Page 1

BÝR BÝLÝM HEYETÝ AYDINLAR (TÝLLO) ÝLÇESÝNDE ÝNCELEMELER YAPIYOR PROF. DR. IÞIK: TÝLLO'NUN ÝMDAT SESLERÝNÝ DUYALIM Ülkemizin deðiþik üniversitelerinden 14 kiþilik bir bilim heyeti Siirt'in Aydýnlar (Tillo) ilçesindeki tarihi ve kültürel varlýklarý inceliyor. Mimar Sinan, Muðla ve Baþkent Üniversitelerinden gelen bilim heyetinin koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Iþýk, soyut ve somut kültür varlýklarý açýsýndan çok zengin olan ilçenin imdat seslerinin duyulmasý gerektiðini belirterek yapacaklarý çalýþmayla ilçe için bir yol haritasý belirlemeye çalýþacaklarýný söyledi. Ýlçeyi diðer turizm merkezlerinden ayýran farkýn soyum ve somut kültür varlýklarýný iç içe kucak kucaða sunmasý olduðunu belirten Prof. Dr. Iþýk; ''Büyük bir potansiyele sahip olan Tillo hakkettiði yerde deðildir. Tillo'nun hak ettiði yere

gelmesi gerekir. Tillo'nun hak ettiði yere geldiði zaman herkes fark edecek ki, muhteþem bir

SAHÝBÝ Mehmet Esmeroðlu GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ayhan Mergen

TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

web : www.umutgazetesi.net 24 MART 2012 CUMARTESÝ

e-mail : umutgazetesi1@hotmail.com YIL : 8

SAYI : 2150

Tel: 0484 223 42 53

FÝYATI 12 Kr (KDV DAHÝL)

cevherdir. Tillo'nun diðer turizm merkezlerinden farký soyut ve somut kültür varlýklarýnýn bir arada kucak kucaða sunuyor olmasýdýr. Ancak bunu görmek gerekir. Ben ilk geldiðimde Tillo'ya bakmadým, Tillo'yu gördüm. Hemen buradan ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen'i arayarak durumu anlattým ve kurtarýlmasý gerektiðini belirttim. Kendiside büyük bir memnuniyetle karþýladýlar. Ýlk olarak valiliðinde verdiði destekle 60 yýl sonra ýþýk hadisesini saðlayan düzeneði onardýk. Ancak iþimiz bununla bitmedi, Burada muhteþem bir zenginlik var. Tillo'yu hem somut ve somut o kültürel varlýklarýný koruyalým. O muhteþemliðin göz göre kaybolmasýna izin vermeyelim. Bir program dahilinde Tillo'yu Devamý Sayfa 6’da kurtaralým diyoruz.

SÝÝRT VALÝSÝ ÇOLAK YAÞLILARA SAYGI VEFA BÝR BORÇTUR Siirt Valisi Musa Çolak yaþlýlar haftasý nedeniyle yayýnladýðý yazýlý mesajda yaþlýlara saygý bir vefa borcu olduðunu söyledi. Vali Çolak, yaþlýlarýmýzýn dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültürel deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan en deðerli varlýklar olduðunu belirtti. Yaþadýðýmýz en güzel deðerlerimizden birde þüphesiz, yaþlýlara duyduðumuz saygýdýr diyen Çolak; “Bir ömrün büyük bir kýsmýný, topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiþ insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma muhtaç olduklarý dönemde, ömürlerinin sonuna kadar, insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým Devamý Sayfa 6’da talep etme haklarý vardýr.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven Kuzu, yaþlýlara hürmetin geleneðimizde var olan ve bizi biz yapan özelliklerden birisi olduðunu belirtti. Kuzu, yaþlýlar haftasý nedeniyle gazetecilere yaptýðý açýklamada, yaþlýlarýn dün ile bugün arasýnda bir köprü görevi gördüklerini, bilgi ve deneyimleri ile topluma yol gösterdiklerini söyledi. Yaþlýlarý hürmet ve sevginin geleneðimizde var olan ve bizi biz yapan temel özelliklerden birisi olduðunu belirten Kuzu; ''Yaþlýlarýmýza sahip çýkmak onlara gerekli hürmet ve sevgiyi göstermek geleneðimizde var olan ve bizi biz yapan Devamý Sayfa 6’da temel özelliklerimizden bir tanesidir.

ASLAN, SADAK'IN ÜLKE, BÖLGE VE KENT BARIÞI ÝÇÝN ÖNEMLÝ BÝR ÝSÝMDÝR Siirt Fýstýk Üreticileri Birliði Baþkaný Þuayip Aslan, Birlik Yönetim kurulu ile birlikte Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak hakkýnda verilen hapis cezasýnýn onanmasý ve Ýç Ýþleri Bankalýðýna görevden alýnmasý için yapýlan baþv urus u ned eniy le be ledi ye ya ptýð ý ziy aret sýrasýnda yaptýðý açýklamada Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn barýþçýl kimliði nedeniyle ülke, bölge ve kent barýþý için önemli bir isim olduðunu söyledi. Siirt Fýstýk Üreticil eri Birliði Yönetim Kurulu Ü yeleri B irlik Ba þkaný Þu ayip Asl an Baþkanlýðýnda Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak hakkýnda verilen hapis cezasýnýn onanmasý ve Ýç Ýþleri bankalýðýna görevden alýnmasý için yapýlan baþvurusu nedeniyle Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadakla dayanýþma ve destek vermek amacýyla Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ý makamýnda ziyaret

etti.

Fýstýkçýlar Birliði Baþkaný Þuayip Aslan ziyaret sýrasýnda yaptýðý konuþmada, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sa da k' ýn dü n k ut la na n N ew ro z bayramýnýn coþku içinde geçmesinden do la yý ha rc ad ýð ý ça ba ve ya pt ýð ý katk ýlar dan dola yý teþe kkür eder ek, ken dis ine ver ile n cez aný n Yar gýt ay tarafýndan onanmasý ve Ýç Ýþleri Bakanlýðý görevden alýnmasýndan dolayý yapacaklarý dayanýþma ve destek ziyaretinin 15 gün önce gerçekleþtirdikleri kongreden dolayý geçtiðini ifade ederek Baþkan Sadak'ýn göreve geldiði günden fýstýk üreticilerine dest ek ve katk ýlar ýný esir geme diði ni söyledi.


SAYFA - 2

24 MART 2012 CUMARTESÝ

- GÜNCEL -

TEKNOLOJÝK GELÝÞMELERÝ YERLÝ ÜRETÝM HALÝNE GETÝRMELÝYÝZ

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, ''Teknolojik geliþmelerin, Türkiye'de kendi mühendislerimiz, bilim adamlarýmýz ve sosyal bilimcilerimizle birlikte yerli üretim haline gelmesi lazým'' dedi. Bakan Yýldýz, Melikþah Üniversitesi'nde düzenlenen TÜBÝTAK Ortaöðretim Öðrencileri Arasý Araþtýrma Projeleri Bölge Yarýþmasý'nýn ödül töreninde yaptýðý konuþmada, yerli kaynaklarýn harekete geçirilmesinini önemine dikkati çekti. Bu tür organizasyonlarýn Türkiye'nin geleceðine yönelik yatýrýmlar olduðunu ifade eden Yýldýz, ''Bu iþler sadece kanun veya mevzuat yapmakla olmuyor, bunlarýn altýný bilimsel çalýþmalarla doldurmak gerekiyor'' dedi. TÜ BÝ TA K' ýn yü rü tt üð ü ça lý þm al ar ý heyecanla takip ettiklerini dile getiren Yýldýz, þunlarý söyledi: ''Teknolojik geliþmelerin, Türkiye'de kendi mühendislerimiz, bilim adamlarýmýz ve sosyal bilimcilerimizle birlikte yerli üretim haline gelmesi lazým. TÜBÝTAK bilim insanlarý ve akademisyenlerle beraber yaptýðý koordinasyonla bunu yapabilecek güçtedir. Dünya ekonomisine entegre olmanýn yolu da bunlarýn yerlileþtirilmesiyle ilgili çalýþmalardan

geçmektedir. Ar-Ge çalýþmalarýna daha fazla pay ayýran ülkeler geliþmiþ ülkelerdir. 2002 yýlýnda bunun için 3,2 milyar lira öde nek ay rýl mýþ tý. Bu , gayri safi yurtiçi hasýlanýn yü zd e ya rý mý na de nk geliyordu. 2011 yýlýnda bu rakamý 10 milyar liraya ul aþ tý rd ýk . Ga yr i Sa fi Yurtiçi Hasýla'daki payý da yüzde 1'i geçti. 2 023 yýlýnda gayri safi yurtiçi hasýlamýzýn en az yüzde 2'sine karþýlýk gelmesini hedefliyoruz. Bütün ülke deðerlerini n yüzde 2'sinin araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýna ayrýldýðý bir yapýnýn olmasýný amaçlýyoruz.'’ Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamýnda, ortaöðretim ve üniversitelerin de hedefler dýþýnda kalmasýnýn düþünülemeyeceðini belirten Yýldýz, bu nedenle öðrencilerin yaptýðý çalýþmalarýn büyük önem taþýdýðýný kaydetti. Güneþ enerjisi ve rüzgar konusunda yerli kayna klarý n kulla nýlma sýyla ilgil i çalýþ malar ýn

sürdüðünü, petrol ve doðalgazdaki ithal girdilerin de yerli kaynaklar haline gelmesi için çalýþýldýðýný ifade eden Yýldýz, ''Bilim, fen veya sosyal alanlarýn her birisindeki geliþmiþlik, aslýnda güçlü devlet ve güçlü ülke vurgusuna en önemli zemini oluþturmaktadýr. Kültürü, eðitimi, sosyal alaný ilerde olmayan ülkelerin güçlü ülke iddiasý olamaz'' diye konuþtu. Bakan Yýldýz'ýn yaný sýra Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ve Garnizon Komutaný Tümgeneral Ali Demiral'ýn da katýldýðý törende, proje yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler ve danýþman öðretmenlerine ödülleri verildi.

BAKAN EKER, GAZETECÝ TOPLU SÖZLEÞME KONUSU ADAYLARINA SESLENDÝ MAYIS AYINDA ÇÖZÜLÜR

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, AA Haber Akademisi'nde gazeteci adaylarýna ''Siz modern insanýn, modern bireyin gözü, kulaðý, aslýnda enformasyonunun önemli bir kaynaðý ve ayný zamanda vicdanýsýnýz'' diyerek seslendi. AA Editör Masasý'nýn konuðu olan ve AA'nýn yurt dýþý temsilcileri, bölge müdürleriyle Ankara'da görev yapan birim editörlerinin gündeme iliþkin sorularýný yanýtlayan Eker, daha sonra AA Haber Akademisi'ni ziyaret ederek gazeteci adaylarýna bir konuþma yaptý. Konuþmasýna, ''Merhaba arkadaþlar, bir az önce Sayýn Genel Müdürümüz Kemal Öztürk Bey, bana çok güzel bir müjde verdi. Bir akademi oluþturduklarýný ve burada genç gazetecilerin eðitim gördüðünü söyledi'' diyerek baþladý. Bundan çok memnun olduðunu ifade eden Eker, ''Hepinizin üniversite mezunu olduðunu öðrendim. Bu da çok önemli bir bilgiydi benim için. Siz, modern insanýn, modern bireyin gözü, kulaðý, aslýnda enformasyonunun önemli bir kaynaðý ve ayný zamanda vicdanýsýnýz'' diye konuþtu. Vicdanýn önemine iþaret eden Eker, ''Tüm insanlarýn ortak varlýk bilinci, eþitlik, adalet, merhamet hepsi aslýnda bunun içerisinde, vicdan kelimesi çok güzel bir kelime'' dedi. Eker, habercilerin de sadece kendi bakýþ açýlarý ve kendi deðer yargýlarýyla deðil, herkesin içinde yer aldýðý varlýk aleminin adalet kodlarýyla hareket etmesi gerektiðini söyledi. Medya sektörünün bilgi ve teknoloji kullandýðýný dile getiren Eker, sektörde eðitim gerektiðini kaydetti. Bakan Eker, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Sonuç itibariyle artýk küreselleþen dünyada ne oluyor, ne bitiyor, geliþmeler ne yönde, hepimizi etkileyen kuþatan bir ortak kültürün kodlarý sizlerin aracýlýðýyla teþekkül ediyor. Bunun için yaptýðýnýz iþ çok önemli. Bunu ne kadar iyi yaparsanýz, bunu ne kadar doðru yaparsýnýz, donanýmýnýz ne kadar iyi olursa insanlýða katkýsý da bu kadar fazla olur, iyi olur.'’ Bakanlýðýnýn Yayýn Dairesi ve Tarým Televizyonu olduðunu anlatan Eker, televizyonun 24 saat yayýn yaptýðýný, stüdyolarýnýn bulunduðunu belirtti. Eker, ''Ýletiþim fakültesi mezunlarýndan çok aldým. Tarým Bakanlýðý'na ben ilk defa sosyolog aldým. Çünkü biz tarýmý kültür olarak tarif ediyoruz. Tarým kültürdür'' dedi. Bakan Eker, konuþmasýnýn sonunda gazeteci adaylarýna baþarýlar diledi. Akademi öðrencilerinin Bakan Eker'e çiçek sunmasýnýn ardýndan hatýra fotoðrafý çektirildi.

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kamu görevlilerine toplu sözleþme hakký tanýyan yasa tasarýsýyla ilgili, nisan ayýnda yasama sürecini hýzlý þekilde bitirmeleri durumunda mayýsýn sonuna varmadan konunun çözüleceðini söyledi. Bangladeþ'in Ankara Büyükelçisi Zulfigur Rahman'ý makamýnda kabul eden Çelik, Bangladeþ Baþbakaný'nýn 10-13 Nisan tarihleri arasýnda Türkiye'yi ziyaret edeceðini belirtti. Bangladeþ Karma Ekonomik Komisyon (KEK) eþbaþkaný olduðunu anýmsatan Çelik, görüþmede bu yýl içinde yapýlmasý planlanan KEK toplantýsýnýn tarihini de kararlaþtýracaklarýný kaydetti. Çelik, gazetecilerin ''Memur maaþlarýyla ilgili düzenleme komisyondan geçti. Bundan sonraki süreç nasýl ilerleyecek'' sorusunu þöyle yanýtladý: ''Grupla yaptýðýmýz görüþmede, gruplar arasýnda Danýþma Kurulu çerçevesinde konular ele alýnacak. Ama ilk görüþülecek yasalardan birisi olacaðý ifade edildi. Þu anki tabloya bakanlýktan bakýnca 4+4+4 yasasý herhalde öncelik arz ediyor. Hemen akabinde de kamu görevlileri sendika yasasý gündeme gelecek. Yasanýn Cumhurbaþkanýmýzýn onayýndan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayýmlanmasýyla birlikte hýzlý þekilde taraflarla bir araya geleceðiz. Toplu sözleþme görüþmeleri baþlamýþ olacak. Buna göre, nisan ayýnda yasama sürecini hýzlý þekilde bitirirsek, mayýsýn sonuna varmadan da bu konu çözülmüþ olur.'’ Büyükelçi Rahman da iki dost ülke arasýndaki ekonomik ve ticari iliþkiler açýsýndan KEK'in çok önemli olduðunu düþündüðünü ifade etti. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Bangladeþ ziyaretleri sonrasýnda iliþkilerde ciddi bir yükselme ve ilerleme olduðuna iþaret eden Rahman, ülkesinin Baþbakaný'nýn Türkiye ziyaretinin ardýndan iþbirliðinin her alanda daha da ileri aþamalara taþýnacaðýna inandýðýný söyledi.


SAYFA - 3

24 MART 2012 CUMARTESÝ

- BÖLGEDEN -

GENÇLERDEN VALÝ TOPRAK’A ANLAMLI ZÝYARET T

ürkiye Gençlik Cemiyeti Güneydoðu Anadolu Bölgesi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak’ý ziyaret ederek, Diyarbakýr’da yapacaklarý çalýþma ve faaliyetler konusunda destek istedi. Hüseyin Cengiz baþkanlýðýndaki Türkiye Gençlik Cemiyeti Güneydoðu Anadolu Bölgesi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden oluþan 6 genç, Diyarbakýr Valisini makamýnda ziyaret etti ve cemiyetlerinin çalýþmalarý ve amacý hakkýnda bilgi verdi. Cemiyet adýna konuþan Baþkan Hüseyin Cengiz, kuruluþlarýnýn milli ve manevi deðerleri benimseyen bir gençliðin yetiþmesi amacýyla olduðunu söyleyerek, bu baðlamda kendilerinin de Diyarbakýr ve 13 ili kapsayan Türkiye Gençlik Cemiyeti Güneydoðu Anadolu Bölgesi Federasyonu’nu kurduklarýný anlattý. Diyarbakýr nüfusunun gençlik potansiyeline dikkat çeken Cengiz, Vali Toprak’ýn bu konuda kentte önemli çalýþmalara imza attýðýný belirtti. Cemiyetlerinin bundan sonraki çalýþmalarýna destek isteyen Cengiz, ayrýca Vali Toprak’ý cemiyetlerine davet etti. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak da, Türkiye Gençlik Cemiyetinin gençlerin bilinçlendirilmesinde önemli bir misyonu yüklendiðine dikkat çekti. Ülkemizdeki gençlerin kendilerini çok iyi yetiþtirmeleri gerekliliðinin altýný çizen Vali Toprak, þöyle konuþtu: “Gençlerimizin iyi yetiþtirilmesi, mensubu toplumumuzun deðerleri ile deðerlenmesi, bu deðerler içerisinde akýl, bilim ve teknoloji gerçeðinde geleceðe güvenle bakmasý gerekir” Sizlere çok teþekkür ediyorum. Gençler olarak böyle bir sorumluluk hissederek, bir yükün altýna girmeniz, bu konuda çalýþma yapmanýz, ülke çapýnda önemli bir yapýlanmaya gitmeniz, önemli bir katkýdýr. Belirttiðiniz üzere, cemiyetinizin misyon ve vizyonu gerçekleþtirecek bir þekilde faaliyetler yürütmek önemlidir. Gençlerimizin iyi yetiþtirilmesi, toplumumuzun deðerleri ile deðerlenmesi, bu deðerler içerisinde akýl, bilim ve teknoloji gerçeðinde

geleceðe güvenle bakmasý gere kir. Bu no ktad a çok sýkýntýlarýmýz olduðu kadar, çok öne mli çal ýþm ala r da ya pý lý yo r. Bu ra da ta bi ki Devletimizin yükümlülüðü ve so ru ml ul uð u ç er çe ve si nd e yapýlan iþler var. Bir de sizin gibi sivil toplum örgütlerinin bu noktada katký saðlamasý, bu noktada aydýnlatmasý ve eðer ki yapý laca k bir iþ vars a, toplumun tüm katmanlarýyla birlikte bir iþ bölümü içerisinde gerçekleþtirmesi gerekir. “Sorunlarý sizlere birlikte, sizlerden katký alarak çözeceðiz” Tabi ki gençlerimizin eðitimden istihdama, kültürden sosyal aktivitelere, saðlýða, iyi yetiþmeye, teknolojiyi iyi kullanmaya ve dünyaya açýlma noktasýnda önemli çalýþmalar yapýlmasý gerekiyor. Bu konuda sorunlar var ama çözülüyor. Ama hep birlikte bunlarý özümseyip eksikliklerimizi giderip daha ileriye gidebiliriz. Özellikle Diyarbakýr’a baktýðýmýzda eðitimin eksik olmasýnýn ve bilgisizliðin getirdiði bir takým sorunlar var. Bazý konularýn gençlerimiz, ailelerimiz, kýzlarýmýz ve çocuklarýmýz üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Elbirliði ile gönül birliði ile bu sorunlar çözülüyor. Bu sorunlarý sizlere birlikte, sizlerden katký alarak çözeceðiz. Biz burada kendi aramýzdaki sorunlarla uðraþýrken, dünya yerinde saymýyor. Ýleriye doðru geliþerek gidiyor. Vali Toprak, Cumhuriyetimizin 100. Yýlý olan 2023 yýlýnda, ülkemizde hedeflenen baþarýlarýn elde edilmesi için, milletçe çok çalýþmamýz ve iyi bir planlamanýn yapýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Vali Toprak, þöyle dedi: “Dünya ileriye giderken, bizim kýsýr çekiþmeler ve gereksiz gündemlerle uðraþmamýz gerekiyor” “Biz eðer ki 2023 vizyonu diyorsak, daha nice yüzyýllar insanýmýzý sosyal yaþam düzeyi yükselmiþ, kaliteli bir yaþamla buluþturmak, insani deðeri arttýrmak ve insana verdiðimiz deðer çerçevesinde insanlarýmýzýn sorunlarýný çözmek istiyorsak, bunlarý daha iyi planlayýp geleceðe daha iyi bir þekilde yürümeliyiz. Dünya ileriye giderken, bizim kýsýr çekiþmeler ve gereksiz gündemlerle uðraþmamýz gerekiyor. Bu durum bize hem zarar verir hem de yapacaðýmýz iyi þeyler açýsýndan zaman kaybettirir. Ancak temel çýkýþ noktasýnda insanlarý

sevdiðimizi, insana deðer verdiðimizi ve her bir insanýmýzýn canýný canýmýzdan aziz bildiðimizi ortaya koyarsak ve hedefimiz de bu olursa istenilen noktaya daha iyi bir þekilde gitmiþ oluruz. “Eðitim ve öðretimle birlikte sportif aktivitelerin gençlerimizin hem bedenen he de zihnen geliþimlerine önemli katký saðlayacaðýna inanýyoruz” Bu noktada gençlikle ilgili önemli çalýþmalar var. Sayýn Bakanýmýzýn katkýlarýyla inþallah daha iyi þeyler yapýlacak. Baðlar ilçemizde, Sur ilçemizde buranýn tarihi kültürel kimliðini de yansýtacak þekilde iki Gençlik Merkezi’nin yapýmýna baþlanacak. Bunun planlamasý yapýldý. Bu noktada Sayýn Gençlik ve Spor Bakanýmýz da bize söz verdi. Siz bunlara baþlayýnýz ben Silvan ve Bismil’e de 2 adet Gençlik Merkezi yapýlmasý için ilave destek vereceðim dedi. Biz de bir yandan yeni merkezlerin yapýmýný devam ettirirken bir yanda da mevcut yerlerimizi de daha verimli kýlmanýn gayreti içindeyiz. Bir taraftan spor salonlarýmýzýn Milli Eðitim Müdürlüðü ve Gençlik ve Spor Müdürlüðümüzce müþtereken kullanýlmasý için çeþitli sportif aktiviteler organize ediliyor. Elbette eðitim ve öðretimle birlikte sportif aktivitelerin gençlerimizin hem bedenen hem de zihnen geliþimlerine önemli katký saðlayacaðýna inanýyoruz. Bu tür faaliyetlerle suç ve suçluluk unsurunun da önüne geçileceðine inanýyorum. Böylelikle hem ruhen hem bedenen iyi ve saðlýklý yetiþmiþ çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin geleceðe daha güvenli ve daha emin bir þekilde güzellikler içinde yürüyeceðini düþünüyorum. Üstelik bu þekilde aile ortamlarýnýn da iyileþtiðini güzelleþtiðini ve ahlaklý ve örnek bir insan olarak yetiþeceklerinden de eminiz. Ýnsanlarýmýzý bu deðerlerle donatabilirsek ve bu görevi layýkýyla yerine getirebilirsek inþallah her þey daha güzel olur.” Ziyaretin sonunda Sayýn Valimiz Mustafa Toprak ve Türkiye Gençlik Cemiyeti Güneydoðu Anadolu Bölgesi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, hatýra fotoðrafý çektirdi.>D.V.

AVUSTURYA BÜYÜK ELÇÝSÝ BÝGGS MARDÝN’DE

A

vusturya Büyük Elçisi Lan Biggs ve eþi Christine Biggs Vali Turhan Ayvaz’ý makamýnda ziyaret etti. Çeþitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Avusturya Büyükelçisi Biggs ve eþini Makamýnda kabul eden Mardin Valisi Turhan Ayvaz ve eþi Fatma Ayvaz, bir süre görüþ alýþveriþinde bulundu. Ülkesinin iyi niyet ve dostluk mesajlarýný ileten Büyükelçi Biggs’i Mardin’de görmekten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Mardin ilinin

sosyal, ekonomik ve turizm yapýsý hakkýnda Büyükelçi Biggs’i bilgilendiren Vali Ayvaz, Büyükelçi Biggs’e Ýsmet Yedi Kardeþ’in eserlerinden bir tablo hediye etti. Fatma Ayvaz ise Bayan Christine Biggs’e Mardin Ýline özgü el iþlemesi altýn varaklý bardak ve tabak seti hediye etti. Gezi ve temaslarýný sürdürmek üzere Valilikten ayrýlan Büyükelçi ve eþine akþam Vali Turhan Ayvaz ve eþi Fatma Ayvaz tarafýndan yemek verildi.>M.V.


SAYFA - 4

24 MART 2012 CUMARTESÝ

- BÝLÝM -

MERKÜR'DE 'SU' KANITI M

erkür'ün kutuplarýnda buz kütlelerinin bulunduðuna dair bazý kanýtlar bulundu. NASA'nýn uzay aracý Messenger'ýn ulaþtýðý bulgularýn gezegende donmuþ halde su bulunduðu hipoteziyle tutarlý olduðu belirtildi. Amerikan Havacýlýk ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Merkür'e gönderdiði ''Messenger'' uzay aracý, gezegenin kutuplarýnda buz kütleleri bulunduðuna dair yeni kanýtlar buldu. BBC'nin haberine göre, Messenger'daki MDIS görüntüleme aracýyla Merkür'ün kutup bölgelerinden alýnan görüntüler, daha önce tespit edilen parlak lekelerin gölgede kalan kraterlerin çevresinde bulunduðunu gösterdi. Radyo teleskoplarla 1991 yýlýnda yapýlan çalýþmalarda Merkür'ün kutup bölgelerinde parlak lekeler tespit edilmiþti. Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalý Fizik Laboratuvarý'ndan Dr. Chabot, MDIS görüntülerinin Merkür'ün güney ve kuzey kutbundaki tüm parlak lekelerin gölge altýndaki bölgelerde bulunduðunu gösterdiðini söyledi. Dr. Chabot, bulgularýn gezegende donmuþ halde su bulunduðu hipoteziyle tutarlý olduðunu belirtti. Proje araþtýrmacýlarýndan Maria Zuber de Messenger'dan gelen yeni verilerin Merkür'de buz kütleleri bulunduðu iddialarýný güçlendirdiðini bildirdi. Merkür'e ilk kez 1970'lerde ''Mariner 10'' adlý uzay aracý gönderilmiþti. Gezegene gönderilen ikinci uzay aracý olan Messenger, Merkür'ün yüzeyindeki bazý bölgelerin haritasýný çýkardý. Messenger'dan gelen veriler, Merkür'ün uzunca bir süredir jeolojik olarak aktif olduðunu da ortaya çýkardý. Elde edilen verilere göre gezegenin yüzeyindeki kraterler, ortaya çýkýþlarýnýn ardýndan meydana gelen bir tür jeolojik süreç sonucu biçim deðiþtirmiþ. ''Science'' dergisinde yayýmlanan bulgular, Güneþ'e en yakýn gezegen olan Merkür'le ilgili þimdiye kadar bilinenleri deðiþtireceðe benziyor. Öte yandan, bilim adamlarý, Merkür'ün iç yapýsýyla ilgili yeni bir model önerdi. Modele göre Merkür'ün devasa iç çekirdeði, Güneþ Sistemi'ndeki diðer gezegenlerden farklý olarak demir sülfürden bir kabukla kaplý. 2004 yýlýnda fýrlatýlan Messenger, Mart 2011'de Merkür'ün yörüngesine girmiþti. Dünya'nýn üçte biri büyüklüðündeki Merkür'ün çapý, 4 bin 880 kilometre. Dünya'dan sonra Güneþ Sistemi'ndeki ikinci en yoðun gezegeni olan Merkür'ün demir çekirdeði gezegenin kitlesinin yüzde 60'ýndan fazlasýný oluþturuyor. Merkür'ün yüzeyinde sýcaklýk, 425 ila eksi 180 derece arasýnda deðiþiyor.>Bilim.Org

B

ilim insanlarý, en doðru zaman hesabýný yapacak nükleer bir saat geliþtirmek için çalýþmalara baþladý. Nükleer saatin, evrenin yaþýna denk gelen 14 milyar yýlda saniyenin sadece 10’da biri kadar yanýlma hatasý bulunacak. Uluslararasý üç bilimsel kurumun yer aldýðý projenin gerçeðe dönüþtürülmesi halinde, fizikteki en temel teoriler daha iyi incelenebilecek. Physical Review Letters dergisinde yayýmlanacak araþtýrmaya göre, nükleer saatin hassasiyeti, tek bir toryum iyonunun çekirdeðine dayanacak. Nükleer saatin zaman ayarý, bugün Küresel Konumla Sistemleri’nin (GPS) temelini oluþturan atomik saatlerden 100 kat daha doðru olacak. Ýletiþimde çýðýr açabilecek nükleer saat, ayný zamanda fizikteki temel ölçüm deneylerinde de büyük bir atýlým saðlayabilir. Nükleer saat projesi, ABD’nin Georgia Teknoloji Enstitüsü ve Nevada Üniversitesi ile Avustralya’nýn New South

GECELERÝ ÇALIÞAN GÜNEÞ ENERJÝSÝ SANTRALÝ

Ý

spanya’nýn Sevilla ile Cordoba kentleri arasýnda kalan Andalusi’nin ovalarýnda kurulu Gemasolar güneþ enerjisi santrali, 7/24 elektrik üretimi yapabilme özelliðiyle dünyada bir ilk. Her biri 120 metre kare büyüklüðünde 2,600 güneþ panelinden oluþan enerji santrali, 480 dönüm arazi üzerinde kurulu. Santralin baþteknisyeni Santago Arias, “Gemasolar, dünyanýn gece ve gündüz elektrik üreten tek santrali” derken, santraldeki çalýþma sistemini þöyle özetledi: “Buradaki mekanizma çok basit... Paneller, güneþ ýþýnlarýný kuleye iletiyor. Burada, ýþýnlarýn Dünya’ya ulaþtýklarý enerji bin kat daha yoðun olarak elde ediliyor.” Enerji, 500 dereceden daha yüksek sýcaklýkta erimiþ tuzla dolu depolarda saklanýyor. Tuz, elektrik üreten türbinlerin dönmesi için buharýn ortaya çýkmasýnda kullanýlýyor. Gemasolar’ý diðer güneþ enerji santrallerinden farklý kýlan, enerji depolama kapasitesi. Santral, gün içinde elde ettiði enerjiyi kullanarak gece boyu elektrik üretimine devam edebiliyor. Arias, “Buarada enerjiyi Güneþ’e göre deðil, kendi kapasitemize göre kullanabiliyoruz” dedi. YÜZDE 60 FAZLA ENERJÝ Gemasolar, 7/24 elektrik üretebilme özelliði sayesinde depolama kapasitesi olmayan bir santrale kýyasla yüzde 60 daha fazla enerji üretimi yapabiliyor. Standart güneþ enerjisi santralleri yýlda ortalama 1,200-2,000 saat çalýþabilirken, Gemasolar yýlda 6,400 saat elektrik üretebiliyor. Arias, “Yýlda 30 bin haneye yetecek elektrik üretebiliyoruz. Bu, 30 bin ton karbondioksitin atmosfere salýnmasýný önlediðimiz anlamýna geliyor” ifadesini kullandý. Ýspanya, yenilebilir enerji alanýnda özellikle devlet yatýrýmlarýyla büyük atýlým saðladý. Avrupa’nýn rüzgar enerjisinden en çok enerji üreten ülkesi olan Ýspanya, güneþ enerjisinde Almanya’nýn ardýndan ikinci sýrada yer alýyor. Gemasolar’ýn bugüne gelmesinde, yabancý yatýrýmlarýn da etkisi büyük. Enerji santrali, Ýspanya’nýn Sener þirketiyle Abu Dabi merkezli Masdar þirketinin ortak giriþimi. Arias, Gemasolar’ýn 200 milyon euroyu (260 milyon dolar) aþan bir yatýrým gerektirdiðine dikkat çekerek, “Bu tür enerji santralleri hem gereken ham madde, hem de büyük yatýrým ihtiyacý nedeniyle çok maliyetli” dedi. GETÝRÝSÝ ÇOK YÜKSEK Gemasolar, yatýrým için harcanan parayý 18 yýl içinde bankalara ödeyecek. Arias, artan petrol fiyatlarýyla, ileriki yýllarda enerji santalinin "para basmaya baþlayacaðýný” öne sürdü. Avrupa’yý etkisi altýna alan ekonomik krizin gölgesi altýnda olan Ýspanya için, yenilebilir enerji ayný zamanda çok büyük bir tasarruf olanaðý saðlýyor. Euro bölgesinin güçlü ekonomilerinden kabul edilen Ýspanya, ekonomik krizde aldýðý yaralarý yenilenebilir enerjinin de yardýmýyla sarmaya çalýþýyor. Krizde iþsizlik oraný yüzde 31.23’e çýkan Andalusia, bu alanda Ýspanya rekoru kýrdý. Arias, 25 Mart’ta yerel seçimler olduðunu belirterek, “Üç yenilenebilir enerji projesi kriz nedeniyle ertelendi... Gelecekte bu sýkýntýlarý aþýp projeleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.>Bilim.Org

Wales Üniver sitesi tarafý ndan yürütülüyor. Araþtýrma ekibinde yer alan Geor gia Tekn oloj i Enst itüs ü’nd en Alex Luzm ich, RedOrbit sitesine, “Günümüzdeki birçok uygulama için atomik saatler yeterince doðruluk saðlýyor. Ancak çok daha kesin ölçümler sunan bir saat deneyleri bir adým ileriye taþýyabiir” yorumunu yaptý. YÜKSEK FREKANSLI LAZER Atomik saatlerin zaman hassasiyetini, atomlardaki elektronlarýn lazerle oluþturulan titreþimleri saðlýyor. Ancak bu atomlar manyetik ve elektrik alanlarýn etkisinde kalabiliyor. Bu durum, atomik saatlerin çok düþük bir oranda, 14 milyarda 4 saniye sapmasýna neden olabiliyor. Atomun çekirdeðinde daha yoðun bulunan ve elektronlardan aðýr olan nötronlar ise manyetik ve elektrik alanlardan neredeyse hiç etkilenmiyor. Bu sayede, nükleer saatlerdeki yanýlma oranýnýn 14 milyar yýlda saniyenin sadece 10’da birine indirilmesi hedefleniyor. Araþtýrma ekibinde yer alan Corey Campbell, “Nötronlar atomun çekirdeðinde çok daha yoðun ve birbirlerine yakýn bulunuyor. Bu sayede dýþ düzensizlikler bu

Z KALMAYIN U S T UMU Her Gün Yeni Bir Umut

1 Yýllýk Gazete Aboneliði Daðýtým Masrafý ile Birlikte 300 TL’dir.

parçacýklarýn titreþimlerini neredeyse hiç etkileyemiyor” dedi. SOÐUTUCU ÝYON Bilim insanlarý, toryum 229 iyonunu daha yüksek enerji seviyesine taþýmak için, yüksek enerjili lazer kullanacak. Yüksek enerjili lazerin frekansýný çok net belirlenebilmesi sayesinde, zaman çok daha kesin ölçeklerde tutulacak. Nükleer saatin sürekli çalýþýr halde kalabilmesi için çok düþük sýcaklýklarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Normalde bu iþlem için lazer soðutma kullanýlýyor. Ancak nükleer saatte lazerin zaman hesabý yapacak olmasý nedeniyle araþtýrmacýlar toryum 229’un yanýna daha aðýr olan toryum 232 iyonu ekleyecek. Soðutulacak olan toryum 232, buzdolabý görevi görerek diðer iyonun soðumasýný saðlayacak. Araþtýrmacýlar, nükleer saatin, atomik saatten 100 kat daha doðru zaman hesabý yapacaðýný tahmin ediyor. Projenin baþarýya ulaþmasý halinde, nükleer ve atomik saatler ayný fizik deneylerinde karþýlaþtýrma yapmak için de kullanýlabilecek.>Bilim.Org

ZAYÝ ÝLANI

Þirvan Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden Almýþ Olduðum Nüfus Cüzdanýmý Kaybetttim Hükümsüzdür. Hediye GÜNBATAR

0,60 VASIF KADROSU TÜRÜ: YEREL SÜREKLÝ YAYIN

Günlük Baðýmsýz Gazete

SAHÝBÝ Mehmet ESMEROÐLU

Grafik Tasarým Baský

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Erdal TURÞAK

UMUT OFSET GAZETE VE MATBAACILIK

SAYFA EDÝTÖRÜ Ayhan MERGEN

MUHABÝR Davut AÐAH

Hami efendi Cad. Erden Apt. Altý 6/A SÝÝRT

MUHABÝR Mehmet Cahit YILMAZ

TELFAX: 0.484 223 42 53


SAYFA - 5

24 MART 2012 CUMARTESÝ

- GÜNCEL -

TÜRKÝYE'DE GDO ÜRETÝMÝNE KADININ SÝYASETTEKÝ AÐIRLIÐI ASLA ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

G

SÝÝRT’TE ÝLK DEFA HÝZMETÝNÝZE SUNULMUÞTUR

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, tohumculukta Türkiye'nin dýþa baðýmlý olduðu iddialarýnýn gerçeði yansýtmadýðýný belirterek, ''Bu bir þehir efsanesi, doðru deðil. Türkiye tohumculukta dýþa baðýmlý bir ülke deðildir. Tohumculuk sektöründe muazzam bir geliþme saðlandý'' dedi. Bakan Eker, AA Editör Masasý'na konuk oldu. Editör Masasý'nda, AA'nýn yurt dýþý temsilcileri, bölge müdürleriyle Ankara'da görev yapan birim editörlerinin gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Eker, Türkiye'de tohumculuk sektöründe büyük artýþ yaþandýðýný, birçok tohumculuk firmasýnýn mevsimsel þartlardan etkilenmemek için dünyanýn çeþitli ülkelerinde tohumculuk üretimi yaptýðýný söyledi. Türkiye'nin tohumculukta dýþa baðýmlý bir ülke olmadýðýný vurgulayan Eker, ''Bu bir þehir efsanesi, doðru deðil. Türkiye tohumculukta dýþa baðýmlý bir ülke deðildir. Tohumculuk sektöründe muazzam bir geliþme saðlandý'' diye konuþtu. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe Ýsrail'e baðýmlý olduðu iddialarýna iliþkin de ''Ýsrail'e geçen sene yaklaþýk 140 milyon dolar tarým, gýda ürünü sattýk. Bunun içerisinde tohum da var. Ýsrail'den aldýðýmýz yaklaþýk 27 milyon dolar, onun da içerisinde gýda maddesi var, tarým var, tohum var. Aldýðýmýz belli, sattýðýmýz belli, sattýðýmýz aldýðýmýzdan 4 kat daha fazla. Buna raðmen birileri kalkýp 'bizi Ýsrail tohumuna mahkum ettiler, muhtaç ettiler' diyor. Bu efsane, öyle bir þey yok. Türkiye, bugün tohumculuk sanayinde hamdolsun çok çok iyi bir noktada, dünyada ihracatý giderek artan bir ülke'' dedi. Bakan Eker, ''Türkiye'de asla GDO üretimine izin vermeyeceðiz. Genetiði deðiþtirilmiþ, gen aktarýlmýþ, gen transfer edilmiþ bir bitkisel ürünün, Türkiye topraklarý üzerinde üretimi yasak. Hiçbir þekilde olmuyor, olmadý ve olmayacak'' dedi.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, ''Kadýnýn hem AK Parti'de hem de Türkiye siyaseti içerisinde aldýðý yerin her geçen gün aðýrlýðýnýn daha da arttýðýný görebiliriz'' dedi. Yýldýz, Kayseri'de AK Parti Kocasinan Kadýn Kollarý Baþkanlýðý'ný ziyaretinde yaptýðý konuþmada, kadýnlarýn anne olma özelliðinin yanýnda toplumun birçok kesiminde aldýklarý kritik görevlerle de baþarýlarýný ispat ettiðini vurguladý. Kadýnlarýn siyasette de etkin görevler aldýðýný, AK Parti içinde bu etkiyi gördüklerini ifade eden Yýldýz, ''AK Parti'nin baþarýsý ayný zamanda ülkenin istikrarý, siyasi istikrarýyla çok alakalý. Her geçen gün kendilerini dinamik hale getiren ve hiçbir zaman için rehavete kapýlmayan teþkilatlarýmýzýn bir örneðini daha burada görüyoruz. Her birimiz, görevde bulunduðumuz yerlerde bayrak yarýþý içerisindeyiz. Görevlerimizi layýkýyla yapýp, bir sonraki arkadaþlarýmýza teslim ediyoruz'' diye konuþtu. Kadýnlarýn siyasetteki etkinliðinin arttýðýna dikkati çeken Yýldýz, ''Kadýnýn hem AK Parti'de hem de Türkiye siyaseti içerisinde aldýðý yerin her geçen gün aðýrlýðýnýn daha da arttýðýný görebiliriz. Þu anda 46 milletvekilimizle AK Parti temsil ediliyor. Kayseri'mizden ve birçok ilimizden milletvekilimiz var. Bizler milletvekili arkadaþlarýmýzla, belediye baþkanlarýmýzla, teþkilatýmýzýn her kademesinde bulunan arkadaþlarýmýzla beraber kadýn kollarýmýzýn yanýndayýz ve destekçileri olacaðýz'' ifadesini kullandý. Yýldýz'ýn konuþmasýnýn ardýndan ziyaret basýna kapalý devam etti.

GÜL ÇAMAÞIR YIKAMA SALONU HÝZMETÝNÝZDE

HER TÜRLÜ ÇAMAÞIR, PERDE, YORGAN, BATTANÝYE, KOLTUK KILIFI, MASA ÖRTÜSÜ, ÇARÞAF TAKIMI, NEVRESÝM ÝTÝNA ÝLE YIKANIR, ONARILIR VE ÜTÜLENÝR UCUZ FÝYAT ÜSTÜN HÝZMET ANLAYIÞI GÜL ÇAMAÞIR SALONUNDA ÝLETÝÞÝM: Gsm:0 544 288 31 04 - Gsm:0 536 484 70 10


24 MART 2012 CUMARTESÝ

SAYFA 6

- SPOR - GÜNCEL -

TEKNÝK DÝREKTÖR ÇOLAK TEKÝROVA BELEDÝYESPOR MAÇINDA BÜTÜN FUTBOLCULARIM ÝYÝ OYNADI Spor Toto, 3. Lig, 3. grup tak ýml arý nda n Sii rts por un tek nik di re kt ör ü Yü ce l Ço la k, Te ki ro va Belediyespor maçýnda bütün futbolcularýn görevlerini en iyi þekilde yerine getirdiklerin söyledi. Ço la k, ta ký md a sa ka t ve ce za lý futbolcu sayýsýnýn çok olmasýndan dolayý maçtan önce bazý endiþeler taþýdýðýný, ancak yeni þans tanýdýðý futbolcularýn da görevlerini en iþi þekilde yerine getirdiklerini belirtti. Maçý kendi saha ve seyircileri önünde oynadýklarýný hatýrlatan Çolak; ''Bu maça çýkarken sakat ve cezalý futbolcularýmýzýn çokluðunun yaný sýra hafta içinde ikinci maça çýkýyor olmamýzda beni korkutuyordu. Ancak yeni görev verdiðim futbolcularda görevlerini en iyi þekilde yerine

getirdiler. Tutuk baþladýðýmýz ve ilk yarý boyunca tutuk oynadýðýmýz bu maçýn, ikinci yarýsýnda daha güzel oynamaya baþladýk. Futbolcularým verdiðimiz taktikleri uygu lama ya ve raki p taký mý zorl amay a baþladýlar. Kolektif güzel bir oyun sergilediler. Nitekim bu güzel oyun bize iki gol getirdi. Kazandýðýmýz bu üç puanla puan sýra lama sýnd a üçün cü sýra ya yüks eldi k. Yolumuzda bir adým daha ilerlediðimiz için mutluyuz. Bu arada bütün futbolcularýmý ve özellikle yeni görev verdiðim futbolcularý kutluyorum.”dedi. Çolak, pazar günü Ankara Demirsporla yapacaklarý deplasman maçýnýn hazýrlýklarýna baþladýklarýný söyledi.

SÝÝRT VALÝSÝ ÇOLAK YAÞLILARA BÝR BÝLÝM HEYETÝ AYDINLAR (TÝLLO) SAYGI VEFA BÝR BORÇTUR ÝLÇESÝNDE ÝNCELEMELER YAPIYOR

Ancak bakým hizmetini çeþitli nedenlerle almayan büyüklerimize, bu hizmet devletimiz tarafýndan verilmektedir. Yaþlýlarýmýza ve onlarýn sorunlarýna sahip çýkmak, insanlýk ve yurttaþlýk görevimizdir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, "Bir milletin yaþlý vatandaþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu; o milletin yaþama kudretinin en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir milletin, geleceðe güvenle bakmaya hakký yoktur.” Diyerek, toplumumuzda yaþlýlarýmýza vermemiz gereken deðeri en güzel þekilde ifade etmiþtir. Bizlerde büyüklerimize olan saygýyý gönüllerimize yerleþtirdiðimiz bir gelenek ve de bir vefa borcu olarak görmekteyiz.''dedi.

48. KÜTÜPHANE HAFTASI BAÞLIYOR 1964 yýlýndan beri her yýl Mart ayýnýn son haftasýnda çeþitli etkinliklerle kutlanan Kütüphane haftasý bu yýl da 26 Mart - 01 Nisan 2012 tarihleri arasýnda kutlanacak. Hafta boyunca ilimizde de bir dizi etkinlik düzenlenecek. Toplumdaki tüm bireylerin ilgi alanlarýna, bilgi gereksinmelerine ve aydýnlanmalarýna yönelik; basýlý, görsel-iþitsel, düþünce ve sanat ürünlerini bünyesinde bulunduran, yaptýðý etkinliklerle bulunduðu yörenin kültür odaðý olan çaðdaþ Halk Kütüphanelerini tanýtmak ve en iyi biçimde kullanýlmasýný saðlamak amacýyla 1964 yýlýndan bu yana kutlanan Kütüphane Haftasý, Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan çeþitli etkinliklerle kutlanacaðý bildirildi. 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 10:00'da Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðünde yapýlacak olan haftanýn açýlýþ töreni Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile baþlayacak ,günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýn ardýndan, “Siirt Okuyor” kampanyasý kapsamýnda en çok kitap okuyanlara ödüllerin verilmesi , kitap sergisinin açýlýþý ve keman dinletisi ile program devam edecek. Ayný gün saat 12:30-13:00 saatleri arasýnda “Tüm Türkiye Kitap Okuyor” kampanyasý kapsamýnda kitap okunacak. 28 Mart 2012 Çarþamba “Siirt Kitap Okuyor” kampanyasý kapsamýnda Güres Caddesi Algida Cafe ve 30 Mart 2012 Cuma günü Kültür Kafe de Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan kurulan kitaplýk faaliyete geçirilecek. Kütüphane Haftasý 31 Mart 2012 Cumartesi gününe kadar her gün kütüphane de düzenlenecek çeþitli etkinliklerle süreceði belirtildi.

Mimar Sinan, Baþkent, Muðla Üniversitelerinde n, aralarýnda; astrofizikçi, mimar, heykeltýraþ ve arkeologlarýnda bulunduðu 14 kiþilik bir heyet olarak burada incelemelerimizi yapýyoruz. Bir yandan buradaki somut ve soyut kültürel varlýklara ait envanteri çýkarýrken, bu eserlerin nasýl korunmasý gerektiði konusunda bir yol haritasý çizmeye çalýþýyoruz. Bu çalýþmalarýmýzý daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, ÇEKÜL Vakfý, valilik ve diðer yetkililerle ileterek Tilo'nun imdat seslerini duyurmaya çalýþacaðýz.”dedi.

Bugün bu ve benzer deðerleri yitirdikleri için Avrupa da insanlar yaþlanmaktan korkuyorlar. Bizde ise yýllarca bize emek vermiþ, bin bir tehlike atlatarak o yaþa gelmiþ insanlarýmýzý rahat ettirerek, onlarýn bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanmaya çalýþýyoruz. Son yýllarda buna benzer güzel deðerlerimizi yitirmeye baþladýðýmýzý üzüntüyle belirtiyorum. Hepimizin yarýn birer yaþlý adayý olabileceðimizi unutmadan hareket etmemiz gerekir. Bu duygu ve düþüncelerle bütün yaþlýlarýmýzýn yaþlýlar haftasýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dolu günler dileði ile ellerinden öperim.” Kuzu,Oda baþkan vekili Nedim Kuzu'nun baþkanlýðýnda oluþturduklarý bir heyetin odaya kayýtlý yaþlý üyeleri ziyaret ederek, haftalarýný kutladýklarýný belirtti.

24 Mart 2012 Cumartesi Günü Gazete Sayfaları  

24 Mart 2012 Cumartesi Günü Gazete Sayfaları

24 Mart 2012 Cumartesi Günü Gazete Sayfaları  

24 Mart 2012 Cumartesi Günü Gazete Sayfaları

Advertisement