Page 1

DOÐALGAZ ÇALIÞMALARI TEKRAR BAÞLADI Ramazanda verilen aranýn ardýndan doðalgaz çalýþmalarýna tekrar baþlandý. Doðalgaz þebekesinin yapýmýný üstlenen SÝBADAÞ firmasý bir yandan tesisatlarýný çeken vatandaþlarýn aboneliklerini yürütürken öte yandan, kentin geri kalan kýsýmlarýnda hat çekme iþlemlerini yürütüyor. Çalýþmalara Kýzlartepesi civarýnda baþladýklarýný belirten Firmanýn Genel Müdürü Mustafa Yardýmcý , havalarýn elverdiði süre içerisinde çalýþmalara devam edeceklerini söyledi. Yardýmcý “Kentin hat çekmediðimiz bölümlerinde çalýþmalara tekrar baþladýk. Bu çalýþmalarý havalarýn el verdiði süre içerisinde aralýksýz olarak sürdüreceðiz. Amacýmýz bu yýlsonuna kadar kentin Kurtalan Caddesi ile Güres Caddesi arasýnda

kalan bölümlerine doðal gaz verilmesini sað lam akt ýr. Ça lýþ mal arý mýz ý b u y önd e sürdürüyoruz.” Dedi. Öte yandan büyük bir bölümünde evlerinin önüne kadar doðal gaz çekilen Kooperatif ve Bahçelievler Mahallerindeki

vatandaþlarda bina içi tesisat ve abonelik iþlemlerine yoðun bir þekilde sarýldýklarý görülüyor. Ya pý la n an la þm a ge re ði k en ti n tümünün 5 yýl içerisinde doðal gaz þebekesine kavuþturulmasý planlanýyor.

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 29 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2282

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

Ýlimizde faaliyet gösteren Fatih Pasajý esnafý, Vali Ahmet Aydýn'ý makamýnda ziyaret ederek, bir süre görüþtü. Ziyareten duyduðu memnuniyeti dile getirren Vali Ahmet Aydýn,”Mübarek Ramazan bayramý dolayýsýyla, Fatih pasajý ve diðer esnaflarýmýzý ziyaret ederek, bayramlarýný kutladým. Sorunlarýný ve dertlerini dinledim. Kendileri de bizleri ziyaret ederek, hamiyetseverliklerini gösterdiler.kendilerine teþekkür ederim.” Dedi. Fýrsat buldukça esnaf ziyaretlerinde bulunacaðýný, vatandaþlarýmýzla sýk sýk biraraya geleceðini ifade eden Vali Ahmet Aydýn,"Devlet, her zaman vatandaþýn yanýnda olmuþtur. Ýyi günde de kötü günde de, bizlerde esnafýmýzýn yanýnda olacaðýz. Esnafýmýzýn, derdi bizim derdimiz, sýkýntýlarý bizim sýkýntýmýz. Siirt esnafý büyük düþünmeli, geleceðe yönelik adýmlar atmalý. Bizlerde valilik olarak kendilerine her türlü desteði vereceðiz ve esnafýmýzýn yanlarýnda olmaya devam Devamý Sayfa 6’da edeceðiz." þeklinde konuþtu.

Siirt'te piyasaya sahte para sürmek isteyen iki kiþi tutuklandý. Kiþilerin paralarý küçük yaþtaki çocuklar aracýlýðýyla piyasa sürdükleri belirtiliyor. Emniyet Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada R.K. isimli þüpheli þahsýn Siirt'te faaliyet gösteren bir iþyerinden yaptýðý alýþveriþ sahte para verdiðinin belirlenmesi üzerine yakalandýðý belirtildi. Yapýlan çalýþmalarda, R.K. isimli küçük yaþtaki þahsa sahte para vererek zorla alýþveriþ yaptýrdýðý belirlenen A.E. ve Y.B.B isimli 2 þüpheli þahýs yakalandýðý belirtilerek, þahýslarýn üst aramalarýnda 14 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirilerek þüpheliler hakkýnda Piyasaya Bilerek Sahte Para Sürmek suçundan Devamý Sayfa 6’da tahkikata baþlanýldýðý ifade edildi.

Aðustos Zafer Bayramýnýn 90. Yýldönümü, 30 Aðustos Perþembe günü Siirt'te de törenlerle kutlanacak. Valilikten yapýlan açýklamaya göre, bayram kutlama programý, 30 Aðustos Perþembe günü saat 08.30'da Cumhuriyet Meydanýnda Atatürk Anýtýna çelenklerin sunulmasýyla baþlayacak. Buradaki tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla sona erecek. Saat 09.00'da Valilik Makamýnda Vali, Garnizon Komutaný ve Belediye Baþkanýnýn tebrikleri kabulünden sonra, törenin yapýlacaðý valilik binasý önüne geçilecek. Buradaki tören 09.45'te Vali Garnizon Komutaný ve Belediye Baþkanýnýn törene katýlanlarýn bayramýný kutlamalarý ile baþlayacak ve Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraðýn göndere çekilmesiyle devam edecek. Garnizon Komutanlýðý ve Valiliði temsilen günün anlam ve önemini belirten konuþmalardan sonra, Mehmetçik Dershanesine devam edip, LYS'de dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesi ve halk oyunlarý gösterilerinin ardýndan, tören; askeri birliklerin resmigeçidi ile sona erecek. 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle, Valilik tarafýndan 30 Aðustos Perþembe günü saat 20:00'de Siirt Orduevinde Zafer Bayramý Resepsiyonu verilecektir.

ÝÞKUR GÜÇLENDÝ GÜNEÞ, ÝÞ-KURA GEÇTÝ

Türkiye Ýþ Kur Siirt Ýl Müdür Yardýmcýlýðýna deneyimli eðitimci Ýsa Güneþ atandý. Güneþ, yeni görevine baþladý. Daha önce Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde; öðretmenlik, Halk Eðitimde Müdürlüðünde Merkezinde müdürlük ve Milli Eðitimde de müdür yardýmcýlýðý görevlerini büyük bir baþarýyla yürüten Güneþ, çalýþkanlýðý ve vatandaþlarla kurabildiði güzel iletiþimle de ön plana çýkýyor. Güneþe yeni görevinde baþarýlar dileriz.


SAYFA - 2

29 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL - SAÐLIK -

B

Y

ýlýn en güzel mevsimi olan yaz aylarýnda zamaný keyifli geçirmek için çocuklarýmýzla birlikte çýkacaðýnýz tatilde vereceðimiz önemli püf noktalarýna dikkat etmek elbetteki fayda saðlayacaktýr. Yaz mevsiminde güneþ ve denizden faydalanmak çocuklar için vazgeçilmezdir. UV ýþýnlarý yaz aylarýnda özellikle gün ortasýnda en güçlü seviyeye ulaþýr. O nedenle saat 10:00 ile 16:00 arasýnda çocuklarýn güneþte kalmasý önlenmelidir. Güneþ yanýðýnda ilk yardým olarak çocuðunuza soðuk su ile duþ aldýrýn, yanýk bölgelerinin üzerine soðuk kompres uygulayýn, yanýk cildin üzerine aðrý giderici içeren merhem, uygun kremler ve doktorunuzun önerdiði dozda aðrý kesici, ateþ düþürücü ilaç kullanýn. Yanýk iyileþene kadar çocuðunuzu güneþten uzak tutun ve bol su içirin. Güneþ çarpmasýnda öncelikle ateþ, titreme, bulantý, kusma, dalgýnlýk gibi ön belirtiler vardýr. Sývý - tuz kaybýný gidermek ve tedavi için bir saðlýk kuruluþundan yardým istemek daha doðru olur. Yazýn barsak enfeksiyonlarý ve besin zehirlenmeleri de çocuklarý tehdit eder. Kirlenmiþ su ve yiyeceklerle, bozuk gýdalarýn tüketimine çok dikkat edilmelidir. Çocuklarýn kirli ellerle beslenmeleri, yýkanmamýþ meyve bilinmeyen gýdalarý tüketmeleri engellenmelidir. Barsak enfeksiyonlarý ve besin zehirlenmeleri kendini ateþ, kusma, ishal ve karýn aðrýsý belli eder. Böyle durumlarda çocuða bol sývý verilmeli, ishal diyeti uygulanmalý, kusma ve ishal þiddetliyse altta yatan nedeni bulmak ve hemen tedavisini gerçekleþtirmek için bir saðlýk kuruluþundan vakit kaybetmeden yardým istenmelidir. Kusan çocuðun beslenmesinde çok dikkatli olmalý, sabýrla aðýzdan serum takmýþ gibi damla damla, lokma lokma, yani her 5 dakikada bir tatlý kaþýðý veya bir lokma þeklinde beslemelidir. ÇOCUKLARLA UÇAK YOLCULUÐU: Bebek ve çocuklarla uçak yolculuðu tüm anne ve babalarý tedirgin eden bir konudur. Ýki haftalýktan itibaren küçük bebekler hiçbir sakýnca olmaksýzýn uçakla yolculuk edebilirler. Prematüre bebekler için ise doktordan danýþmalýk alýnmalýdýr. Aktif enfeksiyonu olan çocuklarýn hem kendileri için hem de diðer yolculara da enfeksiyonu bulaþtýrabilecekleri için çok zorunlu olmadýkça iyileþene kadar seyahat etmemesi daha uygundur. Uçaktaki basýnç deðiþiklikleri bebek ve çocuklarý büyüklerden daha çok etkiler. Kulak aðrýsýna yol açarak bebek ve çocuðun huysuzlaþmasýna ve aðlamasýna neden olur. O nedenle uçaða binmeden önce serum fizyolojik ile burun içi temizlenerek týkanýklýk giderilmeli, kulak zarýna olan basýncý azaltmak ve dengelemek için kalkýþ ve iniþ anýnda bebekler emzirilmeli yada emzik veya biberon verilmeli, daha büyük çocuklara meyve suyu içirilmeli veya sakýz çiðnetilmelidir. Ýki yaþýndan büyük çocuklara yolculuktan bir-iki hafta önce baþlanarak yolculuk hakkýnda bilgi verilmeli, biniþten iniþe kadar geçen aþamalar defalarca anlatýlarak çocuk yolculuða hazýrlanmalýdýr. Bebeðinize evini hatýrlatýlacak bir eþyayý(battaniye gibi) da yanýnýza alabilirsiniz. Uzun yolculuklarda küçük çocuklarýn huysuzlaþmasýný önlemek için doktorunun önereceði hafif bir sakinleþtirici ve aðrý giderici verilebilir. Uçuþ öncesinde ve uçuþ sýrasýnda yeterli sývý alýmý saðlanmalýdýr. Uzun yolculuklarda yüzüne nemlendirici bir krem de sürebilirsiniz. ÇOCUKLARLA OTOBÜS YOLCULUÐU: Otobüsle yolculuk çocuðu hareketini uzun süreli engelleyeceði için diðer yolculuk araçlarýndan daha zordur. Çocuðun rahat bir þekilde oturmasýný saðlamak için ona da yer alýnmalý ve cam kenarý tercih edilmelidir. Böylece dýþarý bakarak oyalanmasý saðlanýr. Ani frenlere karþýn sýkýlan çocuðun otobüs içinde tek baþýna hareketi engellenmelidir; mevcut ise emniyet kemeri takýlmalýdýr. Uzun süre kalabalýk bir ortamda diðer kiþilerle yolculuk küçük bebek ve çocuklar için enfeksiyon riski taþýr. Ayrýca mola yerlerinde yoðun sigara dumaný çocuðu rahatsýz edebilir ve bu yerlerde hastalýk yapma olasýlýðý çok yüksektir. Molalarda temiz hava almasý, yürümesi ve koþmasý saðlanmalýdýr. Araba tutuyorsa doktorun önereceði bir bulantý giderici ilaç verilebilir. Çocuðun kusmasýna karþýn hafif gýdalar yedirilmeli; az az ve sýk sýk sývý verilmelidir. Çocuðun rahat hareket etmesini saðlayacak, terletmeyecek kýyafetler giydirilmelidir. ÇOCUKLARLA ARABA YOLCULUÐU: Kendi aracýnýzla yolculuk etmek kendiniz ve çocuðunuz açýsýndan en iyi seçenektir. Çocuðun alýþtýðý ve daha rahat edebileceði bir ortam olup, enfeksiyon kapma riski ve baþkalarýný rahatsýz etmek endiþesi de ortadan kalkacaktýr. Araba yolculuðu için çocuðun uyku saatlerini seçmeniz uygun olur. Bebeðinizi rahatça arkaya yerleþtirin. Çocuk arkada araba koltuðunda,emniyet kemeri daima takýlý olarak oturtulmalý, tek baþýna býrakýlmamalýdýr. Eðer çocuk emniyet kemerini takmayý reddederse arabayý çalýþtýrmayýn, emniyet kemerini baðlayýncaya kadar hareket etmeyin. Kapý ve cam emniyet kilidini kapalý tutmalý, çocuðun cam ve kapý ile oynamasý engellenmelidir. Çocuðun terlemesini önleyecek hafif kýyafetler giydirilmeli, aracýn ýsýsý 22 dereceden fazla olmamalýdýr. Araç içi sýcaklýðýn artmasý çocukta sýcak çarpmasýna neden olabilir. Klimanýn doðrudan çocuðun yüzüne gelmesinden kaþýnýlmalý, camlar cereyan yapmayacak ve çocuðun kol ve baþýný dýþarý çýkarmasýna engel olacak kadar açýlmalýdýr. Sýcak havalarda yapýlan yolculuklarda çocuðun yeterli sývý almasý saðlanmalýdýr. Sýk verilen molalar çocuðun sýkýlmasýný önler ve aracýn sýk havalandýrýlmasý yolculuk için de yararlýdýr. Molalarda çocuðunuzu bir saniye bile olsa, arabanýn içinde yalnýz baþýna býrakmayýnýz. Kendi aracýnýzda çocuðu oyalamak daha kolaydýr. Oyuncaklarýn yaný sýra þarký söylemek, hikaye anlatmak ve toplu oyunlar oynamak gibi aktiviteler çocuðun sýkýlmasýný önleyecektir. BAVULUNUZDA BULUNMASI GEREKENLER: ·Ateþ düþürücü, aðrý kesici bir þurup; ·Alerjik bünyeli çocuklar için antialerjik ilaçlar; ·Ýsilik, piþik, güneþ yanýðý, böcek sokmasýna karþý uygun kremler; ·Uygun faktörlü (32 faktöre kadar) güneþ koruyucu krem ve losyonlar; ·Tam donanýmlý bir ilkyardým çantasý; ·Güneþ þemsiyesi ve geniþ siperlikli þapka; ·Sivri sineðe karþý tülden yapýlmýþ cibimlik; ·Çocuklarýn kullanabileceði dozda üretilmiþ sinek ve böcek ilaçlarý; Yüzerken kullanacaðý simit, yelek, kolluk vs.

u yýl 40'ýncýsý gerçekleþtirilecek Dünya Satranç Olimpiyatlarý'nýn açýlýþ töreni Ýstanbul'da yapýldý. WOW Otel'de düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Baþkaný Kirsan Ilyumzhinov, Türkiye Satranç Federasyonu Baþkaný Ali Nihat Yazýcý, olimpiyatlara katýlacak sporcular ve antrenörleri ile çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ töreninde, þehitler, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaþlarý anýsýna yapýlan saygý duruþu ve okunan Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan Ýstanbul Mir Sanat Topluluðu tarafýndan Anadolu, Kafkas ve Balkan danslarýndan oluþan bir gösteri sunuldu. Türkiye'nin çeþitli yörelerinden ezgiler ve figürler taþýyan koreografiler törene katýlan yaklaþýk 2 bin kiþi tarafýndan beðeniyle izlendi. Gösterilerin ardýndan bayrak geçiþi yapýldý. Suat Kýlýç: ''Emek veren bütün arkadaþlarýmýzý yürekten kutluyorum'' Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Ýstanbul'da tarihi bir gün yaþandýðýný vurgulayarak, ''Satranç çok önemli bir branþ. Tabana yayýlmasý, toplumla buluþmasý ve kucaklaþmasý yönünde çok ciddi gayretleriniz var. Bu anlamda TSF'nin aldýðý kararlarý ve yaptýðý uygulamalarý yürekten destekliyoruz. Dünya Satranç Olimpiyatlarý'nýn Türkiye'de yapýlýyor olmasý ayrýca önem taþýyor'' diye konuþtu. 161 ülkeden 1500'ü aþkýn sporcunun katýldýðýnýn altýný çizen Bakan Kýlýç, ''161 ülkeden 1500 satranç ustasýný Ýstanbul'da bir araya getirdik. Bu son derece unutulmaz bir tarihe iþaret ediyor. Ýstanbul 2010 yýlýnda Avrupa Kültür Baþkenti'ydi, bu yýl Avrupa Spor Baþkenti ve Ýstanbul, 2020 Olimpiyat adayý kentimiz. Ýstanbul'da dünyanýn 1500 seçkin ve saygýn satranç oyuncusunu aðýrlýyor olmak bizim için son derece önemli bir buluþmadýr. Bugüne kadar bütün emek veren arkadaþlarýmýzý yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu emeklerin kaybolmadýðýný bu salona baktýðýmýz zaman çok iyi anlýyoruz'' ifadelerini kullandý. Bakan Kýlýç terörü lanetledi Tören sýrasýnda Anadolu'dan ezgi ve figürlerin sunulduðunu belirten bakan Kýlýç, son zamanlarda Türkiye'de yaþanan terör olaylarýný lanetledi. Kýlýç, Anadolu'nun sevgi, barýþ ve kardeþlik ikliminin adresi olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti: ''Sizleri bir sevgi ülkesi olan Türkiye'de aðýrlýyor olmaktan dolayý son derece mutlu olduðumuzu vurguluyorum. Dünyanýn neresinde insanlýða, insan hayatýna, barýþa ve kardeþliðe karþý haince bir saldýrý varsa bu saldýrýlarýn tamamýný kýnýyorum ve lanetliyorum. Terörün ve cana kastýn hedefinde kim olursa olsun insan hayatýna kast etmek en büyük suçtur ve günahtýr. Yakýn bir zamanda Türkiye'de sivil vatandaþlarýmýzý hedef alan terörist saldýrýyý yapanlarý lanetliyoruz. Türkiye'de gerek sivilleri gerekse güvenlik güçlerimizi hedef alan saldýrýlara, barýþ, insanlýk ve insan haklarý adýna söyleyecek sözü olan herkesi Türkiye ile dayanýþma içinde olmaya davet ediyoruz.'’


SAYFA - 3

29 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL -

ÖÐRENCÝ YURTLARINA 'YEÞÝL STANDART’ Ç

evre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca inþa edilen yeni yurtlar, konforuyla lüks tatil köylerini aratmazken enerji verimliliði kapsamýndaki düzenlemeleriyle de dikkati çekiyor.Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü'nce yüksek öðrenim öðrencilerine yönelik yapýlan yurtlar çaðýn gereklerine uygun þekilde inþa ediliyor. Modern yurtlar, öðrencilerin sadece barýnma ve yeme içme ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðý yerler þeklinde deðil, gençlerin bedensel, ruhsal, zihinsel, sosyal ve kültürel yönden geliþmelerini de saðlamak amacýyla sosyal ve spor alanlarýyla birlikte planlanýyor. Karyola sisteminin yerleþtirildiði yurt yatak odalarýnda, her öðrenci için ayrý giysi dolabý ve çalýþma masasý bulunuyor. Odalar, bany o, tuva let, tele vizy on, buzd olab ý ve telefon bulunacak þekilde tasarlanýyor. Katlarda, tüm öðrencilerin kullanýmýna açýk etüt salonu, kat ofisi ve çamaþýr odalarý yer alýyor. Engelli öðrencilere özel oda Yurtlarda, engelli öðrencilerin kullanýmýna yönelik özel odalar da hazýrlanýyor. Engelli öðrencilerin yurt ve sosyal tesis bloklarýna ulaþýmýný saðlamak üzere gerekli düzenlemeler de yapýlýyor. So sy al te si s bl oð u; ye me kh an e, kafeterya, çamaþýrhane, internet odasý, masa tenisi, bilardo ve satranç gibi oyun salonlarý ile kua för , te rzi , lo str a, m ark et v e me sci t bölümlerinden oluþuyor.

S a ð l ý k h i z m e t l e r i n i n yürütülebileceði doktor, h emþire ve hasta odasý bulunan revir, öðrencilerin tiyatro, dans gösterisi, konferans, panel, müzik çalýþmalarý gibi sosyal faaliyetlerini ge rç ek le þt ir eb il ec eð i çok amaçlý salonlar da planlanýyor. Y a n g ý n y ö n e t m e l i ð i doðrultusunda tasarlanan yurtlarda, otomatik yangýn söndürme sistemleri (sprinkler)tercih ediliyor. Kampüs alanýnda ise hidrant sistemi bulunuyor. Enerji verimliliði ön planda Yurtlar inþa edi lir ken , ene rji nin ver iml i kul lan ýlm asý amacýyla gerekli tüm donanýmlar da dikkate alýnýyor. Isý yalýtýmý yapýlan yurtlarda, mekanik tesisat sistemlerinde kullanýlan cihazlar, enerji verimliliðini saðlayacak þekilde projele ndirili yor. Isý tma tesi satýnda , geri kazanýmý saðlayacak ekonomizerler de kullanýlýyor. Ayrýca yurt bloklarý içerisindeki banyo, duþ ve lavabolardan gelen atýk sular, çeþitli arýtm a siste mleri nden geçir ilere k tuval et rezervuarlarýnda yeniden kullanýlacak þekilde tasarlanýyor. Yurt bloklarýnýn sýcak su

ihtiyacýnýn karþýlanmasý için de güneþ enerjisi tercih ediliyor. Sýcak iklim bölgesinde bulunan yurtlar için ise soðutma sistemleri düþünülüyor. Bahçe sulamada kullanýlmak üzere su sarnýcý yapýlarak, yaðmur suyunun da depolanmasý öngörülüyor. 42 yurt inþaatý sürüyor Bölgenin iklim þartlarý ve arsa boyutlarý göz önünde bulundurularak, yurtlarda, açýk spor sahalarýyla koþu parkurlarýna da yer verilecek. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca Temmuz 2012 itibarýyla toplam 9 bin 370 öðrenci kapasiteli 15 yurt inþaatý tamamlandý. 31 bin 60 öðrenci kapasiteli 42 yurt inþaatý devam ediyor. Bunlardan 11 bin öðrenci kapasiteli 16 yurt inþaatýnýn yýl sonuna kadar tamamlanmasý planlanýyor.

TEÞEKKÜR Baþarýlý bir ameliyatla saðlýðýma kavuþturan Özel Siirt Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Ruhi Eþme 'ye, hastanede yattýðým süre içerisinde yaptýðý bakýmla örnek bir insan olduðunu gösteren Dahiliye Servisi Hemþiresi Zeynep Erden'e ve bütün hastane çalýþanlarýna teþekkür ediyorum.


SAYFA - 4

29 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL -

YAÐIÞLI VE SERÝN HAVALARA DÝKKAT O

rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, ''Kuvvetli yaðýþlar, fýrtýna þeklinde esmesi beklenen rüzgar ve ani sýcaklýk düþüþünün oluþturabileceði olumsuz þartlara karþý vatandaþlarýmýz dikkatli ve tedbirli olmalý'' uyarýsýnda bulundu. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Türkiye'nin yaðýþlý ve serin havanýn etkisine girdiðini belirterek, ''Kuvvetli yaðýþlar, fýrtýna þeklinde esmesi beklenen rüzgar ve ani sýcaklýk düþüþünün oluþturabileceði olumsuz þartlara karþý vatandaþlarýmýz dikkatli ve tedbirli olmalý'' uyarýsýnda bulundu. Bakan Eroðlu, Türkiye'nin dün akþam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen serin ve yaðýþlý havanýn etkisi altýna girdiðini bildirdi. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýðýnýn, bugünden itibaren kuzeybatý kesimlerde 10-12 derece düþeceðini kaydeden Eroðlu, kuzey, iç ve batý bölgelerde de görülecek sýcaklýk düþüþünün yarýndan itibaren iç ve doðu kesimlerde etkisini göstereceðini ifade etti. Yaðýþ 72 kilograma, rüzgar hýzý 86 kilometreye dayandý Meteoroloji Genel Müdürlüðü tahminleri doðrultusunda dün akþam saatlerinden itibaren ülkenin kuzeybatý kesimlerinde saðanak ve yerel gök gürültülü saðanak yaðýþlarýn görülmeye baþlandýðýna iþaret eden Eroðlu, ''Þu ana kadar yapýlan ölçümlere göre; Ýstanbul Sarýyer'de 71.6, Sakarya Karasu'da 65, Düzce Akçakoca'da 60, Zonguldak Ereðli'de 41.2, Kocaeli'de 26.2, Bartýn'da 22.5 ve Düzce'de 21 kilogram yaðýþ ölçülmüþtür. Ayrýca yine tahminlerimiz doðrultusunda Kastamonu Cide'de 86, Sakarya'da 65, Kocaeli Gölcük'te 63 km/saat rüzgar hýzlarý ölçülmüþtür'' ifadesini kullandý. Eroðlu, bugünden itibaren Marmara'nýn doðusu, Batý Karadeniz, Orta ve Doðu Karadeniz'in kýyý kesimleri ile Kütahya, Afyon, Eskiþehir, Ankara, Çankýrý, Amasya ve Tokat çevrelerinde görülecek yaðýþlarýn; Zonguldak, Bartýn, Düzce

ve Sakarya çevrelerinde þiddetli, Ýstanbul, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Kastamonu, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun çevrelerinde kuvvetli olmasýnýn beklendiðini kaydetti. Tam fýrtýna bekleniyor Hava sýcaklýðýnýn kuzeybatý kesimlerde 1012 derece olmak üzere iç ve batý kesimlerde de azalmasýnýn beklendiðini kaydeden Eroðlu, þunlarý ifade etti: ''Rüzgarýn, kuzey ve kuzeybatýdan, Marmara, Batý Karadeniz, Ege ve Ýç Anadolu'nun kuzey batýsýnda saatte 40-60 kilometre olmak üzere kuvvetli, Batý Karadeniz kýyýlarýnda 60-80 kilometre olmak üzere fýrtýna, zaman zaman da 70-100 kilometre hýzla tam fýrtýna þeklinde esmesi bekleniyor'’ Eroðlu, yarýndan itibaren Batý ve Or ta Ka ra de ni z ký yý la rý , Do ðu Karadeniz, Doðu Anadolu'nun kuzeyi ile Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde beklenen yaðýþlarýn Giresun, Trabzo n, Rize ve Hopa çevrelerinde metrekareye 25-50 kilogram olarak düþmesinin beklendiðini, rüzgarýn Karadeniz kýyýlarý ile Güney Ege ve Batý Akdeniz kýyýlarýnda saatte 40-60 kilometre olmak üzere kuvvetli þekilde esmesinin beklendiðini ifade etti. Zafer Bayramý ile birlikte hava düzelmeye baþlayacak 30 Aðustos Zafer Bayramý'nda yaðýþlý ve serin ha va ný n et ki si ni ka yb et me si ni n beklendiðini belirten Eroðlu, Orta Karadeniz kýyýlarý, Doðu Karadeniz ile

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin saðanak yaðýþlý, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk geçeceðinin, hava sýcaklýðýnýn Batý'da 2 ila 4 derece artacaðýnýn tahmin edildiðini vurguladý. Eroðlu, 31 Aðustos Cuma günü Or ta Ka ra de ni z ký yý la rý , Do ðu Karadeniz ile Doðu Anadolu'nun kuz eyi nin sað ana k yað ýþl ý, dið er yerlerin az bulutlu ve açýk geçmesinin beklendiðini belirtti. Sel, fýrtýna ve sýcaklýk düþüþüne dikkat Kuvvetli yaðýþlarýn, fýrtýna þeklinde esmesi beklenen rüzgarýn ve ani sýcaklýk düþüþünün oluþ tura bile ceði olum suz þart lara karþý vatandaþlara tedbirli olmalarý uy ar ýs ýn da bu lu na n Er oð lu , þu uyarýlarda bulundu: '' Se l, su ba sk ýn ý, yý ld ýr ým , hortum, aðaç devrilmesi, çatý uçmasý, ulaþ ýmda aksa mala r, ani sýca klýk düþüþüne baðlý oluþabilecek saðlýk sorunlarý konusunda ilgililer ve vatandaþlarýmýzýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekmektedir'’ Ülke genelinde 667 istasyonda otomatik gözlem yapýldýðýný vurgulayan Eroðlu, vatandaþlarýn il ve ilçelere yönelik tahmin ve güncel m e t e o r o l o j i k b i l g i l e r e ''www.mgm.gov.tr'' internet adresinde n ve ayrýca Meteorolo ji Genel Müdürlüðü tarafýndan geliþtirilen Android ve IOS uygulamalarý ile akýllý telefonlardan anlýk ulaþýlabileceðini hatýrlattý.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

29 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

- GÜNCEL -

KERKÜK-YUMURTALIK'TAN SEVKIYAT BAÞLADI

D

oðu Karadeniz'i Doðu Anadolu'ya baðlayan Tarihi Ýpek Yolu'nun alternatifi olarak gösterilen, Trabzon-Bayburt arasýndaki Araklý-Daðbaþý Uðrak Yolu'nun iyileþtirme çalýþmalarý ve Salmankaþ Tüneli'nin tamamlanmasý halinde 60 yýllýk rüya gerçek olacak. Türkiye'yi kuzeyden güneye baðlayacak en önemli arterlerden biri olan, Trabzon-Gümüþhane-BayburtErzurum ve Ýran hattýndaki Tarihi Ýpek Yolu'nun alternatifi olarak gösterilen ve Trabzon'un Araklý ilçesi sýnýrlarýndan baþlayýp Gümüþhane'den geçerek Bayburt'a baðlý Uðrak beldesine uzanan ''Araklý-Daðbaþý Uðrak Yolu''nun iyileþtirilmesi amacýyla baþlatýlan çalýþmalar devam ediyor. Bu çerçevede 104 kilometre uzunluðundaki yolun Trabzon sahilinden itibaren 64 kilometrelik bölümü iyileþtirilerek bir süre önce hizmete sunuldu.Kýsa süre önce de engebeli ve aþýrý eðimli yolun en kritik kesimini oluþturan 36 ile 40. kilometreleri arasýndaki Salmankaþ Geçidi'nde, her biri 4 bin 30 metre olan 2 tünelin temeli Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým'ýn katýlýmýyla atýldý. Tünellerin tamamlanmasý ve mevcut yolun iyileþtirilmesiyle kýþ aylarýnda yoðun kar, çýð ve buzlanma sebebiyle 6 ay ulaþýma kapalý kalan yol yýl boyu hizmet verebilecek. Böylece Trabzon-Bayburt arasýndaki güzergah 16 kilometre kýsalacak ve bu iller arasýnda 2.5 ile 3 saat süren karayolu yolculuðu 1.5 saate düþecek. Vergilerle yýllýk toplam 34 milyon lira tasarruf saðlamasý planlanan yolda, seyahat süresinin kýsalmasýyla yýlda zamandan 745 bin saat, akaryakýttan ise 2.5 milyon litre tasarruf saðlanacak. 105 milyon liraya mal olacak Salmankaþ Tüneli'ni de kapsayan proje toplam 170 milyon liraya mal olacak.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, patlama nedeniyle akaryakýt sevkýyatý durdurulan Kerkük-Yumurtalýk Petrol Boru Hattý'ndan sevkýyatýn bugün saat 10.00'da yeniden baþladýðýný bildirdi. Yýldýz, yaptýðý açýklamada, Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi yakýnlarýndan geçen KerkükYumurtalýk Petrol Boru Hattý'ný oluþturan iki hattan birinde patlama meydana geldiðini ve güvenlik nedeniyle diðer hattýn da kapatýldýðýný anýmsattý. Bugün saat 10.00 itibariyle bu hattan petrol akýþýnýn tekrar baþladýðýný belirten Yýldýz, patlatýlan hattaki yangýnýn dün akþam söndürüldüðünü kaydetti. BOTAÞ ekipleri tarafýndan hasar tespit ve tamirat çalýþmalarýna baþlandýðýný bildiren Yýldýz, ''Bir hafta içerisinde bu paralel hattýn da devreye girmesini bekliyoruz. Kerkük-Yumurtalýk, Türkiye ve bölge için stratejik, dünya petrol piyasalarý için de önemli bir boru hattýdýr. Terörün zaman zaman bu boru hattýna yaptýðý saldýrýlar, ülkenin kalkýnma ve geliþimine sekte vuramayacaktýr. Bununla birlikte bu saldýrýlar, bölgenin enerji kaynaklarýný ülkeye kazandýrma azmimizden bizi geri çeviremeyecektir'' diye konuþtu.

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI Murat ve Suat Ateþin babalarý Misbah Yýlmaz'ýn kayýnbiraderi hemþerimiz Vezir Ateþ vefat etti. Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz.

UMUT GAZETESÝ


29 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA

SAYFA 6

- GÜNCEL Siirt Kýz Ýlköðretmen Okulu Mezunlarý 1974 mezunlarý geleneksel buluþmasý gerçekleþtirildi. Siirt'in köklü eðitim kurumlarýndan biri olan Siirt Kýz Ýlköðretim Okulu 1974 mezunlarýnýn geleneksel buluþmasý gerçekleþtirildi. Geçen yýl Ýstanbul da bir araya gelen mezunlar bu yýlda Ankara'da bir araya geldi. Yurdun dört bir yanýna yerleþmiþ ve çoðu emekli olmuþ 19 kiþinin katýldýðý buluþma da eski anýlar tazelendi. Katýlýmcýlardan emekli öðretmen Sadettin Karakoç bu buluþmalarý geleneksel hale getirdiklerini belirterek “Yýllar sonra arkadaþlarla bir araya gelerek eski hatýralarý anlatýyoruz. Çok duygu dolu anlar yaþýyoruz. Bu buluþmalarý her yýl tekrarlayacaðýz. Ulaþabildiðimiz öðretmenlerimizi de davet ediyoruz.” Dedi.Mezunlar gelecek yýlký buluþmanýn Mersin Ýlinde gerçekleþtirilmesine karar verildi.

Vali Aydýn'a kendilerine verdiði destek ve ziyaret nedeniyle teþekkür eden esnaf temsilcileri,”sayýn Valimiz ilimize geldiði ilk günden bu yana, halkla iç içe olmaya çalýþarak, Vatandaþlarýn yaþadýðý sorunlarý çözmeyi kendisi için öncelikli sorun olarak kabul etmiþtir. Bizler çarþý esnafý olarak, Valimizin, ilimizde önemli projeleri hayata geçireceðine ve önemli hizmetler sunacaðýna inanýyoruz.” Dediler.

S FISTIKTA KARA ZENK HASTALIÐI VERÝM KAYBINA YOL AÇTI S

iirt'te, fýstýk aðaçlarýnda görülen kara zenk hastalýðý verimde büyük kayýplara yol açýyor. Siirt Ýli ve Ýlçeleri Fýstýk Üreticileri Birliði Baþkaný Þuayýp Aslan, hastalýðýn % 30 lara oranlarda verim kaybýna yol açtýðýný belirtti. Hastalýk çoðunlukla yapraklar olmak üzere meyve kabuklarýnda da görülen siyah lekeler ile ortaya çýktýðýný ve bununda verim kaybýna yol açtýðýný belirten Aslan, yýl içerisinde aðaçlarýn üç kez aþýlanmasý gerektiðini belirtti. Aslan “Bir çeþit mantar olan bu hastalýkta yapraklar kuruyor. Yapraklarla birlikte tanelerde de zarar oluþuyor. Tanelerin uç taraflarýnda kuruma ve kavrulma meydana geliyor. Ýçlerde yeteri kadar geliþmiyor. Lekeler, zaman içerisinde tüm yaprak yüzeyini kaplayabilir. Hastalýðýn etkisi ile aðaç zayýf düþmekte ve meyveden alýnan verim azalmaktadýr. Bu yýl ilimizde, bazý yöreler de bu hastalýk görülüyor. Hastalýðýn görüldüðü aðaçlarda verim kaybý, bazý yerlerde %30 lara kadar varmaktadýr. Fýstýðýn ekonomik deðeri yüksek olan bir ürün olduðu göz önünde bulundurulduðunda % 30 lara varan kaybýn 5-6 milyon TL olduðunu söyleyebiliriz. Bazý üreticilerimiz maddi açýdan gerçekten büyük zarar gördü. Zarar tespiti konusunda çalýþma baþlattýk.Bu çalýþma devam ediyor. Üzücü taraf bu aþamada yapacak bir þeyde yok. Bu yýlki verim kaybýný sineye çekmek zorundayýz. Üreticilerin gelecek yýl þubat ayýndan itibaren üç kez ilaçlama yapmalarý gerekiyor.” Dedi.

iirt'te 21 kg.677 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroinle ilgili olarak iki kiþi tutuklandý. Emniyet Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada N.T. ve M.E. isimli þahýslarýn Van ilinden temin ettikleri uyuþturucu maddeleri sevkiyatýný Siirt üzerinden yapýlacaðý bilgisinin alýnmasý üzerine kentin giriþ ve çýkýþ noktalarýnda önlemler alýndýðý belirtildi. Açýklamada “Yapýlan kontrollü uygulamalar sýrasýnda 34 .. … plaka sayýlý araçta narkotik dedektör köpeði marifetiyle yapýlan aramada; aracýn taban kýsmýna zulalanmýþ þekilde 42 adet paket halinde 21 kilo 677 gram eroin ele geçirilerek, ilgili araçta bulunan M.E. ve N.T. isimli iki gözaltýna alýnmýþtýr.” Denildi. Gözaltýna alýnan M.E. ve N.T. isimli þüpheli þahýslar “Uyuþturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak Siirt Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna teslim edildi.

Açýklamada “Görevlilerim izce yapýlan araþtýrmalarda þüphelilerin 7 ayrý iþ yerinde sahte paralar ile alýþveriþ yaptýklarý ve yapmaya teþebbüs ettikleri tespit edilmiþ, 15 adet A 954 214201 seri numaralý ve 2 adet A 325 845698 seri numaralý olmak üzere toplamda 17 adet 100 TL' lik sahte banknot ele geçirilmiþtir. Olayla ilgili olarak þüpheli þahýslar Piyasaya Sahte Para Sürmek suçundan adli makamlara sevk edilmiþler, R.K isimli þahýs yaþýnýn küçük olmasý nedeni ile Cumhuriyet Savcýlýðýnda ifadesi alýnarak serbest býrakýlmýþ, A.E. ve Y.B.B isimli 2 þüpheli þahýs ise çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak Siirt Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumuna teslim edilmiþlerdir.” Denildi.

29 Ağustos 2012 Çarşamba Günü Gazetesi  

29 Ağustos 2012 Çarşamba Günü Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you