Page 1

15 MART 2012 PERÞEMBE

SAYFA 6

- SPOR - GÜNCEL -

SÝÝRTSPOR, BEYLERBEYÝSPOR A.Þ. MAÇINA Nurhayat Varol Öðretim Görevlisi KONDÝSYON AÐIRLIKLI OLARAK HAZIRLANIYOR NEVRUZ BAYRAMI Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :nurhayat_varol@yahoo.com

Spor Toto 3.lig, 3 grup takýmlarýndan Siirtspor bu hafta sonu deplasman maçýnda Beylerbeyispor A.Þ. ile maçýna kondisyon aðýrlýk çalýþma yaparak hazýrlanýyor. Teknik Direktör Yücel Çolak, kalan on haftayý en az puan kaybýyla kapatýp sonuca gitmeye çalýþacaklarýný söyledi. Çolak: “Hedefimiz ikinci lige çýkmaktýr. Bunun için tabii ki öncelikle þampiyon olmayý hedefliyoruz. Ancak bu olmadýðý takdirde de playoffa kalmaya çalýþacaðýz. Kalan on maçý da en puan kaybýyla kapatmak istiyoruz. Bu nedenle her maça ayrý bir önem veriyoruz. Matematiksel olarak þansýmýz devam ettiði sürece þampiyonluk için var gücümüzü ortaya koyacaðýz. Bu hafta sonu deplasmanda karþýlaþacaðýmýz Beylerbeyispor A.Þ. maçý hazýrlýklarýna Hatayspor galibiyetinin ertesi gününden itibaren baþladýk. Haftanýn ilk yarýsýnda kondisyon aðýrlýklý çalýþmalar yaptýk. Bu çalýþmalarýn

ardýndan analistlerimizin vereceði rapor doðrultusunda taktik aðýrlýk çalýþmalar yapacaðýz. Takýmda sakat olan Koray dýþýnda eksik futbolcumuz yok.”dedi. Teknik Direktör Çolak, Beylerbeyispor A.Þ.'nin sahasýnýn sentetik çim olmasý nedeniyle kendilerinin de hazýrlýklarýný sentetik çim sahada yaptýklarýný sözlerine ekledi.

YENÝ BÝR SPOR OKULU DAHA HÝZMETE GÝRÝYOR Es ki fu tb ol cu la rd an hemþerimiz Sedat Amcaoðlu Fenerbahçe Spor okulu adý altýnda bir futbol okulu kurdu. Amcaoðlu amacýnýn genç yetenekli futbolcularý bulup futbol pi ya sa sý na su nm ak ol du ðu nu söyledi. 6-14 yaþ gurubu yetenekli ve gelecek vaat eden hemþerilerimizin elinden tutmayý amaçladýðýný belirten Amcaoðlu “Siirt'te çok sayýda genç yetenekli gelecek vat eden minik

kardeþlerimiz var. Bunlarýn elinden tutmak gerekiyor. Bunu düþünerek Fenerbahçespor kulübü ile anlaþarak bir futbol okulu kurdum. 6-14 yaþ grubundaki gençlerimize, al an la rý nd a de ne yi ml i, fu tb ol geçmiþi olan 5 hoca ile hizmet vereceðiz. Onlarý futbol dünyamýza kazandýrmaya çalýþacaðýz.”dedi. Amcaoðlu, Bilek Spor Kompleksi tesisleri ikinci katýnda açtýklarý futbol okulunun kayýtlarýnýn baþladýðýný sözlerine ekledi.

ÇOCUKLARIN SÝNEMA KEYFÝ KOM VE TOPLUM DESTEKLÝ POLÝSLÝK ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 200 ÖÐRENCÝYÝ SÝNEMAYA GÖTÜRDÜ Emniyet Müdürlüðü 200 öðrenciyi sinemaya götürdü. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü ile Toplum Destekli Polislik Hizmetleri Þube Müdürlüðünün ortak çalýþmasý çeþitli ilköðretim okullarýnda okuyan 200 öðrenciye Fetih 1453 filmini bedava izleme imkaný saðladý. Kültür Merkezine giderek öðrencilerle birlikte filmi izleyen Emniyet Müdürü Recep Güven “Toplum Destekli Polislik Büromuz tarafýndan organize edilen Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðümüzde finanse edilen bu etkinlikte

öðrencilerimizle birlikte güzel bir film olan Fetih 1453'ü izledik. Bu öðrencilerimiz ayný zamanda müdürlük olarak yürüttüðümüz “Umut Yýldýzlarý ve Geleceðiniz Güvende” isimli projelere devam eden öðrencilerdir.”dedi.

HALK EÐÝTÝM MERKEZÝ YÝNE ADINDAN SÖZ ETTÝRECEK

Çok yönlü çalýþmalarý ile göz dolduran Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tiyatro çalýþmalarý ide adýndan söz ettiriyor. Bilgisayardan okuma yazmaya kadar eðitim ve kültür alanýndaki birçok kursu açan merkez müdürlüðü, biçki dikiþ nakýþ ve benzeri mesleki kurslarla da vatandaþlarý mesleki beceriye kazandýrmaya çalýþýyor. Merkez Müdürlüðünün geçmiþ yýllarda bu yana geleneksel hale getirdiði tiyatro ve drama kursu bu yýlda çalýþmalarýna devam ediyor. Usta oyuncu ve yönetmen Bülent Avcý yönetimindeki kursta geçmiþ yýllarda da sergilendiðinde büyük beðeni toplayan Çanakkale Þehitleri ilgili oyunun hazýrlýklarý yapýlýyor. Öðrenciden öðretmene, öðretmenden kaloriferciye kadar her meslekten ve her yaþtan insanýn görev aldýðý bu oyunun hazýrlýklarý son aþamaya gelmiþ durumda. Oyunun 18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma Gününde sahneye konulacaðý belirtiliyor.

Bu tarih için büyüklerimiz “Mart 9 artýk hava ýsýnacak” derlerdi. Hýdrellez diye anýldýðýný da biliyoruz. Þöyle bir hikayesi vardýr. Kayýp edilen bir savaþtan sonra hayatlarýný devam ettirebilmek için Ergenekon denilen bir vadide 400 yýl yaþarlar. Çoðaldýklarý için vadiye sýðamazlar vatanlarýna dönmek için demir daðý eritip dýþarýya çýkarlar. 1926 yýlýna kadar resmi tatil yapýlarak bayram havasýnda kutlanmýþtýr. Daha sonra resmi tatil olmasa da çeþitli etkinliklerle kutlanmaya devam edilmiþtir. Türk halkýnýn dini deðerleriyle de ilgilidir. Hz. Musa'nýn Kýzýldeniz'i geçtiði, Hz. Ali'nin doðum günü olarak kabullenilir. Bu nedenle nevruza bir bakýma Ýslami bir kimlik kazandýrýlmýþtýr. Nevruz, özellikle Türk Cumhuriyeti ülkelerinden olan Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kýrgýzistan gibi ülkelerde coþkuyla kutlanmaktadýr. Diriliþ Günü, Nevruz Bayramý, Ergenekon Bayramý olarak kutlanmaktadýr. Bir çok þiirlerinde, müziklerinde Nevruz iþlenmekte ve ozanlara ilham vermektedir. Elazýð'da geleneksel olarak her yýl yapýlan “Hazar Þiir Akþamlarý” etkinliklerinde Türk Cumhuriyetleri'nden gelen ozanlarýn Nevruz'u sanat ve edebiyatta ne kadar çok iþlediklerini görüyor ve iþitiyorum. Kazaklar ve Kýrgýzlar Nevruz'da yemek yapar daðýtýrlar. Kazak Türkleri o gün mevlit okuturlar, bayram havasýnda evlerini temizlerler, yeni elbiselerini giyinirler, çadýrlar kurulup yemekler yenir ve ateþ üzerinden atlanýr. Dünden bugüne deðiþen toplumsal deðerler içerisinde Nevruz kutlamalarýný da saymak mümkündür. Tarým toplumundan sanayii toplumuna geçerken batýlýlaþma anlamýnda Nevruz'un bir bakýma önemini unutturdu gibi. Milli Eðitim Bakanlýðý ilköðretim ve ortaöðretimlerde önemli gün ve haftalar programýnda yer vermesiyle genç nesil nevruzu yaþamaya baþladý. Ýllerde valiliklerin, bazý kamu kurumlarýnýn, bazý sivil toplum örgütlerinin baharýn ilk ýþýltýlarýný aldýklarý Nevruz Bayramýný kutlamalar yapmalarý halký bütünleþtirmek adýna çok anlamlý. Bu geleneksel eðlence ve kutlama tüm Türk Dünyasýna ait iken son yýllarda bazý bölgelerin kendilerine mal etmeleri, hatta Nevruz Kutlamasý altýnda gösteri yapmalarý konunun maneviyatýna zarar vermektedir. Bayram tüm Türk Dünyasýnýn yaygýnlaþtýðý geniþ alanda kutlanmaktadýr. Bu vesileyle tüm okuyucularýmýn Nevruz Bayramlarýný kutlar, ilkbahar ýþýltýsý gibi mutlu günler dilerim.

Siirt'te camilerde abdest alan vatandaþlarýn üzerlerini “pislik çilik'' yöntemi denilen yöntemle kirleterek cüzdan ve deðerli eþyalarýný almaya çalýþan iki kiþi yakalandý. Emniyet Müdürlüðünden

alýnan bilgiye göre vatandaþlarýn þikayeti üzerine camileri yakýn takibe alan Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri il dýþýndan gelen iki kiþi ayrý camilerde yakaladý. Göz altýna alýnan Y.L. (25) ve F.T. (26) göz altýna alýndý.

TOZ BULUTU SÝÝRT'TE DE ETKÝLÝ OLMAYA BAÞLADI Güneydoðu Anadolu Bölgesinde etkili olan toz bulutu Siirt'te de görülmeye baþladý. Özellikle havaalaný civarýnda etkili olan toz bulutu uçak seferinin aksamasýna yol açtý. Bugün Bora Jet

firmasýnýn Ankara-Siirt arasýnda yapýlmasý gereken karþýlýklý tarifeli seferi t oz b ulutu y üzünden gerçekleþtirilemedi. Uçak yolcularý karayoluyla Batman'a götürülürken orada bekleyen yolcular Siirt'e getirildi.

15 MART 2012 Gazetesi Sayfa 6  

15 MART 2012 Gazetesi Sayfa 6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you