Page 45

Купуване на готова доилна инсталация Закупуването може да стане със собствени средства или възстановяване на част от разходите, при направа на проект и кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие”. Съществуват доилни зали за доене на различен брой овце за един час (100 – 120; 120 – 200 и т. н. до 800 – 1000 овце). Фирмите, които продават съоръженията за доене ще Ви улеснят в избора на модел, цена и условия за доставка. За фермите с повече от 80 дойни овце, това е найдоброто решение. Налице са доилни зали с автоматично залагане на концентриран фураж, както и с автоматично сваляне на доилните апарати. В някои доилни зали концентрираният фураж се дава индивидуално според нуждите на животните чрез идентифицирането им с електронни чипове на ушите и компютърна програма.

Издояването на една овца отнема 3 минути в началото и 2 минути в кроя на лактацията. Един дояч може да обслужва 12 апарата. При каруселните (въртящите се) доилни зали, подходящи за ферми над 500 овце се постига максималната производителност (издояване на 850 – 950 овце за 1 час от 2 – 3 доячи) Въвеждането на машинното доене е деликатно мероприятие. За намаление на стреса и спадането на млечността, при преминаване от бозаене към машинно доене е необходимо предварително приучване към мястото за доене и шумът на помпата. Ако приучването започне при отбиването на агнетата, млечността спада с 30 – 40%. Желателно е още през 3 – 4 месец на бременността овцете да се вкарват в доилната зала поне в продължение на 7 – 10 дни и да им се дава по малко концентриран фураж, както при доенето. Овцете имат добра памет и дълго не забравят мястото където влизат и получават храна. По същия начин трябва да се подготвят за машинно доене дзвиските които се агнят за първи път.

ЕКСПЕРТИ

условията на повдигната платформа или с вкопан доилен канал.

Защо намалява делът на свинепроизводителите в цената на свинското месо и продуктите от него? Алекси Стойков Аграрен Университет Пловдив Валентин Кацаров Тракийски университет – Стара Загора те количества на продуктите от свиневъдството, както и за промяната в равнищата на тези пазарни показатели са от изключителна важност за вземането на правилни управленски решения, както за производителите, така и за търговците на свиневъдна продукция. Те позволяват да се прогнозират цените за определен период от време, да се въвеждат протекционни цени в случай, че се появят фактори, който притискат свиневъдния бизнес (висок износ, намалява-

BG

прекалено висок, но печалби задължително трябва да реализират всички, защото това е неотменимо условие за съществуването на целия сектор. Това потвърждава известната максима, че ефективната икономика се развива върху обособени, относително самостоятелни, вертикално интегрирани производствени системи, обединени от взаимно изгодни икономически интереси. Познаването на концепциите за търсените и предлагани-

ЖИВОТНОВЪДСТВО БРОЙ 1/ 2014

Цялостният цикъл от производството на свинско месо до потребителя представлява сложна система, състояща се от голям брой фермери и предприемачи в сферите на кланичната, преработвателната промишленост и маркетинговите структури. Всички те вземат решения, насочени към максимизиране на печалбите, доколкото им позволяват условията. Безспорно е, че за да съществува тази система (от фермата до масата) процентът на маржина не трябва да бъде

43

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement