Page 1

SAYFA - 4

15 MART 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

KÜLTÜR ÞENLÝÐÝ, KARDEÞLERÝ BULUÞTURDU

Þenlikte daha sonra Kuzey Irak'tan gelen 45 öðrenci Konya ve Bitlis yöresine ait halk oyunlarýný sergilemenin yaný sýra Türkçe, Kürtçe ve Arapça türküler ve þarkýlar okudular. Þölenden sonra konuþan Vali Musa Çolak, emeði geçenleri ve öðrencileri kutladý. Çolak; “Ayný zamanda sýnýr komþumuz olan dost ve kardeþ ülke Irak'ýn çok deðerli öðrencilerini, öðretmenlerini Siirt'te aðýrlamaktan büyük bir mutluluk duyduðumu da özellikle belirtmek istiyorum. Siirt, çaðdaþ ve yeniliklere açýk insanlarýn yaþadýðý bir

kültür ve medeniyet þehridir. Kendine has gelenek ve göreneklerini koruyabilmiþ olan bu kentin insanlarý, asýrlardan beri farklý kültürleri bir arada yaþamýþ, barýþ, kardeþlik ve huzur kentidir. Çaðýmýzda bütün insanlarýn barýþ içinde, birbirini sevip sayarak yaþama isteði, her gün biraz daha artmakta. Ancak bunun gerçekleþmesi, insanlarýn, birbirlerini sevip saymalarýna baðlýdýr. Kürdü, Türkü, Arabý, lazý farklý milletlerden, farklý dillerden ve dinlerden milletler olarak bu topraklarda yüzyýllardýr hep birlikte barýþ huzur ve güven içinde yaþadýk. Düðünlerde,

halaylarda, cenazelerde, acý ve tatlý her olayda bir arada olduk, birbirimize kenetlendik. Tarihten gelen zengin kültürümüzde kavga yok barýþ var, nefret yok, sevgi var, bencillik yok, paylaþým var. Bu kutsal deðerler ve baðlar var oldukça, hiç kimse birliðimizi bozamaz. Ülkelerimiz arasýnda, asýrlar öncesine dayanan derin tarihi ve kültürel baðlar mevcuttur. Ýnancým odur ki; kardeþ olduðumuzu, akraba olduðumuzu unutmaksýzýn, acýlarýmýzý, sevinçlerimizi paylaþmak, iþbirliði güç birliði yaparak, geleceðe iliþkin ortak akýl üretip, yolumuza devam edersek, mutlu yarýnlar hepimizin olacaktýr. Bu bölgenin insanlarý olarak hepimiz bir ve beraberiz. Bilim ve teknolojinin baþ döndürücü hýzla ilerlediði günümüzde, Saðlýk Dost ve kardeþiz. Bakanlýðýnýn, “Saðlýkta Dönüþüm Projesi” ile çok önemli geliþmeler Bunu bütün dünya böyle kaydedilmiþtir. “Beni Türk Doktorlarýna emanet edin” sözleriyle, hekimlerimizin bilgi, birikimini ve özverili çalýþmalarýnýn önemini vurgulayan, b i l s i n . B u t ü r Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün sözlerini, kendilerine þiar edinen Türk organizasyonlar aramýzý doktorlarý, uluslararasý platformda üne kavuþmuþ ve saðlýk sektörünün geliþmesinde, b o z m a k i s t e y e n l e r e , aramýza nifak tohumlarý büyük katkýda bulunmuþlardýr. Ýlimizde gerçekleþtirdiðimiz tüm hizmetlerimizde benimsemiþ olduðumuz ekmek ve kardeþliðimizi “Ýnsan Odaklý Hizmet” anlayýþý çerçevesinde, saðlýk alanýnda yapýlan yeni yatýrýmlarla, bozmak isteyen karanlýk vatandaþlarýmýzýn, saðlýk hizmetlerine eriþimi önündeki engeller ortadan kalkmaktadýr. güçlere, verilecek en Açýlan yeni modern Hastaneler, Saðlýk Ocaklarý ve Aile Hekimliði uygulamasý ile güzel mesajdýr. Dünyada vatandaþýmýza ihtiyaç anýnda, eksiksiz müdahale edebilmekte, ayrýca Aile hekimliði kavgalarýn olmadýðý, uygulamasý ile doktor arkadaþlarýmýz, köylere kadar gitmekte, gerektiðinde barýþýn egemen olduðu, vatandaþlarýmýzýn bakýmlarýný evlerinde de gerçekleþtirmektedirler. Toplum saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi adýna fedakarca hizmet veren, karþýlýklý dayanýþmanýn, deðerli hekimlerimizin ve tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn “Týp Bayramý''ný kutluyor, dostluðun, kardeþliðin, komþuluk iliþkilerinin çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum.’’dedi.

SÝÝRT VALÝSÝ ÇOLAK'IN “14 MART TIP BAYRAMI” KUTLAMA MESAJI

Z U S T UMU

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

güçlü olduðu bir iklimin oluþmasý için, hep beraber el birliði içerisinde hizmet etmemiz gerektiðine inanýyorum. Bu bakýmdan, sevgiyi, saygýyý, birlik ve beraberliði ön plana çýkaran insan merkezli etkinliklerin yapýlmasý, çok önemli ve gereklidir. Türkçe Okullarýnýn gerek yurt içinde, gerekse yurt dýþýnda çok önemli bir eðitim hizmeti verdiklerini görüyoruz, dolayýsýyla verilen eðitim hizmetleri, ülkemize ve dünya milletlerine barýþ, kardeþlik, sevgi ve hoþgörü gibi kutsal deðerlerin geliþmesine ve yaþanmasýna da vesile olmaktadýr. Bu güzel kardeþlik ikliminde, yaþanan bu tablo, birlik ve beraberliðimizi, kardeþliðimizi artýrmakta, gönül köprülerinin kurulmasýný da pekiþtirmektedir. Kürdü, Türkü, Arabý, lazý farklý milletlerden, farklý dillerden ve dinlerden milletler olarak bu topraklarda yüzyýllardýr hep birlikte barýþ huzur ve güven içinde yaþadýk. Düðünlerde, halaylarda, cenazelerde, acý ve tatlý her olayda bir arada olduk, birbirimize kenetlendik. Bu birlikteliði, bu baðlar var oldukça hiç kimse bozamaz.''dedi. Yaklaþýk üç bin kiþinin izlediði þenliði bazý vatandaþlarda salon dýþýnda kurulan dev ekranlardan izledi.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53

15 MART 2012 Gazetesi Sayfa 4  

15 MART 2012 Gazetesi Sayfa 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you