Page 1

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÑÎÔÈß l ÁÐÎÉ 6 (575) l 2014 ã. l ÃÎÄÈÍÀ XÕIII l ÖÅÍÀ 0,80 ëâ.

Îðãàí íà Ñäðóæåíèåòî íà ïðîèçâoäèòåëèòå íà çåìåäåëñêà òåõíèêà www: zemedelskatehnika.com

ÑÅÄÌÈÖÀ ÍÀ ÃÎÐÀÒÀ

ÏÐÈÐÎÄÀ - ËÎÂ - ÐÈÁÎËÎÂ - ÖÂÅÒÍÀ ÏÐÎËÅÒ

Âàøàòà âðúçêà ñ ïðîãðåñà â çåìåäåëèåòî!

120 ÃÎÄÈÍÈ www: nolis-bg.com

Вестник Земеделска техника бр. 6 / 2014  
Вестник Земеделска техника бр. 6 / 2014  
Advertisement