Page 1

ÝL ÝDARE ÞUBE BAÞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI Siirt'te Ýl Ýdare Þube Müdürleri toplantýsý yapýldý. Vali Musa Çolak baþkanlýðýnda Kültür Merkezinde yapýlan toplantýda kurum müdürleri yaptýklarý çalýþmalarla aksayan konu ve karþýlaþtýklarý sorunlar hakkýnda bilgi verdiler. Vali Çolak toplantýda yaptýðý konuþmada toplantýnýn 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanunu'nun 24. maddesi gereðince yapýldýðýný belirterek, “Siirt önemli tarihi geçmiþiyle, tabii ve beþeri kaynaklarýnýn oluþturduðu sosyal ve ekonomik potansiyeli yüksek bir ildir. Hedefimiz, bu potansiyeli deðerlendirmek suretiyle her alanda ilimizi geleceðe taþýyacak,

bö lg em iz in ca zi be me rk ez i durumuna getirecek, Siirt ha lk ýn ýn ha k e tt ið i y aþ am standardýna kavuþturacak çalýþmalar yapmaktýr. Bu an la md a gö re ve baþladýðým günden bu yana Siirt hemþerilerimizin mutlu, müref feh ya þam st andar dýna kavuþmasý için, Eðitim'den saðlýða, kültür v e turizm den tarým ve hayvancýlýða, Ulaþýmdan, KÖYDES, SODES, DÝKA v e G AP K IRSAL

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 16 MART 2012 CUMA

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2143

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

KALKINMA PROGRAMLARI dahil olmak üzere bir çok alanda, Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan mesai arkadaþlarýmla birlikte, mesleki ve sivil toplum kuruluþlarýmýzýn temsilcileri ve Siirt halkýnýn destekleriyle çok önemli çalýþmalar yaptýk, halen de yapmaya devam ediyoruz. Amacýmýz, Vatandaþlarýmýzýn yaþam düzeylerini yükseltmektir. Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn düþüncesinden hareketle, insaný merkez alan bir kamu hizmeti veriyoruz. Ýnsani deðerleri yüceltecek ve insan hayatýný kolaylaþtýracak, güzelleþtirecek her faaliyeti destekliyorum. Ýnanýyorum ki vatandaþlarýmýz her türlü hizmetin en iyisine layýktýr. Devamý Sayfa 6’da

YORUM HZ. ALÝ'NÝN OÐLU MUHAMMED BÝN HANÝFE Mehmet Esmeroðlu HZ. GÖRKEMLÝ TÖRENLERLE ANILMALI

Siirt'in Þirvan ilçesi Taþlý Köyünde bulunan Muhammed Bin Hanife Hz.'nin ulusal düzeyde düzenlenecek törenlerle anýlmasý isteniyor. He r y ýl ci va r k öy ve il çe le rd e o tu ra n vatandaþlarýn katýlýmýyla Muhammed Bin Hanife Hz. için yaklaþýk on bin kiþinin katýldýðý törenler düzenlendiðini belirten bazý vatandaþlar “Muhammed Bin Hanife dört büyük halifeden biri Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) ýn amcaoðlu ve damadý Hz. Ali'nin Hanife adýndaki eþinden doðan oðludur. Ancak kendisi özellikle Siirtliler arasýnda bilinmiyor. Vatandaþlarýn çok büyük bir bölümü kendisinin burada metfun olduðundan habersizdirler. Ancak bilenler ve çevre köylerde oturanlar her yýl Mart ayýnýn son üç gününde anma etkinlikleri düzenlemektedirler. Ýnanç

turizmi açýsýndan önem taþýyan bu etkinlikler ayný zamanda birer panayýrý andýrýyor. Çünkü yaklaþýk on bin kiþinin katýldýðý bu etkinliklerde çevre köylüler ayný zamanda her türlü ihtiyaçlarýný da karþýlayabiliyorlar. Zücaciyeden, giysiye, giysiden kap kaçaða, kap kaçaktan oyuncaða kadar her türlü ihtiyaç malzemesi bu üç gün içerisinde türbenin çevresinde tezgah açan seyyar satýcýlar tarafýndan satýlýyor. Çevre halký ve gelen ziyare tçiler yýllýk ihtiyaçlarýný rahatlýkla buradan karþýlayabiliyorlar. Bu büyük potansiyeli ilimiz açýsýndan daha olumlu bir hale dönüþtürebiliriz. Bunun için biraz tanýtým ve daha organizeli, daha düzenli bir tören düzenlemek ve çevre türbesinde düzenlemeler yapmak yeterlidir. Bunu da yetkililerden bekliyoruz”þeklinde görüþ belirtiyorlar.

ÞEHÝTLERÝMÝZ ANILIYOR

TERÖRLE MÜCADELE ÞUBESÝNDEN EMNÝYET TEÞKÝLATINI TANITICI EÐÝTÝM SEMÝNERLERÝ “POLÝS NE YAPAR? ADIYLA ÝLKÖÐRETÝM OKULLARINDA DÜZENLENEN SEMÝNERLERDE ON BÝN ÖÐRENCÝYE ULAÞILMASI HEDEFLENÝYOR

18 Mart Þehitler Günü Siirt'te de çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada ilk tören, 18 Mart 2012 Pazar günü, Ýl jandarma Komutanlýðýnda Saat: 8:30'da þehitlik Anýtý'nýn açýlýþý ile baþlayacaðý belirtildi. Daha sonra Atatürk Anýtý önünde devam edecek törende çelenk sunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan, Siirt Üniversitesi adýna günün anlam ve önemini belirten konuþma Devamý Sayfa 6’da yapýlacak.

Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ilköðretim okullarýnda düzenlediði eðitim seminerleriyle öðrencilere polislik mesleðini tanýtýyor. “Polis Ne Yapar?” adýyla ilköðretim okullarýnýn 4,5 ve 6'cý sýnýflarda okuyan öðrencilere yönelik olarak düzenlenen eðitim seminerlerinde, bu güne kadar on okulda 2360 öðrenciye ulaþýldýðýný belirten Emniyet Müdürü Recep Güven, hedeflerinin il merkezindeki 35 okulda öðrenim gören on bin öðrenciye ulaþmak olduðunu Devamý Sayfa 6’da söyledi.

