Page 4

ПЛЮС

ЗЕМЕДЕЛИЕ

289 / 2019

ЮБИЛЕЙ

2

95 години Институт по царевицата – Кнежа Доц. д-р Наталия Петровскa Уважаеми гости и съграждани, уважаеми колеги, за мен е чест да Ви приветствам с добре дошли на юбилейното тържество по случай 95 години от създаването на Институт по царевицата, гр. Кнежа. „Да се направи от Кнежа голям просветен център за земеделеца в цялата Дунавска България” е бил мотивът в заповед №4054 от 25.10.1924 год. на Министъра на земеделието, с която е създадено в с. Кнежа Опитно поле. „Село Кнежа ще има земеделско училище, опитно поле и семепроизводно стопанство” е записано по-нататък в заповедта. „Опитното поле ще облагороди семената на сеющите култури и ще създаде и нови такива”. С решение от 05.11.1924 г. общинския съвет в с. Кнежа след бурно заседание, което продължило цял ден, решава да се заделят 2326 дка земя за опитно поле. Началото на научноизследователската работа се поставя през 1926 год. с разработване и извеждане на програма за подобряване работата с царевицата.

От този момент до днес Институт по царевицата – Кнежа вече 95 години запазва ролята и значението си за развитие на аграрната наука в България. В своите етапи на развитие Институтът преминава през много промени, но неизменно следва и изпълнява мисията си на научноизследователски център, който не губи връзката си със земеделската практика. Позволете ми да отдам дължимото уважение на стотиците учени, които са работили в нашия Институт. С особен принос за развитието на Института и на цялата земеделска наука са: Акад. Христо Даскалов – директор на станцията в Кнежа през 1931–1932 г., световно известен учен, генетик, по-късно зам.-председател на БАН и пръв ректор на ВСИ – Пловдив. Чл. Кор. Исай Георгиев – ръководител на научния колектив от Станцията по животновъдство, създал породата свине „Голяма бяла българска”, по-късно декан на Зоотехническия факултет на ВСИ – София. Проф. Кирил Киряков – директор на Инсти-

Profile for Enthripy 1

Земеделие плюс 289/2019  

Списание за професионално земеделие и наука

Земеделие плюс 289/2019  

Списание за професионално земеделие и наука

Profile for zemedelie
Advertisement