagthailand.com , www.ebookthailand.net  www.guidance.go.th ,  www.samuitoday.com ,  www.srifa.com


Fresh Flash Catalog Manual 

2

หนาเมนูหลักของโปรแกรม

โปรแกรม Fresh Flash Catalog เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชเปนเครื่องมืออํานวยความ  สะดวกในการผลิตเอกสารตางๆ อิเล็กทรอนิกสใหอยูในรูปแบบเปดพลิกหนา (Turning Flip Page)  เสมือนจริง ยอ‐ขยายหนากระดาษ (Zoom in – Zoom out)  สั่งพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ  (Printing) มีปุมควบคุมในการเปดพลิกหนา หรือหากตองการจะเปดหนาเอกสารใดก็สามารถกําหนด  เลขหนาแลวสั่งใหเปดหนาตามที่ตองการได  สําหรับการบันทึกโปรแกรมเพื่อนําไปใชงาน ทําได 3 รูปแบบ คือ  1.  บันทึกเปนไฟลรูปแบบ .html เพื่อนําไปเปดดวยโปรแกรมบราวสเซอร  2.  บันทึกเปนไฟลรูปแบบ .swf  3.  บันทึกเปนไฟลรูปแบบ .exe  สวนคุณสมบัติอื่นๆ ที่นาสนใจคือ ทานสามารถแทรกไฟลภาพนิ่ง (.jpg) ไฟลวิดีโอ (.flv)  ไฟลเสียง (.mp3) สรางหนากระดาษแบบโปรงใสได  สําหรับโปรแกรม Fresh Flash Catalog  Version 3.6 สามารถนําเขาไฟลรูปแบบ .pdf ได


Fresh Flash Catalog Manual 

เริ่มตนงานครั้งแรกดวยการสราง project ใหม

กําหนดวาจะบันทึกงานไวที่ใด

3


Fresh Flash Catalog Manual 

การกําหนดคาพื้นฐานของหนากระดาษ

4


Fresh Flash Catalog Manual 

การใชคําสั่งตางๆ เพื่อสรางสรรคผลงาน 

การสรางงานดวยโปรแกรม Fresh Flash Catalog สรางไดครั้งละ 1 หนา โดยสามารถ  เพิ่มเติมหนาไดไมมีขดี จํากัด ขัน้ ตอนสุดทายก็สั่งบันทึกโปรแกรมก็จะแสดงผลออกมาเปนรูปเลมอัตโนมัติ

5


Fresh Flash Catalog Manual 

ตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e‐Book) ที่สรางดวยโปรแกรม Fresh Flash Catalog

6


Fresh Flash Catalog Manual 

สรุปคําสั่งการใชโปรแกรม Fresh Flash Catalog 

การสราง Project ใหม : ใชคําสั่ง File>> New Project>> หรือ (Ctrl+N) จากนัน้ ใหไปกําหนดวาจะเก็บบันทึกไวที่ไดรฟไหน ตั้งชื่อไฟล และ  กดปุมsave 

การเปด Project งานเกามาใชงาน : ใชคําสั่ง File>> Open Project>> หรือ (Ctrl+O) จากนั้นใหเขาไปเลือกหาไฟลที่มีนามสกุล  .fcf  จากไดรฟตามที่  บันทึกไวตอนสราง Project 

การเปด Project งานเกาขึ้นมาใชงาน (ทางลัด) : ใชคําสั่ง File>> Reopen>> บรรดา Project งานตางๆ ที่เคยเปดใชงานก็จะแสดงขึ้นมา และจะบอกวาไฟลงานอยูที่  ไดรฟไหน สับไดแรกเทอรรี่อะไร ชื่อโปรเจคอะไร (วิธีการนี้ก็สะดวกดี) 

การบันทึก Project : ใชคําสั่ง  File>> Save Project>> หรือ Ctrl+S

7


Fresh Flash Catalog Manual 

การบันทึก Project แบบที่สามารถตั้งชื่อใหมไมซ้ําชื่อเดิมได: ใชคําสั่ง File>> Save Project As>> 

การตั้งคาคุณลักษณะทั่วไปของ Project : ใชคําสั่ง  File>> Project Settings>> 

การบันทึกงานที่สรางขึ้นเพื่อใชบน Web  : ใชคําสั่ง  File>> Export To Flash? SWF For Web>> หรือ F7 

การบันทึกงานที่สรางขึ้นเปนไฟล .exe  : ใชคําสั่ง  File>> Export To Executalble >> หรือ F8 

การบันทึกงานที่สรางขึ้นเปนไฟล Flash  : ใชคําสั่ง  File>> Export To Flash? SWF>> หรือ F9 

การสั่งพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ : ใชคําสั่ง  File>> Print>> หรือ Ctrl+P 

การแทรกหนา : ใชคําสั่ง Page>> Insert Page

8


Fresh Flash Catalog Manual 

การลบหนา : ใชคําสั่ง Page>> Delete Page 

การแทรกในหนาสุดทาย : ใชคําสั่ง Page>> New Page (at the end) 

การแทรกรูปภาพในหนา : ใชคําสั่ง  Layers>> New Image Layer>> หรือ Ctrl+B 

การแทรกขอความในหนา : ใชคําสั่ง  Layers>> New Text Layer>> หรือ Ctrl+T 

การแทรก NativeObject :  ใชคําสั่ง  Layers>> New NativeObject Layer>> หรือ Ctrl+D 

การแทรก OLE :  ใชคําสั่ง  Layers>> New Ole Layer>> หรือ Ctrl+O 

การแทรกไฟล Flash :  ใชคําสั่ง  Layers>> New Flash Layer>> หรือ Ctrl+F

9


Fresh Flash Catalog Manual 

การแทรกวิดีโอ : ใชคําสั่ง  Layers>> New Image Layer>> หรือ Ctrl+B 

ในแตละหนานัน้ การแทรกตัวอักษร ภาพ หรืออื่นๆ จะทํางานเปนเลเยอร (Layer) ซึ่งเราสามารถจัด  วางตําแหนงทับซอนกันได สําหรับคําสั่งทั่วไปทีใ่ ชงาน เชน  ตองการตัด ใชคําสั่ง Edit >> Cut  ตองการทําสําเนา ใชคําสั่ง Edit >> Copy  ตองการเลือกทั้งหมด ใชคําสั่ง  Edit >> Select All  ตองการยกเลิกคําสั่งยอนกลับไป 1 ขั้น  ใชคําสั่ง Edit >>Undo  ตองการยอนกลับไปที่เดิม 1 ขั้น ใชคําสั่ง  Edit >> Redo 

ขอแนะนํา : o  สําหรับไฟลวีดิโอที่นํามาใชแทรกในหนาหนังสือ จะตองเปนไฟลที่มีนามสกุล .flv  เทานั้น  o  สําหรับไฟลภาพประกอบที่นําเขามาใชได เปนไฟลที่มีนามสกุล  .gif, .png, .psp, .jpg  และอีกหลายๆ รูปแบบที่เปนไฟลประเภท กราฟก  o  ทานสามารถชมวิธีการใชโปรแกรมแบบออนไลนไดที่เว็บไซต  http://www.freshcatalog.com/tutorials  o  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  ดร.ไพฑูรย ศรีฟา  โทร. 081-9708171, 081-4523438  email: drpaitoon@hotmail.com

10

flash flipbook  
flash flipbook  

flash flipbook