Page 1

IÞIK DÜZENEÐÝNÝ BÝNLERCE VATANDAÞ DUALARLA ÝZLEDÝ Özellikle astronomi alanýndaki çalýþmalarý ile bilinen Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hz nin her yýl 21 Mart ve 23 Eylülde güneþin hocasý Ýsmail Fakirullah Hz nin baþucuna doðmasýný saðlayan ýþýk hadisesi bir kez daha izlendi. Tillo da düzenlenen “Tillo Iþýk Hadisesi Bilim Kültür Günleri “kapsamýnda bu gün sabah namazýnýn ardýndan Aydýnlar (Tillo) Ýlçe meydanýnda toplanan binlerce kiþi Vali Ahmet Aydýn, Milletvekilleri Afif Demirkýran, Osman Ören, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Kaymakam Ahmet Yýldýz çevre ilçe belediye baþkanlarý ile birlikte güneþ ýþýðýnýn türbedeki

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 25 EYLÜL 2012 SALI

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

S

SAYI : 2305

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

iirt Belediyesi fýstýk ve doða festivali düzenliyor. Belediye Baþkaný Selim Sadak düzenlediði basýn toplantýsýnda festival hakkýnda bilgi vererek ilde yaþayan bütün etnik gruplarý bu festivale davet etti. Bölgede asýrlardan beri bir festival geleneði olduðunu belirten Sadak “Asýrlardan beri köylerimizde çevre köyler bir köyde toplanarak festival düzenlerlerdi. Günümüzde ise bunu sivil toplum kuruluþlarý ve belediyeler tarafýndan modern bir þekilde düzenlenmektedir. Fýstýðýmýzý tanýtmak ve doðayý korumak amacýyla bu festivali düzenliyoruz. Bir zamanlar Botan vadisinde yol aldýðýnýzda güneþ vurmuyordu. Þimdi ise 30 yýldan beri bu bölgede insan ve doða katliamý yapýlmaktadýr. Bu festivale iþ adamlarý ve siyasetçileri de davet edeceðiz ve onlardan Siirt'e yatýrým yapmalarýný isteyeceðiz. Çok kültürlü çok dilli olan kentimizin bu tür organizasyonlarla kendi kabuðunu da kýracaðýna inanýyoruz.” Dedi. Baþkan Sadak, 28 -29 Eylül günlerinde düzenlenecek olan festivalde festival ve açýlýþ yürüyüþü yapýlacak, Siirt ürünleri stantlarý açýlacak. Dengebejler divanýnýn dinletisi yapýlacak, uçurtma þenliði gerçekleþtirilecek. Festival kapsamýnda Altan Tan, Cengiz Çandar ve Abdullah Demirbaþ'ýn katýlýmýyla bir panel düzenlenecek.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven Kuzu 14 kiþilik bir Japon ticaret heyetinin Siirt'te yaptýðý geziyi deðerlendirdi. Gezinin çok olumlu geçtiðini belirten Kuzu, bunun yatýrýmýn gelmesi için bir baþlangýç olmasý temennisinde bulundu. Kuzu “Yatýrým planlama gerektiren analiz araþtýrma gerektiren bir konudur. Bunun bir anda yapýlmasýný beklemek hayal olur. Ancak Japonlarýn gezisi çok güzel geçti. Ýlimizden olumlu izlenimlerle ayrýldýlar. Haberin Devamý Sayfa 6’da

Tel: 0484 223 42 53

mezarýn baþucuna yansýmasýný dev ekranlardan izlediler. Iþýk hadisesinin gerçekleþmesinin ardýndan vatandaþlara kahvaltý ikram edildi. Daha sonra Iþýk hadisesinin baþlangýç noktasý olan duvarýn bulunduðu Kaletül Üstad Tepesi ve diðer mekanlar gezildi. Burada Ýslam Tarihçisi Profesör Doktor Ýhsan Süreyya Sýrma tarafýndan Ýbrahim Hakký Hazretleri ve ýþýk hadisesinin nasýl oluþtuðu hakkýnda bilgi verdi. Profesör Doktor Ýhsan Süreyya Sýrma harçsýz olarak örülen bu duvarýn daha iyi korunmasý gerektiðini belirtti. Tillolu vatandaþlardan Kuran Kurs öðrencisi Abdullah Battal “Birçok bilim adamýnýn bu iþin sýrrýný çözmek için uðraþtýlar. Devamý 6’da

''Tillo Iþýk Hadisesi Bilim ve Kültür G ü n l e r i etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklerin ikinci gününde Tillo Evliyalarý paneli yapýldý. Vali Ahmet Aydýn Tillo Kapalý Spor Salonunda düzenlenen panelde konuþan Vali Ahmet Aydýn, Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulma kararý verilen ilahiyat fakültesinin Tillo' da kurulacaðýný ve bundan sonra öðretmenler gününün bu ilçede kutlanacaðýný belirtti. Aydýn “1960 yýlýna kadar çalýþan ýþýk hadisesi 1960 larda yapýlan restorasyonda bozulmuþ.6-7 aylýk bir çalýþma ile bu onarýldý. Kurulmasý kesinleþen ilahiyat fakültesini uluslararasý düzeyde eðitim yapacak bir þekilde bu ilçemizde kuracaðýz. Bundan sonra öðretmenler gününü Tillo da kutlayacaðýz.” Dedi. Fatih Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan'ýn yönetiminde yapýlan panelde Tillo da yetiþen büyük evliyalarý ele alýndý. Medreselerin tarihini ele alan Prof. Dr. Ýhsan Süreyya Sýrma, peygamber efendimizin eðitime önem verdiðini suffa adýyla ilk üniversiteyi kurduðunu belirtti. Prof. Dr. Sýrma “Ýslam aleminde eðitime çok önem verilmiþtir. Abbasilerde Emeviler de ve bütün Ýslam medeniyetinde bunu görüyoruz. Ancak þunu belirtmek istiyorum ki dini ve dini olmayan eðitim siyasilerin tasarruflarý altýnda olursa eðitim geliþmez orada insanlarýn yararlý bir hale gelmez. Zira deðiþin her siyasý otorite kendi anlayýþýna göre bir eðitim dizayn eder. Maalesef memleketimizde bu böyledir. Kimi imam hatip açýyor, kimi kapatýyor, kimi üç yýla indiriyor. Yahu bu oyuncak deðil ki. Ve zavallý eðitim siyasi otoritelerin ideolojilerine göre þekil alýyor. Ve bu maalesef en fazla Müslüman ülkelerde cereyan ediyor.” Dedi. Doç. Dr.Adnan Memduhoðlu ise zülcüneheyn yani iki kanatlý olduklarýný hem pozitif bilimlerinde ve manevi ilimlerde uzman olduklarýný belirtti. Prof.Dr. Yasin Aktay ise medreselerin toplum üzerinde etkisini dile getirdi. Prof.Dr. Aktay Tevhidi Tedrisat Kanunu ile bir gün önce profesör olanlarýn bir gün sonra sistemin dýþýnda kaldýðýný belirtti. Prof. Dr. Aktay” Aslýnda bu ikili olarak birlikte götürülebilirdi. Ama yapýlmadý. Bir gün önce profesör olan bir günde sistem dýþýnda tutuldu.” Dedi. Faizciliðin Siirt'te büyük boyutlara ulaþtýðýný belirten Prof.Dr.Aktay din adamlarýnýn rollerini üstlenmelerini ve daha etkin olmalarý gerektiðini belirtti. 6 aylýk bir süre ile ýþýk düzeneðinin düzeltilmesinde çalýþan Baþkent Üniversitesinden Prof.Dr. Cengiz Iþýk ise onarým sürecini anlattý. Prof.Dr. Iþýk "Ýbrahim Hakký ile Ýsmail Fakirullah Hz. arasýnda mürþid öðrenci iliþkisinin ötesinde bir kadirþinaslýk iliþkisi vardý." Dedi.


SAYFA - 2

25 EYLÜL 2012 SALI

- GÜNCEL - SAÐLIK -

U

laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, ''10 yýl içinde Türkiye bir marka üretti, Türk Hava Yollarý. Bugün Avrupa'da üçüncü sýraya yerleþti. 10 yýl önce ise ilk 10'un içinde yoktu. Çalýþýnca oluyor, gayret edince oluyor'' dedi. Yýldýrým, Hollandalý firma IFTC ile Türk firma Gözden Holding iþbirliðinde yenilenebilir enerji kaynaklarý kapsamýnda güneþ enerjisinin kullanýldýðý Uluslararasý Uçuþ Eðitim Merkezi Antalya simülatörün açýlýþ törenine katýldý. Yýldýrým, törende yaptýðý konuþmada, Türkiye'de son 10 yýlda havacýlýk sektöründe önemli adýmlar atýldýðýný belirterek, göreve baþladýklarýnda pilot eðitimi, pilot eðitim merkezi, simülasyon merkezi, uçuþ okulu, havaalaný, pilot teknisyeni, bunlarýn yetiþtirilmesi için, pilot olmak için hava kuvvetlerinden ayrýlan sivil kaynaklardan gelen insanlarýn bakanlýðýn kapýsýnda kuyruk oluþturduðunu anlattý. Göreve geldiklerinde havacýlýk sektöründe Türkiye'nin potansiyeline yakýþmayan bir tablo ile karþýlaþtýklarýný dile getiren Yýldýrým, ''Topu topu 32.5 milyon uçuþun gerçekleþtiði 75 milyonluk Türkiye'de, sadece 8.5 milyon iç hatlarda uçuþ yapýldýðý bir T ürkiye... Doðr usu bu rakamlar Türkiy e'nin h em coðr afi hem nüfus d ikkate alýndýðýnda hiç ama hiç de hak etmediði, layýk olmadýðý bir yapýydý'' diye konuþtu. Þimdi ise o günlerin geride kaldýðýný, birçok þeyin deðiþ tiðin i vurgu layan Yýldý rým, sadec e hava cýlý kta d eðil , ula þýmý n büt ün da llar ýnda , iletiþimde son 50 yýlda yapýlmasý gerekenlerin son 10 yýlda yapýldýðýný iþaret etti. Türkiye'de 5 bin civarýnda pilotun olduðunu anlatan Yýldýrým, ''Pilotlarýmýz kafi gelmiyor, dýþarýdan pilot kiralýyoruz. 700 civarýnda uçaklarýmýzda uçuþ yapan yabancý uyruklu pilotlar var. Avrupa'daki krizde de onlara mütevazi bir katkýmýz oldu'' diye konuþtu. Türkiye'de havacýlýk sektörünün gerçek anlamda geliþt iðini anlatan Y ýldýrým, ''25 f aal havaalanýndan 48'e çýktýk. 2023 hedeflerimiz var, 375 milyon yolcuya ulaþýlýyor, 120 milyon yolcu

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, Bakanlýk olarak 100 bin lira hibe desteði verdikleri 10 teknogiriþimci genci 3 aylýk süreyle Silikon Vadisi'ne göndereceklerini belirterek, ''Baþvurular için son gün yarýn'' dedi. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Ergün, Bakanlýk tarafýndan verilen Teknogiriþim Sermaye Desteði programýndan yararlanan teknogiriþimci gençler arasýndan bazýlarýný 10'arlý gruplar halinde 3'er aylýk periyotlarla ABD'deki Silikon Vadisi'ne göndermeye bu yýl baþlayacaklarýný bildirdi. Bakan Ergün, programa baþvurmak isteyenler için son günün yarýn olduðunu belirterek, TÜBÝTAK tarafýndan giriþimcilik ve yenilikçilik etkinliklerini desteklemek amacýyla uygulamaya konulan Giriþimcilik ve Yenilikçilik Eðitim ve Araþtýrma Faaliyetlerini Destekleme Programý kapsamýnda, Bakanlýðýn Teknogiriþim Sermaye Desteði'nden yararlanmýþ giriþimciler arasýndan 10 kiþinin seçileceðini söyledi. Teknogiriþimci gençlerin 3 ay boyunca Silikon Vadisi'nde kalacaklarýný ve diðer ülkelerden gelen teknogiriþimcilerle buluþacaklarýný ifade eden Ergün, söz konusu giriþimcilerin tüm masraflarýný karþýlayacaklarýný kaydetti. Ergün, giriþimci baþýna 30 bin lira destek vereceklerini ifade ederek, ''Silikon Vadisi'nde yazýlýmlarýný geliþtirip dünya pazarlarýna açýlmak için büyük bir fýrsatý yakalamýþ olacaklar'' dedi. ''Bu ülkenin gençlerinden bir Bill Gates

kapasiteli havaalaný ya pý yo ru z Ýs ta nb ul 'a '' de di . Yý ld ýr ým , 20 03 yýlýnd a hava sahasý nda dolaþan, transit geçiþler yapan, inen kalkan uçak say ýsý nýn gün de b ir olduðunu ifade ederek, bugün ise Atatürk Havalimaný'na bir günde b i n 1 4 0 u ç a ð a hareketliliðinin saðlandýðýný bildirdi. Ayrýca Türk Hava Yollarý'nýn da bir marka halin e geldi ðini vurgulayan Bakan Yýldýrým, þunlarý söyledi: ''10 yýl içinde Türkiye bir marka üretti, Türk Hava Yollarý. Bugün Avrupa'da üçüncü sýraya yerleþti. 10 yýl önce ise ilk 10'un içinde yoktu. Çalýþýnca oluyor, gayret edince oluyor. Bugün Türkiye'de turizm 3 kat arttýysa, ülkenin milli geliri 3 kat arttýysa, Türkiye'de bölünmüþ yol miktarý 3 kat arttýysa, iletiþimde Türkiye Afrika seviyelerinden Avrupa'nýn ilk 10 ülkesi arasýna girdiyse, dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncý hýzlý tren iþletme kapasitesine ulaþtýysa, ülkede saðlanan güven, istikrar ve kuvvetli bir iradedir. Son 10 yýlda AK Parti, milletinden aldýðý destekle ülkenin, insanýmýzýn özlem duyduðu bütün biriken sorunlarý hizmetlere dönüþtürüyor. Bununla da kalmýyor Türkiye'yi büyük Atatürk'ün bize iþaret ettiði çaðdaþ uygarlýk seviyesine doðru hýzla götürmeye devam ediyor.'’ Ha va cý lý k s ek tö rü nd e e ði ti m v er en kuruluþlarýn önceden yok denecek kadar az olduðunu ifade eden Yýldýrým, þimdi ise pilot eðitimi veren iki üniversite, ara elaman yetiþtiren 10'dan fazla meslek yüksekokulu bulunduðunu kaydetti. Hava cýlý k sekt örün e yatý rým yapm aya devam edeceklerini ifade eden Yýldýrým, ''Yatýrýmý bizati biz yapmýyoruz. Havacýlýða yatýrým yapanlara destek olmaya, onlarýn yolunu açmaya, ufkunu

neden çýkmasýn?'’ Bakan Ergün, 2009 yýlýnda 78, 2010 yýlýnda 102, 2011 yýlýnda 272, 2012 yýlýnda 296 olmak üzere toplam 748 teknogiriþimciyi desteklediklerini ifade etti. Teknolojik fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençlere 100 bin lira hibe desteði verdiklerini ve teknoparklarda yer tahsis ettiklerini hatýrlatan Ergün, ''Bunlarýn çoðu teknoloji alanýnda yeni ürünler ortaya çýkarýrken, kimisi yurt dýþýna dahi ihracat yapmaya baþladý'' dedi. Ergün, Silikon Vadisi'nin teknogiriþimciler için önemli bir fýrsat olacaðýný vurgulayarak, ''Dünyada milyar dolar seviyesinde deðeri olan þirketler, cesur ve fýrsatlarý avantaja çevirme yeteneði olan genç giriþimciler tarafýndan kuruldu. Bu ülkenin gençlerinden bir Bill Gates neden çýkmasýn? Apple gibi küresel firmalarý niçin olmasýn?'' diye konuþtu. Kimler baþvurabilecek Bu yýl ilk defa uygulanacak programa, 2009, 2010 ve 2011 yýllarýnda Enformasyon ve Elektromekanik/Elektrik alanlarýnda Teknogiriþim

açmaya, semalarda alabildiðince kanat çýrpmalarý için gereken destek neyse onlarý vermeye devam edeceðiz'' dedi. Hollanda-Türk iþbirliði Hollanda ile Türkiye arasýndaki iliþkilerin bu yýl 400'üncü senesinin kutladýðýný belirten Yýldýrým, Türkiye'de küresel yatýrýmcý çekme bakýmýndan Hollanda'nýn ilk 3 arasýnda yer aldýðýný, Türk yatýrýmcýlarýn da Hollanda'da yatýrým yaptýklarýný kaydetti. Hollanda ile Türkiye arasýndaki iliþkilerin geliþmesinde yýllar önce çalýþmak için Hollanda'ya giden Türklerin büyük katkýsý olduðunu ifade eden Yýldýrým, 40-50 yýl önce iþ için giden Türk vatandaþlarýnýn bugün Hollanda'da iþ güç sahibi olduðunu, Hollanda'nýn ekonomisine, istihdamýna katký yaptýðýný bildirdi. Gözden Holding'in de Hollanda-Türkiye arasýndaki iliþkinin geliþmesine önemli katkýda bulunduðunu dile getiren Yýldýrým, bu nedenle Gözden Holding ile IFTC firmalarýný tebrik etti. Hollanda ile havacýlýk alanýnda, çevre projelerinde, altyapý projelerinde ve gemi inþaat konusunda önemli iþbirliði ve projelerin bulunduðunu anlatan Yýldýrým, bu projeler gerçekleþtiðinde 400 yýlý aþkýn devam eden Hollanda-Türkiye iliþkilerinin daha da farklý bir boyut kazanacaðýný bildirdi.

Sermayesi Desteði Programý'ndan yararlanmýþ kiþiler baþvurabilecek. Yurt dýþýna gönderilecek giriþimcilerin ön elemesi YÖK, TOBB, TÜBÝTAK, TTGV, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüðü, KOSGEB, TPE yetkililerinden oluþan bir jüri tarafýndan gerçekleþtirilecek. Ön elemeyi geçen 40 giriþimci içerisinden 10 kiþi TÜBÝTAK tarafýndan seçilerek yurt dýþýna gönderilecek. Programa baþvurmak isteyen kiþilerin baþvuru dokümanýný 24 Eylül 2012 tarihi mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Bilim ve T e k n o l o j i G e n e l M ü d ü r l ü ð ü ''teknogirisim@sanayi.gov.tr'' e-posta adresine göndermesi gerekiyor.


SAYFA - 3

25 EYLÜL 2012 SALI

- GÜNCEL -

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, uygunsuz üretim yapan firmalarýn teþhirinin etkili olduðunu, firmalarýn kendilerine çekidüzen verdiðini belirtti. Eker, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nda, AA Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile AA editörlerinin sorularýný yanýtladý. Gýda denetimleriyle ilgili bir soru üzerine Eker, kanuna veya mevzuata aykýrý ürün üreten firmalarýn kamuoyuna duyurulmasý, teþhir edilmesinin çok etkili olduðunu söyledi. Firmalarýn bu anlamda kendilerine çekidüzen verdiklerini anlatan Eker, þunlarý kaydetti: ''Mesela birçok firmada duyuyorum. Üretim hatlarýný birbirinden ayýrdýlar, birtakým yatýrýmlar yaptýlar. Çünkü özellikle marka olmuþ ürünlerin, böyle bir durumda kamuoyu nezdindeki algýsý bir anda deðiþebiliyor. Firmanýn da o üretimi, faaliyeti sürdürecekse, marka deðerini korumak, markasýný gerçekte daha sürdürülebilir bir deðerde tutmak için bu yanlýþlarý yapmamasý gerekiyor. Böyle etkili bir sonucu var.'’ Bakanlýk olarak faaliyetlerine hýz kesmeden devam ettiklerini dile getiren Eker, bu tür çalýþmalarda, sonuçlar kesinleþtiðinde bir olumsuzluk varsa bunlarý kamuoyuyla paylaþtýklarýný ve paylaþmaya devam edeceklerini bildirdi. Firmalarýn kamuoyuna ilk defa açýklandýðýna iþaret eden Eker, ''Bu bir defalýk iþ deðildi'' dedi. ''Bitkisel ürünlerde de çalýþmalar devam ediyor'’ Geçmi þte de bu þekil de üreti m yapan firmalara birtakým cezalar verdiklerini ifade eden Eker, ''Ama örneðin savcýlýða veriyorduk, bunlarý birtakým para cezalarýna çarptýrýyorduk, bazen faaliyetten men ediyorduk. Ama bunlarýn hiçbirisi bunun kadar etkili olmuyordu. Þimdi kamuoyuyla sonuçlarý paylaþýyoruz. Süt ürünlerinde de et ürünlerinde de balda da yaptýk. Diðer bitkisel ürünlerde de bununla ilgili çalýþmalar devam ediyor'' dedi. Gýda güvenliðinin üzerinde çok önemle durduklarý bir konu olduðunu vurgulayan Eker, þöyle devam etti: ''Ýki bakýmdan önemli. Bir, bu toplum saðlýðý açýsýndan temel bir görevdir. Bunu mutlaka yapmamýz lazým. Ýki, tüketicilerimizin haksýz bir uygulamaya tabi olmamasý, onlarýn hak ve menfaatlerinin korunmasý açýsýndan önemlidir. Tükettikleri, parayla satýn aldýklarý bir ürünün

standarda uygun olmasý, zararlý olm amasý, saðl ýk açýsýndan güvenilir olmasý, kurallara uygun üretilmesi ve onla ra arz edil mesi gerekiyor. Bu onlarýn en doðal hakkýdýr. Bizim de kamu olarak bunu temin etmemiz gerekiyor.'’ Tarladan sofraya kadar denetim Eker, bundan sonraki süreçte, tarladan sofraya kadar bütün safahatý etkili bir denetim mekanizmasýna tabi tutmalarýnýn söz konusu olduðunu, þu anda bunu sistematik hale getirmeye çalýþtýklarýný bildirdi. Denetimin, topraðýn hazýrlýk aþamasýnda baþladýðýný anlatan Eker, þöyle konuþtu: ''Bu da neyle baþlýyor? Topraðýn önce tahlil edilip, neticeye göre, hangi ve ne kadar gübre gerektiði belirlenerek, ona göre verilmesi. Çünkü fazla gübre verdiði zaman, o ürüne dönüþüyor. Örneðin azotlu gübre verdiðiniz zaman özellikle yeþil, yapraklý sebzelerde azot, nitrata dönüþüp, nitrat birikintisi olarak sebzede tüketicinin karþýsýna çýkabiliyor. Biz, bunu engellemek için diyoruz ki 'Gübre kullanmadan önce toprak analizi yapýn.' 'Toprak analizine param yok' diyorsan, ben sana para veriyorum. Onu da destekleme kapsamýna aldým. Toprak analizine de destek veriyorum. Amaç þu: Yanlýþ, fazla gübre kullanma ki o gübre hem seni ekonomik olarak zarara uðratmasýn, hem ürüne zarar vermesin. Ýþte buradan baþlýyor.'’ Ýyi tarým uygulamalarý yaygýnlaþacak Kimyasal maddelerin, kimyasal ilaçlarýn hastalýklara karþý kullanýlmasý, pestisist kalýntýlarý gibi konularla ilgili aldýklarý olaðanüstü tedbirler olduðuna iþaret eden Eker, bu alanda programlar uyguladýklarýný ve çok iyi sonuçlar aldýklarýný vurguladý. Ýyi tarým uygulamalarýna deðinen Eker, þunlarý söyledi: ''Tamam, organik üretim elbette ki faydalý, ideal olaný. Ama gerçekçi olmak lazým, þu an için dünyadaki bütün üretimi bütünüyle organik üretime dönüþtürmek mümkün deðil. Çünkü üretim üçte bir, dörtte bir oranýna düþecek, bir anda. Dolayýsýyla mümkün deðil. Peki ne yapmak lazým- Kontrollü ya da

iyi tarým uygulamalarý dediðimiz, dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde de uygulanan yöntemler var. Gerek ilaç gerek gübre kullanýmýnýn, son derece hassas ölçümlerle kontrol altýna alýnarak asgariye indirilmesi yoluyla hem verimliliðin sürdürülmesi hem üretimin belirli kalitede saðlanmasý hem de bu pestisistlerin, kimyasallarýn olumsuz etkilerinden korunmasý için tedbirler alýnýyor. Bunlarý yaygýnlaþtýrýyoruz. Bunlara destekler getiriyoruz. Sözleþmeli üretimi yaygýnlaþtýrýyoruz, bunlara destek veriyoruz.'’ ''Alo 174'' gýda hattý 7 gün 24 saat hizmet veriyor Bakan Mehdi Eker, vatandaþlarýn, gýdaya iliþkin þikayetlerini bildirmesinin birkaç yolu olduðunu anlattý. Ýl veya ilçe tarým müdürlüklerinde gýda denetimi ve hijyeninden sorumlu birimler bulunduðunu, vatandaþýn buralara baþvurabileceðini belirten Eker, þunlarý kaydetti: ''Eðer ambalajlý ürünse, firmanýn adý orada yazýlý. Ambalajlý ürünü açtýnýz, içinde olmamasý gereken bir þey çýktý. Bunu oraya teslim ederseniz, o firmanýn kaynaðýnda, üretim yerinde, satýþ yerinde denetim saðlanýr. Ýl ve ilçe müdürlüklerine gidemediniz. 'Alo 174', Bakanlýðýmýzýn gýda hattý. 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Bant kaydý falan deðil, karþýnýza canlý bir insan çýkýyor, þikayetinizi alýyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun hiçbir þey fark etmiyor. Bakan dahil anýnda bütün yöneticiler, herkes bilgisayardan anýnda izleyebiliyor. Ekrana son dakika olarak düþüyor. Türkiye'nin neresinde, hangi þikayet kayda girdi, oradan izlenebiliyor. Dolayýsýyla ilgili yere gönderiliyor.'’


SAYFA - 4

25 EYLÜL 2012 SALI

- GÜNCEL -

R N E LE D E ER G L B Ö A B H

Ç

alýþma ziyareti kapsamýnda Güney Kore’ye giden Karacadað Kalkýnma Ajansý heyeti, Seul’deki temaslarýný sürdürüyor. Program çerçevesinde, Kore Kalkýnma Enstitüsü (KDI) ve Kore Uluslararasý Ticaret Birlið i (KITA ) ziyar et edil erek çeþ itli görüþmelerde bulunuldu. Karacadað Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyeleri ile Kalkýnma Kurulu Baþkaný ve Ajans personelinin yer aldýðý heyet, öncelikle küresel kalkýnma alanýnda Güney Kore’deki en önemli düþünce kuruluþu olan (think thank) Kore Kalkýnma Enstitüsü’nü (KDI) ziyaret etti. Heyeti makamýnda kabul eden KDI Baþkaný OhSeuk Hyun Ajans ziyaret için duyduðu memnuniyeti belirterek Enstitünün çalýþmalarý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Heyete baþkanlýk yapan Sayýn Valimiz Mustafa Toprak da, ülkemiz, Diyarbakýr ve Þanlýurfa’daki yatýrým ve ekonomik geliþmeler ve Karacadað Kalkýnma Ajansý hakkýnda bilgilendirme yaptý. Þanlýurfa Belediye Baþkaný Dr. A. Eþref Fakýbaba, Diyarbakýr ve Þanlýurfa’nýn tarih ve kültür turizmi açýsýndan sahip olduðu potansiyelin önemini vurguladý. Daha sonra, KDI’ýn çalýþmalarý ile yürüttüðü projeler konusunda heyete bir sunum yapýldý. Kore Kalkýnma Enstitüsü (KDI), 1971 yýlýnda kurulumuþ olup, ekonomik ve sosyal kalkýnma ile ilgili olarak önemli araþtýrmalar yapan ve Kore’nin ekonomik ve sosyal açýdan geliþmesine büyük katkýlarý olan, diðer ülkelerle ilgili

Ç

alýþma ziyareti kapsamýnda Güney Kore’de bulunan Karacadað Kalkýnma Ajansý heyeti, Seul’deki temaslarýný son gününde Compact Smart City (Kompakt Akýllý Þehir)’de incelemelerde bul und u. Diy arb aký r Val isi Mus taf a Top rak , Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Þanlýurfa Belediye Baþkaný Dr. A. Eþref Fakýbaba, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can, Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný E. Sabri Ertekin, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný Alican Ebedi noðlu , Ajans Genel Sekre teri Dr. Ýlhan Karakoyun ile Ajans personelinin katýldýðý ziyarette; Incheon Serbest Ekonomi Bölgesi (IFEZ) olarak düz enl ene n Com pac t Sma rt Cit y yön eti cil eri tarafýndan Incheon Þehri’nin dününü, bugününü ve geleceðini anlatan 5 boyutlu bir animasyon film gösterimi yapýldý. Daha sonra, þehir’de bulunan uluslar arasý þirketler ile bu þirketlerin faaliyet konularý hakkýnda bir sunum yapýldý. Bu bölgede 200 farklý ülkeden yatýrýmcýnýn

Z U S T UMU

olarak çalýþmalarý olan Güney Kore’nin en önde gelen düþünce kuruluþu (think tank) olarak kabul ediliyor. KDI, bir taraftan ampirik çalýþmalar yürütürken, diðer taraftan uluslararasý ve ulusal ekonomik koþullarýn derinlemesine analizine dayalý politika önerileri geliþtirmekte ve bu konularda rehberlik faaliyetleri yürütmektedir. KDI, daha önce ülkemizde de Devlet Planlama Teþki latý (Kalk ýnma Bakan lýðý) ve KOSGE B gibi kuruluþ larla ortak bir takým çalýþma lar yapmýþt ýr. Kalkýnma Ýçin KOBÝ’lerin Ýhracata Yönelmesi Þart! Heyetin ziyaret ettiði diðer bir kuruluþ da Kore Uluslararasý Ticaret Birliði (KITA). Ziyaret esnasýnda, KITA Direktörü Ho Keun JANG tarafýndan Heyete, KITA’nýn kuruluþu, çalýþma þekli, üyeleri ve baþlýca faaliyetleriyle ilgili olarak bir sunum yapýldý. Bir lik , Kor e eko nom isi ni tic are t yol uyl a geliþtirmek amacýyla 1946 yýlýnda kurulmuþ olup þuanda 71.000’in üzerinde üye þirketiyle Kore’nin en büyük ticari kuruluþu durumundadýr. Kore'nin küresel yatýrýmcýlarýnýn çýkarlarýný temsil eden KITA, KOBÝ’lere uygula malý de stek ve rme, ye ni tica ret str atejil eri oluþturma, ticaret uzmanlarý yetiþtirme ve ticaret altyapýsýný oluþturma ... gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Yurtiçinde 11 ofisi ve yurtdýþýndaki büyük þehirlerde bulunan 8 þubesinden oluþan geniþ aðý ile yabancý pazarlara giriþ için KOBÝ'lere yardýmcý olan lider bir ticari kuruluþ olarak Kore’nin son dönemlerde elde

ofisleri bulunmaktadýr. “Incheon”, kelime manasý olarak, etrafý su ile çeviri kale anlamýna gelmektedir. Incheon Serbest Ekonomik Bölgesi, ticaret için kolay eriþim ve uygun çalýþma imkânlarý sunmaktadýr. Bu bölgenin % 34’ü yeþil alandýr. Kargo hizmetleri hýzlý ve kolay bir þekilde yapýlabilmektedir. Bu bölgenin büyük bir kýsmý vaktiyle okyanusun doldurulmasý ile elde edilmiþtir. Sunum sonrasý, heyet tarafýndan bina gezilerek gelecekte Incheon þehrinin nasýl bir þekil alaca ðýný g öster en mak etler tanýt ýldý. Maket te gösterilen projenin, þuana kadar % 50’si tamamlanmýþ olup 2020 yýlýna kadar bitirilmesi planlanmaktadýr. Bölgedeki uluslararasý Incheon Havaalaný 3 küçük adanýn arasýnýn doldurulmasý suretiyle inþa edilmiþtir. Incheon Havaalaný, 7 yýldan beri dünyada en iyi hizmet veren havaalanlarý arasýnda birinci seçilmektedir. Birçok ülkeden büyük firmalarýn yatýrým yaptýðý Incheon Serbest Ekonomi Bölgesi’nde (IFEZ) çok katlý binalar hýzla inþa edilmekte olup bu binalardan biri olacak olan ve 2018 yýlýna kadar

ettiði dýþ ticaret hacmine önemli katkýlarda bulunmaktadýr. Sunumdan sonra, soru ve cevap bölümünde, Heyet adýna söz alan Sayýn Valimiz Mustafa Toprak tarafýndan ülkemiz ekonomisindeki geliþmeler, Güneydoðu Anadolu Projesi ve Bölgemiz ekonomisine katkýsý, Bölgemizde tarým ve tarýma dayalý sanayi ile yenilenebilir enerji potansiyelleri hakkýnda bilgi verildi. Ayrýca, Karacadað Kalkýnma Ajansýnýn faaliyetleri, Bölgemizdeki KOBÝ’ler ve Ajansýmýzýn KOBÝ’leri ihracata yönlendirmeye iliþkin çalýþmalarla ilgili olarak KITA temsilcilerinin sorularýna cevap verildi ve ekonomik büyüme için KOBÝ’lerin ihracata yönlendirmelerinin þart olduðu belirtildi. Heyet tarafýndan KITA ve üyeleri bölgemize davet edildi.

bitiri lmesi p lanlan an gökd elenin 151 kat lý ve dü ny an ýn en yü ks ek ik in ci bi na sý ol ma sý planl anmak tadýr . Bölge de araþt ýrma ve eðiti m merkezleri ile üniversite bölümleri bulunmaktadýr. Incheon Bölgesinin inþasýnda kullanýlan finansman ise, özel teþebbüsler ile yapýlan anlaþmalar vasýtasýyla kar þýl anm akt adý r. KEI L Ulu sla rar asý Fir mas ý, bölgenin geliþtirilmesi ile alakalý bir firmadýr. Bölgede % 100 devlet desteði mevcuttur. Bölgedeki alanlardan biri olan “Che ongn a Cit y”ni n sig orta cýlý k ve bankacýlýk alanýnda bir merkez olmasý ve uluslararasý hizmet vermesi planlanmaktadýr. Bölgede yaþam alaný ve ofisler de bulunmaktadýr. Bölgedeki diðer bir alan ise, “Yeongjong Lojistik Merkezi” olup buranýn da lojistik üssü olmasý öngörülmektedir. Compact Smart City’den sonra, Seul’deki temaslarýný tamamlayan Karacadað Kalkýnma Ajansý Heyeti; çeþitli temaslarda bulunmak ve dünyanýn en önemli turizm fuarlarýndan biri olan JATA Turizm ve Seyahat Fuarý’na katýlmak üzere Japonya’ya gitti.

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

25 EYLÜL 2012 SALI

- GÜNCEL -

U

Z

ehirli maddelerin yanlislikla yutulmasi en sik 1-5 yas grubu çocuklarda olusur. Bunun nedeni, çocuklarin bu devrede çevreye olan ilgisinin artmis olmasidir. Hareketli ve meraklidirlar. Eger ilaçlar ve kimyasal maddeler kolayca erisilebilecek yerlere birakilirsa dikkatsizlik ve tedbirsizligin faturasi agir olabilir. Daha büyük çocuklarda zehirlenmeler intihar girisimlerine bagli ilaç doz asimlariyla iliskilidir. Genel olarak bakildiginda, zehirlenmelerin çogu yanlislik sonucu ve evde meydana gelmektedir (%90). Olgularin çogunda zehirlenme belirtileri yoktur. Ölümle sonuçlanan zehirlenmeler oldukça nadirdir (% 0,01). Küçük çocuklarda siklikla zehirlenmeye yol açan maddeler aile bireylerine ait ilaçlar, temizlik malzemeleri, cila eriyikleri, bazi bitkiler ve kozmetiklerdir. Ölümcül zehirlenmeler karbonmonoksit (~duman), ilaçlar (aspirin, depresyon tedavisi ilaçlari, kalp ilaçlari, kan yapici ilaçlar) ve zararli hayvanlari yok etmek için kullanilan zehirlerle olusmaktadir. Zehirlenme meydana geldiginde aile üyelerinin yapabilecegi girisimler sinirlidir. Bu nedenle zehirlenmeye yol açabilecek olumsuz çevre kosullarinin ortadan kaldirilmasi, iyi bir egitim ve korunma çok önemlidir. Toksik maddeler evlerde çogunlukla mutfak ve banyoda bulunur. Evin bu bölümlerinde ilaç ve kimyasal maddeleri yüksekte ve kilitli dolaplarda bulundurunuz. Gazyagi ve diger zehirli sivilari gazoz vb siselere koymayiniz. Kimyasal maddeleri mutlaka etiketleyip kaldiriniz. Böcek zehiriyle bulasmis giysileri çocuklardan uzak tutunuz, elletmeyiniz. Cilde temas söz konusuysa bol sabunlu suyla yikayiniz. Eski ve kullanilmayan ilaçlari atiniz. Kullanmakta oldugunuz ilaçlari masada ya da çantada birakmayiniz. Çocuk zehiri alirsa derhal doktorunuzu arayiniz ve direktifleri dogrultusunda hareket ediniz. Her zehirli madde aliminda kusturma uygun degildir. Asitli maddeler mideye indikten sonra kusulurken yemek borusunu bir kez daha yakarlar. Bu, istenmeyen bir durumdur. Asitler ve gazyagi gibi maddeler kusma sirasinda akcigerlere kaçabilir, ciddi kimyasal zatürre tablosuna yol açabilirler. Dikkat edilmesi gereken bir diger husus da sudur: Bilinci yerinde olmayan çocuk kesinlikle kusturulmaz. Kisaca, kusturup kusturmayacaginizi, gerekliyse nasil kusturacaginizi doktorunuza sorunuz. Ardindan çocugunuzu hastaneye götürünüz. Kusturma, zehirlenme tedavisinde birinci basamak girisimdir. Bundan sonrasi hastanede hekim gözetiminde deneyimli kisilerce gerçeklestirilecektir. Çocugunuzun neyle zehirlendiginden emin degilseniz, evde onun erisebilecegi her türlü ilaç ve kimyasal maddeyi yaninizda getiriniz. Eger acilen evden çikmaniz gerekli olduysa arkanizda bu isi yapacak bir kisi birakiniz. Çocuklari, zehirlenme ve olasi sonuçlarindan korumak birincil olarak ebeveynlerin sorumlulugudur. Ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu hayati tehlike söz konusu olursa ilgililerin yasal girisimlerde bulunmasi kaçinilmaz olur.

luslararasý bir araþtýrmacý ekibi hidrojenin baþlangýç materyali veya tepken olduðunda, az miktarda su ekleyerek kimyasal reaksiyonlarý son derece hýzlandýrdýðýný keþfetti. Manos Mavrikakis liderliðinde, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde Kimya ve Biyoloji profesörü Paul A. Elpers ve Danimarka Aarhus Üniversitesi'nde Astronomi profesörü olan Flemmig Besenbacher'den oluþan ekip bulgularýný Science dergisinde yayýmladý. Hidrojenasyon ve hidrojenaliz reaksiyonlarý petrokimya, ilaç, gýda ve tarým gibi birçok önemli sanayi sektöründe geniþ uygulamalara sahiptir. “Mesela petrokimya endüstrisinde petrolün benzine yükseltilmesinde ve çeþitli biyokütle türevli ürünlerin yapýmýnda hidrojenlemeye ihtiyaç vardýr. Bunlarýn hepsi katalitik dönüþümler aracýlýðýyla gerçekleþir” diyor Mavrikakis . [Thomson Reuters’a göre Manos Mavrikakis 2000-2010 yýllarý arasý için en iyi 100 kimyacý arasýndadýr.] Bir kimyasal reaksiyon; birtakým molekülleri (girenler) bir baþka molekül grubuna (ürünler) dönüþtürmektir ve katalizör, kendisi harcanmadan, bu reaksiyonu hýzlandýran maddedir. “Endüstriyel uygulamalarda katalitik dönüþümlerin hýzý önemlidir” diyor Mavrikakis ve devam ediyor: “Katalizörün yüzeyine yayýlmýþ olan hidrojen atomlarýnýn hýzý, büyük ölçüde, kimyasal reaksiyonun hýzýný belirler.“ Mavrikakis, “Birçok araþtýrmacý þimdiye kadar reaktan yada ürün olduðu durumlarda suyun kimyasal reaksiyonunun hýzýný arttýrabildiðini gözlemlerken bu olayýn nasýl gerçekliþtiðinin temel anlayýþýndan yoksundular” derken þu eleþtiriyi de yapýyor: “Kimse ppm* de bile suyun deðerini anlamadý.” [*ppm:milyonda bir kýsým] Mavrikakis ve Besenbacher metal oksit konusundaki kendi teorik ve deneysel ustalýklarýndan yararlanýrken araþtýrmalarýnda en ufak miktardaki suyun bile varlýðýný buldular. Diðer bi deyiþle metal oksitlenerek suyun içindeki hidrojenin difüzlenmesi suyun yokluðundaki ortamdan 10000 trilyon kat daha hýzlý gerçekleþir. Su olmamasý durumunda hareketi arttýrmak için ýsý gereklidir. Besenbacher ve çalýþma arkadaþlarý dünyanýn en hýzlý tarama mikroskoplarýndan birine sahipler. Bu sayede su varlýðýnda hidrojen atomunun ne kadar hýzlý bir þekilde demir oksit üzerinde daðýldýðýný görebildiler. Mavrikakis ve ekibi temel mekanizmanýn nasýl gerçekleþtiðini açýklamak için atomik boyutta maddenin davranýþýný inceleyen fiziðin bir dalý olan kuantum mekaniðini kullandý. Esasen, su mevcut olduðu zaman, hidrojen proton transferi yoluyla daðýlýr,oksidin yüzeyindeki hidrojen atomlarý yakýnýndaki su molekülüne “atlayarak” hidronyum iyonunu oluþturur.(h2o+h=h3o) sonra o da içerdiði extra protonu oksit yüzeyine iletir ve su molekülü açýða çýkar. Bu tekrarlanan iþlem oksit yüzeyi üzerinde hidrojenin hýzlý difüzyonuna yol açar.


25 EYLÜL 2012 SALI

SAYFA 6

- GÜNCEL -

S

por Toto 3. lig, 1. Grup takýmlarýndan S i i r t s p o r u n o l a ð a n ü s t ü kongresi yapýldý. Kültür Merkezinde 420 üyeden 65 nin k a t ý l d ý ð ý v e ç o ð u n l u ð a bakýlmaksýzýn yapýlan kongrede Mahmut Kurtuluþ, Süleyman Özevin, Abdurrahman Tetik, Adnan Kýlýçer, Mehmet Nezir Öztaþ, Selim Keleþ, Nezir Erten, Sabri Tan, Cengizhan Baþaran ve Cengiz Özçiçek yönetim kurulu üyeliklerine seçildi. Denetim kurulu üyeliklerine ise Kemal Kamburoðlu, Edip Melayim ve Þakir Özmazý getirildi. Yönetim kurulu üyeleri daha sonra kendi aralarýnda görev bölümü yapacaklarý açýklandý.

Japon heyeti yer altý ve yer üstü zenginliklerimiz, ticari ve tarýmsal potansiyellimiz hakkýnda bilgi sahibi oldular. Bunun yaný sýra devletin 6 cý bölgede yer alan ilimizdeki yatýrýmlara verdiði teþvik destekleri konularý da kendilerine anlatýldý. Bu olumlu izlenimin ileri de yatýrýma dönüþmesini bekliyoruz. Bu gez, baþta yurt içindeki ve yurt dýþýndaki yatýrýmcýlara Siirt'in güvenli, huzurlu ve gerçekten araþtýrýlmaya ve yatýrým yapýlmaya deðer zengin bir potansiyele sahip bir il olduðunu göstermesi açýsýndan önemliydi.” Dedi. Kuzu gezinin gerçekleþmesinde büyük emeði geçen Milletvekili Osman Ören ve danýþmaný Bekir Sýtký Batur, heyete ev sahipliðinin mükemmel bir örneðini gösteren Vali Ahmet Aydýn Belediye Baþkaný Selim Sadak ile gezi boyunca heyetle ilgilenen ve gerekli sunumu yapan DÝKA Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Ömer Faruk Mergen ile emeði geçen diðer yetkililere teþekkür etti.

S

iirt Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü Kurtalan Çimento fabrikasýnda tatbikat yaptý. Tatbikatý yöneten Ýl Afet ve Acil Durum Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Alaattin Biçen “Bu gibi tatbikatlarý periyodik olarak Siirt Ýlindeki bütün kamu kurum ve kuruluþlarýnda yapýyoruz. Afet durumlarýný üç safhada deðerlendiriyoruz. Bu safhalar afet öncesi afet sýrasý ve afet sonrasýdýr. Bu eðitimlerde her üç safhada personelin nasýl davranmasý gerektiðini uygulamalý olarak gösteriyoruz. Personelin eðitim almasý durumunda afetlerden dolayý meydana gelen zarar büyük ölçüde azalmakta can ve mal kaybý önlenebiliyor.” Dedi.

Geçen hafta kendi sahasýnda Türkiye kupasý maçýnda Muþovasýsporu yenerek tur atlayan Siirtsporun sportif direktörü Benhur Babaoðlu ikinci turda karþýlaþacaklarý Mersin Ýdmanyurdusporun zorlu bir rakip olduðunu söyledi. Muþovasýsporu kendi sahalarýnda oynadýklarý maçta yenerek turu rahat geçtiklerini belirten Babaoðlu bölge takýmlardan biri ile karþýlamayý umduklarýný ancak bunun gerçekleþmediðini söyledi. Gelecek hafta Mersin Ýdmanyurdu ile deplasmanda karþýlaþacaklarýný belirten Babaoðlu “Bizim için çok zor bir maç. Ýki yýldýr süper ligde mücadele eden bir takýmla karþýlaþacaðýz. Ancak biz gene elimizden gelen çabayý harcayacaðýz. Futbolcularýmýza güveniyoruz. Bu maçtan en iyi sonucu almaya çalýþacaðýz. Baþta Mersin ve Adana olmak üzere Çukurova bölgesindeki Siirt'lilerin sayýsý oldukça fazladýr. Bu Siirtliler sayesinde kendi sahamýzda oynuyor gibi bir avantaja sahip olacaðýz. Bütün Siirtlileri bu maçta bizi desteklemeye dav et ediyorum.” Dedi.

Ancak Profesör Doktor Cengiz Iþýk tarafýndan çözüldü. Bu tür çalýþmalar Tillo'nun deðerini arttýrýr. Biz Ýbrahim Hakký, Ýsmail Fakirullah Hz gibi bilim adamlarýnýn yolundayýz. ” dedi. Vali Ahmet Aydýn Gazetemize yaptýðý açýklamada ýþýk hadisesinin bir kez daha gerçekleþmesinin m u t l u l u ð u n u yaþadýklarýný belirterek “Güzel bir etkinlikti. Cismani güneþi gördük. Dilerim ki Rabbim bize manevi güneþi de göstersin. O büyük zatlarýn manevi tasarrufunu lütfünü bize de göstersin. Önümüzdeki yýllarda planlý programlý uluslar arasý boyuta taþýmayý planlýyoruz.” Dedi. Çok mutlu olduklarýný belirten Kaymakam Ahmet Yýldýz ”Üç gün süren etkinliklerimiz tamamlandý. Ýbrahim Hakký Efendi bir deliði bulunan asasý ile gelip bu tepede çalýþmalar yapardý. Muhtemelen hocasý vefat etmeden bu sistemi kafasýnda kurmuþ. Hocasý vefat edince hocamýn mezarý burada olsun diyor. Daha sonra türbeyi, kuleyi ve duvarý yapýyor. 21 mart ve 23 eylül tarihlerinde yani gece gündüzün eþit olduðu ekinokslarda bu sistem çalýþmaktadýr. Güneþ kalenin tam arka noktasýnda dik bir açý ile o doðmakta. Kale bir niþan görevi görmekte. Güneþ ýþýnlarý türbenin önündeki kuleye gelir ayna aracýlýðýyla yansýyarak türbeden içeri girer hocasýný baþucuna yansýr. O esnada Tillo karanlýklar içerisindedir. Felsefe olarak karanlýktan aydýnlýða çýkmanýn yolunu anlatýr. Ýbrahim Hakký Hazretlerinin NASA da bilinen bir sözü var “Ben uzayýn derinliklerin Tillo'nun sokaklarý kadar biliyorum diye.” Dedi. Bir grup gazeteci ile birlikte geldiðini belirten Gazeteci Bekir Kaplan “Çok duygulandým. Ama bundan sonra bu güzelliði çok daha fazla insana yaþatmak gerekir. Tillo'nun Ýslam alemine çok büyük hizmetkarlar çýkardýðýný anladým. Tilloyu biraz daha anlatmak gerekir.” Dedi. IÞIK HADÝSESÝ 9 yaþlarýndan itibaren yanýnda eðitim gördüðü ve kendisine büyük bir sevgi ve saygýyla hocasý Ýsmail Fakirüllah Hazretlerinin 1734 yýlýnda vefat etmesinin ardýndan ilçeye yaklaþýk 3 kilometre uzaklýktaki bir tepenin üzerinde halk arasýnda kaletül üstad tepesi olarak bilinen tepede harçsýz olarak ördüðü bir duvarýn üzerinden yansýyan güneþ ýþýnlarý türbenin önündeki kuleyi ve oradaki aynadan ýþýðýn kýrýlmasý sayesinde türbede mezarýn baþucuna yansýmaktadýr. Yaklaþýk 50 yýl önce türbede yapýlan restorasyonda pencerenin yerinin deðiþmesi sonucu ýþýk düzeneði bozulmuþtu. Geçen yýl Baþkent Üniversitesinden Prof.Dr. Cengiz Iþýk Baþkanlýðýnda bir bilim heyeti tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonucu düzenek iþler hale getirilmiþti.

POLÝS MESLEK YÜKSEK OKULU YENÝ EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM YILI AÇILIÞI YAPILDI HABERÝNÝ YARIN KÝ SAYIMIZDA OKUYABÝLÝRSÝNÝZ

25 Eylül 2012 Salı Günü Gazetesi  

25 Eylül 2012 Salı Günü Gazetesi

25 Eylül 2012 Salı Günü Gazetesi  

25 Eylül 2012 Salı Günü Gazetesi

Advertisement