Page 1

VALÝ AYDIN, BELEDÝYEYÝ ZÝYARET ETTÝ Vali Ahmet Aydýn, Siirt Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretin bir süre önce göreve baþlamasý nedeniyle kendisini kutlamaya gelen Belediye Baþkaný Selim Sadak'a iadei ziyaret olduðunu belirten Vali Aydýn, halk için hep birlikte çalýþacaklarýný söyledi. Belediye hizmet binasýnýn önünde Belediye Baþkaný Selim Sadak ve belediye yöneticileri tarafýndan karþýlanan Vali Aydýn, belediye baþkaný Selim Sadak'la bir süre görüþtü. Baþkan Sadak, Vali Aydýn'a, belediye yeni hizmet binasý, otogar ve kent otoparký konusunda bilgi verdi.

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 24 AÐUSTOS 2012 CUMA

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2278

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Ramazan bayramý nedeniyle, belediye birimlerinde çalýþan personeli ziyaret ederek Ramazan Bayramlarýný kutladý. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Ramazan Bayramý nedeniyle, Hizmet binasý bulunan birimlerin yaný sýra, SÝSKÝ, Park-Bahçe, Ýtfaiye, Ulaþtýrma müdürlüklerini ziyaret ederek bu birimlerde çalýþan personeli ziyaret ederek Ramazan Bayramlarýný kutladý. Belediyeden yapýlan yazýl açýklamada birçok yurttaþýn bayramlaþma için belediyeye gittiði ve Baþkan Sadak'ýn bayramýný kutladýðý duyuruldu.

Þirvan'da 92/3 tertip olarak askere gidecekler için askere uðurlama gecesi düzenlendi. Kýz Meslek Lisesi bahçesinde düzenlenen asker gecesi eðlencesine Kaymakam Zafer Öz, Belediye Baþkaný Necat Cellek, Ýlçe Emniyet Amiri Tuncay Bozkurt ile askere uðurlanacak 8 asker ve yakýnlarý katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okunmasý ile baþlanan eðlence gecesinde türküler söylendi halaylar çekildi. Kaymakam Öz, uðurlama töreninde yaptýðý konuþmada; asker ocaðýnýn peygamber ocaðý olduðunu belirtti. Öz” Ben sizleri yetiþtiren ailelerinize çok teþekkür ediyorum. Çok iyi gençler yetiþtirmiþler. Askere giden gençlerimizin saðlýklý ve huzurlu olarak askere gidip gelmeleri ve ailelerine kavuþmalarý temenni ediyorum.” Askere gidecek olan gençlerle tek tek vedalaþan Kaymakam Öz, hayýrlý teskereler diledi ve çeþitli hediyeler verdi. Öte yandan Siirt il merkezinde de bir haftadan beri askere uðurlanan gençlerle ilgili olarak etkinlikler yapýlýyor. Birçok aile yaptýðý kýna gecesinin ardýndan araç konvoyu oluþturarak, þehit turu atmayý tercih ediyor.

Vali Aydýn, yaptýðý açýklamada, belediye baþkaný Sadak'ýn göreve baþladýðý gün kendisini kutlamaya geldiðini belirterek “Büyük bir nezaket örneði göstererek karþýlamaya geldikleri gibi bayramýmýzý kutlamaya geldiler. Bende onlara iadei ziyarette bulunmak ve bayramlarýný kutlamak istedim. Kendileri seçilmiþler, bizler de atanmýþýz. Hep birlikte halkýmýzýn mutluluðu için çalýþacaðýz. Çalýþmalarýnda kendilerine yardýmcý olacaðýz. “ dedi. Belediye Baþkaný Selim Sadakta ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Vali Aydýn'a teþekkür etti. Sadak, düzenledikleri bayram kutlamalarýna, halkýn büyük bir çoðunluðunun da katýlmýþ olmasýnýn kendilerini mutlu ettiðini belirtti.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven Kuzu, Ramazan ayý baþlarýnda baþladýklarý yardým daðýtýmýna bayram günlerinde de devam ettiklerini söyledi. Kuzu, daha önce belirledikleri yoksul vatandaþlarýn evlerine rencide olmamalarý için akþam saatlerinde býraktýklarýný söyledi. Kuzu “Ramazan ayý baþýndan itibaren hazýrladýðýmýz ve içinde pirinç, yað, makarna, salça gibi temel gýda maddelerinin bulunduðu paketleri vatandaþlarýn evlerine kadar býrakýyoruz. Yardým paketleri daðýtýmýný özellikle akþamlarý yapýyoruz. Bunun yaný sýra bazý vatandaþlara da hazýrladýðýmýz ve belirli bir markette geçerli olan çekleri daðýtýyoruz. Vatandaþlar çekin karþýlýðý kadar kendi ihtiyaç duyduklarý ürünleri satýn alabiliyorlar. Yardým daðýtýmýný bayram günlerinde tamamladýk. Toplamda beþ bin aileye ulaþtýk.” Dedi.

Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak Ramazan Bayramý nedeniyle, Þýrnak'ýn Uludere Ýlçesi'ne baðlý Ortasu (Roboski) yaþamýný yitiren 34 sivil yurttaþ için aileleri tarafýndan mezarlýkta açýlan çadýr ile baþlatýlan adalet nöbeti eylemini ziyaret ederek çocuklarýný kaybeden ailelerin bayramýný kutladý. Siirt Belediye baþkaný Selim Sadak Ramazan bayramýnýn 3. günde aralarýnda Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eþ Baþkanlarý Ahmet Türk ile Aysel Tuðluk, BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Hukuk Komisyonu üyesi Meral Danýþ Beþtaþ, Milletvekilleri Emine Ayna, Nursel Aydoðan, BDP Diyarbakýr, Mardin Batman, Siirt ve Þýrnak il, ilçe ve belde yöneticileri, bölge belediye baþkanlarýnýn yaný sýra Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyleri ile birlikte Þýrnak'ýn Uludere Ýlçesi'ne baðlý Ortasu (Roboski) yaþamýný yitiren 34 sivil yurttaþ için aileleri tarafýndan mezarlýkta açýlan çadýr ile baþlatýlan adalet nöbeti eylemini ziyaret ederek ailelerin bayramýný kutladý.


SAYFA - 2

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

- SAÐLIK - BÝLÝM -

Ö

zellikle sýkýntýnýn arttýðý ekonomik kriz dönemlerinde kontrol altýna alýnmayan öfkenin, kiþinin iþ, aile ve arkadaþlýk ortamlarýnda kapanmayacak yaralar açabileceði, kiþide depresyon ve kalp krizi riskini artýrabileceði bildirildi. Adana Numune Hastanesinde görevli ruh saðlýðý ve hastalýklarý uzmaný Psikiyatr Dr. Sümer Öztanrýöver, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kriz dönemlerinde artan iþsizlik ve iþ kaybetme korkusunun, geleceðe dair belirsizlikleri de beraberinde getirebildiðini söyledi. Geleceði ile ilgili kaygýlarý olan kiþilerde, artan stresin öfke olarak ortaya çýkabileceðini belirten Öztanrýöver, bu tür kiþilerin psikolojik sorunlarýn yaný sýra çevresi ile de sorunlar yaþayabileceðine dikkati çekti. Öztanrýöver, þöyle konuþtu: ''Hayatta umulmayan deðiþiklikler, kiþilerin uzun vadeli kararlarýný etkiliyor. Bireyin ev, araba sahibi olmak, evlenmek gibi düþüncelerinden uzaklaþmasý umutsuzluk ve karamsarlýða yol açýyor. Bu durum, özellikle dýþ koþullarla kendini tanýmlayan, baþarýsýyla parasýyla iþiyle bütünleþen insanlar için bir yýkým olabiliyor. Belirsizlik, umutsuzluk, kararsýzlýk ve üzüntü duygusu öfkeyi daha da artýrýyor. Öfke ve beraberindeki sinir ise aile, iþ ve arkadaþlýk ortamlarýnda sorunlarý da tetikliyor. Kapanmayacak yaralar açýlmasýna neden oluyor. Özgüveni kendi iç dinamiklerine baðlý, kendini koþulsuz seven, kendisine deðer veren kiþiler ise bu durumlarý daha kolay atlatabiliyor.'' Kiþinin hiç beklenmeyen bir zamanda kendi isteði dýþýnda ortaya çýkan bu durumu iyi yönetmesi gerektiðini vurgulayan Öztanrýöver, ''Eðer deðiþtirebileceðimiz bir þey varsa önlem alabiliriz, yoksa hayatýn normal akýþýna devam etmeliyiz'' dedi. Kontrol altýna alýnmayan öfkenin depresyon hatta kalp krizi riskleri doðurabileceðini ifade eden Öztanrýöver, bu durumdaki kiþilerin özellikle hobilerine yönelmesi gerektiðini söyledi. Yoðun stres altýndaki bu kiþilerin kapalý mekanlardan uzak durmasýný öneren Öztanrýöver, þöyle devam etti: ''Böyle durumlarda kendimiz için bir þeyler yapmalýyýz. Eve kapanmak yerine bir gezinti yapmak ücretsizdir. Ayrýca spor yapmanýn da bir ücreti yok. Bu tür faaliyetler, bedensel ve fiziksel olarak bizi rahatlatýr. Ailemizle gidilecek bir piknik, birlikte oynanacak oyunlar, sorunlarý unutturarak kýsa zaman da olsa sýkýntýlarý rafa kaldýrmamýza neden olur. Kiþiler bu dönemlerde neden hoþlanýyorlarsa ilgi alanlarýný da onlar oluþturmalý.'’ ''EÞLER BÝRBÝRÝNÝ YARGILAMAMALI'' Ekonomik sýkýntýnýn neden olduðu öfkenin, iþ ve arkadaþlýðýn yaný sýra aile yaþantýsýný da etkilediðini bildiren Sümer Öztanrýöver, bu dönemlerde eþlerin birbirlerine daha anlayýþlý yaklaþmasý gerektiðini ifade etti. Öfkeli davranýþlarýn ailenin geleceðini tehlikeye sokabileceðini anýmsatan Öztanrýöver, ''Eþler 'sen böyle yapsaydýn, þöyle yapsaydýn' þeklinde birbirini yargýlamadan, mutlaka sorunlarýný paylaþmalý. Paylaþýlmayan sorun, daha kalýcý yaralar açabilir'' dedi. Bu durumdaki anne ve babanýn çocuklarýný da incitmemesi gerektiðini söyleyen Öztanrýöver, sorunlarýn basit þekilde çocuklarla da paylaþýlmasýný önerdi. ''BESLENMEYE DE DÝKKAT EDÝLMELÝ'’ Geleceðe yönelik kaygý ve aþýrý stres altýndaki kiþilerde beslenme bozukluklarý da yaþanabileceðini belirten Öztanrýöver, özellikle bu dönemde dengeli beslenmenin önemine deðindi. Beslenme sorununun deðiþik rahatsýzlýklar doðurabileceðini ifade eden Öztanrýöver, ''Kriz dönemleri mutlaka olacaktýr. Bu da geçer, psikolojisi ile hayattan zevk alarak geleceðe olumlu bakanlar, krizi daha iyi atlatacaðýný unutmamalý'' diye konuþtu.

H

indistan’daki araba üreticisi Tata Motors “AIRPOD” isimli hava ile çalýþan, þehir aracýný piyasaya sürmeyi planlýyor. Üç kiþilik olan taþýma aracý, sýkýþtýrýlmýþ hidrojen gibi geleneksel alternatif yakýtlarýn ya da karbon-neutral olan doðal gaz yerine sýfýr salýnýmlý bir yolculuk için sýkýþtýrýlmýþ havayý kullanýyor. MDI tarafýndan geliþtirilen özel motor, 175 litrelik tankta bulunan hava basýncýný kullanarak çalýþýyor. Tank ya dýþtan kullanýlan bir pompayla ya da sürüþ esnasýnda bir elektrikli motorla yeniden doldurulabiliyor. Bunun yaný sýra, hidrolik sistemlere benzer bir þekilde fren sistemiyle de enerji elde edilebiliyor. Araç maksimum hýz olarak 70 km hýz yapabiliyor; buna küçük ve her yere sýðabilen yapýsýný da katarsak, þehrin içinde kalabalýk metropolitan yerlerde yolculuk yapmak için diðerlerinden bir adým öne çýkýyor. Araç, dolu bir tankla 200 kilometreye kadar çýkabilen bir yol mesafesine sahip. Tanký yeniden doldurmak size yalnýzca iki dakikaya ve 1 euro kadar bir paraya mal oluyor. Aracýn satýþ fiyatýnýn ise sadece 7,000 € civarý olacaðý söyleniyor.2007’den beri Tata firmasýyla uzlaþmaya varan MDI, bu teknolojiyle yýllardýr uðraþýyordu. Araç þu an itibariyle ikinci aþama testinde ve yakýn bir tarihte ticari olarak piyasada olmasý bekleniyor. Tarihte sýkýþtýrýlmýþ hava teknolojisi bugüne kadar daha önce birçok yerde kullanýlmýþtý. Bunlarýn en önemli örneði, 19. yüzyýlýn sonlarýndan beri Fransa’da kullanýlan tramvaylar. Ticari açýdan bugüne kadar bu teknolojinin baþarýya ulaþamadýðý bir gerçek ama ucuz fiyat ve yakýt maliyetinin yanýnda vaad ettiði sýfýr emisyonla, firmanýn önünde bunu baþaramamasý için hiçbir sebep yok.

1

960'lý yýllarýn baþýndan bugüne duvarlar aracýlýðýyla modern ve çaðdaþ kent kültürünün toplumsal, kültürel ve politik dönüþümünü araþtýran Burhan Doðançay'ýn 50 yýllýk çalýþmalarýnýn bir dökümü olan sergide 14 ayrý dönem ve dünyanýn farklý koleksiyonlarýnda yer alan çalýþmalar yer alýyor. Her þehrin duvarlarý, o þehre ait kültürü doðrudan yansýtýyor. Kent duvalarýnda yer alan afiþlerden sloganlara, cinsel içerikli mesajlardan gazete küpürlerine kadar farklý türdeki izler sayesinde tarihe de bir yolculuk yapmýþ oluyoruz. Kent Duvarlarýnýn Yarým Yüzyýlý: Burhan Doðançay Retrospektifi isimli sergi 23 Mayýs – 23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda Ýstanbul Modern'de gezilebilecek.


SAYFA - 3

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

- GÜNCEL -

U

laþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, ''Bayburt-Erzurum arasýnda her biri 5 bin metre olan 2 tünelle 2900 metre olan bu rakýmý rahat bir þekilde geçeceðiz" dedi.Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, ''Bayburt-Erzurum arasýnda her biri 5 bin metre olan 2 tünelle 2900 metre olan bu rakýmý rahat bir þekilde geçeceðiz. Artýk Bayburt'tan Erzurum'a seyahat çile olmaktan çýkacak, eðlenceye, zevke dönüþecek'' dedi. Yýldýrým, Kop Daðý Tüneli-GümüþhaneBayburt Kop Daðý bölünmüþ yol çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý töreni öncesinde yaptýðý açýklamada, Bayburt-Erzurum arasýndaki Kop Daðý geçidinin en zor yollardan biri olduðunu belirtti. Bu bölgede seyahat edenlerin kýþ aylarýnda burada çok büyük sýkýntýlar çektiðini, mahsur kaldýðýný anlatan Yýldýrým, þunlarý söyledi: ‘'Aslýnda burada 100 sene önce dedelerimiz Kop Daðý'ný Ruslara, düþmana geçilmez yaparken tabiatýn zor þartlarý da maalesef vatandaþlarýmýza Kop Daðý'ný geçilmez hale getirmiþti. Ýþte bugün o tarih deðiþiyor. Bayburt-Erzurum arasýnda her biri 5 bin metre olan 2 tünelle 2900 metre olan bu rakýmý rahat bir þekilde geçeceðiz. Artýk Bayburt'tan Erzurum'a seyahat çile olmaktan çýkacak, eðlenceye, zevke dönüþecek. Bu projenin 10 yýllardan beri bölgenin hayali olduðunu biliyorum. Hükümetimiz, Baþbakanýmýz sayesinde tüm hayalleri gerçeðe dönüþtürürken bu hayalin de gerçeðe dönüþmesi için ilk adýmý atýyoruz. Bu projenin ne faydasý var, Erzurum Bayburt arasýndaki seyahat konforlu hale gelecek. Seyahat süresi en az 1.5 saat kýsalacak. Yollarda yaþanan sýkýntýdan dolayý zaman kayýplarý ve akaryakýt tüketimindeki tasarruf yýlda 100 milyon TL'yi bulacak. Bu þu demektir, bu tünel için yapacaðýmýz masraf 3 yýlda geri dönecek. Masraf önemli deðil, burada onlarca, yüzlerce vatandaþýmýzýn hayatýný kurtarmýþ olacaðýz.'’ ''Bir insanýn hayatýný kurtarmak dünyanýn her þeyine bedeldir'’ Bir insanýn hayatýný kurtarmanýn, dünyanýn her þeyine bedel olduðunu vurgulayan Yýldýrým, þöyle devam etti: ''Biz hayatlarý kurtarmaya gayret ederken, yollarý bölüp milleti birleþtirmeye çalýþýrken, hain terör þebekesi de marifetini göstermekten geri kalmýyor. Ramazan demeden, bayram demeden masum, sivil, çocuk, kadýn, erkek, insanýmýzýn canýna kast etmeye, kan dökmeye devam ediyor. Ama onlar gelsinler þu Kop Tüneli'ni görsünler. Anadolu'nun en zor coðrafyasýný Ovit'i görsünler, Cankurtaran Tüneli'ni görsünler ve bunlarý gördükten sonra onlara tek bir söyleyeceðim þey var, ne yaparsanýz yapýn siz, yetmezse sizin efendileriniz ne yaparsa yapsýn ,bu millet istikbal yolunda kardeþliðini, birliðini, beraberliðini muhafaza ederek, acýlar yaþasa da metanetini koruyarak, gururla, onurla ay yýldýzlý bayraðýmýzý yere düþürmeden dalgalandýrmaya devam edecek.'’ ''Ýstiklal mücadelemiz bundan sonra da kararlýlýkla devam edecek'’ Bakan Yýldýrým, bu ülke için fikri olanlarýn çaresizlikle silaha sarýlarak deðil, fikirlerini paylaþarak, bu ülkenin dünyanýn en geliþmiþ ülkesi olmasý için çalýþmasýnýn zamaný olduðunu dile getirdi. Bakan Yýldýrým, þunlarý kaydetti: ''Gün, bugündür. Hiçbir yýldýrma, hiçbir korkutma bu milletin hiçbir þekilde birliðine, beraberliðine yönelik kararlýlýðýna helal getirmez, zarar getirmez. Bir çok sýnavlardan geçtik. Ýstiklal mücadelesinden, Çanakkale'yi dünyaya geçilmez yaptýk. Sarýkamýþ'ta yüzbinlerce Mehmet'imizi baðýmsýzlýk uðrunda feda ettik. Onun için Arap Baharý diye baþka ülkelerde bir takým projeler devreye konabilir ama burasý Türkiye, buranýn baharý da kýþý da aynýdýr. Bu milletin ideali de, meftunesi de aynýdýr. Burada Arap baharý gibi baharlar, projeler ortaya koyanlar þunu bilsin ki buranýn kýþý çok çetindir. O projeler bu ülkenin, bu milletin birliði ve beraberliðinde hiçbir þekilde kabul görmeyecek ve istiklal mücadelemiz bundan sonra da kararlýlýkla devam

edecek. Þehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum, milletimize metanet diliyorum. Milletimiz tabi ki sabýrsýzlanýyor. Terör örgütünün, bölücülerin amacý bu milletin sabrýný taþýrmak, kardeþi kardeþe düþman yapmak. Bu oyuna asla gelmeyeceðiz. Bu mücadelede acýl ar yaþa sak da acým ýzý baðr ýmýz a basa caðý z, þehitlerimizi kalbi mize yerleþtireceði z, kararlýlýkla bað ýms ýzl ýk, bir lik ve ber abe rli k müc ade lem izi sürdüreceðiz.'’ ''Ovit Tüneli'nde çalýþmalar devam ediyor'’ Ovit Tüneli'ndeki çalýþmalarýn devam ettiðini belirten Bakan Yýldýrým, þunlarý söyledi: ''Ovit Daðý Tüneli malum sevgi yolunun en önemli bölümüdür. Karadeniz ile Anadolu'yu ve Güneydoðu'yu, Gaziantep'i, Mardin'i, Diyarbakýr'ý birbirine birleþtiren, kuzeyi, güneyi birleþtirerek insanlarý kardeþ yapan bir yoldur. Bizim derdimiz kardeþlik yolu, sevgi yolu. Biz öldürmekten anlamayýz. Yaþatmak için biz varýz, bu millet yaþatmayý meftune edinmiþ, bunun için mücadelesini vermiþ bir millettir. Tarih bunun bir çok örnekleriyle doludur. Bu yüzden bu yol yapýldýðýnda Türkiye'nin en uzun tüneli, her biri 15 kilometre iki tünel yapýlmýþ olacak. Bir zamanlar Türkiye 3 kilometre tünel yapsa yer yerinden oynardý ve 3 kilometre tüneli de 20 yýlda ancak yapardý. Ýþte Bolu Daðý Tüneli bunun canlý örneðidir. Bugün bir yýlda 70 kilometre tünel yapan bir Türkiye var. Bu teknolojiye, bu imkana kavuþmuþ bir Türkiye var. Bunun için rabbimize hamd ediyoruz. Bu bu imkanlar milletimizin bizlere saðladýðý imkanlardýr. Milletimiz bu desteði arkamýzda olmasa hiçbir þey yapamayýz. Baþbakanýmýz bu ülke için ekibiyle birlikte canla, baþla çalýþýyor. Tabi bunu hazmedemeyenler olacak bunu da biliyoruz. Ama bu yol çýkmaz yoldur bunun da herkes tarafýndan bilinmesi lazým.'' Bakan Yýldýrým, Kop Daðý Tüneli-Gümüþhane-Bayburt Kop Daðý bölünmüþ yol çalýþmalarýnýn baþlamasý töreni öncesinde yaptýðý açýklamada,, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalýþmasýnýn çok önemli bir iþleri olduðunu belirterek, ''Köprünün emniyeti için, orada seyahat eden binlerce Ýstanbullu'nun, vatandaþýmýzýn emniyeti için vazgeçemeyeceðimiz, erteleyemeyeceðimiz bir iþti. Bizim çok fazla üzerimize geldiler ama biz bunlarý göðüslemek zorundaydýk. Bu iþ yapýlmalýydý'' diye konuþtu. Köprüdeki çalýþmalarýn 18 Haziran-16 Eylül tarihleri arasýnda yapýlmasýnýn planlandýðýný ifade eden Bakan Yýldýrým, ''Ama insan üstü bir gayretle arkadaþlarýmýz çalýþarak, tarihi önce 30 Aðustos'a çekmeyi palanladýlar, sonra tekrar bir iþ programý yaparak 22 Aðustos'ta bitirdiler. Yani neredeyse bir aya yakýn bir zaman. 65 gün içerisinde bütün proje, 3 ay yerine bitirilmiþ oldu. Ben fedakarca çalýþmalarýndan dolayý Karayollarý ekiplerine, yüklenici firmalara teþekkür ediyorum. Ýstanbullulara da bu süre içerisinde her þeye raðmen, her türlü olumsuzluða raðmen anlayýþlarýndan dolayý da ayrýca teþekkür ediyorum'' dedi. Bakan Yýldýrým, amaçlarýnýn Türkiye'yi

maðrur, insanlarý mutlu etmek olduðunu vurgulayarak, þöyle devam etti: ''Bundan baþka bir derdimiz yok. Bu millet için, bu ülke için fitne fücur kaynatmaya, kan dökmeye kafa yoranlar olabilir ama bizim bu çalýþmalarýmýz doðuda, batýda, kuzeyde, güneyde yollar, havaalanlarý, okullar, hastaneler, binalar yükseldikçe terör örgütünün de gözü dönüyor ne yapacaðýný adeta þaþkýn bir vaziyette rast gele hedef gözetmeden saldýrmaya devam ediyor. Bu milletin sabrýný, bu milletin metanetini hiç kimse denemeye kalkmasýn. Bunu yapmak isteyenler geçmiþte nasýl periþan olduysa, bu gün de yarýn da ayný sonucu mutlaka ve mutlaka göreceklerdir. Bununla karþýlaþacaklardýr. Bu Kop Daðý Tüneli, aslýnda teröre karþý, bu ülkenin birliðine, beraberliðine karþý yapýlanlara en büyük cevaptýr. Ýþte Erzurum ile Bayburt'u kucaklaþtýrýyoruz. Ne diyor Rus iþgaline karþý direnen Bayburtlu, 'bir yanýmda Erzincan vermem Bayburt.' Böyle bir kültürden geliyor bu millet.'’ ''Avuç içi gibi düz bir ülkemiz yok'’ Ankara-Sivas Hýzlý Tren Projesi'nin devam ettiðini belirten Bakan Yýldýrým, þunlarý söyledi: ''2016 sonu 2017'de inþallah bitirmiþ olacaðýz. Ondan sonra Sivas-Erzurum hattý var. Çalýþmalar, proje çalýþmalarý orada da devam ediyor, her þey planlandýðý gibi. Biliyorsunuz bu projeler zor projeler. Avuç içi gibi düz bir ülkemiz yok. Her taraf dað, tepe, vadi. Buralarý zor, coðrafyayý adeta dize getirerek bu projeleri yapýyoruz. Bu yüzden de insanlarýmýzýn özlemlerini, sabýrsýzlýklarýný biliyoruz ama bu millet bu hizmetler için 50 yýl bekledi. 3, 5 yýl daha da bizim için zaman vereceðini düþünüyorum.'’ ''Adeta nehrin üzerinde bir otoyol inþa ettik'’ Bakan Yýldýrým, Erzurum-Erzincan arasýndaki yolun 55 kilometre olduðunu anýmsatarak, ''Sansa Deresi'ndeki yol, adeta o derenin sarp yamaçlarýna yapýþa yapýþa giden bir yol. Biz orada Fýrat'ý dize getirdik. 12 tane köprü yaptýk, adeta nehrin üzerinde bir otoyol inþa ettik. Allah'a þükür o günden bu güne oradan hiç kaza haberi gelmiyor. Çok büyük de dua ediyor insanlar. Güzel, konforlu, müthiþ bir yol olmuþ'' dedi. Ramazan Bayramý'nda, bir önceki bayrama göre ölümlü trafik kazalarýnýn yarý yarýya azaldýðýna dikkati çeken Bakan Yýldýrým, ''Bu ne demek bu biliyor musunuz- Trafik iki kat arttý, kazalar ve ölümler yarýya düþtü. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Bunun parayla, pulla ölçülecek tarafý yoktur'' diye konuþtu. Kop Daðý Tüneli Kop Daðý Tüneli geçiþ projesi ve Gümüþhane-Bayburt Kop Daðý arasýnda kalan yolda yapýlan çalýþmalarla, yoðun geçen kýþ aylarýnda kar ve buzlanma nedeniyle sürücülere zor anlar yaþatan bu kesimin 12 ay boyunca trafiðe açýk tutulmasý, güvenli ve yüksek standartlý bir ulaþým aðýnýn oluþturulmasý amaçlanýyor. Geçmiþte 2-2.5 saatte kat edilen Bayburt, Erzurum arasýndaki yol, bölünmüþ yol çalýþmalarý ve Kop Tüneli'nin tamamlanmasýyla 1-1.5 saate, 1.5-2 saat süren Bayburt-Gümüþhane arasý ise 1 saate inecek. Kop Daðý Tüneli, daðýn Bayburt tarafýndan girip, Erzurum tarafýndan çýkacak ve 5 kilometre uzunluðunda olacak.


SAYFA - 4

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

- GÜNCEL -

V

a l i l e r kararnamesinde iki valinin görev yerleri birbirlerinin valilik yaptýðý þehirlere çýktý. Batman Valisi Ahmet Turhan, Balýkesir'e, Balýkesir Valisi Yýlmaz Arslan ise Batman'a atandý. Batman'a atanan Balýkesir Valisi Yýlmaz Arslan bugün Batman'a gelerek göreve baþladý. Batman Valiliði bir ilke þahitlik etti, iki vali arasýnda devir teslimi yapýldý. Valilik Makamý'nda iki vali bir müddet sohbet etti. Basýna açýk þekilde gerçekleþen sohbette Vali Ahmet Turhan, yeni Vali Yýlmaz Arslan’a “Yeni görev yeriniz hayýrlý uðurlu olsun. Batman önemli ve sorunlarý olan bir yer. Sizin gibi tecrübeli ve usta bir meslektaþýma görevi teslim ettiðim için içim rahat. Batman için çok önemli hizmetler yapacaðýnýza eminim. Batman artýk size emanet” dedi.Vali Arslan ise: "Bu sýcak karþýlamadan dolayý herkese teþekkür ederim. Biz burada elimizden gelen çabayý gösterme gayreti içinde olacaðýz. Ülkemizde çeyrek asýrdýr yaþanan bir sorun var. Güvenlik önemli ancak temennim odur ki; güvenlikle ilgili konularla uðraþmak yerine bu bölgenin ekonomik, kültürel, sanayi, tarým ve hayvancýlýk yönünden kalkýnmasý ve geliþmesi için vakit harcarýz" þeklinde konuþtu. Vali Arslan, karþýlýklý þehir deðiþikliðinin avantaj olduðunu, Vali Ahmet Turhan'la karþýlýklý bilgi alýþveriþi yapma þanslarýnýn olduðunu belirtti.Vali Ahmet Turhan'a Hasankeyf motifli tabak hediye eden Vali Arslan, Vali Turhan'ý valilik bahçesine kadar inerek uðurladý.>B.V

T

ürkiye'nin Ortadoðu'ya açýlan ve en büyük kara sýnýr kapýsý olma özelliðini taþýyan Habur Sýnýr Kapýsý’ndan Irak'a Türkiye genelinden 2011 yýlýnda 8.310.268,69 Dolar ihracat gerçekleþtirildi. 2012 Mayýs ayý itibariyle gerçekleþen ihracat ise 4.145.660,29 Dolar'dýr. 2011 yýlýnda sadece Þýrnak'tan yapýlan ihracat TUÝK verilerine göre 1 Milyar Dolar'ý buldu. Þýrnak ili bu ihracat rakamýyla iller bazýnda 17. sýrada yer aldý. Irak'a yapýlan toplam ihracat rakamýnýn 8.3 Milyar Dolar'a ulaþtýðý ve bu ihracatýn büyük bir bölümünün Habur Sýnýr Kapýsý'ndan çýkýþ yaptýðý düþünülürse bölgenin önemi ortaya çýkmaktadý r. Türkiye'ni n kara

Z U S T UMU

B

atman Ýl Özel Ýdaresi G e n e l Sekreterliði köy y o l l a r ý n d a kullanýlmak üzere Maliye Bakaný M e h m e t ÞÝMÞEK’in katký ve destekleriyle 2 adet, 28 tonluk kýrýcý aparatý ile birlikte ekskavatör satýn aldý. Köy yollarýnda yapýlan çalýþmalarýn daha saðlýklý ve daha verimli olmasý için DMO’dan ekskavatörlerin satýn alýndýðýný belirten Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri H. Yusuf KARATOPRAK; “Köylerimizde, hizmetlerin vatandaþlarýmýza en hýzlý ve en verimli þekilde ulaþmasý için tüm çabamýzla çalýþmaktayýz. Maliye Bakanýmýz Sn. Mehmet ÞÝMÞEK’in makina parkýmýza kazandýrmýþ olduðu 2 adet ekskavatör için de ayrýca þükranlarýmýzý arz ediyoruz. Aldýðýmýz yeni ekskavatörlerimiz ile birlikte makina parkýmýzý da güçlendirmiþ olduk. “ dedi.

hudut kapýlarýndaki taþýt geçiþlerinin yaklaþýk yarýsý Habur'dan gerçekleþtiði için Valiliðimizce geçiþlerin daha hýzlý ve saðlýklý gerçekleþmesi için bak ýms ýz dur umd aki mev cut Týr Par ký' nýn modernize edilmesine karar verildi. Yýllýk 1.2 Milyon araç giriþ-çýkýþ hacmine sahip olan Habur Sýnýr Kapýsý'ndaki araç kuyruðu Vali liði mizc e yapý lan Týr Park ý ile çözü me kavuþtu. 500.000 m2'lik Týr Parký'nýn; sorunlarý çözebilecek bir yapýya kavuþturulabilmesi için gerekli olan 24 Milyon TL'lik yatýrýmýn 16 Milyon TL'lik kýsmý Valiliðimizce iç kaynaklarýn dýþýndan temin edildi. Böylece yatýrým için ayrýlan 8 Milyon TL'lik bütçenin 3 katý kadar ek kaynak saðlandý. Habur Sýnýr Kapýsý'nda gerçekleþtirilen ticaret, 2004-2011 yýllarý arasýnda % 456 artýþ gösterdi. Buna paralel olarak araç giriþ ve çýkýþlarýnda da önemli artýþlar oldu ve kilometrelerce uzunlukta araç kuyruklarý oluþtu. Bu nedenle yapýlan Týr Parký araç geçiþlerinin hýzlanmasýný saðlarken ticaret hacmini de geliþtirdi. Hem Türkiye hem de Irak tarafýnda araç bekleme süresinde kaynaklanan þikayetler asgari düzeye indi. Büyük araçlarýn geçiþ için bekletildiði; ancak çamur,toz,toprak içindeki tesis beton malzeme ile yapýlarak her türlü alt yapý sorunu giderildi ve modern hale getirildi. Ýstihdam için önemli bir fýrsat yaratacak olan Týr Parký ayný zamanda Ýl Özel Ýdaresi'nin bütçesine yýllýk yaklaþýk 10 Milyon TL ek kaynak

saðlamaktadýr. Yapýlan bütün bu çalýþmalara raðmen devam eden kimi sorunlarýn çözümü için yoðun çaba sarf edilmektedir. Özellikle Suriye'deki iç karýþýklýktan dolayý Hatay bölgesinden gerçekleþtirilemeyen araç geçiþleri Habur'a yönlendirildiðinden kapasitenin çok üstünde hizmet verilmektedir. Buna ilaveten birçok kara hudut kapýmýzda gerçekleþen ticaret hacminin çok üstünde bir büyüme oraný yakalayan Habur Sýnýr Kapýsýnda kapasiteyi arttýrmaya yönelik çalýþmalar devam etmektedir.

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

24 AÐUSTOS 2012 CUMA

- GÜNCEL -

D

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Avrasya'da özellikle enerji ve ulaþtýrma alanýnda Türk cumhuriyetlerinin içinde olmadýðý hiçbir denklemin kurulamayacaðýný söyledi. ? Türk dili konuþan ülkelerin Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek'te yarýn yapýlacak 2. Türk Konseyi Zirvesi öncesinde bugün dýþiþleri bakanlarý toplandý. Toplantýnýn ardýndan yapýlan ortak basýn toplantýsýnda konuþan Davutoðlu, gerek uluslararasý iliþkiler gerek Türk dünyasýnýn uluslararasý iliþkilerdeki konumu baðlamýnda tarihi bir dönemden geçildiðini ifade etti. Türk cumhuriyetlerinin 20. ba ðý ms ýz lý k y ýl la rý ný n g eç en yý l kutlandýðýný anýmsatan Davutoðlu, bu vesileyle Kazakistan'da yapýlan toplantýda önemli kararlar alýndýðýný bel irt ti. Dav uto ðlu , bu gün kü toplantýda kurumsallaþma yönünde gelinen noktayý gözden geçirdiklerini anlattý. Dýþ iþl eri Bak aný Dav uto ðlu , bugünkü toplantýda kabul ettikleri Tü rk Ko ns ey i' ni n s em bo lü nü de tanýttý. Sembolün Türkiye, Azerbaycan, Kýrgýzistan ve Kazakistan bayraklarýnýn öz el li kl er in de n ol uþ tu ru ld uð un u anlatan Davutoðlu, Kazakistan ba yr að ýn ýn ma vi si , Ký rg ýz is ta n' ýn güneþi, Türkiye'nin hilali ve

Az er ba yc an 'ý n yýldýzýnýn sembolü oluþturduðunu s ö y l e d i . Davutoðlu, ''Nasýl bu sem bol dör t ülk eyi , in þal lah ö n ü m ü z d e k i dönemlerde de diðer iki kardeþ ülkeyi kapsayacak þekilde ortak sembol haline dönüþüyorsa ülkelerimiz ve halklarýmýz da kaynaþarak geleceðe yürüyeceðiz'' dedi. ''Avrasya'da barýþ, huzur ve refah projelerinin önünü açabiliriz'’ Davutoðlu, geçen yýlki toplantýnýn konusunun ekonomik iþbirliði olduðunu ve bir yýl boyunca ekonomi bakanlarýnýn toplantý yaptýðýný belirterek önemli kararlar alýndýðýný kaydetti. Ahmet Davutoðlu, ''Özellikle enerji ve ulaþtýrma alanýnda Avrasya'da Türk cumhuriyetlerinin olmadýðý hiçbir denklem kurulamaz. Türk cumhuriyetlerinin etkin olmadýðý hiçbir proje, enerji ve ulaþtýrma alanýnda Avrasya düzleminde baþarýlý olamaz. Dört ülke bir araya geldiðinde, el ele verdiðinde hem Avrasya'da barýþý, huzuru, refahý saðlayacak büyük projelerin önünü açar hem Avrasya'daki diðer ülkelere

öncülük eder'' diye konuþtu. Kýrgýzistan'daki toplantýnýn baþlýðýnýn da kültür, eðitim ve bilim iþbirliði olduðunu anýmsatan Davutoðlu, Astana'da Türk Akademisi'nin kurulmasý ve Bakü'de Türk Kültür Miras Vakfý Þartý'nýn kabulü ile ilgili anlaþmalarýn imzalanacaðýný vurguladý. Davutoðlu, ''Bunlar ortak dilimizin, ortak kültürümüzün daha emin adýmlarla gelecek nesillere aktarýlmasýný saðlayacak çabalardýr'' ifadesini kullandý. Türk Konseyi'nin süratle kurumsallaþtýðýnýn altýný çizen Davutoðlu, ''Ýnþallah önümüzdeki süreçte bu kurumsallaþma, asýrlarca kardeþliðini hiç unutmamýþ olan halklarýmýzý ebediyete kadar beraber geleceðe yürüme konusunda saðlam bir iþlevsellik kazandýracak'' deðerlendirmesinde bulundu.


24 AÐUSTOS 2012 CUMA

SAYFA 6

- GÜNCEL -

1994 yýlýnda zamanýn teþvik sisteminden faydalanarak destek alan Uzerkan Metal, 1200 m2'lik bir alanda Batman yolu üzerinde temel atýyor. Faaliyetlerine sadece bir çeþit kürek üretimi ile baþlayan firma, þu anda 12 farklý çeþit kürek üretiminin yaný sýra el arabasý, týrmýk, saman yabasý ve tel örgü üretiliyor. El a rab asý üre tim ind e bö lge de s ayý lý firmalardan birisi olan Uzerkan Metal'in en yakýn rakipleri kuzeyde Erzurum ve batýda Aksaray ile Kayseri. El arabasý üretiminin tamamýný yurtdýþýna ihraç eden firma, kapasitesini geniþleterek iç pazara da satýþ yapmayý hedefliyor. 2 01 1 S ek tö re l G el iþ me Ma li De st ek Programý kapsamýn da desteðe hak kaz anarak kapasitesini artýrmayý hedefleyen Uzerkan Metal, Ajanstan alacaðý destekle þu anki ürünlerine ek ol ar ak pa ne l t el ür et im in e d e b aþ la ya ca k. Teknolo jinin ge liþmesi yle tarý m ve inþa at

sektörlerinde yaþanan hýzlý deðiþimin ürünlere olan taleplerin de deðiþmesine sebep olduðunu belirten Erdemir, kendilerinin bu deðiþimi takip ettiklerini ve ürünlerini de talepler doðrultusunda deðiþtirdiklerini belirtti. Örnek olarak çit teli üret imin in pane l tel üret imin e kayd ýðýn ý ve taleplerin panel tel üretimine yoðunlaþtýðýný belirten Erdemir, Ajanstan aldýklarý destekle sektördeki deðiþimi takip edebilecek. Panel tel üretimine baþlamanýn yaný sýra sa hi p ol du kl ar ý te kn ol oj iy i de ge li þt ir me yi hedefleyen Uzerkan Metal, boyamayý elektrostatik püskürtme usulüyle gerçekleþtirilecek. Halen boyamanýn boya tanklarý kullanýlarak gerçekleþtirildiði fabrikada, boyanýn yoðun ve rahatsýz edici kokusu iþçiler üzerinde olumsuz etkiler býrakýyor. Elektrostatik boya makinesini de temin ederek Eylül ayý içerisinde projesini tamamlamayý hedefleyen firmada, hem boyanýn olumsuz

etkilerinin önüne de geçilmiþ olacak hem de püskürtme usulüyle boyama gerçekleþtirileceðinden daha kaliteli ve daha ekonomik bir sisteme kavuþulmuþ olacak.

VALÝ AYDIN, BAYKARA VE KIZILAY AÝLELERÝNE TAZÝYE ZÝYARETÝNDE BULUNARAK, BAÞSAÐLIÐINDA BULUNDU

Kurtalan Kaymakamlýðý'nca hazýrlanan 5 SODES projesinin onaylandýðý bildirildi. Kaymakamlýktan yapýlan açýklamaya göre, hazýrlanan ve baþvurusu yapýlan projelerden ''Gelecek SODES ile Gelecek'', ''SODES ile Huzurlu Yarýnlara'', ''Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Gelecek'', ''Kayabaðlar Gençlik Merkezi'' ve ''Aile Destek Merkezi'' isimli projeler onaylandý. Gelecek SODES ile Gelecek Projesi kapsamýnda 2012 yýlýnda 250 yoksul ve baþarýlý öðrencinin dershanelere gönderilmesi, eðitimlerine katký saðlanmasý planlanýyor. SODES ile Huzurlu Yarýnlara Projesi Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ve Kurtalan Huzur ve Güveni Destekleme ve Dayanýþma Derneði iþbirliði ile hazýrlandý. Proje ile madde baðýmlýlýðý, hýrsýzlýk, gasp, kaçakçýlýk gibi suçlara bulaþmýþ kimsesiz ve çocuk yaþtaki kiþilerin topluma adapte edilmesi, suç iþlemelerinin önlenmesi, iþ hayatýna kazandýrýlmasý amacýyla ilçede Toplum Destekli Polis Merkezi kurulacak. Kayabaðlar Gençlik Merkezi Projesi ile ilçenin en büyük yerleþim merkezi olan Kayabaðlar beldesindeki gençlerin bilgi ve beceri sahibi olmalarýna yardýmcý olunacak. Bu kapsamda Kayabaðlar Belediyesine ait eski kütüphane binasý içerisinde kütüphanesi, etüt salonu, derslikleri, biliþim salonu, oyun salonu olan modern bir gençlik merkezi haline dönüþtürülecek. Bu sayede gençler serbest zamanlarýný daha kontrollü yerlerde gerçekleþtirebilecek. Yeni Bir Hayat Yeni Bir Gelecek Projesi Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 2012 Gençlik Projeleri destek programý kapsamýnda kabul edilen bir proje. Gençlere yönelik gezi çalýþmasýnýn yaný sýra, çeþitli sportif turnuvalar ve etkinlikler düzenlenecek. Aile Destek Merkezi Projesi, Kurtalan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) tarafýndan hazýrlandý. Proje ile okuyamayan, boþanmýþ, ayrý yaþayan veya aile baðlarý zayýflamýþ kadýnlara ailenin önemi, evlilik müessesi, aile içi iletiþim, çocuk eðitimi, ergen psikolojisi, kadýn erkek iliþkisi, kadýna þiddet, kadýnýn sosyal ve hukuki haklarý gibi konularda eðitim verilecek, sosyal, kültürel ve mesleki kurslar düzenlenecek.

Vali Ahmet Aydýn,”Bin yýllýk ka rd eþ li ði mi zi , birliðimizi ve beraberliðimizi simgeleyen taziye ziyaretleri, ayný zamanda inancýmýzýn da bir gereðidir.”dedi. Siirt Valisi A h m e t A y d ý n , beraberinde il Emniyet müdürü Recep Güven ile birlikte, ilimiz merkez, Çakmak ve Doðan mahallesinde vefat eden Ahmet Baykara ile Durri K ý z ý l a y a d l ý vatandaþlarýn ailelerini ve yakýnlarýný ziyaret ederek, baþsaðlýðý diledi, acýlarýný paylaþtý. ilk olarak Çakmak Mahallesinde ikame t eden Bayka ra ailesine taziye ziyaretinde bulunan ve acýlý ailenin acýlarýný paylaþan ve baþsaðlýðý dileðinde bulunan Vali Aydýn, daha sonra Doðan mahallesinde, Pervari Ýl

genel meclis üyesi Mehmet Kýzýlayýn ablasý Durri Kýzýlay'ýn da vefatý nedeniyle Kýzýlay ailesini ziyaret ederek, baþsaðlýðý diledi. Vali Aydýn taziye ziyaretinde yaptýðý konuþmada,“Vatandaþla rýmýz arasýnda asla bir ayýrým gözetmeden, ilim izde ikam et ed en tüm vatandaþlarýmýzýn, ac ý g ün le ri nd e ve sevinçli günlerinde de ya nl ar ýn da ol ac að ýz . D e v l e t i m i z i n h oþgörüsünü ve sýca klýð ýný k endi leri ne hissetireceðiz. dedi. Bin yýllýk kardeþliðimizi, b i r l i ð i m i z i , beraberliðimizi simgeleyen bu taziye ziyaretlerinin ayný zamanda dinimizin ve inancýmýzýnda bir gereði olduðunu ifade eden Vali Aydýn, “Siirt Ýlimiz taziye kült ürü i le, b irli k ve

b e r a b e r l i ð i n , yardýmlaþma ve dayaný þmanýn merkez i olacaktýr. Bu duygularýmla v e f a t e d e n v a t a nd a þ l ar ý m ý za Alahtan r ahmet dil er, acýlý ailemize de baþsaðlýðý diliyorum,” þeklinde konuþtu. Baykara ve Kýzýaly aileleride taziye ziyaret inden du duklarý m e m n u n i y e t i be li rt er ek ,” bi zl er i bu acýlý günde ziyaret ederek, acýlarýmýzý pa yl aþ an , v e t az iy e zi ya re ti nd e b ul un an valimize teþekkür ederiz.” dediler. Her iki taziye ziyaretlerinde, Ebu vafa Ca mi i Ý ma m h at ib i Ýbrahim Çoban ta ra fý nd an Me rh um Ahmet Baykara ve Durri Kýzýlay ruhuna Kuran-ý keri m okun arak , dua edildi.

24 Ağustos 2012 Cuma Günü Gazetesi  
24 Ağustos 2012 Cuma Günü Gazetesi  

24 Ağustos 2012 Cuma Günü Gazetesi

Advertisement