Issuu on Google+

PRINT DESIGN PorTFolio M i r o s l av Z e l j u g


logo &

visual iDeNTiTY


CET, logo & CORPORATE IDENTITY d es i g n & l ayo u t cli e nt : Co m p u te r e quipm e nt a nd tra de

PORTFOLIO Miroslav Zeljug

Dramski program, Radio Beograd design & l ayout client: RTS, S erbian National R adio&Tel evision

4


BAstion, logo & CORPORATE IDENTITY design & l ayout cl ient: B astion I nc urance

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

GOLDEN HANDS, logo & CORPORATE IDENTITY de s ign & l ayout client: TOS, National Tourism O rganisation of S erbia

5


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

ArtECo, logo & CORPORATE IDENTITY d e s i g n & layout c l i e nt : Ar tEco Pre s s

6

BeoFrance, logo & CORPORATE IDENTITY d e s i g n & layout c l i e nt : B e oFra nce Compa ny


Fuego design, logo & CORPORATE IDENTITY de s ign & layout c lie nt: Fue goD e s ign, B el grade

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

JScrypt, logo & CORPORATE IDENTITY de s ign & l ayout c lie nt: ANOX sof t ware, Amsterdam

7


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

Euchem, logo & CORPORATE IDENTITY d e s i g n & layout c l i e nt : Eu c he m , B e lgra de

8

MontExpress, logo & CORPORATE IDENTITY design & l ayout cl ient: MontExpress, Montenegro


Monitor, logo & CORPORATE IDENTITY design & l ayout cl ient: Monitor I N C, Vienna

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

Magnus Calculus, logo & CORPORATE IDENTITY d e s i g n & l ayout c l i e nt : M a gnus Ca lc ulus, B e lgra de

9


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

UndBuch, logo & CORPORATE IDENTITY d e s i g n & layout c l i e nt : U ndB uc h, G e rm a ny

10

Oasis, logo & CORPORATE IDENTITY design & l ayout cl ient: O asis. Amsterdam


Robotica, logo & CORPORATE IDENTITY d e sign & layout c l i ent: R obotic a , Ams te rda m

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

SoftwareHows, logo & CORPORATE IDENTITY design & l ayout cl ient: ANOX, Amsterdam

11


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

StLowrenz, logo & CORPORATE IDENTITY de s ign & layout c lie nt: StLowre nz R e s or t

12

TeamFarma, logo & CORPORATE IDENTITY design & l ayout cl ient: TeamFarma


XIII Kongres Ginekologa, logo & CORPORATE IDENTITY d e s i g n & layout c l i e nt : S erbian Gynaecology A ssociation

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

Trziste Novca, logo & CORPORATE IDENTITY design & l ayout cl ient: Money Market, B el grade

13


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

Yugoslav Gynaecology Association, logo & CORPORATE IDENTITY de s ign & layout c lie nt: Yugos lav Gynaecol ogy A ssociation, B el grade

14

WindMill, logo & CORPORATE IDENTITY design & l ayout cl ient: D jangoStudio, Amsterdam


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

TElENET, logo & CoRPoRATE IDENTITY d es i g n & l ayou t clie nt : Te l e n e t &Inte rTa lk , Ams te rda m

15


PosTers

BillBoarD


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

CoNCERTs BIllBoARDs design & l ayout cl ient: S ava Center, B el g rad e

18


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

19


20

PORTFOLIO Miroslav Zeljug


CONCERTS BilLboArdS d e s i g n & l ayo u t cl i e nt : S ava Ce nte r, B e lgra de

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

21


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

22

CoNCERTs BIllBoARDs d e s i g n & layout c l i e nt : S ava Ce nte r, B e lgra de


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

23


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

CoNCERT PosTER&sPREAD d es i g n & l ayou t cli ent: S TR A D M a g a z ine, London

24


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

EuRoPIAN HERITAgE DAYs, PosTER d e s ign & layout c l ient: Pont,TOS& S erbia-M inistr y of Culture

25


PORTFOLIO Miroslav Zeljug


illusTraTioNs & Cover DesigN

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

BooKs

27


28

PORTFOLIO Miroslav Zeljug


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

uNDBuCH, CovER PAgEs FoR 1sT AND 2ND EDITIoN i llu strat i on , d e s i g n & layout cli ent: U n d B u c h , G e rm a ny

29


30

PORTFOLIO Miroslav Zeljug


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

uNDBuCH, CovER PAgEs FoR 3RD AND 4TH EDITIoN i llu strat i on , d e s i g n & layout cli ent: U n d B u c h , G e rm a ny

31


32

PORTFOLIO Miroslav Zeljug


BooKleTs, guiDes

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

BroCHures

33


34

PORTFOLIO Miroslav Zeljug


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

sC CAlENDAR oF EvENTs, sEAsoN 2005 de s ign & layout c lie nt: S ava Ce nte r, B e lgrade

35


36

PORTFOLIO Miroslav Zeljug


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

sC CAlENDAR oF EvENTs, sEAsoN 2006 d e s i g n & l ayout c l i e nt : S ava Ce nte r, B e lgra de

37


sC, PRomoTIoNAl BRoCHuRE design & l ayout cl ient: S ava Center, B el grade

PORTFOLIO Miroslav Zeljug

sTlAwRENz, PRomoTIoNAl BRoCHuRE design & l ayout cl ient: StLaw renz Resor t

38


Bastion, promotional brochure d e s i g n & layout c l i e nt : B a s tion Com pa ny

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

ROBOTICA, promotional brochure design & l ayout cl ient: Robotic a Company

39


GOYER, promotional brochure de s ign & layout client: G oyer G olf Club S pain

PORTFOLIO Miroslav Zeljug

JScrypt, promotional brochure d e s i g n & l ayo ut c l i e nt : A N OX s o f t wa re, Am s te rs da m

40


MONITOR, promotional brochure d e s i g n & l ayout c l i e nt : M on i tor INC, Vie nna

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland , Promo calendar i l l u s t rat i on , de s ign & layout c l i e nt : Ar b e i te r-S a m a rite r-B unde s,G e rm any

41


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

THE DANuBE NAuTICAl ATlAs d e s i g n & l ayo ut c l i e nt : S e r b i a n Cha mbe r of Comme rce

42

zEPTER, PR BRoCHuRE de s i g n & l ayo ut c l i e nt : Ze p te r, B e lgra de


INTERTAlk, PRomoTIoNAl BRoCHuRE d es i g n & l ayo u t cli e nt : Inte rTa l k , Am s te rda m

INTERTAlk, PRomoTIoNAl BRoCHuRE design & l ayout cl ient: I nterTal k , Amsterda m

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

43


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

monasteries of serbia, tourist map d e s ign & layout c l ie nt:Pont & Te le kom S rbija

44

Street finder & Tourist maps of belgrade fortress and ZOO park d es i g n & l ayo u t cli e nt : Po nt


vIllAgEs oF sEBIA, TouRIsT guIDE d e s i g n & layout c l i e nt : N ational Tourism O rganisation of S erbia

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

45


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

46

NATuRE REsERvEs oF sEBIA, TouRIsT guIDE design & l ayout client:National Tourism O rganisation of S e r b i a


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

47


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

PRogRAm FoR ANDREA BoCEllI CoNCERT design & l ayout cl ient: B el grade Arena

48

PRogRAms FoR vARIous CoNCERTs design & l ayout cl ient: S ava Center


PRogRAms FoR vARIous CoNCERTs design & l ayout cl ient: S ava Center

PRogRAm FoR summERTImE FEsTIvAl design & l ayout cl ient: S ava Center

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

49


PORTFOLIO Miroslav Zeljug


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

DesigN&laYouT

MagaZiN

51


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

52

BElguEsT mAgAzINE, CovER PAgE P h oto - colla ge,de s ign & layout c l i ent: PONT


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

BElguEsT mAgAzINE, CovER PAgEs d esi gn & l ayo u t cli ent : P O N T

53


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

54

BElguEsT mAgAzINE, CovER PAgEs design & l ayout cl ient: PO NT


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

BElguEsT mAgAzINE, INsIDE PAgE d e s i g n & layout c l i e nt : PONT

55


56

PORTFOLIO Miroslav Zeljug


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

BElguEsT mAgAzINE, INsIDE PAgEs d es i g n & l ayou t cli ent: P O N T

57


58

PORTFOLIO Miroslav Zeljug


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

59


60

PORTFOLIO Miroslav Zeljug


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

BElguEsT mAgAzINE, INsIDE PAgEs d es i g n & l ayou t cli ent: P O N T

61


PsIHologY FoR lIFE mAgAzINE, CovER PAgE design & l ayout cl ient: APB, B el grade

PORTFOLIO Miroslav Zeljug

PsIHologY FoR lIFE mAgAzINE, sPREAD il l ustration, design & l ayout cl ient: APB, B el grade

62


sTATus mAgAzINE, CovER PAgE & sPREADs design & l ayout cl ient: BAD MAN, B el grade

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

63


PORTFOLIO Miroslav Zeljug


PaCKagiNg DesigN

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

PaCKagiNg

65


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

66

wHITE wINE lABEl d e s i g n & layout c l i e nt: Vina rija Stoja kov ic

sHoE INsolE PACkAgE design & l ayout cl ient: EkoStep


TIK SHAMPOO, LABEL & PACKAGE de s ign & layout c lie nt: T IK , Ita ly

SHOE INSOLE PACKAGE design & l ayout cl ient: EkoStep

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

SHOE INSOLE BOX PACKAGE d e s i g n & l ayo ut c l i e nt : O F F ICE

67


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

TIk DIsH soAP, lABEl & PACkAgE de s ig n & l ayout c lie nt: TI K , I tal y

68

sHoE INsolE PACkAgE de s ign & l ayout c lie nt: SKECH ERS

sHoE INsolE PACkAgE design & l ayout cl ient: O FFI CE


CD PACkAgE d e s i g n & layout c l i e nt : S ONY

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

CANDY Box PACkAgE design & l ayout cl ient: CrnaG oraCoop

69


PORTFOLIO Miroslav Zeljug


eDiTorial illusTraTioN

Miroslav Zeljug PORTFOLIO

illusTraTioN

71


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

CITY mAgAzINE i l l u s t rat i on & pa ge de s ign c l i e nt : C IT Y TALK PR E S S

72


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

73


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

CITY mAgAzINE i l l u s t rat i on & pa ge de s ign c l i e nt : C IT Y TALK PR E S S

74


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

75


PORTFOLIO Miroslav Zeljug

CITY mAgAzINE il l ustration & page design cl ient: CI T Y TALK PRESS

76


Miroslav Zeljug PORTFOLIO

77


mzeljug@gmail.com


Print Design Portfolio, Miroslav Zeljug