Page 1

VALÝ VEKÝLÝ PALA'DAN YARDIM ÇAÐRISI, AFGANLILARA YARDIM EDELÝM

Siirt Vali Vekili Mustafa Pala, Siirt'te yerleþtirilen 25 Afganlý aile için vatandaþlara yardým çaðrýsý yaptý. Vali Vekili Mustafa Pala, yaptýðý yazýlý açýklamada "Ýlimize sýðýnan 25 Afgan aileyi, Valiliðimizce kiralanan evlere yerleþtirdik. Yerleþtirme iþlemlerinde bizlere yardýmcý olan Kýzýlay ve Ýnsani Yardým Vakfý Siirt yetkililerine teþekkür ediyoruz. Evlere yerleþtirdiðimiz bu ailelere gýda, elbise ve çeþitli ev eþyasý yardýmýnda bulunuyoruz. Devlet olarak bu ailelere sahip çýkacaðýz. Siirtlilerin de bu ailelere sahip çýkacaklarýna inancým tamdýr. Buradan bütün vatandaþlarýmýza çaðrýda bulunuyoruz. Ýhtiyaç fazlasý veya kullanmadýðýnýz

eþ ya la rý , i li mi ze sý ðý na n m ül te ci ai le le re baðýþlamanýzý arzu ediyoruz."þeklinde konuþtu.

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 24 TEMMUZ 2012 SALI

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2254

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

Pala, açýklamasýnda mülteci Afganlý ailelere ya rd ým et me k is te ye n va ta nd aþ la ra , So sy al Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý aracýlýðýyla yardýmcý olacaklarýný ve yardýmlarýn sahiplerine iletilmesini saðlayacaklarýný belirtti. Afganistan'dan Ýran'a kaçan ve oradan da Türkiye'ye sýðýnan 25 Afganlý aile Siirt'te getirilmiþti. Öte yandan Afganlý mültecilere yapýlacak yardýmlarla ilgili olarak ÝHH Siirt Derneði tarafýndan iþ adamlarýnýn katýlýmýyla bir toplantý düzenlendi. ÝHH Derneði Siirt Þube Baþkaný Murat Çoþar'ýn öncülüðünde yapýlan Seyit Ahmet Bedevi Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdunda düzenlenen toplantýda yapýlacak yardýmlar ele alýndý ve vatandaþlarýn bu konuda duyarlý olmalarý gerektiði vurgulandý.

RAMAZAN SOKAÐI AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ DEMÝRKIRAN, HÝZMETE AÇILDI LYS' DEKÝ BAÞARIMIZ SEVÝNDÝRÝCÝDÝR ÇARÞIDA EÐLENCE VE ALIÞVERÝÞ YERLERÝ YER ALIYOR

Siirt'te ilk defa Ramazan Çarþýsý açýldý. Çarþýnýn açýlýþýný yapan Vali vekili Mustafa Pala, ilk defa açýlan çarþýnýn Siirt'in büyük bir ihtiyacýný karþýlayacaðýný söyledi. Beyza Eðitim Þirketi tarafýndan Özel Celal Deðer Ýlköðretim Okulu bahçesinde açýlan çarþýda eðlence ve alýþ veriþ yerleri yer alýyor. Çarþýnýn açýlýþ kurdelesini kesen Vali Vekili Mustafa Pala, Siirt'te bir ilkin gerçekleþeceðini belirtti. Pala; “Siirt'te bir ilk gerçekleþiyor. Bu Ramazan Çarþýsý, Siirt'te büyük bir ihtiyacý karþýlayacak. Hemþerilerimiz aileleri ile birlikte gelip burada eðlenecek ve alýþ veriþ ihtiyaçlarýný karþýlayabilecekler. Emeði geçen herkesi kutluyorum. ”dedi. Çarþýnýn açýlýþýna Vali Vekili Pala, vali yardýmcýsý Gürbüz Saltaþ, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan vekili Nedim Kuzu, Beyza Eðitim AÞ Genel Müdürü Paþa Yiðit ve vatandaþlar katýldý. 20 standýn yer aldýðý çarþýda, yöresel yemekler ve ürünlerin satýldýðý alýþ veriþ yerleri ile Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat, çocuklar için sinema gibi eðlencelerde yer alýyor.

AK Parti Siirt Milletvekili ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Eþ Baþkaný Afif Demirkýran, Siirt Lisans yerleþtirme sýnavýnda (LYS) TS puan türünde en baþarýlý on il arasýna girmeyi baþarmasýnýn sevindirici bulduðunu belirtti. Demirkýran gazetecilere yaptýðý açýklamada, eðitimdeki baþarý çýtasýný her geçen yýl yükselten Siirt'in eðitim alanýndaki baþarýlarýyla göz doldurduðunu söyledi. Siirt'in eðitim alanýndaki baþarýsýný önümüzdeki yýllarda daha da arttýracaðýna inandýðýný belirten Demirkýran, “Siirt'te eðitim alanýnda son yýllarda yaptýðýmýz muazzam yatýrýmlarýn meyvesini vermeye baþladýðýný görmek son derece mutluluk verici. Ýktidarýmýzdan önce üniversite sýnavý baþarýsýnda son sýralarda yer alan ilimiz, 10 yýl gibi bir sürede yaptýðýmýz yatýrým ve çalýþmalarla baþarýsýný en üst sýralara taþýmýþtýr. Bu baþarýnýn elde edilmesi öncelikle eðitimin öneminin bilincine varan öðrencilerimizin yoðun çaba emekleri ile duyarlý veli ve emektar eðitimcilerimizin çabasýnýn bir ürünüdür. Ýlimizin eðitim düzeyinin her geçen gün biraz daha arttýðýný, eðitimli bireyleriyle ilimizin her geçen gün daha çok aydýnlandýðýný görmek gelecek adýna çok güzel umutlar taþýyor. Ýleride ilimizin daha da iyi baþarýlar elde edeceðine olan inancýmla baþarýlý olan tüm öðrencilerimizi kutluyorum.”dedi.


SAYFA - 2

24 TEMMUZ 2012 SALI

- GÜNCEL -

U

laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Gemi Trafik Yönetim Sistemi Projesi kapsamýnda gemi trafiðinin tek merkezden yönetileceðini ve izleme sisteminin komuta merkezinin Ankara'da olacaðýný söyledi. Bakan Yýldýrým, yaptýðý açýklamada, 2003 yýlýndan bu yana denizciliðin hemen her alanýnda kayýp yýllarý telafi etmek için gerek yasal düzenleme, gerek denizcilik eðitimi ve gerekse yatýrým noktasýnda çok ciddi adýmlar attýklarýný belirterek, ''Denizciliði siyasi iktidar deðiþikliðinden etkilenmeyecek konuma getirdik. Denizciliðe kazandýrdýðýmýz ivme ile Türk milleti bir daha denizciliðe sýrtýný dönemeyecek'' dedi. Eskiden her 4 Türk gemisinden birinin yabancý ülke limanlarýnda tutulduðunu, þimdi bu oranýn 20'de bire düþtüðünü ifade eden Yýldýrým, Türk gemilerinin dünyanýn her yerine gitmeye baþladýðý ný, bu nedenle de Türk ge mi le ri ni dü ny an ýn he r ye ri nd e ta ki p edilebileceði bir sistem olan Gemi Trafik Yönetim Sisteminin (GTYS) devreye sokulacaðýný kaydetti. Ýhalesi 20 Kasým 2009 tarihinde yapýlan ve ihaleyi kazanan firma tarafýndan kurulum çalýþmalarý devam eden Gemi Trafik Yönetim Sistemi Projesinin iki alt bölümden oluþtuðunu kaydeden Yýldýrým, Ýzmit Körfezi, Ýzmir Körfezi ve Kuzey Ege ile Mersin ve Ýskenderun Körfez Bölgelerini kapsayan Bölgesel Gemi Trafik Hizmetleri Sistemleri (GTHS) ile tek bir ülke deniz resminin oluþturulduðunu belirtti. ''Denizlerimizin üzerinde uçan martýdan bile haberimiz olacak'’ Proje kapsamýnda 3 adet Gemi Trafiði hizmet Merkezi ve 24 adet Trafik Gözetleme Ýstasyonu tesis edileceðini belirten, Yýldýrým, sistem in, Tür k Boðaz larý Ge mi Traf ik Hi zm et le ri Si st em i i le en te gr e e di le re k Ankara'da Ulusal Deniz Resmi oluþturulacaðýný ve trafiðin buradan adým adým takip edilerek yönetileceðini söyledi. Bakan Yýldýrým, kurulacak GTHS'ler sayesinde gemilere, bilgi, seyir yardýmý ve trafik

G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Türkiye'de atçýlýk sek tör ünü n ya kla þýk 1,5 mil yar dolarlýk bir gelire ulaþtýðýný bildirdi. Bakan Eker, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ile birlikte Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Diyarbakýr Hipodromu'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Eker, burada yaptýðý açýklamada, 3 yýl önce inþa ettikleri hipodromla bölgede at yetiþtiriciliðini geliþtirmek istediklerini söyledi. Malatya'da Osmanlý padiþahlarýndan Sultan Abdulaziz döneminden kalma bir hara bulunduðuna dikkati çeken Eker, þimdi Türkiye'de kendi bakanlýklarýnýn bu þekilde at yetiþtiren 3 merkezi olduðunu kaydetti. Bu merkezlerde saf ýrk beygir ve kýsrak yetiþtirdiklerini anlatan Eker, þöyle dedi: ''Amacýmýz Türkiye'de bir de özel yetiþtiriciliðin geliþmesi bunlarý dünyaya satanlarýn geliþmesidir. Dünyada atçýlýðý geliþen ülkelerde Ýrlanda mesela küçük bir ülke ama dünyaya at satýyor, yani yarýþ atlarý yetiþtiriyor ve dünyaya satýyor onlardan çok büyük paralar elde ediyor. Türkiye'de ciddi bir atçýlýk kültürü

organizasyonu h i z m e t l e r i n i n t a m a m ý n ý n sunulacaðýný ifade etti. Gemi trafiðinin yoðun ve riskli ol du ðu nu , te hl ik el i yü kl er in bü yü k bi r kýsmýnýn elleçlendiðini ha tý rl at an Ba ka n Yýldýrým, þunlarý ka yd et ti : ' 'Y ol cu taþýmacýlýðýnýn yapýldýðý limanlardak i bölgesel Gemi Trafik Hizmeti Sistemleri ile ver iml i ve emn iye tli deniz trafiði akýþý saðlanacak. Buna göre gemi hareketleri düzenlenecek, trafik organizasyonu yapýlacak. Gemilere seyir yardýmý hizmeti verilecek. Çatma ve karaya oturma gibi deniz kazalarý ve bunlardan doðacak riskler mümkün olduðu kadar azaltýlarak seyir, can, mal ve çevre emniyeti artýrýlacak. Herhangi bir kaza olayýnda aramakurtarma çalýþmalarý, çevre ve deniz kirliliðinin önlenmesine yönelik çalýþmalarýn koordinasyonlarý daha kolay yapýlacak. Olay kayýtlarý tutulacak. Kýsacasý denizlerimiz seyir, can, mal ve çevre emniyeti açýsýndan daha güvenli olacak.'’ Diðer sistemlerle entegre edilecek Bö lg es el Ge mi Tr af ik Hi zm et le ri Mer kez ler i'n de olu þan d eni z res iml eri nin birleþt irilmes i, Gemiler in Uzak Mesafed en Tanýmlanmasý ve Ýzlenmesi Sistemi (LRIT), Otomatik Tanýmlama Sistemi (OTS) gibi sistemler ve e-denizcilik yazýlýmlarýnýn entegre edilmesiyle tek bir ülke resminin oluþturulmasýnýn amaçlandýðýný belirten Yýldýrým, ''Ülke genelindeki tüm limanlarýn, daha verimli ve em niyetli kullanýl abilmesi ama cýy la, bu l ima nla rda ki g emi ve y ük hareketlerinin (varýþ öncesi ilk bildirimlerinde n, liman alanýný terk edene kadar yapacaklarý tüm hareket ve

olmasýna raðmen bu bir süre unutulmuþ ihmal edilmiþ. Biz yeni h i p o d r o m l a r yapýyoruz Diyarbakýr Hipodromu da bunlardan birisi. Þimdi Ýzmit ve Ant aly a hip odr omu yapýlýyor. Hipodrom sayýsýný önümüzdeki bir kaç yýl içinde 10 taneye çýkarmýþ olacaðýz. 2008 dünya krizinden sonra Avrupa'da ve dünyanýn bir çok ülk esi nde atl arl a ilg ili gel irl er, faaliyetler azalýrken Türkiye'de bir artýþ saðlandý. Birkaç gün önce biz ilk defa Dünya Arap Atý ile ilgili Yetiþtiricilik Federasyonu'nun toplantýsýný Ýstanbul'da gerçekleþtirdik. Dünyanýn 21 tane ülkesinin federasyon baþkaný katýldý. Türkiye'de atçýlýk sektörü büyüyor. Þu anda yaklaþýk 1,5 milyar dolarlýk bir geliri var. Biz devraldýðýmýzda bu 700-750 mi ly on do la r ci va rý nd ay dý . Bu ta bi i

operasyonlarýn) izlenip takip edilebilmesi, pilot olar ak seçi len Ýzmi t Körf ezin deki petr ol kirliliðinin takibi, Arama Kurtarma Operasyonlarý (SAR), olaðanüstü durumlarda kriz yönetimi, sistemdeki tüm limanlarýn ve sisteme dahil olan diðer kullanýcýlarýn sistemin bir parçasý olarak bilgi almalarýnýn yaný sýra sisteme bilgi giriþi de yapabilmeleri, üst düzey yetkililerin, ülke resminin tamamýný veya belirli bir kýsmýný görev mahallerinden izlemesi ve yönetmesi saðlanacak'' diye konuþtu. Sistemin bir an evvel devreye girmesi için hýzlý bir þekilde çalýþýldýðýný ifade eden Yýldýrým, sözlerini þöyle tamamladý: ''Sistemin elektrik, elektronik donanýmý ve yazýlýmýnýn fabrika kabul testleri (FAT) ile cihazlarýn ülkemize sevkýyatý tamamlanarak, Ýzmit GTHM'nin geçici kabul testlerine 11 Haziran 2012 tarihinde baþlandý. Ýzmit GTH Alanýndaki inþaat çalýþmalarý tamamlanarak geçici kabulü yapýldý. Ýskenderun-Mersin ile Ýzmir GTH inþaat ve altyapý çalýþmalarý devam ediyor. Ýzmit, Ýzmir ve Mersin'deki bölgesel Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri tama mlan dýkt an so nra 2 014 y ýlýn a kad ar An ka ra 'd a k om ut a v e k on tr ol me rk ez i kurulacak, diðer sistemlerle entegrasyon saðlanacak, zaman içinde uluslararasý düzeyde de entegrasyonlar yapýlacak.'’

istihdama yer açýyor ve Türkiye'de yüz binlerce insan çalýþýyor bu sektörde.'’ Kendileri için aslolan þeyin at yetiþtiriciliði olduðunu, bu bölgede bunun tecrübe ve birikiminin olduðunu vurgulayan Eker, ''Biz bu birikimi bu tecrübeyi buranýn kalkýnmasý için tekrar kullanmak ve tekrar ihya etmek, güzel atlarýn, soylu atlarýn yetiþtirildiði bir coðrafya haline getirmeyi düþünüyoruz. Onun için çalýþýyoruz. Yarýþçýlýk bunun bir parçasýdýr, esas amaç yetiþtiriciliktir'' diye konuþtu.


SAYFA - 3

24 TEMMUZ 2012 SALI

- GÜNCEL -

ÝLKOKULLARA KAYIT ÝÞLEMLERÝ TAMAMLANDI

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), ilkokullara kayýt iþlemlerini tamamladý. Veliler çocuklarýnýn hangi ilkokula kaydedildiðini bakanlýðýn ''http://www.meb.gov.tr'' internet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi'nden öðrenebilecek. Bakanlýk'tan yapýlan açýklamada 2012-2013 eðitim öðretim yýlý için Türkiye genelindeki tüm resmi ilkokullarýn birinci sýnýflarýna öðrenci kayýtlarýnýn; çocuklarýn ulusal adres veri tabanýndaki adres ve nüfus bilgileri esas alýnarak il/ilçe öðrenci yerleþtirme komisyonlarýnýn belirlediði kayýt alanlarý doðrultusunda e-kayýt sistemi ile yapýldýðý duyuruldu. Mecburi ilköðretim çaðýna giren 66 aylýk çocuklar ile 60-66 aylýk arasý çocuklardan toplam 2 milyon 313 bin 888 çocuðun ikametlerine en yakýn ilkokula yerleþtirildiði bildirilerek, velilerimiz bakanlýðýn ''http://www.meb.gov.tr'' internet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden çocuklarýnýn T.C. kimlik numaralarýný yazarak, yerleþtirildiði okulu ve okulun iletiþim bilgilerini öðrenebilecekleri kaydedildi. Bu yerleþtirmenin ayný zamanda 66 ay ve üzeri çocuklar için kesin kayýt anlamýna geleceðinin vurgulandýðý açýklamada, velilerin ek herhangi bir evrak temin etmeden, kayýt, katký parasý adý altýnda zorunlu bir baðýþ yapmadan okullar açýldýðýnda çocuðunu okula götürmesinin yeterli olacaðýnýn altý çizildi. Özel eðitime ihtiyacý olan bireyler ile þehit ve muharip gazi çocuklarýnýn kayýtlarý Açýklamaya göre, okula yerleþtirilen öðrenci listeleri, okul yönetimleri tarafýndan velilerin rahatça görebilecekleri okuldaki uygun yerlere asýlacak, okullarýn web sayfalarýnda yayýnlanacak veya telefonla soran velilere bilgi verilecek. Doðum tarihleri 2007 Nisan-Eylül aylarýnda bulunan çocuklar da ikametlerine uygun ilkokullara geçici olarak yerleþtirildi. Bu yaþ grubundaki çocuðunu birinci sýnýfa göndermek isteyen velilerin okula yazýlý istekte bulunmalarý okula kesin kayýtlarý

için yeterli olacak. Yaþça kayýt hakkýný elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince geliþmemiþ olup okula uyum saðlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasým ayý sonuna kadar saðlýk kurumlarýndan verilen bedenen veya zihnen geliþmemiþ týbbi tanýlý rapor üzerine okul öncesi eðitime yö nl en di ri le bi le ce k v ey a k ay ýt la rý bi r y ýl ertelenebilecek. Özel eðitime ihtiyacý olan bireyler ile þehit ve m uha rip gaz i ço cuk lar ýný n is tem ele ri v e durumlarýný belgelendirmeleri (þehit veya gazilik belgesi, rehberlik araþtýrma merkezinden alýnacak rapor) halinde nakilleri, 2012-2013 eðitim öðretim yýlý baþýnda istedikl eri okullara yapýlabi lecek. Bunlar dýþýndaki hiçbir kiþiye veya gruba ayrýcalýk tanýnmayacak. Ara sýnýf nakilleri Aðustos'ta Yerleþtirmeden sonra görev yeri deðiþen kamu görevlileri ile ikameti deðiþen vatandaþlarýn çocuklarýnýn birinci sýnýfa kaydý, yeni adresiyle uyumlu okula sistem tarafýndan yapýlacak. Ancak eski okula kesin kayýt yapýlan çocuklarýn adresi deðiþtikten sonraki yeni adresine uyumlu okula

nakli, e-okulda nakiller açýldýðýnda yapýlacak. Gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak adresi ve okulu deðiþen öðrencilerin tespiti halinde adreslerine uygun okullara kayýtlarý ve nakillerinin yapýlmasý saðlanacak. Yurt dýþýndan gelen, ikametgahý belirlenip nüfus cüzdaný yeni düzenlenen çocuklarýn kayýtlarýnýn hiçbir okula çýkmamasý durumunda, veliler öncelikle ilçe nüfus müdürlüðüne giderek adres kontrolü yaptýracak, ardýndan ilçe milli eðitim müdürlüðüne giderek yetkilileri bilgilendirecek. Ýlgililer ise ilçe adres havuzundaki adresleri ilgili okullarla iliþkilendirecek. Re sm i il ko ku l ve or ta ok ul la ra ar a sýnýflardan öðrenci nakilleri Aðustos ayý içerisinde açýlacak olup, özel okullara, konservatuvarlara ve imam hatip ortaokullarýna kayýt ve nakillerde adres kontrolü yapýlmadýðýndan e-okul iþlemleri açýldýðýnda okul yöneticileri tarafýndan süresi içinde kayýt ve nakiller yapýlabilecek. e-kayýt iþlemlerine iliþkin sýkça sorulan sorular ve cevaplarýna bakanlýðýn ''www.meb.gov.tr'' internet adresindeki Veli Bilgilendirme Sistemi bölümünden ulaþýlabilecek.

VERGÝ ALACAKLARI TAHSÝL EDÝLECEK

M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, vergi tahsili konusunda, son günlerdeki eleþtirilere cevap verdi. Çeþitli incelemelerde bulunmak üzere Batman'a gelen Þimþek, Gülistan Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardýndan gazetecilere açýklamalarda bulundu. Bakan Þimþek vergi tahsili konusunda þunlarý söyledi: ''Maliye Bakanlýðý olarak biz 75 milyonun hakký olan vergileri tahsil etmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Yapýlan eleþtirileri yapýcý bulmuyoruz, vergi alacaklarýmýzýn tahsili için ne gerekiyorsa yapacaðýz. Tabi ki hizmet için kamu harcamalarýnýn saðlýklý vergi gelirleriyle finanse edilmesi lazým. Vergi Dairesi Müdürlerimizi bütün maliye çalýþanlarýný bu çabalarýndan dolayý tebrik ediyorum. Gerek kayýt dýþýlýkla mücadelede olsun, gerekse beyan edilen ama zamanýnda ödenmeyen vergi gelirlerinin tahsilatý ile ilgili olsun her türlü çabayý çok güçlü bir þekilde göstermeye devam edeceðiz. Esas olan burada vergileri zamanýn da ödemektir. Ödemeyenlerin eleþtirilmesi

ge re ki yo r. Va li mi zl e d ið er ça lý þm a arkadaþlarýmýzla yoðun bir çalýþma içerisindeyiz. Milletimize daha iyi hizmet etmenin yollarýnýn arayýþý içerisindeyiz. Sorunlarý birinci elden dinleme imkanýna kavuþtuk. Bu da bizi mutlu ediyor. Aðýrlýklý olarak Batman'da gerek

iftarlar, gerek ziyaretler, gerekse diðer etkinlikler ön planda olacak. Çevre illerde de ben diðer bakan arkadaþlarým etkinliklerde bulunacaklar. Ramazan ayýný o ruhunu hep birlikte böl ged e yaþ ýyo r ve yaþ atý yor ola cað ýz. Etkinliklerimiz sadece Batman'la sýnýrlý deðil.'’


SAYFA - 4

24 TEMMUZ 2012 SALI

- BÖLGEDEN -

MARDÝN'DE KÝMSESÝZ ÇOCUKLAR ÝÇÝN ETKÝNLÝK DÜZENLEDÝ M

ardin Valiliði ve Mova Park Alýþveriþ Merkezi iþbirliði ile Bilge Köyü ve Musa Cihaner Çocuk Yuvasý Çocuklarý için Eðlence Etkinlikleri düzenledi. Mardin Valiliði ve Mova Park Alýþveriþ Merkezi yöneticileri tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Bilge Köyü ve Musa Cihaner Çocuk Yuvasý Çocuklarý Eðlence Etkinlikleri Projesi kapsamýnda Mova Park Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi Aqua Park'ta düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasýya eðlendiler. Mardin Valisi Turhan AYVAZ yaptýðý açýklamada, “Okullarýn kapandýðý ve yaz

sýcaklarýnýn yoðun þekilde yaþandýðý bölgemizde, Bilge köyü çocuklarýmýza ve Musa Cihaner Çocuk Yuvasýndaki çocuklarýmýza güzel bir gün yaþatmak, hayatlarýnda tatlý bir aný býrakmak amacý ile bu etkinliði yaparken sað olsun Mova Park yönetiminin ve çalýþanlarýnýn büyük desteði ve sýcak ev sahipliðini gördük.

Çocuklarýmýz için çok farklý ve özel bir gün oldu. Ýnanýyorum ki tüm çocuklarýmýz bu etkinlikten çok mutlu þekilde ayrýldýlar. Çünkü günün sonunda yüzlerindeki mutluluk ve tatlý yorgunluk bunun kanýtýydý. Emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum.’’dedi.

Mova Park Genel Müdürü Nazlý Özdemir de kimsesiz çocuklarý aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduklarýný belirterek, "Çocuk ne kadar iyi bir eðitim alýrsa, iyi bir ortamda büyürse kendisine ve çevresine o faydalý bir birey olarak yetiþir. Bugün Bilge Köyü'nden 23, çocuk yuvasýndan da 22 çocuðumuzu misafir ettik. Gün boyu eðlenecek yemeklerini yiyecekler araçlarýmýz ile onlarý evlerinden aldýk ve tekrar evlerine býrakacaðýz. Bundan sonra da tekrar bu tür sosyal projelerin içinde Mova Park Alýþveriþ Merkezi olarak yer almak ister ve mutluluk duyarýz" dedi.>M.V.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI EKER MARDÝN’DE

M

ardin Valiliðini ziyaret eden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'i Mardin Valiliði önünde, Mardin Valisi Turhan Ayvaz, AKP Mardin Milletvekilli Gönül Bekin Þahkulubey,Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, kamu kurum amirleri karþýladý. Valilik giriþinde polis mangasýný selamlayan Bakan Eker, daha sonra valilik þeref defterini imzaladý. Vali Ayvaz'dan ilin tarým ve hayvancýlýk

Z U S T UMU

alanýndaki talep ve sorunlarýný dinleyen Bakan Eker, gazetecilerin sorularýný cevapladý. Mardin Ýlindeki elektrik kesintisine de deðinen Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker:"Elektrik miktarýnda ana nakilde hiçbir sorun yok. Elektrik üretiyor. Bölgeye sevk ediliyor. Ancak kaçak kuyulardan dolayý, ani yüklenmelerden dolayý hem kesinti hem dalgalanma oluyor. Elektrik kesintisinde de yine en büyük suç bizdedir. Bu bölgedeki yaþayan bazý vatandaþlarýn yol açtýðý sýkýntýyý hepimiz çekiyoruz." diye konuþtu. Bakan eker, bakanlýða baðlý birimlerin, ramazan'da zam yapýlmayacaðý açýklamalarýna raðmen piyasada Et ve Balýk kurumu ürünlerine yapýlan zamlarý nasýl karþýladýðý sorusunu ise yalanlayarak, böyle bir zammýn söz konusu olmadýðýný ve bu tür haberlerin kasýtlý yapýldýðýný söyledi. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Bakan Eker’e Mardin Ýline ait bir tablo hediye etti. Valilik ziyaretinden sonra Bakan Eker Mardin Belediyesini ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin

ardýnda Bakan Eker, Canan Topalcýk isimli vatandaþýn evini ziyaret ederek, iftarýný burada açtý. Ýftar yemeðine, Vali Turhan Ayvaz, Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Mardin Milletvekili Gönül Bekin Þahkulubey, Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, Mardin Ýl Emniyet Müdürü Derviþ Kara ve AKP Ýl Baþkaný Ýbrahim Fide katýldý. Geceyi Mardin’de geçiren Bakan Eker, sabah havayolu ile Ýstanbul’a gitti.>M.V.

KALMAYIN

Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Davut AÐAH

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

24 TEMMUZ 2012 SALI

- GÜNCEL -

TÜM SORUNLAR UYUM VE HOÞGÖRÜ ÝLE ÇÖZÜLÜR

A

vrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, ''Bütün denklemler Ýstanbul'da barýþ sonucu verir. Tüm sorunlar uyum ve hoþgörü ile çözülür'' dedi. Oyun Teorisi Cemiyeti'nin (Game Theory Society) Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ev sahipliðinde düzenlenen ''Oyun Teorisi 4. Dünya Kongresi'' (GAMES 2012)'' üniversitenin Santral Kampüsü'nde baþladý. Kongrenin açýlýþýna, ekonomi dalýnda Nobel ödülü sahibi bilimadamlarý John Nash, Eric Maskin, Reinhard Selten ve Roger Myerson'ýn da aralarýnda bulunduðu çok sayýda matematikçi, ekonomist ve araþtýrmacý katýldý. Açýlýþta bir konuþma yapan Baðýþ, sözlerine Myanmar'ýn Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik þiddet olaylarýný kýnadýðýný belirterek baþladý ve ''Orada yaþananlar insanlýða karþý iþlenmiþ suçtur. Uluslararasý toplum orada yaþananlar için derhal harekete geçmelidir '' dedi. Ýstanbul'un bir uzlaþý yeri olduðuna dikkati çeken Baðýþ, ''Böyle bir organizasyona Ýstanbul-da ev sahipliði yapmaktan gurur duyuyoruz. Bütün denklemler Ýstanbul'da barýþ sonucu verir. Tüm sorunlar uyum ve hoþgörü ile çözülür '' diye konuþtu. Oyun teorisinin üniversitede ekonomi dersi alýrken kendisinde çok fazla ilgi uyandýrdýðýný ifade eden Baðýþ, Baþmüzakereci olarak o eðitimin faydasýný gördüðünü, oyun teorisi insanlara

anlatýlýrken Türkiye-AB iliþkilerinin güzel bir örnek olacaðýný dile getirdi. ÝMKB Baþkaný Ýbrahim Turhan da, katýlýmcýlara hitaben sözlerine, ''Güzel þehir Ýstanbul'a hoþ geldiniz'' diyerek baþladý. Turhan, bu kongrenin ev sahibi olmaktan gurur duyduklarýný belirterek, organizasyonun Oyun Teorisi'ne ilgiyi artýracaðýný söyledi. Oyun Teorisi Hem rekabetçi hem de iþbirlikçi ortamlarda stratejik etkileþim alanlarý konusunda geliþtirilen Oyun Teorisi, baþlangýçta uygulamalý matematik dalýnda zorlu bir alan olarak ortaya çýktý.

Geç en yüz yýl ýn iki nci yar ýsý nda n itibaren ekonomi için de esaslý bir araç haline gelen Oyun Teorisi, günümüzde bilgisayar, siyaset bilimi, yönetim bilimleri, sosyoloji, norö loji , fel sefe ve bi yolo ji gi bi çe þitl i alanlarda uygulanýyor. Oyun Teorisi sahasýndaki araþtý rmalar ý eðiti m ve uyg ulamal arý desteklemek için 1999 yýlýnda kurulan Oyun Teorisi Cemiyeti, her 4 yýlda bir geniþ katýlýmlý bir kongre düzenliyor. Dünyadan bin, Türkiye'den ise 100 yakýn bilim insanýnýn katýlacaðý Ýstanbul'daki kongrede 550'ye yakýn sunum yapýlacak.


24 TEMMUZ 2012 SALI

SAYFA 6

- GÜNCEL -

05 24 Temmuz 03:04 05:02 12:29 16:21 Salý Ramazan

21:18

HER GECE BÝR CAMÝDE TERAVÝH

Ayhan Mergen Telfax :0.4 84.223 42 53 E-Mail :ayhan_mergen@hotmail.com

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateþ arasýna, geniþliði sema ile arz arasýný tutan bir hendek kýlar

Çarþý Camii Ýmam Hatibi Telfax :0.4 84.223 42 53

Rabbimizin emir buyurduðu her ibadette olduðu gibi oruç ibadetinde de nice hikmetler vardýr. Yuce Allah (c.c.) “Ey iman edenler! Allah'a karþý gelmekten sakýnmanýz için oruç, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi size de farz kýlýndý.” buyururken önce orucun hikmetine dikkatimizi çekmekte, sonra da bu hikmet ve faydalara eriþmek için müminlere orucu emretmektedir. Orucun dini, ruhi, sosyal, sýhhi, ekonomik bakýmdan birçok faydasý vardýr. Oruç, mümini takvaya ulaþtýrýr, sýnýrsýz sevap kazandýrýr. Yüce Rabbimiz, oruçlu kuluna sýnýrsýz kereminden, dilediði kadar ihsan eder. Zira bir kudsi hadiste: "Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karþýlýk olabilir; fakat oruç baþkadýr. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceðim" buyrulmaktadýr. Oruç, ruhi arýnmadýr. Günahla kirlenen ruhlarýmýz, Ramazan ayýnda Allah'ýn maðfiret yaðmurunda yýkanýr ve tertemiz olur. Sevgili Peygamberimiz: "Kim iman ederek ve sevabýný Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa önceki günahlarý affedilir." Buyurmaktadýr.. Oruç, nefis terbiyesidir; sabahtan akþama kadar yemekten, içmekten, nefsani istek ve arzulardan uzak kalarak baþta Allah'ýn (c.c.) emrini yerine getirmenin iç huzurunu yaþarýz. Ayrýca orucun sadece açlýk ve susuzluktan ibaret olmadýðý þuuruyla kötü söz ve davranýþlar içeren tüm kötülüklerden uzak durmak suretiyle nefislerimizi terbiye ederek orucun gayesine ve Rabbimizin rýzasýna uygun bir ibadet yapmanýn mutluluðunu yaþarýz. Oruç, paylaþmaktýr. Sosyal yardýmlaþmadýr. Allah'ýn (c.c.) bizlere ihsan ettiði sayýsýz nimetlerden ikram ve infak ederiz. Ramazan ayý, toplumda huzur ve güvenin teminatýdýr. Yapýlan istatistikler, Ramazan ayýnda iþlenen suç oranlarýnýn önemli ölçüde azaldýðýný göstermektedir. Oruç, sýhhattir. Uzmanlar, oruçlu iken organizmalarda depo edilmiþ besin maddelerinin harcandýðýný; sonradan bunlarýn yerine yenilerinin geldiðini, böylece bütün vücutta b ir yenilenme olduðunu ve orucun saðlýk bakýmýndan çok yararlý olduðunu söylemektedirler. Oruç, köklü bir irade terbiyesi, insaný kötü alýþkanlýklardan temizleyen, çirkin davranýþlardan uzaklaþtýran ve iyi huylar kazandýran bir ahlâk eðitimidir. Peygamberimiz (sas) þöyle buyuruyor: "Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iþ görmeyi býrakmazsa Allah onun yemesini, içmesini býrakmasýna deðer vermez.” O halde oruç tutarken yalandan ve çirkin sözlerden uzak duralým. Bu mübarek ayda hayýrlarýmýzý ve iyiliklerimizi artýralým. Oruçlarýmýzýn, namazlarýmýzýn, zekat, öþür ve sadakalarýmýzýn, dualarýmýzýn ve bütün ibadetlerimizin Allah'ýn rýzasýna uygun ve makbul olmasýný Yüce Rabbimden niyaz ederim.

Cumartesi gün Teravih Namazýný Tillo da kýlmak nasip oldu. Hafýz Taha Gültekin'in imamlýðýný yaptýðý Sultan Memduh Camisi gerçekten insanýn içine huzur veriyor. Yaklaþýk 30 kiþi kadar varýz. Aramýzda çocuk denilebilecek yaþta ancak iki kiþi var. Ýmamlýðý önce Þeyh Bedrettin Aydýn yaptý. Onuncu rekattan sonrada Hafýz Taha Gültekin mihraba geçti. Ýkisi de insanýn ruhuna hitap eden Kuran okuyuþlarý ile ruhlara hitap ettiler. Teravih namazý yatsý ve vitir namazlarý ile birlikte yaklaþýk 70 dakika sürdü. Ancak, manevi atmosfer o kadar güzeldi ki, bu sürenin ne zaman geçtiðinin bile farkýna varmadýk. Pazar günü de Þeyh Ebul Vefa Camisine gittik. Burada da Ýsmail Hocanýn güzel ve süre açýsýndan da gerçekten ideal olarak kýldýrdýðý namazýn ardýndan, Ýbrahim Çoban'ýn okuduðu ilahi dinlendirici oldu. Bu camimiz çocuklarýn fazlalýðý dikkat çekiyordu. Dört saf halinde dizilen cemaat Ýsmail Hocanýn uyarýsý üzerine çocuklarý da aralarýna aldýlar. Burada da huzur içerisinde bir namaz kýlmak nasip oldu.

TRAFO YAPIMLARI ÝÇÝN ÇED SÜREÇLERÝ DEVAM EDÝYOR Baykan ve Kurtalan ilçeleri sýnýrlarý içerisinde TEÝAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlmasý ve iþletilmesi planlanan iki trafo merkezi için ÇED sürecinin devam ettiði belirtildi. Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada yaklaþýk 54 km uzunluðundaki “380 kw Siirt TM Ýrtibat Hatlarý ve Siirt Trafo Merkezi” projesine iliþkin hazýrlanan ÇED raporunun, ÇED Yönetmeliðinin 8. Maddesi gereðince halkýn görüþüne açýldýðý vurgulandý. Açýklamada vatandaþlarýn, projeye iliþkin görüþ, soru ve önerilerini Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðüne bildirilebileceði belirtildi.

Yüce Allah (c.c.) tarafýndan mahlukatýn en þereflisi olarak yaratýlan insan, hem maddi hem de manevi yönden hiçbir varlýða verilmemiþ nimetlerle nimetlenmiþtir. Maddi yönden en güzel suret, endam ve azalar insan'a verildiði gibi akýl, idrak, hafýza muhabbet ve yüce yaratýcýya muhatap olma gibi manevi özellikler de insana ihsan edilmiþtir. Bütün müspet ilimlerin þahadetiyle kainatta ne derece mükemmel bir nizam ve intizam olduðu ortadadýr. Bütün ilimler gayet manalý ve hikmetli yazýlmýþ, kainat kitabýný okuyan ve onu açýklayan birer müfessir ve þarih hükmündedirler. Bu kadar mükemmel bir kainatý yaratan Allah bu harika kainattaki sýrlarý ve incelikleri anlayacak, idrak edecek, niçin yaratýlmýþ olduklarýný keþfedecek gayet mükemmel bir varlýk olan þuur sahibi insaný da yaratmýþ ve onu bir aziz misafir olarak bu dünyaya göndermiþtir.Ýþte Yüce Allah kainatý gayet mükemmel yarattýðý ve bu kainata gönderdiði insan gibi bir varlýða yön verecek, ona dünya ve ahireti cennete çevirecek mükemmel bir nizam olan Ýslamiyeti göndermiþtir. Bizi bizden daha iyi bilen yüce yaratýcýmýzýn bizim faydamýz için son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) ile gönderdiði yüce Ýslam dininin bir esasý da Ramazan ayýnda tuttuðumuz oruçtur. Ramazan ayýnýn ve içinde tuttuðumuz oruç ibadetinin biz Müslümanlara saðladýðý tarif edilemez faydalarý ve hikmetleri vardýr. Gerçi biz Müslümanlar Ramazan ayýna Allah (c.c.) deðer verdiði için deðer veririz. Orucu da sýrf bizi yaratan ve bizim menfaat ve zararlarýmýzý bizden daha iyi bilen Allah (c.c.) emrettiði için tutarýz. Yalnýz yüce dinimizin ulviyetini anlamak, tatbik edildiði zaman dünyayý ve ahireti cennete çevirebilecek özellikle olduðunu daha iyi kavramak, anlatmak ve zaifleri teþvik etmek için yüce yaratýcýnýn emir ve yasaklarýndaki hikmet ve faydalarý bilmek güzel bir þeydir. Alem-i Ýslam olarak idrak etmiþ olduðumuz mübarek Ramazan ayýný iyi deðerlendirmek ve tuttuðumuz orucu mükemmel bir oruca çevirmek için bilmemizde fayda muhafaza ettiðim Ramazan orucunun hikmetlerinden bir kaçýný açýklamak istiyorum. Gelecek yazýmýzda Ramazan ayýndan alacaðýmýz dersler ve bu ayýn hikmetlerini Devam Edecek açýklayacaðýz.

KARAYOLLARINDA KIPIRDANMA Karayollarýnýn kent içinde muhtelif yerlere koyduðu levhalar bu kurumun ar tý k S ii rt 't e d e k ýp ýr da nm ay a baþladýðý yorumlarýnýn yapýlmasýna yol açtý. 94'üncü Þube Þefi Savaþ Özevin'in Diyarbakýr'a atanmasýnýn ardýndan bu göreve atanan Esat Umut Güllüoðlu'nun yaptýðý

çal ýþm ala r bu kur umu n il mer kez ind e varlýðýný hissettirmeye baþladý. Kent içi trafiði yönlendiren ýþýklý sinyaliza syon sistemini n arýzalarý anýnda giderilirken kent merkezin muhtelif yerlerine asý lan yön lev hal arý yla da b ir e ksi kli k giderilmiþ oldu.

24 Temmuz 2012 Salı Günü Gazetesi  

24 Temmuz 2012 Salı Günü Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you