Page 1

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

СОФИЯ l БРОЙ 12 (581) l 2014 г. l ГОДИНА XXIII l ЦЕНА 0,80 лв.

Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника www: zemedelskatehnika.com

САПИ

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 120 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО РЕГИОНИ

Вашата връзка с прогреса в земеделието!

www. nolis-bg.com

МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ

ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

ИЗРАБОТВА: Автомобилни електронни везни (метални или бетонни) с обхват • от 10000 до 80000 кг и от 1÷24 м • Електронни платформени везни • ЖП везни • Преустройство на механични автомобилни везни в електронни • Изработване на нестандартни електронни везни, изцяло съобразени с изискванията на възложителите.

Разполага с подвижна лаборатория, оборудвана с 50 броя еталонни теглилки и мотокар, необходими за проверката на всяка автомобилна везна. Притежават Европейски сертификат CE – RO T 067/2012 от MDM CERTIFICARE. 7005 гр. Русе, бул. “Родина” 80 тел. 082/84 44 69, GSM: 0888 85 70 85 и 0888 88 35 07 e-mail: mit94@abv.bg, www.merkiiteglilki.com


2

ЗТ бр. 12-2014

120 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ВЕСТНИКЪ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПОМИНАКЪ

120 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

1991 г.

“Мотиката и оралото хранят цьлий свьтъ.”

Ид ея

пр

ез

ве ко ве те

1894 г.

БЕЗ МАШИНИ ЗЕМЕДЕЛИЕ БЕЗ МАШИНИ НЯМА НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ Вестник “Земеделсна техника” продължител на вестник “Орало” Вестник “Земеделсна техника” продължител на вестник “Орало” www: zemedelskatehnika.com www: zemedelskatehnika.com

Настоящата 2014 година е знаменателна за механизацията на земеделието в България. Тя показва традицията и утвърждаването на този особено важен отрасъл на съвременното земеделие: Преди 120 години излиза първият земеделски вестник „Орало”, с правоприемник вестник „Земеделска техника”, който вече има 24 годишна история. Освен това българското машиностроително предприятие за земеделски машини „Перла”, Нова Загора става на 95 г., преди 75 години е публикуван Първият закон за снабдяване с дребен земеделски инвентар, навършват се 65 години от създаването на Научно-изследователския институт по механизация и електрификация на селското стопанство (сега ИПАЗР „Н. Пушкаров”), а преди 60 години е открит „Аграрно-индустриален факултет” към РУ „Ангел Кънчев”, който единствено подготвя технически кадри за земеделието. Мотото на вестник „Орало” е „Оралото и мотиката хранят света”. Тази идея, тази изконна истина, преминава през времето, намира достойни последователи,

достига забележително развитие и утвърждава девиза „Без машини няма земеделие”. Във връзка със 120 годишнината и началото на ерата на механизацията в българското земеделие, инициативен комитет от Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрен университет, Пловдив и вестник „Земеделска техника” учреди отличие „За принос в механизацията на земеделието”. Честването ще бъде на 1 декември, рожденият ден на вестник „Земеделска техника”, когато през 1991 г. излиза първият брой. Отличието ще бъде в няколко направления: l Български производител на земеделска техника: Създаване на високоефективни земеделски машини. l За иновация: Нова или усъвършенствана високоефективна машина за механизирано производство. l Механизация в земеделското производство: Ефективно механизирано земеделие

За повече информация: 02/875 85 49; 0885 01 35 10 e-mail: zt@zemedelskatehnika.com; www: zemedelskatehnika.com е основана през 1990 г. и е сред първите компютърни фирми в България. От самото си създаване досега фирмата се занимава с разработка и изграждане на компютърни, информационни и комуникационни системи. НОЛИС е изградила компютърни и информационни мрежи и други проекти за водещи производствени, държавни и търговски фирми.

“НОЛИС” OOД l Доставка на компютърна, комуникационна и друга електронна техника l Разработване и изграждане на кабелни и безжични компютърни, телефонни и охранителни мрежи l Системна настройка на сървъри и друго мрежово оборудване l Ъпгрейд/подновяване на стари компютри

l Поддръжка на стари и съществуващи системи и компютри l Гаранционен и извънгаранционен сервиз на компютърна и електронна техника l Teхническо, хардуерно и системно поддържане на компютърни системи и мрежи l Предпечатна подготовка и печат l Издателска дейност

Цялостно комплексно обслужване на фирми -

от регистрацията до офис обзавеждане и поддръжка.

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8 тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; е-mail: momchilp@techno-link.com


ЗТ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО На 19 и 20 юни 2014 г. в гр. Варна за втори път ще се проведе Международната научно-техническа конференция „Машини за селското стопанство”. Организатори са Научно-техническият съюз по машиностроене, Русенският университет „Ангел Кънчев” и Българската асоциация по механизация на земеделието. Предстоящата Международна конференция „МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ има за цел да даде място за среща на учени от различни страни, които да представят своите научни достижения и да дискутират по проблемите на механизацията на земеделието. Машините са основата, върху която се изгражда съвременното земеделие. Учените са призвани да ги създават и

да бъдат двигател на научно-техническия прогрес. Конференцията ще даде възможност за нови познанства и приятелства, а това може да породи и нови идеи. Въпреки че Конференцията се провежда за втори път в България, тя предизвика сериозен интерес сред учените в областта на машините за селско стопанство от много страни. Учени от България, Русия, Германия, Полша, Украйна, Грузия, Казахстан, Унгария, Сърбия, Турция и Иран ще представят над 50 научни доклада. Особеното на тази Конференция е, че се предлагат много иновативни машини и технологии. Интересни доклади ще изнесат проф. Али Вардар и Онур Таскин от Продължава на стр. 7

TRANS&MOTAUTO ’14 XXII-та Международна научно-техническа конференция TRANS&MOTAUTO‘14 ще се проведе на 23 и 24 юни 2014 г. в гр. Варна. Организатор на конференцията е Научно-техническият съюз по машиностроене, със съдействието на техническите университети в София, Варна, Пловдив, Русенски университет «Ангел Кънчев», Висше транспортно училище «Тодор Каблешков» - София, Аграрен университет, Пловдив и Съюза на полските инженерни механици. Конференцията има дългогодишни традиции и се превърна в авторитетен научен форум в Югоизточна Европа в областта на транспортната, пътностроителната, селскостопанската, подемно-транспортната и военна техника и технологии. На Конференцията TRANS&MOTAUTO‘14 ще бъдат представени 91 научни доклада на учении от 14 страни - България, Хърватска, Турция, Сърбия, Казахстан, Чехия, Полша, Грузия, Черна гора, Македония, Русия, Украйна, Словения, Румъния. Докладите на чуждестранните учени са 75, а на българските - 16. Изключително активно участие има на учените от Университета в Жилина, Словакия, Университета в Бърно, Чехия и Вроцлавския университет по технологии - Полша. Пълната програма може да се види на сайта на конференцията www.trans-motauto.com.

бр. 12-2014

3

НОВ ИНСТИТУТ Светлана Боянова, председател на ИАИ пред в. „Земеделска техника”

Институтът за агростратегии и иновации (ИАИ) е създаден през ноември 2013 г. Идеята е да бъде независима, Продължава на стр. 7

ОВЪРШАВАНЕ НА СУСАМ

Б. Борисов

Б. Колев

Сусамът е многогодишно растение, достигащо на височина до 0.5-1,0 m, с издължени, по-широки в средата листа, дълги от 4 до 14 cm. Стеблата в основата са с дебелина най-често в диапазона 10-30 mm. Плодът на растението представлява шушулка с форма на елипсоид с 2-4 камеПродължава на стр. 11

95 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСА ТЕХНИКА С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО


4

Трибуна бр. 12-2014

ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРОБЛЕМИ И БЪДЕЩЕ

СПЗТ

ОБЛАСТ ВАРНА ТО НА НССЗ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ - УСПЕХ Семейната ни фирма „Ренесанс КПДТ-Кирил Жендов“ е създадена през 1992 г. Тя обработва земеделска земя в община Крушари и област Добрич, и по-конкретно

Област Варна е разположена в Североизточна България. По-голяма част от територията й се включва в пределите на Източно-Дунавската равнина, а южната част заема северните разклонения на Източна Стара планина. Северната граница на областта обхваща части от Лудогорието и Добруджанското плато, а на запад се простират Роякското, Провадийското и Моминото плато. На изток областта граничи с Черно Юри Зарев море. Голяма част от региона попада в нитратно уязвимите зони на Черноморския район за басейново управление на водите и в Натура 2000. Всичко това определя релефът като разнообразен - равнинен, хълмист и платовиден. Област Варна е разположена на площ от 3 819 472 дка, което представлява 3,44 % от територията на страната. Състои се от 12 общини със 158 населени места. Населението е 458 661 души. Най-голяма площ заемат земеделските територии - общо 2 303 515 дка (60,4 % от площта на областта при средно за страната 58,7 %), следвани от горските територии – 1 139 331 дка (29,8 % при средно за страната 33,6 %).

в землищата на селата Лозенец, Загорци, Земенци, Крушари, Северци, Полк. Дяково, Добрин, както и в община Добричка - Божурово, Свобода, Овчарово, Росеново. Започнахме с 300 хектара, през 2000 г. - 1500 хектара, а през 2004 г. - 2450 хектара. В момента разполагаме с 2600 хектара наета, арендована и собствена земя. Специализирали сме се в отглеждането на пшеница, рапица, царевица, слънчоглед и други растителни земеделски

Продължава на стр. 10

Продължава на стр. 12


Š ‹ Œ •Ÿ•¡¢š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ‹††† ² ¬¦§¤¥­‘‹†† š ‰†† ‹•Ÿ•¡¢š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ††† ƒ  ƒ™­‹ ‘‹† •¬Ÿ‹š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ˆ†† ƒ   ƒ™†­‹ ”† ² •Ÿ•¡¢š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ‹††† ƒ ˜ •’¥®¢§œ£®‰‰† ‹‰†† –³š š‹ † Земеделски пазар ‹•Ÿ•¡¢š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ††† 5 ƒ  ‹ Œ  ƒ ˜ •’¥®¢§œ£®† ”† ˆˆ‹‰ –³š š

бр. 12-2014 •¬Ÿ‹š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ˆ†† ƒ  ‰† –³š š‘ ˆ‹†‰ ƒ ˜ •’¥®¢§œ£®‰‰† ‹‰†† –³ ‘€ Š  Ž…‘’“”•…•”–…‘’“”“—˜–…““…… ƒ ˜ •’¥®¢§œ£®† ”† –³ Сеялка SPS 6M - „Mecanica Ceahlau“ 11760 лв. Торова система тип румънска сеялка SPC6FS ·.9-2014 5760 лв.  ˜Ÿ®¯°¥±†† ‰† –³ ·.9-2014 ‹††† ² ¬¦§¤¥­‘‹†† š ‰††  ­ ­€‚ƒ„……†  ‡ ˆ‰Š  ˆ‹Š‚‡ ˆ‰Šˆ­Œ  ŒŒŒ­Š ŠŒŽ Сеялка SPS 6FM - „Mecanica Ceahlau“ 15000 лв. Култиватор Unica 4х75 см с 360 л торова с-ма ·.9-2014 7920 лв. ††† ƒ  ƒ™­‹ ‘‹† ‘€          ­€‚ ƒ„… Сеялка 5SPS 8FM - „Mecanica Ceahlau“ 18000 лв. Култиватор Unica 6х75 см с 600 л тороваŠ  Ž…‘’“”•…•”–… с-ма 11400 лв. ˆ†† ƒ   ƒ™†­‹ ”† Сеялка SPP 4 „Mecanica Ceahlau“ 6600 лв. Плуг осемкорпусен ПН 8х25 7510 лв. Š† †† Š‹†† ‹ ‰ˆ†† ‚  ††† ‹‰†† –³š š‹ † •Ÿ•¡¢š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ‹††† ‹††† ² ¬¦§¤¥­‘‹†† š ‰†† ‰†† Сеялка SUP 15 - „Mecanica Ceahlau“ 3600 лв. ² ¬¦§¤¥­‘‹†† š Плуг ­ ­€‚ƒ„……†  ‡ десеткорпусен ПН 10х25 9012 лв. •Ÿ•¡¢š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ‹††† ² ¬¦§¤¥­‘‹†† š ‰†† †ŒŽ‰­‰ ‘‹†† Š‹††ŒŽ ‹ ‹‹†† –  †     ”† –³š š ‹•Ÿ•¡¢š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ††† ††† ƒ  ƒ™­‹ ‘‹† ‘‹† Пръскачка навесна вентилаторна Star Mixer 440 ˆˆ‹‰ 5400 лв. ƒ  ƒ™­‹ Дискова V-образна брана - 4 м 18649 лв. ‹•Ÿ•¡¢š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ††† ƒ  ƒ™­‹ ‘‹† ‘‹††Х-образна Š‹† ‹ ‰‘††Star Š†•   ˆ† Пръскачка навесна вентилаторна Mixer 6601 ˆ‹†‰ 6960 лв. ƒ   ƒ™†­‹ Дискова брана 5 м 28110 лв. ‰† –³š š‘ •¬Ÿ‹š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ˆ†† ˆ†† ƒ   ƒ™†­‹ ”† ”† Š† †† Š‹†† ‹ ‰ˆ†† •¬Ÿ‹š¢£¤¥¦§¤¥¨£¥©ª¥« ˆ†† ƒ   ƒ™†­‹ ”† Š†ŒŽ ”††Х-образна Š‹†Œ’ ‹ ‹‘†† — ˜ ‹† Пръскачка навесна NPA 600-460 „Carrarospray“ 12960 лв. –³š š‹ Дискова брана - 6 м 31354 лв. ƒ ˜ •’¥®¢§œ£®‰‰† ‹‰†† ‹‰†† –³š š‹ † † †ŒŽ‰­‰ ‘‹†† Š‹††ŒŽ ‹ ‹‹†† Ž…‘’“”•…•”–…‘’“”“—˜–…““…… ƒ ˜ •’¥®¢§œ£®‰‰† ‹‰†† –³š š‹ † Š‰†• ‰ ‘”††Х-образна “†† ‹‘†† Тороразпръсквачка навесна Promak 500 л 1140 лв. –³š š Дискова брана - 7 м 35084 лв. ™˜ ‹† ƒ ˜ •’¥®¢§œ£®† ”† ”† –³š š ˆˆ‹‰ ˆˆ‹‰ Š†• ‘‹†† Š‹† ‹ ‰‘†† ƒ ˜ •’¥®¢§œ£®† ”† –³š š ˆˆ‹‰ Тороразпръсквачка навесна Promak 600 л 1140 лв. Зърнотоварач, шнеков, 2,6 м, от 2-5 т/ч 1248 лв. Š‰†ŒŽ ‰ –³š š‘ ”†† Š††ŒŽ  ‹”†† ‚ ˜ ˆ‹† ……†  ‡ ˆ‰Š  ˆ‹Š‚‡ ˆ‰Šˆ­Œ  ŒŒŒ­Š ŠŒŽ  ˜Ÿ®¯°¥±†† ‰† ‰† –³š š‘ ˆ‹†‰ ˆ‹†‰  ˜Ÿ®¯°¥±†† ‰† –³š š‘ ˆ‹†‰ Š†ŒŽ ”†† Š‹†Œ’ ‹ ‹‘†† Š†† †† Š†  Цените ‹ˆ††  ‹š‰‹ ††        ­€‚ ƒ„… са с ДДС. За справки : 02/ 876 50 67; 02/ 875 85 49; 0885 01 35 10 Š  Ž…‘’“”•…•”–…‘’“”“—˜–…““…… ‘€ Š  Ž…‘’“”•…•”–…‘’“”“—˜–…““…… Š‰†• ‰ ‘”†† “†† ‹‘†† ‘€ Š  Ž…‘’“”•…•”–…‘’“”“—˜–…““…… Š† ‹†† Š†ŒŽ  †† ™ ‰†† ‘‹† †† ‚  ††† ТЕЛКОМ инженеринг” ООД, 1606 София, Кошут”1,Š††ŒŽ тел.: 02/950 12 45, факс:‹”†† 02/952 68 Š‰†ŒŽ 09, 0888 651†† 587 ‰ ”††   ­ ­€‚ƒ„……†  ‡ ˆ‰Š  ˆ‹Š‚‡ ˆ‰Šˆ­Œ  ŒŒŒ­Š ŠŒŽ  ­ ­€‚ƒ„……†  ‡ ˆ‰Š  ˆ‹Š‚‡ ˆ‰Šˆ­Œ  ŒŒŒ­Š ŠŒŽ Šˆ††† “Лайош ˆ† ”††† Š†•  ˆ†† ƒ ˜ ›› ‘‹†† –   †  ­ ­€‚ƒ„……†  ‡ ˆ‰Š  ˆ‹Š‚‡ ˆ‰Šˆ­Œ  ŒŒŒ­Š ŠŒŽ ТРАКТОРИ KUBOTA (втора употреба от 15 до 35 к.с.) Инвентар и резервни части за Kubota серия L (13 30 к.с.) Š†† †† Š†  ‹ˆ††            ­€‚ ƒ„… Šˆ†† ˆ†        ­€‚ ƒ„… ††† Š†ŒŽ  ‘‹††    ›› † ‘‹††   ˆ†          ­€‚ ƒ„… L1500 15 к.с. 4 300 лв. L2201 22 к.с. 6 100 лв. Багерно оборудване 2 000 лв. Š† ‹†† Š†ŒŽ  †† Šˆ‹†† ˆ‹ ††† Š††† † ‹‹†† ƒ  ›œ‰› ‘‹ ”†† Š†  †† †† Š‹†† ‹ ‰ˆ†† — ˜ ‹† ‚  ††† ‚  ††† Š† †† Š‹†† ‹ ‰ˆ†† ‚  ††† L1500DT 15 к.с. 5 500 лв. 201 DT 4х4 22 к.с. 7 500 лв. Двулемежен плуг 280 лв. Šˆ††† ˆ† ”††† Š†•  ˆ†† ‰ ‘”†† †ŒŽ‰­‰  ‘‹†† ‘‹†† Š‹††ŒŽ ‹ ‹‹†† ™˜ ‹† Š†††ŒŽ † ‘†† –  † –   † ƒ  ›‰œ› ‰‹ †ƒ ‡      †ŒŽ‰­‰ ‘‹†† Š‹††ŒŽ ‹ ‹‹†† –   † L1501 15‹ к.с. 4‰‘†† 700 лв. L2202 S 22 к.с. 7 500 лв. Трилемежен плуг 380 лв. Šˆ†† ˆ† ††† Š†ŒŽ  ‘‹†† ‰ ”†† Š†•  ‘‹†† ‘‹†† Š‹† ‚ ˜ ˆ‹†   ˆ†   ˆ† Š††• † ”†† ž  ‡

  ˆ‹† ˆ ƒ ‰ †   Š†• ‘‹†† Š‹†   ˆ† L1501Dt 15‹ к.с. 5‰‘†† 700 лв. L2202 DT 22 к.с. 8Š††† 900 лв. Роторна 1.2 м Šˆ‹†† 1‹† 150 лв. ˆ‹ ††† † косачка ‹‹†† †† Š†ŒŽ  ”†† ”†† Š‹†Œ’ ‹ ‹‘††  ‹š‰‹ †† — ˜ — ˜ ‹† Š††ŒŽ † ‘”†† ž ‡

  ‰‹†     ‰ Š†ŒŽ ”†† Š‹†Œ’ ‹ ‹‘†† — ˜ ‹† B1600 16 к.с. 5 700 лв. L2402 S 24 к.с. 7 900 лв. Навесна косачка 1.2 м 1 150 лв. ‹†† Š‰†• ‰ ‰ ‘”†† ‘”†† “†† ‹‘†† ™ ‰†† ‘‹† ™˜ ‹† ™˜ ‹† Š†††ŒŽ † ‘†† †ƒ ‡      Š‰†• ‰ ‘”†† “†† ™˜ ‹† L1800DT 18 к.с. 5 ‹‘†† 900 лв. L2402DT 24 к.с. 8Š††• 900 лв. Бетонобъркачка 1ˆ‹† 350 лв. ˆ† ”††† Š‰†ŒŽ ‰ ‰ ”†† ”†† Š††ŒŽ  ‹”†† ƒ ˜ ›› ††  ‚ ˜ ‚ ˜ ˆ‹† † ”†† ˆ ƒ ‰ †   Š‰†ŒŽ ‰ ”†† Š††ŒŽ  ‹”†† ‚ ˜ ˆ‹† L1801 18 к.с. 5 300 лв. L2600 26 к.с. 8 100 лв. Свредло 25-45 см 1 100 лв. ˆ† ††† Š††  †† †† Š†  ‹ˆ††  ›› †  ‹š‰‹ ††  ‹š‰‹ †† Š††ŒŽ † ‘”††     ‰

 

 Š†† †† Š†  ‹ˆ††  ‹š‰‹ †† L1801DT 18 к.с. 6 †† 100 лв. L2601 26 к.с. 8 ‹†† 500 лв. Навесно ремарке 400 кг 750 лв. ˆ‹ ††† Š† ‹†† Š†ŒŽ ƒ  ›œ‰› ‘‹ ™ ‰†† ‘‹† ™ ‰†† ‘‹† Š† ‹†† Š†ŒŽ  †† ™ ‰†† ‘‹† L1802S 18 к.с. 6 300 лв. L3000 30 к.с. 9 000 лв. Прикачно ремарке/самосвал 1тон/ 1 200 лв. Šˆ††† ˆ† ˆ† ”††† ”††† Š†•  ˆ†† ƒ  ›‰œ› ‰‹ ƒ ˜ ›› †† ƒ ˜ ›› ††     

 Šˆ††† ˆ† ”††† Š†• ƒ ˜ ›› †† L1802DT 18 к.с. 7 ˆ†† 500 лв. L3001 30ˆ‹† к.с. 10††† 200 лв. Задни гуми /нови/ 220 лв. Šˆ†† ˆ† ˆ† ††† Š†ŒŽ  ‘‹†† ž  ‡

   ›› †    ›› † †    Šˆ†† ˆ† ††† Š†ŒŽ  ‘‹††

 

  ›› † L2000 20 к.с. 5 500 лв. L3500 35 к.с. 10 200 лв. Предни гуми /6x14/ 75 лв.    

Šˆ‹†† ˆ‹ ˆ‹ ††† ††† † ‹‹†† ž ‡

  ‰‹† ƒ  ›œ‰› ƒ  ›œ‰› ‰†ˆ ‘‹ ‘‹   ‰Š††† † Šˆ‹†† ˆ‹ ††† Š††† † ƒ  ›œ‰› ‘‹ L2000DT 20† к.с. 6 ‹‹†† 700 лв. Предни гуми /4x12/ 45 лв. Š†††ŒŽ ‘†† ƒ  ›‰œ› ‰‹ ƒ  ›‰œ› ‰‹ Всякакъв прикачен инвентар по до†ƒ ‡      †ƒ ‡      

 Š†††ŒŽ ‘†† ƒ  ›‰œ› ‰‹ ˆ† †ƒ ‡      † L2002 S 20† к.с. 6  900 лв. Основен ремонт двуцилиндров двиг. 350 лв. говаряне! Всички видове резервни Š††• † ”†† ž  ‡

  ˆ‹† ž  ‡

  ˆ‹† †   ˆ ƒ ‰ †   Š††• † ”†† ž  ‡

  ˆ‹† ˆ ƒ ‰ †   

­

 €

† L2002DT 20† к.с. 7 ‘”†† 900 лв. Основен ремонт трицилиндров двиг. 450 лв. части по куриер! Š††ŒŽ

ž ‡

  ‰‹† ž ‡

  ‰‹†

     ‰     ‰  

Š††ŒŽ † ‘”†† ž ‡

  ‰‹†     ‰  ‡ ‡   

           ˆ …     ­€­‚ƒ„…† ‡ˆ‰‡ŠƒŠ‹Š†ŒŽ„ˆŠ‘’…Ž„“”ƒ 

­

 €

   

 † ‰†ˆ   

   ˜–¥™—– 

   ˆ† †      

   …    ­   ­€­‚ƒ„…† ‡ˆ‰‡ŠƒŠ‹Š†ŒŽ„ˆŠ‘’…Ž„“”ƒ 

† €‚ƒ„ ¦  ’“‡ ‚ 

     † †   

‰†ˆ ‰†ˆ ‡ ‡ 

 ˜ 

 ˜ †  ‰†ˆ ˆ† ˆ† † †  … ˜–¥™—–     ˆ† † 

­

 €

† †   

­

 €

† 

  ¦ ’“‡ ‚     ‡ ‡ ‡ ‡ ­… ‡  †‘›ˆ†‘       

 ‡ ‡  ˜ 

 ˜              … … ¦   ­€­‚ƒ„…† ‡ˆ‰‡ŠƒŠ‹Š†ŒŽ„ˆŠ‘’…Ž„“”ƒ ’“ƒ‡ ƒ ‡ ƒ       ­      …   ­€­‚ƒ„…† ‡ˆ‰‡ŠƒŠ‹Š†ŒŽ„ˆŠ‘’…Ž„“”ƒ       ­€­‚ƒ„…† ‡ˆ‰‡ŠƒŠ‹Š†ŒŽ„ˆŠ‘’…Ž„“”ƒ €‚ƒ„  ´ †‰›‰‹ 

 

   

  ¦ ’“‡ƒ ­†š˜ ˜µ‰††   

   

 ˜–¥™—– ­… ‡  †‘›ˆ†‘ † МАЛКИ ОБЯВИ   

  ˜–¥™—–    ­     ­ †‘‘›‘ˆ‰ˆ ‘†     ­ ¦ ’“ƒ‡ ƒ ‡ ƒ    €‚ƒ„ €‚ƒ„ • ¦¦¦ Продаваме: ’“‡ ‚ 

    Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови ’“‡– š‰†™¶š€¶· ´š €‚ƒ„ ’“‡ ‚     ‹†  ´ †‰›‰‹ ˆ†‘ 

 ˜ и 

 ˜  валове, клапани, разпръсквачи много други части за

 ˜ƒ·š¸€ ¶–š€–‰¶— š  ˜ 

 ˜ ˆ‰†  лекотоварни,    леки, товарни автомобили, багери,  мотока- ¦ ’“‡ƒ ­†š˜ ˜µ‰††   ‡  š ‹  ¶  ·™¶ ƒ

 ˆ†      ри, електрокари и всякакъв вид селскостопанска техника. †‘‘›‘ˆ‰ˆ    †‘›ˆ”†ˆ ‰†† ­… ‡  †‘›ˆ†‘ Изгодни цени † по договаряне. Тел.: 0887/230 872. ¦ ­… ‡  †‘›ˆ†‘ ˜      ¦ ’“‡– š‰†™¶š€¶· ´š ¦¦ Предоставя: ’“ƒ‡ ƒ ‡ ƒ   • Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвмест ˜ƒ·š¸€ ¶–š€–‰¶— š ‘† ¦ ’“ƒ‡ ƒ ‡ ƒ      š · ´š  ´ †‰›‰‹ на дейност. Тел.: 0884/452 818. ‹† ‹ ¶  ·™¶ ƒ

 ¦ ‡ ’“‡ ƒ š ‘‹

 ž  ƒ  ´ †‰›‰‹  ‡  ´ š š • ¦¦ Продавам: ’“‡ƒ ­†š˜ ˜µ‰†† ’“‡ƒ ­†š˜ ˜µ‰†† Плуг ˆ‰†2 х 20 - почти нов, фабричен. Цена 400 лв. †‘›ˆ”†ˆ ‡  †›ˆ” † † ¦ ’“‡ƒ ­†š˜ ˜µ‰†† 

  †”›‰‹ˆ†¶ †  †‘‘›‘ˆ‰ˆ Тел.: 0877/171ˆ† 343. ‘† ‘† –š† ¦ ˜   

 †‘‘›‘ˆ‰ˆ ’“‡     ††  £š°¥§ª ¹§¹§¹º»¼½¼½¼ ‘† ¦¦ Аграрикономист ’“‡– š‰†™¶š€¶· ´š ’“‡– š‰†™¶š€¶· ´š • със сериозен опит търси работа по пр ‹† ¦¦ ’“‡– š‰†™¶š€¶· ´š †”‹›”‹”   š ‹† ’“‡— ˜ ´š š 

 ˜ƒ·š¸€ ¶–š€–‰¶— š

 ˜ƒ·š¸€ ¶–š€–‰¶— š дажби, икономика, маркетинг, реклама, бизнес развитие, ˆ‰† ˆ‰†

 ˜ƒ·š¸€ ¶–š€–‰¶— š ’“ ˆ† ­ · ¦ ’“ ˆ‰† ¶  ´™²š‹¶  ‚  š ‡  š ‹ ¶ ·™¶ ƒ сделки ¦  ‡  ´ š ˆ† регулации и стандарти по  европейски проекти, ‡ ‡  š ‹ ¶  ·™¶ ƒ

 ˆ† †‘›‘†‰ 

  †”›‰‹ˆ†¶ ’“‡ ƒ ‘‹  ž  ƒ š‹‰¾ †‘›ˆ”†ˆ š ¦ и †‘›ˆ”†ˆ други в сферата на земеделието. Тел.: 0889/415 310; †‘›ˆ”†ˆ ¦ ’“ ¦ žƒ

   ˜   ‡  †›ˆ” £š°¥§ª ¹§¹§¹º»¼½¼½¼    ˜  ‰‹ˆ†¶ ¦¦ e-mail: ˜    

  didids@gbg.bg. ¦ ’“‡ ˜    

 ¦ ’“‡— ˜ ´š š † ¦•  –š† 

   †† †‹   š   š

‡ ­  ‰‹¿ Продавам: Полска земя 7,5 дка, с. Оризаре, Пловдивско,   š ¦ ’ †”‹›”‹” ¦ ¦ ’“‡ ’“‡ ƒ ƒ  ‘‹ ‘‹  ž  ž  ƒ ƒ  ¶  ´™²š‹¶  ‚ š š  ‡  ´ š  ‡  ´ š †”›‰””‹ цена по споразумение. Тел.: 02/821 82 39. ¦ ’“‡ ƒ ‘‹  ž  ƒ   ‡  ´ š ­ ·  † ‡  †›ˆ” ‡  †›ˆ” ŸŸŸ ¡¢£ ¤¡ ‚ ¦ ’“ 

  †”›‰‹ˆ†¶ 

  †”›‰‹ˆ†¶ š‹‰¾ †‘›ˆ”†ˆ ‡  †›ˆ” 

  †”›‰‹ˆ†¶ ¦¦ ’“‡ †‘›‘†‰ ’“‡    –š† –š†    †† ††  ¦ žƒ £š°¥§ª ¹§¹§¹º»¼½¼½¼ ¦ ™ ƒ Œ    Œš›œ

    ˜  ’“‡  –š† 

   †† £š°¥§ª ¹§¹§¹º»¼½¼½¼ ¦ žƒ

   ˜    †”‹›”‹” †”‹›”‹” †  ‹  ž  šŸ‹  Œˆš ƒ  ¦¦ ’“‡— ˜ ´š š ’“‡— ˜  ´š š

‡ ­  ‰‹¿ †”‹›”‹” ¦ †‹ ’“‡— ˜ ´š š ¦¦ ’“  ­ ­  · ·   Œ Œ 

‰‹¿ ¶  ´™²š‹¶  ‚  ¶  ´™²š‹¶  ‚ ¦ ’“ ’“ ­ ·  †”›‰””‹ ¶  ´™²š‹¶  ‚  †‘›‘†‰ †‘›‘†‰ š‹‰¾ †‘›ˆ”†ˆ †‘›‘†‰ š‹‰¾ †‘›ˆ”†ˆ „ ƒ† … žƒ 

     ˜ ˜    ŸŸŸ ¡¢£ ¤¡ ¦¦     ˜   ¦¦ žƒ žƒ    ˜   ™

¦     ˜  ¦ ’“”’““•–—˜™š„ †‹ †‹ › —ƒ“œ“ž ™ ƒ Œ    Œš›œ

‡ ­  ‰‹¿

‡ ­  ‰‹¿ †‹  ‹ 

‡ ­  ‰‹¿  ‹  ž  šŸ‹  Œˆš ƒ  ‚‚  ƒ ‚„ …  ŒŒ‰Œ­ŒŒŠ Œ †”›‰””‹  Œ Œ  †”›‰””‹ ŸŸŸ ¡¢£ ¤¡ ŸŸŸ ¡¢£ ¤¡

  ˜Ÿ®¯°¥±††

·.9-2014

На пазараŠ ‹ Œ  на земеделска техника Š ‹ Œ    

ŸŸŸ ¡¢£ ¤¡

’“”’““•–—˜™š„ › —ƒ“œ“ž

 ŒŒ‰Œ­ŒŒŠ Œ

„ ƒ† … „ ƒ† …   ‚‚  ƒ ‚„ …  ‚‚  ƒ ‚„ …

„ ƒ† … ™ ƒ Œ    Œš›œ

™ ƒ Œ    Œš›œ

™ ƒ Œ    Œš›œ

 ‹  ž  šŸ‹  Œˆš ƒ  ‹  ž  šŸ‹  Œˆš ƒ  ‹  ž  šŸ‹  Œˆš ƒ  Œ Œ   Œ Œ   Œ Œ   ‚‚  ƒ ‚„ … ’“”’““•–—˜™š„ ’“”’““•–—˜™š„ ’“”’““•–—˜™š„ › —ƒ“œ“ž › —ƒ“œ“ž › —ƒ“œ“ž

 ŒŒ‰Œ­ŒŒŠ Œ  ŒŒ‰Œ­ŒŒŠ Œ  ŒŒ‰Œ­ŒŒŠ Œ

’“ ›


6

Информация

бр. 12-2014

ТЕЧЕН ТОР УАН Течният азотен тор УАН е подходящ както за предсеитбено торене, така и за подхранване на зимни и пролетни полски култури, защото осигурява на растенията амониева и нитратна азотна храна веднага след торенето, в началните фази от растежа и развитието. Амидната форма постепенно се преобразува в усвоима от растенията храна. Така се намаляват загубите от измиване на нитратите при по-големи количества валежи при почви с лек механичен състав или високи подпочвени

води, при поливни условия. Течният азотен тор практически е бързо действащ, защото осигурява веднага храна за растенията, но в същото време отдава част от активното си вещество постепенно, чрез преобразуването на карбамида. Течният азотен тор може да се внесе върху почвата, защото той веднага се поема от почвените частици. По този начин се намаляват газообразните загуби от азот, които при твърдите торове - карбамид и амониева селитра - при подобни условия достигат

10-20%. Ето защо течният тор не изисква бързо заораване в почвата. Това може да стане със сеитбата, ако торенето се извърши след последната почвена обработка или непосредствено преди сеитбата. Така се пести време и разходи за допълнителна почвена обработка. При използване на Течен азотен тор се постига много по-равномерно разпръскване върху повърхността на почвата. Добрите свойства на Течния азотен тор (главно неутралната реакция/) го прави подходящ за вегетационно хранене на земеделски култури – зимен и пролетен ечемик, пшеница, царевица за зърно и силаж, многогодишни треви и тревни смески, тютюн и други. Течният азотен тор успешно се прилага съвместно с пестициди, микроелементи, течни фосфорни и калиеви торове. Не съществуват никакви рискове за нормално поникване и растеж на културите. В България Течният азотен тор има добра перспектива за приложение при пролетните полски култури поради факта, че използването му е много подходящо за: районите с трайни засушавания – Северозападна България, Добруджа, Тракийската низина, Югоизточна България; при по-късни сеитби (април - май), когато температурите са високи; при отглеждане на култури в условията на поливен режим на почви с лек механичен

състав, където загубите на азот са високи – песъчливи и алувиални почви; системи за капково напояване на плодове и зеленчуци. Транспортирането и съхраняването на Течния тор се извършва в цистерни от стомана или стъклопласт, като е препоръчително те да не са съоръжени с кранове или капаци, изработени на основата на цветни метали, тъй като Течният тор е агресивен към тях. Инхибиторът, добавен в течния тор при производството му, го прави неагресивен към черни метали. За разлика от амониевия нитрат, Течният Тор не е избухлив, пожароопасен или токсичен. Независимо от периода на съхранение, УАН запазва своите качества, за разлика от гранулираните торове, които при неправилно съхранение подлежат на сбиване и разпрашаване. Течният азотен тор има ниска температура на кристализиране – от -20 С до -180 С, в зависимост от съдържанието на N (от 32% до 28%). При съхранение през зимните месеци Течният азотен тор се разрежда в съотношение 12 л вода на 100 л Течен тор. Така приготвеният разтвор е устойчив до -180 С.* Към момента Течен тор УАН е на цена 430 лв./тон без ДДС, при съдържание от 32% N. Яна Петрова, управител на А-Агро *Наръчник за приложение на Течен тор УАН

EQ 200 – УЛТРАМОДЕРНА АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ Новият трактор ARION CMATIC на CLAAS превключва автоматично, незабележимо и по-леко от всеки автомобил, дори при най-голямо натоварване при оран или култивация. На него е монтирана нова, безстепенна, автоматична скоростна кутия EQ 200, която прави работата в селското стопанство по-икономична и по-ефективна. Ускоряването на трактора при движение по шосе от нула до 50 км/ч става толкова леко, че спокойно може да се транспортира пълна чаша с вода върху капака на двигателя на трактора. Фирмата CLAAS Industrietechnik (CIT) в Падеборн, Германия, е разработила свръхмодерната предавателна кутия EQ 200 на трактора в сътрудничество с екип специалисти на друже-

ството CLAAS Tractor. Автоматичната скоростна кутия е представена и на панаира AGRITECHNIKA в Хановер. CLAAS е инвестирала в новата скоростна кутия двуцифрена сума в милиони. Д-р Томас Лорф, директор на CIT, подчертава, че половината средства са вложени в разработката на скоростната кутия на трактора, а останалите в техни-

ката за производство. Целият процес за разработка е отнел шест години и 80000 часа работа по производството. Специално за скоростната кутия през 2013 г. в завода в Падеборн е въведена в ексПродължава на стр. 10


Иновации

бр. 12-2014

7

ИНСТИТУТ ЗА АГРОСТРАТЕГИИ И ИНОВАЦИИ Продължава от стр. 3 обективна организация, която работи по всички важни теми на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз, като изготвя анализи и взема отношение по важни за прилагането на тази политика в условията на България въпроси, така че да има максимален ефект върху развитието на земеделието и селските райони. Задачата е анализите и разработките на Института да послужат като полезен инструмент в процесите по вземане на решения в частния и правителствения сектор. За постигане на поставената цел не на последно място голямо значение има и моя личен опит като участник в преговорите по реформата на ОСП 2014-2020 г. Амбицията на Института е работата му да допринесе в максимална степен за вземането на важните решения по ОСП, които зависят изцяло от страната-членка на ЕС в рамките и възможностите на новия пакет от законодателни актове на ЕС. Управителният съвет на Института за агростратегии и иновации се състои от водещи експерти с дългогодишен опит в научната, административната и бизнес среда на българското земеделие. Хората, които съм поканила, са отборът, с който ще обмисляме стратегии и политики в нашия бранш. Поканила съм ги в лично качество, те са хора, които си тежат на мястото и се ползват с добро име в нашия сектор: Антоанета Божинова е експерт в хранително-вкусовата промишленост, одитор на системи за качество и безопасност на храните и от 14 години е изпълнителен директор на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. Стоилко Апостолов, управител на фондация „Биоселена“, специалист в биологичното производство, което ще бъде приоритет в новия програмен период на ЕС. Христо Цветанов – доскоро председател на Асоциацията на земеделските производители, но той самият е земеделски производител,

така че може да прави паралел между теория и практика. Друг производител е Иво Евгениев, опитен инвеститор и предприемач в сферата на хранителната промишленост, земеделието и лозаро-винарството. Поканили сме и Божин Божинов – декан на агрономическия факултет в Аграрния университет в Пловдив, Любомир Лозанов, изпълнителен директор на „Амета холдинг“, който произвежда лудогорското пиле. Ние сме 7 души и сме юридическо лице с нестопанска цел, вписани в регистъра на Министерството на правосъдието. Втората основна задача на Института е, в атмосферата на пълна липса на информация по новата ОСП, да информира и да образова земеделската общност. Затова следим всички новини, документи и прояви, свързани с Общата селскостопанска политика на ЕС, както в страната, така и на ниво Европейски съюз. В рамките на краткото време, в което съществува, ИАИ успя да създаде изключително професионален, без еквивалент в България, сайт с детайлна и полезна информация, свързана с ОСП, който може да бъде посетен от всеки, търсещ информация – www.agroinnovations.bg. Друга основна дейност, във връзка с образоването и информирането на потребителите, е организирането и провеждането на семинари по актуални теми с конкретни браншове – например Институтът организира съвместно с Холандското посолство в София работен семинар на тема „Създаване на групи и организации на производители“ по време на селскостопанското изложение в Пловдив АГРА 2014. През април т. г., съвместно с клуб Инвестор, проведохме дискусия във връзка с директните плащания, поземлените отношения и т. н. Важно е да се подчертае, че ИАИ е единствената неправителствена институция, която организира специална среща-семинар с медиите също през месец април, на която бяха обсъдени с жур-

налистите всички новости по отношение на ОСП 20142020 г. В момента в Института се изготвят анализи за влиянието на отделните компоненти от ОСП върху определени браншове на земеделието или групи от лица (млади фермери, малки стопанства, големи стопанства, биологични производители и др.), подготвя анализи на пазарите за различни селскостопански продукти, открива и изследва възможностите за иновации в земеделието и хранително-вкусовата промишленост, посочва възможните начини за реализиране на продукцията (къси вериги на доставки, планинско земеделие и др.) и подготвя всякакви други разработки, които са необходими на съответното заинтересовано лице или институция. Институтът води преговори с частна специализирана телевизия, по която да осъществи самостоятелно предаване с бизнес насоченост, което отсъства като продукт в медийното пространство. Не на последно място – важна тема, по която работим, представляват Иновациите в новата ОСП. В тази връзка имаме идея Институтът да участва в проекти по ПРСР, като част от Оперативните иновативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) в земеделието. Тези оперативни групи обединяват земеделски стопани, селски общности, научни

изследователи, неправителствени организации, консултанти, предприятия и други участници, заинтересовани от иновациите в селскостопанския сектор. Целите на мрежата за ЕПИ са да улеснява обмена на експертни знания и добри практики и да създава диалог между земеделските стопани и научно­ изследователската общност. Предстои среща-дискусия с отделните браншове – зърнопроизводители, преработватели на плодове и зеленчуци и т. н. Като важен момент следва да отбележим, че нашите анализи, коментари и позиции вече могат да бъдат намерени като публикации във всички специализирани издания, както и в останалите водещи медии. Особено важно е участието на представители на Института в работните групи в МЗХ по въпросите на новата структура на директните плащания, както и в Тематичната работна група по разработването на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Разработили сме анализи и изразяваме мнение по най-важните теми и въпроси, свързани с ОСП и прилагането и в България, но решенията трябва да се вземат на национално равнище от МЗХ, а сроковете са кратки и има нужда от бързи реакции. доц. д-р инж. Милка Бобева

МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Продължава от стр. 3 Аграрния факултет на университета в Бурса, Турция на тема: „Анализ от резултатите от вятърни машини за защита на овощни градини”, проф. Барков от Научно изследователския институт по механизация и електрификация на селското стопанство в Република Казахстан на тема: „Усъвършенствани технологии за биологично обработване на селскостопански отпадъци”, проф. Борис Борисов и колектив от Русенски университет „Ангел Кънчев” на тема: „Метод и

устройство за овършаване на сусам”. В Конференцията ще вземат участие и представители на фирми, произвеждащи селскостопански машини. Организаторите се надяват, че Международната конференция „МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ ще изпълни своята роля на иновационен посредник между учените и изследователите от една страна и индустрията от друга. Цялата програма на конференцията е публикувана на сайта www.agrimachinery.net.


8

бр. 12-2014

Тимак Агро


Рапид - КБ

бр. 12-2014

9


10

Област Варна

бр. 12-2014

ПОЛЕЗНИ ПРАКТИКИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ Продължава от стр. 4 Размерът на обработваемата земя във всички видове територии е 1 980 811 дка. Поливните площи с действащи системи за напояване в региона представляват около 5-8 % от общата обработваема земеделска земя. Растениевъдството основно е представено от земеделски стопани – физически и юридически лица, земеделски кооперации, отглеждащи основно зърнени култури с размер на стопанствата от 500 дка до 5000 дка обработваема земя. През последните 5-6 години се засили интересът към създаване на нови стопанства с трайни насаждения, основно семкови, костилкови и черупкови. В близост до гр. Варна има изградени нови оранжерии за отглеждане на зеленчуци. Като нова тенденция се забелязва отглеждането на биологично сертифицирани билки и етерично маслени култури в по-отдалечените населени места на областта - далече от големите производствени предприятия. Собствеността на земята основно е частна и кооперативна. Животновъдството е концентрирано в частния сектор и се характеризира с висок относителен дял на дребните стопанства. В общините Аксаково, Провадия и Вълчи дол в по–голяма степен е развито говедовъдството, промишленото свиневъдство и птицевъдство. В Дългопол и Долни

чифлик е застъпено овцевъдството и козевъдството. В полупланинските райони свободно се отглеждат свине от породата Източнобалканска. През последните 2-3 години се забелязва ориентация към отглеждане на животни, основно дребен рогат добитък, с възможности за собствено производство и реализация на различни видове млечни продукти. От 2011 г. до сега експертите в офиса са консултирали 1750 земеделски производители, извършени са 225 посещения в земеделски стопанства, предоставени са 7950 броя консултации в областта на растениевъдството, аграрната икономика, животновъдството, по различни мерки от ПРСР и др. Един от основните приоритети на Офис Варна е консултантската дейност при изготвяне на проекти и доклади по различните мерки от ПРСР. Службата, безплатно за земеделските производители, разработва проекти по някои мерки от ПРСР. От 2007 до 2013 г. експертите в офиса са разработили общо 351 проекта по мерки от ПРСР, в т. ч. 192 проекта по мярка 141 от ПРСР „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, 51 заявления за кандидатстване по мярка 214 от ПРСР „Агроекологични плащания“ и 103 проекта по мярка 112 от ПРСР „Създаване на стопанства на млади фермери“. На

всички одобрени полупазарни стопани, млади фермери и кандидати по мярка „Агроекологични плащания“ оказваме съдействие за успешното изпълнение и управление на проекта до неговия край. През последните две години консултантската ни работа е насочена към одобрените полупазарни стопани. На повече от 35 такива стопани е изготвена оценка и анализ на стопанството и са предоставени консултации. НССЗ организира в гр. Варна курс по мярка 111 от ПРСР с продължителност от 30 учебни часа на тема: „Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието”. Бяха обучени 30 земеделски производители от страната. В Офис Варна експертите организираха безплатно обучение на тема: „Мярка 214 „Агроекологични плащания – обща агроекология” с продължителност 18 учебни часа. Обучени са 20 земеделски стопани от област Варна. През текущата година са попълнени 58 заявления за обучение по мярка 111 от ПРСР и са обучени 20 земеделски стопани. В Офис Варна на всяко тримесечие се провеждат семинари, съвместно със звената на Селскостопанска академия. Обученията са строго профилирани по различните направления в земеделието и интересът от страна на земеделските стопани е много

голям. По това направление за 2013 г. са обучени над 120 фермера. Полезна практика е да се организират стаж и обучение за млади специалисти по агрономство и аграрна икономика. На този етап проблемите в земеделието и в селските райони на област Варна са свързани с обезлюдяването на селските райони, което влияе пряко на развитието на всички отрасли на селското стопанство. Необходимо е да се разгърнат комплексни мерки по много направления, за да може да се възстанови потенциалът на българското земеделие. Конкретните ни предложения са: повишаване на образователния ценз и информираност на земеделските стопани; създаване на работещи тържища във всяка област на страната за директна реализация на земеделска продукция; обновяване на техниката и оборудването при малките и средни стопанства; корекция на някои общински нормативни актове, свързани с животновъдните дейности в селата и в малките градове на страната; ефективни ремонти на инфраструктурата в малките населени места; организиране на повече обществени мероприятия, свързани с популяризиране на българското земеделие в страната и чужбина. Юри Зарев, ТО на НССЗ, Варна

EQ 200 – УЛТРАМОДЕРНА АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ Продължава от стр. 6 плоатация нова поточна линия. Водещата идея при монтажа й е „производство без грешка”. База за това е ултрамодерната система за изработка, даваща възможност още по време на монтажа за всеобхватен контрол и гарантиране на качеството. Освен това, скоростната кутия е минала през тестови стенд, разработен за до 1000 к. с., където е подложена на пълно натоварване. В разработката на предавателната кутия до окончателното й пускане на пазара са участвали 50 инженери. В новата скоростна кутия познати и утвърдени елементи са комбинирани по такъв интелигентен начин, че тя разполага с особено висока степен на действие, почти константна през всички скорости. При автоматичната смяна на предавката не се променя само коефициентът

на трансформация, а и целият поток от енергия в скоростната кутия. При ускоряване, оборотите на двата свързващи се вала се доближават все повече, докато достигнат еднаква скорост. Точно в момента на синхрон се включва многодисковият съединител. По този начин се осъществява смяната на предавката, дори при натоварване, без внезапно скачане на оборотите и въртящия момент, като по този начин се постига не-

прекъсната равномерна характеристика на ускорение от 0 до 50 км/ч. Самият водач въобще не забелязва тази автоматична смяна на предавките. Максималната скорост от 50 км/ч могат да се карат с икономичните 1500 оборота. Пълната гама трактори на CLAAS може да намерите при официалния вносител на марката за България – фирма Рапид КБ ООД, гр. София По материали на Рапид КБ

ЗЕМЕДЕЛСКИ НОВИНИ 12 юни: Специализираното изложение за земеделска техника БАТА АГРО през 2014 г. ще бъде от 26 до 29 август в Стара Загора, а от 2015 година ще се провежда два пъти - от 4 до 7 март и от 25 до 28 август.

Тайтън Машинъри България АД се присъедини към Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО), като от 7 юни е неин пълноправен член. /ЗТ/

За повече информация: www: zemedelskatehnika.com


ЗТ

бр. 12-2014

11

МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ОВЪРШАВАНЕ НА СУСАМ Продължава от стр. 3 ри, всяка съдържаща около 20 семена. Сусамът има изключително стопанско значение. Сусамовото масло, добивано от семената му, се използва в химическата, козметичната, лекарствената и хранителната промишленост. В условията на България семената на сусама узряват през есента, а прибирането му започва когато първите няколко кутийки станат зеленикаво-кафяви и семената им придобият типичния за сорта цвят. Прилагат се различни технологии за прибиране на културата. При една от тях растенията се окосяват ръчно или механизирано. Пренасянето им до пункта за последваща обработка се извършва с платнища или чували, за да се избегнат загубите от разпилени свободни семена. След това се изсушават и овършават. Към момента овършаването е проблем. Съществуват сортове със саморазпукващи и с неразпукващи се семенни кутийки. При първите механизираното прибиране е съпроводено с огромни загуби на пълноценни семена, вследствие на разпиляване. При вторите проблемът е в ефективното и качествено отделяне на семената от кутийките. В периода на зрялост и готовност за отделяне на семената семенните кутийки са изсъхнали, втвърдили са се, добили са типична дървовидна структура и съпротивлението на разрушаване е много голямо. Всяко непремерено приложено усилие за разрушаване на кутийката води до частично или пълно унищожаване на семената, както и до загуба на кълняемост. Въпросът, на който трябва да се даде отговор, е: Какъв принцип на овършаване на сусам да се използва и как да се механизира процесът, за да се получи максимално количество пълноценни в биологично отношение семена с високи, гарантирани посевни качества, по възможност без механични повреди и с минимален разход на труд и енергия? Целта на разработката е да се предложи такова устройство за овършаване, с получаване на максимално количество пълноценни семена и с най-добри посевни качества.

Окосен и подготвен за сушене сусам

В сравнение с житните култури, семената на сусама са значително по-чувствителни към травмиране при въздействие на работните органи на класическите вършачки. За овършаване на сусам със затворени кутийки се предлага използването на смачкващо-претриващ принцип, без ударно въздействие. Доказано е, че чрез прилагането на този принцип се постига целта за пълно отделяне на всички ценни в биологично отношение семена с минимални загуби от травмиране при механичната обработка.

овършаване притежава следните предимства: изключено е ударното въздействие върху материала за овършаване; принципът е енергоспестяващ; минимално раздробяване на подавания за овършаване материал. За да протече процесът на смачкване и претриване между валяците, отделните растителни части от сместа, подавана за овършаване, трябва да бъдат сигурно захванати от валяците и увлечени между работните им участъци. Между валяците, освен смачкване, трябва да се осъществи и откъсващо-претриващо въздействие. За да се реализира това въздействие, в работния участък един рифел от бързия валяк трябва да изпревари поне един рифел от бавния. Ако двата валяка се въртят с еднаква периферна скорост, материалът, който преминава между тях, само ще се деформира, смачка и уплътни. Но целта е да се осигури и откъсващо-претриващо въздействие. Това се постига чрез придаването на различни периферни скорости на

валяците. От проведените изследвания могат да се формулират следните изводи: l Обосновани са подходящ метод и принципна схема на устройство за овършаване на сусам чрез смачкване на семенните кутийки и претриване. l Изведени са теоретични зависимости за основни конструктивни и кинематични параметри за нормална работа на устройството, като връзката между деформацията (разликата между максималните и минимални размери на стеблата), коефициента на триене и диаметъра на валяците, отношението между скоростите на валяците и др. l Изведените зависимости могат да се използват при проектирането и изработването на устройството за овършаване на сусам. Изследванията са финансирани от Фонд “Научни изследвания” към МОН по проект ДДВУ 02/88. инж. А. Кенанска, проф. д-р инж. Б. Борисов, доц. д-р инж.Б. Колев РУ “Ангел Кънчев”

Идеен проект

Идейният вариант представлява смачкващо-претриващо устройство от два валяка. Вършачният апарат изпълнява ролята и на дозатор. Той се състои от двойка метални рифеловани валяци, въртящи се един срещу друг с различни ъглови скорости. Двойката валяци едновременно смачква и претрива семенните кутийки от подаваната растителна маса. Хлабината между тях може да се регулира. Използването на рифели върху валяците води до два положителни ефекта. Първо, подобрява се захващащата способност на валяците и второ – при различните периферни скорости на двата валяка материалът между рифелите е подложен на разрезни усилия, които водят до разрушаване на семенните кутийки и освобождаване на семената. Предлаганият метод на

СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА КУЛТИВАТОРИ ВАЛЯЦИ

ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ РЕМОНТ НА ТРАКТОРИ Официален дистрибутор на ЕРМАК, Турция

КАРНОБАТ, ул. „МОСКВА“ 28

Тел./Факс: 0559/2 24 52, 0889 721 781, 0885 905 280, 0888 994 207 www.remont-serviz.com, e-mail: remont_serviz@mail.bg; balew@abv.bg


12

Земеделски пазар

бр. 12-2014

СИСТЕМА ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ

1510 София, ул. Meдникарска 1А; тел. 02/936 75 99 факс: 02/936 66 23, 0700 15 606 sapi@dir.bg; www.sapibg.com

ЦЕНИ КЪМ 11. 06. 2014 г.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ Средната изкупна цена на маслодайния слънчоглед е 611 лв./т. Хлебната пшеница се изкупува за 339 лв./т, а фуражната - 315 лв./т. Средната изкупна цена на фуражния ечемик е 315 лв./т, а на царевицата съответно 300 лв./т. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Изкупните цени на краве мляко са от 0,45 и 0,95 лв./л, при средна изкупна цена 0,66 лв./л. Намаление с 8% има в Хасково, а с 4% в Кърджали. Овче мляко се изкупува на цени от 1,15 до 1,50 лв./л и средна цена 1,31 лв./л.

Цените на прясно мляко плик на едро са от 0,80 до 1,55 лв./л, а средната е 1,23 лв./л. Спад от 2% се наблюдава в Ст. Загора. Ръст с 2% има в Шумен. Краве кисело мляко 3,6% кофичка 400 гр. на едро е на цена от 0,59 до 0,97 лв./бр. и средна 0,82 лв./бр. Цената на кофичка 400 гр. краве кисело мляко 2-3% е от 0,55 и 0,96 лв./бр. Средната цена е 0,76 лв./бр. Спад от 3% има в Хасково. Краве сирене на едро се предлага от 4,80 до 9,50 лв./кг, при средна цена 6,92 лв./кг. Намаление с 2% има в Благоевград и Кюстендил, а с 1% в

Ст. Загора и Хасково. Увеличение с 1% има в Пазарджик и Пловдив. Цените на овче сирене са от 8,99 до 14,70 лв./кг. Средната цена е 11,67 лв./кг. Цените на едро на кашкавал “Витоша” са от 8,50-16,07 лв./кг и средна цена 11,86 лв./кг. Спад от 2% има в Благоевград и Кюстендил. Ръст от 1% до 9% има в 7 области на страната. Цените на дребно на краве кисело мляко кофичка 400 гр. 3,6% са от 0,65 до 1,19 лв./бр. Средната цена е 0,92 лв./бр. Спад от 3% има в Шумен, а с 1% в Кюстендил. Ръст от 1% има във Варна.

ЦЕНАТА НА УСПЕХА Е ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ВЪВ ВСИЧКО Продължава от стр. 4 култури. Разполагаме със собствена складова база в с. Лозенец, община Крушари и с модерна нова и многофункционална селскостопанска техника, част от която е закупена чрез спечелени и реализирани проекти по САПАРД и Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Използваме качествени семена при сеитбата на пшеница – собствено производство. Сезонният характер на работата в селското стопанство изисква в кратък срок да се извършват много и различни агротехнически мероприятия. Това налага използването на високо ефективни машини при обработване на почвата, сеитбата и прибирането на реколтата в оптимални срокове. Имайки предвид дългогодишния опит, сме избрали техника от световно известните марки “KLAAS”, “CASE”, “Amazone”, ”Vaderstad”, ”Fliegl” ”Vogel § Noot”, „John Deere”, по няколко причини: работещите във фирмата отлично познават тази техника повече от 15 години; в машинния ни парк преобладават тези марки; съществува много добре организиран сервиз; доказана е изключително висока надеждност. Комбинирането на всички машини намалява разходите за производство и броя на обработките в полето. По-малкото преходи върху земята подобряват структурата и плодородието на почвата, увеличават се до-

бивите и намаляват преките разходи на дизелово гориво за цялостното отглеждане на традиционните култури - пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. При отглеждане на пшеницата използваме сортове, създадени от Добруджанския земеделски институт, гр. Генерал Тошево. При производството на царевица, слънчоглед и рапица използваме хибриди на световно известните фирми – „Pioneer”, „Dekalb”, „Saaten Union”, „Rapool”, „Singenta” и KWS. Във фирмата ни работят специалисти и служители с дългогодишен опит и стаж, които знаят каква е цената на успеха - професионализъм във всичко. Членове сме на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите от самото му създаване, а в момента аз съм негов председател. Организацията е учредена на 21. 09. 2006 г. с 35 земеделски производители от област Добрич и е регистрирана в Добричкия окръжен съд на 13. 11. 2006 г. като браншова организация с нестопанска дейност. Добруджанският съюз на зърнопроизводителите е един от учредителите на Националната асоциация на зърнопроизводителите. В момента в Съюза редовни членове са 106 земеделски производители от областите Добрич, Варна, Силистра и Шумен, обработващи общо 739 хиляди декара. Членовете са еднолични търговци,

Дружества с ограничена отговорност, Акционерни дружества и кооперации, земеделски производители, които обработват от 100 до 60 хиляди декара земеделска земя. Управителният съвет на Съюза защитава интересите на всички земеделски стопани, независимо от това, дали в момента са редовни членове или не. Наложена е добрата практика фермерите да бъдат информирани по всички актуални проблеми на стопанския живот в страната и да бъдат подпомагани за решаване във възможно най-кратки срокове на възникнали недоразумения между администрацията и членовете на Съюза. По-голяма част от членовете са кандидатствали по програма САПАРД и по Мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и са обновили частично своите стопанства. Закупуването на техника се извършва и със средства от преотстъпения данък по чл. 189б от ЗКПО, но от него не могат да се възползват земеделските производители, които не са регистрирани по Търговския закон. Добруджанският съюз на зърнопроизводителите участва в Проекта „Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, специфични за региона на Добруджа“ – ISYS, по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Водещ партньор

е Изследователският и развоен институт по растителна защита в Букурещ. Останалите партньори са Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево и Сдружението на частните производители на зърно и маслодайни растения – Констанца, Румъния. Възможностите, които проектът предоставя на земеделските производители в района на Добрич, са практическо обучение в две лаборатории и два информационни центрове от двете страни на границата. Членове на Добруджанския съюз участват в конференции, работни срещи, разговори, посещение на двата института и обменят опит с румънските си колеги. Проведоха се много работни срещи и продължават контактите между земеделските производители от България и Румъния и с научните работници от двата института. Предстои приемане на ПРСР 2014-2020 г. и наредбите към нея. Всички членове постоянно се информират за всяка стъпка по приемането на ПРСР и новите моменти в развитието на земеделието. но има все още много неясни моменти във връзка със задължителните „зелени плащания” - засетите със зърнени култури площи, които трябва да останат под угар, засети с азот фиксиращи култури или площи с междинни култури или зелено покритие. инж. Кирил Жендов, председател на ДСЗ, Добрич


Реклама Гр. Русе, Пристанище Изток; тел./факс: 082/ 844 470, GSM 0888/543692; 0887/407070 e-mail: adon_steel @ abv.bg

Производство на вятърни помпи за напояване. Резервни части по собствени чертежи и по образец на клиента за: u комбайни - контрабарабани, гребeни за транспортьори, дъна за тръскащи дъски, сита и др. u верижни транспортьори за тороразпръскващи, фуражораздаващи ремаркета, ХПС и др.

бр. 12-2014

13

Агростарт МК ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Предлага всички модели трактори и комбайни на фирма NEW HOLLAND и съответстваща прикачна техника на водещи световни фирми. Гаранционен и извънгаранционен сервиз. гр. София 1505, ул. Оборище 89; тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08, GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

„Пламагро“ ООД  Продава трактор Т-150 К с плуг. Тракторът е с двигател ЯМЗ - 238, военно изпълнение, в идеално състояние. За контакти: регион Монтана. Тел.: 0888/359 630; 0888/166 055

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ ДВ брой: 32/8.4.2014 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и

Нови нормативни актове за земеделието - м. АПРИЛ 2014 г

контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните адвокат Маргарита Попова

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…  За десет минути ураганите могат да отделят повече енергия от атомна бомба.  Приходите на Microsoft за първата година на компанията са 16 005 долара. Доби прес


14

Рапид - КБ бр. 12-2014


Реклама СЕМЕНАТА НА УСПЕХА Искам да кажа няколко думи за земеделието и за семената на БУЛГЕТ - 98. Ние предлагаме много добро портфолио от високодобивни семена - рапицa, включително нова генерация Bullraps вджуджени, пшеницa, ечемиk, слънчоглед и царевицa за селскостопанските производители в България. Фермерите, използващи нашите семена, са винаги доволни от добивите, дори и при екстремни сушaви години. Подбираме семена с много добра селекция, подходящи за условията в България и затова резултатите са много високи - така например хибрида Recordie вече е наложен на пазара с реален добив - 520 кг/дка. Предлагаме и пролетни семена слънчоглед, устойчиви на Pulsar 40 и Express, конвенционални - добиви до 480 кг/дка, както и 60 хибрида царевицa с добиви 1150 кг/дка неполивно, които показаха завидни резултати и при сушaви години. Селското стопанство, като основен отрасъл в България, се развива доста добре през последните години. Нашите фермери използват най-нови технологии за обработка на почвата с помощта на модерна техника и семена от най-ново поколение хибриди. Aнтон Велев, управител на БУЛГЕТ-98

бр. 12-2014

15

„БУЛГЕТ- 98“

продава високодобивни вносни семена

eсен - зима 2014 г.

4 Семена рапицa - - 16 хибрида - немски, френски и австрийски с добиви от 520 до 700 кг/дка (Recordie, Hycolor Hardie и др) и нова генерация Bull - raps вджуджени. 4 Семена пшеницa - 10 сорта австрийски, много високодобивни - от 700 до 1000 кг/дка, ниска посевна норма - 16 кг/дка (Potential, Joker и др.). 4 Семена ечемиk - 8 пивоварни сорта, австрийски, високодобивни - 700 кг/дка, ниска посевна норма - 16 кг/дка (Antalia, Cambera и др.). Семената са с предварителна заявка 1-2 месеца преди сеитба на тел.: 054/992 011; 0896/803 402; e-mail: velev64@yahoo.com


16

Рапид - КБ бр. 12-2014

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

ISSN 0861 - 511X

Редакционен екип: гл. редактор доц. д-р инж. Милка Бобева; зам. гл. редактор проф. дтн инж. Хр. Белоев; П. Ноева, Цв. Петкова, проф. д-р инж. М. Михов, М. Попова, инж. М. Пашев, П. Костадинова, проф. д-р инж. Г. Костадинов, доц. д-р инж. Вл. Витков, доц. д-р инж. Ан. Трифонов. Адрес на редакцията: 1612 София, кв. „Лагера”, ул. „Съвет на Европа” 6, ап. 8, тел./факс 02/875 85 49, тел. 02/876 50 67; 0885/01 35 10 Банкова сметка „ЗТ” ООД e-mail: zt@zemedelskatehnika.com банка ДСК, София, IBAN: BG40STSA93000001683193, BIC: STSABGSF

Броят е излязъл от печат на 19. 6. 2014 г.

Компютърен дизайн: тел./факс: (02) 875 85 49

Печат: „Класик Дизайн” ЕООД, 02/9447455

Вестник Земеделска техника бр 12 / 2014 година  
Вестник Земеделска техника бр 12 / 2014 година  
Advertisement