Page 1

SAYFA - 3

15 MART 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL - BÖLGEDEN -

Allah'ýn Kýlýcý olarak da bilinen, Ýslam Tarihinin en büyük savaþçýsý Halid Bin Velid'in askeri baþarýlarla dolu yaþam öyküsünün anlatýlacaðý “Allah'ýn Kýlýcý Halid Bin Velid” 2013 sinema sezonuna damgasýný vurmaya hazýrlanýyor... Fida Film'in yapýmcýlýðýný üstlendiði, Tiglon'un daðýtýmýnda sinemaseverlerle buluþacak “Allah'ýn Kýlýcý Halid Bin Velid”, Ýslam Tarihimizin en önemli olay ve savaþlarýný muhteþem bir prodüksiyon eþliðinde tüm görkemiyle sinema izleyicileriyle buluþturacak. Uhud Savaþýnda, Kureyþ ordusunun emrinde savaþan Halid Bin Velid, savaþ dehasý sayesinde Müslüman ordusu karþýsýnda Kureyþlilere hiç beklenmeyen bir zafer kazandýrmýþtýr. Uhud yenilgisi, Ýslam tarihinde Hz.

Muhammed'in ilk ve son yenilgisi olmuþtur. HALÝD, Hicretin 8. Yýlýnda Allah'ýn varlýðýna ve Hz. Muhammed'in de insanlýðý aydýnlatmak için görevlendirdiði son peygamber olduðuna inanarak Müslüman olmuþ, kýlýcýný Hz. Muhammed'in hizmetine sunmuþtur. HALÝD'in, peygamberimiz tarafýndan Allah'ýn Kýlýcý (SEYFULLAH) ünvanýyla onurlandýrýlmasý Ýslam tarihinin en büyük savaþlarýndan ilki olan MUTE savaþýyla olmuþtur. Ayný yýl Mekke'nin Fethine de katýlan ve Mekke Fatihi ünvanýný alan Halid bin Velid, dört farklý orduyla dört ayrý yerden Mekke'ye girerek fethi gerçekleþtirmiþtir. Katýldýðý yüzlerce savaþta yenilgiye uðramayan Halid Bin Velid yaþamý boyunca savaþ kaybetmeyen tarihteki en büyük komutanlardan biridir. Film 2013 yýlýnda yurtiçinde ve baþta Ýslam coðrafyasý olmak üzere yurtdýþýnda toplamda 500'ün üzerinde kopya ile sinema izleyicileriyle buluþacak.

VALÝ GÜVENÇ, KUZEY IRAKLI ERUH ÝLÇESÝNDE TERÖR ÖÐRENCÝLERÝN ÞÖLENÝNE KATILDI ÖRGÜTÜNE YARDIM

K

uzey Irak’ta bulunan Türk okullarýnda eðitim gören öðrenciler, Þanlýurfa’da Türkçe Olimpiyatlarýnýn bölgesel kültür þölenini gerçekleþtirdi. Süleymaniye, Erbil ve Kerkük’te bulunan okullarda okuyan 38 öðrencinin Atatürk Spor Salonunda sahne aldýðý geceye Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Yalçýn, Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu, Harran Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Ercan Yeni ve vatandaþlar katýldý. Þarkýlarýn seslendirilip, halk oyunlarý gösterilerinin yapýldýðý gecede bir konuþma yapan Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, öðrencileri ve öð re tm en le ri ni tebrik etti. E r b i l , Süleymaniye, Kerkük’ten gelen, sevgi için, kardeþlik için coþan; ömrünü bu iþlere adayan herkese teþekkür ettiðini belirten Vali Güvenç, “Biz bi ri z, be ra be ri z. E r b i l ’ l e Sü le ym an iy e’ yl e b e r a b e r i z ;

Diyarbakýr’la, Hakkâri’yle, Maraþ’la beraberiz. Çünkü biliyoruz ki tüm inananlar bir millettir. Dili, coðrafyasý, ýrký da farklý olsa eðer insanýn anlayýþý, inancý birse; kalbinde sevgi, adalet duygusu varsa hepimiz Allah’ýn kullarýyýz, he pi mi z k ar de þi z, hepimiz faniyiz. Onun için dünyanýn neresinde yaþarsa yaþasýn, hangi ýrktan olursa olsun, hangi dili konuþursa konuþsun; hizmet eden gayret eden; yeryüzünde barýþýn, hoþgörünün, kardeþliðin, adaletin tesisi için çalýþan herkese minnet duyuyoruz. Biz de bu emanete kültürümüze, tarihimize sahip çýkmaya çalýþýyoruz. Asla fitneye, fesada izin vermeden hep beraber yolumuza devam edeceðiz. Ben de tekrar ediyorum Sayýn Baþbakanýmýzýn sözünü; son nefesimize kadar da barýþ için, kardeþlik için, hoþgörü için, insanlýk için yaþamaya devam edeceðiz” þeklinde konuþtu. Murat Lisesi Mezunlarý Derneði’nin (MURATDER) organizasyonuyla Türkçe Olimpiyatlarý Bölge Þöleni için Þanlýurfa’da düzenlenen gecenin ardýndan 38 öðrenci Adýyaman ve Gaziantep’te de düzenlenecek þölenlerde sahneye alacak.>ÞU.V.

ÝLAN SÝÝRT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2012/483 Esas

Mahkememizin 08.03.2012 tarih ve 2012/483 esas, 2012/620 karar sayýlý ilamý ile; DAVANIN KABULÜNE; Siirt ili Þirvan ilçesi Taþlý Köyü Cilt:43, Hane: 62, BSN:64’de nüfusa kayýtlý, Abdulcelil ve Huhi oðlu, Þirvan 04/02/1995 doðumlu, 44614848986 T.C. Kmilk Nolu SUBAT CARLIK’ýn nüfus kaydýnda SUBAT olan isminin AHMET olarak DEÐÞTÝRÝLMESÝNE, karar verilmiþtir. Ýlna olunur.

YATAKLIK YAPAN BÝR ÞAHIS TUTUKLANDI Eruh Ýlçesinde bölücü terör örgütüne yardým ve yataklýk yapan bir þahýs tutuklandý. Siirt Valisi Musa Çolak yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda; “Ýlimize baðlý, Eruh ilçesinde yapýlan operasyonda, bölücü terör örgütüne yardým ve yataklýk yapan 1 þahsýn tutuklandýðýný açýkladý. Vali Musa Çolak yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý kaydetti, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasýný ve vatandaþlarýmýza huzurlu ve güvenli bir ortam saðlamak maksadýyla, Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca yapýlan istihbari çalýþmalar neticesinde; Eruh Ýlçe Jandarma Komutanlýðýnca icra edilen operasyon sonucu, Bölücü Terör Örgütüne yardým ve yataklýk ettiði gerekçesiyle 1 þahýs, Eruh Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatý ile yakalanmýþ olup, çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak, cezaevine sevk edildiðini”kaydetti. Vali Musa Çolak, halkýmýzýn huzur ve güvenliðini saðlamak amacýyla, çalýþmalarýna aralýksýz devam ettiklerini sözlerine ekledi.

ZAYÝ ÝLANI

Siirt Üniversitesi Rektörlüðünden Almýþ Olduðum Öðrenci Kimlik Kartýmý Kaybettim Hükümsüzdür. Zübeyde SAYHAN

15 MART 2012 Gazetesi Sayfa 3  

15 MART 2012 Gazetesi Sayfa 3

Advertisement