Page 1

Vnitřní oheň Empowerment tréninky s přechodem po žhavém uhlí

6.6.2012


Proč chodit přes oheň? V život ě se setkáváme se situacemi, ve kterých si připadáme jako na žhavém uhlí. Někdy čelíme výzvám, ze kterých máme obavy, někdy je prost ě t ěžké se nadechnout a jít do toho. Někdy musíme houževnat ě zdolávat překážky, jindy musíme být citliví a všímaví vůči vnějším rizikům. Firewalking je silnou metaforou náročných životních událostí a poskytuje tak cennou a mnohdy korektivní zkušenost toho, co všechno jedinec či tým dokáže, když se koncentruje, zůstává všímavý a dokáže se jasně rozhodnout.

2


Proč chodit přes oheň? Firewalking je intenzivní osobní i skupinový zážitek, který podpoří: •efektivnější práci s osobní energií, •posílení sebevědomí, zlepšení schopnosti koncentrace a rozhodnutí, •jasnější focus a lepší definici osobních i profesních cíl ů, •překonání vnit řních bariér, •skupinovou kohezi - je to zážitek, který má potenciál stmelit tým a lépe jej orientovat na nové cíle a výzvy, •změny v týmu – firewalking má silný transformační potenciál.

3


Co je součástí workshopu? Přechod přes uhlí je vyvrcholením celodenní práce a přípravy, jejíž součástí je: •Blok ener getiza čních cvi čení – jak zvýšit (při únavě) či snížit (v rozčilení) hladinu energie v t ěle. Techniky bioenergetiky a dechová cvi čení. •Vizualizace a ak tivní imaginace jako nástroje pro vnit řní práci a mobilizaci. •P řer ážení d řev ěné desk y a lámání šípu k r k em jako metafora překonávání překážek. •Ch ůze po sk len ěných st řepech jako metafora zvládání náročných situací a trénink všímavosti. •Ohýbání ocelové ty če k r k em ve dvojici jako metafora spolupráce a společného překonávání překážek. •F ir ew alk ing jako metafora překonávání vnit řních bariér a transformační rituál.

4


Co je součástí workshopu?

5


Bezpečnost Zajišt ění maximální bezpečnosti celé akce je hlavním cílem a úkolem certifikovaného instruktora firewalkingu (certifikace F.I.R.E. – Firewalking Institue of Research and Education, www.firewalking.com) Jana J. Ženatého, který ve společnosti QED GROUP, a.s., působí od roku 2007 jako konzultant a psycholog.

6


Kolik to bude stát? Celodenní workshop vnit řního ohně pro skupinu do 12 lidí

90 000,-Kč Celodenní workshop vnit řního ohně pro skupinu 13 - 25 lidí

130 000,-Kč Celodenní workshop vnit řního ohně pro skupinu 26 - 40 lidí

170 000,-Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Za společnost QED GROUP zpracoval: Jan J. Ženatý kontakt: jan.zenaty@qedgroup.cz 777 847 933

6.6.2012

firewalking  

Firewalking empowerment training

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you