Page 27

16

Екстензивните технологии се използват основно в планинските и полупланинските региони на страната. Обикновено за производство на телета се използват крави-кърмачки от аборигенните породи – Българско сиво и Родопско късорого говедо, или различни кръстоски. Кравите не се доят. Целогодишно се отглеждат пасищно, обикновено свободно, без пастири и се подхранват само през ограничен период през зимните месеци – обикновено със слама и сено. Телетата се отглеждат заедно с майките и бозаят до 6-8-месечна възраст. Отделят се за кратък период за пресушаване на кравите и отново се връщат в стадата. Телетата се отглеждат пасищно. Подхранват се само през зимния период основно с обемисти фуражи. Животните обикновено не се доугояват. Продават се на 2-3-годишна възраст. Прирастът е нисък (0.300–0.400кг/ден), разходите също, ефективността на отглеждане е сравнително добра. При полуинтензивните технологии след млечният период се разделя на три подпериода. През първия подпериод (2-3 месеца) телетата преминават изцяло на растителни фуражи. Обикновено се използват 3-4 вида фуражи (сено, силаж, сенаж, концентриран фураж). Структурата на дажбата зависи от желания прираст, като количеството на концентрирания фураж е между 25-30% от енергийната є стойност. През втория подпериод (4-8 месеца) максимално се използват обемисти фуражи (60-100% от енергийната стойност на дажбата). Подхранването с концентриран фураж е в зависимост от желания прираст, вида и качеството на обемистите фуражи. През летния период животните се изкарват на паша. През третия подпериод (2-3 месеца) животните се доугояват, като в дажбата се включва по-голямо количество концентриран фураж (до 30%), за да се получи по-висок прираст.

BG

ЖИВОТНОВЪДСТВО

брой 1/ 2014

ТЕХНОЛОГИЯ НА БИОЛОГИЧНОТО МЛЕЧНО ГОВЕДОВЪДСТВО

Проф. д-р Васил Николов Аграрен университет – Пловдив

В ГОВЕДОВЪДСТВО 15

БИБЛИОТЕКА ЖИВОТНОВЪДСТВО

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement