Page 1

KÜTÜPHANE HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ SÝÝRT'TE YARIM SAAT SÜREYLE KÝTAP OKUNDU EN ÇOK KÝTAP OKUYANLAR ÖDÜLLENDÝRÝLDÝ

48. Kütüphane Haftasý nedeniyle, Siirt Ýl Halk Kütüphanesinde bir tören düzenlendi. Kitap okuma ve kütüphanelerin önemine deðinilen etkinlikte kitap sergisinin açýlýþý yapýldý ve yýl içinde en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi. Vali

Musa Çolak, törende yaptýðý konuþmada, Siirt'te yürütülen okuma kampanyasýnda okunan kitap sayýsýnýn 400 bine ulaþtýðý ve yýl sonu için bir milyon kitabý hedeflediklerini belirtti. Vali Çolak “Geliþmiþliðin önemli

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 27 MART 2012 SALI

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2152

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

GAPGENÇ FESTÝVALÝNÝN TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ VE AVRUPA BAKANI EGEMEN BAÐIÞ'IN KATILMALARI BEKLENÝYOR

4-7 Mayýs tarihleri arasýnda Siirt'te yapýlacak Gapgenç festivalinin tanýtým toplantýsý yapýldý. Polis evinde, Vali Musa Çolak, Vali Yardýmcýsý Gürbüz Saltaþ, GAP Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý Gençlik Evleri sorumlusu Ahmet Katýksýz ve 9 ilin gençlik evleri sorumlularý ile düzenleme komitesinin katýldýðý toplantýda festivalde yapýlacak etkinlikler ele Devamý Sayfa 6’da alýndý ve hazýrlýklar gözden geçirildi.

ATABAÐI BELDESÝNDE BETON PARKE DÖÞEME ÝÞLEMLERÝ YAZ MEVSÝMÝNE KADAR TAMAMLANIYOR

Ba yk an Ý lç es i At ab að ý beldesinde cadde ve sokaklarýn beton parke ile döþeme iþlemleri tamamlanýyor. Belediye Baþkaný Tayyar Lale, beton parke döþeme iþlemlerinin %90'nýn tamamlandýðýný geri kalan

Tel: 0484 223 42 53

bölümünün de yaz mevsimine kadar tamamlanacaðýný belirtti. Beldelerinin ihtiyaçlarýný bir bir giderdiklerini belirten Lale “Bunlardan en önemlisi þüphesiz cadde ve sokaklarda rahat ulaþým saðlamasýdýr. Devamý Sayfa 4’te

göstergelerinden bir tanesi de, insanýmýzýn okuma oraný ve yýllýk kiþi baþýna düþen kitap sayýsýdýr. Maalesef ülkemizde yayýmlanan kitap, gazete ve dergiler, geliþmiþ ülkelerin gerisindedir. Gelecek nesillerin okuma alýþkanlýðý kazanmasý için ailelere ve öðretmenlerimize büyük görev düþüyor. Çocuklarýmýza okuma alýþkanlýðý kazandýracak davranýþlarý, kesinlikle ihmal etmemeliyiz. Yurt genelinde, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül'ün himayelerinde, 2008 yýlýndan itibaren “Türkiye Okuyor” kampanyasý baþlatýlmýþ ve halen devam etmektedir. “Türkiye Okuyor” okuma kampanyasý çerçevesinde, ilimizde 2011-2012 Eðitim-Öðretim yýlýnda, baþlatmýþ olduðumuz, “7'den 70'e Siirt Okuyor” projesi ile, yýlsonu itibari ile, bir (1) milyon kitap okumayý hedefliyoruz. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden aldýðým son bilgilere göre, 4 aylýk dönem içinde okunan kitap sayýsý, 400 bine ulaþmýþtýr. Devamý Sayfa 4’te

Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak 27 Mart Salý günü Ankara'da geçekleþecek olan Ýller Bankasý olaðan genel kuruluna katýlmak üzere Ankara'ya gitti. 2012 yýlýnda Ýller Banksý Yönetim Kurulu üyeliðine seçilen Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, 27 Mart Salý günü Ankara'da yapýlacak olan Ýller Bankasý Olaðan Genel kuruluna katýlmak üzere Ankara gitti.

10 NÝSAN POLÝS HAFTASI KUTLAMALARI

Siirt'te Polis Haftasý nedeniyle yapýlmasý planlanan etkinliklerin bir bölümü iptal edildi. Makamýnda bir basýn toplantýsý düzenleyen Emniyet Müdürü Recep Güven, Cizre ve Þýrnak'ta polis memurlarýnýn þehit düþmesinden dolayý duyduklarý üzüntüyü dile getirdi ve bu nedenle polis haftasýnda gerçekleþtirmeyi planladýklarý konser balo ve þöhretler karmasý maçlarýný iptal ettiklerini belirtti. Devamý Sayfa 6’da

HAFIZ TAHA

Aðýr aðýr minare merdivenlerinden çýkýyordu. Her basamakta bir lâhzâ düþünüyor, ömür merdivenlerini de böyle adým adým geride býraktýðýný hatýrlýyordu. Ýþte koca bir ömür böyle gelip geçiyordu. Yaþý 74'e gelip dayanmýþtý. 31 senedir bu camide görev yapýyordu. Devamýný Yarýn ki Sayýmýzda Okuyabilirisiniz


SAYFA - 2

27 MART 2012 SALI

- GÜNCEL -

KÜLTÜR VE TURÝZM MÜDÜR VEKÝLÝ REMZÝ USLU’NUN KONUÞMASI

B

u sene 48.'sini kutlayacaðýmýz ve ana temasý Bilgi Toplumu Çoðullaþtýrýr olan Kütüphane Haftasý etkinliklerine hepiniz hoþ geldiniz. Bilindiði üzere kamuoyunda kütüphane konusunda olumlu çaðrýþým oluþturmak, kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularýnda toplumsal algýyý yükseltmek, dünya kütüphaneciliðindeki önemli geliþmeleri meslektaþlarla paylaþmak üzere her yýl Mart ayýnýn son haftasý yurt çapýnda Kütüphane Haftasý olarak kutlanmaktadýr. Kütüphane yazýnýn bulunmasý ve kayýtlý bilginin oluþmaya baþlamasýyla birlikte tarihsel ve toplumsal bir gereksinme sonucu ortaya çýkan temel iþlevi üretilen bilgiyi kayýt altýna alýp düzenleyerek eriþebilir duruma getiren bir kurumdur. Kütüphane kurumuna varlýk kazandýran ve geliþme nedeni olan bu iþlev kültür ile kültür politikasý arasýndaki iliþkileri de biçimlendirmektedir. Bilgiyi toplumsallaþtýran bir kurum olan kütüphane , toplumda duyuþ, düþünüþ ve deðer birliðini oluþturan tüm düzensel, sanatsal, bilimsel ve teknik ürünlerin üretilmesinde zorunlu olarak gereksinme duyulan bilgiyi saðlayarak kültürün geliþtirilmesi, saklanmasý ve aktarýlmasý sürecinde yaþamsal bir rol oynamaktadýr. Halk kütüphaneleri ise din, dil, ýrk, milliyet, cinsiyet, eðitim ve kültür farký gözetmeden ekonomik düzey ve politik görüþü ne olursa olsun her kesime hizmet vermeyi amaç edinmiþ bölgesinin kültürel ve teknik kalkýnmasýna ve dünya barýþýnýn saðlanmasýna yardýmcý olan demokratik kurumlardýr. Bu amacýný gerçekleþtirirken her türlü kütüphane materyalini ve kültür ürünlerini insanlýðýn hizmetine ücretsiz olarak sunar, ve halkýn ömür boyu eðitimini serbest zamanlarýný deðerlendirmesini saðlayarak saðlýklý bir kamu oluþumunda katkýda bulunur. Sayýn Valim; Yaþadýðýmýz dönem bilgi, teknoloji ve ilerleme çaðýdýr. “Parayý kasa, bilgileri kütüphane saklar” kitap ve kütüphane birbirinden ayrýlmayan sevgililer gibidir. Ayný zamanda üretken candan gerçek dostlarýmýzdýr. Kitaplar tarihi yansýtan, geleceðe ýþýk tutan ilerlemeye ve bilime giden yoldur. Kitaplarýn büyülü dünyasýnda yaþamak bir alýþkanlýk ister, en güzel baðýmlýlýktýr. Romanlar, öyküler ve þiirle büyümek bambaþka gezegenlerde gezer sonsuz düþlere dalar hayata bir baþka pencereden bakarsýnýz. Kitaplarýn olmadýðý bir dünya yaðmursuz kalan ekin alanlarý gibidir.

Kurumaya yüz tutar ve verimsiz kalýr. Kýsacasý kitaplar hayatlarýmýzdýr. Baþka insanlarýn düþlerini öðrenmedir. Doðanýn gerçekleriyle yüzleþmektir. Ve bencilliði yok etme araçlarýdýr. Kitaplarý seven insanlarý ve diðer tüm canlýlarý sever. Ýnsaný doðru algýlamanýn yolu kitaplardan geçer bilimin ve sanatýn temeli kitaba dayanýr. Ýþte insanlýk için bunca deðerli olan kitaplar þu anda bulunduðumuz mekanda yani kütüphanelerde korunur. Araþtýrmacýlarýn, öðrencilerin tüm insanlarýn hizmetine sunulur. Kuþkusuz hepimizi n yada bir çoðunun kendi evinde kitaplýðý vardýr. Ama burada sadece kendisi, yakýnlarý ve tanýdýklarý yararlanabilir. Oysa kütüphanelerden çok geniþ kitlelerin yararlanma olanaðý vardýr. Günümüz dünyasýnda geliþen ileri teknoloji uygulamalarý ile birlikte dijital kitaplýklar ve kütüphaneler gündeme gelmiþtir. Hatta Abook denilen elektronik kitaplar kimilerin tercihi haline gelmiþtir. Ama bu dijital görüntüler, optik karak terle r kitap sayfa larýn ýn parma klarý mýza dokunan hýþýrtýsýnýn ve o güzel kokusunun yerini tutabilir mi. Kýsacasý internet olanaklarý ne kadar geliþse, yaygýnlaþsa da kitabýn yerini tutamaz. Sevindirici olan bir olgu vardýr ki geliþmiþ ülkelerde kitaba kütüphaneye olan ilgi azalmamýþ hatta artmýþtýr. Tabi gönül arzu ederdi ki bunu kendi ülkemiz için de söyleyebilseydik. Günümüzde kiþiler okuyarak geçirecekleri zamanlarýný çoðunlukla yararsýz uðraþlarla geçirmektedirler. Ülkemizde 65 bin kiþiye bir kütüphane düþerken, bunun yanýnda 95 kiþiye bir kahvehane düþmektedir. 394 kütüphaneye karþý 400 bin kahvehanenin bulunduðu ülkemizde kitap okumayý en çok televizyon ve internet engellemektedir. Bu karamsar tablo tabi ki bizi umutsuzluða itmeyecek, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Abdu llah GÜL'ün himayelerinde 2008 yýlýndan itibaren yürütülen “Türkiye Okuyor” kampanyasý kapsamýnda Sayýn Valimizin talimatý ile Ýlimizde 7'den 70'e “Siirt Okuyor Projesi” 05 Aralýk 2011 tarihi itibariyle Siirt Merkez ve 6 Ýlçemizde eþ zamanlý olarak uygulamaya konulmuþ ve üç aylýk bir süre içinde il genelinde 342.989 kitap okunmuþtur. Oranlara vurulduðunda kitap okuyan öðrenci sayýsýnda %80 artýþ saðlanmýþ olup, okunan kitap oranýnda ise %300'lük bir artýþ saðlandýðý ve yýl sonu itibariyle kitap okuma hedefinin bir milyon kitap sayýsýna ulaþýlmasý hedeflenmesi bizi ayrýca sevindirmekte ve umutlandýrmaktadýr. Benzer kampanyalarýn yapýlmasý ile kitap okumada ileri ülkelerin seviyesine ulaþmamýz saðlanacaktýr.

Sayýn Valimizin himmet ve destekleri ile yürütülen bu kampanyanýn etkileri Ýlimiz Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü ödünç kitap verme bölümünde görülmüþ, bu bölümde 3 aylýk süre içinde geçmiþ yýla oranla % 27 artýþ olduðu görülmüþtür. Bu oranýn yýl sonuna kadar % 100'lere ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Ýlimizde kitap okuma alýþkanlýðýnýn kazandýrýlacaðýna kesin olarak inandýðýmýz bu kampanyanýn mimarý olan Sayýn Valimiz baþta olmak üzere emeði geçen herkese tüm kitap dostlarý adýna teþekkür ediyorum. 7'den 70'e Siirt Okuyor Kampanyasýna destek amacýyla Sayýn Valimizin talimatlarýyla Müdürlüðümüzce Güres Caddesinde beþ kafede 1500 kitaptan oluþan beþ kitaplýk oluþturularak kitap sevenlerin hizmetine sunulmuþ, benzer noktalara kitaplýk kurulmasý çalýþmalarýmýz devam edecektir. Bunun yanýnda Bakanlýðýmýzca saðlanan ödenek ile güncel yayýnlardan oluþan 5.600 kitap satýn alýnarak okuyucu hizmetine sunulmuþtur. Yine kampanya kapsamýnda çocuklarýmýzda okuma bilincinin oluþturulmasýna ka tk ý sa ðl ay ac að ýn a in an dý ðý mý z 7- 10 ya þ çocuklarýmýz için hazýrlayarak daðýttýðýmýz Siirt Boyama Kitabý ile çocuklarýmýz hem okuyacak, hem boyayacak, h em de Ýlimiz in tarihi ve doðal zenginliklerini çizerek öðreneceklerdir. Kütüphanemiz bünyesinde e-kütüphane, Bilgiye Eriþimde Engelli Deðilsiniz projesi kapsamýnda yapmýþ olduðumuz görme engelliler bölümü, çocuk bölümü, yetiþkinler bölümü, ödünç kitap verme bölümü, görsel ve süreli yayýnlar bölümü ile Pazar hariç haftanýn 6 günü 09.00 ile 18 .0 0 sa at le ri ar as ýn da ke si nt is iz hi zm et verilmektedir. Kütüphanemize girdiðinizde o sýcak ve huzurlu havayý teneffüs ederken genel konulardan, felsefeye, dini bilgilerden, sosyal bilgilere, edebiyattan , tarihe, kur umsal bilgil erden, uygulamalý bilgilere, görsel sanatlar ve eðlenceye dair sayýlarý her gün artan 50 bin dolayýnda gerçek dostlarýnýz olan kitaplarla tanýþacak, 122 süreli yayýn, 9 adet günlük, 2 adet haftalýk gazete ile günlük aktüaliteyi bulabileceksiniz. Konuþmama son verirken 48. Kütüphane Haftasýnýn toplumda okuma bilincinin oluþturulmasýna vesile olmasýný diler, Hepinizi saygýyla selamlýyorum. Arz ederim.


SAYFA - 3

27 MART 2012 SALI

- GÜNCEL -

ÝHALE ÝLANI

BETON PARKE YOL VE KALDIRIM SÝÝRT BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Beton Parke Yol Ve Kaldýrým yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý :2012/37699 1-Ýdarenin a) Adresi :Atatürk Bulvarý Karþýsý No:2/SÝÝRT b) Telefon ve faks numarasý :4842232260 - 4842239225 c) Elektronik Posta Adresi :siirtbelediyesi_56@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Merkez/SÝÝRT (Mahal listede belirtilmiþtir.) c) Ýþe baþlama tarihi :Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi :Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzeli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Siirt Belediyesi-Atatürk Bulvarý Karþýsý No:2/merkez/SÝÝRT b) Tarihi ve saati :12.04.2012 - 15:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Ýstenilmemektedir. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðin A XVIII.Grubunda Sayýlan Ýþler Benzer Ýþ Olarak Kabul Edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühediliði ve Mimarlýktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Siirt Belediyesi - Ýhale Bürosu adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP Devamý Sayfa 4’te

ÝHD'DEN ULUDERE OLAYIN AYDINLATILMASINI ÝSTEDÝ

Ýnsan Haklarý Derneði baþkaný Vetha Aydýn Uludere olayýnýn aydýnlatýlmasýný istedi. Aydýn dernek binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, 20 þubat'tan beri her gün olayda yaþamýný yitiren bir vatandaþýn öyküsünü devlet büyüklerine gönderdiklerini belirtti. Roboskiye Adalet adý altýnda bir platform oluþturduklarýný belirten Aydýn “Platform olarak 20 Þubat'tan bu güne kadar, katledilen insanlarýn yaþam öykülerini, adaleti saðlamakla görevli olanlara hatýrlatmaya çalýþýyoruz. Bugün 34 insanýn öyküsünü burada bir kez daha devlet yetkililerinin dikkatine sunuyoruz. Kaymakamýna yönelik saldýrýnýn hesabýný sormakta ve cezalandýrmaya çalýþmakta pek seri davranan devlet, 19'u çocuk, 34 sivil insaný öldürme emrini verenler ve öldürenler hakkýnda, bölgedeki bir albayýn görev yerini deðiþtirmek dýþýnda henüz somut bir adým atmadý. Aksine, olayla ilgili görüntülerin, hazýrlanan raporlarýn ve soruþturma süreçlerinin kamuoyu ile paylaþýlmamasý, devletin katliamý gündemden düþürmeye çalýþtýðý ve sorumlularý korumaya çalýþtýðý izlenimi uyandýrmaktadýr. Roboskiye Adalet Platformu olarak; 28 Aralýk gecesinde “sýnýr ötesi bir operasyonla” insanlarýn katledilmesi ile sonuçlanmýþ olayýn, siyasi ve askeri sorumlularý cezalandýrýlana ve Roboski maðdurlarý için adalet gerçekleþene kadar burada olacaðýmýzý belirtmek istiyoruz. Baþbakan ve Adalet Bakanýný görevlerini yerine getirmeye, TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonunu olayla ilgili ulaþtýðý gerçekleri kamuoyu ile paylaþmaya, olayla ilgili savcýlýklarý, tüm sorumlularý ortaya çýkaran ve adaletin hýzla gerçekleþmesi için etkin ve adil, soruþturma yürütmeye davet ediyoruz.”dedi. Basýn toplantýsýnda BDP yöneticileri ile bazý belediye meclis üyeleri de hazýr bulundu. Aydýn, yerel basýnýn Uludere olayýna yeteri kadar yer vermediðini ve bu durumunda kendilerini üzdüðünü belirtti.


SAYFA - 4

27 MART 2012 SALI

- GÜNCEL -

ÝHALE ÝLANI

ATABAÐI BELDESÝNDE BETON PARKE DÖÞEME ÝÞLEMLERÝ YAZ MEVSÝMÝNE KADAR TAMAMLANIYOR

BETON PARKE YOL VE KALDIRIM SÝÝRT BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Siirt Belediyesi - Atatürk Bulvarý Karþýsý No:2/ merkez/SÝÝRT adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20

KÜTÜPHANE HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ

Kampanya çerçevesinde, okullarýmýza daðýtýlmak üzere, il özel idare bütçesinden 15 bin adet kitap, Bakanlýk bünyesinden 20 bin kitap, ayrýca Merter Platformu tarafýndan da 81 köye 81 bin kitap desteði saðlanarak, yýl sonu itibariyle hedefimize ulaþacaðýmýza inanýyorum. Kütüphaneler haftasý mü nasebetiyle, ilimiz merke zinde bulun an 5 ký raath anede , 5 kit aplýk olu þtu rdu k, Kýr aat han ele rde ki vat and aþl arý mýz ý, buradaki kitaplardan buluþturup, kitap okuma alýþkanlarýný kazanmalarýný amaçlýyoruz.”dedi. Kültür ve Turizm Müdür Vekili Remzi Usluda yaptýðý konuþmada günümüzün teknolojik geliþmelerinin kitap ve benzeri imkanlarýn hiç bir zaman kitap sayfalarýnýn hýþýrtýsýnýn ve kokusunun yerini alamayacaðýný söyledi. Uslu “Günüm üz dünyas ýnda geliþe n ileri teknoloji uygulamalarý ile birlikte dijital kitaplýklar ve kütüphaneler gündeme gelmiþtir. Hatta Abook denilen elektronik kitaplar kimilerin tercihi haline gelmiþtir. Ama bu dijital görüntüler, optik karakterler kitap sayfalarýnýn parmaklarýmýza dokunan hýþýrtýsýnýn ve o güzel kokusunun yerini tutabilir mi. Kýsacasý internet olanaklarý ne kadar geliþse, yaygýnlaþsa da kitabýn yerini

Z U S T UMU

tutamaz. Sevindirici olan bir olgu vardýr ki geliþmiþ ülkelerde kitaba kütüphaneye olan ilgi azalmamýþ hatta artmýþtýr. Tabi gönül arzu ederdi ki bunu kendi ülkemiz için de söyleyebilseydik. Günümüzde kiþiler okuyarak geçirecekleri zamanlarýný çoðunlukla yararsýz uðraþlarla geçirmektedirler. Ülkemizde 65 bin kiþiye bir kütüphane düþerken, bunun yanýnda 95 kiþiye bir kahvehane düþmektedir. 394 kütüphaneye karþý 400 bin kahvehanenin bulunduðu ülkemizde kitap okumayý en çok televizyon ve internet engellemektedir. 7' de n 70 'e Si ir t Ok uy or Kamp anya sýna dest ek amac ýyla Sayý n Vali mizi n talimatlarýyla Müdürlüðümüzce Güres Caddesinde beþ kafede 1500 kitaptan oluþan beþ kitaplýk oluþturularak kitap sevenlerin hizmetine sunulmuþ, benzer noktalara kitaplýk kurulmasý çalýþmalarýmýz devam edecektir. Bunun yanýnda Bakanlýðýmýzca saðlanan ödenek ile güncel yayýnlardan oluþan 5.600 kitap satýn alýnarak okuyucu hizmetine sunulmuþtur. Yine kampanya kapsamýnda çocuklarýmýzda okuma bilincinin oluþturulmasýna katký saðlayacaðýna inandýðýmýz 7-10 yaþ çocuklarýmýz için hazýrlayarak daðýttýðýmýz Siirt Boyama Kitabý ile çocuklarýmýz hem okuyacak, hem boyayacak, hem de Ýlimizin tarihi ve doðal zenginliklerini çizerek öðreneceklerdir. Kütüphanemiz bünyesinde e-kütüphane, Bilgiye Eriþimde Engelli Deðilsiniz projesi kapsamýnda yapmýþ olduðumuz görme engelliler bölümü, çocuk bölümü, yetiþkinler bölümü, ödünç kitap verme bölümü, görsel ve süreli yayýnlar bölümü ile Pazar hariç haftanýn 6 günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasýnda kesintisiz hizmet verilmektedir. Kütüphanemize girdiðinizde o sýcak ve huzurlu havayý teneffüs ederken genel konulardan,

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

Bizde, Ýller Bankasýndan 400 bin TL kredi alarak 40 bin metre kare beton parke ve 2 bin metre kare de kaldýrým döþeme iþlemine baþladýk. Artýk vatandaþlarýnýz beton parke ile kaplanan beldenin cadde ve sokaklarýnda rahat rahat yürüyebiliyorlar. Hatta çocuk arabalarýný bile sürebiliyorlar. Belde sakinleri yazýn tozdan kýþýn çamurdan kurtulduk diye sevinçlerini ifade ediyorlar.”dedi. Baþkan Lale, beton parke döþeme iþlemlerinin kalan %10'luk bölümünde yýlbaþýna kadar tamamlamayý hedeflediklerini sözlerine ekledi.

felsefeye, dini bilgilerden, sosyal bilgilere, edebiyattan, tarihe, kurumsal bilgilerden, uygulamalý bilgilere, görsel sanatlar ve eðlenceye dair sayýlarý her gün artan 50 bin dolayýnda gerçek dostlarýnýz olan kitaplarla tanýþacak, 122 süreli yayýn, 9 adet günlük, 2 adet haftalýk gazete ile günlük aktüaliteyi bulabileceksiniz.Dedi. Törende kütüphaneden yararlanarak en çok kitap okuyan vatandaþlarýn ödüllendirilmesi ve þiirlerin okunmasýnýn ardýndan kitap sergisi açýldý.Vali Çolak, sergininin açýlýþýný minik öðrencilere yaptýrdý. Hafta nedeniyle, 12.30-13.00 saatleri arasýnda bütün okullarda ve kütüphanelerde kitap okundu. Vali Musa Çolak, Vali Yardýmcýsý Gürbüz Saltaþ, Milli Eðitim Müdürü Dr.Davut Okçu da il halk kütüphanesindeki kitap okuma etkinliðine katýldý. TÖRENDEN NOTLAR 1.Ney dinletisi eþliðinde serginin gezilmesi, güzel ve dinlendirici bir deðiþiklikti, 2.Vali Musa Çolak'ýn sergininin açýlýþýný minik öðrencilere yaptýrmasý güzel bir jest oldu, 3.Törene ilgi fazlaydý, il genel meclis üyelerinden kamu kurum kuruluþ müdürlerine ve bazý vatandaþlara bir çok kiþi törene katýlmýþtý, 4.Ýl Halk Kütüphanesi gerçekten modern ve göðüs kabartýcý bir kütüphane haline gelmiþ. Yýllardan beri vekaletle yürütülen kütüphanenin bu aþamaya gelmesinde emeði geçen herkesi kutlarýz.

ZAYÝ ÝLANI

Siirt Ýl Trafik Þube Müdürlüðünden Almýþ Olduðum Sürücü Belgemi Kaybettim Hükümsüzdür. Kamuran Tekin

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

27 MART 2012 SALI

- GÜNCEL -

DERSHANELER FARKLI BÝR EÐÝTÝM KURUMU HALÝNE GELECEK

B

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, yeni eðitim sisteminde dershanelerin kapatýlmasýnýn söz konusu olmadýðýný ancak öðrencilerin konu ve dersleri okullarda daha iyi öðrenmeleri durumunda dershanelere eskisi kadar ihtiyaç kalmayabileceðini belirterek, ''4+4+4 çýktýðý gün dershaneler kapatýlacak diþe bir þey söz konusu deðil'' dedi. Arýnç, Kestanepazarý Eðitim Kurumu'na yaptýðý ziyarette, gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Arýnç, gazetecilerin zorunlu eðitimin 12 yýla çýkarýlmasýna yönelik yasa teklifi ve dershanelerin kapatýlacaðý yönündeki tartýþmalara iliþkin soru üzerine þunlarý söyledi: ''4+4+4 eðitim sisteminde yenilikler getiriyor. Eðitim sistemi gençlerimize geleceklerini inþa ederken onlara nitelikli eðitim verme konusunda yardýmcý olacak. Dershaneler hayatýn bir gerçeði. Gençler ortaokuldan itibaren sýnavlarda baþarýlý olabilmek ve çeþitli eksikliklerini giderebilmek için dershanelere gidiyorlar. Halk hem bundan memnun hem de masrafý nedeniyle þikayetçi.'’ Yen i eði tim sis tem ind e der sha nel eri n kapatýlmas ýnýn söz kon usu olmadýð ýný ancak öðrencilerin konu ve dersleri okullarda daha iyi öðrenmeleri durumunda dershanelere eskisi kadar ihtiyaç kalmayabileceðini ifade eden Arýnç, ''4+4+4 çýktýðý gün dershaneler kapatýlacak diye bir þey söz konusu deðil. Dershaneler de böyle bir durumda baþka bir eðitim kurumu haline gelecektir'' dedi. Kentsel dönüþüm Kentsel dönüþümle ilgili sorular üzerine de Arýnç, Türkiye'nin gerçek anlamda kentsel dönüþüme ihtiyacý olduðunu belirtti. Ýzmir Valisi Cahit Kýraç'tan kentin durumu

hakkýnda bilgi aldýðýný kaydeden Arýnç, Bursa'dan geldiðini, bu kentte 600 bin binanýn bulunduðunu, bunlardan büyük bir kýsmýnýn kaçak olduðunu, Bursa'da da acilen kentsel dönüþüme ihtiyaç olduðunu dile getirdi. Saðlýklý kentlerin inþa edilmesi gerektiðini, bu doðrultuda her ilin kendi ihtiyacýný düþünüp çýkacak kanunu uygulayacaðýný ifade eden Arýnç, Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýndaki Yasa Tasarýsý'yla ilgili çok iyi hazýrlýk yapýldýðýný vurguladý. Bu tasarýnýn TBMM'deki görüþmelerine zorunlu eðitiminin 12 yýla çýkaran yasa teklifi nedeniyle ara verildiðini belirten Arýnç, þöyle konuþtu: ''Yasanýn nisan sonu gibi meclisten çýkmasýný bekliyoruz. Burada ismini söylemek istemediðim bir parti, yasanýn meclisten çýkmasýnýn ardýndan Anayasa Mahkemesi'ne gidecekse güle güle gitsin. Bu anayasal bir haktýr. Yasalarýn en

doðru þekilde yapýlmasý için Anayasa Mahkemesi çalýþmaktadýr. Konu Anayasa Mahkemesi'ne giderse biz de mahkemenin verdiði karar doðrultusunda çalýþmalarýmýzý yürütürüz.'’ ''Tabi seçerlerse...'’ Gazetecilerin, ''emekli olunca muhtar olacaðý'' yönündeki sözlerini hatýrlatmasý üzerine de Arýnç, dün Bursa'da muhtarlarla bir araya geldiðini, 1924 yýlýndan bu yana deðiþmeyen kanunda deðiþikliklerin yapýlacaðýný anlattýðýný kaydetti. Arýn ç, '' Ben d e muh tarl arla sohbet ed erke n kendilerine 'Bakan gibi yetkileriniz olacak' dedim. Sonra da latife yaparak emekliliðimin yaklaþtýðýný, bir köyde muhtar olabileceðimi söyledim'' dedi. Bi r ga ze te ci ni n '' Ge rç ek te n dü þü nü r müsünüz-'' sorusu üzerine Arýnç, ''Neden olmasýn. Tabi seçerlerse...'' Dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç'ýn Kestanepazarý Eðitim Kurumu'nu ziyaretine Ýzmir Valisi Cahit Kýraç da katýldý.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


27 MART 2012 SALI

SAYFA 6

- SPOR - GÜNCEL -

TEKNÝK DÝREKTÖR ÇOLAK: BÝR PUAN MÝLLETVEKÝLÝ ÖREN'DEN MORAL ZÝYARETÝ ALDIÐIMIZ ÝÇÝN MUTLUYUZ Spor Toto 3. Lig, 3. Grup takýmlarýndan Siirtsporun teknik direktörü Yücel Çolak, Ankara Demirspor maçýndan bir puan aldýklarý için mutlu olduklarýný söyledi. Çolak, bir hafta içinde üç maç oynamalarýna ve bazý futbolcularýnýn sakat veya cezalý olmasýna raðmen deplasmandan alýnan bir puanýn önemli olduðunu söyledi. Rakiplerinin düþme hattýndan kurtulmak için saldýracaðýný tahmin ettiklerini belirten Çolak “Tahminimiz doðru çýktý. Düþme hattýndan kurtulmak isteyen Ankara Demirspor bu maça çok büyük önem veriyordu. Rakip takým bir an önce sonuca gitmek için saldýrdý. Nitekim ilk yarýda bu ataklar sonucu bize yakýþmayacak kadar çok kötü bir gol yedik. Ancak, ikinci yarýda bu gole Sinan'ýn çok güzel bir golü ile cevap vererek Ankara deplasmanýndan eli boþ dönmedik. Deplasmandan bir puan almanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Her iki takýmýn bir hafta içinde üç maç

oynadýklarýný, bunun yaný sýra bizim hem deplasmanda ve hem de çok sayýda sakat ve cezalý futbolcumuzun bulunmasý göz önünde bulundurulduðunda aldýðýmýz bir puanýn önemi ortaya çýkýyor.”dedi. Çolak bu hafta oynayacaklarý Çanakkale Dardanelspor maçý hazýrlýklarýna baþladýklarýný sözlerine ekledi.

Siirt Üniversitesinde sinema topluluðu kurulduðu açýklandý. Siirt Üniversitesinden yapýlan yazýlý açýklamada sinema topluluðunun, düzenlenen tanýþma galasýnýn ardýndan ilk film gösterimini gerçekleþtirdiði açýklandý. Açýklamada Saðlýk, Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde faaliyet gösteren topluluðun Akademik Danýþmanlýðýný Yrd. Doç. Dr. Þerif Demir, topluluk baþkanlýðýný Sýnýf Öðretmenliði Bölümü öðrencisi Zülküf Tok'un yaptýðý kaydedildi. Zülküf Tok yaptýðý konuþmada: “Amacýmýz Üniversitemiz camiasýna sinemayý tanýtmak ve

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Dünya Gençler Taekwondo þampiyonasýnda ülkemizi temsil edecek olan Ensar Uðuz'u ziyaret ederek moral verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada, 1-10 Nisan tarihleri arasýnda Mýsýrda yapýlacak olan Dünya Gençler Taekwondo þampiyonasýnda ülkemizi temsil edecek olan sporculardan birisinin de Siirtli sporcu Ensar Uðuz olduðu belirtildi. Antrenörü Murat Özcan'la birlikte halen Ankara da milli takým kampýnda bulunan Uðuzu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in ziyaret ettiði ve moral desteði verdiði duyuruldu.

sevdirmektir. Sinema Kulübü olarak düzenleyeceðimiz organizasyonlarla, sinemaya gönül vermiþ üniversite öðrencilerini bir araya getirip, sinema kültürünü geliþtirmektir. Sinema Kulübü olarak Üniversitesi'nin sosyal hayatýna katkýda bulunmayý hedefliyoruz.’’dedi. Rektör Prof.Dr.Recep Ziyadanoðullarý, öðretim üyeleri ve öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði gözlendiði etkinlik, “Leon” filminin izlenmesi ile sona erdi.

GAPGENÇ FESTÝVALÝNÝN TANITIM TOPLANTISI YAPILDI Vali Musa Çolak yaptýðý konuþmada ilin tanýtýmý açýsýndan bu festivali önemsediklerini belirtti. Vali Çolak; “Dünyanýn 41 ülkesinden 1500'ü aþkýn genç ilimize gelecek. Bu ilimizin tanýtýmý açýsýndan mükemmel bir fýrsat olduðu kadarda, kültürlerin kaynaþmasý ve dünya barýþý açýsýndan da önemli katkýlar yapacak bir etkinlik olacaktýr. Bu nedenle bu festivali önemsiyor ve valilik olarak

ÝKÝ AYRI KAZADA ÝKÝ KÝÞÝ AÐIR YARALANDI Bað ve bahçelerde tarýmsal çalýþmalarýn baþlamasý ile birlikte pat pat motoru olarak adlandýrýlan tarým alanýnda kullanýlan küçük traktörlerin yol açtýðý kazalarda arttý. Siirt'te iki ayrý yerde meydana gelen kazada iki kiþi aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre, merkeze baðlý Tuzkuyusu Köyünden tarlasýna çalýþmaya giden A.K.Y. (36) kendi yönetimindeki patpat motorun hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole yuvarlandý. Kazada aðýr yaralanan A.K.Y, Siirt Devlet Hastanesinden yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesine sevk edildi. Eruh ilçe merkezinden tarlasýna patpat motoruyla giden C.U (79) Kaymakam Çeþmesi mevkiinde motorun devrilmesi sonucu aðýr yaralandý. Yaralanan C.U Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý.

10 NÝSAN POLÝS HAFTASI KUTLAMALARI Terör olaylarýný þiddetle kýnadýklarýný belirten Güven; “Þehit düþen meslektaþlarýma Allah'tan rahmet ve yakýnlarý ile milletimize sabýr, yaralanan meslektaþlarýma da acil þifalar diliyorum.”dedi. Geçen yýl 10 Nisan gününü içine alan haftada þöhretler karmasý futbol maçý baþta olmak üzere çeþitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Güven, bu konuda þunlarý söyledi; “Geçen yýl 10 Nisan polis haftasý münasebetiyle düzenlemiþ olduðumuz etkinliklerin bir benzerini bu yýlda yapmayý planlýyorduk. Hatta sanatçý olarak Ferhat Göçer ile de anlaþmaya varmýþtýk. Ancak Þýrnak ilinde þehit düþen 7 polis memurunun hatýralarýna hürmeten bu yýl için planladýðýmýz etkinliklerden konser, balo ve þöhretler karmasý futbol müsabakasýný iptal ettik.”

mükemmel geçmesi içinde gereken her þeyin yapýlacaðýný belirtmek istiyorum. Valisinden, sade vatandaþýna kadar Siirt olarak, bu festivalde mükemmel bir ev sahipliði yapacaðýz.”dedi. GAP Kalkýnma Ýdaresi Gençlik Evleri Sorumlusu Ahmet Katýksýz ve diðer yetkililerin verdiði bilgiye göre, Avrupa Bakaný Egemen Baðýþ ile Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'ýn festivale katýlmalarý bekleniyor. Festival kapsamýnda çeþitli etkinlik, aðaç dikimi, gezi ve yarýþmalarla paneller düzenlenecek. Bu yýl ki temanýn “Küresel Vatandaþlýk “ olarak belirlenen festivalde, Gazeteci yazar Mehmet Altan yönetiminde bir panel düzenlenecek. Emre Aydýn, Þevval Sam, Pinhani, Karmate, Triana Park, Güneþe Doðru gibi sanatçýlarýn yaný sýra, Nasuh Mahruki, Mehmet Altan ve Þahin Alpay gibi yazarlar katýlacak.

ÝHD'DEN ULUDERE OLAYIN AYDINLATILMASINI ÝSTEDÝ

Ýnsan Haklarý Derneði baþkaný Vetha Aydýn Uludere olayýnýn aydýnlatýlmasýný istedi. Aydýn dernek binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, 20 þubat'tan beri her gün olayda yaþamýný yitiren bir vatandaþýn öyküsünü devlet büyüklerine gönderdiklerini belirtti. Devamý Sayfa 3’te

27 Mart 2012 Salı Günü Gazete Sayfaları  

27 Mart 2012 Salı Günü Gazete Sayfaları

27 Mart 2012 Salı Günü Gazete Sayfaları  

27 Mart 2012 Salı Günü Gazete Sayfaları

Advertisement