Page 30

ХРАНЕНЕ И ПОЕНЕ Основни фуражи за говедата са обемистите. Почти при всички категории грубите фуражи се залагат на воля. Концентрираните и особено сочните фуражи се залагат периодично, на порции. Това намалява задържането им в хранилките и води до понижаване на изпаренията, гниенето, мухлясването и т. н. При раздаване фуражите не трябва да се разпиляват, а помещенията – да се запрашват и замърсяват. За предпочитане е животните да се хранят извън помещенията, целогодишно. За целта над яслата се изгражда сенник, който да ги предпазва от пряката слънчева светлина и от валежите. Яслите трябва да са с размери и разположение, обезпечаващи свободен достъп до храната на всички животни. Те трябва да са удобни и безопасни за животните, да са лесно достъпни за обслужване и почистване. Вместимостта им трябва да е такава, че да побере еднократната дажба на животните. Приемането на храната трябва да се извършва без напрежение. За предпочитане е фуражът да се раздава със стационарна техника, която е по-безшумна и не влияе негативно върху газовия състав на помещението. Независимо от начина на раздаване на фуража, за безопасна работа на хората, пред яслата задължително се изгражда технологична хранителна пътека. Говедата и особено дойните крави трябва да имат постоянен достъп до чиста питейна вода. Само чрез дишането през лятото кравите отделят до 30л вода дневно. В горещи дни крава с висока млечност може да изпие до 180л вода. Животните се поят с чиста и прясна вода. През зимата тя се подгрява до температура, оптимална за приемане. За предпочитане е да се използват индивидуални безклапанни поилки, работещи на принципа на скачените съдове. Поилките се монтират от вътрешната страна на яслата, на височина 40-60см над хранителната платформа, на границата на две съседни разделителни прегради. По този начин водата е в близост до храната и животните я поемат на воля в желано от тях време. В дворовете за групово поене е най-добре да се използват корита с обръщащ механизъм. ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРА Оборите, дворовете, площадките за отглеждане на животните 4

на сумарната норма са нормите за поддържане и за бременност. Известният специалист по хранене на преживни животни у нас проф. Николай Тодоров (2003) препоръчва при хранене на бременни сухостойни крави водещи да са не нормите, а телесното състояние, като слабите крави се хранят обилно, а затлъстелите – оскъдно. При отелване кравите трябва да имат телесно състояние 3.5 бала по ОТС. В структурата на дажбата е по-висок относителният дял на грубите фуражи: през зимата – 40-70%, а през лятото – 20-30% от енергийната є стойност. Количеството на сухото вещество, приемано чрез грубите фуражи трябва да е около 2% от живата маса на животното. Ливадното сено е за предпочитане пред люцерновото (бобовото). Последния месец преди отелване бобовите сена се ограничават. През зимата от сочните фуражи се дават главно силажи и сенажи – до 40-50% от СВ на дажбите. Корено-, клубено- и сочноплоди обикновено не се дават. Те имат ниска хранителна стойност, голям обем и лесно се развалят. Даването им на сухостойните крави е безсмислено, а при по-значителни количества има опасност от преждевременна лактогенеза. През летния период основен фураж за сухостойните крави е пасищната трева. При добро телесно състояние на кравите и при наличие на достатъчно зелена маса, пасищната трева може да бъде единственият фураж. При хранене на ясла се дават обичайните зелени фуражи – царевица, люцерна, житно-бобови смески и т. н. Структурата на зелените фуражи в дажбата е 40-60%. Бобовите фуражи се изхранват с повишено внимание. Те трябва да са завехнали и да не са в големи количества. Концентрираните фуражи се дават в зависимост от телесното състояние на кравите. Две-три седмици преди отелване количеството им постепенно се увеличава. Много подходящи за кравите в този период са триците. В края на бременността в дажбата постепенно се включват всички фуражи, които ще се дават на кравите през дойния период, за да се осигури постепенен преход. Избягва се даването на бързо ферментиращи, замръзнали, загнили и други некачествени фуражи.

13

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement