Page 23

ФУРАЖИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЕЛЕНА МАСА Монко Нанков Институт по царевицата, Кнежа Царевицата е втората по значение зърнено-житна култура, отглеждана в Република България. Ежегодно в страната се засяват над 4 млн. декара. Освен за зърно, зелено изхранване, силаж и суровина за хранително-вкусовата промишленост, напоследък намира все по-широко приложение като суровина за произ-

водство на биогаз. Отглеждането на царевицата за силаж след предкултури и като втора култура в полските и фуражни сеитбообращения е найефективният начин за уплътняване и ефективно използване на земята. Това създава предпоставки за редуциране на обработката на почвата в сеитбообраще-

нията [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Площите, на които се отглежда царевицата за силаж и като суровина за производство на биогаз, е желателно да бъдат в близост до животновъдните ферми и инсталациите за преработка, с цел намаляването на транспортните разходи. Целта на изследването е да се

BG

ЖИВОТНОВЪДСТВО БРОЙ 1/ 2014 21

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement