Page 1

GIMNAZIJA ZELIMLJE DOM JANEZA BOSKA

Gimnazija Òelimlje Dom Janeza Boska

2015/2016

Vodnik

Gimnazija Želimlje

Dom Janeza Boska


Zavod sv. Frančiška Saleškega Tel.: H. C. 01/470 21 00 g faks: 01/470 21 09 Peter Polc, direktor Tel.: 01/470 21 11 g zelimlje@zelimlje.si Janez Drnovšek, namestnik direktorja Tel.: 01/470 21 03 g janez.drnovsek@zelimlje.si Gimnazija Želimlje Peter Polc, ravnatelj Tel.: 01/470 21 11 g zelimlje@zelimlje.si Dom Janeza Boska Peter Končan, ravnatelj Tel.: 01/470 21 16 g peter.koncan@zelimlje.si Majcnov dom Klemen Balažič, ravnatelj Tel.: 01/470 21 22 g kbalazic@gmail.com Anton Košir, predsednik Sveta Zavoda sv. Frančiška Saleškega Tel.: 01/420 25 54 g anton.kosir@salve.si Petra Berčan, računovodkinja Tel.: 01/470 21 17 g racunovodstvo@zelimlje.si Špela Potočnik, svetovalna delavka Tel.: 01/470 21 21 g svetovalna@zelimlje.si Karolina Repar/Urša Bukovec, tajnica Tel.: 01/470 21 11 g tajnistvo@zelimlje.si Stanislav Zupančič, knjižničar Tel.: 01/470 22 59 g knjiznica@zelimlje.si

Vodnik 2015/2016 | ISSN C505-3501 | Publikacija šole in dijaškega doma | Gimnazija Želimlje, Dom Janeza Boska | Izdal Zavod sv. Frančiška Saleškega | Fotografije iz arhiva Zavoda sv. Frančiška Saleškega | Lektorirala Jana Poljšak | Oblikoval Marko Suhoveršnik | Tisk Špes, grafični studio, d. o. o., september 2015 | Odgovarja Peter Polc


Srebrni jubilej Praznujmo! Da, naša ustanova bo v aprilu dopolnila 25 let. Ni veliko, je pa srebrn jubilej. Torej imamo razlog za praznovanje! Veselimo se! Pa se praznovanja res veselimo? Nič ni narobe, če se praznuje. In v teh petindvajsetih letih se je nabralo veliko razlogov za veselje. Tudi tega, kar je nastalo iz želimeljske ustanove, se smemo veseliti. Leta 1991 smo (skupaj s kolegi iz Vipave) orali ledino zasebnega srednjega šolstva v Sloveniji. Prvo leto, ko smo začeli iskati kandidate šele v mesecu maju, smo jih vpisali le 19. Nato pa se je zanimanje povečalo in začele so se redne omejitve vpisa. Tudi rezultati na maturi so redno takšni, da nam na obraz narišejo nasmeh. Ampak ocene niso vse. Veseliti se je treba tudi tega, da smo v dolini "pod svobodnim soncem" uspeli ustvariti domačno okolje, privlačno za mlade. Kot mladi sami večkrat zapišejo, jih to okolje spreminja, utrjuje in jim da drugačen, zrelejši pogled na svet. Seveda pa ni vse samo lepo. Tudi naši dijaki se spopadajo s problemi odraščanja in zatavajo na stranpota. In po odhodu na fakultete niso vsi zgledni študenti.

Življenje je tudi praznik!

Vesel pa sem, da je, ko potegnem črto, občutek še vedno močno pozitiven. Za to so zaslužni tako vsi zaposleni kakor tudi dijaki sami. Naši skupni napori rojevajo zelo dobre sadove. Ne vem, zakaj, a meni osebno praznovanja niso všeč. Raje imam vsakdanjik, vsakdanje pogovore, vsakdanje delo. Morda mi je vsakdanjost ljubša, ker je manj uradna, bolj pristna. In nenazadnje je vsakdanjik tisti, ki obrodi sadove. Tudi zato verjamem, da bo letošnje jubilejno leto delavno. V korist nas vseh. Vse dobro! Peter Polc, direktor

Zavod sv. Frančiška Saleškega

3


zavod sv. frančiška Saleškega


1. Organiziranost Gimnazija Želimlje Gimnazijo Želimlje je 23. aprila 1991 ustanovil Salezijanski inšpektorat sv. Cirila in Metoda v Ljubljani.

Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti Salezijanski inšpektorat je 29. julija 2004 z Aktom o ustanovitvi zasebnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti« uredil in uskladil organizacijo in dejavnost dotedanjega zavoda (ustanovljenega 31. maja 1998) z novimi predpisi. ☑ »Gimnazija Želimlje izvaja predvsem izobraževalni in vzgojni program splošne gimnazije ter program in vzgojo Gimnazije Želimlje. Poleg navedenih programov opravlja tudi druge dejavnosti po letnem programu dela zavoda oziroma dejavnosti, povezane s programom gimnazije« (6. člen). Ko dijak postane vodič! ☑ »Dom Janeza Boska nudi možnost za bivanje in vzgojo po načelih preventivnega sistema. Ponudba dijaškega doma obsega poleg primernega okolja za zavzeto učenje še paleto dejavnosti, ki lahko obogatijo življenje mladega človeka« (6. člen).

2. Organi šole in doma Akt o ustanovitvi določa: ☑ »Organi zavoda so: direktor zavoda, kolegij zavoda, svet zavoda, ravnatelji organizacijskih enot, strokovni organi, svet staršev« (7. člen). ☑ »Kolegij zavoda sestavljajo: direktor zavoda, namestnik direktorja zavoda, ravnatelji organizacijskih enot, ekonom zavoda« (11. člen). ☑ »Svet zavoda sestavlja 7 članov, in sicer: predstavniki ustanovitelja: 3 člani, predstavnika delavcev zavoda: 2 člana, predstavnik staršev: 1 član, predstavnik dijakov: 1 član« (13. člen).

Zavod sv. Frančiška Saleškega

5


6

gimnazija 탑elimlje

Vodnik 2015/2016


1. Izobraževalni program Predmetnik Gimnazije Želimlje Predmetnik Gimnazije Želimlje je 30. 1. 2003 s sklepom potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Ugotovil je, da njen program zagotavlja izobrazbeni standard, ki je enakovreden izobrazbenemu standardu programa javne gimnazije. S tem sklepom je program Gimnazije Želimlje dobil javno veljavnost. Predmet I. II. III. IV. št. ur Slovenščina 4 4 4 4 560 Matematika 4 4 4 4 560 Prvi tuji jezik 3 3 3 4 455 Drugi tuji jezik 2 4 3 4 455 Zgodovina 2 2 2 2 280 Športna vzgoja 3 3 3 3 420 Vera in kultura 2 2 2 1 245 Latinščina/tretji tuji jezik 2 2 2 210 Glasba - 1 - - 351+35 Likovna umetnost 1 - - - 351+35 Geografija 2 2 2 210 Biologija 2 2 2 210 Kemija 2 2 2 210 Fizika 2 2 2 210 Psihologija ali sociologija - - 2 (2)2 70 Filozofija - - (2)2 2 70 Informatika 2 - - 70 Skupaj 33 33 33 24 4305 Ure za izbirne predmete - - - 9 Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30

Izbirni predmeti: 15 dijakov v skupini ali dogovor z ravnateljem. Pazi, stena! 1 Navedeno število ur se izvaja v okviru OIV. 2 Če dijak v 3. letniku izbere filozofijo, ima psihologijo ali sociologijo v 4. letniku.

Izbirni maturitetni predmeti Izbirni maturitetni predmeti so: angleščina ali nemščina (kot drugi tuji jezik), fizika, biologija, geografija, zgodovina, kemija, sociologija, filozofija in psihologija.

Posebnosti Gimnazija Želimlje je splošna gimnazija. Posebnosti njenega predmetnika sta predmeta vera in kultura ter latinščina ali tretji tuji jezik. Vera in kultura dijaku predstavi temeljna življenjska vprašanja, na katera išče tudi odgovore, ki jih je človek odkrival v teku tisočletij. Latinščina ali tretji tuji jezik je odgovor na povečano potrebo po znanju tujih jezikov, ki je značilna za sodobno evropsko stvarnost.

Gimnazija Želimlje

7


2. Pedagoški delavci Profesorski zbor Slovenščina Eva Lajevec Jana Poljšak Aleš Vrbovšek Matematika Tjaša Novak Lavriša Benjamin Tomažič Angleščina mag. Julijana M. Dolenšek Vode Ana Špan Česen Nemščina Marjeta Kranjec Mojca Leskovec Latinščina Eva Lajevec Zgodovina mag. Jurij Pavel Emeršič Športna vzgoja Štefan Arh Minka Čadež Tomaž Kogovšek Geografija Tina Šlajpah Biologija Vida Šinkovec Kemija mag. Nataša Svetina Fizika Peter Šlajpah Informatika Peter Šlajpah Psihologija Estera Papotnik Štokar Španščina Lidija Bavec Flotta Filozofija dr. Janez Vodičar Likovna umetnost mag. Tjaša Celestina Glasba Oliva Černeha Vera in kultura Klemen Balažič Peter Končan Matild Domić Svetovanje Peter Polc/Špela Potočnik

čet tor čet sre tor čet pon čet pet čet sre pet pet pet sre čet tor pet pet čet čet pet pon sre tor pon sre pon

Govorilne ure 11.45–12.30 11.45–12.30 11.45–12.30 10.55–11.40 10.55–11.40 10.55–11.40 10.55–11.40 9.00–9.45 11.45–12.30 11.45–12.30 11.45–12.30 9.00–9.45 9.00–9.45 9.00–9.45 9.00–9.45 9.00–9.45 9.00–9.45 9.00–9.45 9.00–9.45 9.00–9.45 9.00–9.45 7.15–7.25 9.00–9.45 10.05–10.50 9.45–10.05 9.45–10.05 9.45–10.05 11.00–11.40

Zaradi sprememb v urniku profesorji med govorilnimi urami včasih niso dosegljivi. Prosimo za razumevanje. Za srečanje na šoli se, prosimo, dogovorite vnaprej. Telefon v zbornici: 01/47 02 105; telefon v sobi za pogovore: 01/47 02 106.

Prijateljici

8

Razredniki 1. a Tjaša Novak Lavriša 1. b mag. Julijana M. Dolenšek Vode 2. a Eva Lajevec 2. b Tina Šlajpah 2. c Ana Špan Česen 3. a Štefan Arh 3. b Jana Poljšak 4. a mag. Jurij Pavel Emeršič 4. b Aleš Vrbovšek 4. c Benjamin Tomažič

Vodnik 2015/2016


3. Organizacija šolskega dela Šolski prostori so namenjeni izobraževanju dijakov in so zanje odprti vsak delovni dan od 6.30 do 15.00. Pouk poteka v eni izmeni; redno traja od 7.20 do 13.45 (7 ur), dodatno od 13.50 do 14.35 (8. ura). Vsak oddelek ima vse leto svojo matično učilnico; od tod dijaki hodijo v specializirane učilnice. V isti stavbi je tudi kuhinja z jedilnico in klub. V šolski knjižnici je čitalnica, kjer dijaki preživljajo proste dopoldanske ure. Življenje in delo potekata v skladu z letnim delovnim načrtom in letnim koledarjem.

Letni koledar V letnem koledarju so osnovni podatki o dogajanjih, ki so povezana s šolo. Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji. Opozarjata nas na čas večjih obremenitev. Podrobnosti glede učnih dejavnosti določata urnik Gimnazije Želimlje in načrt ocenjevanja znanja. V letnem koledarju so določeni tudi nekateri datumi prireditev, raznih slovesnosti ... Šolske ure 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura

7.20–8.05 8.10–8.55 9.00–9.45 10.05–10.50 10.55–11.40

6. ura 7. ura (a) 7. ura (b) 8. ura

11.45–12.30 12.35–13.20 13.00–13.45 13.50–14.35

Profesorski zbor

Gimnazija Želimlje

9


Šport Spodbujamo dejavno preživljanje odmorov in prostega časa – tako zaradi dobrega počutja kakor za ustvarjanje navad, ki krepijo zdravje in usposabljajo dijake za učinkovito in uspešno delo. Za športne dejavnosti so odgovorni profesorji športne vzgoje in trenerji ter voditelji športnih dejavnosti. Letno sta dva športna dneva – zimski in spomladanski. Šolska dijaška organizacija vsako leto pripravi več turnirjev. Študijska potovanja V sodelovanju z Domom Janeza Boska v letu 2014/2015 organiziramo naslednja študijska potovanja: 1. letnik: Italija, Vatikan, San Marino 2. letnik: Anglija, Belgija, Nemčija 3. letnik: Francija, Nemčija 4. letnik: Španija, Francija, Italija Vsi: Evropa (poletje 2015) Prostovoljno delo Namen prostovoljnega dela je okrepiti čut za sočloveka in vzgajati za solidarnost in pomoč, posebno v Pri športni vzgoji stiski. Gre za pomoč sošolcem pri učenju in različne oblike organizirane solidarnostne pomoči. Glasba Dijaki in dijakinje lahko pojejo v mešanem mladinskem pevskem zboru Gimnazije Želimlje ali/in v dekliških pevskih zborih. Instrumentalisti se povezujejo v različne glasbene zasedbe. Z glasbenimi točkami sodelujejo na akademijah, proslavah in drugih prireditvah. Slikarske razstave Šolski hodniki so vse leto »umetniška galerija«; vsako leto razstavlja več umetnikov. Šola tako oblikuje ustrezno okolje, ki v mladih prebuja čut za umetnost in vrednote umetniškega ustvarjanja. Glasila Glasilo Gimnazije Želimlje in Doma Janeza Boska je Še en Preblisk. Ureja ga uredniški odbor – skupina dijakov z mentorjem. Letno poročilo je neke vrste kronika življenja in dela ustanove v minulem šolskem letu. Izide na začetku vsakega šolskega leta.

10

Vodnik 2015/2016


Dnevi komunikacij Dijaki nekaj dni preživijo v Dominikovem domu na Pohorju ali v Veržeju. Program je izrazito študijsko obarvan. Popestrijo ga predavatelji. Ekskurzije Vsak letnik gre vsako leto na vsaj eno ekskurzijo po Sloveniji. Druge dejavnosti Dijaki lahko obiskujejo različne dodatne dejavnosti. Med njimi so: zgodovinski klub, plesne vaje, kemijski popoldnevi, jezikovne delavnice, športni treningi, vivaristika, astronomski krožek ... Tajništvo Upoštevamo uradne ure, ki so zapisane na vratih tajništva. Če ne gre drugače, lahko izven tega časa v tajništvu pustimo sporočilo, kaj kdo potrebuje in do kdaj. Od 11. julija do 15. avgusta je tajništvo odprto vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00. Želje lahko sporočite tudi pisno. Učbeniški sklad Učbenike iz učbeniškega sklada si dijaki lahko izposodijo, če plačajo izposojevalnino (obrabnino), ki znaša največ tretjino nabavne cene učbenika. Starši jo poravnajo do 15. oktobra v tekočem šolskem letu. Dijaki Gimnazije Želimlje si učbenike izposodijo za obdobje enega šolskega leta. Ob koncu pouka (do 24. junija) učbenike vrnejo v knjižnico. Dijaki se lahko odločijo, da bodo posamezen učbenik obdržali. V tem primeru so zanj dolžni plačati razliko do njegove polne cene oziroma ceno, ki jo določi šola. Predlog cene pripravi skrbnik učbeniškega Imamo tudi "tujke" sklada, potrdi pa ga ravnatelj šole. Če ob koncu pouka dijak vrne poškodovan učbenik ali ga sploh ne vrne, plača zanj odškodnino, ki je odvisna od nabavne cene in starosti učbenika. Znesek predlaga skrbnik učbeniškega sklada, potrdi pa ga ravnatelj šole. Uradna obvestila Uradna obvestila Gimnazije Želimlje so na oglasni deski na glavnem šolskem hodniku. Z morebitnimi spremembami in obvestili se seznanimo pred odhodom iz šole.

Gimnazija Želimlje

11


Šolski zdravnik Za dijake naše šole je pristojen šolski dispanzer ZD Ljubljana, Enota Rudnik (Rakovniška ulica 4); tel.: (h. c.) 01/420 24 00. Program preventivnega zdravstvenega varstva obsega preventivne zdravstvene in zobozdravstvene preglede (1. in 3. letnik).

4. Šolska pravila (izvleček) Uvod Šolska pravila so dopolnitev tistih, ki jih določa zakonodaja (Zakon o šolski prehrani, Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah ...). Gimnazija Želimlje nudi dijakom ustrezno vzgojo in izobrazbo. Vzgoja temelji na načelih preventivnega vzgojnega sistema Janeza Boska. Cilji, ki jih želimo doseči, so visoki, zato vsi težimo k ustvarjanju razpoloženja in okolja, ki bi vsem omogočalo čim uspešnejše doseganje izobraževalnih in vzgojnih ciljev. Drug drugemu pomagamo, da bi čim več dijakov doseglo največ, kar zmorejo. Zaradi osebnega zadovoljstva in samopotrditve se trudimo za letni uspeh in uspeh na maturi. Pri vzgoji sodelujemo profesorji, dijaki, starši in vzgojitelji. Srečujemo se na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, predavanjih za starše ... Starši se lahko s profesorji dogovorijo za individualen pogovor. Temelj za uspešno delo je vzajemna obveščenost o vseh stvareh, ki bi utegnile pospeševati doseganje začrtanih ciljev ali preprečevati negativne pojave.

Pustne norčije

12

Vodnik 2015/2016


Šolski prostor Šolski prostor vključuje šolske prostore, igrišča in dvorišča, ki jih omejuje cesta okoli poslopja Gimnazije Želimlje. Med poukom dijaki teh prostorov in površin ne smejo zapustiti, razen če je tako dogovorjeno z razrednikom oziroma odgovornim profesorjem. Dijak, ki ni v domu, se mora o svojem odhodu v dijaški dom dogovoriti z razrednikom in dežurnim vzgojiteljem. Šolski prostor je kot naš dom, zato skrbimo, da se v njem počutimo prijetno in domače. Skrbimo za njegovo urejenost in snažnost. Jemo le v jedilnici. Šolski prostori (učilnice, hodniki, laboratoriji ...) niso namenjeni prehranjevanju in družabnim igram, ki sodijo na dvorišče ali v klub. "Le kam naj grem?" Med šolsko uro so dijaki v matični ali specializirani učilnici, med prosto uro pa ostanejo v razredu ali so v čitalnici. Skrbimo, da so učilnice urejene. Ob prihodu se dijaki preobujejo v copate, ki ne puščajo sledi; čevlje, vetrovke, dežnike in drugo, kar ne sodi v razred, pustijo v garderobi. Prostor ohranjamo čist, prijeten in dostojen ter ne povzročamo škode. Dijaki lahko osebne stvari hranijo v garderobnih omaricah. Ključ garderobne omarice dobijo pri razredniku in ga njemu tudi vrnejo. Zanj plačajo kavcijo 5 EUR. Po pouku dijaki vse osebne stvari odnesejo iz šolskih učilnic. Tam ne puščajo ničesar. Za dogovorjeni red v učilnicah skrbita reditelja. V vsaki učilnici je več oglasnih desk. Ena služi za uradna obvestila. Na uradna sporočila (urnik, obvestila, razpisi ...) ne pišemo ničesar. Druge oglasne deske so namenjene razredni skupnosti in naj služijo prijetnemu razpoloženju, ustvarjalnosti in obveščanju. V specializiranih učilnicah se zadržujemo le v navzočnosti profesorja. Upoštevamo navodila, ki veljajo za te prostore. Posebej pazimo, da opreme in aparatur ne poškodujemo. Okolica šole je skrb vseh, saj njena urejenost in lepota odsevata nas vse. V času pouka poskrbimo, da v šolskih prostorih ni hrupa; prav tako ne pod okni učilnic in v bližnji okolici. Kapela naj bo kraj, kjer lahko vsak posameznik najde priložnost za trenutke zbranosti in umirjenosti.

Gimnazija Želimlje

13


Šolski red Pozdrav je izraz spoštljivega odnosa in prijateljstva. Na začetku ure dijaki pozdravijo profesorja, on pa njih; pozdrav pomeni dobrodošlico in željo, da bi šolsko uro lepo preživeli. Ob koncu ure se primerno poslovimo. Govorjenje je izraz kulture duha. Kulturo govorjene in pisane besede skrbno gojimo, saj je lep jezik odraz osebnosti. Nepotrebnim tujim izrazom se izogibamo. Prostaških besed ne uporabljamo. K pouku prihajamo pravočasno, načrtovane izostanke najavimo. Pri pouku skrbimo za primerno urejenost in sodelovanje. V razred prihajamo urejeni tako, da s tem izražamo spoštljiv odnos do drugih in do dela, ki ga opravljamo. Pokrivala v šolskih prostorih niso primerna. Če profesorja 10 minut po zvonjenju ni v razred, reditelja njegovo odsotnost javita v zbornico ali ravnatelju. Dijaki, ki nimajo nujno potrebnih pripomočkov za pouk (predSlovenski mafijec pisanih učbenikov in delovnih zvezkov, pisalnega pribora, za športno vzgojo športnih copat, telovadnih hlač ali dresa) in s tem onemogočajo delo, lahko prejmejo vzgojni ukrep. Vedenje v športni dvorani in v prostorih, ki sodijo zraven, ureja poseben pravilnik, ki velja za vse. Vstop je možen samo v čistih športnih copatih, s katerimi ne prinašamo prahu, peska ali druge umazanije. Športni pedagogi ustreznost športnih copat preverjajo. Pri igri se izogibamo grobosti in nasilju. Igra naj ustvarja prijateljstvo in sodelovanje ter krepi požrtvovalnost in vzdržljivost duha in telesa. Prenosni telefoni morajo biti v času pouka ali mature izključeni. Dijaki jih ne uporabljajo in nimajo shranjenih na vidnih mestih, temveč v torbah ali garderobnih omaricah. Prizadevamo si za zdravo življenje, zato je v naši ustanovi prepovedano kajenje, prinašanje alkoholnih pijač in omamnih sredstev ter njihovo hranjenje in uživanje. Dijak, ki je iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri pouku, se v času šolske ure nahaja v istem prostoru kot sošolci. Če to ni mogoče, lahko ravnatelj določi drugače. Dijak, ki mu je začasno prepovedano prisostvovati pri pouku, v tem času ne prihaja v šolo. Roke za izpolnitev vseh v tem času zapadlih obveznosti določita

14

Vodnik 2015/2016


učitelj in razrednik po njegovi vrnitvi v šolo. Pri nekaterih nadstandardnih dejavnostih (mednarodna potovanja, ekskurzije, dnevi komunikacije ...) veljajo posebna pravila, s katerimi šola seznani dijake in starše oz. skrbnike pred začetkom dejavnosti.

Ocenjevanje znanja Načine in roke za izpolnjevanje obveznosti, določenih z učnim načrtom, na začetku šolskega leta predstavi vsak učitelj za svoj predmet v vseh razredih, v katerih poučuje. Oceno pisnega izdelka učitelj vpiše v redovalnico oddelka potem, ko je pisne izdelke pokazal dijakom, praviloma najkasneje v roku sedmih delovnih dni od dneva, ko je dijak izdelek oddal. Ravnatelj lahko ta rok podaljša. Učitelj pisne izdelke dijaku vrne najkasneje po 30 dneh od dneva, ko je ocene vpisal v redovalnico. Ob pisnem ocenjevanju ustvarjamo razpoloženje, ki vsakemu omogoča zbranost in nudi pogoje za dobro opravljeno delo. Poštenost zahteva spoštovanje določenih in dogovorjenih pravil. V primeru nedovoljenih pripomočkov v času ocenjevanja ter v primeru iskanja in poskusov pomoči lahko učitelj da nezadostno oceno tako dijaku, ki si je skušal pomagati na nedovoljen način, kot tudi dijaku, ki mu je pri tem pomagal (npr. prišepetavanje). Če je pri pisnem ocenjevanju znanja več kot 35 % izdelkov ocenjenih nezadostno, se pisanje ponovi. V teh 35 % ne sodijo nezadostne ocene, pridobljene zaradi kršenja pravil o ocenjevanju znanja.

Louvre v Parizu

Gimnazija Želimlje

15


Ocene v redovalnici so enako velike in zapisane z leve proti desni v kronološkem vrstnem redu. Oceno profesor vpiše v ustrezni barvi, in sicer glede na njeno vsebino: rdeča (ocena pregledne pisne naloge ali spisa), črna (druga pisna ocenjevanja znanja), modra (ustna ocena), zelena (referati, domače branje, govorne vaje ...). V primerih enodnevne odsotnosti zaradi bolezni ali celodnevnega sodelovanja pri različnih (ob)šolskih dejavnostih (npr. celodnevne ekskurzije, tekmovanja ...) lahko razrednik ali mentor dejavnosti posameznika, skupino dijakov ali celoten razred po dogovoru z ravnateljem opraviči spraševanja. V primeru odsotnosti, daljše od treh dni (daljša študijska potovanja ...), so dijaki lahko oproščeni ocenjevanja znanja dva dni po končani dejavnosti. V primeru odsotnosti posameznega dijaka, ki je daljša od enega tedna, se lahko razrednik glede rokov ocenjevanja dijakovega znanja dogovori s posameznimi profesorji in z dijakom oz. njegovimi starši. Splošni učni uspeh se določi kot: odličen, prav dober, dober, zadosten ali nezadosten. Dijak doseže: ☑ odličen uspeh, če ima povprečje zaključenih ocen vsaj 4,50, je pri največ dveh predmetih ocenjen z oceno dobro in je brez zadostnih ocen, ☑ prav dober uspeh, če ima povprečje zaključenih ocen vsaj 3,5 in ima največ dve zadostni oceni, ☑ dober uspeh, če ima povprečje zaključenih ocen vsaj 2,5, ☑ zadosten uspeh, če ima povprečje zaključenih ocen manjše od 2,5. Ne glede na določbe zgornjih štirih alinej je dijakov uspeh nezadosten, če ima pri katerem koli predmetu zaključeno nezadostno oceno. Dijaku, ki je med letom prejel ukor razrednika ali strožji vzgojni ukrep, se uspeh zaključi po določbah 3. alineje 19. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS 60/2010).

Radi bi poleteli

16

Dijaški koncert

Vodnik 2015/2016


"Tamle pa je doma papež!"

Turnir dijaške skupnosti

Prehrana Šola dijakom omogoča prehrano: malico in kosilo; malico lahko naročijo za cel mesec, na subvencionirano kosilo se lahko naročijo do preklica. Pri malici in kosilu se dijaki identificirajo z obeskom, ki ga dobijo v tajništvu (kavcija: 2 EUR). Identifikacija s tujim obeskom se šteje za lažjo kršitev in se lahko sankcionira z vzgojnim ukrepom. Na malico se dijaki prijavljajo vsak mesec. Pri obračunu stroškov za malico se dijakom ne upoštevajo obroki za čas, ko so bili odsotni več kot tri dni in so to ustrezno javili v tajništvo. Petkovo popotno kosilo je treba naročiti do torka. Subvencionirano kosilo je treba odjaviti v tajništvu en dan prej. V primeru bolezni je dijak do subvencije upravičen za prvi dan odsotnosti. Če starši oziroma dijak kosila ne odjavijo (pravočasno) in ga dijak ne prevzame, ga je kljub subvenciji, ki mu pripada, dolžan plačati v celoti (2,42 EUR). V primerih odsotnosti zaradi dejavnosti, ki jih organizirata Gimnazija Želimlje in/ali Dom Janeza Boska, odsotnost dijakov v tajništvo sporoči oseba, zadolžena za izvedbo programa. Prehrana se obračunava konec meseca in plačuje skupaj z drugimi stroški. Glede subvencioniranega obroka veljajo tudi določila, zapisana v Zakonu o šolski prehrani (Ur. l. RS 3/2013). Izostajanje Opravičevanje izostankov od pouka in druge postopke v zvezi z njimi opredeljuje Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. list 60/2010). Za čas bivanja v dijaškem domu izostanke praviloma opravičuje dijakov vzgojitelj. Kot odsotnost ne štejemo ur, pri katerih je dijak manjkal zaradi udeležbe na tekmovanjih in prireditvah, na katerih je zastopal šolo. Če dijak ne ravna v skladu z navodili in zahtevami učiteljev, če jih ovira ali moti pri delu, če ogroža druge dijake ali učitelja, lahko ta zahteva, da dijak

Gimnazija Želimlje

17


zapusti razred in odide v knjižnico ali drug prostor, ki ga določi učitelj. Takšno dijaško vedenje se obravnava kot kršitev šolskih pravil. To učitelj takoj vpiše v dnevnik razreda in o tem obvesti razrednika. V primeru, da dijak sodeluje pri zunajšolski dejavnosti, razrednika o tem obvesti mentor.

Dolžnosti rediteljev 1. Ob začetku vsake ure navedeta manjkajoče dijake. 2. Če 10 minut po zvonjenju profesorja ni v razred, to sporočita v zbornico ali ravnatelju. 3. V času do prihoda profesorja sta odgovorna za red v razredu. 4. Reditelja po vsaki učni uri: ☑ pravočasno zbrišeta tablo, ☑ poskrbita za kredo, ☑ prezračita učilnico. 5. Po pouku reditelja poskrbita, da so: ☑ vsi stoli na mizah, ☑ mize poravnane, ☑ luči ugasnjene, ☑ smeti v košu, ☑ tabla zbrisana, ☑ okna zaprta. Poskrbita tudi, da dijaki iz učilnice odnesejo vse osebne stvari. 6. Ko gredo dijaki v specializirano učilnico, reditelja ugasneta luči in zapreta okna (zlasti pozimi) ter matično učilnico zapustita zadnja. 7. Dijaki malicajo v jedilnici; reditelja pazita, da nihče ne malica v učilnici, po malici pa na doloV katakombah čeni dan v jedilnici pospravita mize. 8. V primeru, da reditelja v razredu opazita kakšno škodo, to takoj sporočita profesorju, ki je v razredu, razredniku ali ravnatelju. 9. Če reditelja slabo izpolnjujeta svoje dolžnosti, jima razrednik rediteljsko dolžnost podaljša za en teden. 10. Če reditelja tudi drugi teden svojih dolžnosti ne opravljata v skladu s šolskimi pravili, se jima lahko izreče vzgojni ukrep. 11. Za vestno izpolnjevanje dolžnosti sta reditelja lahko pohvaljena.

18

Vodnik 2015/2016


Priznanja, nagrade in pohvale Dijaki lahko dobijo priznanja, pohvale in nagrade. ☑ Priznanja dobijo za enkratne izredne dosežke: odličen šolski uspeh, uspešno sodelovanje na državnih tekmovanjih ... ☑ Nagrade za posebne dosežke in dejavnosti lahko dobijo člani krožkov, dijaki, ki so dosegli kaj izjemnega na področju raziskovalne, športne ali druge dejavnosti, ter dijaki, ki so prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo. O nagradah odloča ravnatelj. ☑ Pohvale dobijo za prizadevno delo v razredni skupnosti (vzorno izpolnjevanje dolžnosti, prizadevnost, pomoč sošolcem), udejstvovanje v šolskih in zunajšolskih dejavnostih. Na predlog razredne skupnosti, razrednika ali profesorja lahko dijaka pohvali učiteljski zbor. Vzgojni ukrepi Vzgojnih ukrepov ne želimo uporabljati. Zato načrtujemo pozitivne vzgojne cilje in jih skušamo doseči. V primeru, da se kršitve pojavijo, je treba zaščititi večino, ki ima v šoli pravico do nemotenega življenja in dela. Pri neopravičeni odsotnosti, daljši od 7 ur, se redno izreče ukrep za lažjo kršitev. Težjo kršitev predstavlja odsotnost nad 17 neopravičenih ur. V skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah je neopravičena odsotnost 35 šolskih ur najtežja kršitev. Škodo, povzročeno iz malomarnosti ali zaradi zavestnega neupoštevanja pravil (pisanje po predmetih, packanje po oglasnih deskah ali napisih ...), oceni ekonom, ko ga razrednik obvesti o nastali škodi. Račun s poročilom se pošlje staršem dijaka, ki je škodo povzročil. Vsak dijak ima pravico do pritožbe, če misli, da se mu je zgodila krivica. Pri tem se najprej obrne na razrednika, če ga ni v šoli, na sorazrednika, če je potrebno, lahko tudi na ravnatelja.

Usta resnice

Gimnazija Želimlje

Pohorska idila

19


20

Vodnik 2015/2016

1. a Gimnazija Želimlje 2015/2016


1. b Gimnazija Želimlje 2015/2016


2. a Gimnazija Želimlje 2015/2016


2. b Gimnazija Želimlje 2015/2016


2. c Gimnazija Želimlje 2015/2016


3. a Gimnazija Želimlje 2015/2016


3. b Gimnazija Želimlje 2015/2016


4. a Gimnazija Želimlje 2015/2016


4. b Gimnazija Želimlje 2015/2016


4. c Gimnazija Želimlje 2015/2016


SEPTEMBER

Prijatelja

1

maša; začetek pouka*

(1)

tor piknik**

1

2

2

3

3

4

4

sre spoznavni večer prvošolcev čet skupni večer (2. letnik) pet

5

sob

6

23. nedelja med letom

ned

7

ekskurzija (4. l.); pevski zbor – avdicija (1. l.)

8

ekskurzije (1.–4. l.)

(2)

pon Marijino rojstvo

tor

5 6

9

7

10

8

11

9

sre

čet ples

pet

12 sob

13 intenzivne pevske vaje – Ankaran

24. nedelja med letom

ned večne zaobljube

* dogodki na GŽ (prva vrstica) ** dogodki v DJB (druga vrstica)

30

Vodnik 2015/2016


14 intenzivne pevske vaje – Ankaran

(3)

pon

10

15 intenzivne pevske vaje – Ankaran

11

16 štud. potovanje: Španija – 20.30

12

17 štud. potovanje: Španija

13

18 štud. potovanje: Španija; roditeljski sestanek (1. l.)

14

tor

VRNITEV PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI

sre

čet

pet

19 štud. potovanje: Španija sob

20 štud. potovanje: Španija

25. nedelja med letom

ned

21 štud. potovanje: Španija, dnevi komunikacije (1. l.) – 7.20

(4)

pon

15

22 štud. potovanje: Španija, dnevi komunikacije (1. l.)

16

23 štud. potovanje: Španija, dnevi komunikacije (1. l.)

17

24 štud. potovanje: Španija – 4.00, dnevi komunik. (1. l.), logika – šolsko tekm.

18

25 dnevi komunikacije (1. l.) – 13.20, Srbija (pevski zbor)

19

tor

sre

čet

pet

26 študijski dan pedagoških delavcev na Ponikvi, Srbija (pevski zbor) sob

27 Srbija (pevski zbor)

26. nedelja med letom

ned

28 pon

(5)

20

29 sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregled (3. a)

21

30

22

tor duhovni večer (8.VS)

sre

Zavod sv. Frančiška Saleškega

31


OKTOBER

Zabij že enkrat!

1

1

2

2

čet pet

3

sob

4

27. nedelja med letom

5

(6)

ned pon

6

medrazredni turnir – košarka/trojke

4

tor

7

5

sre

8

3

rezvedrilna mat. – šolsko tekmovanje; potopisno predavanje (Žiga Lovšin)

čet

9

6 7

pet

10 geografska ekskurzija (4. l.) sob

11

28. nedelja med letom

ned

12 tečaj prve pomoči (3. l.) pon

(7)

13 tečaj prve pomoči (3. l.), sistematski zdrav. in zobozdrav. pregled (3. b) tor

32

8 9

Vodnik 2015/2016


14 tečaj prve pomoči (3. l.)

10

15 koncert: Čedahuči (12.00), tečaj prve pomoči (3. l.)

11

16 kemijski vikend

12

sre

čet zaključek jesenskega turnirja

pet

17 kemijski vikend sob

18

29. nedelja med letom

ned

19 dnevi komunikacije v Veržeju (4. l.) – 13.20; prva pomoč – izpit

(8)

pon Heresov turnir v nogometu

13

20 dnevi komunikacije v Veržeju (4. l.)

14

21 dnevi komunikacije v Veržeju (4. l.)

15

22 dnevi komunikacije v Veržeju (4. l.) – 13.20

16

23 romanje za starše v Torino

17

tor

sre

čet

pet

24 romanje za starše v Torino sob

25 romanje za starše v Torino

30. nedelja med letom

ned

26 počitnice pon

27 počitnice tor

28 počitnice sre

29 počitnice

Mihael Rua

čet

30 počitnice pet

31 sob

Zavod sv. Frančiška Saleškega

DAN REFORMACIJE

33


NOVEMBER

So to grafiti?

1

VSI SVETI, 31. nedelja med letom

2

verni rajni (9)

ned pon duhovni večer (2. VS)

3

tečaj CPP (3. l.)

4

tečaj CPP (3. l.)

5

tečaj CPP (3. l.)

6

roditeljski sestanek (1.–4. l.)

7

logika – državno tekmovanje

1 2

tor

3

sre

4

čet

5

pet sob

8

32. nedelja med letom

9

(10)

ned pon

6

10

7

11

8

12

9

13

10

tor

sre Heresov turnir v odbojki

čet obisk vrhovnega predstojnika salezijanske družbe

pet

34

Vodnik 2015/2016


14 sob

15

33. nedelja med letom

16

(11)

ned

pon

11

17 poklicni maraton (14.00–18.00)

12

18 poklicni maraton (14.00–18.00)

13

19 poklicni maraton (14.00–18.00)

14

20

15

tor

sre

čet

pet

21 sob

22

Kristus, Kralj vesoljstva

ned

23 pon

24

(12) DAN RUDOLFA MAISTRA

16 17

tor

25

18

26

19

27

20

sre adventne delavnice

čet adventne delavnice

pet

28 študijski dan zaposlenih v sal. ustanovah, razvedrilna mat. – drž. tekm. sob

29

1. adventna nedelja

ned

30 odprtje razstave (Maja Kastelic) pon

Zavod sv. Frančiška Saleškega

(13)

21

35


DECEMBER

Miklavž obdaruje

1

1

2

2

3

3

tor sre čet miklavževanje

4

Miklavžev koncert – 12.00

4

pet

5

sob

6

2. adventna nedelja

7

(14)

8

Brezmadežna

ned pon tor sveta maša

9

slovenščina – šolsko tekmovanje, medrazredni turnir – odbojka

sre

5 6 7

10 astronomija – šolsko tekmovanje

8

11

9

čet

pet

12 sob

13

3. adventna nedelja

ned

36

Vodnik 2015/2016


14

(15)

pon

10

15 sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregled (1. a)

11

16

12

17

13

18 božičnica za zaposlene

14

tor

sre

čet

pet

19 sob

20

4. adventna nedelja

21

(16)

ned

pon

15

22

16

23

17

tor

sre predbožični večer

24 božično-domovinska prireditev

sveti večer

čet

25

18

BOŽIČ

pet

26 sob

27

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI sveta Družina

ned

28 počitnice pon

29 počitnice tor

30 počitnice sre

31 počitnice čet

Zavod sv. Frančiška Saleškega

37


JANUAR

Športni dan

1

NOVO LETO

pet

2

sob

3

2. nedelja po božiču

4

(17)

ned pon DBT: napoved

5

sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregled (1. b)

2

tor Heresov gala ples

6

Gospodovo razglašenje

sre

7

nemščina – šolsko tekmovanje

3 4

čet

8

5

pet vzgojiteljska konferenca

9

1

astronomija – državno tekmovanje

sob vzgojiteljska konferenca

10

Jezusov krst

11

(18)

ned

pon

6

12 odprtje razstave (Polona Kunaver Ličen)

7

13

8

tor

sre

38

Vodnik 2015/2016


14 ocene zaključene, ocenjevalna konferenca

9

15 zaključek 1. ocenjevalnega obdobja, roditeljski sestanek

10

čet

pet

16 sob

17

2. nedelja med letom

18

(19)

ned

pon

11

19 geografija – šolsko tekmovanje

12

20

13

21 slovenščina – področno tekmovanje

14

tor dan D

sre

čet

22

Lavra Vikunja

pet

23 dan odprtih vrat

15 16

sob

24

Frančišek Saleški, 3. nedelja med letom

25

(20)

ned

pon

17

26

18

27

19

28 biologija – šolsko tekmovanje

20

29 praznovanje sv. Janeza Boska (Ljubljana Rakovnik)

21

tor

sre

čet duhovni večer (7. VS) in adoracija

pet

30 sob

31

Janez Bosko, 4. nedelja med letom

ned

Zavod sv. Frančiška Saleškega

39


FEBRUAR

Ob kulturnem prazniku

1

dnevi komunikacije (2. l.) – 13.20, angleščina – področno tekm.

2

dnevi komunikacije (2. l. in 3. l. – 7.20)

3

dnevi komunikacije (2. in 3. l.)

4

dnevi komunikacije (2. in 3. l.)

5

dnevi komunikacije (2. in 3. l.) – 13.20

(21)

pon svečnica

tor

1 2 3

sre

4

čet

5

pet

6

sob

7

5. nedelja med letom

ned

8

pon

9

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK pust (22)

tor

10

sre duhovni večer (6. VS) nemščina – državno tekmovanje, športni dan

pepelnica

6 7

11

8

12 informativni dan

9

čet delavnice za valentinovo

pet

13 informativni dan sob

40

Vodnik 2015/2016


14

1. postna nedelja

ned

15 počitnice pon

16 počitnice tor

17 počitnice sre

18 počitnice čet

19 počitnice pet

20 sob

21

2. postna nedelja

22

(23)

ned

pon

10

23

11

24

12

25

13

26

14

tor

sre

čet DBT: predstavitev skupin

pet

27

sob domsko smučanje

28

3. postna nedelja

29

(24)

ned domsko smučanje

pon

Zavod sv. Frančiška Saleškega

15

41


MAREC

Naši radijci

1

medrazredni turnir – namizni tenis

2

fizika – šolsko tekmovanje

3

odprtje razstave (Albina Nastran)

1

tor

2

sre skupni večer (3. letnik)

3

čet

4

4

pet

5

sob

6

4. postna nedelja

ned

7

kemija – šolsko tekmovanje

8

geografija – področno tekmovanje

(25)

pon

5 6

tor

9

7

10

8

11

9

sre

čet taizé večer

pet Heresov duhovno-družabni vikend

12 slovenščina – državno tekmovanje

sob Heresov duhovno-družabni vikend

13

5. postna nedelja

ned Heresov duhovno-družabni vikend

42

Vodnik 2015/2016


14 angelščina – državno tekmovanje

(26)

pon

10

15

11

16

12

17 matematika – šolsko tekmovanje

13

18 fizika – področno tekmovanje

14

tor

sre

čet

pet

19 biologija – državno tekmovanje

sv. Jožef

sob

20

cvetna nedelja

21

(27)

ned

pon

15

22

16

23

17

tor delavnice ob materinskem dnevu

sre duhovni večer (5. VS) in križev pot na Kurešček

24

veliki četrtek

25

veliki petek

26

velika sobota

27

VELIKA NOČ

28

velikonočni ponedeljek

29

(28)

čet

18

pet

sob

ned

pon

tor Heresov turnir v odbojki

19

30 matematika – področno tekmovanje

20

31

21

sre

čet DBT: zaključek

Zavod sv. Frančiška Saleškega

43


APRIL

Saturnia

1

govorilne ure

1

pet

2

sob

3

2. velikonočna nedelja

4

(29)

ned pon

5

športno srečanje katoliških gimnazij

2 3

tor

6

4

7

5

8

6

sre čet Strgana struna pet

9

fizika – državno tekmovanje

sob

10

3. velikonočna nedelja

11

(30)

ned

pon

7

12 odprtje razstave (Anja Bunderla)

8

13 letni koncert (Antonov dom – Lj. Vič)

9

tor

sre

44

Vodnik 2015/2016


14

10

15 štud. potovanje: Italija – 23.30

11

čet

pet

16 štud. potovanje: Italija, matematika – državno tekmovanje sob

17

4. velikonočna nedelja

ned

18 štud. potovanje: Italija

(31)

pon

12

19 štud. potovanje: Italija, geografija – državno tekmovanje

13

20 štud. potovanje: Italija

14

21 štud. potovanje: Italija

15

22 štud. potovanje: Italija

16

tor

sre

čet Domijada

pet Domijada

23 štud. potovanje: Italija – 2.00 sob

24

5. velikonočna nedelja

25

(32)

ned

pon duhovni večer (4. VS) štud. potovanje: Anglija – 20.30

26

18

tor

27 štud. potovanje: Anglija sre

28

17

DAN UPORA

štud. potovanje: Anglija, počitnice

čet

29 štud. potovanje: Anglija, počitnice pet

30 štud. potovanje: Anglija, počitnice sob

Zavod sv. Frančiška Saleškega

45


MAJ

Nekateri so pač resni!

1

štud. potovanje: Anglija

2

štud. potovanje: Anglija

3

štud. potovanje: Anglija

4

štud. potovanje: Anglija – 20.30, matura: esej

5

štud. potovanje: Francija – 20.15

6

štud. potovanje: Francija, kem – državno tekm.

7

štud. potovanje: Francija

8

tud. potovanje: Francija

9

štud. potovanje: Francija

6. velikonočna nedelja PRAZNIK DELA

ned pon

(33)

tor

1 2

sre Heresov turnir v nogometu Gospodov vnebohod

čet Dominik Savio

pet

3 4

sob 7. velikonočna nedelja

ned (34)

pon

5

10 štud. potovanje: Francija

6

11 štud. potovanje: Francija

7

12 štud. potovanje: Francija

8

tor

sre

čet

13 štud. potovanje: Francija pet

46

Marija Dominika Mazzarello

9

Vodnik 2015/2016


14 štud. potovanje: Francija – 4.30 sob

15

binkošti

16

(35)

ned

pon

10

17

11

18 odprtje razstave (dijaki Gimnazije Želimlje)

12

19

13

20

14

tor

sre

čet slovo maturantov zaključek pouka (4. l.)

pet

21 sob

22

sveta Trojica

ned

23 redovalna konferenca (4. l.)

(36)

pon

24

Marija, pomoč kristjanov

tor Marijin večer

25 predmetni izpiti za dijake 4. l.

16 17

sre

26

15

TELOVO

čet sveta maša

27

18 19

pet

28 matura: angleščina sob

29

9. nedelja med letom

30

(37)

ned

pon

31 tor

Zavod sv. Frančiška Saleškega

20 21

47


JUNIJ

Na Soči

1

1

2

2

3

3

sre čet pet

4

sob

5

10. nedelja med letom

6

(38)

ned pon

7

športni dan

5

tor

8

sre

9

4

DAN PRIMOŽA TRUBARJA

6 7

čet

10

8

pet

11 sob

12

11. nedelja med letom

ned

13 Veter v laseh – odbojka pon pikniki vzgojnih skupin

48

(39)

9

Vodnik 2015/2016


14 Veter v laseh – nogomet

10

15

11

16

12

17

13

tor

sre

čet

pet vzgojiteljska konferenca

18

sob vzgojiteljska konferenca

19

12. nedelja med letom

20

(40)

ned vzgojiteljska konferenca

pon Heresov turnir v košarki

14

21

15

22 zaključene ocene; oddelčne konf.; ocenjev. konf. (1.–3. l.)

16

23 športne igre DOŽ

17

24 zaključna maša; delitev spričeval

18

tor

sre pot preživetja

čet zaključni večer (1. VS)

pet

25 sob

26

DAN DRŽAVNOSTI 13. nedelja med letom

ned

27 pon

28 tor

29 sre

30 začetek spomladanskega izpitnega roka; izpiti čet

Zavod sv. Frančiška Saleškega

49


JuLIJ

Majhni starĹĄi v Kotorju

1

izpiti

pet

2

sob

3

14. nedelja med letom

ned

4

izpiti

5

izpiti

pon tor

6

sre

7

Ä?et

8

pet

9

sob

10

15. nedelja med letom

ned

11 matura: rezultati pon

12 tor

13 sre

50

Vodnik 2015/2016


14 čet

15 pet

16 sob

17

16. nedelja med letom

ned

18 pon

19 tor

20 sre

21 čet

22 pet

23 sob

24

17. nedelja med letom

ned

25 pon

26 tor

27 sre

28 čet

29 pet

30 sob

31

18. nedelja med letom

ned

Zavod sv. Frančiška Saleškega

51


AVGUST

Mi plešemo!

1

pon

2

tor

3

sre

4

čet

5

pet

6

sob

7

19. nedelja med letom

ned

8

pon

9

tor

10 sre

11 čet

12 pet

13 sob

52

Vodnik 2015/2016


14

20. nedelja med letom

15

MARIJINO VNEBOVZETJE

ned

pon

16 začetek jesenskega izpitnega roka tor

17 sre

18

ZDRUŽITEV PREKMURSKIH SLOVENCEV Z MATIČNIM NARODOM

čet

19 pet

20 sob

21

21. nedelja med letom

ned

22 pon

23 tor

24 začetek mature – jesenski rok sre

25 čet

26 srečanje na Kureščku pet

27 sob

28

22. nedelja med letom

ned

29 pon

30 tor

31 sre

Zavod sv. Frančiška Saleškega

53


dom janeza boska 54

Vodnik 2015/2016


1. Vzgojiteljski zbor RAVNATELJ Peter Končan peter.koncan@zelimlje.si tel.: 01/47 02 116 1. VZGOJNA SKUPINA Rok Rojko rok.rojko@gmail.com tel.: 01/47 02 113 2. VZGOJNA SKUPINA Luka Planinc lplaninc@gmail.com tel.: 01/47 02 123 3. VZGOJNA SKUPINA Klemen Balažič kbalazic@gmail.com tel.: 01/47 02 122 Matild Domić matild.domic@gmail.com tel.: 01/47 02 145

4. VZGOJNA SKUPINA Klara Pavlinič klara.pavlinic@gmail.com Bernardka Rupnik bernardka.si@gmail.com tel.: 01/47 02 119 5. VZGOJNA SKUPINA Jana Jemec jana.jemec@gmail.com tel.: 01/47 02 118 6. VZGOJNA SKUPINA Tina Berčič tina.bercic14@gmail.com Nežka Čadež nezka.cadez@yahoo.com tel.: 01/47 02 110 7. VZGOJNA SKUPINA Mateja Ferenčak ferencakova.mateja@gmail.com tel.: 01/47 02 110 8. VZGOJNA SKUPINA Petra Krumpestar petra.krumpestar@gmail.com tel.: 01/47 02 110 NOČNA VZGOJITELJICA Nežka Birk nezkabirk@gmail.com

Ekipa vzgojiteljev

Dom Janeza Boska

55


2. Hišni red Dnevni red 6.30 bujenje 6.45 jutranja molitev 6.45 zajtrk (do 7.15) 7.20 začetek pouka 13.20 kosilo (do 13.50), prosti čas 15.30 učna ura (do 18.10) 16.45 odmor (do 17.00) 17.25 priložnost za molitev večernic 17.45 priložnost za obisk maše 18.15 večerja (do 18.45), prosti čas 19.45 večerno srečanje, učna ura 21.15 priprava na nočni počitek 22.00 nočni mir Dijaki, ki bi se v izjemnih primerih želeli vrniti v dom po 22. uri, se morajo o tem vnaprej dogovoriti z ravnateljem Doma Janeza Boska. V času pouka, od 8.10 do 13.20, je Dom Janeza Boska zaprt. Po dogovoru z dežurnim vzgojiteljem so dijaki lahko v domu, če imajo proste šolske ure, v primeru bolezni in slabega počutja. Dežurni vzgojitelj je dosegljiv po telefonu (interna številka 101). Peter trenira mišice

Nekaj osnovnih pravil Dijaki se ob prihodu v dom preobujejo v čiste copate, ki ne puščajo sledi. V njih hiše ne zapuščajo. Čevlje hranijo v garderobi. Pred odhodom v šolo uredijo svoje prostore in skrbijo, da so prostori ves dan čisti in urejeni. Na začetku šolskega leta se z vzgojiteljem dogovorijo za čas generalnega čiščenja. Za pranje posteljnine in perila skrbi domača družina. Med učnimi urami mora biti tišina. V času učnih ur in nočnega počitka dijaki praviloma ne telefonirajo. Za obiske v drugih vzgojnih skupinah se je potrebno predhodno dogovoriti z vzgojiteljem skupine, ki jo dijak želi obiskati. Skrbimo za to, da dijaki jedo redno in zdravo, zato je navzočnost pri vseh obrokih obvezna (zajtrk, kosilo, večerja). K obrokom prihajamo urejeni. Po končanem obroku je potrebno za seboj pospraviti mizo, pladenj, jedilni pribor in posodo. Odnašanje hrane, posode in jedilnega pribora iz jedilnice oziroma kuhinje ni dovoljeno. Vstop v kuhinjo in njene pomožne prostore ni dovoljen.

56

Vodnik 2015/2016


Prostori za uživanje hrane so jedilnica, klub in čajna kuhinja oziroma prostor, za katerega se dijaki s svojim vzgojiteljem dogovorijo na začetku šolskega leta. Hrano in pijačo hranimo v čajni kuhinji, ki jo ima vsaka vzgojna skupina. Vedenje dijakov v telovadnici in prostorih, ki spadajo k njej, ureja poseben pravilnik. Klub je namenjen srečevanju, družabnosti, gledanju televizije, praznovanjem ... V njem je potrebno upoštevati navodila odgovornih v klubu. Odprt je v popoldanskem in večernem odmoru; zapre se pet minut pred koncem odmora. Kapela je kraj, kjer lahko vsak posameznik najde priložnost za molitev, trenutke zbranosti in umirjenosti. Odhod iz Doma Janeza Boska lahko dovoli matični vzgojitelj ali ravnatelj doma. Dijak mora predhodno pridobiti soglasje staršev, ki ga ti ustno ali pisno posredujejo vzgojitelju ali ravnatelju. Kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v prostorih Doma Janeza Boska in v njegovi okolici prepovedano. Tudi prinašanje, posedovanje in razširjanje nedovoljenega je kaznivo. Enako velja za eksplozivna sredstva.

Odjavljanje obrokov Če je dijak odsoten tri zaporedne obroke, se mu zniža oskrbnina za stroške živil. V primeru, da dijak zboli doma, on ali njegovi starši sporočijo odsotnost prvi dan bolezni vzgojitelju in v tajništvo. V primeru vnaprej predvi-

Skupinska vadba

Dom Janeza Boska

57


dene odsotnosti, je potrebno narediti odjavo vsaj en dan pred odsotnostjo. Če odsotnost v tajništvo ni bila sporočena pravočasno, se stroški kosila ne odštejejo. Bolezen V primeru slabega počutja ali poškodbe dijaku pomagamo s čajem, analgetikom oz. antipiretikom iz proste prodaje, z obvezo; sicer pokličemo dežurnega zdravnika ali organiziramo prevoz (reševalno vozilo, taksi – na stroške dijaka). V vsakem primeru vzgojitelj telefonsko obvesti starše. V primeru suma prenosljive okužbe (virusna obolenja idr.) vzgojitelj dijaka napoti v domačo oskrbo. Če dijak zboli v Domu Janeza Boska, izostanek v šoli opraviči jutranji dežurni vzgojitelj skupine. Priporočamo, da bolnik odide domov. Če ostane v domu, mu dijaki hrano prinesejo v sobo. Po obroku se jedilni pribor takoj odnese v jedilnico, za kar poskrbijo dijaki iz bolnikove sobe, razen če vzgojitelj določi drugače. Če dijak zboli v šoli, mora o tem obvestiti razrednika in dežurnega vzgojitelja. Odsotnost vzgojitelja Če v času učnih ur vzgojitelja ni v vzgojni skupini več kot 15 minut in ni dogovorjeno drugače (obvestilo vzgojitelja oziroma ravnatelja visi na oglasni deski v vzgojni skupini), predstavnik skupine oziroma njegov namestnik vzgojiteljevo odsotnost sporoči ravnatelju. V primeru vzgojiteljeve odsotnosti dijaki za različna dovoljenja prosijo ravnatelja. Vedenje Izogibamo se grobosti in nasilju. Govorjenje je izraz kulture duha. Naj bo naše izražanje dokaz ljubezni do maternega jezika in spoštovanja sočloveka. Zato skrbimo za kulturo govorjene in pisane besede. Jezik je odraz osebnosti.

Čudovita dobrodošlica

58

Vedno dobre volje

Vodnik 2015/2016


Skupaj nam je lepo

Klepet na pikniku

3. Življenje v domu Učenje Gimnazijski program je zahteven, zato sta pri učenju potrebni doslednost in vztrajnost. Bivanje v dijaškem domu spodbuja k učenju, saj so zagotovljeni dobri učni pogoji: mir, obvezne učne ure, ustrezni prostori, medsebojna pomoč. Dijaki 1. in 2. letnika se praviloma učijo v učilnici v navzočnosti vzgojitelja, ki zagotavlja pogoje za nemoteno delo. Če vzgojitelj dovoli, se dijak lahko uči v sobi. Učenje po 22. uri je dovoljeno le iz upravičenih razlogov in v dogovoru z vzgojiteljem skupine. Šport Šport dijaku omogoča oblikovanje pravilnega odnosa do zdravega načina življenja. Ob precej zahtevnem šolskem programu je šport prva popoldanska aktivnost, ki lahko sprosti dušo in okrepi telo. Možnosti za to je v domu in okolici dovolj. Za šport in rekreacijo sta poleg zunanjih igrišč (za košarko, odbojko, nogomet) na voljo tudi telovadnica in prostor za fitnes. V domu potekajo: ☑ jesenski in spomladanski športni turnir (nogomet, košarka, odbojka), ☑ Don Boskov turnir (biljard, ročni nogomet, štiri v vrsto, namizni tenis, šah, balinci, pikado, remi ...), ☑ Domijada, ☑ srečanje katoliških dijaških domov – dan D, ☑ turnirji in prijateljske tekme doma in v tujini, ☑ treningi košarke, nogometa, odbojke.

Dom Janeza Boska

59


Duhovnost V pisani ponudbi Doma Janeza Boska ima svoje mesto tudi duhovnost. Vsakodnevne priložnosti in bogati programi, namenjeni osebni rasti in duhovnemu zorenju mladih, so v našem domu del življenja in vzgojnih prizadevanj. V letih odraščanja so mladi polni vprašanj o smislu bivanja in osebnem poslanstvu, o vlogah, ki jih bodo prevzeli v življenju, o sreči in vrednotah, ki jih je težko živeti, o ljubezni, ki jo iščejo … Vsak je povabljen, da s pomočjo vzgojiteljev, duhovnikov in sošolcev odkrije odgovore globoko v sebi. Dijaki imajo priložnost za: ☑ meditacijske molitve, ☑ duhovne večere, ☑ duhovni pogovor in spoved, ☑ sv. mašo in rožni venec, ☑ adoracijo, ☑ molitveno skupino (lectio divina), ☑ ministrantsko skupino. Glasba Glasba zaznamuje vsakogar, ki dopusti, da se ga dotakne. Ta umetnost človeka pomirja, razveseljuje, bogati in plemeniti. Kot vsem salezijanskim ustanovam po svetu daje glasba poseben pečat tudi Domu Janeza Boska. V domu potekajo: ☑ inštrukcije za kitaro, ☑ domski bend, ☑ kantavtorski večer Strgana struna. Velikokrat pa v prijetni družbi preprosto prepevamo ob kitari … Vse to bogati življenje. Glasbeno V slogi je moč znanje, ki ga mladi pridobijo, lahko uporabijo v domskem vsakdanu, pa tudi na raznih prireditvah in srečanjih. Ustvarjalnost Mladi imajo mnogo različnih talentov in sposobnosti, potrebujejo le pogoje, da jih razvijejo. To jim želimo omogočiti s programom ustvarjalnih delavnic, ki ga oblikujemo na začetku šolskega leta.

60

Vodnik 2015/2016


Drugi programi in dejavnosti Poleg zgoraj navedenega je še veliko občasnih dejavnosti in prireditev, ki popestrijo domski vsakdan. Načrtovani program je razviden iz koledarja, obstajajo pa še naslednje dejavnosti: ☑ naši dijaki so aktivni animatorji v Centru za mlade, družine in odrasle, kjer ob prostovoljnem delu za mlade razvijajo svoje sposobnosti vodenja skupine in javnega nastopanja, ☑ organizirano je prostovoljno spremljanje otrok z motnjami v duševnem razvoju v Centru Dolfke Boštjančič v Dragi pri Igu, ☑ organiziramo obiske bolnih in ostarelih, ☑ ulično prostovoljstvo na Skali, ☑ plesne delavnice, ☑ zumba, ☑ urejanje spletne strani, ☑ skupina za pare, ☑ klubski in filmski večeri, ☑ kaligrafija, klekljanje ... Sodelovanje dijakov

Dijake spodbujamo, da sooblikujejo delo in življenje našega doma. Vzgojna skupina izvoli predsednika, ki jo zastopa in je tudi član domske dijaške skupnosti. Vsak dijak ima možnost, da izrazi svoja stališča in interese.

Poletna gorska odprava

Dom Janeza Boska

61


Prvi preizkus za prvošolce

Sodelovanje s starši Sodelovanje s starši temelji na medsebojnem zaupanju in dogovarjanju. Vzgojitelji starše obveščajo o dijakovem življenju, delu, napredovanju, pa tudi o stiskah in težavah. Oblike sodelovanja s starši so individualne (govorilne ure in drugi neposredni stiki ter telefonski pogovori) in skupinske (roditeljski sestanki, dnevi odprtih vrat, informativni dnevi, pikniki ...). Sodelovanje s šolo Vzgojitelji se srečujejo z razredniki (in drugimi profesorji) ter z njimi analizirajo šolski uspeh in morebitne težave ter poskušajo najti rešitve. Drugi dijaški domovi Dom Janeza Boska sodeluje z dijaškimi domovi po Sloveniji in tujini (srečanja dijaških domov v okviru prireditve Domijada, srečanja s katoliškimi dijaškimi domovi, prijateljska srečanja z dijaškimi domovi iz tujine ...). Počitniški programi Ob zaključku šolskega leta se ne poslovimo za dva meseca, pač pa mladim nudimo različne počitniške programe, ki so priložnost za spoznavanje in druženje na drugačen način. Tako organiziramo kolesarjenje po Sloveniji in tujini, delovni tabor, vzpon na kakšen dvatisočak ali gremo na morje.

62

Vodnik 2015/2016


Majcnov dom

Zavod sv. Frančiška Saleškega

Želimlje 46, 1291 Škofljica

Duhovne vaje za otroke in mlade Advent 2015 20.–22. november: fantje in dekleta (4.–7. razred) 27.–29. november: fantje (ministranti) 4.–6. december: fantje in dekleta (8.–9. razred) 11.–13. december: fantje in dekleta (9. razred in srednješolci) Post 2016 26.–28. februar: fantje in dekleta (4.–7. razred) 4.–6. marec: fantje in dekleta (8.–9. razred) 11.–13. marec: fantje in dekleta (9. razred in srednješolci) Poletje 2016 25.–28. junij: fantje in dekleta (4.–7. razred) 29. junij–2. julij: fantje in dekleta (7.–9. razred) 3.–6. julij: fantje in dekleta (zaključeni 9. razred in srednješolci)

Animatorji 16.–18. oktober: jesenski pripravljalni vikend 17. november: srečanje za nove animatorje 14. januar: novoletno srečanje animatorjev 29.–30. januar: zimski pripravljalni vikend 8.–10. april: spomladanski pripravljalni vikend

Zavod sv. Frančiška Saleškega

63


Omne solum forti patria est. Ovidius

Pogumen ト考ovek je povsod doma. Ovidij

Vodnik 2015/16  

Vodnik je šolska publikacija Gimnazije Želimlje in Doma Janeza Boska