Page 26

Таблица 3. Икономическа оценка на продуктивността на царевицата за зелена маса Предшественик

Зелена маса ОП кг/дка кг/дка

MP л/дка

ЧД л/дка

HP %

Себестойност на 1 т/л

4073,7

407,37

244,80

162,57

66,40

60,64

Оран с плуг на 18-20см A1

N0P0K0

5443,7

544,30

341,70

202,60

59,29

62,77

Средно:

N22P14K12

4758,7

475,83

293,25

182,58

62,84

61,70

A2

3035

303,50

242,80

60,70

25,00

80,00

4855

485,50

340,60

144,90

42,54

70,14

Средно:

3945

394,5

291,7

102,80

33,77

75,70

A3

2460

246,00

241,60

4,40

2,05

98,23

4230

423,00

339,30

83,70

24,66

80,21

3345

334,50

290,45

44,05

13,35

89,22

3753,7

375,4

239,4

136

56,80

63,77

4983,5

498,3

335,0

163,3

48,74

67,22

Средно:

4368,6

436,85

287,2

149,65

52,77

65,49

A2

2487,5

248,7

235,9

12,8

5,42

94,84

4705,0

470,5

333,3

137,2

41,16

70,85

Средно:

3596,2

359,6

284,6

75,0

23,29

82,84

A3

2085

208,5

228,2

-19,7

-8,6

109,43

4155

415,5

333,4

82,1

24,62

80,23

3120

312,0

280,8

31,2

8,01

94,83

N0P0K0 N22P14K12 N0P0K0 N22P14K12

Средно:

Дисковане на 10-12 см и 6-8см A1

N0P0K0 N22P14K12 N0P0K0 N22P14K12 N0P0K0 N22P14K12

Средно:

А1 – царевица за силаж след зимен фуражен грах А2 – царевица за силаж втора култура след ечемик А3 – царевица за силаж втора култура след пшеница

24

• Метан (СН4) – 45-75% • Въглероден диоксид (СО2) – 25-50% • Азот (N2) – 0-7% • Кислород (О2) – 0-2% • Водород (Н2) – 0-1% • Сероводород (Н2S) – 0-1% При получаването на метан се използва цялото царевично растение, което дава много добри енергиийни резултати, изчислени на единица площ. Икономическата ефективност на изпитваните системи на обработка на почвата при редуване на културите – царевица за зърно, ечемик + царевица за силаж II-ра култура, зимен фуражен грах + царевица за силаж, пшеница + царевица за силаж II-ра култура е посочена на таблица 3. В процеса на работа са използвани показателите: обща продукция (ОП), материални разходи (МР), чист доход %

(ЧД), норма на рентабилност (НР) и себестойнотс на 1/т зелена маса. Резултатите от анализа показват, че използваните системи на обработка на почвата и предшественика оказват влияние върху изследваните показатели. С най-висока стойност на показателите ОП, ЧД и НР са отчетени при царевицата за силаж след зимен фуражен грах, следвани от царевицата за силаж II-ра култура след ечемик и царевицата за силаж II-ра култура след пшеница. Заменянето на оранта с дисковане при система А2 понижава стойностите на показателите ОП, ЧД и НР съответно с 38,98 лв; 32,94 лв и 10,07% при царевицата за силаж след зимен фуражен грах; 34,90 лв; 27,80 лв и 10,48% при царевицата за силаж II-ра култура след ечемик и 22 лв, 12 лв и 5,34% при царевицата за силаж след пшеница.

Включването на минералното торене води до повишаване както на производствените разходи, така и на величината на добива, ОП и ЧД от единица площ. Снижаването на НР е резултат главно на по-високия размер на производствените разходи. Нарастването на добива не е в състояние да компенсира негативното влияние на допълнителните вложения за торене и напояване, поради по-високия темп на нарастване на техните цени. Резултатите от направения икономически анализ показват, че при избора на една или друга система на обработка на почвата и уплътняване на полетата в сеитбообращенията трябва да се имат предвид както направените преки производствени разходи, така и получената ОП и реализираният ЧД.

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement