Page 1

ZYM

SOMMER 2018

U T G A V E 2

Z E N I T

: FRI

Y O G A

BEVEGELSE

M A G A S I N

ISSN2535-5023 GRATISMAGASIN

ANA FORREST K O M M E R

F Ø R S T E

/

F R I H E T I

/ Y O G A

T I L

T R O N D H E I M

/ H O L D I N G

F O R

G A N G

A V

S P A C E B E V E G E L S E M A T T A

/ F R I G J Ø R I N G /   L Y M F E Y O G A

I

Y O G A

V A S I S T H A


ZYM Z E N I T

Y O G A

NETLAPSREDEL

U T G A V E 2

BIDRAGSYTERE

Redaksjon og design: Sigrid Steen Haugen Tekst: Sigrid Steen Haugen, Siri Ohren, Marie Glasø Glein, Torill Olsøy, Siw Aduvill

M A G A S I N

: F R I

B E V E G E L S E

Korrektur: Tatiana Elsoukova Forsidebilde: Kadri Kurgun Foto: Zenit Yoga, H. Mariussen, codyapp, B .Zanesco, M. Zani, K. Kurgun, V. Ebberstein, R. Sørgård

Illustrasjon: Trond Ivar Hansen ANSVARLIG UTGIVER

Zenit Yoga       www.zenityoga.no / @zenit_yoga 473 65 625 / info@zenityoga.no Nedre Bakklandet 58, 7045 Trondheim

SOMMER 2018

VELKOMMEN TIL ZYM! I denne utgaven har vi valgt å sette litt ekstra søkelys på Forrest Yoga og dens grunnlegger, Ana Forrest. Vi er nemlig skikkelig stolte av at vi har klart å få Ana hit til “lille” Trondheim, noe som også vitner om at yogamiljøet har vokst seg stort her i byen. Jeg satte meg også ned med Forrest Yoga Guardian, Sandra Robinson, for å snakke om Forrest Yoga og det å kjenne etter hva som skjer når livet utfolder seg, det kan du lese mer om fra side 20.

Vi har titulert bladet “Fri bevegelse”, og i dette legger vi både søken etter frihet, liberation, i yoga, og også hvordan bevegelsespraksiser i de senere årene har invitert til større frihet og individuell utforskning i bevegelsene. Der Forrest Yoga har valgt å gå for lengre hold i asanaene for å utforske og å få tilgang til de dypere emosjonelle aspektene av væren, så er en rekke andre lærere opptatt av kortere hold og mer dynamisk flyt mellom øvelsene for å stimulere nevroplastisiteten i hjernen. Det er interessant å se at man kan bruke bevegelse i yoga til å gjøre begge deler, og mer, noe vi får et innblikk i på sidene 14-17, hvor Torill Olsøy deler hvordan yoga påvirker hormon-og lymfesystemet. Her får du også et knippe utvalgte lymfeyoga-stillinger.

Vi på Zenit er også opptatt av å trekke inn andre aspekter enn kun asana i vår yoga-verktøykasse, og på sidene 26-27 har vi fått med oss yogainstruktør Siw Aduvill til å skrive om hvordan man kan benytte seg av yoga i et sosialt perspektiv, av matta. På sidene 12-13 skriver Marie Glein om veien til frigjøring i følge yogateksten Yoga Vasistha. Sigrid Haugen deler tankestreif om en mer utforskende tilnærming til yoga asana på side  25.

God lesning

Vi er stolte av et variert og informativt magasin!

SIRI OHREN                                     DAGLIG LEDER  OG MEDEIER PÅ ZENIT YOGA

02


06

MENDING THE HOOP Ana Forrest og Jose Calarco om å finne en dypere spiritualitet i livet og yoga.

DLOHNNI

12

VEIEN TIL FRIGJØRING I YOGA VASISTHA Fagartikkel om veien til frigjøring i følge den yogiske teksten Yoga Vasishta.

14

LYMFEYOGA Lymfen-saftenes saft. Teori og øvelser som fører deg inn i lymfeyogaens verden.

20

HOLDING SPACE Forrest-yoga lærer Sandra Robinson snakker om kroppens visdom og det å være med det som er.

26

YOGA AV MATTA OG UT I VERDEN Kan vi bruke yoga til å ta bedre vare på hverandre og verden rundt oss?

02 04 05 11 18 24 25 28 29 30

Lederspalten Våre favoritter I nabolaget Yogalærerutdanning Møt oss på Zenit Asana i fokus I fri bevegelse Kommer på Zenit Øyeblikk fra Zenit Om yoga på Zenit

03


H O W

D O

Y O U

B O U N C E ?

BOUNCE ENERGY BALLS kommer i mange ulike smaker, og er innmarri kjekke å få i seg etter yoga - før man

RETTIROVAF ERÅV

skal hjem til middag. Diverse utvalg av Bounce selges på Zenit, 45,-

I N G E F Æ R S H O T S

Ikke akkurat noe vi selger på Zenit, men denne våren har flere av oss hatt dilla på alt som er ingefær. Det gir en fin oppkvikker og er godt for hals og for magen. 

OPPSKRIFT PÅ SHOTS: Skrell og rasp ca 400 gr ingefær. Kok ingefæren i 1 l vann i ca 10 min, avkjøl, tilsett saften av 2 sitroner og 1 dl honning. Sil over på en flaske.

L I M I T E D

E D I T I O N

Y O G A M A T T E R

eQua® hot yoga mat Limited Edition fra Manduka har et mykt mikrofiber eQua håndkle topplag (med fuktighetsaktivert grep) og et støttende lag av naturlig gummi som har samme fundament som Manduka eKO yogamatter. Vi må innrømme at det var de kunstneriske designene på mattene som gjorde at vi tok inn noen av disse, 1150,                                                       Fås kjøpt hos oss eller på lumiyoga.no

B O K F A V O R I T T E R Vi kommer ikke unna å anbefale noen gode bøker. "Yoga for a World Out of Balance: Teachings on Ethics and Social Action" av Michael Stone setter i gang interessante tankestrømmer rundt ny tolkning av yogisk filosofi, etisk handling og sosial rettferdighet / "Fierce Medicine: Breakthrough Practices to Heal the Body and Ignite the Spirit" av Ana Forrest kombinerer fysisk praksis, østlig visdom og urfolksvisdom og er ment som et verktøy i

04

prosessen med å hele og å finne igjen kontakten med seg selv og sin kropp.


TEGALOBAN I

B A K K L A N D E T B L O M S T E R

K E I S E R E N S N Y E

K A F É

S O I L

T R Æ R

insta: bakklandetblomster

insta: keiserensnye.no

Bakklandet blomster er en

Gutta fra Keiserens Nye Trær

liten blomster-plante og

har flyttet inn i lokalet under

småting-perle. God service

oss og har tatt med seg vakre

og vakre buketter!

ting og god stemning!

insta: kafesoil Kafé Soil disker opp med økologiske kaker, vegetariske matbiter og vegansk snop + lokalbrent kaffe i koselige lokaler på Bakklandet.

DROPP INNOM PÅ ZENIT Din første drop-in på Zenit er alltid gratis! Møt opp på en valgfri klasse på den ordinære timeplanen og få en gratis time.

I første uke av semesteret er alle klasser gratis og da kan du komme og prøve så mange klasser du vil!

05


MENDING THE HOOP T E K S T :

S I G R I D

H A U G E N

B I L D E R : K A D R I

K U R G U N

Z A N E S C O /

B E L L A

/ C O D Y A P P

/

M A R D I A N A

Z A N I


A N A

F O R R E S T

E R

H A R

F O R M I D L E T

K O M M E R

H U N

R E G I

Z E N I T

A V

Y O G A

T I L

D E T

I

F O R

Å

I N N E N

N Æ R M E R E

N O R G E

Y O G A !

C A L A R C O

U T E N O M

P I O N É R

F O R

M E D T I L B Y

M O D E R N E 4 0

F Ø R S T E

S E G E N

H A R

Å R .

I

O G

S O M M E R

G A N G , H U N

Y O G A

O G

D A

I

M E D I S I N M A N N

Y O G A O P P L E V E L S E

V A N L I G E .

Et av kjerneelementene som skiller Forrest Yoga fra andre moderne yogastiler et vektleggingen av seremoni eller ritualet som flettes rundt og inn i asanapraksisen.

oppmerksomhet hvor du gjør noen spesifikke grep for å koble deg på det som skal skje, eller bare det som er her og nå. I Forrest Yoga benytter de seg av sang, musikk, meditasjon, påkalling av de fire himmelretningene og rensing ved bruk av ulik

Ana Forrest har studert urfolksspiritualitet side om

røkelse.

side med yogisk filosofi og tradisjon. Hun er en innviet til å utføre amerikansk

“Jeg bruker seremoni for å komme i kontakt med

urbefolkningsmedisin og andre sjamanistiske

mitt autentiske selv,” sier Ana, “og deretter til min

healingspraksiser og tar utgangspunkt i dette når

Ånd. Og når jeg har det på plass arbeider jeg

hun formidler yoga. Jose Calarco er Anas mann

med hvordan jeg kan skape et liv som jeg er stolt

og workshop-partner, og han har i de senere

av å leve i. Det kjennes veldig personlig” . For Ana

årene fungert som den seremonielle lederen på

handler seremoni om ta en hellig pause - å føre

alle workshops de holder sammen. Jose har lang

klarhet inn i hva de neste stegene en bør ta er,

bakgrunn fra det å jobbe med den Australske

om det så er i forhold til livet, i relasjoner, i

urbefolkningen, og med Ana skaper han

yogastillinger. Det å velge hva en skal fokusere

seremonier og formidler historier fra ulike

på i seremoni er opp til den enkelte, det kan

urbefolkningstradisjoner for å sette intensjon og

gjelde alt fra å fokusere på sterke emosjoner til å

rammeverk for praksisene.

ta et mer overordnet blikk på hva som skjer i livet

POOH EHT GNIDNEM

J O S E

E N

Ved å benytte seg av seremoni lærer man også

I SEREMONI

hvordan man kan sette en veiledende intensjon

En seremoni kan være alt fra store markeringer,

nøkkel” ved seremonier.

som ved ekteskap, dåp eller død, men det kan

                                                                     >>

for det som kommer, noe Ana kaller en “magisk

også være de små lommene med fokusert

07


POOH EHT GNIDNEM

Ved å sette en intensjon er det lettere å skape en

2011, Fierce Medicine, forteller hun både om

tydelig vei for det man ønsker å oppnå - for det

historien sin og de verktøyene hun har benyttet

neste som skal skje, for hele dagen, eller for store

seg av på den helende reisen gjennom livet. For

livsendringer. For Ana er det viktig at man ikke

henne er det viktig å dele disse helbredende

tror at man skal bare lene seg tilbake og få det

verktøyene med andre, og Forrest Yoga er

man ønsker, men at man aktivt handler og legger

resultatet av dette.

planer for å komme dit man vil. Seremonien fungerer dermed som et emosjonelt og spirituelt

Hun har tatt et seremonielt spirituelt løfte om å

rammeverk for å møte opp med klarhet i ens eget

'mend the hoop of the people', noe som vil si å

liv.

arbeide med å skape forandring i mennesker som vil gjøre at alle kan oppleve den helbredelsen som trengs for å fungere som bedre mennesker i

MENDING THE HOOP

relasjon til hverandre og til Moder Jord.

For Ana er fysisk, psykisk og emosjonell healing

Cangleska Wakan, som betyr Hellig Sirkel på

noe som ligger til grunne for at hun skapte Forrest

Lakota språket, er basert på Sioux konseptet om

Yoga på den måten hun har gjort. Hun opplevde

at alt i universet henger sammen.

ikke at tradisjonelle former for yoga adresserte de traumene hun hadde opplevd, alt fra overgrep i barndommen til lidelsen rundt stoff- og alkoholavhengigheten hun senere utviklet på grunn av overgrepene. Hun fikk det hun kaller et sjelelig tap, og forteller hvordan det å benytte seg av yoga sammen med sjamanistiske seremonier og -medisin gjorde at hun har

Det å “mend the hoop” er å jobbe med å endre og å helbrede det som ikke er bærekraftig i livets og naturens syklus.

opplevd en helbredende effekt gjennom å komme i kontakt med sitt indre liv igjen. I boken sin fra

FAKTABOKS

OM ANA FORREST & JOSE CALARCO Ana Forrest tok sin første yogalærerutdannelse i 1975, 18 år gammel. Hun tok sin første yogaklasse som 13-14 år. Ana har forfattet boka Fierce Medicine: Breakthrough Practices to Heal the Body & Ignite the Spirit, men er også medforfatter og omtalt i en rekke andre bøker.  Ana og Jose møttes på en yoga-seremoni event i Australia i 2014, og det var kjærlighet ved så og si første blikk. De var gift under ett år senere.  Anas arbeid er påvirket av et liv med omfattende studier av bl.a regresjonsterapi, shiatsu, reiki og urbefolkningsmedisin og praksiser.  Jose har arbeidet med dans, teater og musikk i Australia de siste 25 årene og har ledet en rekke prosjekter basert i urbefolkningskunst og ekspressive uttrykk. Ana har blitt frontet av Cody App, både med yoga asana og med seremoni www.codyapp.com/coach/anaforrest Les mer om Ana og Jose på www.forrestyoga.com

08

og http://anaforrest.yoga


SJELENS MUSIKK Ana og Jose vever musikk og seremoni rundt og i

seremoni med live musikk med både meditasjon og hedring av forfedre og naturen. Gjennom asana-praksisen er det pusten som veileder, og ved slutten av en økt framføres det aboriginsk “Drømmetid"-musikk til savasana. “Vår musikk er som ingenting annet der ute", sier Jose, “vi fører intensjonelt musikken inn i kjernen, inn i beina til de praktiserende. Dette hjelper yogiene til å

Å LEVE I FRIHET

komme til et sted som vi kaller “Den Andre

I Fierce Medicine snakker Ana om hvordan mange

Oppmerksomheten" - et fruktbart sted som

mennesker opplever en frakobling til sin

befinner seg under all den indre mentale støyen".

kroppslige visdom. I prosessen med å få kontakt

Ana og Jose har også laget flere musikkstykker og

med kroppen fremmer Ana det å “spore gjennom

sanger sammen, noen av dem finner du på

følelser" som en nøkkel i Forrest yoga praksis. Ana

youtube.

sier at vi må lære oss å gi mening til følelsene,

POOH EHT GNIDNEM

yogapraksisen. Ved starten av en økt utføres det

Yogaens gave, sier Ana, er at man kan la det som vil komme og at man har verktøyene til å håndtere det. “Det er en del av veien til frihet - å leve i kroppen i frihet.”

fornemmelsene og sanseopplevelsene våre. “Pusten er som sjelens musikk”, sier Ana. I Forrest Yoga bruker man pusten til å velsigne seg selv og

En måte å jobbe med pusten på er å “føre”

for å komme i kontakt med Jord og Himmel. Det

pusten til et sted i kroppen som kan være ekstra

handler om å være fullstendig til stede med det

anspent eller anstrengt for å oppfordre til

som er, det å føle støtten av omgivelsene, av

frigjørelse i dette området. Studenter blir invitert

naturen, og bruke den støtten for å være en aktiv

til å utforske anstrengte områder for å se hva

aktør i eget liv ifølge Ana. Pusten er en av de fire

som kommer opp. Med det dyptgående

grunnprinsippene eller pilarene i Forrest Yoga, og

emosjonelle arbeidet gjennom praksisen, i

som i ashtanga-vinyasa er ujjayi pusten

samspill med en fysisk praksis som i seg selv kan

gjennomgående gjennom asanapraksisen.

være svett arbeid, legges Forrest Yoga opp til å

Stillingene holdes ofte lengre i Forrest Yoga,

være en intens prosess. Det betyr ikke at

nettopp for å kunne benytte pusten til å komme i

praksisen ikke kan tilpasses alle - det finnes flere

kontakt med følelsene og helbredelsesprosessen i

nivåer og tilnærmingsmåter til ulike grupperinger

og gjennom kroppen.

som kommer til Forrest Yoga.

Yogaens gave, sier Ana, er at man kan la det som vil komme og at man har verktøyene til å ri det som en bølge heller enn å bli dratt under. Å gi seg selv tillatelse til å føle det man føler. “Det er en del av veien til frihet - å leve i kroppen i frihet.”

◆Les mer om Forrest Yoga på s. 20-23!

KILDER, inkl boka Fierce Medicine, 2011 - anaforrest.yoga/2017/03/02/the-beauty-of-ceremony - ravenredbone.com/2014/01/12/cangleska-wakan-is-alakota-term-meaning-sacred-circle-or-hoop - anaforrest.yoga/mending-the-hoop  - www.bodymindlife.com/blog/yoga/five-minutes-withana-forrest-and-jose-calarco - yogachicago.com/2014/03/ana-forrest-mending-thehoop-of-the-people - seattleyoganews.com/mending-the-hoop-of-the-peopleana-forrest

09


GNINNADTURERÆLAGOY

Z Y L 3 0 0 +   VIDEREKOMMEN YOGALÆRERUTDANNING

9 1 0 2 n e r å v r e Start ZENIT YOGA LÆRERUTDANNING (ZYL) 300+ TIMER blant annet å stå med hendene sammen. Det var

Våren 2019 starter vi opp vår viderekomne/ avanserte yogalærerutdanning. Utdanninga

I tillegg vil det være flere erfarne og

første gangen jeg møtte henne, og hun kom bort

dyktige lærere som bidrar til å gjøre denne

til meg og så rev hun hendene mine fra hverandre

bygger videre på en 200-timers grunnutdanning

og så pekte hun opp på skuldrene mine og så sa

utdanningen variert og solid, blant andre:

og vil være en videre fordypning i både praksis,

Jordan funksjonell hun: “Når Bloom du har (biomekanikk, sånne skuldre og så mye stolthet

teori og undervisning.

linjering), Viggo i bevegelse, vesenet ditt så kan du ikke stå Johansen sånn og late som.” Og da… forsvant det bare på Ohren en måte...Da (mindfulness, refleksjon) og Siri

Hovedlærer på utdanninga er Lea Loncar.

forsvant hele den livsløgnen,” forteller Viggo. >>

(didaktikk og fasilitering).

Lea er E-500 RYT og har 25 års erfaring med yogaundervisning. Hun er grunnlegger og

Utdanninga blir samlingsbasert og vil gå

medeier på Zenit Yoga. Leas dype interesse i

over ca ett år. Den vil ha et begrenset

Yoga psykologi er forankret i hennes akademiske

antall plasser.

arbeid (MS, NTNU) og forskning på yoga. Mer informasjon om datoer, innhold og pris

Les mer på våre nettsider: zenityoga.no

kommer snart!

11


VEIEN TIL FRIGJØRING I YOGA VASISTHA LEKKITRAGAF

M A N G E O G S Å S U T R A M E N

K O M M E R

T I L

F I L O S O F I E N O G

F O R

E N

O M

H A R

H Ø R T

V E I E N

T I L

O M

Å

E R

B I L D E :

T R E N E

S E N T R A L

B H A G A V A D G I T A

F Æ R R E

S N A K K E R

Y O G A

H A R

T E K S T : M A R I E

V E L K J E N T E

Y O G A

O G

P L A S S

I

G L E I N

P R I V A T

T Ø Y E , Y O G A .

M E N Y O G A

Y O G A T E K S T E R ,

V A S I S H T A ,

E N

T E K S T

S O M

F R I G J Ø R I N G .

Noen er interessert i yoga kun som bevegelsesform og noen er interessert i filosofien som danner grunnlaget for praksisen. Kanskje befinner de aller fleste seg et sted midt i mellom disse polene. Mange yogalærere tar filosofi

Filosofien som presenteres er nondualistisk og hevder at det eneste som virkelig eksisterer er bevissthet (citta). Denne bevisstheten er allestedsnærværende, allvitende og fullstendig formløs (Feuerstein, 2008). Dette er i tråd med

med inn i timene de underviser, og filosofiske tekster er

Advaita Vedantas forståelse av at det kun eksisterer en

pensum på de fleste lærerutdanningene.

virkelighet, Brahman, og at denne er identisk til selvet. Yoga Vasistha er faktisk en av de viktigste tekstene innenfor

De yogatekstene som er populære i Norge og vesten i dag

Advaita Vedanta tradisjonen og presenterer Brahman som

gjenspeiler ikke nødvendigvis hvilke tekster som historisk sett

kosmos.

har vært viktig for utviklingen av yoga. Patanjalis Yoga Sutra er kanskje den mest kjente yogateksten i Norge i dag, og selv

Ifølge teksten er vi alle underlagt en fortryllelse og opplever

om det riktignok er en gammel tekst, er dens høye status et

derfor den ytre verden som virkelig og adskilt fra oss selv.

relativt nytt fenomen (White, 2014). Det er historiske prosesser

Dette er roten til vår misforståelse av hva vi egentlig er og

og enkeltpersoners påvirkningskraft som har ført til at noen

dermed også vår ulykkelighet. Så lenge vi er underlagt denne

tekster har fått kultstatus mens andre har kommet mer i

fortryllelsen og ikke ser virkeligheten for det den egentlig er,

skyggen.

kan vi aldri bli virkelig fri. Den verden som vi oppfatter er kun en refleksjon av den universelle bevisstheten vi er en del av,

En historisk viktig yogisk tekst som mange ikke kjenner til i dag

forklarer Vasistha til Rama. Det vi oppfatter som virkelig er

er Yoga Vasistha. Bak ønsket om å fortelle litt om denne

ikke noe mer virkelig enn det som foregår i drømmene våre

teksten ligger et håp om å løfte frem noen av de litterære

når vi sover. Fordi vi alle sammen lider av avidya (åndelig

skattene som kanskje ikke er så kjent i dagens yogamiljø.

uvitenhet) klarer vi ikke å se virkeligheten for det den egentlig

Kanskje kan det å fortelle om andre yogatekster enn

er. Vasistha understreker at dette ikke betyr at verden ikke er

Bhagavadgita og Yoga Sutra fungere som en påminnelse om

virkelig, men heller at den foregår i vår egen bevissthet, på

bredden og dybden i yogafilosofien.

samme måte som drømmer. Når vi forstår at tilstander som frihet eller fangenskap er mentale tilstander, forklarer

Antagelig ble Yoga Vasistha skrevet omkring år 900

Vasistha, vil vi kunne overskride sinnet og oppnå frigjøring.

(Feuerstein, 2008). Den er fylt med filosofiske ideer og presenterer en nondualistisk filosofi med praktiske tips og

Indisk filosofi kan sies å være mer praktisk enn vestlig filosofi,

forklaringer. Ifølge tradisjonen er teksten skrevet av Valmiki,

med dette menes at det ikke er snakk om filosofering for

den samme personen som skrev det berømte eposet

filosoferingens skyld men heller filosofering med et formål

Ramayana. Hendelsene som finner sted i Yoga Vasistha er

(Feuerstein, 2008). Yoga Vasistha er intet unntak fra dette,

satt til å foregå før handlingene i Ramayana. Gjennom en

og teksten forsøker som mange andre yogatekster å beskrive

mytisk dialog mellom læreren Vasistha og hans elev

hvordan man kan oppleve frigjøring, fordi det er helt klart

Ramacandra presenteres filosofiske og åndelige konsepter.

frigjøring som er formålet med teksten. Vasistha understreker at når vi kan se hvordan sinnet vårt holder oss fanget i sine

"Det er historiske prosesser og enkeltpersoners påvirkningskraft som har ført til at noen tekster har fått kultstatus mens andre har kommet mer i skyggen." 12

illusjoner kan vi begynne å ta tilbake kontrollen over eget liv, lykke og frihet. Vasistha sammenligner sinnet vårt med en mann som har tusen hender og kontant slår seg selv med alle sammen. Når vi kan begynne å se det grepet som sinnet vårt har på oss, så mister det taket. Det er altså snakk om en overskridelse av sinnet.

Den konkrete praksisen Vasistha anbefaler er konsentrasjon og meditasjon. Enda mer spesifikt anbefaler han atmavichara, løst oversatt til selv-observasjon på norsk. >>


klar over sin åndelige uvitenhet. Vicâranâ (Betraktninger): Her begir eleven seg ut på studier og praksis, og leter etter ulik inspirasjon. Tanu- mânasâ (Riktigere tenkning): På dette stadiet blir eleven stadig mer likegyldig til verdslige saker.

LEKKITRAGAF

"Budskapet kan sies å være at vi bør være tilstede i livet og øyeblikkene mens de foregår, omfavne det gode og akseptere det dårlige med en nøytral holdning."

Shubha- icchâ (Lengsel etter det gode): Her blir eleven

Sattva-âppati (Oppnåelse av væren): Her kommer eleven i kontakt med ren bevissthet i meditasjon. Asamsakti (Løsrivelse): Her blir eleven fullstendig likegyldig til verden. Pada- artha- abhâvanâ (Slutt på fantasi om verdens

I meditasjonspraksisen som beskrives i teksten rettes

virkelige natur): Eleven avslører verden som en drøm.

oppmerksomheten mot den indre opplevelsen av “Jeg” og

Turya-gâ (Å være i den fjerde bevissthet): Eleven

“Jeg er”. Vasistha hevder at denne praksisen etterhvert vil knuse egoet og gi total frihet.

overskrider alt og hviler i ren bevissthet, fremdeles som et menneske i verden.

Frigjøring i Yoga Vasistha er tett knyttet opp mot erkjennelsen av at verden vi tror vi lever i, slett ikke er hva den fremstår

Det er en minimalistisk og ujålete praksis som beskrives i

som. Denne erkjennelsen igjen, er noe som kultiveres ved

Yoga Vasistha, på tross av at teksten er en av de aller

meditasjonspraksis og kontemplasjon. Vasistha beskriver

lengste yogatekster som finnes. Det er mange ord, historier

hvordan vi bør være til stede der vi er. Dette kan minne om

og personer i denne teksten, men selve budskapet og

mindfulness-tradisjonens fokus på tilstedeværelse i øyeblikket.

praksisen er ganske ukomplisert: Det er ikke nødvendig å oppgi det som gir deg glede i denne verden og leve i

Vasistha forteller Rama en historie om kong Sikhidhvaja som

askese for å oppnå frigjøring. Du kommer langt med litt

har forlatt palasset for å finne opplysning. Gradvis hjelper

løsrivelse, meditasjon og selv-observasjon.

hans kone han å forstå at han ikke trenger å leve i askese for å frigjøre seg fra denne verdens lenker. Hun forklarer hvordan frigjøring kommer som et resultat av å være nøytral i forhold til hva som skjer i livet, tap og vinn med samme sinn, om du vil. Etterhvert klarer han å være tilstede i det som skjer og aksepterer både det gode og det dårlige, han har oppnådd frigjøring. Vasistha konkluderer til Rama med at han skal nyte gledene i verden og samtidig oppnå frigjøring. Budskapet kan sies å være at vi bør være til stede i livet og øyeblikkene mens

Feuerstein, Georg. (2008). The Yoga Tradition : Its history, literature, philosophy and practice (Third Edition ed.). Prescott, Ariz: Hohm Press

de foregår, omfavne det gode og akseptere det dårlige med en nøytral holdning. Dette er veien til frihet.

Swami Venkatesananda. (1993). Vasistha’s yoga. State university of New York Press, Albany.

Yogaen som presenteres i Yoga Vasistha har syv steg eller stadier som yogien går igjennom. Det syvende og siste steget åpner opp til jivanmukti; frigjøring i dette livet (Feuerstein,

White, David Gordon. (2014). The Yoga Sutra of Patanjali. Princeton:Princeton University Press, USA.

2008).

MARIE GLEIN har praktisert yoga i 15 år og har sin yogalærerutdannelse fra Zenit. Hun har en mastergrad i Rådgivningsvitenskap der hun har skrevet masteroppgave om yoga. Marie har undervist på yogafestivaler, holdt kurs i gravidyoga for treningsinstruktører og vært med å holdt fødselsforberedende kurs. Hun har bidratt med et kapittel om gravidyoga i boken Frisk Graviditet som kom ut på Frisk forlag denne våren. For tiden forsøker hun å lære seg sanskrit.

10 39


T E K S T :

T . O L S Ø Y / S . H A U G E N

B I L D E R : R U N E

O . S Ø R G Å R D

L Y M F E Y O G A

E R

LYMFEYOGA Y O G A P U S T

M E D O G

E N

M Y E

T Y P E

F O K U S

Ø V E L S E R

S T I M U L E R E R

P Å

S O M

L Y M F E -

S Y S T E M E T . L Y M F E S Y S T E M E T E R

V I K T I G

I

F O R H O L D

I M M U N F O R S V A R E T O G

F U N G E R E R

V Å R T ,

S O M

E T

A V G I F T N I N G S O R G A N H E L E

T I L

F O R

K R O P P E N .

Yogaøvelser har gode effekter på kroppen både når det kommer til styrking, økt fleksibilitet og det å stresse ned. Asanas spiller også en viktig rolle når det kommer til å øke sirkulasjonen i kroppen. Det å øke sirkulasjonen vil være med på å hjelpe lymfesystemet å transportere det det skal, samt å filtrere ut det det skal.

Når det kommer til bevegelse er det slik at alle monner drar, og de fleste typer fysisk yoga vil være med på å øke sirkulasjonen og å støtte lymfesystemet. Lymfeyoga er likevel spesielt utviklet med ekstra vekt på lymfesystemet og lymfødemer. Lymfødemer er hevelser i kroppsvevet og kan være svært plagsomt for mange. Per dags dato er det ingen endelig behandlig, og de som har lymfødemer må leve med det og få regelmessige behandlinger, kompresjonsbandasjer og manuelle drenasjer. Andre kan også oppleve lymfehevelser i forbindelse med nedsatt immunsystem og stress, eller endret hormonbalanse som f.eks ved et svangerskap.

Lymfeyoga tilbyr et lindrende verktøy for økt sirkulasjon og dyp pust som kan støtte lymfesystemet i kroppen.

14


FAKTABOKS

ødem i hele kroppen (til tross for at jeg hadde begynt å praktisere litt yoga). Jeg gikk blant

LYMFE

annet opp 4 størrelser i sko, og la på meg over 20 av latin lympha, ‘vann, væske’

kg. Jeg fikk virkelig føle på kroppen hva det vil si å ha ødemer! Heldigvis forsvant ødemene da babyen kom ut. Ved svangerskap 2 og 3 (11 og 12

blodet omdannes til lymfe når det presses gjennom kapillærårene (de minste blodårene) i kroppen. Denne

år senere) brukte jeg lymfeyoga aktivt og kunne

væska blir sugd opp av små lymfeårer og transportert

bruke samme sko helt til det siste, og også

oppover kroppen via større lymfeårer og opp til venene i

forlovelsesringen passet! Jeg er ingen tvil om at

halsen. Her tømmes den filtrerte lymfevæsken tilbake i

min økte kunnskap om lymfødem og regelmessig

blodet og skilles ut gjennom urinen. Lymfesystemet er et åresystem som består av lymfe,

praksis av lymfeyoga bidro til at de neste

lymfeårer og lymfevev (herunder ansamlinger kalt

svangerskapene ble langt mer behagelige og

lymfeknuter).

mindre volumiøse.

AGOYEFMYL

Lymfe er en vevsvæske som dannes fra blodet. 10% av

Oppgavene til lymfesystemet er å transportere fett fra tarmen og overskuddsvæske fra vevet til blodbanen, rense lymfe, hindre betennelser og ødelegge

I dag har jeg et lymfødem i magen etter en større

mikroorganismer.

operasjon. Jeg merker godt at det hjelper med

De største lymfekjertlene finnes i lysken, i armhulene, i

regelmessig praksis. Bare det å stresse ned og

halsen og i buken.

puste med magen kan gjøre ødemet mindre. I

Lymfødem skyldes redusert transportkapasitet i lymfesystemet. Det medfører at lymfevæsken ikke blir

perioder hvor jeg sover lite og stresser mye blir

transportert ut av vevet, hoper seg opp her og gir

ødemet verre. Jeg har lagt merke til at

hevelse. Det skilles mellom to typer lymfødem, primært

hormonsyklusen spiller også en viktig rolle og da

(arv) og og sekundært er erhvervet. Årsak kan være

er det lurt å gjøre litt ekstra yoga forebyggende.

kreftbehandling (stråling, fjerning av lymfeknuter), bruddskader, trauma i fbm ulykker, stillesittende liv (f.eks rullestolbruk).

Jeg lærte meg lymfeyoga i København hos den danske fysioterapeuten Liselotte Thernøe for noen år siden. Jeg var så heldig at jeg fikk være med på to yogagrupper hos henne, hvor jeg også

TORILLS HISTORIE

filmet mens vi jobbet oss gjennom øvelsene. Det var en time for armødem og en time for

Jeg begynte med yoga ved et treningssenter i

beinødem. Jeg dro så tilbake til Norge og

Trondheim i 1999, da jeg var gravid med

utarbeidet øvelsene, laget et kompendium og en

førstemann. Jeg tenkte at det sikkert kunne være

plakat med alle øvelsene. Dette kompendiet kan

lurt å lære seg å bli litt mer balansert i kropp og

du få kjøpt om du tar kontakt

sinn, spesielt når hormonene seilte rundt på sitt eget vis. Jeg har etter hvert fått tre barn, og under første svangerskap var jeg svært plaget av

Se de neste sidene for noen av disse øvelsene >>>

TORILL OLSØY er fysioterapeut og yogalærer (RYS 500) med spesialkompetanse innen MLD (Manuell lymfødembehandling). Hun behandler pasienter med lymfødem, både primære (medfødt) og sekundære (ervervet), samt holder kurs og foredrag blant annet om dette temaet.

For mer info om Torill og hennes kurs, se www.terapiyoga.no eller Terapiyoga på fb. Hun kan også kontaktes på e-post; torillolsoy@hotmail.com eller mobil 466 38 094.

10 59


Her kommer et lite utvalg av øvelser som du kan gjøre hjemme. Du ikke trenger noe spesielt utstyr for å utføre dem; ingen fancy og dyr yogamatte eller spesialklær, du kan fint gjøre øvelsene på en stol, i senga eller på et

AGOYEFMYL

teppe på gulvet. Det er imidlertid viktig at du har klær som er løse og ledige og ikke strammer. Stramme klær hindrer som kjent drenasjen.

Du kan finne disse og flere øvelser på en videosnutt Torill har lagt ut på youtube da hun var gravid med

«Lymphyoga ». (Ikke heng deg opp i tittelen, du MÅ

andremann. Du finner den om du søker på in the pregnancy

ikke være gravid for å gjøre disse øvelsene :) )

Før du begynner: Fokuser på pusten. Sett deg i skredderstilling med ryggen rak. Om det Er du interessert i å delta på kurs med Torill? Følg med på kalenderen vår, vi setter opp kurs i hormonyoga på Zenit snart!

er vanskelig å sitte slik, kan du sitte på en stol eller en pute. Fingrene holdes i Jnani Mudra (pekefinger mot tommelens grunnledd). Pust helt ned i magen kjenn at magen og hele

ÅPNE VENEVINKELEN

overkroppen utvider seg når du puster inn,

I India pleier de ikke å massere i halsområdet, da de regner det som et svært intimt og privat område I stedet jobber de med

trekker seg sammen når du puster ut. Dette

nakkebevegelser og pust:

gjør at lymfeårene i magen tøyer seg ut og

1. Legg øret ned mot høyre skulder, pust inn. Legg øret mot den

jobber mer effektivt.

andre skulderen og pust ut. Gjenta 5 ganger. Skift side. 2. Roter hodet mot høyre, pust inn. Roter mot venstre, pust ut. Gjenta 5 ganger. Skift side. 3. Strekk haken mot taket, pust inn, senk haken ned og pust ut. 5 ganger. 4.

«Rull» på hodet mens du trekker pusten dypt når du går opp

mot taket med haken, pust ut i det du ruller ned.

16


ØVELSER FOR ARMØDEM Sitt eller ligg på ryggen, strekk armene rett fram eller i været: 1.Vipp hendene opp og ned samtidig som du puster dypt for hver gang du vipper.

AGOYEFMYL

2. Bøy og strekk fingrene, også her i kombinasjon med pusten 3. Rull på håndleddene samtidig som du puster dypt. 5 ganger mot høyre og 5 ganger mot venstre. 4. Bøy og strekk i albuene: Pust inn, bøy albuene og berør skuldrene, pust ut, strekk armene mot taket. Alle øvelsene gjentas 5 ganger.

ØVELSER FOR BEINØDEM Ligg på ryggen mot en vegg, strekk beina opp og støtt dem på veggen. 1.Vipp føttene opp og ned samtidig som du puster dypt for hver gang du vipper. 2.Bøy og strekk tærne, også her i kombinasjon med pusten. 3.Rull på anklene samtidig som du puster dypt. 5 ganger mot høyre og 5 ganger mot venstre. 4.Bøy og strekk knærne, slik at hælene går i retning setet. Annenhver gang høyre og venstre bein samtidig som du synkroniserer pusten med bevegelsene. Alle øvelsene gjentas 5 ganger.

LÅRSTREKK, ÅPNE LYSKEN Dersom du har beinødem, er det svært viktig å åpne opp lymfekarene i lysken. Har du ødemer i armene, hjelper spesielt øvelse B på å åpne lymfeårene i armhulene. A) Pust ut: Bøy høyre kne 90 grader, venstre bein er strakt bak deg. Skyv hofta fremover, støtt hendene på låret. Se rett frem.

B) Innpust: Strekk armene opp mot taket. Skuldrene vekk fra ørene. Kikk mot tommeltottene dine. Lim håndflatene dine sammen. Gjenta tre ganger A+B og bytt side.

17


Z E N I T S

MØT OSS PÅ ZENIT T E K S T :

S I G R I D

B I L D E R : P R I V A T

H A U G E N /

/

L Æ R E R N E

V . E B B E R S T E I N

T A R

A L L E

U N I K E I N N I

Y O G A L Æ R E R E

I

M E D

S M A K T I M E N E

F O R R I G E

M Ø T T E H E R

D U

M Ø T E R

S E G

O G

S I N

S T I L

S I N E .

U T G A V E 5

A V D U

D E M , 5

T I L !

Flere trekker fram viktigheten av tilstedeværelse og lekenhet i praksisen og i formidlingen av yoga. For dem handler det om å møte praksisen med nysgjerrighet og lekenhet, selv i roligere klasser. Flere av Zenits lærere både underviser og praktiserer med tanken om at man kan “practice sincerely, not seriously”, det vil si: med en ekte og dyp oppriktighet og konsentrert interesse uten at det blir for tungt og alvorlig.

Her er spørsmålene vi stilte:

1. Hvordan vil du beskrive typen yoga du underviser? 2. Hva synes du det er artigst å undervise nå? 3. Hva synes du det er viktigst å formidle når du underviser?

EMILIE THUN 1. Jeg underviser i Vinyasa og Slow Flow, timer hvor balanse og styrke integreres i kreative flytsekvenser med fokus på pusten. Gleder meg ellers til å holde et kurs i "Floorwork" dette semesteret! 2. Akkurat nå har dansen funnet veien inn i tilværelsen min igjen, så nå synes jeg det er veldig artig å undervise både danserelaterte timer, og inkludere en del av dette inn i både vinyasa og slow flow, gjennom f.eks bruk av musikk. 3. At man kan jobbe hardt og ta seg selv og sin kropp på alvor, men at det er mulig å gjøre det på en lett og uhøytidelig måte. Flytte fokuset fra hodet og ned i kroppen og gi deg selv tid og rom til å få lov til å kjenne etter, ta en pause, forske i bevegelse på matta og tillate

18

kreativiteten å lede deg litt.


HEGE KRISTIN STOKKA 1. Jeg underviser for tiden gravidyoga, yoga for nybegynnere og en del rolige klasser som har fokus på myke bevegelser, pust og mindfulness. I klasser som har litt mer tempo og styrke liker jeg å dra inn elementer fra funksjonell trening.

TINEZ ÅP SSO TØM

2. Jeg synes det er ekstra spennende og interessant å utforske hvordan vi gjennom både bevegelse og stillhet kan skape en større tilstedeværelse i oss selv. Både fysisk og mentalt. 3. At yoga er et verktøy som kan brukes til å utforske bevegelse og tilstedeværelse, samt opprettholde og forbedre bevegeligheten i kroppen. Jeg prøver (så godt jeg får til) å oppmuntre til nysgjerrighet og vennlighet ovenfor en selv i yogapraksisen.

KARI-ANNE BAINS 1. Mine yogaklasser er ofte lekende og kanskje litt uhøytidelige, med fokus på å kjenne øvelsene i kroppen og ikke nødvendigvis på hvordan de ser ut. Jeg liker å bruke dikt, mindfulness og historier som døråpnere for å finne en intensjon. 2. Jeg er veldig glad i vinyasa, yin og restorativ yoga – også blir jeg stadig mer glad i å undervise yoga og meditasjon til barn. 3. For meg er det viktig å formidle at yoga er for alle, og tilrettelegge slik at deltakerne opplever mestring på matta. Å finne en balanse mellom det en ønsker og trenger, både på og av matta, er viktig. 

INGRID LOE-HOLAND 1. Jeg vil beskrive min undervisningsstil som "fra hjertet". Jeg opplever selv at jeg i enda større grad enn tidligere underviser en holistisk tilnærming, alt henger sammen og helheten er så mye mer enn hver del tilsammen. 2. Jeg liker variasjon i undervisningen, fra den mindfulle Yin til kreativ Vinyasa. Jeg er veldig glad i nybegynnerkurs der vi kan jobbe progressivt ved å bryte gamle mønstre og bygge opp nye mer hensiktsmessige mønstre. 3. Jeg kjenner det er viktig å formidle gleden over mestring og undringen over våre egne grenser, både å sette grenser og det å utforske og utvide. 

EBRU AKMAN-WRIGHT 1. I teach Vinyasa Flow with the emphasis on the smooth flow of the movement and breath, rather than accomplishing perfect yoga poses. 2. It is a lot of fun to teach and to practice Vinyasa Flow. The best part is that it is relatively easy to adjust the level of the flow to different needs and wishes of the practitioners. 3. The crown of the yoga practice, as I see it, is to practice kindness towards ourselves. Whilst this kindness can take many forms, I believe taking a proactive role in one’s own yoga practice and deciding what to accept requires a lot of presence, fairness and above all kindness. 

19


HOLDING SPACE

A

C O N V E R S A T I O N B E T W E E N

S A N D R A A N D

S I R I

R O B I N S O N O H R E N

T E K S T : S I G R I D B I L D E R :

H A U G E N

P R I V A T / Z E N I T


A F T E R I N

H E R

A P R I L ,

C H A T

F O R R E S T S A N D R A

A B O U T

F E E L I N G

T H E

I N T O

Y O G A

A N D

S I R I

W I S D O M

W H A T

I S

W O R K S H O P S A T

O F

A T

D O W N

T H E

T O

B O D Y

U N F O L D I N G

I N

Z E N I T H A V E

A N D

Y O G A A

A B O U T

L I F E .

“You can’t only work with the mind and talking,

for Sandra, but as she found Forrest Yoga in

you have to have a physical approach as well, or

2005, she fell in love with the therapeutic yet

at least work with an awareness of the body.

strong approach to the poses and the emphasis

Memories in our bodies are pre-verbal, so we

on the emotional exploration in the practice. “I

can’t even touch them with words… so there is

thought ‘wow, this is very different’. My body just

often a more immediate experience if you touch

really took to it, like… a duck to water or

the body or move the body and you feel

whatever the expression is.” Sandra and Siri

something.”

NOITASREVNOC A

Yoga started mainly with the physical practice

chuckles. Sandra started practicing Forrest Yoga from CD’s and DVD’s as a way of complimenting

For Sandra, Forrest Yoga and body

her ashtanga practice. “I had a lot of back-pain

psychotherapy goes hand in hand and emphasize

from practicing ashtanga, and my hips and

the aspect of embodiment: that we can truly

shoulders suffered. Suddenly I started to do

inhabit our body so that we can live from our

forrest yoga, and I didn’t get that back pain.”

bodies rather than just our heads. >>

It is no coincidence that Forrest Yoga worked so well for Sandra - Ana Forrest created the ‘basic moves’ of Forrest Yoga because she looked at the things the western body really needed. The emphasis on the lower back is important with the western body, as so many of us have lower back injuries or pain in that area,

FACTBOX

ABOUT SANDRA ROBINSON (f. 1979) Sandra has lived 19 years in Germany and 20 years in the UK. Sandra is the owner and manager of Equilibrium Yoga and Well-Being Centres in Peterborough and Huntingdon, UK.

and so several of the basic moves focus on

She is a Forrest Yoga Guardian and has been assisting Ana

strengthening and lengthening the mid-section of

Forrest from Berlin to Cape since 2008.

the body. Many people also have shoulder and

When she first came to the UK, she studied and got her MA in

neck-issues, and both this and the lower-back

International Management, and later another MA in European Marketing analysis.

problems are very much connected to our modern

Sandra is a qualified Biodynamic Massage Therapist and

way of life. Bringing embodied presence into the

finished her pre-clinical studies in Body Psychotherapy in

practice of yoga, both through active poses and

June 2014.

through the breath and internal awareness are

She started her yogajourney with ashtanga yoga in 1999, but after her meeting with Forrest Yoga in 2005, she knew she

core elements of Forrest Yoga.

found her style of practice. Les mer om Sandra på www.sandrarobinson.co.uk

EMBODIED WISDOM In addition to teaching yoga, Sandra owns and manages two yoga and wellness-studios in Peterborough and Huntingdon, both on the eastern side of England between Nottingham and Cambridge. Sandra also offers long-term body psychotherapy and biodynamic massage. Body psychotherapy includes the body in therapeutic sessions and incorporate things like massage, movement, body scans, art therapy and gestalt principles. “The assumption is that the psyche is in the body,” Sandra says.

21


NOITASREVNOC A

“I always want to teach from a place of

And you are holding the space. And then you are

embodied, personal experience and what I feel in

really letting go of the outcome. And you are

my body. And that is a more authentic way of

letting the process unfold. Your job is to keep it

teaching and then ultimately: being,” she says.

safe, to keep it contained, but not necessarily to direct it.”

CREATING SPACE “I think over the past few years, my main focus has been to do less. ‘Cause I’ve always been teaching about creating space, and I’ve probably not been that good in my own personal life to create that space. If I have created it it has like, filled up again. I look back at the last 8 years of my teaching and I see cycles of having space and balance. And then as I have balance, more things come to me and fill up that space. So I have been working on feeling into and maintaining that space, instead of going like: ‘ok, next thing!’, because that would be my natural tendency,” Sandra says. Sandra and Siri agrees that creating space in life for oneself can be very challenging. We often go around and do things for others - make life easier and create that space for others. But then one has a tendency to

In Forrest Yoga, the longer holds in the poses and the emphasis on the emotional aspects really gives way for feeling into what is. For Sandra this makes a lot of sense. “When only focused on asana practice, verbalizing your experience is not something one usually does, but what I found is that do do this allows for a deepening and integration of the information and experience. I sometimes do talking circles as well, where I always encourage people to feel the experience in their bodies. So when they talk, I also want them to connect to the body, to feel what is actually going on in that very moment. To help them absorb everything and to come closer to themselves. And the assumption is always that the present doesn’t need to be fixed, but that one needs to find a way back to the feeling of connection to oneself. “

just put more and more on one’s own plate. Ana Forrest talks a lot about the emotional Connecting to the body again and again can help us create balance in our lives. “I really think that when we create space for ourselves, and if you really do the things you love doing, it will all come together. Rather than trying to desperately take everything in and do every event, you rather ask: ‘where is it I really want to go, and why do I want to do this?’,” Sandra suggest, “...and after that, just trying to see: what is actually enough for me?” 

component of the practice. The way emotions are stored in our body and that we can’t separate the two. “And I feel other yoga-styles do that too,” Sandra states, “but Forrest Yoga and Ana really focus on it. And how our body posture and how we move - the way we carry ourselves really show our emotional landscape and history.” Siri nods and adds, “It is very much like mindfulness in practice.” “Yes,” Sandra adds, “it’s really about learning how to be not-tense in tense situations. If we train that in asanas we can transfer it into situations in life as well.”

AN UNFOLDING PROCESS In her work, Sandra applies aspects from body psychotherapy into the yoga settings, whether it is teaching classes, workshops, teacher trainings or continuous training for teachers. “In body psychotherapy there is a very specific way of holding space where you really as a therapist or a teacher you are creating a container.

22

"The assumption is always that the present doesn’t need to be fixed, but that one needs to find a way back to the feeling of connection to oneself."


THE FOUR DIRECTIONS

AGOY TSERROF

“I have to admit that the ceremony of calling in the four directions makes me feel a bit like I’m in the Game of Thrones,” Siri laughs, “It feels very serious, to call upon the “powers of the North” and so on. But what you say when you invite the directions makes much sense to me. It reminds me a lot about mindfulness: to look inside, to find your inner resources, to be honest, to ask for the support that you need. The meaning and substance of it is relevant, whether you “believe” in the other things or not.” Sandra elaborates: “Yeah, it’s the intent-setting. And I think the way of doing that like we do in forrest yoga is not the only way. I guess you could even call it a prayer, although that for me always has a bit of a too religious connotation… but yes, you are setting your intent and you need to find your own way of doing that. It is a consciousness thing.”

BEING SEEN

FAKTABOKS

“For Ana it is important to recognize what actually resonates with oneself personally, and not to uncritically accept every dogma of

HVA ER FORREST YOGA?

teachings,” Sandra adds. Sandra describes both her self and Ana as earthy, grounded people, but also explains the the aspect of spirit, however

Forrest Yoga er oppkalt etter grunnleggeren av systemet, Ana Forrest. Healing på alle nivå (emosjonelt, spirituelt og fysisk)

one chooses to interpret that, is important for the

vektlegges i Forrest Yoga.

practice and the personal and collective growth

Forrest Yoga- systemet er basert rundt fire grunnprinsipper: Pust, Styrke, Integritet og Ånd.

and healing.

Asana-porsjonen av Forrest Yoga er en relativt fysisk krevende vinyasa-aktig praksis som vektlegger

“So, what would you say to the people who are

kjernestyrke og lengre hold i en del stillinger, ispedd

unsure whether they will attend the workshop

noen mer akrobatiske og lekne asanas.

with Ana in June?”, Siri asks. “Oh, definitely go! She is one of these people who can truly fill the

Forrest Yoga er opptatt av å tilpasse øvelsene slik at de adresserer typiske kroppslige og mentale/emosjonelle problemer i dagens verden:

room, and even though there are lot of people

håndleddsproblemer, rygg og nakke, samt følelsen av

you still feel very seen.” Sandra laughs in reply.

at man ikke er tilstede, stress og angst.

“Ana is truly a yoga pioneer,” Sandra says, “and you will get her accumulated knowledge from all

Forrest Yoga er aktivt opptatt av at teknikkene er tilpasset her og nå, og er et dynamisk system som endrer seg ettersom mer kunnskap erverves.

of these years of working with people in her

Ideen bak mange av de intense asana-praksisene er

workshops. She is combining modalities into the

å avdekke og jobbe seg inn i emosjonelle traumer og

practice, so when you meet her she is one of these people who just really can see you. And her

fremme emosjonell healing. Visjonen og filosofien i Forrest Yoga er i stor grad påvirket av den Amerikanske Urbefolkninges

sequencing is really second to none, so when you

spiritualitet, og benytter seg av seremonielle

go to her workshop, what you will take away with

elementer som rammeverk rundt praksisene.

you is this sense of really -in- your body.”

23


SUPTA EKA PADA VARIASJONER T E K S T : S I G R I D

SUKOF I ANASA

D E T

Å

K A N

K J E N N E S

L I G G E

F O R

R Y G G E N .

K A N

G J Ø R E

P Å

R Y G G E N

G O D T H E R

M E D

B Å D E

M E D

E T T

F O R

F O R D Ø Y E L S E S S Y S T E M E T

N E V N E R

B E I N A

V I

N Å R

D U

Stillingen avbildet under er Eka Pada Pavanamuktasana, eller

O G

N O E N

E T T

U L I K E

L I G G E R

P Å

K N E

M O T

H A U G E N

M A G E N O G

V A R I A S J O N E R

D U

R Y G G E N .

VARIASJONER:

vind-frigjørende stilling, hvor eka betyr en, pada betyr fot eller bein, pavana betyr vind og mukta betyr frigjøring. Det å ligge

1. Før det bøyde kneet mot utsiden av brystet, ta tak på

på ryggen og skvise ett eller to bein mot magen kan altså

utsiden av fotbladet , eller i knehasen, og løft fotbladet opp

være fint for å få ut luft fra tarmen, men gjøres ofte for å

mot taket slik at leggbeinet er vertikalt. Også kjent som Ardha

avlaste ryggen og gir også en mild hoftetøying. I denne

ananda balasana

“asana i fokus” fokuserer vi på variasjoner som kan gjøres av denne stillingen, og overskriften speiler dette ved å peke på

2. Plassér fotbladet på det strake beinet i gulvet så det

at det er supta (liggende) ett-beins stillinger.

beinet blir en stabil base. Du kan velge å strekke ut beinet når du har kommet inn i stillingen. Putt et belte over midten av

Utgangsstillingen gjøres ved å ligge på ryggen, strekke ett

fotbladet på det bøyde beinet som er mot magen, hold i

bein aktivt bort fra hofta ned langs gulvet, hælen i gulvet, og

endene av beltet og strekk beinet ut opp mot taket. Skyv

bøye det andre beinet inn mot magen og flette hendene

foten mot beltet mens hofta ankres ned mot matta. Også

rundt. Dette skal ikke være en anstrengende stilling, så det

kjent som Supta padangushtasana.

kan hende du må benytte deg av et belte eller lignende for å holde det bøyde kneet på plass. Det bøyde kneet er passivt,

3. Åpne det bøyde kneet ut til siden slik at utsiden av beinet

det strake beinet er aktivt. Denne kan du holde en stund,

hviler ned mot gulvet (evt bygg opp under), og fotsålen

gjøres like lenge på hver side.

kommer i retning av innsiden til det strake beinet. Armene ned langs kroppen eller over hodet langs gulvet. Også kjent som Supta vrksasana.

Merk at stillingene er beskrevet på én side med utgangspunkt

24

i eka pada pavanamuktasana, men gjør alltid stillingene på

4. Slipp grepet rundt det bøyde kneet og beveg det rundt i

hver side, enten rett etter hverandre, eller sett sammen flere

alle retninger som om du tegner kruseduller med kneet. Gjøres

variasjoner i en sekvens og gjør denne på hver side.

også fint med begge knær bøyde samtidig. Armene der du vil.


I FRI BEVEGELSE D E T

Å

K U N N E

M U L I G H E T E R

U T T R Y K K E M E D

M U L I G H E T E N E G L E D E ,

D E N H A R

M E S T R I N G ,

V Æ R E

U T T R Y K K E T G J E N N O M

A V

S Å E R

D E T T E

D E T

U T F O R S K E

K R O P P E N I

M A N

Ø Y E B L I K K E T

T I L F R E D S H E T

M A N G T ,

M O D E R N E

B I L D E R :

I N N E N M E N

O G

E N S

H A R E R

B E V E G E L S E S O G

M E D

G J E R N E

D E

E N

K I L D E

T I L

T I L S T E D E V Æ R E L S E .

Y O G A - R A M M E V E R K E T

D E T

S P O N T A N E

T I L S Y N E L A T E N D E G R U P P E P R A K S I S

I de senere årene har vi sett en eksplosjon av ulike yogastiler og trender som har både kommet og gått. Noen er åpenbart gøyale gimmicks (geit-yoga, øl-yoga, naken-yoga), mens andre har endret selve måten yoga asana (altså stillingene) undervises på. En utvikling å

H A U G E N

K Y I F A M I L Y . O R G

FIERTSEKNAT

T O L K N I N G E N K A N

E N

O G

T E K S T : S I G R I D

F R I E

M I N D R E A V

R O M

F O R

Y O G A .

Her ligger en nøkkel i det frie uttrykket og den frie bevegelsen: det kan ikke læres bort, formidles og selges på samme måte

særlig merke seg er måten mange har gått fra å forholde seg

som et sett med bestemte øvelser etter

til mer rigide systemer, både når det kommer til praksis,

hverandre. Det er kanskje også derfor vi

tradisjoner og guru-avstamninger - til å frigjøre seg fra satte

ikke har like stor kjennskap til Swami

systemer om bevegelse og heller hente inspirasjon fra

Kripalvanandas lære om lykksalig

moderne bevegelsesvitenskap og andre former for fysisk

spontanitet som det vi har til

aktivitet, med mindre vekt på det å forholde seg til en retning

Pattabhi Jois’ Ashtanga yoga

og kun én eller noen få lærere. Vi ser at en rekke yogafolk lar

eller B.K.S Iyengars Iyengar-

seg inspirere av moderne tolkninger av primal og funksjonell

yogasystem - selv om de levde

bevegelsestrening, men også trening med høyere intensitet og

og virket på samme tid.

annen styrketrening. Noen velger å kombinere dem på matta, andre har forstått at man godt kan og bør supplere yoga asana med andre bevegelsespraksiser som tar for seg andre funksjonaliteter enn det yoga gjør.

Ekstatisk og spontan bevegelse og meditasjon i fri bevegelse er elementer i flere spirituelle tradisjoner, og i det moderne vesten er det kanskje impro-dans som

Man kan godt kritisere hvordan vesten har tatt yoga og vektlagt det fysiske aspektet, og så infusert det med det som passer en selv best. Om man kun forholder seg til det fysiske har man allerede vandret bort fra yoga som yoga og over i asana-inspirert bevegelsestrening. Om man derimot benytter seg av asana som et av verktøyene for å leve og lære i tråd med yogafilosofien, kan det å utforske ulike tolkninger av bevegelsene være interessant for å komme nærmere opplevelsen av å se seg selv og verden på en annen måte, og å kjenne at en er i forening med seg selv og omgivelsene. Det vil si - ikke det å inkorporere helt andre øvelser inn i asanapraksisen, som for eksempel sit-ups eller akrobatiske triks, men det å utforske noe annet enn statiske hold i en asana. Teknikk og stødighet er viktig, men i det man kun har dét som fokus har man igjen mistet noe av essensen i yoga: radikal transformasjon og muligheten til å oppleve det lykksalige øyeblikksmøtet mellom mennesket og verden her og nå. Dette er heller ikke det samme som å komme inn i flyten i en sekvensert vinyasapraksis, for det handler om det spontane

er det nærmeste visuelle vi kjenner, men da stort sett uten de spirituelle tilknytningene til en tradisjon. I yogisk mytologi finner vi fortellingen om Shiva Nataraja - den første yogien, hindu-guden Shiva i aspektet av Nataraja, den ekstatiske danseren, som igjen peker på den nære tilknytningen mellom dans og yoga i indisk kultur. Danseinspirert yoga er absolutt en måte å hente inn mer fri bevegelse inn i yogaen på. Men hvordan kan et fritt uttrykk i asana se ut? Det er som sagt ikke nødvendigvis det å bare gjøre en “ennå mer flytende dansende sekvens”, men det å ha nok rom for egen utforskning. Hva med - flytende og pustende i en form som lett kan bli til en annen form uten store endringer i beinstilling eller armer? Å få tolke stillingene som en selv vil, tilpasset dagsform, funksjon og form (- uten at man tar skade av det såklart)? Å la stillingene få ulikt uttrykk ut ifra om lungene er fulle eller tomme for pust - og det som skjer i overgangene mellom innpusten og utpusten.

uttrykket og endringene som mennesket er i stand til om vi ikke er for indoktrinert i et rammeverk.

I de mer subtile utforskningene av frihet i bevegelse blir det tydelig at det ikke bare kan være flytende

Det er godt å bli fortalt hva man skal gjøre, og mange vil

entusiastisk tempo, men også en spørrende seig og rolig

argumentere for at man må lære reglene før man kan bryte

bevegelsespraksis, ikke ulikt de to overordnede formene av

dem. Hva da, når reglene (rammeverket) gjør det ekstra

Nataraja’s dans: Lasya (den milde) og Tandava (den ville).

vanskelig å re-lære seg å “bryte” dem - både fordi de er så

Den autentiske, transformerende yogapraksisen skjer i dette

ankret i tanken om en korrekt lære og fordi de lærer opp

grenselandet mellom det kjente og det ukjente. Ved å dytte

kroppen til å plassere seg i bestemte former? Man kan lure på

mer og mer av

om mennesket i det hele tatt er i stand til å bryte løs fra tillært

inn i yogaen mister man tid og rom for å utforske det ukjente -

kroppsatferd uten å erstatte det med et annet mønster.

hvor det store potensialet for radikal transformasjon ligger.

«det kjente» gjennom å fokusere på trening ◆

25


ATTAM VA AGOY T E K S T : S I W

A D U V I L L

/

I L L U S T R A S J O N : N E M O L O M , T R O N D

I V A R

H A N S E N

/

B I L D E :

P R I V A T

YOGA AV MATTA OG UT I VERDEN SIW ADUVILL har bakgrunn fra moderne sirkus.

- en oppfordring fra ditt eget hjerte.

De siste 10 årene har hun jobbet som yogainstruktør. Siw underviser blant annet på yogalærerutdannelsen til Axelsons Body Work School og HiYoga i Oslo, og som gjestelærer en rekke steder i inn og utland.

I 2015 ga hun ut boka ”Yoga når det gjelder” på Arneberg Forlag, der hun utforsker sammenhengen mellom yoga og utfordringene i vår tid.

Det er en utbredt forståelse for at yoga fungerer som et verktøy for personlig bærekraft og utvikling. Men kan vi bruke yoga til å ta bedre vare på hverandre og verden rundt oss? Mange oppdager yoga gjennom en livssituasjon der de trenger å bygge seg opp og finne nye strategier og da hjelper det å ha verktøy som er testet gjennom 2500 år. Men kan yogaens

Les mer om Siw på www.siwaduvill.com

teknikker og filosofi også være gode verktøy for det som ligger forbi det personlige? Stress, kjas og mas er ikke bare et personlig problem. Dersom vi alltid er distraherte og urolige, eller så stressa at vi opererer i et konstant overlevelsesmodus har vi liten evne til å se andre mennesker og deres behov. Vi blir korttenkte og ser etter raske løsninger i en tid som trenger langsiktighet. En del av problemet er at vi er ute av stand til å håndtere våre egen rastløshet særlig godt, og vi ser etter utveier for vår egen urolighet hele

26

tiden.


Vi velger heller å distrahere oss selv, med

Uten verktøy til å tåle vår egen uro, så er dette

travelhet, kommunikasjon, konsum eller

vanskelig. Gjennom praksis lager vi lommer det er

underholdning, ut i fra personlige vaner og

mulig å puste i, som igjen gjør det enklere å roe

preferanser.

ned og kjenne etter hva som er viktig. På den

ATTAM VA AGOY

måten blir yoga et verktøy for å integrere dypere

PANSERHJERTE? Vi vet at lever i en tid med sosiale, økonomiske og

verdier i vår hverdag. Målet er å skape mindre avstand mellom yogaen vi gjør på matta og livene vi lever.

økologiske utfordringer. Det kan være overveldende og til tider smertefullt å ta innover seg alt. Det enkleste ville kanskje være å prøve å stenge av for denne type informasjon og bygge et panser rundt hjertet så ikke noe vondt kan

”Yoga occurs when our inner work manifests in the world around us.”

slippe inn. Men vår praksis som yogautøvere

- Michael Stone

inspirerer oss til å lytte til og handle fra hjertet.

BÆREKRAFTIG PRAKSIS Når vi ikke har dette panseret mellom oss selv og verden, er det lett å føle seg hudløs. Til å begynne med kan vi anerkjenne at denne følsomheten er det som gjør oss til hele mennesker. At det er en stor styrke at vi ikke er døde på innsiden, men kan føle empati med andre og verden rundt oss. Det er her yoga og meditasjon kommer inn som verktøy for å hjelpe oss å kunne romme hele eksistensen. Både det som er fint og lett, og det som kjennes intenst og krevende. Gjennom pusten kan vi regulere nervesystemet og møte det som overvelder oss med mer bakkekontakt. Ved å være i kroppen, har vi tilgang til ressurser som gjør oss mindre redde og reaktive, som er ferdigheter en jediridder verdig.

Som yogapraktiserende anerkjenner vi at vi trenger å jobbe med vårt indre for å kunne skape forandringer i det ytre, og bruker de verktøyene vi har til rådighet til å vende fokuset innover og utover på samme tid. Å ta yogaen `fra matta og ut i verden´ handler om å sette verdiene i yogafilosofien ut i praksis. Vi prøver å leve på en måte der våre handlinger er mest mulig på linje med de dypere sannhetene i oss selv. Der vi er motiverte ut i fra den empatien vi føler for andre når vi lar hjerte briste åpent, som igjen kan få oss til å engasjere oss i prosjekter og prosesser for en mer rettferdig og bærekraftig framtid. Det er ingen fasit for hvordan dette skal se ut. Ulike steder og ulike miljøer har forskjellige behov og møtes fra ulike vinkler. Det vi kan gjøre er stille

SOSIALT IMMUNFORSVAR

oss åpne, og lytte til de behovene som er uttrykt og se hva vi kan bidra med i sammenhengen.

Vi kan bruke yoga til å bygge vårt eget mentale immunforsvar, men kan vi bruke de samme

Det er ikke avgjørende om det er lite eller stort

verktøyene til å styrke vårt felles menneskelige

det vi gjør, men at vi bidrar med de ressursene og

immunforsvar? Yoga i dette perspektivet blir da

den kapasiteten vi selv har i den, sårbare,

mye mer enn introvert selvhjelp. Det er en

sammensatte, utrolige og magiske verden vi er en

invitasjon til å bryte rytmen og stille

del av. I dette perspektivet er det av mindre

spørsmålstegn ved kulturen vi er en del av! Det er

betydning om vi kan gjøre kompliserte stillinger

ikke lett til danse til en helt annen rytme enn den

og poste dem på Instagram. Det spiller mindre

som dundrer ut av høyttalerne. Det er heller ikke

rolle om du er stor eller liten, tykk eller tynn, ung

alltid lett å se etter andre historier når vi lever på

eller gammel. Dette handler om å svare den

innsiden av et kulturelt narrativ som forteller oss

stemmen i hjertet som ber oss om å våkne opp og

hva suksess og det perfekte liv er. Allikevel er

handle på vegne av menneskene, dyra og

dette vi må gjøre: Stoppe opp og puste.

planeten vi bor på.

27


TINEZ ÅP REMMOK

WORKSHOP: THE GENTLE PATH OF YOGA

28-30.09 2018

Til høsten kommer Lea Loncar til Zenit og holder helgekurs med tema:

"The gentle path of Yoga - how to make your practice deeper through gentleness"

Sett av helga, mer info kommer snart

Les mer om Lea Loncar her:  www.samvidyoga.com

WORKSHOP: MINDFUL STRENGHT

19-21.10 2018

Kathryn Bruni-Young visits Europe for the first time i the fall of 2018!

Mindful Strength is the culmination of years of training in different fields. This weekend workshop is accessible to different types of practitioners, and different levels. Time will be spent on the floor, practicing, talking about key principles, breaking movements down into details, and playful creative movement. 

Les mer om Kathryn her: kathrynbruniyoung.com

V I

H A R

W O R K S H O P S K L A S S E R .

28

R E G E L M E S S I G

O G S E

E N

F O R D Y P N I N G E R M E R

O G

M E L D

R E K K E I

S P E N N E N D E

T I L L E G G

D E G

P Å

P Å

T I L

K U R S ,

U K E N T L I G E

Z E N I T Y O G A . N O


KKILBEYØ

"NÅR DET INDRE VÅKNER" med Vigdis

JOURNALISTER fra Under Dusken lagde

Garbarek og Viggo Johansen i vinterferien.

reportasje om flygende yoga + tok såklart

YOGABABY i skranken under semesterstart.

selfies opp-ned i swinga

ENTUSIASTISK og inspirert på Yoga in

ISBADING på Sjøbadet er en kjær

GONGBAD med gongmester

Action-workshop med Siw Aduvill på

aktivitet for flere av Zenits ansatte.

Tor Arne Håve ga fullt hus under

Zenit i november 2017

Her er noen kalde tær i november 2017

jubileumsfeiringen av Zenit Yoga i oktober 2017.

29


OM YOGA PÅ ZENIT

Yogaen som undervises og praktiseres på Zenit i dag er en kombinasjon av de overnevnte teknikkene - på klassene våre vil du finne en basis i ulike tolkninger av asana-praksis, altså fysiske øvelser. Vi har varierte

Yoga er basert i gamle filosofier, men også mikset med ny kunnskap om kropp, bevegelse og vitenskap, noe som gjør det både kjent og ukjent på samme tid. Mye

meditasjon, avspenning og mindful refleksjon. Noen lærere vil også trekke inn ulike filosofiske prinsipper og bruke disse som rammeverk, og du kan også oppleve mantrasang, pusteteknikker og renselsesteknikker.

av den yogaen som praktiseres i dag er

Flere av våre lærere er opptatt av mindfulness – en

basert i asanas, altså fysiske positurer, men

metode til selvhjelp som opprinnelig stammer fra

yoga omfatter et bredt filosofisk spekter som tar for seg moralske og etiske spørsmål, og

buddhismen. Dette gjør at fokuset på oppmerksomt nærvær i og gjennom kroppen står som et solid fundament i det vi ønsker å formidle. Majoriteten av de

også ulike praksiser som mantra (lyd og

som underviser på Zenit orienterer seg mot en teknikk-

sang), pranayama (pusteteknikker), kriyas

basert flyt, det vil si at vi ønsker å formidle en trygg og

(renselsesteknikker), meditasjon og ideer om den subtile kroppen, bevissthet og virkelighetens byggeklosser.

30

klasser, og du vil finne alt fra fysisk krevende praksis, til

moderne biomekanisk fundamentert asanapraksis hvor du lærer hvordan og hvorfor kroppen plasseres slik den gjør. Flyten kan være hurtig og sakte, avhengig av

lærerens tolkning, og av nivå.


ZENIT YOGA KONTAKTINFORMASJON ZENIT YOGA ADRESSE: NEDRE BAKKLANDET 58, 7014 TRONDHEIM TELEFON: (+47) 47365625 EPOST: INFO@ZENITYOGA.NO NETTSIDE: ZENITYOGA.NO

Z E N I T

Y O G A

B E F I N N E R

T R O N D H E I M . N I V Å ,

E R

S E G

E T I

Z E N I T

O G H O L D E R

U T D A N N I N G E R .

A V

N O R G E S

N Y D E L I G E T I L B Y R

E L D S T E

L O K A L E R K L A S S E R

R E G E L M E S S I G

P Å O G

Y O G A S E N T R E B A K K L A N D E T K U R S

W O R K S H O P S

F O R

O G I

A L L E

O G

31


A N D R E

ZENIT

U T G A V E

YOGA

A V

Z Y M ,

MAGASIN

I FRI BEVEGELSE

ZYM er et gratismagasin. Men om du har satt pris på arbeidet vårt tar vi gjerne i mot støtte til trykkerikostnadene. Vipps det du vil til #122894  (betal-funksjonen, skriv ZYM i meldingsfeltet)

W W W . Z E N I T Y O G A . N O

ZYM UTGAVE 2: FRI BEVEGELSE  

Fokuset i magasinet er på frihet, fri bevegelse og Forrest Yoga

ZYM UTGAVE 2: FRI BEVEGELSE  

Fokuset i magasinet er på frihet, fri bevegelse og Forrest Yoga

Advertisement