Page 35

ХРАНЕНЕ

Пълноценното хранене на лактиращите крави – гаранция за ефективно млекопроизводство доц. д-р Петър Стойков зооинж. Любка Момчилова Опитна станция по земеделие – Видин телни вещества, за които е необходимо да се държи сметка при храненето им. В разработените норми за хранене на лактиращи крави, енергията (кръмните единици) е един от основните показатели, които се контролират и обезпечават в дневната дажба съгласно продуктивността и живата маса на отглежданите животни. Богати на енергия са зърнените житни култури, както и фуражната царевица, фуражната ръж, захарната метла, суданката, ливадната трева и други. Основната роля на енергетичните фуражи е да осигуряват енергия за протичане на биологичните процеси в организма на животните. Правилното нормиране на енергетичната хранителност на дажбите е от голямо значение за здравето и продуктивността на кравите. В условията на практиката, обаче то не винаги може да се извършва с необходимата точност, поради което обикновено теглото на лактиращите крави се увеличава или се намалява. Това налага да се контролират състоянието и продуктивността им. В случаи на необходимост да се внасят съответните корекции в дневните дажби чрез увеличаване или намаляване на определен компонент. Другият основен показател, който ежедневно трябва да се обезпечава в изхранваната даж-

BG

само поради по-малкия разход на фураж за 1кг, но и от голямото намаление на другите разходи, свързани с отглеждане на животните – труд, постройки, обзавеждане и други. Това налага храненето да се организира така, че да осигурява пълно проявление на генетичните възможности и постигането на възможно най-висока млечна продуктивност. Както недохранването, така и прехранването на кравите води до неблагоприятни последици, като влошаване на продуктивността и повишаване разходите на фураж за единица продукция. Продължителното обилно хранене предизвиква затлъстяване, вследствие на което дейността на млечната жлеза отслабва, продуктивността намалява, а се увеличават разходите за добитото мляко. Особено неблагоприятно влияние оказва обилното хранене, когато е непълноценно. То не само, че влошава и оскъпява добитата продукция, но може да доведе и до смущения във възпроизводителните функции на кравите и да предизвика безплодие. Продуктивните възможности на кравите се проявяват най-добре при оптимално по количество и качество хранене с добре балансирани дажби. Важно условие за това е да се познават добре нуждите от всички храни-

ЖИВОТНОВЪДСТВО БРОЙ 1/ 2014

Възможностите за повишаване на млечната продуктивност на кравите у нас, подобряване качествените показатели на млякото и намаляване на себестойността му посредством храненето са доста големи. При сегашния породен състав на кравите в страната напълно е възможно чрез подобряване на храненето, да се увеличи добивът на краве мляко с над 30-40%. Средната млечност на фуражна крава у нас в последните години се колебае около 3700кг, а в някои области е 5700-5800кг, което е показател за наличието на животни с генетични заложби за висока млечна продуктивност. Недостатъчното и непълноценно хранене ограничават и оскъпяват твърде много продуктивността на кравите. Резултатите от теорията и практиката показват, че храненето е икономически най-изгодно, когато осигурява постигането на максималната генетично обусловена млечност, без при това да се използват специални храни и добавки, които могат да оскъпят излишно хранителните дажби. Разходът на фураж за 1kg мляко в случая е много по-малък, защото храната за поддържане на жизнените функции се разпределя на по-голямо количество продукция. Себестойността на млякото при висока продуктивност на кравите намалява значително не

33

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement