Page 29

и износват. Напоследък все по-често се използва бетон с високи топло-изолационни свойства – керамзитобетон, сгуробетон, перлитобетон и др. При полуоткритите сгради или навеси може да се използват и „меки” легла, които се изготвят от трамбована глина. Те са по-удобни за животните, но бързо се изравят. Говедата предпочитат меки легла. Най-често за постилане се използва слама, но тя има лоша хигроскопичност и трудно се почиства. За предпочитане са дървените стърготини или талашът. За застилане на боксовете могат да се използват гумени настилки. Те осигуряват мекота при лежане, здрави са и лесно се поддържат. Двор за разходка се обособява до всяка сграда за отглеждане на говеда. Дворовете могат да бъдат с твърда или мека настилка, но най-добре е двата вида да се комбинират. Животните предпочитат да почиват върху мека (землена) настилка, но при лошо време дворовете стават практически неизползваеми. В по-големите дворове е възможно да се отдели зона за почивка. Тя се застила със слама, която се подменя веднъж на няколко дни. За да прекарват говедата повече време на дворовете, в тях се поставят поилки, ясли, сандъци със сол или микроелементни смески във вид на блокове за близане и др., както и чесала и четки за почистване на животните. При биологичното отглеждане не се разрешава обезроговяване на говедата. Това налага помещенията и дворовете да се изградят така, че да се избягват конфликтите и нараняванията. Пространствата трябва да бъдат достатъчно обширни. Вратите са с широчина 1 или 3м. Коридорите трябва да са достатъчно широки и да са проходими от двете страни. Пасищата при биологичното отглеждане са задължителни за всички категории говеда. Най-добре е за дойните крави да се създадат прифермски изкуствени пасища на поливни площи с разчет 3-4дка на крава. За повишаване на ефективността, пасищата се парцелират. Парцелите се ограждат с постоянна ограда или с електропастири. Електропастирите са достатъчно надеждни, евтини, лесно се монтират и демонтират, не пречат на обработката на пасището. Сухостойните крави, телетата над 6-месечна възраст и юниците могат да се отглеждат на пасището денонощно през целия летен период. Необходимо е единствено да се построи лек заслон и да има питейна вода. 3

2. Хранене на телета Храненето на телетата трябва да е съобразено с особеностите на младия организъм и да способства за нормален растеж, развитие, формиране на висока продуктивност и здрава конституция, обезпечаващи оптимални срокове на стопанско използване на говедата. Периодът след раждането е най-критичният в онтогенезата. При новородените от четирите отдела на стомаха е развит само сирищникът, поради което не е възможно смилането на друга храна освен мляко. През първата седмица телетата се хранят само с коластра, която е богата на имуноглобулини. Първоначално млякото се дава в количество 10-15% от живата маса на телето, но бързо се увеличава. Продължителността на млечния период при биосъобразното отглеждане не трябва да е по-малка от 90 дни. Мъжките телета за разплод се поят 120 дни. При биосъобразното отглеждане не се използват млекозаместители и телетата се хранят само с мляко, поради което разходът му е значителен: за мъжките телета за разплод – 600-850л, за женските телета за разплод и телетата за угояване – 450-650л. Телетата трябва да се приучат към използване на други фуражи от най-ранна възраст. От втората седмица в хранилките се залагат концентриран фураж (стартерна смеска) и доброкачествено сено, от третата – зелени фуражи, а от петата – силаж, сенаж и кореноплоди. Вода се дава от първата седмица. В следмлечния период храненето на телетата зависи основно от насоката на използването им. Нормите са съобразени с продуктивното направление, пола, живата маса, дневния прираст. При бременните юници нормата зависи и от дните до отелването. Храненето на женските телета за разплод трябва да се планира така, че на 16-18 месеца те да достигнат 65-70% от теглото на кравите и да бъдат заплодени. Това се постига чрез умерено равнище на хранене, което позволява да се използват основно обемисти фуражи (сено, силаж, зелени фуражи). Обемистите фуражи са най-евтини, максимално съобразени с биологичните особености на вида и способстват за развитието на храносмилателната система. Прираст 0.6-0.65кг, който е достатъчен за средно едрите европейски породи, може да се постигне само с качествени обемисти фуражи. За хранене на телетата се използват всички фуражи, които се дават на кравите. През летния период телетата целодневно се 14

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement