Page 1


อัญมณี คือรัตนชาติที่มาจากแร่ ธาตุต่างๆ (minerals) ซึ่งเป็ นสารอนินทรี ย ์ ที่อยูใ่ ต้ผวิ โลก และได้ขดุ ขึ้นมาแล้วนาไปเจียระไนและขัดมัน หรื อแกะสลักเป็ น รู ปต่างๆ หลังจากนั้นจะนามาใช้ทาเป็ นอัญมณี เครื่ องประดับ นอกจากนี้ยงั มี สารอินทรี ยบ์ างชนิดได้ถูกเลือกเข้ามาเป็ นอัญมณี ดว้ ย


แหล่ งกาเนิดอัญมณี อัญมณี เกิดจากสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ สารอินทรีย์ (Organic) และ สารอนินทรีย์ (Inorganic)


ระบบผลึก (Crystal System) แร่ ประกอบขึ้นโดยธาตุชนิดต่างๆ ทาให้มี องค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันและอะตอมภายในที่เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ ได้ก่อตัวกันขึ้นมาเป็ นผลึก (Crystals) โดยอาศัยเวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสม รู ปร่ างของผลึก (habit) คือลักษะภายนอกของผลึก ซึ่ งเกิดจากแร่ ที่มีองค์ประกอบ ทางเคมีต่างๆ ดังนั้นลักษณะการเรี ยงตัวของอะตอมภายในจึงต่างกันทาให้ปรากฎ ออกมาเป็ นรู ปผลึกที่มีลกั ษณะภายนอก ไม่เหมือนกัน


ลักษณะของผลึก แบ่งเป็ น 2 แบบ ผลึกเดีย่ ว (Single Crystals) คือผลึกที่มีการเรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบและขึ้นมาโดดๆ โดยไม่จบั เป็ นกลุ่ม เช่น ควอทซ์ (Quartz) เป็ นต้น  แอกกริเกท (Aggreates) คือการรวมตัวของผลึกอย่างไม่เป็ นระเบียบ 


        

รูปแบบของการเจียระไนอัญมณี (Cut) อัญมณีที่ได้ รับการเจียระไนและขัดเงาให้ มีผิว เรี ยบแล้ ว เรี ยกว่ า การแต่ งเหลี่ยม (Facet) แบ่ งออกเป็ นลักษณะต่ างๆดังนี้ แบบเหลีย่ มเกสร (Brilliant cut) แบบขั้นบันได (Step cut) แบบผสม (Mixed Cut) แบบหลังเบีย้ (Cabochon) แบบก้ อนมน (Tumbled) ลูกประคา (Bead) แกะสลักนูน (Cameo) แกะสลักจม (Intaglio) แบบก้ อนแบนราบขนานกับผิว (Tablet) แกะสลัก (Carved) แบบก้ อนหยาบ (Rough)


การพิจารณาสี ของอัญมณี ควรใช้ไฟสี ขาวของหลอดฟลูออเรสเซนท์ (Fluorescent Lamp) ที่มีแสงใกล้เคียงกับแสงแดด (Day Light) การพิจารณาดูสี ของอัณมณี ควรดูทางด้านหน้าของอัญมณี (Face-up) พื้นที่ดา้ นหลัง (Back Ground) ควรเป็ นสี ขาว ให้ถืออัญมณี ห่างประมาณ 6 นิ้ว จากไฟขาว (Fluorescent Light) และดู อีกครั้งด้วยไฟเหลือง เพราะแสงจากหลอดไฟสี เหลือง (Incandescent Light) จะช่วย ตรวจดูวา่ อัญมณี น้ นั เปลี่ยนสี หรื อไม่ ในกรณี ที่เป็ น พลอยอเล็กซานไดรท์ (Alexandrite)


หลักการสั งเกตดูสี สี (Hue) สี หลักมีอยู่ 6 สี คือ แดง ส้ม เหลือง เขียว ม่วง น้ าเงิน การกาหนดสี ของอัญมณี เราจะเรี ยกจากสี ของอัญมณี ที่เห็น แต่ในกรณี ที่อญั มณี น้ นั มีความก้ ากึ่ง ของสี ระหว่างกัน เช่น มีท้ งั สี แดงและสี ม่วงเล็กน้อย ก็จะเรี ยกว่าสี แดงอมม่วง ถ้าม่วง มากกว่าก็เรี ยกว่าสี ม่วงอมแดง แต่หากสังเกตแล้วว่ามีจานวนสี แดงกับสี ม่วงเท่่ากัน ให้ เรี ยกว่าแดงม่วง เป็ นต้น


บุษราคัม คือซัฟไฟร์ สีเหลือง หรือซัฟ ไฟร์ สีทอง (Yellow or Golden Sapphires) มีความแข็งระดับ 9 อยู่ในตะกูล คอรันดัม (Corundum)ในประเทศไทยจะ เรียกว่ า "บุษราคัม" เป็ นพลอยทีน่ ิยมกันมาก ปกติมสี ี เลืองอมนา้ ตาลมีโทนสี อ่อนถึงมืด ถ้ าสี เหลืองทองเข้ มจะราคาสู งในบรรดาซัฟไฟร์ สี แฟนซี ซัฟไฟณ์ สีส้มจัดหรือแดงอมส้ ม จะเป็ น ชนิดทีห่ าได้ ยาก ราคาจะสู ง มักเรียกชื่อผิดคือ โอเรียนเต็ลโทพาส (Oriental Topaz)


ความเชื่อเกีย่ วกับบุษราคัม ประจาเดือนเกิด พฤษจิกายน ผูท้ ี่เกิดปี วอก ผูท้ ี่เกิดวันจันทร์ เชื่อว่าเป็ นหิ นแห่งความ แข็งแกร่ งนาพาความอบอุ่นแห่งมิตรภาพมาสู่ ผสู ้ วมใส่ มีพลังอานาจพิเศษช่วยไม่ให้ผู ้ เป็ นเจ้าของไม่ตอ้ งนอนฝันร้าย ช่วยขับไล่ความวิตกกังวลและปัญกวนใจ เร่ งการ ไหลเวียนของเลือก วางไว้ใต้หมอนขณะหลับจะสร้างพลังให้กบั ร่ างกาย ช่วยให้นอน หลับง่าย มีสมาธิ ตดั สิ นใจอย่า่ งรอบคอบ เชื่อว่าวางไว้บนโต๊ะทางานจะสร้างความ ร่ ารวย นาไปแช่น้ าดืมจะบรรเทาอาการหวัด ช่วยปรับสถาพสมดุลในร่ างกาย โดยเฉพาะระบบประสาท


จัดเป็ นตระกูล เพราะมีการตกผลึกที่มีรูปแบบ เหมือนกันแต่จะมีตวั เคมีที่ต่างกันการ์เน็ททุกชนิดจะมี ระบบผลึกเป็ นคิวบิก แบ่งเป็ นหลายประเภท เช่น โร โดไลท์ (Rhodolite) มีสีแดงอมม่วง ถึงม่วงอมแดง แต่จะ มีสีม่วงปนอยูเ่ สมอ ไพโรป(Pyrope) สี น้ าตาลอมแดง หรื อแดงอมม่วง โทนสี ส่วนใหญ่จะมืด สเปสซาไทท์ (Spessatite) โทนสี ติดส้มเสมอ อัลมันไดท์ (Almandite) จะโปร่ งใสสี แดงอมน้ าตาลโทนสี จะออกมืด แหล่งกาเนิดคือ ศรี ลงั กา และอัฟริ กา การ์ เน็ทเป็ นพลอยประจาราศีเดือนมกราคม และเป็ นหนึ่งใน" อัญมณี ชุดนพเก้า" ที่เป็ นสิ ริมงคลแก่ผสู้ วมใส่ หรื อผู้ ครอบครอง


เขียวส่ อง หรื อ กรี นซัฟไฟร์ ส่ วนใหญ่มีเพลียว โครอิซีม (Dichroism Colur) สี เขียวและสี นา้ เงิน ธาตุสีคือ ธาตุเหล็ก ชื่อที่เรี ยกผิดคือ มรกต โอ เรี ยนเต็ล (Oriental Emerald) เชื่อว่ามีพลังในการ เพิ่มพลังชีวติ ให้กบั ผูป้ ่ วยในระยะพักฟื้ น,ช่วยลด อาการฉุนเฉี ยว,ช่วยปรอบโยนและแผ่ความรัก ความเมตตาไปสู่ ผคู ้ น้ รอบข้าง * เหมาะเป็ นเครื่ องประดับสาหรับ ผูท้ ีเกิด วันพุธ(กลางคืน), ผูท้ ี่เกิดเดือนกันยายน


คริสโซเพรส (Chrysoprase) จัดอยูใ่ นตะกูล ควอทซ์ เป็ นแคลเซโดนีที่มีสีเขียวโดยเป็ นผลมากจาก นิกเกิล (nickel oxides) สี ปกติแล้วเป็ นสี เขียวอ่อน จนถึง เขียวเข้ม สี เขียวเข้มของคริ สโซเพรสบางทีจะเรี ยกว่า เพรส (Prase) ได้เช่นกัน คริ โซเพรส (Chrysoprase) เป็ นแร่ ที่มีความ หลากหลายในแง่ของการเกิดและชนิดมากที่สุด พบทั้งใน หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร การที่มคี วามแข็ง เท่ากับ 7 ไม่มีแนวแตกเรี ยบ และมีเสถียรภาพทางเคมี ไม่ ทาปฏิกิริยากับสารเคมีทวั่ ไป จึงเป็ นแร่ ที่ทนทานต่อการผุ กร่ อน และทนต่อการทาลายทางเคมีมาก ทาให้ยงั คง สภาพอยูไ่ ด้ในรู ปของกรวดทรายตามตะกอนทางน้ าและ ชายทะเล


อัญมณี ตระกูลสปอดูมีน เป็ นหิ นที่มี สี ชมพูอ่อน ชมพูแกมม่วง เป็ นหิ นทรงพลัง ขั้นสู ง ช่วยต่อต้านพลังงานด้านลบและกระตุน้ พลังงานด้านดี ช่วยให้เกิดความรัก ทั้งด้านอารมณ์และจิตวิญญาณ นามาซึ่ งความรักแบบไร้ เงื่อนไข และความเมตตา กรุ ณา ใช้บาบัดอาการติดสิ่ งเสพติด ,เหล้า ,บุหรี่ ตลอดจนบายมุขต่างๆ ตลอดจน การพูดจาหยาบคาย ก้าวร้าว ช่วยสร้างความสมดุล ให้กบั อารมณ์เสริ มสร้างความ มัน่ ใจ กล้าที่จะเปิ ดเผยมากขึ้น ช่วยลดความกดดันอารมณ์แปรปรวน ระบบการ หมุนเวียนและปอด สร้างเนื้อเยือ่ ,บารุ งหัวใจ เสริ มผิวพรรณ นามาถูบริ เวณ ผิวหนังจะช่วยลดรอยด่างดา หรื อขจัดผิวหยาบกร้านได้ สตรี ควรอาบน้ าที่แช่ดว้ ย หิ นชนิดนี้


ด้ านการบาบัด คันไซต์มีคุณสมบัติในการสร้างเนื้อเยือ่ และบารุ งหัวใจเสริ มผิวพรรณและ ความงามให้กบั คุณผูห้ ญิงด้วยการนามาถูบริ เวณผิวหน้า หรื อผิวกายที่ตอ้ งการจะบารุ ง นอกจากนี้ควรอาบน้ าที่แช่ดว้ ยหิ นชนิ ดนี้ เพราะจะช่วยลดรอยด่างดาหรื อขจัดผิวที่ หยาบกร้านได้


พลอยไพลิน คือ พลอยคอรันดัมสี น้ าเงินเป็ นชื่อเรี ยกกันในประเทศไทย ส่ วน ความหมายของคาว่าไพลินสาหรับชาวต่างชาติ หมายถึง พลอยคอรรันดัมสี น้ าเงินจาก บ่อไพลินในประเทศเขมร มีตานานเล่าขานกันว่าบัญญัติ 10 ประการได้ถกู สลักไว้บน แผ่นซัฟไฟร์

ไพลินไทย ไพลินสี นาน้ าเงินของไทยมีสีค่อนข้างสวยโดยเฉพาะตรงบริ เวณใกล้ เขตแดนไทย-เขมร พบพลอยน้ าเงินที่มีคุณภาพคล้ายแคชเมียร์ เรี ยกว่า "ไพลิน" (Pailin) ส่ วนพลอยไพลินที่มาจากกาญจนบุรี อาเภอบ่อพลอยจะมีไพลินที่มีคุณภาพดี เช่นกัน


ความเชื่อเกีย่ วกับไพลิน ช่วยทาให้สภาพจิตใจสงบความคิดปลอดโปร่ ง ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ของชีวติ รัก ชีวติ ครอบครัว มีคุณสมบัติพิเศษในการควบคุมตัวเองได้ ช่วยรักษาอาการทางสมอง ระบบประสาท ไขสันหลัง เป็ นอัญมณี ของผูท้ ี่เกิดวันศุกร์ ไพลินเป็ นพลอย ประจาเดือนเกิดเมษายน และ กันยายน และคนที่เกิดปี มะเมีย 


เป็ นพลอยผลึกก้อนใหญ่ค่อนข้างสะอาด ถ้าเทียบกับมรกต (Emerald) ซึ่ งทั้งสองเป็ น พลอยอยูใ่ นประเภทของเบอริ ล (Berly) ด้วยกัน พลอยมรกตจะมีผลึกเล็กกว่าและมี ตาหนิมากกว่า สี ของอะคัวมารี นคือสี ฟ้า ฟ้ าโทนอ่อน ๆ จนถึงสี กลาง สี มาจากธาตุ เหล็กเป็ นพลอยประจาเดือนเกิดมีนาคม


ความเชื่อ : คนโบราณเชื่อว่าพลอเป็ นพลอยธรรมชาติที่จะส่ งพลังดี ๆ ช่วย ปกป้ องคุม้ ครองในยามเดินทางและนาความอุดมสมบูรณ์ซ่ ึงยิง่ ใหญ่ดงั่ ท้องทะเล มาให้ ทั้งยังนาพาให้จิตใจสดชื่น อ่อนโยนและความมีเสน่ห์มาสู่ ผเู ้ ป็ นเจ้าของ ด้านการบาบัด : ช่วยบรรเทาอาการเมาคลื่น ลดอุบตั ิภยั บาบัดอาการทางระบบ ประสาท ความดันโลหิ ตสู ง นามากาไว้ในมือจะช่วยให้สดชื่นคลายความกังวล ได้เป็ นอย่างดี ข้อแนะนาให้พกไว้ติดตัวหรื อวางไว้บนโต๊ะทางานจะทาให้เกิด พลังที่ดี


อเมทิสต์ อะมีทิสต์ หิ นเขี้ยวหนุมาน หรื อ ควอทซ์สีม่วง ถึงสี ม่วงแดง สี แดงอมม่วงเข้ม ที่ดีมาจากยู ราเลียนหรื อไซบีเรี ย ถ้าเผาด้วยความร้อนสูงจะทาให้ เปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลอมเหลือง หรื อ เหลือง หรื อน้ าตาล อมแดง ซึ่ งจะเรี ยกเป็ นซิ ทริ น (Citrine) และเป็ นการ เปลี่ยนสี ที่ถาวร สี ได้จากธาตุเหล็ก เป็ นพลอยประจาราศี ของเดือนกุมภาพันธ์ มีพลังในการปกป้ องคุม้ ครอง ใช้แก้ ฮวงจุย้ เหมาะที่จะนามาวางในบ้านหรื อสานักงาน เพื่อนา สิ ริมงคลต่าง ๆ เข้ามา ด้านบุคคลช่วยเสริ มความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผูค้ น ก่อให้เกิดสมาธิ ด้านการบาบัดจะช่วย นาพลังดี ๆ มาสู่ ร่างกายทาให้ภมู ิคุม้ กันในร่ างกายดีข้ ึน


ตามปกติจะมีสีเหลือง ส้มถึงน้ าตาล ซิ ทริ นที่ดีจะไม่ค่อยมีตาหนิ มีความ ทนทานดี ส่ วนมากซิ ทริ นได้มาจากการเผาแอเมทิสต์ ชื่อซิ ทริ นได้มาจากภาษาฝรั่งเศษ แปลว่า มะนาว และเป็ นพลอยประจาราศีเดือนพฤษจิกายน


ความเชื่อเกีย่ วกับซิทริน ซิ ทริ นเป็ นรัตนชาติที่พลังงานสู ง มีประโยชน์ต่อจิตใจและกระบวนการคิด ช่วยปรับทัศนคติและมุมมองให้เป็ นเหตุเป็ นผล ลดการใช้อารมณ์ในการตัดสิ นปั ญหา ช่วยให้การสื่ อสารระหว่างบุคคลมีความประณี ประนอม ก่อให้เกิดความเข้าใจเอื้อ อาทรต่อกันมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเยียวยาจิตใจของผูป้ ่ วยเรื้ อรังทาให้มีกาลังใจสู ้กบั โรคภัยต่อไปได้ วิธีรับพลังซิ ทริ น หากต้องการมองให้ทะลุถึงรากเหง้าของปัญหาที่ เกิดขึ้นเพื่อตัดสิ นใจแก้ไขอย่างมีเหตุผลให้สัมผัสซิ ทริ นด้วยจิตใจที่เป็ นสมาธิหาก ต้องการให้ตกลงเจรจาใดๆเป็ นไปอย่างราบรื่ น ให้วางซิ ทริ นไว้ในตาแหน่งที่เห็นได้ ง่าย หรื อจะนามาทาเป้ นเครื่ องประดับพกพา หรื อสวมติดตัวได้เช่นกัน


เพอริ ดอท มีสีเขียวอมเหลือง เหลืองอมเขียว และ เขียวน้ าตาล เป็ นพลอยที่ไม่ค่อยแข็งนัก การนามา ทา เครื่ องประดับต้องให้ความระมัดระวัง เพราะจะถูกขีดข่วน เป็ นรอยได้ง่าย โดยเฉพาะ การให้ความร้อนมากในขณะซ่อม ฝังตัวเรื อนหรื อเจียระไน อาจทาให้พลอยแตกร้าวได้ง่าย มี แหล่งกาเนิด จาก พม่า อริ โซน่า นอร์เวย์ บราซิล ออสเตรเลีย เชคโกสโลวาเกีย เป็ นพลอยประจาราศีเดือนสิ งหาคม ความ เชื่อเกี่ยวกับพลอยเพอริ ดอท เชื่อกันว่าเพอริ ดอทเป็ น รัตน ชาติแห่งราตรี กาล ซึ่งจะส่ องประกายและมี่พลังเต็มที่ในยาม ค่าคืน และจะหลับไหลสัง่ สมพลังในตอนกลางวัน ช่วยฟื้ นฟู ความสัมพันธ์ ปลดปล่อยความโกรธแค้น อิจฉาริ ษยา ปกป้ องคุม้ ครองภัยให้เจ้าของในขณะนอนหลับ ขจัด ความคิดในด้านลบ เป็ นเครื่ องรางนาโชค


คือ หิ นชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วย แร่ 3 ชนิด ทาให้มีสีต่างกันคือ แร่ ไพไรท์ (Pyrite) สี ทอง, แร่ คาลไซท์ (Calcite) สี ขาว, แร่ ลาซูไรท์ (Lazurite) สี น้ าเงิน ลาพิส ลาซูลี่ (Lapis Lazuli) เคยเป็ นพลอยที่มีค่ามากในสมัยอียปิ ต์ ปั จจุบนั ค่าความนิยมขึ้นอยูก่ บั แต่ละ ประเทศ


ชาวอียปิ โบราณ เชื่อว่าถ้าสัมผัสลาปิ ส ลาซูลี่ทุกวันจะนาความสุ ขใจ ความสมหวังและมีชีวิตที่สุขสบาย เพราะเป็ นหิ นที่เป็ นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ และการมีสถานะภาพที่สูงส่ งในสังคม เนื่องจาก ลาปิ ส ลาซูลี่มีเกล็ดเล็กระยิบระยับ ของแร่ ไพไรท์อยูด่ ว้ ยทาให้นึกถึงประกายของดวงดาวยามค่าคืนจึงทาให้นอนหลับ อย่างเป็ นสุ ข ช่วยในการนัง่ หรื อทาสมาธิ ช่วยในการติดต่อสื่ อสารทุกระดับอย่างไม่ ติดขัด ชักจูงให้ตวั เองเชื่อในสัญชาตญานที่ถูกต้องของตนเอง ชักนาเพื่อนแท้เข้ามาใน ชีวิต ทาให้เป็ นคนกล้าหาญในการเผชิญหน้าและเข้าสังคมมีความมัน่ ใจในตัวเอง ช่วย ในการตัดสิ นใจโดยการเลือกใช้ขอ้ มูลให้ถูกต้อง เหมาะสมที่จะใช้เป็ นแหวนสวมใส่ ทาให้เกิดความรักเข้าใจในหมู่พวกพ้องและหุ น้ ส่ วนในการทาธุรกิจ


วันจันทร์   

  

ควรใช้เครื่ องประดับอัญมณี ที่เป็ นสี เหลือง เรี ยกว่า เศตาภรณ์ ได้แก่ บุษราคัม(Yellow Sapphire) อัญมณี ที่ใช้แต่งกายวันจันทร์คือ มุกดา(Moonstone) และโอปอล(Opal) สี ของอัญมณี ที่เสริ มการเงิน คือสี แสด สี ของอัญมณี ที่เสริ มบารมี อานาจ คือสี เขียว สี ของอัญมณี ที่เสริ มการงาน จะก้าวหน้าเจริ ญรุ่ งเรื องประสบความสาเร็ จ คือสี ดา สี อญั มณี ที่เสริ มความมีสง่าราศรี เป็ นที่ยกย่องเป็ นที่รักของคนทัว่ ไป คือสี ดา สี อญั มณี ที่ทาให้ผใู้ หญ่เมตตา กรุ ณา คือสี ฟ้า สี อญั มณี เสริ มบริ วาร มีผมู้ าเป็ นลูกน้องมาก คือสี ขาว หรื อขาวนวล เช่น เพชร ไข่มุก สี อญั มณี เสริ มอายุ หากต้องการมีอายุยนื ยาวสุ ขภาพแข็งแรง คือสี ชมพู หรื อสี ม่วง เช่น โกเมน เพทาย


วันอังคาร   

  

 

อัญมณี ที่ใช้แต่งกายวัน คือประพาฬหรื อปะการัง(Coral) สี ของอัญมณี ที่เสริ มการเงิน คือสี เทา สี ของอัญมณี ที่เสริ มการงาน จะก้าวหน้าเจริ ญรุ่ งเรื องประสบความสาเร็ จ คือสี ฟ้า สี ของอัญมณี ที่เสริ มบารมี อานาจ คือสี ดา สี อญั มณี ที่เสริ มความมีสง่าราศรี เป็ นที่ยกย่องเป็ นที่รักของคนทัว่ ไป คือสี แสด สี อญั มณี ที่ทาให้ผใู้ หญ่เมตตา กรุ ณา คือสี แดง สี อญั มณี เสริ มบริ วาร มีผมู้ าเป็ นลูกน้องมาก คือสี ชมพูหรื อ สี แดงดา เช่นโกเมน เพทาย สี อญั มณี เสริ มอายุ หากต้องการมีอายุยนื ยาวสุ ขภาพแข็งแรง คือสี เขียว หรื อสี เขียวสด เช่น มรกต หยก


วันพุธ    

    

อัญมณี ที่ใช้แต่งกายวันพุธ คือมรกต(Emerald) สี ของอัญมณี ที่เสริ มการเงิน คือสี ฟ้า ถ้าเป็ นพุธกลางคืนสี ชมพู สี ของอัญมณี ที่เสริ มการงาน จะก้าวหน้าเจริ ญรุ่ งเรื องประสบความสาเร็ จ คือสี แดง ถ้าเป็ นพุธกลางคืนสี เขียว สี ของอัญมณี ที่เสริ มบารมี อานาจ คือสี แสด ถ้าเป็ นพุธกลางคืนสี แดง สี อญั มณี ที่เสริ มความมีสง่าราศรี เป็ นที่ยกย่องเป็ นที่รักของคนทัว่ ไป คือสี ดา สี เทา ถ้าเป็ นพุธกลางคืน สี ขาว สี เงิน สี อญั มณี ที่ทาให้ผใู ้ หญ่เมตตา กรุ ณา คือสี ขาว ถ้าเป็ นพุธกลางคืนสี ดา สี เทา สี อญั มณี เสริ มบริ วาร มีผมู้ าเป็ นลูกน้องมาก คือสี เขียว หรื อเขียวสด สี อญั มณี เสริ มอายุ หากต้องการมีอายุยนื ยาวสุ ขภาพแข็งแรง คือสี ม่วง หรื อสี ดา เช่น นิลดา


วันพฤหัสบดี      

อัญมณี ที่ใช้แต่งกายวันพฤหัสบดี คือไพฑูรย์หรื อตาแมว(Chrysoberyl Cat's Eye) สี ของอัญมณี ที่เสริ มการเงิน คือ สี ขาว สี ของอัญมณี ที่เสริ มการงาน จะก้าวหน้าเจริ ญรุ่ งเรื องประสบความสาเร็ จ คือ ชมพู สี ของอัญมณี ที่เสริ มบารมี อานาจ คือ สี ฟ้า สี อญั มณี ที่เสริ มความมีสง่าราศรี เป็ นที่ยกย่องเป็ นที่รักของคนทัว่ ไป คือ สี แดง สี อญั มณี ที่ทาให้ผใู ้ หญ่เมตตา กรุ ณา คือสี เขียว สี อญั มณี เสริ มบริ วาร มีผมู ้ าเป็ นลูกน้องมาก คือสี น้ าเงิน หรื อสี ฟ้า เช่น ไพลิน สี อญั มณี เสริ มอายุ หากต้องการมีอายุยนื ยาวสุ ขภาพแข็งแรง คือสี เทา หรื อสี ควัน บุหรี่ เช่น มุกดาหาร


วันศุกร์   

   

อัญมณี ที่ใช้แต่งกายวันศุกร์ คือเพชรรัตน์ หรื อเพชร(Diamond) สี ของอัญมณี ที่เสริ มการเงิน คือสี เขียว สี ของอัญมณี ที่เสริ มการงาน จะก้าวหน้าเจริ ญรุ่ งเรื องประสบความสาเร็ จ คือสี ดา สี ของอัญมณี ที่เสริ มบารมี อานาจ คือสี ขาว สี อญั มณี ที่เสริ มความมีสง่าราศรี เป็ นที่ยกย่องเป็ นที่รักของคนทัว่ ไป คือสี ชมพู สี อญั มณี ที่ทาให้ผใู ้ หญ่เมตตา กรุ ณา คือสี แสด สี อญั มณี เสริ มอายุ หากต้องการมีอายุยนื ยาวสุ ขภาพแข็งแรง คือสี แดงสด หรื อสี ส้ม เช่น ทับทิม


วันเสาร์    

  

อัญมณี ที่ใช้แต่งกายวันเสาร์ คือนิลมณี รัตน์ หรื อนิลกาฬ(Blue Sapphire) สี ของอัญมณี ที่เสริ มการเงิน คือสี แดง สี ของอัญมณี ที่เสริ มการงาน จะก้าวหน้าเจริ ญรุ่ งเรื องประสบความสาเร็ จ คือสี ขาว สี เหลืองอ่อนๆ สี ของอัญมณี ที่เสริ มบารมี อานาจ คือสี ดา สี อญั มณี ที่เสริ มความมีสง่าราศรี เป็ นที่ยกย่องเป็ นที่รักของคนทัว่ ไป คือสี ฟ้า สี อญั มณี ที่ทาให้ผใู้ หญ่เมตตา กรุ ณา คือสี ชมพู สี อญั มณี เสริ มบริ วาร มีผมู้ าเป็ นลูกน้องมาก คือสี ม่วง หรื อสี ดา เช่น นิลดา สี อญั มณี เสริ มอายุ หากต้องการมีอายุยนื ยาวสุ ขภาพแข็งแรง คือสี สีเหลืองสด หรื อสี แสด เช่น บุษราคัม


วันอาทิตย์ 

      

อัญมณี ที่ใช้แต่งกายวันอาทิตย์ คือปั ทมราช หรื อทับทิม(Ruby) สี ของอัญมณี ที่เสริ มการเงิน คือสี ดา สี เทา สี ของอัญมณี ที่เสริ มการงาน จะก้าวหน้าเจริ ญรุ่ งเรื องประสบความสาเร็ จ คือสี แสด หรื อ สี ส้ม สี ของอัญมณี ที่เสริ มบารมี อานาจ คือ สี ชมพู และสี แดง สี อญั มณี ที่เสริ มความมีสง่าราศรี เป็ นที่ยกย่องเป็ นที่รักของคนทัว่ ไป คือสี เขียว สี อญั มณี ที่ทาให้ผใู้ หญ่เมตตา กรุ ณา คือสี ดา สี อญั มณี เสริ มบริ วาร มีผมู้ าเป็ นลูกน้องมาก คือสี แดงสด หรื อสี ส้ม เช่นทับทิม สี อญั มณี เสริ มอายุ หากต้องการมีอายุยนื ยาวสุ ขภาพแข็งแรง คือสี ขาว หรื อสี ขาวนวล เช่นเพชร ไข่มุก


Gemtone  
Gemtone  

CRYSTAL SIZE GUIDE Diamond & Gemstone Shapes Color

Advertisement