Page 18

Биволица Хана 30386451, която на II лактация е дала 2225 кг. мляко, 7,71%м.в-ва и 4,12% протеин.

вито биволовъдство, така и у нас, основен обект на селекцията са признаците на млечната продуктивност. Реформата в аграрния сектор и глобализацията на пазара, наложиха селекцията в биволовъдството да бъде ориентирана към онези, които в най-голяма степен повишават генетическата и икономическа ефективност от отглеждането на бивола. На тази основа тряб-

Стадото на „Агрохолдинг-Ловико“, в което малакиня Ели 07041294 на I лактация е дала 1975кг.мляко с 7,75% м.в-ва и 4,21% протеин.

16

ва да се постави акцента върху продуктивните, пожизнените и репродуктивни признаци, които признаци в най-голяма степен определят рентабилността на производството. Основен критерий за успеха на селекцията е оценката на Развъдната стойност на различните категории биволи. Найранната оценка на животните се извършва по техния произход,

която прогнозира качествата на потомството още в най-ранната му възраст, колкото и приблизителна да е тя. Различната информация, която се съдържа в родословието на дадено животно дава големи възможности за нейното комбиниране в зависимост от целта на селекцията. Много важно при оценката по произход е да се вземе под внимание от кой пояс на родо-

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement