Page 1

VALÝ AYDIN “DAHA GÜZEL, DAHA ÝYÝ BÝR SÝÝRT ÝÇÝN EL BÝRLÝÐÝ ÝLE ÇALIÞACAÐIZ” AYDIN'A, GELEN ÇÝÇEKLERÝN SATILMASINDAN ELDE EDÝLECEK GELÝR SÝÝRTSPOR'A BAÐIÞLANACAK Vali Ahmet Aydýn, daha güzel, daha iyi bir Siirt, için elbirliði ile çalýþacaklarýný söyledi. Siirt'te görev yapan yerel ve ulusal basýn organlarýnda çalýþan gazeteciler, Vali Ahmet Aydýn'ý, ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Basýn mensuplarý ile ilin sorunlarý hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulunan Aydýn “Siirt, güzel bir memleket. Daha güzel, daha iyi bir Siirt için el birliði ile çalýþacaðýz. Daha öncede vali yardýmcýsý olarak Siirt'te görev yaptýðým için, hem sizleri, hem Siirt'in potansiyelini ve sorunlarýný da biliyorum. Basýn mensuplarý bize yayýnlarýnda yol gösterecekler. Onlarýn dile getirdikleri sorunlarý hemen çözmeye çalýþacaðýz.” Dedi. Vali Aydýn, Siirtsporda yaþanan sýkýntýlarýn giderilmesi için gerekli çalýþmalarý baþlattýklarýný belirtti. Vali Aydýn kendisine gönderilen çiçekler için vatandaþ ve sivil toplum kuruluþlarýna teþekkür ederek, bu çiçeklerin satýþýndan elde edilecek gelirin Siirtspora baðýþlanacaðýný sözlerine ekledi.

Siirt Valisi Ahmet Aydýn, '30 Aðustos Zafer Bayramý' dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýnladý. Vali Aydýn mesajýnda; vatan topraðýný n düþman iþgalinde n kurtuluþu nu ve

Türkiye Cumhuriyet i Devletinin baðýmsýzlý ðýný müjdeleyen, '30 Aðustos Zafer bayramý' nýn 90'nýncý yýl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coþkuyla kutladýklarýný bildirdi.

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 30 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2283

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

30 Aðustos Zafer Bayramý, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altýna almak isteyen devletlere karþý, yokluk içinde, tüm imkânsýzlýklara raðmen, Halkýmýzýn sarsýlmaz azmi, vatanseverliði ve kahramanlýðý ile kazanýldýðýný kaydeden Vali Aydýn mesajýnda þu ifadelere yer verdi: “Tarihi üstün baþarýlarla dolu bir milletin, en zor þartlarda bile esaret altýna alýnamayacaðýnýn tarihsel ispatý olan Devamý Sayfa 6’da Kurtuluþ Savaþýnýn,

Nurhayat Varol

DÝYOR KÝ

Öðretim Görevlisi Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :nurhayat_varol@yahoo.com

Vali Ahmet Aydýn dün il de görev yapan basýn mensuplarýný kabul makamýnda kabul etti. Aslýnda bu kabul birbirlerini tanýyan ve seven insanlarýn tekrar bir araya gelmeleriydi. Ahmet Aydýn, gene aynýydý; ayný heyecan, ayný azim, ayný güler yüz, ayný enerji… Kýsacasý deðiþen bir þey yoktu. Sayýn Aydýn, çalýþma prensiplerinden de bahsetti. Aslýnda bu prensipler onu tanýyan bizler için sürpriz deðildi. Sayýn Aydýn, mevzuat odaklý bir hizmet anlayýþýna sahip deðildi. O insaný Yaradýlandan ötürü seven bir insan olarak, hizmette de önce insaný düþünüyor. Ona göre insanlarýn yararýna olan bir iþ mutlaka yapýlmalý. Mevzuatla uyumu nasýlsa bir þekilde formüle edilir. Nitekim dünkü sohbetimizde daha önceki görev yerlerindeki çalýþmalarý anlatýrken bu duruma iliþkin bir iki örnekte verdi. Sayýn Aydýn, pratik ve çabuk karar verebilen ve bu karar uygun hareket eden bir insan. Bundan sonraki dönemde de kamuda buna yönelik bir deðiþim beklemeliyiz. Özellikle adeta ölü topraðý serpilmiþ, kendi kabuklarýna çekilmiþ, varlýklarý ile yokluklarý bir olan bazý kamu kurumlarýný harekete geçirileceðini, gerçek fonksiyonlarýný icra etmelerinin saðlanacaðýný beklemeliyiz. Sayýn Aydýn, güler yüzlü bir insan. Son yýllarda sayýlarý oldukça azalan ve halk arasýnda “mahkeme duvarý gibi surat “ olarak tanýmlanan asýk suratlý, vatandaþa tepeden bakan kamu görevlilerinin iþi onun döneminde daha da zor. Onlarýn da kendilerini en kýsa zamanda yeni döneme adapte etmelerinde yarar vardýr. Özetlemek gerekirse, yeni bir dönem baþlýyor; vatandaþ odaklý, kalkýnmanýn ivme kazanacaðý sorunlarýn çözüleceði bir dönem baþlýyor. Bu dönemin baþarýya ulaþmasýnýn bizde yani vatandaþta düðümlenen tek bir þartý var. O da olur olmaz sorunlarý valilik makamýna taþýmamak, Vali Aydýn'ýn rahat çalýþmasýný saðlamak ve yapýlacak çalýþmalara caný gönülden destek vermek.

Ülkemizin yaþayan deðerlerinden birisi olan þair yazar Bejan Matur Siirt'i gezdi. Vali Ahmet Aydýn'ýn konuðu olarak bir gün ilimizde kalan Matur, özellikle Tillo ilçemize hayran kaldý. Tilloyu gazetemiz genel yayýn yönetmeni Ayhan Mergenle birlikte gezen ve bilgi alan Matur, ilçedeki birçok yerin ortaçað kentini andýrdýðýný ve orijinalliðini koruduðunu söyledi. Tillo'nun ruhani bir dokuya sahip olduðunu belirten Matur, bu yapýnýn korunmasý gerektiðini belirtti. Vali Aydýn'ýn, Matur'u, 23 Eylülde yapýlacak olan kültür þenliðine davet ettiði öðrenildi.

Siirt'e bakým yapan elektrik þebekesinin bakýmýný yapan iþçi elektrik direðinden düþerek aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre Dicle Elektrik AÞ adýna elektrik þebekesinin bakým ve onarým çalýþmasýný yürüten özel bir firmada teknisyen olarak Emin Cezlan (24) Akyayla Köyünde bir elektrik direðinde çalýþma yaparken dengesini kaybetmesi sonucu düþtü. Aðýr yaralanan Cezlan, arkadaþlarý tarafýndan Siirt Devlet Hastanesi kaldýrýldý. Cezlan'ýn tedavisine yoðun bakým servisinde devam ediliyor. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

Kural, kural, kural! bu sözcük insanlarýn anlamaya baþladýktan sonra tanýþtýklarý ve sýk karþýlaþtýklarý bir kelimedir. Yaþam boyu çeþitli kurallar ile karþý karþýya kalýnýr. Kural aile içerisinde ve toplumda daha düzenli yaþam için mutlaka gereklidir. Yeni doðan çocuk için annenin kurallarý geçerlidir. Ne zaman besleneceðinden, ne zaman uyuyacaðýndan baþlar. Ýlerleyen yaþlarda artarak ve deðiþerek zincirleme devam eder. Evde ebeveynler tarafýndan uygulanan kurallar çocuk büyüdükçe sosyal yapýyla birlikte baþkalaþým gösterir. Okullarda dizi dizi uygulanan kurallar, toplumsal yaþamýn gereði olarak uygulanan kurallar dizisi bitmez. Kurallarýn resmi olaný vardýr, yani uyulmazsa ceza ile uyarýlacak olaný vardýr. Bir de kendi kendimize uyguladýðýmýz kurallarýmýz vardýr. Asýl katý kurallar okul yaþamýna baþlandýðýnda görülmektedir. Ülkemizde kural denince belki ilk akla gelen trafik kurallarýdýr. Kurala uymamanýn bedeli bazen can pazarýna dönmüþ kazalar ile ödenmektedir. Cezai yaptýrýmý olmasýna raðmen bazý sürücüler kurala uymamayý baþarý, hatta beceri olarak ne yazýk ki görebilmektedir. Örneðin kýrmýzý ýþýkta geçmeyi, yanlýþ yerde araç sollamak gibi hatalar yapýlarak zaman kazancý yapýldýðý, bazen de pratik olduklarýný anlatmak isterler. Bir de sosyal sorumluluktan kaynaklanan kurallarýmýz vardýr. Ýlk akla gelen karþýdaki insanýn haklarýna duyulan saygýdýr. Toplum olarak komþuluk iliþkilerimiz gerçekten çok sýcaktýr, ama bitiþik komþu ile bahçe sýnýrýna bir duvar ya da tel örgü gibi bir sýnýr belirlenmeyince, bir süre sonra bahçelerin iç içe geçtiði ve sorunlarýn baþladýðý görülmektedir. Bu da bir kuralsýzlýktýr. Ülkemde yaþarken bazý kuralsýz yaþam þekli sanýrým göz alýþkanlýðý yaratmakta. Ancak oradan ayrýlýnca farklýlýðý daha iyi görebiliyorum. Kurala uyan insanlar ayný zamanda sabýrlý insanlardýr. Devamý 6’da


SAYFA - 2

30 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL - SAÐLIK -

A

llerji, çoðu bireyin temas ettiðinde sorun yaþamadýðý bir maddeye karþý vücudun anormal duyarlýlýk göstermesi olarak tanýmlanabilir. Allerji çoðu zaman aile bireyleri arasýnda genetik (ýrsi) bir geçiþ göstermektedir. Anne ya da babadan birinin allerjik vücut yapýsýna sahip olmasý durumunda çocukta allerji geliþme riski % 25 iken, hem annenin hem babanýn allerjik olmasý durumunda bu oran % 50'ye çýkmaktadýr. Hem anne, hem babada ayný allerjik hastalýðýn bulunmasý durumunda ise çocukta ayný hastalýk görülme riski % 70 olarak bildirilmektedir. Ancak ailesinde hiç allerji ya da astým öyküsü olmayan astýmlý çocuklar da vardýr. Çocuklarda en sýk neye karþý allerji geliþir Çevremizde var olan her tür maddeye karþý allerjik reaksiyon geliþebilir. Allerji yapýcý maddeler gýdalarla, hava yolu ile, vücuda dýþarýdan enjekte edilmek yoluyla veya deri yolu ile alýnabilir. Ýlk 3 yaþta gýdalara karþý (en sýk inek sütü ve yumurta) allerji geliþimi ön planda iken, 3 yaþtan sonra solunan hava ile alýnan maddelere karþý olan allerjiler ön plana geçer. Hava yolu ile allerji yapabilen maddeler içinde ev tozu akarlarý, küf, hayvan cilt döküntüleri, salgý ve tüyleri, yabani ot, çimen ve aðaç polenleri sayýlabilir. Çocuklarda astým neden olur? Çocukluk çaðýnda astým % 90 oranýnda allerjik kökenlidir. Ev içi allerji yapýcý maddelerin bronþlarda yarattýðý hassasiyet; soðuk hava, egzersiz, solunum yolu enfeksiyonlarý, kimyasal kokular, hava kirliliði ve sigara dumaný gibi uyaranlarla temas sonucu astým belirtilerinin ortaya çýkmasýna neden olur. Bunun yanýnda alerjik olunan maddeye bir anda aþýrý maruz kalmak da öksürük, hýrýltý, nefes darlýðý belirtilerine yol açabilir. Çocuklarda astým nasýl seyreder? Astým tanýsý alan çocuklarýn çoðunun hayatýn ilk 2 yýlýnda belirti verdiði bilinmektedir. Ýlk yýllarda öksürük ve hýrýltý daha çok virüslerle olan solunum yolu enfeksiyonlarý sonucu ortaya çýkar. Bu yaþlarda akciðerlerin geliþiminin henüz tamamlanmamýþ olmasý, küçük hava yolu çaplarýnýn dar, kýkýrdak dokunun az olmasý, tekrarlayýcý bronþ daralmasýna katkýda bulunur. Dört beþ yaþlarýnda akciðerlerin geliþiminin tamamlanmasý ile erken yaþlarda astým belirtileri gösteren birçok çocukta hastalýk düzelmektedir. Düzelmeyen bir grup hasta ve daha geç astým tanýsý almýþ çocuklarýn bir kýsmý da ergenlik çaðýnda klinik bir iyilik dönemine girerler. Genel olarak çocukluk çaðýnda astým tanýsý almýþ hastalarýn yaklaþýk %50-60'ý ergenlik döneminde iyileþirler. Ýyileþen olgularýn bir bölümü orta yaþ döneminde tekrar hastalýk belirtileri göstermeye baþlayabilmektedirler. Allerjisi olan astýmlý çocuklarda yaþ ilerledikçe hastalýðýn kaybolmasý olasýlýðý daha düþüktür. Çocuklarda astým nasýl teþhis edilir? Astým tanýsý koymada en deðerli taný aracý þikayetlerin hikayesidir. Öksürük, hýrýltý, hýþýltý ve / veya nefes darlýðý belirtilerinin varlýðý ve bu belirtilerin bronþ acýcý tedaviyle veya kendiliðinden kaybolmasý, ancak bir süre sonra tekrar ortaya çýkmasý ön planda astýmý düþündürür. Yattýktan sonra veya sabaha karþý yaklaþýk 30 dakika süreyle devam eden ve bronþ geniþletici ilaçlara olumlu yanýt veren öksürük ataklarý da aksi ispat edilene kadar astým kabul edilmelidir. Doktor muayenesinde akciðerlerde bronþ daralmasýna ait bulgular gözlenmesi de tanýyý destekler. Çocuklarda astým nasýl tedavi edilir? Tüm allerjik hastalýklarda olduðu gibi astýmda da birinci basamak tedavi allerjik olunan maddeden uzak durmaktýr. Uygun öneriler doðrultusunda alýnacak çevre önlemleri ile hastalýk belirtilerinin ve bronþlardaki aþýrý duyarlýlýðýn belirgin derecede azalmasý mümkündür. Çevre önlemlerinin yeterli olmadýðý, ilaç tedavisinin uygun görüldüðü hastalarda havayolu ile akciðerlere çekilip bronþlarý tedavi eden sprey þeklindeki ilaçlar kullanýlmaktadýr. Bunlar, allerjinin yarattýðý bronþ hassasiyetini azaltarak ataklarý önleyici ilaçlar ve sadece hastalýk alevlenmeleri sýrasýnda kullanýlan bronþ gevþetici ilaçlar olarak ikiye ayrýlabilir. Son yýllarda astým tedavisinde devrim niteliði taþýyan ataklarý önleyici ilaçlarýn bir çoðunda düþük dozlu kortizon bulunmaktadýr. Ancak bu kortizonlar kana karýþma oraný çok çok düþük, uygun dozda kullanýldýklarýnda kortizona ait yan etkilere yol açmayan ilaçlardýr. Allerjinin bronþlarda yapabileceði kalýcý hasarý önlemede tek seçenek olarak sunulan bu ilaçlarla astým belirtileri en aza indirilmektedir. Ancak bilinmelidir ki, bu ilaçlarla tedavi hastalýðý kökten yok edememektedir. Çoðu çocukta spreyler verildiði sürece etkili olmakta, kesildiðinde ise yeniden belirtiler ortaya çýkmaktadýr. Allerjik astýmda hastalýðý kökten tedavi edecek ve doðal seyrini deðiþtirebilecek tek tedavi yöntemi allerji aþý tedavisidir. Aþý tedavisi nedir? Kimlere ve nasýl uygulanýr? Aþý tedavisi sadece alierjisi deri testinde veya kanda spesifik IgE yoluyla tespit edilmiþ, 3 yaþýn üzerindeki çocuklara uygulanýr. Allerjik olunan maddenin artan dozlarda vücuda verilip, çocuðun o maddeye alýþtýrýlmasý saðlanýr. Uzun yýllar aþý tedavisi iðne þeklinde uygulanmýþtýr. Ancak, bu tedavi þeklinde görülebilecek allerjik yan etkilerin çok fazla olmasý ve çocuklarda iðneye baðlý yarattýðý rahatsýzlýk nedeniyle; son yýllarda dil altý aþý tedavileri geliþtirilmiþtir. Bu tedavi yöntemi yaklaþýk 10 yýldýr uygulanmakta olup, yan etkilerinin azlýðý ve hastanýn kendi evinde tedavi olabilmesinin yarattýðý rahatlýk nedeniyle gün geçtikçe daha fazla tercih edilmektedir.

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), 40 bin kadrolu öðretmen atamasýný 10 Eylül 2012 tarihinde gerçekleþtirecek. Baþvurular 3-9 Eylül 2012 tarihleri arasýnda alýnacak. MEB'den yapýlan açýklamada, bakanlýðý baðlý resmi eðitim kurumlarýnýn öðretmen ihtiyacýný karþýlamak üzere ''ilk atama'' yoluyla 40 bin kadrolu öðretmen atamasý yapýlacaðý anýmsatýldý. Buna iliþkin ''2012-2 Öðretmenliðe Baþvuru ve Atama Kýlavuzu''nun http://www.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaðý belirtilerek, baþvurularýn 3-9 Eylül tarihleri arasýnda elektronik ortamda yapýlacaðý bildirildi. Atamalarýn 10 Eylül tarihinde bilgisayar ortamýnda gerçekleþtirileceði, atanan öðretmenlerin 11 Eylül tarihinden itibaren göreve baþlayacaklarý duyuruldu. Açýklamaya göre, adaylar, tebligatý takiben Öðretmen Yetiþtirme ve Geliþtirme Genel Müdürlüðünce 12-16 Eylül 2012 tarihleri arasýnda uyum eðitimine alýnacak. Alan deðiþikliði yapýlacak Açýklamada ayrýca, mezuniyetleri itibarýyla, ''sýnýf öðretmenliði'' alanýndan baþka alanlara geçmek isteyenler baþta olmak üzere il genelinde ihtiyaç duyulan alanlara alan deðiþikliði yapýlacaðý belirtildi. Buna iliþkin ''2012 Yýlý Alan Deðiþikliði Kýlavuzu''nun ise http://www.meb.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulacaðý bildirildi. Bu baþvurular, 10-13 Eylül tarihleri arasýnda alýnacak, atamalar ise 14 Eylül tarihinde yapýlacak. Atananlar, yeni görevlerine 17 Eylül tarihinden itibaren baþlayacak. Özür durumuna baðlý yer deðiþtirmeler Açýklamada, 10 Mart 2012 tarihinde yapýlan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öðretmenlerini Seçme Sýnavý'nda baþarýlý olanlarýn atamalarýnýn, önümüzdeki aylarda yapýlacak olan eðitim kurumlarýnýn norm güncelleme iþlemleri tamamlandýktan sonra gerçekleþtirileceði duyuruldu. B u n a i l i þ k i n k ý l a v u z u n http://www.meb.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulacaðý ifade edildi. Eþ durumu atamalarýnda, eþlerden herhangi birinin atamasý norm açýðý bulunmamasý nedeniyle yapýlamamýþ ise atanan eþin iliþik kesmemiþ olmasý kaydýyla bir dilekçe ile baþvurmasý gerektiði belirtilerek, il milli eðitim müdürlüðünce bakanlýða bildirilmesi durumunda iptal iþlemin gerçekleþtirileceði açýklandý. Açýklamada, ''Zorunlu yer deðiþtirmeye tabi olan kamu personelinin öðretmen olan eþlerinin, 2012 yýlý yaz dönemi özür durumuna baðlý yer deðiþtirmeler kapsamýnda atamasý yapýlamayanlarýn durumu bakanlýðýmýzca deðerlendirilmekte olup, konuya iliþkin çalýþmalar kamuoyu ile ayrýca paylaþýlacaktýr'' ifadesine yer verildi.


SAYFA - 3

30 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

S

aðlýk Bakaný Recep Akdað, kapalý mekanlardaki sigara yasaðýnýn GPS destekli mobil cihazlarla denetleneceðini, bunun iþlerini daha da kolaylaþtýracaðýný açýkladý. ''Saðlýk Bakanlýðý Çalýþanlarý Tütün Kullanýmý Araþtýrmasý''nýn sonuçlarý, Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ýn da katýldýðý basýn toplantýsýyla açýklandý. Türkiye'nin tütünle mücadelede baþarýlý bir çalýþma yürüttüðünü, bu mücadelenin devam edeceðini anlatan Akdað, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn buna sahip çýktýðýný, TBMM ve diðer siyasi partilerin de destek verdiðini ifade etti. ''Kanun çýkmasýný beklemeyelim'’ Saðlýk Bakaný Akdað, 15 yaþýn altýnda çocuk, hamile, kalp, astým ve akciðer gibi kronik hastalýðý bulu nanl arýn yaþa dýðý evle rde s igar a içi lmem esi gerektiðini vurgulayarak, ''Bununla ilgili bir kanun yapsak uygulanmasýnýn pratik zorluklarý olabileceði þimdiden düþünülebilir. O zaman topluma çaðrýda bulunalým, buna benzer birtakým kanuni yaptýrýmlarýn gelmesini evimiz için beklemeyelim. Özellikle hamile, çocuk ve sürekli hastalýðý bulunanlar ýn yaþadýðý hanelerde lütfen sigara içilmesin'' çaðrýsýný dile getirdi. Sigarada düz paket uygulamasý baþlatan Avustralya'yý takdirle karþýladýklarýný belirten Akdað, sigara paketlerindeki uyarýlarla ilgili yargý kararý veren ABD'de ise ''Yanlýþ yapýldýðýný'' dile getirdi. ABD'de güçlü bir sigara lobisi bulunduðunu, Türkiye'nin bu lobiye hiçbir zaman boyun eðmediðini vurgulayan Akdað, il yöneticilerinin, sigara yasaðý ihlalinde ve bu ihlalin tekrarýnda daha ciddi cezalar uygulamalarý gerektiðini ifade etti. ''Saðlýk Bakanlýðý Çalýþanlarý Tütün Kullanýmý

Araþtýrmasý''nýn sonuçlarýyla ilgili de bilgi ve re n A kd að , s að lý k çalýþanlarý arasýnda sigara kullanma oranýnýn yüzde 21'e düþtüðünü bildirdi. ''GPS'li takip'’ Kapalý alanlardaki sigara yasaðý ihlallerinin daha sýký denetleneceðini açýklayan Akdað, þu bilgileri verdi: ''Kapalý alanlardaki ihlalleri önlem ek için yaptý ðýmýz kan unu n uyg ula nma sýn a yönelik denetimlerimizi yaparken etkinliði artýrmak üzere bazý yeni uygulamalara baþlýyoruz. GPS destekli mobil cihazlarla izlemeye baþlayacaðýz. Bu iþimizi biraz daha kolaylaþtýracak. 81 ildeki ekiplerimizle 4 yýl içinde 3 milyon 665 bin denetim yaptýk. 82 bine yakýn cezai iþlem uyguladýk ve 25 milyon liranýn üstünde de idari ceza kesildi. Alo 171 Sigarayý Býrakma Hattý'na da 4 milyona yakýn vatandaþýmýz müracaat etti.'’ ''Türkiye biricik ve benzersiz bir ülke'’ Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) temsilcisi Maria Cristina Profili de sigaraya karþý yürüttüðü mücadele ve elde ettiði baþarý açýsýndan Türkiye'yi ''biricik ve benzersiz' bir ülke olarak niteledi. Profili, bu mücadelede saðlýk çalýþanlarýný da çok önemsediklerini ifade etti. ''18 yaþýn altýndakilere nargile yasak'’ TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Cevdet Erdöl de son yapýlan

SÝÝRTSPOR'DA OLAÐANÜSTÜ KONGRE KARARI

YÖNETÝM ÝSTÝFA ETTÝ

9

Eylül tarihinde de 3. lig maçlarýnýn baþlayacaðý için süreç çok kýsa. Bu nedenle Valilik tarafýndan görevlendirilen transfer komitesi, ilk etapta daha önce anlaþma yapýlmýþ olan teknik heyet ve sporcularla yola devam edecek. Bu amaçla teknik direktör Orhan Kapucu ve 15 futbolcu ile Ýzmir'de kampta imza töreni düzenleyecek. Bunun yaný sýra geçen dönemde profesyonel olan 4 futbolcu ve sözleþmesi devam eden Samet, Sinan Doðukan ile kampta görüþülecek. Hiç bir amatör ve genç futbolcu ise kampa dahil edilmeyecektir. Futbolcularýmýz bugün Ýzmir Ödemiþ'te kampa girecekler.” Dedi. Takým sorumluluðuna Benhur Babaoðlu, Nezir Erten getirilirken, idari iþlemlerde bu süreçte kulüp müdürü Cevdet Þendur tarafýndan yürütülecek.

düzenlemeyle 18 yaþýn altýndakilere nargile satýþýnýn yasaklandýðýný hatýrlattý. Ülke mevzuatýnda ''nargilehane'' diye bir yer olmadýðýný vurgulayan Erdöl, gençlerin bu yolla sigaraya özendirilmek istendiðini, mülki idare amirlerine bununla mücadelede büyük görev düþtüðünü kaydetti. Toplantýda daha sonra Saðlýk Bakaný Akdað, sigarayý býrakan bazý saðlýk çalýþanlarýna ödül verdi. ''Evde sigara yasaðý getiren ülkeler takip edilecek'’ Akdað, 15 yaþýn altýnda çocuk, hamile ve kronik hastalarýn yaþadýðý evlerde sigara içilmesinin yasaklanmasýyla ilgili bir soru üzerine, bu konuda bir kanun hazýrlýðý içinde olmadýklarýný bildirdi. Böyle bir düzenlemenin uygulanmasýyla ilgili sorun yaþanabileceðini belirten Akdað, bu konuda yeni düzenlemeler yapan ülkeleri takip edeceklerini söyledi. Bakan Akdað, Suriye'den Türkiye'ye gelen yaralýlara iliþkin bir soru üzerine de insani görev olarak bu yaralýlara büyük ihtimam gösterildiðini belirtti. ''Ambulanslarla Suriye'ye silah götürüldüðü'' iddialarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine ise Akdað, ambulanslarla bu þekilde silah ya da benzeri hiçbir taþýma yapýlmadýðýný ve yapýlmasýnýn da mümkün olmadýðýný belirterek, iddianýn sahiplerinin ülkeye, ülke insanýna ve Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir haksýzlýk yaptýðýný vurguladý.

ZAYÝ ÝLANI

Siirt Ýl Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür

Hüseyin PÖGE


SAYFA - 4

30 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

Ýstanbul'da Öðretmen Cengiz Turhan'ýn oðlu, Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslunun biricik yeðeni bilgisayar yazýlým uzmaný Muhammed Emre Turhan ile Saðlýk Müdürlüðünde görevli Yýlmaz Tan'ýn kýzý öðretmen Elif Tan Siirt'te yapýlan bir düðünle evlendiler. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, her iki aileyi kutlarýz.

UMUT GAZETESÝ UZ S T U UM

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

30 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

- GÜNCEL -

E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, bu yýlýn ilk 6 ayýnda ihracatýn yüzde 46'sýnýn dolar, yüzde 48'inin avro, yüzde 2,8'inin de TL cinsinden yapýldýðýný bildirdi. Çaðlayan, ''Döviz Türlerine Göre Dýþ Ticaret Çalýþmasý''na iliþkin yaptýðý açýklamada, TL bazýnda dýþ ticaret iþlemlerinin arttýðýný ve bu artýþýn gerçekleþmesinde Türkiye ekonomisindeki istikrarýn ve TL'nin güven vermesinin etkili olduðunu ifade etti. Ülkelerin dýþ ticaret iþlemlerinde tercih ettiði dövizler üzerinde bazý unsurlarýn etkili olduðuna iþaret ederek, ''Yapýlan akademik çalýþmalarda dýþ ticaret iþlemlerinde endüstrinin özellikleri, bölgesel ticaret yapýlarý, uluslararasý nitelikte geçerli para birimi olmasý, makroekonomik istikrar ve likidite tercihleri gibi farklý unsurlarýn seçilen döviz üzerinde etkili olduðu görülmektedir'' deðerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin, 2023 vizyonunda ilk 10 ekonomiden biri olma hedefi ile birlikte bölgesindeki dýþ ticaret iþlemlerinde TL'nin de tercih edilecek bir para birimi olacaðýný belirten Çaðlayan, geçen yýl ihracatta 186, ithalatta 127 ülke ve bölgeye, 2012'nin ilk yarýsýnda da ihracatta 181, ithalatta 181 ülke ve bölgeye Türk Lirasý ile iþlem yapýldýðýný vurguladý. Yýlýn ilk ayýnda ihracatýn yüzde 46'sýnýn dolar, yüzde 48'inin avro cinsinden, yüzde 2,8'inin de TL cinsinden yapýldýðýný bildiren Çaðlayan, ''2012 yýlý ilk yarýsýnda Avro Bölgesi'nde yer almamasýna karþýn, avro bazýnda ihracatta yüzde 89 kullaným oranýyla Arjantin, yüzde 54 ile Cezayir dikkat çekmektedir'' ifadesini kullandý. Bakan Çaðlayan, 2012 yýlýnýn ilk 6 ayýnda 18 para birimi ile ihracat, 19 para birimi ile ithalat yapýldýðýný ve toplamda dýþ ticaretin 21 para birimi üzerinden gerçekleþtiðini belirterek, 2012 yýlýnda az da olsa Güney Afrika Randý üzerin den de ihraca t gerçekleþtirildiðini, BAE Drahmisi, Bulgar Levasý ile yalnýzca ihracat, Ýran Riyali, Kuveyt Dinarý, Romen Leyi ile de yalnýzca ithalat yapýldýðýný kaydetti. 2011 yýlýnda bulunmamasýna karþýn 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda, Aruba, Burma, Cocos Adalarý, Ekvator, Eritre, Kribati, Maldivler, Nikaragua, San Marino, Seyþeller gibi ülkelere/bölgelere Türk Lirasý ile ihracat yapýldýðýný belirten Çaðlayan, ''Buna karþýn 2011'd e bulunm amasýn a karþýn 2012 yýlýný n ilk yarýsýnda Katar, Christmas Adalarý, Bahreyn, Sudan, Libya, Etiyopya, Senegal, Umman, Lübnan, Sierra Leone gibi ülkelerden Türk Lirasý ile ithalat yapýlmýþtýr'' dedi. 2011 yýlý verileri Geçen yýl ihracatýn yüzde 46'sýnýn dolar, yüzde 48'inin de avro cinsinden yapýldýðýný belirten Çaðlayan, döviz bazýnda ihracat ve ithalat karþýlaþtýrýldýðýnda, Dolar, Avro, Türk Lirasý, Ýsviçre Frangý ve Japon Yeni bazýnda yapýlan iþlemlerde dýþ ticaret açýðý, Ýngiliz Sterlini, Ýsveç Kronu, Rus Rublesi, Polonya Zlotisi, Danimarka Kronu ile yapýlan

iþlemlerde dýþ ticaret fazlasý verildiðini kaydetti. Av ro ci ns in de n ihr aca týn büy ük ölç üde Avrupa bölgesindeki ülkelere olduðu görülmekle bi rl ik te ba zý ül ke le re yapýlan ihracatta avronun aðýrlýðý bulunduðunu belirten Çaðlayan, ''2011 yýlý genelinde Avro cinsinden ihracata bakýldýðýnda Avrupa bölgesinde yer alan ülkelere yapýlan ihracatýn dýþýnda çarp ýcý olar ak; Arja ntin yüzde 77,4, Cezayir yüzde 54,7, Ýran ile yüzde 49,9 oranýnda Avro bazýnda ihracatýmýz vardýr'' dedi. 2011 yýlýnda ihracatýn dolar ve avro aðýrlýklý, ithalatýn ise büyük ölçüde dolar bazýnda yapýldýðýna iþaret eden Çaðlayan, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: ''2011 yýlýnda TL ile ihracat 5,8 milyar TL, diðer ifadeyle 3,4 milyar dolar. TL ile ithalat ise 12,4 milyar TL, diðer ifade ile 7,6 milyar dolar, TL'nin ihracat içindeki payý yüzde 2,5, ithalat içindeki payý yüzde 3,1 oldu. TL ile ihracat 2002 yýlýna göre 339 milyon dolardan 3,4 milyar dolara yükselerek 10 kat arttý. TL ile ithalat ise 2002 yýlýnda sadece 177 milyon dolardan 2011'de 7,6 milyar dolara yükselerek 43 kat arttý.'’ Çaðlayan, Çin'e 2010 yýlýnda yaklaþýk 11 milyon dolarlýk ihracatýn TL ile yapýldýðýný anýmsatarak, bu rakamýn yüzde 172 artýþla yaklaþýk (19 milyon dolar) 29,8 milyon dolara yükseldiðini bildirdi. Çaðlayan, bu yýlýn ilk 6 ayýnda Çin'e TL ile ihracatýn 13,7 milyon dolar olarak gerçekleþtiðini belirtti. 2011 yýlýnda ihracatta TL kullanýmý en yüksek ülkeleri, 623 milyon dolar ile Irak, 598 milyon dolar ile KKTC, 565 milyon dolar ile Ýran ve 292 milyon dolar ile Almanya þeklinde sýralayan Çaðlayan, ayný yýl ithalatta TL kullanýmý en yüksek ülkelerin ise 1,1 milyar dolar ile Almanya, 835 milyon dolar ile Fransa, 553 milyon dolar ile ABD, 527 milyon dolar ile Çin, 469 milyon dolar ile Ýspanya ve 421 milyon dolar ile Ýrlanda'nýn geldiðini ifade etti. Ýthalatta kullanýlan para birimleri Ýthalatta kullanýlan para birimleri hakkýnda da bilgi veren Çaðlayan, geçen yýl ithalatýn yüzde 62'4'ünün dolar, yüzde 32,7'sinin avro ve yüzde 3,1'inin de TL cinsinden yapýldýðýný kaydetti. Çaðlayan, ithalatta dolar cinsinden yapýlan iþlemlerin önemli bir paya sahip olduðuna dikkati çekerek, ''Özellikle petrol ürünleri ithal ettiðimiz ülkelerle yapýlan iþlemler uluslararasý fiyatlarýn dolar üzerinden yapýlmasýndan dolayý dolar ile yapýlmýþtýr''

dedi.

Geçen yýl 127 ülke/gümrük bölgesinden TL ile ithalat yapýldýðýný belirten Çaðlayan, TL cinsinden ithalata bakýldýðýnda ise ithalatýn az olduðu ülkelerin haricinde Ýrlanda, Fransa, Almanya, Ýsviçre, Ýsveç ve Danimarka'dan yapýlan iþlemlerin dikkat çektiðini ifade e t t i . Ürün grubu bazýnda geçen yýl ithalata bakýldýðýnda ise 4,7 milyar dolarlýk eczacýlýk ürünlerinin 2,2 milyar dolarlýk yani yüzde 46,5'lik kýsmýnýn TL cinsinden ithal edildiðini kaydeden Çaðlayan, þu deðerlendirmede bulundu: ''Toplam ithalatý 1,1 milyar dolar olan parfümeri ve kozmetiklerin yüzde 29'u da TL cinsinden ithal edilmiþtir. Özellikle eczacýlýk ürünleri ve parfümeri ürünlerinin ithalatýnda TL'nin daha yaygýn kullanýldýðý görülmektedir. Hükümetimizin saðladýðý istikrar ve güven ortamý, Türk Lirasý'nýn ihracatýmýzda özellikle de ithalatýmýzda daha fazla tercih edilmesini saðlarken, Türk Lirasý'nýn uluslararasý arenada daha fazla itibar kazanmasýný saðlamaktýr. Baþbakanýmýz baþta olmak üzere ilgili tüm bakanlarýmýz gerçekleþtirdiði temaslarda dýþ ticarette sadece dolar veya avroya baðlý kalmak yerine ülkeler arasýnda yerel paralarla ticaretin hayata geçirilmesinin önemini vurgulamaktadýrlar. Bu görüþmelerimizin sonuçlarýný dýþ ticaret iþlemlerinde Türk Lirasý kullanýmýnýn artmasýnda görmekteyiz. Türk Lirasý'nýn dýþ ticaret iþlemlerinde kullanýmýnýn giderek artmasý dünyadaki tanýnýrlýðýný perçinleyecek ve Türk Lirasý'nýn yeni simgesine algýyý daha da artýracaktýr. Ekonomi Bakanlýðýmýzýn, reel ekonomiye yönelik uyguladýðý politikalar ve bundan sonra hayata geçireceði stratejik adýmlar, Türkiye'nin 'güven ve istikrar' merkezi olma konumunu daha da güçlendirecek, Türk Lirasý'nýn gücüne daha fazla güç katacaktýr.'’

KERKÜK-YUMURTALIK'TAN SEVKIYAT BAÞLADI

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, patlama nedeniyle akaryakýt sevkýyatý durdurulan KerkükYumurtalýk Petrol Boru Hattý'ndan sevkýyatýn bugün saat 10.00'da yeniden baþladýðýný bildirdi. Yýldýz, yaptýðý açýklamada, Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi yakýnlarýndan geçen Kerkük-Yumurtalýk Petrol Boru Hattý'ný oluþturan iki hattan birinde patlama meydana geldiðini ve güvenlik nedeniyle diðer hattýn da kapatýldýðýný anýmsattý. Bugün saat 10.00 itibariyle bu hattan petrol akýþýnýn tekrar baþladýðýný belirten Yýldýz, patlatýlan hattaki yangýnýn dün akþam söndürüldüðünü kaydetti. BOTAÞ ekipleri tarafýndan hasar tespit ve tamirat çalýþmalarýna baþlandýðýný bildiren Yýldýz, ''Bir hafta içerisinde bu paralel hattýn da devreye girmesini bekliyoruz. KerkükYumurtalýk, Türkiye ve bölge için stratejik, dünya petrol piyasalarý için de önemli bir boru hattýdýr. Terörün zaman zaman bu boru hattýna yaptýðý saldýrýlar, ülkenin kalkýnma ve geliþimine sekte vuramayacaktýr. Bununla birlikte bu saldýrýlar, bölgenin enerji kaynaklarýný ülkeye kazandýrma azmimizden bizi geri çeviremeyecektir'' diye konuþtu.


30 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE

SAYFA 6

- GÜNCEL -

Nurhayat Varol Öðretim Görevlisi Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :nurhayat_varol@yahoo.com

Zaferle taçlandýðý bu günü; Türk tarihinin en önemli dönüm noktasý ve milletimizin hürriyet ve baðýmsýzlýk fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini almýþ, ayný zamanda baðýmsýz yaþamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiþtir. Milletimizin makus kaderini deðiþtirmiþ olan bu zafer ile, Türk Milleti, milli birlik ve beraberlik þuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve baðýmsýz yaþayacaktýr. Bu duygularýmla, baþta ebedi baþkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armaðan eden Ýstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarýný, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüðü için canlarýný seve seve veren tüm aziz þehitlerimizi, kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve þükranla anýyorum. Siirtli hemþerilerimin ve þanlý ordumuzun tüm mensuplarýnýn, Zafer Bayramýný en içten duygularýmla kutluyorum.” Dedi.

S

iirt'te saðlýksýz olduðu belirlenen 60 kg imha edildi. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamada, Siirt Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðüne baðlý gýda denetim ekipleri tarafýndan kentte bulunan alýþ veriþ merkezlerinde yapýlan ortak denetimlerde halk saðlýðýna uygun olmayan 60 kg et imha edildiði belirtildi. Açýklamada, denetim ekiplerinin bir alýþveriþ merkezinde yaptýklarýn denetimde saðlýða uygun olmayan koþullarda saklanan 60 kg ete el koyduðu ve bu eti kent dýþýna çýkararak imha ettiði belirtildi. Açýklamada, söz konusu alýþ veriþ merkezine 2 bin TL para cezasý verildiði vurgulandý.

S

iirt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Recep Ziyadanoðullarý 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Büyük Taarruz ve Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi neticesinde kazanýlan, ayný zamanda kahraman milletimizin hiçbir þekilde baðýmsýzlýk ve hürriyetinden ödün vermeyeceðini tüm dünyaya gösteren, þanlý 30 Aðustos Zafer Bayramý'mýzýn 90. yýldönümünü kutladýðýmýz belirten Prof.Dr.Ziyadanoðullarý mesajýnda þu görüþlere yer verdi “Milletimiz doðulusu batýlýsý, kuzeylisi güneylisi, kadýný ve erkeðiyle omuz omuza verdiði baðýmsýzlýk mücadelesinde, bin yýllýk kardeþliðinden güç alarak baþarýlý olmuþtur. Tarih yolculuðumuzdaki altýn sayfalardan biri olan bu zafer, esarete mahküm edilmek istenen milletimize, kayýtsýz þartsýz baðýmsýzlýðý ve milli hâkimiyeti müjdelemiþtir. Bu duygu ve düþüncelerle 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere bizi baðýmsýzlýða kavuþturan tüm gazi ve þehitlerimizi saygý ve rahmetle anýyorum. “

SÝÝRTSPOR'DA OLAÐANÜSTÜ KONGRE KARARI

YÖNETÝM ÝSTÝFA ETTÝ

S

por Toto 3.Lig, 1. ci grup takýmlarýndan Siirtsporda olaðanüstü kongre kararý alýndý. 5 Aðustos tarihinde yapýlan olaðanüstü kongrede göreve getirilen yönetim kurulu toplu olarak istifa etti. Takým Ýzmir Ödemiþte kampa giriyor. Vali Ahmet Aydýn, Siirtsporun baþarýsý için çalýþacaklarýný belirtti. Aydýn “Siirtsporun baþarýsý çalýþýyoruz. Mevcut yönetim baþkan Seyfettin Akarmut'un trafik kazasýnda hayatýný kaybetmesinin ardýndan bu iþi yürütemeyeceðini belirtti. Biz Siirtsporun zor günler geçirmemesi ve baþarýsý için elimizden gelen gayreti göstereceðiz.” Dedi. Siirtspor Kulübü Basýn Sözcüsü Niyazi Denizde gazetecilere yaptýðý açýklamada mevcut yönetimin toplu olarak istifa ettiðini belirtti. Deniz “Kulüp Baþkaný Seyfettin Akarmut'un bir trafik kazasýnda vefat etmesinin ardýndan mali sýkýntý çekildiðini yönetim olarak, Vali Ahmet Aydýn, Milletvekili Osman Ören ve Belediye Baþkaný Selim Sadakla görüþtük. Bu nedenle 15 eylül 2012 tarihinde olaðanüstü kongre kararý ile birlikte toplu istifa kararý aldýk. Mevcut yönetim, takýma el atan Vali Ahmet Aydýn ve görevlendirilen teknik heyetin rahat bir þekilde çalýþmasýný saðlamak ve buna zemin oluþturmak için toplu halde noter aracýlýðýyla istifa beyanýnda bulunmuþtur. Siirtspor 4 Eylül'de kupa Devamý Sayfa 3’te maçýna çýkacak, 5 Eylül'de de transfer sezonu kapanýyor.

Kuralsýzlýðýn getirdiði karmaþýklýðý bazen eleþtirirken, çok fazla kuralýn da insaný yorduðuna Amerika'daki yaþamdan anlýyorum. Sabýrlarýna þahit olduðumda, bu kadar da olur mu? Dememek elde deðil! Birkaç olayý sizinle paylaþmak istedim. Kim demiþ THY rötar yapýyor, gelin rötarý Amerika'da görün. Genellikle THY ile uçarým. Bu geliþimde ABD ye ait olan bir þirket ile uçtum. Ýstanbul'dan rötarlý kalkan uçak havada hýz yaparak belirlenen saatten ancak 15 dakika gecikmeli indi. Benim gibi baðlantý uçaðý olanlar koþturarak uçaðýn kalkacaðý kapýya gittik, ama saat 21.30 da kalkmasý gereken uçak þirketi, saat 02.30 a kadar yaptýðý rötarý 15 er 20 þer dakikalýk gecikmelerle boardlarda duyurdu. Kendi adýma uzun yolun sonunda baðlantý uçaðýmýn kalkýþ belirsizliði beni gererken, salonda bir tek kiþinin dahi sýkýldýðýný ya da görevlinin masasýna gidip gecikmeyi sorguladýðýný görmedim. Oysa ayný olayý ülkemde de yaþamýþtým, bu sorundan dolayý bekleme salonunda seslerin ciddi anlamda yükseldiðini biliyorum. Bu toplum bekleyeceðini biliyorsa, asla sorgulamaz. Amerika'da nerede olursa olsun herkesin uyduðu kuyruða girme olayý bilincinin temelinin okul öncesi eðitimde atýldýðýný gördüm. Þöyle ki; öðrenciler bahçeye çýkarýlýrken veya yemek salonuna götürülürken bir ip kullanýlýr, ipin ucu bir arkadaþlarýna verilir, diðer arkadaþlarýn da ipi tutarak tek sýra halinde yürümeleri saðlanýr. Ýþte basit bir uygulama. Tek þerit bir yolda önde aðýr vasýta olduðunda hýz limitinin altýnda seyretse dahi geçiþ izni verilinceye kadar -bazen 10 km dahi olabiliyor- kural ihlali yapýlmadan seyreden araç sürücüleri sabýrla stres yapmadan aðýr aðýr takip ederler. Amerika'ya eðer ziyaretci vizesiyle gelindiyse 6 ay da kalsanýz, paranýzda olsa, bankada hesap açmak deveyi hendekten atlatmaktan daha zor. Yine ayný ülkede kredi puanýnýz oldukça iyi, nakit paranýz varsa ve kredi verilmesi onaylanmýþ olsa bile, ev sahibi olmak için saðlanmasý gereken belgeler 2 ay gibi zaman almaktadýr. Ayrýca aracý firmalar ev alcýsý ile satýcýyý asla yüz yüze getirmiyorlar. Nasýl da becerirler. Oysa biz ne yapýp yapýp buluþmak için yol buluruz! Alýnan binek aracýn sigortasý yapýlýr. Ancak kullanýcýnýn adý belirlenir. Bir baþka kullanýcý adý eklendiði zaman çoðunlukla sigortaya ödenecek meblað da artacaktýr. Kupon ile alýþ veriþin yoðun olduðu ülkede kasaya gider ödeme yapýlýrsa, normal etiket ücreti ya da varsa indirim uygulanýr sonra ödeme yapýlýr. Ayný maðazanýn giriþ kapýsýnda ya da gazetelerde alýnan kupon ile extra indirim uygulanýr. Yani kupon görülmezse ya da sistem bilinmiyorsa fazladan ödeme yapýlabiliyor. Satýn alýnan ürün kullanýlsa dahi çoðunlukla 30 gün içerisinde gerekçe gösterilmeksizin iade edilebiliyor. Ya da 30 gün içerisinde alýnan ürünün fiyatý düþerse ürün ve fiþ ile maðazaya gidilerek aradaki fark geri alýnabilmekte. Toplumun uyku saatleri dahi evdeki kurallara göre. Evlerden süzülen loþ ýþýklar saat 22.00 den itibaren yerini karanlýða býrakýyor, sabahýn erken saatlerinde bahçe çalýþmalarýyla hayat yeniden baþlýyor. Çok düzenli, tablo gibi olan bahçelerde oturan insanlarý görmek mümkün deðil. Ýþini bitiren hemen evinde. Bireysel yaþam bu kadar mý olur! Yýlda bir kaç defa geldiðim evin bitiþik komþularýný halen göremeyiþime hayret ediyorum. Oysa ülkemde mutlaka bitiþik komþu ile en azýndan karþýlaþmak mümkün olmakta. Kurallar iþlerin iþleyiþi bakýmýndan elbette kolaylýk saðlamaktadýr. Ama bana göre yeri gelince esnek düþünme ve hareket etmek de özgürlüðümdür diye düþünüyorum. Ulusumuzun 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutlarken nice zaferler diliyorum.

30 Ağustos 2012 Perşembe Günü Gazetesi  
30 Ağustos 2012 Perşembe Günü Gazetesi  

30 Ağustos 2012 Perşembe Günü Gazetesi

Advertisement