Page 46

Фиг. 1. Система производство-реализация в САЩ Производители на угоени свине – $US 100 Клане на свине – $US 107 Разфасоване – $US 122 Преработка – $US 160 Дистрибуция – $US 185 Продажби на дребно – $US 340

не броя на свинете и др.) и т.н. През последните години се наблюдава ясно изразена тенденция за намаляване на дела на фермерите в цената на крайния продукт в почти всички развити страни. В САЩ взаимовръзката между свързаните лица в свиневъдния бизнес е както е показано на фиг. 1. Става ясно, че ако фермерът продаде едно угоено прасе примерно за 100 долара, потребителите заплащат за него 340 долара.

В табл. 1 е представена информация за това какъв е делът на фермера от цената на дребно на някои от основните селскостопански стоки за периода 1990-2011г във Великобритания. Наблюдава се ясно изразена тенденция за намаляване на фермерския дял, средно за периода с 25% при посочените продукти. Неприятен е фактът, че това намаление е при всички видове меса, но най-голямо е при свинското месо – 33%. Още по-тревожни са фактите за свиневъдите в САЩ (табл. 2).

Taблица 1. Фермерски дял при различни селскостопански продукти във Великобритания. Продукти:

1990

2000

2010

2011

Промяна на делът от 1990/2011, %

Свинско месо

58

55

40

39

- 33

Говеждо месо

57

50

43

40

- 30

Овче месо

57

51

44

40

- 30

Птиче месо

44

40

38

38

- 14

Мляко

40

35

32

31

- 22

Средно:

51

46

40

38

- 25

Таблица 2. Разпределение на доходите по веригата производител-консуматор, САЩ Дял, % Периоди

Фермер

Търговец на едро Търговец на дребно

1970

59.0

28.5

12.5

1980

48.6

19.9

31.5

1990

43.5

9.8

46.6

2000

27.7

14.9

57.4

2010

27.5

14,3

58.2

Таблица 3. Дял на фермера в България, 2001-2011г.

44

Периоди

Търговец на едро, % Търговец на дребно, % Фермер, %

2001

31,20

32,7

36,0

2005

27,90

45,7

26,4

2010

35,10

31,1

33,8

2011

37,60

30,4

27,4

Средно

33,00

36,00

31,00

Ако през 1970г при $100, реализирани от продажбата на свинско месо, при фермера са се връщали $59, при търговците на едро са отивали $28,5, а при търговците на дребно $12,5. През 2010г фермерския дял от 100 реализирани $ е само $27,5. При търговците на едро и дребно са останали съответно $14,3 и $58,2. Ситуацията в България по отношение на разпределението на доходите с бизнеса, следва европейските и световни тенденции (табл. 3). Делът на производителя от 36,0% през 2001г намалява на 27,4% през 2011г. Средно за десет годишен период от време от всеки реализиран един лев, търговците на дребно са получавали 36 стотинки, търговците на едро 33 стотинки, а производителя 31 стотинки. Следователно взаимовръзката на свързаните лица в единния процес за производство, преработка и реализация на месо и месни продукти от угоени свине не е поставена на взаимноизгоден икономически интерес. Става ясно, че постоянния стремеж за максимални печалби на търговците на едро и дребно водят до намаляване на относителния дял на фермерите не само у нас, но и в света. Особено характерно е това през последните две десетилетия с масивната експанзия на супермаркетите и хипермаркетите, които просто деформират пазара. През определени периоди те принуждават доставчиците си да доставят продукти дори под себестойността, за да ги поддържат в номенклатурата на щандовете. За съжаление големите намаления на цените за производителите не се трансформират автоматично в по-ниски цени за потребителите. Те най-често се използват от хипермаркетите, за да маскират високите цени при най-различни готови продукти (кренвирши, салами, продукти за скара и др.). Друга причина за по-ниските

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement