Page 1

VALÝ ÇOLAK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BÝNASINI ZAMANINDA TAMAMLAMAYAN MÜTEAHHÝDE TEPKÝ GÖSTERDÝ

Vali Musa Çolak il merkezindeki devlet yatýrýmlarýný denetledi. Vali Çolak, ticaret meslek lisesi binasýný zamanýnda tamamlamayan müteahhidin cezalandýrýlmasýný istedi ve devlet malýnýn çarçur edilmesine izin verilmeyeceðini söyledi. Devletin bütün vatandaþlarýný kucaklamaya çalýþtýðýný belirten Çolak, Doðan Mahallesinde yapýmý tamamlanan 67.5 metrekare büyüklüðündeki 256 konutun hak sahibi yoksul vatandaþlara teslim edileceðini belirtti. Çolak “TOKÝ tarafýndan, dar gelirli vatandaþlarýmýza yönelik yaptýrýlan, yaklaþýk 24.000 m2 yüzölçümlü alanda 8 adet blokta, 2 oda ve salondan oluþan, brüt 67,50 m2 büyüklüðünde, 256 adet konut, 1 adet sosyal tesis ve 1 adet ticaret birimi

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2229

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

inþaatlarý %84 oranýnda fiziki gerçekleþtirmeleri tamamlandý. Ekim 2012 de tamamlanacaklar. Konutlarýn hak sahipleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan belirlenmektedir. Konutlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan Ýl Müdürlükleri aracýlýðý Ýle alýnan baþvurular sonrasýnda, Ýdaremizce yapýlacak kura çekimine müteakip, hak sahiplerine verilecek. Ayrýca 1 adet 300 kiþilik cami ihalesi yapýlacaktýr. Devam eden bir baþka konut çalýþmasý da, göçebe vatandaþlarýmýz için inþa edilen konutlardýr. 81.75 Metrekare ebatlarýnda toplam 116 adet konuttan oluþmaktadýr. Ýnþaat alaný 9434 Devamý Sayfa 6’da m2 dir.

DÝKA'NIN DESTEKLERÝ DEVAM EDÝYOR DÝKA Teknik Destek Programý kapsamýnda “Teknik Arýcýlýk ve Arý Ürünleri” adlý projeleri desteklenerek Þirvan'da 99 arý yetiþtiricisine eðitim verildi. Dicle Kalkýnma Ajansý 2011 Yýlý Teknik Destek Programý kapsamýnda Siirt'in Þirvan Ýlçesi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün “Teknik Arýcýlýk ve Arý Ürünleri” adlý projeleri desteklenerek arýcýlýkla uðraþan Þirvan'a baðlý beþ köyde 99 arý yetiþtiricisine Yüksek Ziraat Mühendisi Alim Tutar tarafýndan arýcýlýkla ilgili eðitim verildi.

DÝKA'dan yapýlan yazýlý açýklamada Þirvan'da arýcýlýk önemli faaliyet kollarýndan biri olduðu belirtilerek” 2009 verilerine göre ilçede 72 arýcý ve 6329 adet kovan bulunmaktadýr. 2010'da yapýlan arýlý kovan projesi ile yetiþtiricilere daðýtýlan arýlý kovanlarla bu sayý 85 arýcý ve 8313 kovana yükselmiþtir. 2011 yýlýnda ise sayý 93 arý yetiþtiricisi 10180 adet kovana yükselmiþtir. Bu veriler ýþýðýnda Þirvan'da arýcýlýk artan bir eðilim içindedir. Ancak bölgedeki yetiþtiriciler

JANDARMA'DAN UYUÞTURUCU TACÝRLERÝNE DARBE

Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca y a p ý l a n operasyonda 6593 kök hint keneviri ve 10 kilo 700 gram kubar esrar, 5 adet ruhsatsýz av tüfeði, av fiþekleri ve tabanca mermileri ele geçirildi. Valilikten yapýlan açýklamada “Uyuþturucu madde imal ve ticareti ile yasa dýþý kenevir ekimi yapan þahýslara yönelik olarak, il Merkez Jandarma Komutanlýðý sorumluluk alanýnda bulunan Kýþlacýk köyünde, Cumhuriyet Savcýlýðýndan alýnan arama kararýna istinaden; 10 evde ve bu ev sahiplerine ait 18 ayrý tarlada yapýlan aramalarda; 6593 kök kenevir bitkisi, 10.700 gr. kubar esrar, 5 adet ruhsatsýz av tüfeði, 29 adet av tüfeði fiþeði, 5 adet 7,65 mm. çapýnda tabanca mermisi ele geçirilmiþtir.”denildi. Cumhuriyet Savcýsýnýn talimatý ile olayla ilgili olarak, 8 þüpheli þahýs gözaltýna alýndý.

daha çok geleneksel yöntemlerle arýcýlýk yaptýðý için arýcýlýðýn teknik yönü ve arý ürünleri hakkýnda yeterince bilgi sahibi deðiller. Devamý Sayfa 6’da

PERVARÝ'DE KAÇAK SÝGARA ELE GEÇÝRÝLDÝ Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca gerçekleþtirilen operasyonda kaçak sigara ele geçirildi. Valilikten yazýlý açýklamaya göre; Pervari'de Ýlçe Jandarma Komutanlýðýnca bir araçta yapýlan aramada 1.200 paket kaçak sigara ele geçirildiði açýklandý. Gözaltýna alýnan þüpheli bir þahýs ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan serbest býrakýlýrken, ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altýna alýndý.


SAYFA - 2

25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

U

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, 13 milyon vatandaþýn her gün e-devlette ''iþini gücünü gördüðünü'' belirtti. Bakan Yýldýrým, Microsoft ve Karþýyaka Habitat Biliþim Akademisi tarafýndan Karþýyaka Halk Eðitim Merkezinde düzenlenen ''Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öðretiyor Projesi'' tanýtým toplantýsýna katýldý. Burada yaptýðý konuþmada, biliþim firmalarýnýn sadece yazýlým, donaným satmasýný yeterli görmediklerini dile getiren Yýldýrým, ülke insaný tarafýndan kabul edilmenin, sosyal sorumluluklar üstlenmeyle mümkün olduðuna iþaret etti. Bunun en güzel örneklerinden birini Microsoft'un verdiðini ifade eden Yýldýrým, ''Microsoft Türkiye'ye 200 milyon dolar yatýrým yapmaya karar verdi. Kendilerini tebrik ediyorum, teþekkür ediyorum'' dedi. ''Artýk çaya, çorbaya limon neyse internet de ayný þey'’ Bakan Yýldýrým, Türkiye'de, büyük Atatürk'ün hedef gösterdiði muasýr medeniyetler seviyesine ulaþmaya azmetmiþ kararlý bir milletin, 75 milyon insanýn olduðunu belirti. Dünya kasýp kavrulurken, Türkiye'nin yýldýzý par lay an, eko nom isi dim dik aya kta dur an nad ir ülkelerden birisi durumunda bulunduðunu belirten Yýldýrým, ''Biliþim bazýlarýnýz için yeni olabilir, ama artýk çaya çorbaya limon neyse internet de ayný þey. Ailede ne var- ana, baba, çocuklar... bir de cep telefonu ve internet var. Karþýyakalý hanýmlara, genç kýzlara büyük görev düþüyor. Türkiye'nin bilgi toplumu olmasýnýn öncüleri olmanýzý istiyorum. 30 mahallemizde 10 bin Karþýyakalý hanýmefendiyi, bilgi toplumunun birer ferdi yapmak için bu adýmlarý attýk. Burada el ele vereceðiz, bilgisayar bilenler bilmeyenlere öðretecek'' dedi. Ýnternet üzerinden yapýlan alýþveriþlere deðinen Yýldýrým, burada alýcý ile satýcýnýn karþýlaþmadýðýný, maðazanýn, ürünün müþterinin önüne geldiðini söyledi. ''Ýzmirlilere sözümüz vardý, yerine getirdik. E-PTT alýþveriþ merkezini kurduk'' diyen Yýldýrým, 50 Ýzmirli iþyerinin hemen buraya üye olduðunu belirtti. Merkezin kýsa sürede Ýzmir'in en büyük sanal alýþveriþ merkezi haline geleceðini dile getire n Yýldýr ým, ''Sana l deyinc e, birþey yok

zannetmeyin, arkasýnda yüz ler ce, bin ler ce çal ýþa n olacak. Bu, gençlerimize iþ, aþ demek. Siz o tarafýný görmeyeceksiniz, hizmetin ne kadar kolay ayaðýnýza geldiðini göreceksiniz'' diye konuþtu. ''Bilgi toplumu olmadan lider ülke olunmaz'’ Bakan Yýldýrým, 13 milyon vatandaþýn her gün edevlette ''iþini gücünü gördüðüne'' ve bu kiþilerin 365 bini nin 65 yaþý n üzer inde oldu ðuna dikk ati çeke rek, ''(Benden geçti demeyin), ister nine olun torunlarýnýz olsun, ister genç kýz, delikanlý olun bilgisayar lazým, hiç kaçýþ yok. Bunu mutlaka öðreneceðiz. Fýrsat ayaðýnýza gelmiþken bunu öðrenin'' dedi. Bilgi toplumu olmadan lider ülke olunamayacaðýný, Cumhuriyetin 100. yýl hedeflerinin tutturulamayacaðýný dile getiren Yýldýrým, bunu en iyi anlayacak olanýn da Ýzmir ve Karþýyaka olduðunu, çünkü Karþý yaka' nýn çaðda þlýðý n, geliþ menin , Ýzmir 'in ise Türkiy e'nin vitrin i olduðu nu söyled i. Bu nedenl e çalýþmalarýný, projelerini Ýzmir'den baþlattýklarýný anlatan Yýld ýrým , ''Ot oyol , hýzl ý tren i Ýzmi r'de n baþl attý k, havaalanýný iki kat büyütüyoruz. Türkiye'nin en büyük limanýnýn temelini attýk. Geçen sene (35 Ýzmir 35 Proje) dedik. Seneyi devriyesinde bir baktýk 13 tanesine baþlamýþýz. Hayýrlý uðurlu olsun'' diye konuþtu. Bakan Yýldýrým, b ir kursiyerin sta tla ilgili sorusuna da ''Stadý yapacaðýz, Örnekköy'de. Kararýný aldýk, bu sene baþlayacaðýz'' karþýlýðýný verdi. Binali Yýldýrým, konuþmasýnýn ardýndan proje kapsamýnda baþlatýlan kursun açýlýþýný yaptý. ''Hava taksi'’ Bakan Yýldýrým açýlýþýn ardýndan önce Kýyý Emniyeti teknesiyle Karþýyaka'dan Konak Pier'e geçti, daha sonra da Seabird Havayollarý'nýn hava taksisi ile

Alaçatý'ya gitti. Alaçatý'ya gitmeden önce gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Yýldýrým, ''Gayet heyecanlý bir yolculuk olacak, biz de merak ediyoruz. Denizden kalkacaðýz, denize ineceðiz'' dedi. Hava taksinin denizden kalkýp karaya da inebildiðini, dolayýsýyla karada, denizde, havada ayný anda seyahat etme esnekliði bulunduðunu ifade eden Yýldýrým, ''Bunun kýsa sürede ilgi görüp yaygýnlaþacaðýný düþünüyorum. Hava taksi diyebileceðimiz bu hizmeti Ýzmir'den baþlattýðý için firma yetkililerine teþekkür ediyoruz. Ýzmir bildiðiniz gibi ilklerin þehri, ilklerin þehrine ilk ve yenilikçi hizmetlerin çok yakýþtýðýný söylemem lazým'' diye konuþtu. Bakan Yýldýrým, bu hizmetin talep görüp görmeyeceðine dair düþüncelerinin sorulmasý üzerine, ''bence talep görecek'' karþýlýðýný verdi. Bu seferlerin baþka þirketlerce yapýlýp yapýlamayacaðýna iliþkin soruya da Yýldýrým, ''Tabii, kim isterse yapabilir, bir sýkýntý yok. Bizim biliyorsunuz kara hudutlarýmýz 2 bin 700 kilometre, deniz sahillerimizin uzunluðu 8 bin 500 kilometreye yakýn. Dolayýsýyla herkesin iþ yapacaðý alanýmýz var'' dedi. Bakan Yýldýrým, daha önce hava taksiye binip binmediðinin sorulmasý üzerine, ''Böyle bir araca binmedim, ilk defa bineceðim'' cevabýný verdi.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA

ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


SAYFA - 3

25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

GÜVENLÝ ORTAM YOKSA BAKANLIÐA ÝLETÝLSÝN

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Mustafakemalpaþa ilçesinde kurulan Ma de n Þe hi tl er i Ai le le ri Da ya ný þm a Derneði'nin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, çok anlamlý bir günde bir araya geldiklerini söyledi. Direkt insan yaþamýný ilgilendiren iþ saðlýðý ve güvenliðinin çalýþma hayatýnda en önemli konu baþlýklarýndan olduðunu ifade eden Çelik, ''Ufak bir ihmal olursa ocaklar sönüyor. Efendim '1 kiþi öldü, 1 kiþi öldü' demek kolay da 1 kiþi ölmekle kalmýyor ki evde çocuklarý, hanýmý, annesi, akrabalarý ölüyor. Çok kiþi geleceðe dair umutlarýný kaybediyor'' diye konuþtu. Çeli k, Eski þehi r'de patl ama oldu ðunu hatýrlatarak, þöyle devam etti: '' Mü fe tt iþ le ri gö nd er di k, ar aþ tý rd ýl ar . Araþtýrmada ilk bulgulara göre, makine imali için açýlan bir iþ yeri, patlayýcý imal ediyor. Resmiyette bildiriyor, diyor ki 'Ben burada makine imal edeceðim' ama ürettiði þeye bakýyorsunuz patlayýcýlar ve neticede 4 arkadaþýmýz dün hayatýný kaybetti. 4 kiþi ölmedi dün Eskiþehir'de, onlarca ailenin geleceðe dönük ümitleri yok oldu.'’ ''Türkiye'de iþ kazalarýnda halen yüksek düzeydeyiz'’ Bazý mesleklerde emeðin karþýlýðýný maddi olarak vermenin mümkün olmadýðýný ifade eden Çelik, bunlarýn baþýnda madencilik sektörünün geldiðine dikkati çekti. Madenc iliðin ekmeði ni taþtan çýkarm a mesleði olduðunu ifade eden Çelik, ''Madenci kardeþlerimi zin yüzlerinin kara olmasý ekmek parasýndan kaynaklanýyor. Bunun için onlara büyük saygýmýz var, sevgimiz var. Binbir çileyle hayatlarýný ve ekmeklerini kazanmaktadýrlar'' dedi.

Ç e l i k , Türkiye'deki iþ kazalarýnýn durumuna da deðinerek, þunlarý kaydetti: ''Türkiye'de iþ kazalarýnda halen yüksek dü ze yd ey iz . 1 99 0' da n bugüne çok ciddi düþüþler olmaya baþladý. Mesela 1990'da 547 madencimiz hayatýný kaybederken 2010'da 131 kardeþimiz hayatýný kaybetti. Düþüyor ama bir kiþinin bile hayatýný kaybetmesi büyük bir olay. Bir kiþi bile çok büyük sarsýntý meydana getiriyor. Hedefimiz bir kiþinin bile hayatýný kaybetmemesidir.'’ ''Güvenli ortam yoksa bakanlýða iletsinler'’ Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý'ný geçen hafta meclisten geçirdiklerini hatýrlatan Çelik, þunlarý kaydetti: ''Nihayet geçirdik diyorum. Birçok tartýþmalar, deðerlendirmeler oldu. Uzlaþmazlýklar yaþandý ve neticesinde mecliste bunu kabul ettik. Bu yasanýn iki özelliði var. Ýki risk deðerlendirmesi var. Yani sorumlu iþ saðlýðý güvenliði uzmaný maden ocaðýna girecek, eksiklik varsa maden ocaðý çalýþtýrýlmayacak. Bir iþ yerine geldi baktý, þartlarýn uygun olmadýðýný gördü, diyecek ki 'bunu tamamla'. Ondan sonra buraya çivi çakýlacak. 'Bunlarý tamamlamadan çalýþma izni yok' diyecek. Bu düzenlemeyi içeren güzel bir yasayý meclisten geçirdik. Þimdi bu iþin üç sac ayaðý var: Bir, devlet kurallarýný koyacak ve denetimini yapacak. Ýki, iþveren her türlü önlemi alacak. Üç, çalýþ an karde þimiz d e bu tedbi rlere u yacak . Bunlardan birisi yerine gelmedi mi 'kaza geliyorum' diyor iþ te. Üçün den biri ni devle t deneti mini yapmazs a kuralla rýný saðlýkl ý koymaz, iþveren tedbirlerini almaz, çalýþan kardeþim de kurallara uymazsa 'kaza geliyorum' diyor.'’ Bak an Çel ik, bun lar dan kur tul man ýn yolunun herkesin üzerine düþeni yapmasýndan geçtiðini belirterek, 'Ýnþallah bundan sonra kazalarýn çok daha az olduðu Türkiye'nin oluþturulmasý ko nu su nd a bü yü k bi r ça lý þm a iç er is in de ol du ðu mu zu bi lm en iz i is ti yo ru m. Ça lý þa n

kardeþlerimize güvenli bir ortam yoksa çalýþmama haklarýný kullanmalarýný ve bakanlýða þikayet etmelerini, mutlaka bakanlýða iletmelerini bir kez daha belirtiyorum, kazasýz bir çalýþma hayatý diliyorum'' dedi. Çelik, daha sonra, derneðin açýlýþýný yaptý. Öte yandan Bakan Çelik, Mustafakemalpaþa ilçesindeki Etibank Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerin Türk askeri uçaðýnýn düþürülmesiyle ilgili sorularýný yanýtladý. Durumun kabul edilemez olduðunu ifade eden Çelik, þöyle konuþtu: ''Var sayalým ki bir sýnýr ihlali oldu. Uçaðý düþürmek mi gerekiyor- Sýnýr ihlalleri neticesinde uçak düþürülürse dünyada komþu devletler arasýnda huzur kalmaz. Yýllardýr Yunanistan ile bu anlamda havada birçok dalaþlar yaþadýk ama bu þekilde, diplomatik anlamda bir çözüm bulunur. Þimdi Suriye'de diyelim ki böyle bir hava ihlali olduðunu farz etsek, henüz hukuki olarak netleþmiþ bir durum yok... Bunun karþýlýðý uçaðýn düþürülmesi kesinlikle olamaz. Bu yönüyle bu eylem kabul edilemez bir eylemdir. Yani Türkiye'nin bunu içine atmasý söz konusu deðil. Mutlaka bunun gerek diplomatik alanda gerekse farklý þekillerde bir cevabý olacaktýr.'’ Çelik, olayýn henüz çok da netleþmiþ olmadýðýný, pilotlarýn aranmasýna devam edildiðini ifade ederek, hava sahasýyla ilgili ihlalin hangi boyutlarda olduðunun deðerlendirildiðini belirtti. Bir noktayý tekrar etmek isteðini ifade eden Çelik, ''Burada garip olan, anlaþýlmasý mümkün olmayan, ihlali bahane ederek uçaðý düþürme olayý söz konusu ise bunun kabul edilemez olduðunu vurgulamak istiyorum'' dedi. ''Bütünü itibarýyla kabul edilemez bir durum'’ Çelik, bir gazetecinin ''Suriye özür diledi? Bu konudaki tavýr nasýl olur?'' sorusunu ise þöyle yanýtladý: ''Tabii ki bunun bir uluslararasý boyutu vardýr. Bu anlamda sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn ve Baþbakanýmýzýn ifade ettiði yoðun diplomasi trafiði þu anda devam ediyor. Esas önemli olan bu iþin netleþmesi yani olayýn aslý nedir, ne þekilde, nerede cereyan ettiði, bu çok önemli. Bunun netleþtirilmesi konusunda yoðun çalýþma devam ediyor. Suriye de b una katký saðlýyorsa bu ayrý bir olay ama bu mesele bütünü itibarýyla kabul edilemez bir durumdur.'’

ANADOLU'YA TURÝZM BEREKETÝ DAÐILSIN K

ültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, ''Dünya turizminde Ýngiltere'nin önünde yer alan bir ülke olduk. Þimdi istiyoruz ki Anadolu'nun her yanýna turizmin bu bereketi daðýlsýn'' dedi. Bayraktar köyündeki Baksý Müzesi'nde ''Mesafe ve Temas'' baþlýklý serginin açýlýþýna katýlmak üzere karayoluyla Erzurum'dan Bayburt'a gelen Bakan Günay, Vali Hasan Ýpek'i ziyaret etti. Anayasa referandumu çalýþmalarý kapsamýnda son olarak 2 yýl önce kente geldiðini ifade eden Bakan Günay, Bayburt'un tarih kokusu hissettiði bir þehir olduðunu söyledi. Dünya Turiz m Teþk ilatý 'nýn a ylýk yayýn organ ýnda T ürkiy e'ye ö zel bö lüm ayrýldýðýný bildiren Bakan Günay, ''Burada Türkiye'nin dünya turizminde 6. sýrada olduðu belirtildi ve Ýngiltere'nin önünde yer aldýk. Geçen yýl bir hayal kuruyordum, 'bu yýl inþallah Ýngiltere'yi geçeceðiz' diye. Bu hayalimiz gerçek oldu ve dünya turizminde

Ýngil tere' nin önünd e yer alan bir ülke olduk. Güzel bir geliþme'' diye konuþtu. Amaçlarýnýn bu önemli geliþmeyi Anad olu' ya ya ymak old uðu nu kay ded en Günay, ''Þimdi i s t i y o r u z k i Anadolu'nun her yaný na turi zmin bu berek eti da ðýlsý n. An ad ol u' nu n he r bö lg es in de tu ri zm potansiyelinin geliþmesi için milletvekillilerimiz ve baþkanlarýmýz bizden yardým istiyor. Sýnýrlý bütçe imkanlarýmýz içinde bizler de elimizden geldiði kadar katkýda bulunuyoruz'' dedi. Yeþil Yol Projesi Doðu Karadeniz'de 2009'da baþlatýlan Yeþil Yol Projesi'yle ilgili geliþmelere de deðinen Bakan Günay, ''Ýstiyoruz ki Samsun

ve Trabzon havaalanýna inen bir ziyaretçi Karadeniz yaylalarýný denize inmeksizin geçsin. Bunun için Yeþil Yol Projesi'ni baþlattýk. Bayburt ve Artvin bu projede yoktu. Bu illerimizi de projeye dahil ettik'' diye konuþtu. Vali Ýpek, Bakan Günay'a Bayburt taþýndan yapýlmýþ saat kulesi maketi hediye etti. Ziyaretten sonrasý Günay ve beraberindekiler, serginin açýlýþýna katýlmak üzere Bayraktar köyüne hareket etti.


SAYFA - 4

25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

O

rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Türkiye'nin 1,3 milyon hektar sertifikalý orman alaný bulunduðunu belirterek, 2015 yýlýnda bu rakamý 3,2 milyon hektara çýkarmayý hedeflediklerini bildirdi.Bakan Eroðlu, Brezilya'da düzenlenen Rio+20 Zirvesi'nde, Dünya Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) ile Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE) tarafýndan gerçekleþtirilen yan etkinlikte ''Türkiye'de Ormancýlýk Sektörü Kapsamýnda Öncelikli Eylemler'' konulu sunum yaptý. Eroðlu, sunumunda, Rio+20 Zirvesi'nin ormancýlýk sektörü için bir dönüm noktasý olacaðýna ve zirvede gündeme gelen pek çok problemin çözümünde ormancýlýk sektörünün önemli katkýda bulunacaðýna inandýðýný ifade etti. Türkiye' nin yüz ölçümün yaklaþýk yüzde 27,7'sine karþýlýk gelen 21,6 milyon hektarlýk ormana sahip olduðu anlatan Eroðlu, ülke ormanlarýnýn yüzde 99'unun devlet mülkiyetinde olduðunu belirterek, ''Sertifikalý ormancýlýða özel önem veriyoruz. Þu an için toplam orman alanýmýzýn yüzde 6'sýna tekabül eden 1,3 milyon hektar sertifikalý ormanýmýz var. 2015 yýlýnda bu ra ka mý 3, 2 m il yo n h ek ta ra çý ka rm ay ý hedefliyoruz'' ifadelerini kullandý. Zi rv en in an a t em as ý o la n y eþ il ekonomi için Türk ormancýlýk sektöründe yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgi veren

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Türkiye'nin gýda teknolojisi ve üretimi alanýnda dünya standartlarýný yakaladýðýný belirtti. Yeosu Expo 2012 etkinlikleri kapsamýnda Güney Kore'de bulunan Bakan Eker, Güney Kore Gýda, Tarým, Orman ve Balýkçýlýk Bakaný Suh Kyu Yong'u ziyaret etti. Eker, ziyarette yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin tarýmsal üretimde ihracatçý konumda olduðunu belirterek, Güney Kore'ye tarýmsal ürün satýþýnýn istenen seviyede olmadýðý ve bu konuda çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Türkiye ile Güney Kore'nin geçmiþe dayalý köklü birliktelikleri bulunduðuna iþaret eden Eker, söz konusu siyasi iliþkilerin tar ýms al i þbi rli ðin e de yan sýt ýlm asý gerektiðini vurguladý. Güney Kore'nin ihtiyacý olan gýda ürünlerinin Türkiye'den temini konusunda iþbirliðine hazýr olduklarýný belirten Eker, ''Türkiye gýda teknolojisi ve üretimi alanýnda

Z U S T UMU

Er oð lu , Tü rk iy e' ni n odun ihtiyacýnýn yüzde 7 0 ' i n i n y e r l i k a y n a k l a r d a n karþýlanabildiðini, 2 0 1 2- 2 0 16 y ý ll a r ýn ý kapsayan ''Genç Meþcere Bakýmý Seferberliði'' ile de yýllýk 1,5 milyon metreküp ilave odun i h t i y a c ý n ý n karþýlanacaðýný anlattý. Ormanlarýn karbon yutaðý olarak önemine iþaret eden Er oð lu , 2 00 8 y ýl ýn da ba þl at ýl an Mi ll i Aðaçlandýrma Seferberliði'nde bütün hedeflerin aþýldýðýna ve bunun sonucunda Türkiye'nin Orman Kaynaklarý Deðerlendirme Raporu'nda orman alanlarýndan elde edilen net gelir sýralamasýnda 5. sýrada yer aldýðýna dikkati çekti. Tür kiy e'n in orm an yan gýn lar ý ile müca dele de de bölg esin de li der ü lke oldu ðunu ve komþ u ülke lere yard ýmda bulunduðunu ifade eden Eroðlu, yangýna müdahale süresinin 15 dakikaya düþürüldüðünü ve bunda ülke genelinde geliþtirilen yangýn takip sisteminin önemli payý olduðunu vurguladý.

Türkiye'de 7 milyona yakýn orman köylüsünün yaþadýðý ve her yýl 1,5 milyona yakýn orman köylüsünün çeþitli proje ve faaliyetlerde çalýþtýrýldýðýný aktaran Eroðlu, orman köylülerinin gelirinin artýrýlmasý için yapýlan çalýþmalarý anlattý. Eroðlu, Türkiye'nin Pan-Avrupa ve Yakýn Doðu Ormancýlýk Süreci'ne dahil olduðunu da anýmsatarak, Türkiye'nin Rio+20'de sunduðu ''Sürdürülebilir Kalkýnma Raporu''nda yeþil ekonomi için ormancýlýðý anahtar sektör haline getirmek için gerekli adýmlarý atmayý kabul ettiðini ifade etti. Eroðlu, sunumunda ayrýca, bütün katýlýmcýlarý 8-19 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul'da düzenlenecek 10. Dünya Ormancýlýk Forumu'na davet etti.

dünya standa rtlarý ný yakalamýþtýr. Türkiye'nin gýda se kt ör ün de ge ld ið i noktayý görmeniz ve ikili iþbirliði anlaþmasý imz ala mak içi n siz i ülkeme davet ediyorum '' ifadeler ini kullandý. Ek er , a yr ýc a temasý ''saðlýk'' olan 2020 Expo için Ýzmir'in aday olduðunu ifade ederek, oylama aþ am as ýn da Gü ne y Kore'nin desteðini beklediklerini kaydetti. Güney Kore Gýda, Tarým, Orman ve Balýkçýlýk Bakaný Suh Kyu Yong da Türkiye'yi her zaman stratejik ortak olarak gördüklerini, en kýsa zamanda Türkiye'ye gelerek iki ülke ara sýn dak i iþb irl iði ni dah a ile ri düz eye taþýmak istediklerini bildirdi.

Türkiye ve Güney Kore arasýnda mu ta ba ka ta va rý la n '' Se rb es t Ti ca re t Anlaþmasý'' altýnda ''mallarýn ticareti anla þmas ýnýn '' yürü rlüð e girm esiy le ikil i ticaretin daha saðlam bir zemine oturacaðýna iþaret eden Yong, ''O zaman sizin de sözünü ettiðiniz ticari iliþkilerimiz arzu edilen hacmi yakalayacaktýr'' dedi.

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

- GÜNCEL -

M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2B alanlarý için bugüne kadar toplam 53 bin vatandaþýn baþvuruda bulunduðunu bildirdi.Bakan Þimþek, 2B baþvurularýna iliþkin yaptýðý açýklamada, bugüne kadar yapýlan baþvurular ve bakanlýða gelen bilgilerin, baþvuru sayýsýnýn beklenilen düzeyde olacaðýný gösterdiðini söyledi. Baþvuranlara teþekkür Baþvuru yapan vatandaþlara teþekkür eden Þimþek, henüz baþvuru yapmayan vatandaþlara da son baþvuru tarihi olan 30 Ekim 2012 tarihine kadar baþvurmalarý gerektiðini hatýrlattý. Maliye Bakaný Þimþek, vatandaþlarýn kanunun uygulanmasýna iliþkin ''2b@milliemlak.gov.tr'' adresine gönderdiði taleplerin de dikkate alýnarak, baþvuru esnasýnda baþvuru bedelinin yatýrýlmýþ olmasý þartýn ýn kaldýrýldý ðýný ve baþvur u sü re si ni n s on un a k ad ar ya tý ra bi lm e imkanýnýn getirildiðini kaydetti. ''Kredi kuruluþlarýndan yararlanma imkaný getirildi'’ Baþvuru bedellerinin emaneten tahsil edildiðini belirten Þimþek, ''Bu bedeller, satýþ bedelinden mahsup edilecek ve doðrudan satýn alma hakkýndan vazgeçilmesi durumunda, vatandaþlarýmýza iade edilecek'' dedi. Bakan Þimþek, vatandaþlarýn satýþ

bed eli nin tem ini nde karþýlaþacaklarý z o r l u k l a r dü þü nü le re k, kr ed i kuruluþlarýndan yararlanma imkanýný s a ð l a y a c a k düzenlemelerin yapýldýðýný ifade ederek, belirlenen rayiç bedellerin kontrol çalýþmalarýnýn da yoðun þekilde devam ettiðini kaydetti. ''Teblið, yayýmlanma aþamasýnda'’ Þimþek, uzun yýllarýn ortaya çýkardýðý 2B alanlarýndaki mülkiyet sorununun çözümüne yönelik olarak çýkarýlan kanunun uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarý belirlemek, mahalli teþkilatý ve vatandaþlarý yönlendirmek amacýyla hazýrlanan tebliðin de yayýmlanma aþamasýna geldiðini bildirdi. Bakan Þimþek, ''Vatandaþlarýmýzýn bu tarihi fýrsattan yararlanmak için, baþvurmalarý gerektiðini önemle hatýrlatýyorum'' dedi. Metrekare fiyatý 8,5 lira Bu a rad a, 2 B ar azi ler ind e Tü rki ye' nin tamamýnda ortalama metrekare fiyatý 8,5 lira olarak belirlenmiþti. Yapýlan tespitlerde rayiç

bedel 26,5 milyar lira olarak belirlenirken, söz konusu rakamýn yüzde 70'i 18,5 milyar lira olarak belirlenmiþti. Bu rakamýn tamamýnýn peþin ödenmesi durumunda ise yaklaþýk 14,8 milyar liralýk bir gelirin söz konusu olduðu açýklanmýþtý. 410 bin hektar 2B alaný için, vatandaþlar illerde defterdarlýklara, ilçelerde mal müdürlüklerine baþvuruda bulunabiliyor. 26 Nisan 2012 tarihinde baþlayan baþvurular, 30 Ekim 2012 tarihinde sona erecek. Baþvuru bedeli belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde 2 bin lira, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda ise bin lira.


25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

SAYFA 6

- SPOR - GÜNCEL -

GAP ÝLLERÝ TEAKWONDO ÞAMPÝYONASI SONA ERDÝ

Ýki günden beri devam etmekte olan GAP Ýlleri teakwondo þampiyonasý sona erdi. Teakwondo Federasyonu yönetim kurulu da Siirt'te toplandý. 16 Ýlden sporcularýn katýldýðý þampiyona 14 Eylül Kapalý Spor Salonunda yapýldý. Bu gün yapýlan müsabakalarýn ardýndan dereceye giren sporculara madalyalarý Federasyon Baþkaný Dr.Metin Þahin, yönetim kurulu üyesi Kemal Bilim ve diðer davetliler tarafýndan verildi. Teakvondo Federasyonu üyesi ve Siirt Gençlik ve Bilim Spor Kulübü Baþkaný Kemal Bilim

þampiyonanýn çok güzel ve yararlý geçtiðini belirtti. Bilim “300 e yakýn sporcu antrenör ve yöneticiyi iki gün boyunca aðýrladýk. Çok güzel bir þampiyona geçirdik. Gelen konuklar birbirleriyle kaynaþtýlar, herkesin güzel anýlarý oldu. Ýlimizin de tanýtýmý açýsýndan yararlý sonuçlar elde ettik. Bunun yaný sýra gelecek adýna umut vaat eden bir çok sporcuyu da görme imkaný bulduk. Bu açýdan da þampiyona çok yararlý oldu. Ayrýca ilk defa federasyon yönetim kurulumuzda ilimizde toplanmýþ oldu.

Bu toplantýd a teakwondo sporu adýna önemli kararlar aldýk.Bu bizim açýmýzdan çok önemlidir.”dedi. Bilim þampiyonda emeði geçen herkese teþekkür etti. Þampiyonada 4 altýn 3 gümüþ madalya alarak 37 puan toplayan Malatya Kurhan Spor Kulübü birinci olurken, 2 altýn 2 gümüþ ve 7 bronz madalya alarak 27 puan toplayan Siirt Gençlik ve Bilim Spor Kulübü ikinci, 2 altýn1 gümüþ madalya alarak 25 puan toplayan Batman Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.

VALÝ ÇOLAK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BÝNASINI ZAMANINDA TAMAMLAMAYAN MÜTEAHHÝDE TEPKÝ GÖSTERDÝ

Bina maliyetleri 5.805.871,00 TL civarýndadýr. 04.04.2013 tarihinde bitirilecek. Bu tür projelerle aslýnda kentsel dönüþümü saðlamaya çalýþýyoruz.”dedi. Vali Çolak daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca yaptýrýlmakta olan sevgi evleri ve engelsiz yaþam merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Çolak “Oturum alaný 713 m2 olan bodrum + zemin kattan oluþan bir adet idari bina ve 210 m2 oturum alanýna sahip 6 adet zemin kat + 1. Kattan oluþan sevgi evlerinden oluþmaktadýr. Ayrýca basketbol sahasý ile çevre tanzimi iþi de vardýr. Toplam inþaat alaný 2686 m2 dir. Bina maliyetleri 2.660.000,00 TL civarýndadýr. Aralýk ayýnda teslim edilecek. Öte yandan engelsiz yaþam merkezinde ailesinin yanýnda bakýmý mümkün olmayan özürlü vatandaþlara yönelik ve yatýlý olarak hizmet verecek olan Engelsiz Yaþam Merkezinin inþaat çalýþmalarý devam ediyor. Engelsiz yaþam merkezimizde özürlü ve bakýma muhtaç vatandaþlarýmýza, insan onuruna yakýþýr þekilde bakýmlarýna, beslenmelerine, korunmalarýna ve sosyal hayata uyumlarýna iliþkin hizmetler sunulacaktýr. 60 yataklý kapasiteli merkez 5 bölümden oluþacaktýr. Çevre düzenlemesi yapýlýyor. Toplam inþaat alaný 4330 m2 dir. Maliyeti 3.164.934,00 TL civarýndadýr. Eksiklikler tamamlandýktan sonra hizmete açýlacaktýr.”dedi. Vali Çolak son olarak yapýmý devam eden Ticaret Meslek Lisesi ile 300 yataklý devlet hastanesinde incelemelerde bulundu. 8 Nisan 2012 tarihinde teslim edilmesi gereken Ticaret Meslek Lisesi binasýnýn daha tamamlanmamýþ olduðun gören Vali Çolak, bu duruma tepki gösterdi. Verilen cezanýn az olduðunu belirten Çolak, arttýrýlmasýný istedi. Müteahhit firma ve Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü yetkililerini uyaran Vali Çolak yasal mevzuat dahilinde firmanýn cezalandýrýlmasýný istedi. Vali Çolak; “Devletin parasýný çarçur etmek yani. Öyle þey olur mu? Nerede müteahhit? Orada üç tane çocuk bulunduruyorsunuz iþi yürütüyorsunuz. Kaç para ceza veriyorsunuz?40 milyar falan az. Çok þey býraktý bunlar. Çok korudunuz bunlarý. Ben anlamam. Ceza verecekseniz bunlara. Ben bilmem. Çok þeyse býraksýn gitsin. Ýstemiyorum. Hayýr kurumu deðil. Hayýr, iþi yaptýrmýyoruz herhalde.”dedi. Vali Çolak, Çevre ve Þehircilik Müdürü Mehmet Çeçe'den gerekli yasal iþlemleri yapmasýný istedi. 2 milyon 145 bin TL tutarýndaki Ticaret Meslek Lisesi binasý inþaatýna 26. 11. 2010 tarihinde baþlanmýþ ve 8 Nisan 2012 tarihinde teslim edilmesi gerekiyordu. Büyük bir hýzla ilerleyen yeni devlet hastanesinin gelecek yýl bu tarihlerde süresinden önce teslim edileceði bilgisini alan Çolak, firma yetkilileri F.Özgür Çalapkulu ve Nedim Kuzuyu kutladý.

Bu nedenle bir kovandan alýnan verim azalmakta, verim düþüklüðü yüzünden yetiþtiricilerin gelir düzeyi azalmaktadýr. Buna karþýlýk modern ve teknik arýcýlýðýn yaygýnlaþmasý ve bir kovandan alýnan arý ürünlerinin verim açýsýndan arttýrýlabilmesi için yetiþtiricilerin bu konuda eðitilmesi gerekliliði ortaya çýkmýþtýr. Teknik arýcýlýk ve arý ürünleri hakkýnda yetiþtiriciler eðitilir ve bilinçlendirilirse birim kovandan elde edilecek gelir artacaktýr. Arýcýlýðýn sadece bal üretiminden ibaret olmadýðý polen, arý sütü, bal mumu, arý zehri vb. gibi ürünlerden de gelir elde edileceðini öðrenmiþ olacaklardýr. Üreticilerin bal üretiminden arý ürünleri üretimine ve ürün iþlemeye kadar birçok konuda bilgi ve becerilerinin artýrýlmasý gerekmektedir. Arýlarýn bakýmý, beslenmesi, konaklatýlmasý, kýþlatýlmasý ve ürünlerin iþlenmesi konularýnda bilgi ve becerilerin artýrýlmasý içinde eðitime ihtiyaç duyulmuþtur. Proje ile birlikte arýcýlýðýn geliþtirilmesi suretiyle bölge halkýnýn da gelir seviyesinin yükselmesine katký saðlanmýþ olacaktýr. Eðitimin içeriðini teknik arý yetiþtiriciliði, arý hastalýk ve zararlýlarý, polen, arý sütü, bal mumu, gibi arý ürünleri üretimi ve arýcýlýkta kullanýlan malzemeler içermektedir. Bu eðitimler yoluyla daha bilinçli arý yetiþtiriciliði ile birlikte, daha verimli arý ürünleri üretimi saðlanarak, üreticilerin gelir seviyesinde yükselme meydana gelerek refah düzeyi artacaktýr. Bu tür uygulamalarýn yararýný gören üreticiler ileriki dönemlerde de bu uygulamalarý devam ettirip projenin sürdürülebilirliðini artýracaklardýr.”denildi.

25 Haziran 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları  

25 Haziran 2012 Pazartesi Günü Gazete Sayfaları

Advertisement