Page 19

словието е информацията, която се предоставя, дали тази информация е по майчина или по бащина линия и доколко вярна е тя, тъй като тези елементи определят в голяма степен точността на оценката по произход. И тъй като при биволите, в световен мащаб, делът на естественото покриване е между 80 и 90%, изборът на бици е от изключително значение за успеха на селекцията. В тази връзка от изключително значение се явяват селекционните критерии за отделните признаци за майките-бикопроизводителки и провеждането на стриктна контрола на тези признаци. В Българската национална асоциация за развитие на биволовъдството от общо 42 ферми, 6 са определени като бикопроизводни (елитната част на популацията), в които животните са с произход минимум трети пояс и в които се провежда контрола А4. За ефективно управление и дългосрочно опазване на генетичното разнообразие в животновъдството ИАСРЖ разработи десетгодишна Консервационна програма за ex situ управление на генетичните ресурси в Р. България. В нея е предвидено в държавните станции за изкуст-

вено осеменяване да постъпват разплодници от комерсиални и автохтонни породи говеда, биволи, овце, кози и коне, от които ще се консервира генетичен материал. Подборът на мъжките разплодници за постъпване в станциите ще се осъществява съвместно с РО, работещи с дадената порода, фермери, отглеждащи чистопородни стада, като се използват методите на сътрудничество и публично частно партньорство. ИАСРЖ вече трета година продължава да предоставя на развъдните организации различни форми за съвместна дейност, сътрудничество и партньорство при отглеждане на млади бичета и малачета за разплод в базите си, но за съжаление само две развъдни организации се възползваха от предложението през 2011г, а за 2012г няма нито едно постъпило животно. На 16.07.2012г ескперти от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция съвместно с председателя на Българската национална асоциация за развитие на биволовъдството, Шумен, проф. дсн Цонка Пеева посетиха две от бикопроизводните ферми – фермата на Ангел Богомилов Ангелков, намираща се в с. Григорево, община Елин

Пелин и фермата на Агрохолдинг Ловико в с. Горна Росица, община Севлиево. Целта на посещението беше да се подберат малачета за постъпване в Станцията за преценка по собствена продуктивност на млади бичета към ИАСРЖ. На родените мъжки малачета от майки бикопроизводителки беше направена сетивна екстериорна преценка на индивидуалното им развитие. Избирахме животни, типични за породата, с хармонично телосложение, със здрави крайници и правилна постановка, с правилно свързани части на тялото и жив темперамент. Майкитебикопроизводителки и в двете ферми бяха с безупречен екстериор и конституция. От избраните четири малачета бяха взети кръвни проби за спазване изискванията за приемане на животни в СИО, съгласно Наредба №42/20.04.2006г. През последните години основен проблем пред Изпълнителната агенция по селекция и репродукция се явява не толкова намирането на подходящи за постъпване в СИО разплодници, а намирането на животни с отрицателни резултати за вирус на мукозна болест и заразен ринотрахеит.

17

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement