Page 1


Jelena RajÄ?ević, d.i.a. (mag.ing.arch.) / e-mail: rajcevic27@gmail.com


e tor: To či Žar ić

pro je e u presjeku dijele d ora e a a je seg e te - koris ik postaje s jes iji s ojeg položaja u utar ase i i e i a MANJE IZLOŽEN SREDIŠNJI POJAS - servisni prostor vizualno komunicira s njima - KONTAKT I KONTROLA PROSTORA KROV - ulifu k io al a po rši a a koju se pristupa s tere a ili iz građe i e - tri staza, su čalište, gledalište ili prostor od ora

HRVATSKOG SOKOLA

stude tski rad / ap VII /

SITUACIJA

JARUNSKA

0 10 20

50

100m

UZDUŽNI PRESJEK

POPREČNI PRESJEK

JUŽNO PROČELJE

0 2

5

10

20

30m ,: 8)( +"( 7&;

1 / JELENA RAJČEVIĆ / PORTFOLIO

SPORTSKI CENTAR VRBANI 3, ZAGREB, 2006.


studentski rad / ap VIII / mentor: Velimir Neidhardt

superpozicijom dvaju klasičnih arhitektonskih sustava, monovolumena i paviljona, dobiva se treći - MIKROGRAD program obuhvaća različite sadržaje te se na istom mjestu okupljaju korisnici različite dobi, potreba i afiniteta na dodiru dva ZATVORENA volumena formira se uvjetno shvaćeni OTVORENI prostor, vezan uz susjedne sadržaje, ali i dio javnog gradskog prostora komunikacija potiče na istraživanje i zaustavljanje jednostavno oblikovanje proizlazi iz želje da korisnik ne bude fasciniran arhitekturom kao vizualnim doživljajem, već da je doživi kao OKVIR ZA ŽIVOT - daje se prednost spontanim aktivnostima naspram turističkog fotografiranja

HRV

fasada od čelične mreže ujedinjuje kaotični interijer - omogućuje različite stupnjeve uvida u unutrašnjost, slobodan protok zraka i stvara servisni prostor između građevine - PROSTORA OVDJE i vanjskog prostora - PROSTORA TAMO

SITUACIJA

ŠVEAROVA

KRIŽANIĆEVA

IRA KNEZA BRANIM

ERDODYJA PETRA I TOME

0 10 20

40

100m

DOMAGOJEVA

JUŽNO PROČELJE

0 2

5

10

20m

2 / JELENA RAJČEVIĆ / PORTFOLIO

ZAPADNO PROČELJE

MULTIFUNKCIONALNI CENTAR NADA DIMIĆ, ZAGREB, 2007.


stude tski rad / i terieur /

TKALČIĆEVA

GRADSKI IZLOG

LABORATORIJ

VIBRATOR

ARTIFICIAL NATURE

INDUSTRIAL

LOW TECH RADIĆEVA

PRESJEK KROZ TUNEL

klasič i CD-shop gu i s isao u do a i ter eta i do

loada

uz prodaju u e tru se orga izira eduka ija iz ođača i pu like, pariji i pro o ija lokal ih autora, DJ-a i Vj-a posjeitelj je ođe kroz audii o- izual o-takil o iskust o u koje u iše ili a je aki o sudjeluje 0

1

2

3

4

5m

prikazivanje video spotova u izlogu

vijng - vizualna iluzija kao rezultat sporosi oka, podloge i pokreta

ambijent i digitalna glazba za tra s e de tal o iskust o modernog hipika

individualno slušanje repei ija slike kao repei ija loopa

rekreira je idea po i a je opičkih laka a

LOW TECH

glaz a doži lje a ijelo pute ođe og iskust a frek e ije to o a

oxe i za od or - ži i ideo a drugoj strani stakla

INDUSTRIAL

eduka ija i astupi

i i

ladih DJ-a i VJ-a

ARTIFICIAL NATURE

informiranje o aktualnim događaji a u gradu

ija zo a galerije s ogrado od fiks og projek ijskog plat a projek ija se doži lja a različito o is o o položaju u prostoru

freeshare digitalne glazbe za pro o iju do aćih mladih autora

LABORATORIJ

GRADSKI IZLOG

ulaz i predprostor koji pripre a a doži ljaj u i ratoru u lači se kad se d orište korisi kao a jsko prošire je e tra

VIBRATOR 3 / JELENA RAJČEVIĆ / PORTFOLIO

e tor: Veljko Oluić

UZDUŽNI PRESJEK

TLOCRT

CENTAR ZA PROMOCIJU ELEKTRONSKE GLAZBE, RADIĆEVA/TKALČIĆEVA, ZAGREB, 2008.


LOKACIJA

PRESJECI

0

10

20

30m

PROSTOR HARTERE - raz

oroda po OBLIKOVANJU i VREMENU NASTANKA - sroda po FUNKCIJI i PRILAGODBI TERENU - spe ifiča s ještaj u ka jo u Rječi e postojeći prostori su za i lji i i pogod i za pre a je u te se RECIKLIRAJU ez eće i ter e ije

SUVREMENI ČOVJEK - fu

k io ira u VIRTUALNIM PROSTORIMA i ter etskih portala i društ e ih reža koji su gusto ispu je i i for a ija a, a e aju fizičku k alitetu apstrakt i ele e t KROVA se posta lja a ko kret u situa iju o zat ara edefi ira i prostor - fluid i PROSTOR IZMEĐU

slo od o posta lje i SUBJEKTI lo e edefi ira o protje a je i for a ija i for iraju sadržaje ispod, u utar i iz ad se e prostor iz eđu do i a o e karakterisike sučelja a je o ih sadržaja po ezuje ih reža pute a kojo SUVREMENI FLANEUR u karakterisič o rastrese o sta ju doži lja a prostor kro je ot ore a po rši a sa sportski tere i a koja se korisi i za eće ko erte, parije, predsta e i i stala ije

0

4 / JELENA RAJČEVIĆ / PORTFOLIO

10

20

30m

DRUŠTVENI DOM HARTERA, RIJEKA, 2008.

studentski rad / arh. i urb. radionice / mentor: Goran Rako

TLOCRT . KATA

TLOCRT . KATA


KAJZERICA

Sa ljako

NEDOSTATAK JAVNIH I ZELENIH PROSTORA

ajtečaj i rad / sa Sa ji o

KAOTIČNA, USITNJENA, NEUSKLAĐENA IZGRADNJA

ORGANIZIRANA STRUKTURA IZ NEUSKLAĐENIH DIJELOVA

PU EĆI TOJ P OS

VELESAJAM PAVILJONI KRUPNA IZGRADNJA RAZLI ČITOG OBLIKOVANJA

T OTVORENI PAVILJON U SUPERBLOKU

PAVILJON U DVORIŠTU

ŠKOLE

VRTI I PO

N LIGO

P OV

J RTN

PO

DJE JE IGRALIŠTE

AK

PO

P+1 NASTAVA NA OTVORENOM

Z I RA

DA ONO

L SK

ZAPADNO PROČELJE

SPR

G I TR

AV E

Š KO

IGRA

EM TRIJ

GOSPODARSTVO

ON

LICE JAS

NI ERE KI T

I V RT

PA R

LIG

TN JA K

ARSTVO GOSPOD

JS VAN

TERASE

VR

TE R

K

S TA

ASE

NICI KL E

DVORANA PA R

K

P+1 P+1

2 P+ NA S

TA V

A AN

NOM ORE O TV 104

PM

BUS +2

POPREČNI PRESJEK

POVRTNJAK POLIGON

0

5

SITUACIJA

10

20

ISTOČNO PROČELJE

+4.80

UZDUŽNI PRESJEK

0

/ JELENA RAJČEVIĆ / PORTFOLIO

5

10

JUŽNO PROČELJE

ODGOJNO-OBRAZOVNI CENTAR KAJZERICA, ZAGREB, 2008.


01 3 5

.10

10

20

. ,+

.

30

B .70

1 1

+ 13

A .50

+11.70

+13.50

1

+ 13

1 2 +7.90

+12.60

1

+7.50

+8.10

4 +7.50

3 stol i tenis

1

+7.50

3

bo alište

1

+12.10

+10.80

+10.80

+10.80

+8.40

1

+11.70

+11.70

1

+10.80

+11.20

1

+11.70

+ 13

.50

1

diplo ski rad /

+ 14

. ,+

e tor: Veljko Oluić

TLOCRT ETAŽA + . , + . , +

trg

+3.90

+3.90

5

5

ulazni prostor

6

6

B

- centar ko pleksa uz glavno stubište - trg - sta lo kao prirodan orije ir i fokus okupljanja - park s rekreaiv i sadržaji a

+3.90

STANOVNICI DOMA / KORISNICI DNEVNOG CENTRA / POSJETITELJI / OSOBLJE JAVNI POJAS / BLAGAVAONICA, KAFIĆ, MEDIJATEKA, PVN

A

- linearni potez zajed ičkih sadržaja s oguć ošću poveziva ja - socijalni kontakt s lokalno zajednico - urbana terasa s vizuro na Malinov park

Uli a Vladi ira Ne eta

1 SMJEŠTAJNA JEDINICA

2 UPRAVA

3 TERAPIJA

- ip obiteljske kuće asuprot klasič oj orga iza iji s hod iko - terase se otvaraju pre a zajednički vrtovi a - vrt - uobičaje a rad a terapija i prostor gdje koris i i o likuju svoj okoliš

STANOVNICI DOMA / POSJETITELJI / OSOBLJE POLUPRIVATNI POJAS / DNEVNI CENTAR, TERAPIJA, UPRAVA

6 jav a terasa

PRIVATNI POJAS / SMJEŠTAJNE JEDINICE

4 DNEVNI CENTAR

5 GOSPODARSTVO

6 JAVNI SADRŽAJI ISTOČNO PROČELJE

STANOVNICI DOMA / KORISNICI DNEVNOG CENTRA / LOKALNA ZAJEDNICA / POSJETITELJI / OSOBLJE

JEDINICA - kuća

ez hod ika te a UNUTARNJEG DVORIŠTA i terpreira a u zatvore o prostoru

0 1

3

5

10

PRESJEK A-A

01 3 5

6 / JELENA RAJČEVIĆ / PORTFOLIO

10

20

30

PRESJEK B-B

CENTAR ZA OSOBE S PSIHIČKIM POREMEĆAJEM KSAVER, ZAGREB, 2010.


Mare ić

TLOCRT PRVOG KATA

i Saro

Kvaternikov trg

et

ska

stre

atječaj i rad/ s Mari o

Juri o

Vla

±0.00

str

eet

+5.00

Sub

ice va

+5.00

Derencino va street

+5.00

PRESJEK KROZ TVORNICU

+5.00

POGLED SA ŠUBIĆEVE ULICE

hotel o

. i vert lo k usage er ial pre ises

reside ial leisure, hotel a d o pu li e tra e

er ial

retail, galleries, offeeshops, restaura ts

. pu li spa e arou d the yeast fa tory

pu li spa e

. ele e t of oulisse

. superi posed layers

. ar hite tural o ept

01 3 5

7 / JELENA RAJČEVIĆ / PORTFOLIO

10

20

30

COMPETITION FOR THE URBAN-ARCHITECTURAL CONCEPT DESIGN FOR THE BADEL SITE REDEVELOPEMENT, ZAGREB, 2012.


sudjelova je a projektu, ŽPD 01 3 5

8 / JELENA RAJČEVIĆ / PORTFOLIO

10

20

30m

ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE KARLOVAC CENTAR, 2007-2008.


sudjelova je a projektu, ŽPD 01 3 5

9 / JELENA RAJČEVIĆ / PORTFOLIO

10

20

30m

ŽELJEZNIČKI NATHODNIK - PASARELA SISAK CAPRAG, 2009.

Jelena Rajcevic portfolio  

architecture portfolio

Advertisement