Telfax :0.484.223 42 53 E-Mail :mehmet_esmeroglu@hotmail.com

Hz. Ali'nin oðlu, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in anne ayrý baba bir kardeþleri Muhammed Bin Hanife Hz, Siirt'in Þirvan Ýlçesinin Taþlý köyünde metfun. Siirt Pervari yolu üzerinde sað tarafta bulunan Taþlý (Kevýr) Köyü yaklaþýk 50 km uzaklýktadýr. Köy yolu Alabalýk tesislerinin üst tarafýna düþüyor. Muhammed Bin Hanife Hz.'nin burada metfun olduðuna dair bilgi metin yazarlýðýný gazetemiz genel yayýn yönetmeni Ayhan Mergen ve arkadaþlarýnýn yaptýðý ve Vali Nuri Okutan'ýn döneminde yayýnlanan “Tespit ve Tescili Yapýlmamýþ Tarihi ve Kültürel Eserler '' adlý kitapta yer alýyor. Sanýrým bu bilgi çevre köylülerin yaný sýra ünlü profesör Hüseyin Hatemi Hoca'nýn da görüþlerine dayanýyor. Türbe açýk alan da oldukça uzun sade bir mezardan oluþuyor. Yüksekçe mezar taþlarýnýn üzerinde kitabeler bulunuyor. Bu türbenin bir baþka önemli özelliði ilk bahar aylarýnda çok deðerli endemik bir bitki olan ters lalenin de burada yetiþiyor olmasýdýr. Bildiðimiz kadarýyla bölgemizde Hakkari Adýyaman ve Muþta kendiliðinden yetiþen ters lale bu türbenin çevresinde de yetiþiyor. Baþka illerde adlarýna festivaller düzenlenen, gündüzleri su salgýladýklarý için Asurlular tarafýndan aðlayan gelin olarak bilinen ve yasa dýþý yollarla soðanlarý Avrupa ülkelerine kaçýrýlan bu lalelerden býrakýn vatandaþlarý yetkililer bile habersiz. Alaca renkli bu laleleri de koruma altýna almak gerekir. Böylesine önemli olan bir zatýn deðerini diðer birçok þeyde olduðu gibi bilememiþiz. Her yýl çevre köyler ile bilenlerin katýlýmýyla Mart ayýnýn son üç gününde yapýlan anma etkinliklerinde ilgisizlik yüzünden bir çok zorluk yaþanmaktadýr. Devamý Sayfa 6’da


SAYFA - 2

16 MART 2012 CUMA

- GÜNCEL -

KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIÐI DAHA FAZLA KULLANILACAK K

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, ''Eðitim baþta olmak üzere ihtiyacýmýz olan alanlarda kamu-özel sektör ortaklýðý modelinin daha fazla kullanýldýðýný ileride göreceðiz'' dedi. Bakan Yýlmaz, Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) Baþkaný Murat Yalçýntaþ ve beraberindeki heyeti bakanlýkta kabullünde, Ýstanbul'u bütün Türkiye'nin, bütün Türkiye'nin de Ýstanbul'u ilgilendirdiðini belirterek, Ýstanbul'un önemli bir nüfus ve ekonomik deðere sahip olduðunu söyledi. Kalkýnma Bakanlýðý'nýn Ýstanbul ile özel olarak ilgilendiðini, sadece Ýstanbul'u kapsayan Ýstanbul Kalkýnma Ajansýnýn bunun en net göstergesi olduðunu ifade eden Yýlmaz, þunlarý kaydetti: ''Özellikle eðitim konusunda Ýstanbul'un bazý sýkýntýlarý var. Bunun aþýlmasý için Milli Eðitim Bakanlýðýmýzla birlikte bu konunun üzerine eðilmeye baþladý. Sadece kamu yatýrýmý olarak deðil yeni yöntemlerle bu sýkýntýlarý aþmak istiyoruz. Kamu-özel sektör ortaklýðý dediðimiz model her alanda olduðu gibi eðitim alanýnda da büyük bir fýrsat sunuyor. Özellikle eðitim baþta olmak üzere ihtiyacýmýz olan alanlarda kamu-özel ortaklýðý modelinin daha fazla kullanýldýðýný ileride göreceðiz. Bu hem sosyal alt yapýmýzý güçlendirecek hem de iþ dünyamýza yeni fýrsatlar sunacak bir süreç. Bunu enerjide, saðlýkta ve ulaþtýrmada kullanýyoruz, eðitimde de bu modeli kullanmaya baþlayacaðýz.'’

Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP), Doðu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovasý Projesi (KOP) ve Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP) gibi bölgesel kalkýnma projeleri ile Ýstanbul'un doðrudan ilgisinin olduðunu dile getiren Yýlmaz, ''Ýstanbul'un en çok þikayet ettiðimiz göç ve çapýk kentleþme gibi sorunlarýnýn bölgesel kalkýnmayla doðrudan alakasý var. Biz Anadolu'da ne kadar çok aþ, iþ ve ekonomik geliþmiþlik saðlarsak bu Ýstanbul'u da etkileyecek'' diye konuþtu. Kalkýnmanýn sadece ekonomik olmayacaðýný, hem ekonomik hem de sosyal boyutunun olmasý gerektiðini ifade eden Yýlmaz, Ýstanbul Kalkýnma Ajansýnýn, ilde hem daha büyük katma deðerler üretmesi hem de kendi içinde zengin ve sosyal bir yapý oluþturmasý açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Bakan Yýlmaz, valilerin, oda baþkanlarýnýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn sahiplenmesiyle kalkýnma ajanslarýnýn baþarýlý iþlere imza attýðýný ifade ederek, çok yeni olmasýna raðmen Ýstanbul Kalkýnma Ajansýnýn hibe destekleri programlarýna

baþladýðýný belirtti. ÝTO Baþkaný Murat Yalçýntaþ da Kalkýnma Ajanslarýnýn bölgesel kalkýnmanýn önemli bir unsuru olduðunu belirterek, ÝTO olarak Ýstanbul Kalkýnma Ajansý içinde aktif olarak görev aldýklarýný söyledi. Kalkýnma Ajanslarýnýn bir ilin kalkýnmasýnda ne derecede önemli olduðunu gördüklerini aktaran Yalçýntaþ, ''350 bin üyeleriyle Türkiye ekonomisinin yaklaþýk yüzde 30'unu temsil ediyoruz. Adýmýzda Ýstanbul olsa da Anadolu'daki her þey bizi, bizimle ilgili bir þeyde Anadolu'yu ilgilendiriyor'' dedi. Yalçýntaþ tarafýndan Bakan Yýlmaz'a plaket ve ''Sultan 2. Abdülhamid'in Mirasý, Ýstanbul'da Kamu Binalarý'' adlý kitap armaðan edildi. Kabul daha sonra basýna kapalý olarak devam etti.

ZEYTÝNYAÐININ BÝLÝNÝRLÝÐÝNÝ ARTIRMALIYIZ

K

ültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, ''Ne yazýk ki biz, zeytinyaðýný, Türkiye'nin bir simgesi haline getirmekten uzaklaþmýþýz. Týpký üzüm ve þarap konusunda geri kalýþýmýz gibi'' dedi. Armaggan Maðazasý'nda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca düzenlenen ve 16 Mart Cuma gününe kadar devam edecek olan ''Zeytinyaðý Çalýþtayý''nýn açýlýþý yapýldý. Açýlýþta konuþan Günay, Türkiye'nin önemli bir ürününü tanýtmak için bir çalýþtay düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduðunu belirterek, zeytinin dinler tarafýndan kutsanmýþ bir ürün olduðunu söyledi. Günay, bir ürünün durduk yerde dinler tarafýndan kutsanmadýðýný ifade ederek, þunlarý kaydetti: ''Çünkü o, bir bereket ve saðlýk kaynaðýdýr. Dinler tarafýndan kutsanan incir, üzüm, zeytin kutsanmýþsa, onun insan için özel bir yararý vardýr. Gerçekten binlerce yýl yaþayan baþka hangi aðaç var bilmiyorum. Ýzmir'de Teos bölgesini gezerken, antik þehirde biner yýllýk zeytin aðaçlarýný gördüm. Ören yerini düzenlerken, arkadaþlarýma zeytin aðaçlarýnýn çevresini de düzenlemelerini ve gelen ziyaretçilerin bu kalan taþlardan daha çok belki zeytin aðaçlarýna ilgi gösterebileceklerini söyledim. Þimdi bu çerçevede bir düzenleme yapýyoruz.'’

Zeytin aðaçlarýnýn m e y v e s i n d e n yararlanýldýðýný, yaðýnýn bir þi fa ka yn að ý ol du ðu nu anlatan Günay, ''Çekirdeðinden süs eþyasý yapýlýyor. Bütünüyle, aða cýy la mey ves iyl e bir bereket kaynaðý olan önemli bir aðaç. Bizim co ðr af ya mý z da bu nu n vataný. Bizim hayatýmýzda da inkar etmeyelim önemli bir yer taþýyor. Yüz binlerce aile, sanýyorum geçimini zeytinden saðlýyor. Ýlkel ve modern yöntemlerle zeytin üretenler var. Modern yöntem son zamanlarda artýyor. Bir kaç zeytinyaðý müzesi de açýldý'' diye konuþtu. Günay, sofralýk zeytinde de Türkiye'nin önemli bir yerde olduðuna dikkati çekerek, Türkiye'deki sofralýk zeytin geleneðini Ýtalya'da görmediðini kaydetti. Sof ral ýk z eyt ind en ö nce zey tin yað ý konusunda yapýlmasý gereken çok þeyin olduðunu anlatan Günay, þunlarý söyledi: ''Ne yazýk ki, biz zeytinyaðýný Türkiye'nin bir simgesi haline getirmekten uzaklaþmýþýz. Týpký üzüm ve þarap konusunda geri kalýþýmýz gibi... Zeytin ve zeytinyaðý konusunda da bir geri kalýþýmýz var. Bir anlamda doðanýn, Yaradanýn bize verdiði bereketi bir miktar azýmsamak, küçümsemek ve inkar etmektir. Bu topraklarda eski anýt ve yazýtlarda görüyorsunuz, üzüm salkýmý ve zeytin motifi var. Demek ki, bu topraklarýn tarih boyunca en büyük simgesi güç, silah motiflerinden daha çok bereketi temsil eden ve insan saðlýðý için önem taþýyan bu varlýklar. O zaman bizim bunlara biraz daha özen göstermemiz gerekiyor.'’ ''Anadolu'da zeytin yaðý bilinmiyor'’ Günay, Ýtalya ve Ýspanya'nýn, zeytin üretiminde ve tüketiminde Türkiye'den çok önde olduklarýný ifade ederek, Türkiye gibi tarihi boyunca zeytin aðacýna vatan olmuþ bir toprakta, insanlarýn

ortalama 1-2 kilo aralýðýnda zeytinyaðý tüketiyor olmasýnýn, bu bereketten hiç nasiplenmediði anlamýna geldiðini söyledi. Zeytinyaðýnýn, herhangi baþka bir alternatif yað üretimiyle kýyaslanmaz bir saðlýk kaynaðý olduðunu belirten Günay, ''Ama ayçiçeði ve bir takým yaðlarý ithal ediyoruz ve kendi topraklarýmýzdaki bu bereketi kendi insanýmýza henüz tanýtabilmiþ deðiliz'' dedi. Günay, Anadolu'nun önemli bir coðrafyasýnda zeytinyaðýnýn bilinmediðini üzüntüyle gördüðünü anlatarak, ''Sofralýk zeytinin biliniyor, zeytinyaðýnýný bilinmiyor olmasý, bu topraklarda büyük bir haksýzlýk ve insafsýzlýk. Bu çalýþtayý bir baþlangýç sayalým. Biz bunu bir simge olarak tanýtmak için gerekli hükümlülüðü üzerimize alýyoruz'' þeklinde konuþtu. Benzer bir çalýþmayý þarapçýlýk konusunda yaptýklarýný ifade eden Günay, þunlarý kaydetti: ''35 milyona yakýn insan geçen yýl ülkemize geldi. Biz herkese bir þiþe zeytinyaðý, bir þiþe þarap, bir kalýp sabun ve peynir veya bir paket fýndýk verebilsek, Türkiye'nin ihracatýna, üretimine, insanlarýn geçimine çok büyük katký yapmýþ oluruz. Eðer þýk bir ambalaj içinde bunlarý sunabilirseniz, dünyaya da bir marka çýkarmýþ olursunuz. Bizim sýkýntýmýz dünyaya marka çýkarmak. Ülkemize gelen yabancýlarýn Fransýz þarabý ya da peyniri yemesini Türkiye için bir eksiklik sayýyorum. Artýk bunun ötesini geçmek zorundayýz. Türkiye'ye gelenler Türkiye markasý aramalý.'’ Günay, Türkiye'nin turizmde Yunanistan'ýn iki , Mý sýr 'ýn da ü ç ka tý f azl a tu ris t al dýð ýný vurgulayarak, ''Þimdi Ýtalya Ýspanya ve Fransa ile yarýþýyoruz. Bizim yarýþýmýz, sadece ülkemize gelen yabancý turistte deðil, kendi ürünlerimizi tanýtmakta, kendi ürünlerimizi pazarlamakta ve satmakta da olmalýdýr. Ondan önce de bizim ürünümüzü kendi insanýmýzýn tanýmasý ve tüketmesidir. Çünkü biz bunlarý, kendi insanýmýzýn yaþam seviyesinin yukarý çýkmasý için yapýyoruz. Benim insanýmýz, bu saðlýk kaynaðýndan faydalanmalý ve çok nitelikli ürünler üretip bunu dünyaya tanýtmalýdýr'' dedi.


SAYFA - 3

16 MART 2012 CUMA

- BÖLGEDEN -

DÝYARBAKIR VALÝSÝ TOPRAK, VATANDAÞLARIMIZIN BATMAN VALÝSÝ SAYIN AHMET TURHAN’DAN TÜBÝTAK YARIÞMASINA KATILAN ÖÐRENCÝLERE YEMEK 18 MART ÇANAKKALE DENÝZ ZAFERÝ HAFTASI’NI VE 21 MART NEVRUZ BAYRAMI’NI KUTLADI

D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, “Çocuk Ýhmal ve Ýstismarý” konulu 3 günlük seminerin açýlýþ programý öncesi Valiliðimiz tarafýndan asýlan afiþlerle ilgili olarak basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Vali Mustafa Toprak, Çanakkale’de destan yazan ecdadýmýzýn, bin bir fedakarlýkla bu ülkeyi hep birlikte kurduðuna dikkat çekerek, vatanýn dört bir yanýndan gelerek þehit olan ecdadýn koyun koyuna yattýklarýný belirtti. Vali Toprak, þöyle konuþtu: “Þehitlerimiz ülkeyi hep birlikte savundurlar ve kurdular” “Asýlan billboardlarda önemli mesajlar veriyoruz. Diyoruz ki her þey güzellikler içerisinde, sevgi ve kardeþlik içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde yürüsün. Ülkemizin çok önemli deðerleri var. Biliyorsunuz ki bu hafta Çanakkale þehitlerimizi anýyoruz. Orada, Hani’li Resul Oðlu Hasan da yatýyor. Balkanlardan Ali Dedemizde orda yatýyor. Ortadoðulu Mustafa Amcamýzýn oðlu da orada yatýyor. Kayseri’den Ali Çavuþ’un oðlu da orada hep birlikte kucak kucaða yatýyorlar…

Bu ülkeyi hep birlikte savundular ve kurdular. Dolayýsýyla bizler de geleceðe beraberce, kucak kucaða yürümeye devam edeceðiz. Bakýnýz 21 Martta da bir baþka bayramý kutlayacaðýz. Bu bayramýn da esas itibarýyla özüne inmek lazým. Þu veya bu dilde olabilir. Ýþin esasýnda insanilik var, insana duyulan güzel bakýþlar var. Bu mesajlar bununla ilgilidir. Bu mesajlarý insanlarýn insanlarýmýzýn arasýna daha da iyi yerleþmesini istiyoruz. Çünkü biz geçmiþten aldýðýmýz deðerlerle, geçmiþte

G

eçtiðimiz günlerde Batman Üniversitesi’nde açýlan ve 43. Ortaöðretim öðrencileri araþtýrma projeleri TÜBÝTAK Van Bölge Yarýþmasý nedeniyle ilimizde bulunan aðrý, Bitlis, Hakkari, Siirt, Þýrnak, Muþ ve Van illerinden toplam 70 okul 210 öðrenci ve öðretmene Malikane Cafe’de akþam yemeði verdi. Yemeðe Batman Valisi Sayýn Ahmet Turhan’ýn yaný sýra Van TÜBÝTAK Bölge Koordinatörü Yüzüncü Yýl Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Cemil Tunç, Ýl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, Jandarma Alay Komutaný Halil Uysal, Ýl Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða ve TÜBÝTAK yarýþmasýndaki öðretmen ve öðrenciler katýldý. Batman Valisi Sayýn Ahmet Turhan, yaptýðý konuþmada: “TÜBÝTAK beraberlikle elde ettiðimiz yarýþmasýnýn Batman’da yapýlmasý bizi son derece sevindirmiþtir. Yarýþmaya ka za ný ml ar la bi rl ik te , katýlan tüm öðrencileri tebrik ediyorum” dedi.>B.V. gelec eðe çok daha iyi bakacaðýz. Bunlar bizim “Kucaklaþmak yine bizim elimizdedir. Bu içimizde, gönlümüzde, yüreðimizde olan bizim vicdanýmýzdadýr, gönlümüzdedir. Bunun böyle hissiyatlardýr. Bunun vatandaþlarýmýz tarafýndan da bilinmesi gerektiðini düþünüyorum. Yeter ki iyi böy le bil ind iði ni bil iyo ruz . Ama far kýn dal ýk bakalým, ideolojiden arýnmýþ olarak bakalým. Kendi oluþturmak, bugünlerde bunu daha hissedilir kýlmak irademizle konuþalým. Biz eðer ki kendi irademizle önemlidir. Çünkü Çanakkale Zaferi dünya tarihinde konuþabiliyorsak, her türlü þiddet ortamýndan, dev çok önemlidir. Ülkemizin tarihinde de çok olumsuz olaylardan uzaklaþabiliyorsak, güzellikler önemdir.” de bizi bekliyor demektir. Bu bizde var. Milletimizin “ R a m a z a n B a y r a m ý m ý z ý , K u r b a n hasleti budur. Yeter ki bunu hissettirebilelim. Biz Bayramlarýmýzý, Milli Günlerimizi ve 21 çocuðumuza bile kendimizi anlatýrken bunu bir Marttaki Nevruz Bayramýmýzý þenlik i ç e r i s i n d e , g ü z e l l i k l e i ç e r i s i n d e , davranýþla yapýyoruz. Onunu için bunu hissettirmek de çok önemlidir. Biz bunu hissettiriyoruz. birbirimizi anlayarak kutlamalýyýz” “Þuanda da onunu güzelliklerini yaþýyoruz. Devletimizin tüm kurum ve kuruluþlarýyla, bunu Tabi ki yine çok güzel kültürel kazanýmlarýmýz var. hissettirmeye çalýþýyoruz. Ýnsanlarýmýz da bunu Ramazan Bayramýmýz, Kurban Bayramlarýmýz, Milli biliyor. Yeter ki içimizden ve yüreðimizden gelerek Günlerimiz ve 21 Martta Nevruz Bayramýmýz var. hareket edelim. Ama asla fikrimizi, ideolojimizi, Bunlarýn þenlik içerisinde, güzellikle içerisinde, þiddetle, taþkýnlýkla ve birilerinin ekmeðine yað birbirimizi anlayarak kutlamalýyýz. sürecek bir þekilde ortaya çýkarmayalým.” Ama asla olumsuzluklara, þiddete, Vali toprak, son olarak Vatandaþlarýmýzýn kötülüklere yol açmadan, bayramý 18 Mart Çanakkale Þehitleri ve Deniz Zaferi bayram gibi kutlamalýyýz. Bu Haftasý’ný ve 21 Mart Nevruz Bayramý’ný kutlayarak, vesileyle vatandaþlarýmýzýn da nevruz bayramýný provoke etmek isteyen bazý kötü Çanakkale Deniz Zaferi’ni niyetli mihraklara karþý vatandaþlarý uyardý. Vali kutluyorum. Toprak, konuþmasýný þöyle tamamladý: Çanakkale’de koyun koyuna yatan þehitlerimizi hepsini rahmetle ve “Bayram üzerinden þiddet ve olumsuzluk minnetle anýyorum. Çünkü kucak çaðrýlarý yapanlara karþý, Devletimiz kucaða yatan bu þehitlerimiz deðiþik olarak her türlü tedbiri alacaðýmýzý ve bu yerlerden gelerek, vatanýmýzýn konuda karalý olacaðýmýzý bir kez daha kurulmasý için, düþman iþgalinden ifade etmek istiyorum” kurtarmak için vermiþ olduklarý “Þöyle veya böyle ifade edilebilir, ben mücadele sonrasý bugün biz buradan bütün vatandaþlarýmýzýn bu neþeli ve topraklarda rahat ve huzurlu bir coþkulu günümüz olan Nevruz gününü kutluyorum. þekilde yaþýyoruz. Güzelliklere vesile olmasýný diliyorum. Bunun güzelliklerini ve önemini Ama bu noktada da vatandaþlarýmýza bir bilelim, insanlarýmýzýn da bunu çaðrýda bulunmak istiyorum. Çünkü bu gibi günleri bilmesi çok önemlidir. Farkýndalýk vesile kýlarak, kalabalýk olan günleri vesile kýlarak, çok önemlidir. Dolayýsýyla bir insanlarýmýzý þiddet ve kavga ortamýna çekmek taraftan Çanakkale Deniz Zaferi’ni ve þehitlerimizi isteyenler var. anýyoruz. Bir taraftan ülkemizin üstünde barýnan Bu konuda vatandaþlarýmýza dikkatli tüm insanlarýmýzýn güzelliklerini ve neþeli günlere olmalarý çaðrýsýnda bulunuyorum. Biz de bir taraftan yol açan bayramlarý da kutluyoruz.” bu bayram neþesini yaþamaya çalýþýrken, diðer Vali Toprak, birlik ve beraberlik içerisinde taraftan da bayram üzerinden þiddet ve olumsuzluk yaþamanýn ve kucaklaþmanýn gereðine iþaret ederek, çaðrýlarý yapanlara karþý da Devletimiz olarak her bununda ideolojilerden arýnmakla mümkün türlü tedbiri alacaðýmýzý ve her türlü olumsuz olacaðýný vurguladý. Vali Toprak þöyle dedi: yaklaþýmlara, þiddet ortamlarýna müsaade “Kucaklaþmak bizim elimizdedir. Yeter ki etmeyeceðimizi ve bu konuda kararlý olduðumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.”>D.V. ideolojiden arýnmýþ olarak bakalým”


SAYFA - 4

16 MART 2012 CUMA

- GÜNCEL - BÝLÝM -

DEVLETÝN KONTROLÜNDE ÇADIRDA KALAN KALMADI

Ç

evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, bugün Van'da devletin kontrolünde çadýrda kalan tek bir kiþi bulunmadýðýný söyledi. TBMM Genel Kurulunda, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Van depremiyle ilgili

gümde mdýþý konuþ ma yaptý. Hü kü me t ad ýn a konuþmaya yanýt veren Ç e v re v e Þe h i rc i l ik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Van depreminin hemen ard ýnd an Hük üme tin Van'da olduðunu hatýrlattý. '' Bu gü n Va n' da dev let in k ont rol ünd e çadýrda kalan tek bir kiþi yoktur'' diyen Bayrakta r, Van'da evlerind e oturamay an tüm insanlarýn konteynerlerde kaldýðýný söyledi. ''V an' da ank et yap san ýz mem nun iye ti görürsünüz'' ifadesini kullanan Bayraktar, Van'da 16 bin konutun ihalesini yaptýklarýný, 30 bin konteyner

getirdiklerini söyledi. Van'da yapýlan konutlarýn maliyetinin düþük olduðunu belirten Bayraktar, ''Biz Van'a kesinlikle kafamýzý karýþtýracak bir þeyin içine giremeyiz'' dedi. ''Vanlýlarý önümüzdeki kýþ açýkta býrakmayacaðýz, evlerine yerleþtireceðiz'' diyen Bayraktar, Van'ý mutlaka büyükþehir yapacaklarýný ve böylece gelirlerinin artacaðýný dile getirdi. Bayraktar'ýn ''Van'daki konut ihalelerinde Doðulu müteahhitlere öncelik verdiklerini'' söylemesine, MHP Grup Bakanvekili Oktay Vural ''ayrýmcýlýk yapýldýðý'' gerekçesiyle tepki gösterdi. Bayraktar, ''Ayrým yapmadýðýmýzý ifade etmek için böyle bir söz kullandým. O yöreyi iyi bilen müteahhitleri çaðýrmada öncelik tanýdýk. Türkiye'nin her tarafýndan müteahhit orada var. Biz orada az az iþ verdik çabuk bitsin diye ama o bölgenin insanlarýna öncelik tanýdýk. Orada Türkiye'nin her yerinden müteahhit var. Kamu Ýhale Kanununa göre hareket ettik'' dedi.

ÞARJ SORUNUNA ÝLGÝNÇ ÇÖZÜM

E

lektronik cihazlarýný 7/24 yanýndan ayýrmayanlar için þarj sorununu çözecek yeni bir teknoloji geliþtirildi. Brezilyalý mucit Joco Paulo Lammoglia geliþtirdiði AIRE maskesi sayesinde, spor yaparken veya uyurken iPhone’dan tutun mp3 çalarlara kadar birçok elektronik cihaz þarj edilebilecek. AIRE maskesi, maskeyi takan kiþi nefes alýp verdikçe oluþan rüzgar enerjisini elektriðe çeviriyor ve baðlý olduðu elektronik cihazýn þarj olmasýný saðlýyor. Küçük rüzgar türbinleri içeren maskenin ürettiði elektrik, bir kablo aracýlýðýyla elektronik cihaza aktarýlýyor. Mucit Lammoglia, “Ýcadýmla atmosfere karbondioksit salýnýmý oranýný düþürmek ve elektrik üretilmesini saðlamak istiyorum” dedi. Lammoglia, “Evinizde veya dýþarýda, koþarken, yürürken, uyurken, hatta kitap okurken bile AIRE maskesini kullanabilirsiniz... Enerji tasarrufu saðlamasý ve çevreyi korumaya yardýmcý olmasýnýn yaný sýra, egzersiz yapma istediðini de güçlendiriyor” dedi. 7/24 ENERJÝ Brezilyalý mucit, AIRE maskesiyle 7/24 enerji elde edilebileceðine dikkat çekerek, icadýnýn bedensel faaliyetleri enerjiye dönüþtürmek için harika bir cihaz olduðunu öne sürüyor. AIRE maskesinin birlikte kullanýlamayacaðý tek bir cep telefonu mevcut: Dünyanýn halen AA pili kullanan cep telefonu SpareOne. Sadece arama yapabilme ve gelen çaðrýlarý alma özelliði bulunan SpareOne’ýn kamerasý, internet baðlantý veya dokunmatik ekran özelliði bulunmuyor. SpareOne, 15 Mart’ta Ýngiltere’de 95, ABD’de 70 dolardan satýþa sunulacak. Telefonun, arka cebinizde taþýyabileceðiniz “acil arama” cihazý olarak tanýmlanýyor. Pil ömrü 10 saat konuþma imkaný veren SpareOne, kapalýyken bile þarjý azalan akýllý telefonlara kýyasla, kullanýcýlara þarj endiþesi bulunmayan bir alternatif sunacak.>Bilim.Org

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

B

ilim insanlarý, bir zýrhlý balýðýn, uçan kertenkeleyi avladýðý aný gösteren 120 milyon yýllýk fosil buldu.

Almanya’nýn Bavyera bölgesinde bulunan fosil, kanatlarý olmasýna raðmen aspidorhynchus olarak bilinen etçil balýðýn avý olmaktan kurtulamadýðýný gösteriyor. Uçan kertenkelenin kanatlarý, yaklaþýk 63 santim uzunluðundaki balýðýn aðzýna sarýlmýþ bir halde bulundu. Kanat açýklýðý neredeyse 68 santim olan kertenkelenin, balýðýn aðzýný makara gibi sarmaya çalýþtýðý düþünülüyor. Fosilin tasvir ettiði hayatta kalma mücadelesinin yaný sýra, ortaya çýkan en ilginç detaylardan biri, kertenkelenin boðazýnda çok küçük bir balýðýn, leptolepides’in bulunmasý. Bu da, kertenkelenin henüz yemeðini sindiremeden, bir baþkasýnýn avý olduðu anlamýna geliyor. Ancak bilim insanlarý, bugün var olmayan zýrhlý balýðýn uçan kertenkeleyi genelde tercih etmediðini ve yanlýþ bir saldýrý düzenlemiþ olabileceðini düþünüyor. YANLIÞ SALDIRI DÜZENLEDÝ Fosili inceleyen araþtýrma ekibinde yer alan Eberhard Frey, “Zýrhlý balýk ile uçan kertenkele normalde birbirleriyle hiç ilgilenmez” dedi. Karlsrueh kentindeki Eyalet Doðal Tarih Müzesi yetkilisi Frey, “Sanýyorum ki bu karþýlaþma her iki tür için öldürücü oluyordu... Balýklar, çok akýllý olmadýklarý için ne yediklerine dikkat etmeyebiliyor” dedi. Araþtýrmacýlar, balýðýn baþ edemediði kertenkele ile düþük oksijenli suya düþtüðünü ve burada boðulduðunu tahmin ediyor.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

16 MART 2012 CUMA

- EKONOMÝ - GÜNCEL -

E

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleri ile 2002 yýlýnda 896 milyon dolar olan ticaret hacminin 2011 yýlýnda 7 milyar dolarý geçtiðini ifade ederek, Türkiye'nin 2011 yýlýnda Latin Amerika'ya ihracat rekorlarý kýrdýðýný belirtti. Ekonomi Bakaný Çaðlayan, Ekvador Dýþiþleri, Ticaret ve Entegrasyon Bakaný Ricardo Patino'yu bakanlýk toplantý salonunda kabulünde, Patino'nun Türkiye'ye yaptýðý bu ziyarette Türkiye hakkýnda iyi kanaatlere sahip olacaðýný umduðunu ifade etti. Bu seyahatin bir çok ilki beraberinde getirdiðine iþaret eden Çaðlayan, Ekvador Devlet Baþkaný Delgado'nun 15-16 Mart tarihleri arasýnda Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleþtireceðini söyledi. Çaðlayan, yýllar boyu Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasýndaki ticari iliþkilerin zayýf olarak seyrettiðini belirterek, ''Ancak bu dönemde Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasýndaki ticari-siyasi iliþkilerimiz yüksek seviyeye çýkmýþtýr'' dedi. Latin Amerika ülkeleri ile 2002 yýlýnda 896 milyon dolar olan ticaret hacminin 2011 yýlýnda 7 milyar dolarý geçtiðini ifade eden Çaðlayan, Türkiye'nin 2011 yýlýnda Latin Amerika'ya ihracat rekorlarý kýrdýðýný belirtti. Çaðlayan, Peru, Brezilya, Arjantin, Venezuela, Kolombiya ve Paraguay'a ihracat rekoru kýrdýklarýný söyledi. ''Yoðun çalýþmalarýmýz var'’ Türkiye'nin Latin Amerika'da Serbest Ticaret Anlaþmalarý aðý kurmak istediðini dile getiren Çaðlayan, þu anda Þili ile serbest ticaret anlaþmasýnýn olduðunu ifade edere k, ''M ERCOS UR, Or ta Ame rika v e Ande an Topluluðu ile Serbest Ticaret Anlaþmasý yapmak için yoðun çalýþmalarýmýz var'' diye konuþtu. Çaðlayan, bugün gelinen noktada, MERCOSUR, Kolombiya, Ekvador ile Serbest Ticaret müzakerelerinin devam ettiðini vurgulayarak, ''Peru ve Orta Amerika ülkeleri nezdindeki giriþimlerimiz de ivme kazandý. Bu konuda Sayýn Bakan'ýn da desteðini istiyorum'' dedi. Latin Amerika bölgesi ile ticaretin artýrýlmasýnda Ekvador ile iliþkilere çok önem verdiklerini dile getiren Çaðlayan, þunlarý kaydetti: ''Ekvador ile olan ticari-ekonomik-siyasi iliþkilerimizi yüksek noktaya çýkarmak istediðimizi söylerken, Ekvador tarafýnýn ayný istek içerisinde olmasý bizleri de fazlasýyla memnun ediyor. Ekvador'un

An ka ra 'd a bü yü ke lç il ik açmýþ olmasý da bu durumun en somut göstergesidir.'’ Türkiye ile Ekvador arasý nda ''Tic aret Ýþbir liði Anlaþmasý'' ile ''Ekonomik ve Ticari Ortakl ýk Komi tesi (JETCO) Protokolü''nün 1 Aralýk 2010 tarihinde im za la nd ýð ýn ý ha tý rl at an Çað lay an, bu çer çev ede , JETCO 1. Dönem Teknik Toplantýsý nýn 22-23 Þubat 2011 tarihlerinde Quito'da gerçekleþtirildiðini söyledi. Çaðlayan, ''Ticaret Ýþbirliði Anlaþmasý''nýn yürürlüðe girmesi ile Karma Ekonomik Komisyon Toplantýlarýna baþlanabileceðini belirtti. Ekvador ile hukuki altyapýnýn temellerinin saðlam bir zemine oturtulmasý gerektiðini ifade eden Çaðlayan, Serbest Ticaret Anlaþmasý mahiyetindeki ''Kalkýnma için Ticaret Anlaþmasý'' müzakerelerinin de en kýsa zamanda tamamlanmasýný istediklerini söyledi. ''Anlaþma imzalanacak'’ Çaðlayan, ''Ekvador Devlet Baþkaný'nýn Türkiye ziyareti vesilesi ile ülkelerimiz arasýnda turizm, çevre, kültürel ve eðitsel iþbirliði alanlarýnda 3 anlaþma ve iþbirliðinin sorunsuz ilerlemesini garanti etmek üzere bir Ýþbirliði Çerçeve Anlaþmasý imzalanacaktýr'' dedi. 16 Mart 2012 tarihinde Türkiye-Ekvador Ýþ Konseyinin kurulacak olmasýnýn önemli olduðunu dile getire n Çaðla yan, bun dan büyü k bir mem nuniyet duyduðunu ifade ederek, Cuma günü ''Türkiye-Ekvador Ticaret ve Yatýrým Forumu''nun düzenleneceðini belirtti. Çaðlayan, foruma Ekvador'dan 40, Türkiye'den ise 200300 Türk iþadamýnýn katýlacaðýný ifade etti. Ekvador bayraðýna dikkati çekti Çaðlayan, konuþmasýnýn sonunda masadaki Ekvador bayraðýna dikkati çekti. Çaðlayan, Ekvador bayraðýnýn Türkiye'nin en büyük futbol takýmlarýndan ikisini renklerinde barýndýrmasýnýn çok önemli olduðunu ifade ederek, birinin taraftarý olduðu sarý-kýrmýzý renklere sahip Galatasaray, diðerinin sarý-lacivert renklere sahip Fenerbahçe olduðunu söyledi.

Çaðlayan, ''Galatasaray ve Fenerbahçe'nin renklerini bünyenizde toplayarak, onlarýn sempatisini de ciddi manada kazanmýþ olacaksýnýz'' dedi. ''Atatürk'ün tarihteki yerine biz de çok büyük önem veriyoruz'’ Ekvador Dýþiþleri, Ticaret ve Entegrasyon Bakaný Patino da, Türkiye'ye geldikleri için çok memnun olduklarýný, gurur duyduklarýný dile getirdi. Patino, bayraklarýnýn renklerinin Türkiye'de böyle bir anlam çaðrýþtýrmasýnýn kendilerini memnun ettiðini ifade ederek, ''Umuyorum iliþkilerimizin kuvvetlenmesi için bu bir öngörü olacak. Renklerin ötesinde birbirimizi daha yakýndan tanýyýp, güçlü beraberlik içerisinde olacaðýmýzý umuyorum'' dedi. Bu ziyaretle Türkiye'nin geçmiþi hakkýnda bilgi sahibi olduklarýný dile getiren Patino, ''Binlerce yýllýk bir tarihçe bu. Cumhuriyetin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihteki yerine biz de çok büyük önem veriyoruz. Ziyaretimizle, böylesine büyük bir þahsiyete saygý reveransýnda bulunmuþ oluyoruz'' ifadelerini kullandý. Patino, Avrupa ve Kuzey Amerika'da gözlemlenen kriz karþýsýnda Türkiye ve Ekvador'un birlikteliðinin her iki tarafa da güç saðlayacaðýný vurguladý. Türkiye'nin bulunduðu stratejik konumla kapý görevi gördüðünü dile getiren Patino, Ekvator'un Güney Amerika'da da ayný þekilde önemli bir konuma sahip olduðunu söyledi.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


16 MART 2012 CUMA

SAYFA 6

- GÜNCEL -

ÝL ÝDARE ÞUBE BAÞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Geliþmiþ ve kalkýnmýþ bir Siirt için var gücümüzle çalýþýyoruz. Tabi ki bütün bu projeler koordineli bir ekip çalýþmasýyla baþarýya ulaþmaktadýr. Bu anlamda ilimizde birlik beraberlik içinde çok güzel iþlere imza atýlmaktadýr. Günümüz çaðdaþ kamu yönetiminin temel felsefesi; vatandaþa güveni esas alan, Devlet-Vatandaþ iliþkilerinde kýrtasiyeciliðe kaçmayan ve bürokrasi içinde boðulmayan, vatandaþ taleplerinin en kolay, en seri ve en uygun þekilde sonuçlandýrýlmasýný amaçlayan “vatandaþ odaklý” bir yönetimi gerçekleþtirmektir. “Vatandaþ odaklý yönetim” vatandaþlarýmýzýn hizmet kapýsý olarak gördüðü Devlet kapýsýnda, gereksiz emek ve zaman kaybýna uðratýlmadan ve bekletilmeden iþlerinin kolaylýkla sonuçlandýrýlmasýný hedeflemektedir. Söz konusu kamu yönetimi anlayýþý ile vatandaþýn kamu kurumlarýndaki iþ ve taleplerinin zamanýnda karþýlanmasý ile artýk günümüz çaðdaþ yönetiminde yeri olmamasý gereken, bir takým aracýlarýn devreye girerek, vatandaþý maddi-manevi sömürmesi engellenecek ve ayný zamanda kamu görevlilerinin þahsýnda, Devletimizin itibar ve güven kaybýna uðramasýný da önlenmiþ olacaktýr. Devlet-vatandaþ iliþkilerinde daima güler yüzlü olunacak, Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yasalar doðrultusunda kendilerine verilen hizmetleri; gecikmeden, þeffaflýk içerisinde yürütmeleri esastýr. Bu nedenle vatandaþlarýn kamu kurum ve kuruluþlarýna müracaatlarýnda, talep ettikleri iþlemleri yasalar çerçevesinde süratle yapýlacak ve vatandaþýn kamuya olan güvenini sarsýcý iþlem ve hareketlerden kaçýnýlacaktýr. Kamu kuruluþlarýnda vatandaþa kötü muameleye asla müsamaha edilmeyecektir. Vatandaþýn kötü muamele ile ilgili þikâyetleri birim amirleri tarafýndan öncelikle iþleme alýnacak ve derhal Valiliðime bildirileceklerdir. Geliþen dünya þartlarýnýn gerisinde kalmamak ve geliþmelere ayak uydurmak zorundayýz. Yönetim

14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Siirt Devlet hastanesi Baþhekimi ve idarecileri, hastanede görev yapan doktor ve saðlýk çalýþanlarýný ziyaret ederek karanfil daðýttý. Siirt Devlet Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Adem Bozkurt Aras, Hastane Müdürü Abdurahman Tetik, Baþhekim Yardýmcýsý Mehmet Erol Yýldýrým, Baþ hemþire Sabriye Özdemir, Siirt Devlet hastanesinde çalýþan 65 Uzman, 5 pratisyen doktor ve saðlýk çalýþanlarýný ziyaret ederek Týp bayramý nedeniyle karanfil daðýttý günleri kutladý. Hastane baþhekimi Op. Dr. Adem Bozkurt Aras, “Günümüze kadar gelen 14 Mart kutlamalarý, artýk içinde bulunduðu haftayý da kapsayacak þekilde “Saðlýk Haftasý” olarak kutlanýyor. Doktorlarýmýz Milli Mücadelemizde Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun askerleriyle birlikte cephede ve hatta gerektiðinde en ön saflarda yer almýþ, sadece cephe

YAYINIMIZ SES GETÝRDÝ

Vali Musa Çolak, sorunlarýný dile getirdiðimiz Þirvan Ormanbaðý köy yolunda incelemeler yaptý haberini yarýn ki sayýmýzda okuyabilirsiniz.

YORUM

Mehmet Esmeroðlu Telfax :0.484.223 42 53 E-Mail :mehmet_esmeroglu@hotmail.com

anlayýþýmýz, hürriyet, mülkiyet, adalet ve emniyet paydaþlarýný içine alan, katýlýmcý ve saydam olmalýdýr. Sizlerden rutin çalýþmalarýnýzýn dýþýnda büyük projeler bekliyorum. Her kurum kendi alanýnda yapacaðý projelerle Siirt'in geliþmesine ve kalkýnmasýna katký yapacaktýr. Yeni bir çalýþma mevsimine girmiþ bulunuyoruz. Siirt'in mevcut sorunlarýnýn bilincindeyiz. Buna göre de projeler hazýrladýk. Bu konuda herkesten ekstra performans bekliyorum. Bu duygu ve düþüncelerle toplantýmýzýn verimli sonuçlar doðurmasýný diliyor,bu çalýþmalarý birlikte yürüttüðümüz, kamu kurumlarýndaki mesai arkadaþlarýma, bizlere her zaman destek olan kadirþinas Siirtli vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Hedefimiz; kalkýnmada sürdürülebilirlilik, mutlu ve müreffeh insanlarýn yaþadýðý bir kent oluþturmaktýr. Dolayýsýyla daha güçlü bir ülke olabilmemiz için, hizmet kervaný içinde bulunan herkesin büyük bir gayretin içinde olmasý gerekiyor. Bu duygu ve düþüncelerle, 2012 yýlýnýn ilk il idare þube baþkanlarý toplantýsýnýn verimli olmasýný diler, yapacaðýnýz çalýþmalarda hepinize baþarýlar diliyorum.

Yaklaþýk on bin kiþinin üç gün boyunca bir yandan türbeyi ziyaret ettiði bir yandan da akraba ve dostlarý ile hasret giderdiði hatta eðlendiði bu etkinlik alanýnda maalesef iki bayanlara ikisi erkeklere dört göz tuvalet olduðunu söylemek, yetkililerin gösterdiði ilgiyi göstermek açýsýndan yeterlidir. Gene bu kadar kalabalýk bir topluluðun katýldýðý etkinliklerde su ihtiyacý Siirt ve Þirvan Belediyelerinin görevlendirdiði itfaiye araçlarý ile saðlanýyor. Türbe çevresinde mutlaka düzenlemeler yapýlmalý, baþta yolun kalitesi yükseltilmeli, gelen ziyaretçilerin rahat edebileceði mekanlar oluþturulmalýdýr. Tuvalet sayýsý mutlaka arttýrýlmalý, çünkü ihtiyaç giderebilmek için vatandaþlar metrelerce uzunlukta kuyruklar oluþturuyorlar. Geriye dönüp hayýflanmak, denen yapýlmadý neden geç kalýndý demek anlamsýz ve faydasýz. Daha etkinliklerin düzenlenmesine aylar var. Þimdiden kollarý sývamalý. Ýlgili kurumlar sivil toplum kuruluþlarýnýn da desteðini alarak bir anma etkinliði düzenlemeli. Yalnýz il bazýnda deðil, ülke hatta dünya çapýnda bir tanýtým kampanyasý baþlatýlmalýdýr. Bir çok Ýslam ülkesinden özellikle Ýran'dan çok ziyaretçi çekilebilir diye düþünüyorum. Bunu ilimizin inanç turizmi açýsýndan sahip olduðu Veysel Karani, Ýbrahim Hakký, Ýsmail Fakirullah, Sultan Memduh, Þeyh Musa, Þeyh Naccar ve diðer deðerleri de eklediðimizde inanç turizmi açýsýndan hak ettiðimiz payý rahatlýkla alabiliriz.

ÞEHÝTLERÝMÝZ ANILIYOR gerisinde tedavi hizmetleri vermekle kalmamýþtýr. Ulu Önder Atatürk'ün “Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz” sözü arkasýnda duran o güven buradan gelmektedir. Milleti ve ülkesi için hiçbir fedakârlýktan kaçýnmamýþ Siirt devlet hastanesinde görev yapan doktorlarýmýz dün olduðu gibi bugünde verilen görevi en güzel bir þekilde yerine getiriyor. Hastanemizde Saðlýk kalitesi her geçen gün artýyor. Uzman hekim ve týbbi cihaz konusunda son yýllarda büyük bir atýlým yapan hastanemiz Bölge hastaneleriyle rahatlýkla rekabet edebilecek noktaya gelmiþtir. Vatandaþlarýmýzý bu saðlýk hizmetlerinden yararlanmalarý için tüm personellerimizle özverili çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. 14 Mart Týp Bayram'ýný kutluyor, tüm milletimize saðlýk ve esenlikler diliyorum” ifadesini kullandý.

Kültür Merkezinde devam edilecek etkinliklerde, garnizon komutanlýðý adýna yapýlacak olan konuþmada Çanakkale Zaferi ve bu zaferin kazanýlmasý esnasýnda þehit olanlar hakkýnda bilgi verilecek. Düzenlenen resim þiir ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verilecek. Ayný gün akþam Halk Eðitim Merkezinde Siirtli tiyatro sanatçýlarýnýn oynadýðý “Çanakkale Geçilmez” adlý oyun sahneye konulacak. Ayrýca anma etkinlikleri kapsamýnda, 16 Mart Cuma günü Çarþý Hacý Abdülhakim Camisinde ikindi namazýndan sonra Mevlidi Þerif okutturulacak. 17 Mart cumartesi günü saat 14:00'te Kültür Merkezinde þehitlerle ilgili bir konferans verilecek.

TERÖRLE MÜCADELE ÞUBESÝNDEN EMNÝYET TEÞKÝLATINI TANITICI EÐÝTÝM SEMÝNERLERÝ

Aydýnlar Caddesi üzerinde bulunan Ayyýldýz Ýlköðretim Okulunda düzenlenen eðitim seminerinde öðrencilerle birlikte polislerin verdiði eðitimi izleyen Emniyet Müdürü Güven ''Öðrenciler ile teþkilatýmýz arasýnda samimi sýcak bir tanýþma ortamý oluþturmak, polisi ve polislik mesleðini daha yakýndan tanýmalarýný saðlamak, ayrýca gene öðrencilerimizin yaþadýðý sorunlarý ve önerilerini dinleyerek bu sorunlarýn çözümü konusunda yardýmcý olmak amacýyla bu eðitim seminerlerini düzenliyoruz. Kýsacasý mesleðimizi tanýtýyoruz. Polis ablalarý ve

aðabeyleri hangi þartlar hangi görevleri yapýyorlar? Bu genç ve güzel insanlara anlatmaya çalýþýyoruz. Bu güne kadar 10 okulda 2360 öðrenciye ulaþtýk. Hedefimiz il merkezindeki 35 ilköðretim okulunun 4,5 ve 6'cý sýnýflarýnda okuyan on bin öðrenciye ulaþmaktýr.”dedi. Eðitim seminerlerinde Terörle Mücadele Þube Müdürlüðünde görevli polisler, polisin görevleri hakkýnda

öðrencilere bilgiler vererek, sorduklarý sorularý cevaplandýrdý. Seminerin ardýndan bomba imha uzmaný polislerin kýyafetleri ve bazý polis araçlarý öðrencilere tanýtýldý. Birçok öðrenciler Emniyet Müdürü Recep Güven'den defter ve ders cetvelleri üzerinde imza istedi. Eðitim seminerlerinde öðrencilere kýrtasiye malzemeleri ve çeþitli ikramlarda bulunuldu.

16 MART 2012 Gazete Sayfaları  

16 MART 2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you